MORINf „TIVOLI RUBINI VACANTIE- CONCERT blauw LAKEN, .CASINO". DIJKSTRAAT37 'rijzen der plaatsen: Ierangf 1.50,2e rangf 1.00, Brandstoffen-Commissie Helder HEINEKEN 'S BIER RUBINI, de vealbssproken wondsmensch! originele RUBINI komt in „CASINO". in „Neutraal". Filiaal Goldschmeding. «Jubileum- Veldtocht. Café „De Kroon" Moraen Woensdag HEROPENING. MAGAZIJNMEESTER „WittejCruis". E.METS-MEINEMA, Is verhuisd Paul Krugerstr.42a. DONDERDAG a.s. 31 JULI, seance Leden van A. G. O. Tariif voar Eeneiskundigt dimsten van dan Huisarts. f9 een AGENTSCHAP, Vraagt dus alom HEINEKEN'S BIER Heden voorradig: prima per Costuum f 115. per el f 17.50. J. TISSING, Keizerstraat 33. De echte eenige komt binnen enkele dagen in RUBINI, Leest Int speeiail aan RUBIKI gewijde mw\ van „Het Levan" RENÉ W. A. SMULDERS, LAATSTE WEEK. Planten. Viool - Piano - Cello on Fluit. „THEEBOOM", „0E ORANJEBOOM" A. J. DE VRIES, DRUKWERK C. DE BOER JR. t Mn O» ongehuwd» cht »»n voorichot^p ld. a«Dg»*l»n ósm LEOERBERICHTEN. Terugbetaling duurtebijihg. O g'ond ven h«t bepwld» ln »en» mlnlaU rl»»l« b»ichlkkl>K 1» bij «om«nlg» R««wsn In hst begin v»n het Jaar ook aan de onderofficieren der Landmacht de dnnrtebijilag nltbeUnld. oltbeuiing echter ten on-echte 1» gMcnie», thans door den Mlnlater van Oirlog bepaaia, dtt deze gelden door de betrok«enen moeten worden B»tertltne»rd, zoo roodlg djor h leggen van een» maandelijkech» korting op hnnne jaarwedde Oefinioflin vin allarlai urd. BH oefeningen van allerlei aard. welke van de atandplaate nlt worden ondernomen, wordt aan het feraoneel der Landmacht eene d «ge- lUtache toe'ag» toegekend, en wel, wannaer daaraan nacbtverklljt bnlten de atand ïiaat» la verbonden ten bedrage van voor oppst-, koofd en anbalterne officieren, reep. f5.-, f4 en f 9.-; voor alle onderofficieren f 8.36, vnor de korporaale en mlnde en f I.—Wordt van Rijke- weg», c g tegen betaling, voeding vs-iuekt, dan badraagt da toslsg» voor de aergaantan- worden verhoogd, wannee» da militairen moe1 en voorzien in algen hnlsveating, res». voor de opper- hoofd- en anbilterne officieren, alle onderofficieren en de ko'poreala en minderen met een bedrag van onderscheidenlijk f8-, f 2.69, f 3,-. f 3 - en f 0.76. Heren te Hiauwediep. 36 Juli. Aangekomen van Harllngen en vertrok ken naar £toole het Nederl atoomachlp Arnhem W JqII De 6 Duit*0"* mijn»n .egera zjja M«r de Noordza* Vertrokken. VISS CH ER? J BERICHTEN Aangekracht te Hlenwedlep- 26 Juli. Boor 90 korden933 tongen, per atuk f 1608600 middeltongen, per atok I c.86 a f 0.86 700 kltlne teogan, per atnk f 0.83; tO talbotter., per atnk f6- af 10 0 klaten achelvlacb, nar klat f 4 n (0.-. 4) roggen, per atnk ft 75; 183 klnt.n zatachol, per klat f 10.- n f 18 - 340 kleten k sin» achol, »er k al f 6.- a f 8 180 Blaten ecbarren, per klat f4— a f 6.-, 8) kisten pietermannen, par klat f 7.— a f 18.-. 78 Juli. Niets binnen Burgerlijke Stand v. Helder, Van 26 tot 28 Juli. BEVALLEN: M. van Spelden geb. de Boer, d. J. Bakker geb Jager, z. P. A. Kortbeek geb. van Etjsden z. S. W. Lohmeijer geb. Steiger, d. A. Gomes geb. Ras, z. Advertentiên. Den SOaten Juli hopen onze Zwager en Zuster, M. L. WESD0RP en M. WESDQ8P STAM, den dag te herdenken, dat zij 12J Jdar in den echt zyn ver bonden. Dat zij deze dag nog vele jaren mogen herdenken, is de wensch van R. J. WIJMA en M. WIJMA-Stam. Schagerbrug, 29 Juli 1919. Den 13den Aug. a.s. hopen onze geliefde Ouders, ALBERTUS HAEZER WILLEM "JE BAKKER, hunne Eohtvaraeniglng te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hun liefhebbende Kinderen: ANTHONETTA en LAMMERTJE. Helder, Achtergracht Z/z. 67. Ondertrouwd JACQUES C0HEN en ESTELLA C0LT0F. Oud-Beierland. Den Helder. Huwelijks-iDzegeningDinsdag 19 Augustus 1919 in de Synagoge te Den Helder, te een en half uur. Getrouwd (bij volmacht): M. LE MAHIEU en ELIZABETH F. EKAMP, die, ook namens wederzJjdBche Fa milie, hartelijk dank zeggen voor de zeer vele blijken van belangstelling, bü hun huwelijk ondervonden. Singapore, Den Helder, 26 Juli 1919, Polderweg 61a, GeborenPETRUS J0HANNU8. Zoon van A. C. GOMES en A. GOMES-Ras, Helder, 27 Juli 1919. Weststraat 25. DANSINSTITUUT Telefoon 276. Benott H. POLAK en Zn. Doar onza connecth'a met de Dant- letraar Vmanigingen In Amnika, Enge land, Frankrijk, Duitschland, Nederland, zijn wij In da gelegenheid dagelijks Privaatlessen te geven in alle moderne dansen, zooals d«ze o.e. wo-din gidanst in New-York's Ultra Smart" ballrooms en in da Londensche Society. Ten zeerate getroffen door het. bewijs van waardeering, waarmede ik dezer dagen namens een deel mijner oud-patiönten werd verraat, betuig ik hiermede aan allen, die daaraan hebben bijgedragen, mijn hartelljkfn dank. C. G. VAN DER LBE, Arts. Amsterdam, 27 Juli 1919. Ondergeteekenden betuigen hun haitalljken dank voor de vele geluk- wenschen dezer dagen ondervonden, Familie W. G. OUDIJK. Bij deze betuigen wij onzen har- talljkan dank voor de zeer vele blijken van belangstelling ondervonden met onze 25-jarige Echtvereeniging. J. P. GELAUF. M. GELAUF—Stellsman. De Wetstraat 11. LEGER DES HEILS, SPOOR GRACHT 38. Bezoek van Kolonel J. S. P. RAUCH. ZATERDAG a.s., 8 uur, Opening van dan VEL0T0CHT. ZONDAG 10 uur v.m. an 8 uur n.m. lof- en Oank-Samsnkomstan. Gevraagd, wegens huwelijk der tegenwoordige, oen zelfstandige COSTUUMNAAISTER. Hiog loon. Zaterdags vrij. Brieven onder No. 944, Bureau van dit blad. Gevraagd »en flinke NAAISTER an aen gevorderd LEERLING. Adres: Zuidstraat 48. Gevraagd een flinke Werkvrouw, Donderdags en Vrijdags. Adres: Bassingracht 3 Gevraagd een nette Waaohvrouw. Adres: Vlamingstraat 36. Spoorgracht 39. BILJART „PRINS HENDRIK". Aanbevelend, J- BURGER. Gevraagd een LOOPJONGEN of LOOPKNECHT. Adres: P. GOVERS, Spoorgracht. Voor direct gevraagd een flinke LOOPJONGEN, goed kunnende fietsen, bijOudkerk Van Praag, Spoorgracht, AGENTSCHAP. Actieve AGENTEN ge\0-, voor het Innen van gelden en h 1 afsluiten van Levens- an Ongevallen vtrzakaiingan, met gratis winstkans volgent da trekking der Ntd. Staats- lotsrij. Hooga provisie. Brieven franco onder No. 939, Bureau van dit blad. BAKKETBAKKERSBEDIENDE gevraagd. Adres: VERFAILLE, Keizerstraat. Net Jongmensch zoekt nat Kost huis. Liefst omtrek Kerkgracht. Brieven onder No. 946. Bureau van dit blad. Distributie Callantsoog. Het uitreiken der broodkaarten zal plaats hebben op Vrijdag 1 Augustns: voor wijk A nos. 1—125 ter Secre tarie, n.m. 2-4 uur; voor wijk B nos. 71 155 bij den heer A. de Heer, v.m. 9-11 uur; voor wijk A nos. 126-134 en wijk B nos. 1—70 bij den heer J. v. n.m. 2 4 uur. Tegen 1 September a.s. PENSION gevraagd (liefst R.-Kmet huiselijk verkeer en eigen kamer, door leerling Zeevaartschool. Br. m. prijs met of zonder bewassebing, aan OBREEN &Co.'s Alg. Adv.-Bureau te Dordrecht, onder No. 7777. Ondergeteekende maakt P bekend dat hij zich geves tigd heeft als Lood- en Zinkwsr- ker, Gas- en Watnrfitteren be veelt zich beleefd aan voor alle voorkomende wsrkzaamh eden. H. BAK, Blosmstfïat 9 Wrkpluts: Janzsndwsrsstraat la. Di Migazljncomm stia van hst „Witte Kruis" ta Da* He'der, roapt sollicitante* op voor de mat 1 Oei. a.s. ta aanvaarden betrekking van iawonend Migazljnmaeeter. In aanmtrkhg komaa slachts gthuwde lladaa, zonder kiadaras tan buaaaa laats. Schriftelijks aollioitat'as ta richtva tot dsa Voorzitter van ganoomda eammissla A. GRUNWAL0, Arts Ter leen gevraagd f 200. van part., 10 pCt. Tegen zakelijke zeker heid. Br. fr. onder No. 943, Bur. v. d. bl. Verloreneen doublé ARMBAND (gedachtenis). Tegen belooning terug te bezorgen: Plantsoenstraat 11. Verloren een Portemonnaie, inhoud ongeveer fl.80. Tegen be looning terug te bezorgenBreewater straat 39. Verloren aan ziDeran ARMBAND HORLOGE, gaande Spoorstraat, Paral lelweg naar Brakkeveldweg. Tegen belooning terug te bezorgen bij D. MINK, Brakkeveldweg 35. Verloren «en binkbiijst van f 10. en 2 zllverbons van f 1. een ander toebehoorende, gaande van Kuiper straat, Werf brug, Achter Weststraat, Zuidstraat, Nieuwstraat. De eerlijke vinder zal beloond worden. Adresv. Hogendorpstraat 24. Gevraagd, in een klein gezin zonder kinderen,aan n-jtOianstmeiij -,»oor halvs dag™. Adres: Hoofdgracht 16huis. Een net DAGMEISJE gevraagd. tot 5 uur. Adres: Weststraat 55. Gevraagd een flink DAGMEISJE, ioog loon. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een DAGMEISJE. Adres: Weststraat 115a. DAGMEISJE gevraagd. Adres: Mevrouw VAN GOOR, Goversdw.str. 17, hoek Parallelwe; teleurstelling, wordt direct gevraagd een net DAGMEISJE. Hoog loon. BijMevrouw H. VAN PRAAG, Nieuwstraat 4. Voor de bewijzen van dealneming b(j t overlijden van onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen wij onzen hartelijke* dank. "W. D. j. LAFÈ3ER Juli 1919. en familie. Ondergeteekenden betuigen hunnen hartalljksn dank aan H.H. Doktoren en verplegend personeel voor de hulp bij de ziekte en het overlijden van hunnen Zoon, ondervonden en tevens voor de betoonde belangstelling zijner vrienden aan boord Hr. Ma. .Emma". Wed. J. DE VRIES, Kinderen en Kleinkinderen. Groningen, 26 Juli 1919. VERLOSKUNDIGE, van KERKGRACHT K' aar Mevrouw TE WINKEL, Hoofdgr. 29, vraagt tegen 1 Sept. aon net MEISJE, eenigszins bekend met koken. Mejuffrouw ZAAL vraagt NAAI WERK aan hu«s. Adres 2e Vroonstraat 94 b. Net Jongmensch zoekt n«t KOST HUIS. Brieven oDder No. 945, Bureau van dit blad. Dame, met een kincije, vraagt, tegen half Augustus of 1 September, gemeubileerde ZIT- en SLAAPKAMER, mat gebruik van keukBn. Prijs f 30.- h. f 85 - per maand. Brieven onder No. 940, Bureau van dit blad. Te huur het groote Winkelhuis, Binnenhiven I, met of zonder Heerenbohuizing Te bsvragen bijdan Hier SA LM, Stationstraat S en Kamalweg 141. Een origameubilsarda KAMER te buur, mat kauk«n, voor menscbeD zonder kinderen. AdresBureau v. d. blad. Te huur groot, steanen PAKHUIS. Ook arfruimte te huur voor wagens of iets anders. Omtrek Bassingracht. Adres: Bassingracht 64. Tegen billijken prijs te koop aan- jeboden een goed onderhouden D'MES- fiJWIEL. Adres: Bureau v. d. blad. Te koop, wegens plaatsgebrek, ©tn mooi© WIEG (wit) an ©»n groot LOOPHEK. Adres: Krugerstraat 42a. Te koop gevraagd aen net WOflN HUIS, aan de Polderweg. Brieven on(ler No. 941, Bu-eau van dit blad. Te koop 1 Fotogrtfietoeitel, m t tin- b.hjoran (eonple-f), formaat 13 X l8. I Tuniek, 1 Pdlstot. Adres: Emmastraat90, na 6,uur. Te koop ©en zoo goedela niauwi KRUIDENIERSWAGEN. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een nieuws DIVAN- of TAFELKLEED. Adres: Koningdwarsstraat 41. Te koop het dublssl Woin- an Winkel huis Langestr. 11. Zeer geschikt voor Scheerzaak. Te bevragenEmma straat 108. Concert-Bureau MAX VAN GELDER, Amsterdam. Een enkele van den alles overtref lenden telephaat TELEPHATHIE, HYPNOSE, SUGGESTIE, Het onverklaarbare in den mensch. Leeat aandachtig wat de groote p6re van dit WON- DEP MENSCH zegt. De „Nieuwe Botterd. Courant" schrijft: Wat hij deed zien was van denzelfden aard als hetgeen Rubini ver toond heeft, doch MORINI deed het alles vlugger, met grooter zekerheid en bovendien geblinddoekt De „Maasbode" schrijft: Wij hebben den indruk dat MORINI minstens de gelijkwaardige van Rubini is. H(j houdt, als deze, een opdrachtgever bij de hand, maar bij voelt sneller wat hij te doen heeft, maakt veel minder vergissingen. Wat hij doet lijkt mesr h8t resultaat van weten dan van gissen en probeeren, als bij Rubini soms het geval is. gson belasting of verdere onkosten. PLAATSBESPREKING op den dag der seance van 11—1 uur. hebben op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap of laatste contributie- kwitantie recht van toegang: Iets rang f 1.—. Verzuimt niet dat wereldwonder te gaan zien. De Afdeeling HELDER en Omstreken van de NEOERLANDSCHE MAAT SCHAPPIJ TER BEVOROERINQ DER BENEsSXUNST brengt ter kennis, dat door haar is vastgesteld het onderstaand Te koop een KONIJNEN- een PULENLOOP. AdresLangestraat 82. Te koop een nat BURGER WOONHUIS, aan de Perallalwig. Thans onbewoond. AdresKoningstraat 20. Te koop zo) gosd als nlauw DAMES RIJWIEL, ni juws banden,fraewhssl an ram. Adres: Basstraat 27, na 5 uur. Te koop Hjsrsnrijwlal, mat frsewhtal sn rem, f 25 en 2 Minde hes. Adres: Weststraat 80a. Tekoopeen leegstaand BURGER- WOONHUIS, aan de Oestslaotstraat. Adres: Aannemer KRIJNEN, Weststraat 115 a. Te koop een pracht GR AM YIO- PHOON, mat 98 nummers. AdresBureau van dit blad. Ter overname nlsuwj bruine RIJjschoenen (boxkalfs) No. 39 Prijs f 20. AdresKanaalweg 104. 'gd o« voor halve dagen. AdresLoodsgracht 35. Engagemant-Baraau (H. T. V.) Vanaf 31 JULI tat 13 AUQ isd.t Buraau geplaatst Keizerstraat 72 DE ADMINISTRATEUH. Ondargeteekende maakt zijn geachte Cllöntèle bekend, dat htj aan zijn zaak heeft toegevoegd een afdeeling voor Eleclrlsohe Installatiën voor licht en kraoht. Opening einde Augustus van Magazijn en Mon sterkamer van Electrlsohe Verlichtingsartikelen en onderdeelen In perceel Breowalerstraat 2. Speciale oollectle KAP LAMPEN, Spoorstraat 55 Vraagt prljfopgaaf. Baleefd aanbevelend, G. VAN BAAREN. Spoorstraat 56. Breewatsrstraat 2 II. Voor een gswoon bszoek, 's morgens aangevraagd, of e op het spreekuur, minimum f 1.50. Het dubbsla bedrag wordt berekend voor: le. III, di9 na 3 uur en vóór 6 uur 's middags worden aan gevraagd (tenzij deze aanvraag hot gevolg is van 66n plotselinge ziekte of van een plotselinge verergering van een bestaande ziekte 2e. bezoeken, die op verzoek worden gebracht tusschen 6 uur en 10 uur 'savonds; 3e. bezoeken, die voor terstond of voor een bepaald uur worden aangevraagd 4e. bezoeken, die op verzoek op Zondag') worden gebracht. Het drievoudig bsdrag wordt berekend voor: le. bezoeken, die tusschen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens worden aangevraagd (nachtbezoeken); 2e. consulten met een andoren geneeskundige op verzoek van den zieke. Bij behandeling van meerdere personen in een gezin wordt voor elke volgende persoon de helft van het tariei berekend. Raadgevingen, op verzoek per telephoon verstrekt, kunnen als gewone bezoeken in rekening worden gebracht. Voor bevallingen wordt als minimum f 36 - berekend. Deze tariefbepalingen gaan in: I Augustus 1918. Namens het Bestuur der Afd. Helder van de Ned. Mij. tot Bev. der Geneeskunst, J. D. BRYAN, Voorzitter, B. M. VAN DRIEL, Secretaris. Den ingezetenen wordt bekend gemaakt, dat de gemeente-briketten niet meer in ds distributie zijn opgenomen. Io de plaats van de op de desbetreffende bonnen - beschikbaar gestelde gemeente-briketten, wordt veikrygbaar 1 H.L. Cokes f 2.05. Aan hen, die reeds op bonnen gemeente briketten betrokken hebben, wordt op verzoek een bewijs afgegeven op vertoon der brandstoffenkaait voor het kunnen betrekken van deze cokes. Verder zijn de gemeente-briketten verkrijgbaar buiten het rantsoen. Wij nemen deze gelegenheid tevens te baat den ingezetenen met nadruk te verzoeken, de beschikbaar gestelde brandstoffen van hun han delaar te betrekken. Daardoor helpt men mede om een zoo groot mogelijken aanvoer van brandstoffen binnen de gemeente le bewerkstelligen en veiIcrljgt men dus de grootst mogelijke zekerheid, dat het rantsoen voor dezen winter kan worden uitgegeven. Bovendien zullen do prijzen zeer waarschijnlijk met October niet onbelangrijk verhoogd moeten worden. Men vergelijke maar eens de nu in deze en in elke andere gemeente geldende prijzen. DE COMMISSIE. Te koop aangeboden een WINKEL-WOONHUIS met PAKHUIS, staande in de SPOORSTRAAT. Brieven onder No. 932, Bureau van dit blad. Ter overname aangeboden van fraai bewerkte CASSA's, in prijzen van f 40. f 60.— en f 60.— verkoop. Ruime provisie. Zeer geschikt voor Winkeliers. Brieven onder No. 942, Bureau van dit blad. Door dozo berichten wij, dot hot alom bekende en bij alto afnemers verkrijgbare HEIHEKEN'S BIER vaaal 1 AUD. waar la da oude kwaliteit alt van voor dan oorlog door ona geleverd zal wordea. Wij twijfelen niet, gazlaa do kwalllollon, dlo stoods door de HEIREKEN's Brouwerijen la de oorlogajerea zijn gebracht, dot tbaoa deze nieuws uit primo mout oo hop gebrouwen HEIHEKEN'S BIEREN uil zullen munten boven oodtra soorten. van do HEIHEKEN'S BIERBROUWERIJ-MAATSCHAPPIJ. Brouwerijen AMSTERDAM en ROTTERDAM. Vertegenwoordiger: H. C. BAKKER, Spoorstraat 12-14. Aanbevelend, Voor zoover in bovenstaande advertentie sprake is van Zondag, moet hiervoor worden gelezen Zaterdags voor wat betreft de Arts A. Grunwald. 991 de wereldberoemde telephaat, geeft de volgende seance: Telephatisohe experimenten met en zonder contact. Demonetratie's met de wichelroede. Magnetisme. Massa-suggestie op afstand Enkel suggestie In wakenden toestand. Intiem gedeelte experimenteel. Heel Amsterdam was In spanning gedurende zijn demonstratie'» per auto en politie - m otor boot meegemaakt door de Amsterd. professoren, doctoren en studenten. Leest de groote pers over RUBINI. Kte» Di demonstMtij's van RUBiNI lil hot groote Concertgebouw r te Amsterdam wmn avonJ aan avond UITVERKOCHT. Da damontt atia's tt Haarism 6 avondan uitverkocht! Enorm sucojs In ds Hoofdatedon Zie de aanplakblljollenI Voor electrlsche Installaties (zöowbl licht als kracht) vraagt st eeds eerst inlich ingen bij Eltclro Techn. Agentuur sn CommlJilahandel BREEWATERSTRAAT 6. Sterk conrurraaia d - Gratis bjgrootlngm. Tot en met ZONDAG 3 AUGUSTUS zijn LOGGEN's fijne Poffertjes en Wafelen verkrijgbaar. Aanbav«lend, w. LOGGEN. Late reuzen bloemkool-, hoog., middelhooge as la;« borrekoal-, knolsaldtrie sla- an andijeie- piantsn. Kweekerij „Rozenlust", Vtn Galenstraat 72 74. Brootc bszattlng. Dirafe'ij: FLORIS NAP. W sgeno 14 daagsche Vaoantie as. Zaterdag niauwa bezetting. Aanbevelend, P. PLUJJLAAR. NEUTRA «L", SPOORSTRAAT. Typ Zieken- es $9duwenfend* ti Groningen. GRONINGER VERLOTING. (Gjsdg.k bjj K n Bs'-I 10 A lil 19 9 No 67) Hoogtij: Itt eindt tm minslios 1 1.000. Bovang*no imda Lstsn zijn a I 1.- vsrkrIjgbaar bij: G. FlEN5, Sch*- genst-aat 22. Maison KOSTER, Ger. Doustraat 127i, AMSTERDAM Hyj.art.onpatentpteimiililelefl. GRATIS inlichtingen, tok p:r biiaf. SPOORSTRAAT 38. Zelfrijzend Bakmeel 40 otM prachi-kw3hteit Q jakers Havermout, in p tkken. Rund vet (los) 90 ct. Nieuwe Jam in glazen. Tu ti Frutti. Pr uimedanten. Abrikozen. Stukjss Appelen. Fran«che Vermicelli. Maoaroni. JAC. KpRVER. BIERBROUWERIJ zal ingaande I Aug. zijn B ER leveren in kwaliteit als vóór den norSog. BJaafd «bnbavslsnd, V*rUg«awoordig«r N. HA8EQ0QRN Thueré's Thee. Van Nelle's Thee. Lipton Thee. Flve O'clock Thee. Klik's Thee. Alex Meyer Koffie, v. Nelle's Koffie. H. A. G. Koffie. Prima uitgewogen Thee, 20, 26, 30, 36. 40. 60 cl. p om. KOFFIE, 11.06, 1115, 11.25, 1.3 5 p 5 om. Talef 192 Snoorstrast. ACHTER HOOFDBRACfT 35. PIANO'S en ORGELS altijd voorradig. Contant en termijnbetaling. Bodschappen voor stemman, ruil«n an varhursn aan ons Filiaal Varhuran vac gelagmhid™ en par kaer billijkj voorwaarden. VAN ALLERLEI AARD W0BDT iAARNE 8ELEVERD HOOR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3