A. KLOPPER EN ZONEN, nieuw gemoderniseerd Café-Biljart Salicyl-Perkament. A. DOL Café „Du Passage". Stoomeri] en StoomververiJ v. M. STAM te Hoorn Union- Anker Aanleg en ond VAN AMESFOORT JANZ., BLOEMIST, KERKGRACHT 5. - TELEF. 115. rhouden van Tuinen. - Bloemwerken en versleringen voor elk doel. AMBACHTSSCHOOL. trichtl Electrische Installatiën C. .1. WESTERBAAN, BLIK G. v. BAAREN, Spoorstraat 56. LOODSGRACHT 69. Stapelkasten, Kaartdoozen, Brief kasten, J. A. ZOETELIEF - KANAALWEG ELECTRISCHE INSTALLATIËN bult ;tf giiiiltilijki inboidilt, Fi S aWUSEUZN UllillEE 148-9.-2UIDSTIU1U. A. WIERINGA, Horloge Wij koopen onzen D. Bakker, Keizerstr. B8. voor Helder en omstreken. Het Bastuur dezer sohool Is voornemens In te richten een Wlnter-Avondcursus in electro-teohniek (iIhIuIm). Leeftijd der deelnemers minstens 18 jaar. Schoolgeld f 1.— per maand. Mlnvermog >nden f 0.50 per mecnd, onvermogendsn kosteloos. Aanmelding Woensdag» an Donderdagavond, 30 en 31 Juli. des avonds van 6 30 tot 8 uur, in het schoolgebouw bij den Directeur, die torens inlichtingen verstrekt. Ter gelegenheid van zijn noodlgt ondergeteekende zijne geachte bezoekers beleefd uit tot epn bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. RT Voor het leggen en aanbrengen van beveelt ondergeteekende zioh beleefd aan. V raagtiprl Jsopgaal. Telefoon 309. - Weststraat 53 ■VOOR. VEHPAKKIINO fDORDRECHTSCME METAALWARENFABRIEK 1 voorheen Wed: J.BEKKERS& ZOON- DORDRECHT. LOODQ'ETER - ZINKWERKER. DAKBEDEKKINGEN. AANLEG GAS- EN WATERLEIDING. SANITAIRE- EN VERLICHTIN G S-ARTIKE LE N. Vraagt prijsopgave. Beleefd aanbevelend. voor elk formaat. OP ELK GEBIED, VOOR LICHT EN KRACHT PLANNEN EN BEQROOTINGEN GRATIS Inkoop tagsR zttr hoogt prljzsa vat alle soorten Winiilgoiitru nu. Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel' aan het bureau van dit blad. Belangrijk bericht. FRAENKEL WATFAIT SO CO, Tandarts, uit AMSTERDAM, fiouiin ieriinn Wnusdig tui 12-4 tii. Spreekuur In DEN HELDER, KEIZERSTRAAT 28, t*g8n onderstaand tarlaf: Pijnloos irskkin vin tand al kies i I.-, Kanstaabitlin einal f 21-parheeliabit, Vullingin ticrinilll.-. Mllitalraa varmladard tarlaf. Alla taadhaalkiiRdiga a p a r a 11 i foheel pljoloos daar hakvaaa taadarta Jap^hnen Varpleegsters-Japonnan in alle maten voorradig. betrouwbaar, solide, «oordoelig. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120. ONTVA0OEN: QEEN SCHIMMEL MEER. Boekhandel P. SPRUIT, KANAALWEQ 161. Gestoomd wordt ledeion werkdag BEOOEN, DEKENS an KARPETTEN 2 maal par waak. 80R0IJNEN alla dagen. Zwart wordt l.d.r» dag g.r.rld mat ald. Staomwaaacbarlj. DepOts: ta Helder, Spoorstraat SS: DE BOEB-KORVEI. te Taxal, dan BorgWad. JAC. BOON. ta Wlarlngan0. SLIKKER, ta Anne Paulowna: W«L P. BAAS. bij: Eea oud adrae an altijd goedkoop. 6ravaoran gratis. Maar» O Albxrdt. J. A. Hel >«ms. M Wulffa'é I J nsau. Q. Sub.rd*)*, G. L Schotoi. H. Weezenbarg C van Dam, W Vlot. F M. H»s:elii g. L W. van dan Boa, L Smit, C Walraven, Ch Chiistiaanaeo, W Wiagorama, H NcmeiJer, C. Slab. J. H Veihan, J P. r»n Boamil, M- Brirea, G. M Üaibau'-B, G. «an dar Baelf, H. R. Vos, J Otteu, i. B P in». AGP. Tater, 9 A da Ruoij T. KoDing'lein, J. N Paa'andH, LIJST van Ingekomen personen. Woonplaat»Van Heroep zeeofficier, marfnlar la kl ge aoeioneerd Hoo'dgracht 76, Glnoeken, L»ll»B!raat 48, Lolden. Wi haiminaatraat 63, Rotterdam b»n»w».k»r Talpstraat 10, Be-gt >n»Joo-marinier. Biliatraat, tultaosnttarzaalakl., Bincenheven 48», teabanaar, Hcogawaraatraat 8, logenlaor dar mailne, Hoofdgracht 48, ache» pabon war. B'ibbavaldwag 49 binbwetker, Brabkeveldwag 8 isrgeantmariniar Biliatraat 8 zae oods. Loodagracbt 19, blceoiatknacht Koagra* 239. adjndantona'arofflcier, Bluamitraat 44, kommtea'arificatanr, Emmaatreii >02, alactrlcen, zoodar bercap. aohacpsbouwar, klerk R W eleclrclen, ao»kiond»r. bankaibaaker, mt ialer te kl korponalmarinler. torpedom.karmajoor, Vlamingatraat 87, zonder btioao, Kmgaiatraat 46, Kanaalvrag 166, OidakarkBtraat 1 winkalbadlenda, Kanaalwag 44, Amttardam. Rotterdam- 3w«ït«luli. Amit» dam Alkmaar. Velien Aun» Panlowna. VliBBingea. Zevenaar. Groningen Amsterdam Walvlachstr 81, Eliz»belh (N Amarlka). Molenstraat 64, 'a Hago Staiionaatraat 16, Amsterdam, Düketrait IE, Coavordan Oaroat 38, Leeuwarden. 2e Emmadwaraatr 10, Batavia. Paardenstraat 6 Nad.-Harv R.Cath. Ned Harv. Apoat. Nad.-Harv. R-Cath. Nad.-Harv Gar. K. R.Cath. Nad Harv Tilburg. Hoorn Rotte-d-m A kmaar Doopeg. G. Gaan. Gar. K. Nad.-Harv Gaan. Ev.-Luth. R.Cath. Nad-Harv. R.-Catb. Nad-Harv ÜIT DEN OMTREK. Wiaringan. Als het weer mag meewerken looft onze a.s vijfdaagscne kermis heel wat te worden. De stoomcaroussel van Frans Janvier en de zweefmolen van C. Braak zijn reeds opgebouwd. Verder zijn standplaatsen aangevraagd door Joh. Zuidema, acrobatentent Joh. Schipper, luchtschommelJ. de Boer, theater-minervaPatsholz, glas blazerij J. Teller, werp en vischlent J. H. Bos, visch vermaakBrantenaar, werptentJ Dicks en J. Arends met suiker- en koekkramenJ. Smit, wafelenkraam benevans door vele andere kramen, stallen, Ijs wagens, enz. enz. Nu vooral mooi weer, een goed gevulde portemonnaie en van a.s. Donderdag tot en met Maandag viert men feest in 't land van den ex kroonprins. Het land dat dit jaar door honderden personen van de vaste kust is bezocht, om er den ex-kroon prins, die er dagelijks rustig op zijn motorfiets rondrijdt en bij velen bezoek aflegt, hopen te ontmoeten. De vereeniging „Schoolverbond" hield j.1. Vrijdagnamiddag, door prach tig weer begunstigd, met de kinderen van de O.L.School te Westerland, een 70 in getal en welke niet aan het schoolfeestreisje hadden deelgenomen, schoolfeest. Eerst werd een rytoer gemaakt naar Hippolytushoef en de Slingerweg, en in 't hotel de Haan vervarschingen rondgedeeld. Vervol gens naar het schoolfaestterrein te Westerland, hetwelk mei vlaggen keurig versierd was, terug. Hier werden diverse wedatrijden gehouden, waarvan mastklimmen en koekhappen 't aantrekkelijkst waren. Onderwijl werd er in een der lokalen van de school weder tractatie gehouden. Na afloop der spelen, uitreiking der prijzen aan de verschillende prijs winners en bovendien kregen alle kinderen een cadeautje. Aan tractatie en zang geen gebrek, zoodat te 7 uur alle kinderen overvoldaan huiswaarts keerden. Voorzeker verdienen heeren rijtuighouders, die paard en rijtuig en personeel beschikbaar stelden voor de heerlijke rijtoer, en zij, op wier steun het schoolpersoneel tot het welslagen van het feest mocht reke nen, hier een woord van hartelijken dank. Men deelde ons mede, dat 't maaien van zeegras op de wier waarden in de Zuiderzee, in pacht bij de Gem. Zeegras Exploitatie en waarvan door ruim 60 vaartuigen met bemanning is gebruik gemaakt, op den 31 Juli a.s. eindigt. De aangebrachte kwali teit is zeer goed, terwijl de kwantiteit ruim voldoende wordt geacht om tot de oogst in 1920 gereed zal zijn, rond te komen. Heden Zondagnamiddag had alhier wederom een voetbalmatch plaats tusschen Tre e vogels I Helder en Wieringen I alhier, 't Slechte weer bracht weinig publiek op de been. Dit was echter niet van invloed op de match want van weerskanten werd er flink gespeeld. De uitslag was3-3 punten, dus gelijk spel. Voor deze wedstrijd was door Stormvogels I van den Helder een verguld zilveren medaille cadeau ge daan, welke wegens't reglement van den Ned. Voetbalclub werd toege wezen aan Wieringen I. De 20 Juli j.1. ingaande beperkte postbestelling is voor de lezers der Heldersche Courant alhier een groote teleurstelling geworden. Met de laatste postboot Zaterdagsavonds worden dan de abonné's van Hippolytushoef en de Belt nog direct besteld en het restant blijft tot, Maandagmorgen liggen om dan pas' besteld te worden. Dé cou ranten van Zaterdag komen dan pas Maandag in handen der bezitters, 'tls te wenschen dat men by de posteryen deze enorme vertraging moge inzien en men toch de gewone Zondagsbestelling weer moge houden hetzij door 't zelfde of door plaats vervangend personeel, want niet alleen de couranten, ook andere stukken blijven onbesteld tot groot verdriet van 't lezend en handeldrijvend publiek. Texel, 25 Juli. Nabij de kust van 't Horntje zijn 3 mijnen gezien, die heel diep dreven. Een er van geraakte op De Hors aan den grond. Men verwachtte dat de beide andere op Onrust zouden aan- poeler. De heer Groot, leeraar in de Wis kunde, aan de Zeevaartschool alhier, is in gelijke betrekking benoemd aan de Zeevaartschool, te Amsterdam. Naar de markt te Leiden werden gisteren van hier verscheept 419 schapen, 116 lammeren, 6 paarden en 1 kalf. Door een defect aan den motor van het watergemaal, te de Coeksdorp. krijgt men last van het water, in den polder Eierland. Het hooi in de laagst- gelegen landen vooral, krijgt veel waterschade. Men hoopt nu sterk op een aanhoudende periode van zonnig weer. Texel, 26 Juli. Er ligt veel hooi in het water, waardoor bedeif ingetreden is. 't Is wel jammer, daar dit vooral drukt op de kleine boeren, die het hooi hebben moeten koopen voor i gld. per 1000 K.G. De wolprijzen zyn thans gestegen tot f 4.15 per K.G. Er zyn boeren die 10 a 16 duizend gulden aan wol- geld ontvangen. Burgerlijke Stand van Texel, van 19 t/m. 26 Juli 1919, GEBORENAfra Anna, d. v. Arien Commandeur en Marie Gerbreg Bak ker. Aaltje, d. v. Douwe Medemaen Jannetje Trap. Neeltje, d. v. Pieter Daalder en Jannetje Cornelia Dros. ONDERTROUWDHubrecht Jo- hannes van Boven en Grietje Wuis. GEHUWDDirk Vlaar en Frouwtje van der Vis. Lourens Kiers en An- netje Bakker. Gemeenteraad van Texel gehouden den 26en Juli 1919. Aanwezig 11 leden, afwezig heeren Dijt (wethouder) en Van Scharenburg. Voorzitter de heer Buljsing Damsté, burgemeester. Na opening worden de notulen ge lezen en onveranderd goedgekeurd. 1. Ingekomen stukken: a. Mededeeling, dat door B. en W. kasopname bij den Gemeente-Ont vanger heeft plaats gehad. In kas was f 18529,03'. Alles was in de beste orde bevonden. b. Ontslagaanvrage van den heer P. Groot, leeraar aan de Zeevaart school. Verleend tegen 2 Sept. a.s., tenzij alsdan nog geen opvolger ge vonden is, in welk geval het ontslag ingaat 23 Sept. a.s. Verzoek van het bestuur van het Algemeen Weeshuis, om aan M. Breman langer dan gewoonlijk steun te megen verleenen, daar z{j zich financieel nog niet kan redden. Toegestaan. 2. Onderzoek geloofsbrieven. Nadat in geschorschte vergadering het onderzoek der geloofsbrieven van de .nieuw-benoemde leden van den Raad heeft plaats gehad, wordt tot goedkeuring besloten. 3. Aanbieding rekening Algemeen Armbestuur over 1918. In handen gesteld eener commissie, bestaande uit de heeren Koning, Beumkes, Van Scharenburg en D. Droa. 4. Goedkeuring rekening Algemeen Weeshuis over 1918. De commissie adviseert tot goed keuring, die verleend wordt. Ontv. f 30601,81', uitg. f 28892,88, batig saldo f 1708,98'. 5. Benoeming commissies van onderzoek Gemeente-rekening en rekening Levensmiddelenbedrijf over 1918. Eerstgenoemde rekening wordt in handen gesteld der heeren Lange- veld, De Graaf, Koning en Kikkert; de andere in handen van de heeren Kikkert, Van Scharenburg en Beum kes. 6. Benoeming commissie..reclames belastingen, dienBt.1919. Benoemd worden de heeren Kees- om, Eelman en D. C. Dros. 7. Vaststelling kohier van school gelden 3e kwartaal 1919. Vastgesteld tot een bedrag van f 968,37». Ontslagaanvrage van mej. A. Blaakenburg, onderwijzeres aan de M.U.L.0 school. Eervol verleend tegen 1 Sept. a.s. 9. Benoeming onderwijzeres O.L. school te Zuid-Eierland. Met alge meens stemmen wordt benoemd mej. C. Warner, thans tijdelijk te Midden-Eierland. 10. Benoeming leden schattings commissie Rijksinkomstenbelasting. Voor de benoeming hadden bedankt de heeren C. Stoepker en J. Kikkert Nz. Benoemd werden de heeren Jac. Roeper Jbz. en A. Boon. 11. Tijdelijke kasleening. Besloten wordt tot het aangaan eener leening van f 25.000 tot ultime Dec. 1919 tegen een rente van hoog stens 1 boven wissel-disconto Ned. Bank. 12. Voorstel tot aanstelling van een leerkracht aan de o. 1. school te Oost. Besloten wordt tegen 1 Sept. a.s. eene onderwijzeres te benoemen, 13. Verzoeke gemeente-vroedvrouw te Oosterend om vaste aanstelling voor onbepaalden tijd. B. en W. stellen voor deze aan stelling te verleenen, waarmede de heer Koning niet accoord gaat, daar een dergelijke aanstelling te bindend zou zijn. De heer Eelman beaamt dit en ook andere leden verklaren zich tegen het voorstel. Het verzoek werd niet ingewilligd. 14. Herziening jaarwedde gemeente ambtenaren. B. en W. stellen voor een commissie te benoemen tot het ontwerpen eener regeling, en wel spoedig, opdat deze in de eerstvolgende vergadering vast gesteld zal kunnen worden, de heer D. Dros juicht dit toe en spreekt zijn wensch uit, dat flinke salarissen ge geven zullen worden. Hiertoe wordt besloten en als leden der commissie worden benoemd de heeren Koning, De Graaf, A. Boon en Kikkert. 15. Voorstellen van den heer Boon, Deze voorstellen, ln de vorige ver gadering reeds aan de orde gesteld zijn de volgende a. Invoering 7e leerjaar. b. Loonen voor vrouwen en mannen ;in gemeentedienst gelijk. c. 8 urige arbeidsdag voor ge meente-werklieden. Er werd nogal over gepraat, doch veel raison had het niet. De voorsteller gaf eenige toelichtin gen, doch het bleek, dat men over een 7e leeij&ar niet behoefde te besluiten, voordat dit zeer waarschijnlijk inde wet vastgelegd zal worden. Het loon voor vrouwen en mannen is reeds gelijkslechts twee vrouwelijke ambte naren aan de Secretarie zijn in ge meentedienst en hier wordt geen 8 uur per dag gewerkt. Men had even wel geen bezwaar deze laatste be paling op te nemen, waartoe werd besloten. Tegen de heeren Keesom, Beumkes, B. Dros en Eelman. Punt 16. Vaststelling suppletoir kohier hoofdelijken omslag, dienst 1919 zal met gesloten deuren be handeld worden. Vooraf werd rond vraag gehouden. Be heer De Graaf wijst op het on voldoende eener brandsloot te De Coeksdorp. De Voorzitter zegt onder zoek tee. Verder wenscht de heer De Graaf het staangeld op het kermisterrein te verhoogen. De Voorzitter zegt, dat dan de verordening moet herzien worden. De heer Kikkert zou de kermis afgeschaft willen zien. Ook vraagt hij verbetering van de brandsloot. „De zes". De heer Boon vraagt nog eens naar ontsmetting, waarover inlichtingen gegeven worden. De heer Beumkes vraagt beteren waterafvoer voor Den Hoorn, een brandputdeksel en een betere goot. Onderzoek zal volgen. De heer Koning vraagt naar de straatverlichting op de andere dorpen. De voorzitter zal dit nazien. Hierna sluiting. CaHMtsMg. Verkrijgbaar de week van 28 Juli-8 Augus- tuB op bon no. 420 levensmiddelen boekje en bon no. 51 kindersuiker- boekje elk 3J ons suiker in de week van 4—10 AugustuB op bon no. 421 levensmiddelenboekje en bon no. 52 kindersuikerboekje elk 8* ons suiker. Belanghebbenden kunnen nieuwe kindersuikerboekjes bekomen tegen inleveringen van de omslagen der oude. Wat ladar VOORLOOP» »an da INVALIDITEITSWET waten moat I DE DISTRIBUTIE. Das Haldar. Vanaf Maandag 28 Juli toten met Zaterdag 2 Aug. a.s., zal bij den ge wonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 68: 3J ons Suiker, tegen de geldende maximumprijzen. Klndarkaart: Op bon No. 51J pond Kindermeel. Op bon Ne. 52: 3$ ons Suiker. Kindsrmislkasrt: Op bon No» 3pond KindermeeL Taxal. Van 28 Juli tot. en met 8 Aug.aj. is bij de winkeliers te Texel ver krijgbaar op elke witte bon gemerkt S 9: 3J ons suiker, k 30 et. p. pond. ZIP* Verkrijgt van 28 Juli—3 Aug. 1919 op bon no. 683J ons suiker, op bon no. 18 Kindersuikerk.8J ons suiker. Verkrijgbaar van 4—10 Aug. 1919: op bon no. 648 J ons suiker, op bon no. 19Kindersuikerk.3£ ons suiker. Verkrijgbaar van 11—17 Aug. 1919: op bon no. 65: 8J ons suiker, op bon no. 20Kindersuikerk,3$ ons suiker. Verkrijgbaar van 18-24 Aug. 1919: op bon no. 663J ons suiker, op bon no. 21 Kindersuikerk.Si ons suiker. Verkrijgbaar van 26—31 Aug. 1919:. op bon. no. 67: li ons suiker, op bon no. 22 Kindersuikerk.: 8i ons suiker. Den 3en Dcc. a.s. treedt in ons land de Invaliditeitswet in werking. De uitvoering van die wet is opge dragen aan de Rijksverzekeringsbank, de Raden van Arbeid en den Verze keringsraad. Hoewel hier niet zal worden uilge- wijd over den aard, de bevoegdheden enz., van voornoemde lichamen dit kan later nog wel eens geschieden dient toch even vermeld, dat de eigen lijke taak van een Raad van Arbeid de drager te zijn van de ziektever zekering, waarvan de invoering ech ter nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten. Maar naast die taak is voor dc Ra den nog een andere weggelegd n.1. do medewerking tot de uitvoering die sociale verzekeringswetten, waar in die medewerking zal worden ver- eischt. "Wat den Raden van Arbeid in de eerste plaats wacht, is de medewer king hij de uitvoering der Invalidi teitswet. de wet, welke - geeft, eene erzekering tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. En deze taak Is geen geringe. We kunnen in dezen den grooten Buijs nazeggen, dat het recht om een wet te mogen uitvoeren, soms van nog grooter gewicht is, dan het recht om den inhoud der wet mede te bepalen. Immers van de werkzaamheid van den Raad van Arbeid,van de opvat ting die zulk een lichaam van zijn taak heeft, zal het afhangen of na eenigo jaren van bovongenoemde wet zal kun nen worden gezegd, dat zij een zegen voor de betrokkenen is. En daartoe behoort meer dan een uitkecring aan de verzekerden van een zeker aantal guldens per week, Maar ook dit zal ik hier niet nader (Uitwerken, omdat ik mij voorstel, I later, na den oogsttijd J) in een inlich tend geschriftje, zoowel de sociale .zijde als do voornaamste wettel ij kê I bepalingen der T. W. nader te Ihandelen. Thans slechts eenigo opmerkingen (verband houdend met de inschrijving ider verzekeringsplichtigen. De eerste vraag, die zich voordoet jis wel deze: „Op welke personen is de wet van toepassing m. a. w. wie zijn verplicht zich te verzekeren'". Het antwoord luidt: „Allen, die in dienstbetrekking zijn itegen loon"; zij dus van wie men jin hot dagelijksch leven zegt: „Hij of Eij is in dienst bij A. of B." De dienstbetrekking moet et-.liter ijn aangegaan, tegen een loon van iet meer dan 1200.per jaar, Ge- Idurende de eerste twee jaar na 3 De- icember 1919 zullen echter ook. die per- isouen, die in loondienst zijn en meer [verdienen dan 1200.doeh niet Inieer dau ƒ2000.verplicht zijn zich Jtc verzekeren. (Uit liet. voorgaande blijkt, dat de 'lering van verzekerden voor de Inva liditeitswet ruimer is getrokken dau jb.v. voor de thans meer bekende Qn •gevallenwet. Neemt toch de Ongeval lenwot de dienstboden, de arbeiders in den landbouw, die op zeeschepen en bij de zeevisseherij niet in de verze kering op, de Invaliditeitswet breugt ideze groepen wèl tot de verzekerden). Als voorwaarde is zooals we reeds gezien hebben, gesteld, dat de dienst betrekking is aangegaan tegen loon. Door deze beperking worden echter dommige arbeiders uitgesloten, hoewel zij niet minder behoefte aan do verze kering hebben dan de anderen; zoo zijn b-v. uilgesloten koetsiers, die van hun werkgever niets ontvangen, doch uit sluitend bestaan van de fooien, die de clieutele hun geeft; hetzelfde Lèn het geval zijn met kellners, De wetgever heeft er intusschen wèl yoor gezorgd, dat deze groepen van arbeiders van alle voordeelen, welke de wet biedt genieten, als zij ook maar- iets ontvangen van hun werkgever, b.v, kost maar de wet bemoeit zich niet jnet hen, wanneer zij voor hun dien sten uitsluitend door de klanten be taald worden. Daarentegen zijn andere-soorten van arbeiders nadrukkelijk van do verze kering uitgesloten. Die uitsluiting be- Tust op verschillende gronden; lo. Op den financicelen, toestand, van do betrokkenen» als, die zoodanig is, dat wettelijke voorziening tegen gel delijke gevolgen van invaliditeit en öuderdom voor hèn niet noodig wordt geacht, b.v. omdat zij meer verdienen dan de boven aangegeven loongrens ƒ1200.— (in de eerste twee jaar na 3 December 1919 2000.—), of wel omdat zij of hunne-echtgenooten zijn aangeslagen in de vermogensbelasting of in de inkomstenbelasting, naar een inkomen van meer dan ƒ2000.—. 2o. Op de omstandigheid, dat het doel, hetwelk de wetgever beoogt, reeds op andere wijze wordt bereikt, b.v. voor zoover betreft de arbeiders wien door het Rijk pensioen wordt verzekerd, of wel de arbeiders in dienst van publiek rechtelijke lichamen (pro vincie, gemeente, waterschap), van spoorwegmaatschappijen enz. 3o. Op het -feit dat, de arbeider voor den aanvang- der verzekering reeds invalide is en hij dus slechts ten koste van de overige valide arbeiders in de verzekering zou kunnen, - worden- opge nomen. 4o. Op bet geringe nut, dat de ver zekering voor de betrokkenen zou hebben, b.y. voor vreemdelingen, die hier te lande slechts korten tijd arbeid verrichten en daarna miascbieu nim mermeer in ons land terugkeeren. 5o. Op grond van den leeftijd. Ar beiders boven 35 jaar worden wel ge durende do eerste twee-jaar nü het in werking treden van de wet in dc ver zekering opgenomen, later echter niet meer, tenzij zij buiten hun toedoen niet vóór dien leeftijd verzekerd .zijn geweest. om den leeftijdsgrens te verlagen tol Cö jaar. Aanvankelijk zal die rente bedragen ƒ3.— per week. voor man en vrouw samen ƒ5.per week. Later wordt die rente berekend naar het bedrag der betaalde premiën in verband met den tijd, welken de ver zekering geduurd heeft. De oorspronkelijke samensteller van de wet heeft zich echter als hoofddoel van de wet voorgesteld eene invalidi- teitsrente, d.w.z. eene uitkecring voor het geval, dat dc arbeider tengevolge van ziekte of gebreken, zooveel van zijn arbeidsvermogen heeft ingeboet, dat hij met het restant daarvan niet in staat geacht kan worden óén derde gedeelto te verdienen van hot loon, dat valide arbeiders van gelijke soort en gelijke opleiding gemiddeld ver dienen. Bedoelde invaliditeitsronte kan den arbeider worden toegekend: lo. Wanneer aangenomen kan wor den, dat hij nimmermeer in slaat zal zijn, om een derde gedeelte van het boven aangegeven loon te verdienen. 2o. Wanneer wel is" waar, de kans op herstel niet is uitgesloten, poch do arbeider niettemin gedurende zes maanden niet i staat is geweesl. dat éón derde gedeelte te verdienen. Verder is in de Invaliditeitswet nog opgeuomoo eene Weezenrente voor dc kinderen van den overleden verzeker de, voor zoover dio kinderen nog niet. den leeftijd van 13 jaar hebben be reikt. Bedoelde Weezenrente kan zich ook uitstrekken tot de kinderen, dio ge durende het jaar aan het overlijden voorafgaande op kosten van den ver zekerde in diens gezin zijn opgevoed, voor zoover die kindoren ton minste geen anderen kostwinner hebben. Het bedrag der rente eenmaal be paald zijnde, wordt, onverminderd ge noten, tot alle kinderen den leeftijd van 13 jaar hebben bereikt. Recht op •eozenrente bestaat wanueer de ver zekerde zelf invaliditeitsronte geniet of 40 premiën in rokoning kan doen brengen. Evenoens dient in dit verband nog te worden gewezen op de „Weduwe rente" die in het thans bij de 2de Kamer der Staten-Generaal aanhan gige wetsontwerp wordt voorgesteld. nierboven is er reeds opgewezen. dat de Invaliditeitsrente. do Ouder domsrente (na den overgangstijd) en de andere uitkeeringen worden bere kend naar het bedrag der betaalde pre miën in verband met den tijd. dien de verzekering heeft geduurd. Het is dus van het hoogste belang, dat de verschuldigde premiën regel- matig worden betaald. Niet alleen dat liet. bedrag der rente, afhankelijk is van het bedrag der he itaaide premie, maar het zou kunnen voorkomen, dat den verzekerde eene Drente moet wordeu onthouden omdat, niet hot door de wet vereisehte aantal tpreiniiin is betaald. (Om b.v. recht 1.e hebben op invaliditeitsrente moeten •150 premiën betaald zijn). Met dit voorbeeld voor oogen zal ik .dus wel niet nader behoeven uit een Ie zetten, dat het van liet grootste ge wicht is dat allen, die op 3 December a.s. vermoedelijk verzekeringsplidilig 'zullen zijn. zoo spoedig mogelijk bij den Raad van Arbeid bekend zijn, zoo dat daar maatregelen kunnen worden .genomen, om de premiebetaling onmid dellijk na 3 December te kunnen doen aanvangen. Tegenover luire Loden hebben do or ganisaties. welk beginsel zij ook mo gen zijn toegedaan éón groote gCllieeil- seliappelijken plicht te vervuilen; saam te werken met den Raad van Ar beid om de inschrijving van verzeke- ringplichtigeu zoo goed en spoedig mogelijk te doen Magen. Ieder mijner lezers, zal wel begrepen hebben, dat de uitgaven, welke de wet met zich brengt, gedekt zullen moeten wordeu. Welnu, in hoofdzaak zullen die uil gaven moeten worden gedekt, door premiebetaling. Wie zal de promic moeten betalen? In het algemeen rust die plicht «i> den werkgever. Volgens de thans geldende bepalin gen mag de werkgever gewoonlijk een gedeelte van de premie afhouden vim liet. loon van den werkman. Voorgesteld is echter om de gelieele premie te brengen ten laste van den werkgever, zoodat de -arbeiders dfni zullen genieten eene premie-vrije iu- validiteits- en ouderdomsrente. Een niet minder belangrijke vraag is deze: „Welke .voordeelen. waarborgt de wet aan de verzekerden?" In de eerete plaats „de Ouderdoms rente". De ouderdomsrente kan volgoaa üe thans nog van kracht zijnde bepalingen genoten worden .doop hen, die den leef tijd van 70 jaar hebben bereikt; geluk kig is echter eeanvoorstelingediend Arbeiders er ia eene sociale taak voor U te vervullen. Steunt in Uw welbegrepen eigenbe lang het-insckrij-vingewerk, dat in- ver scheidene gemeenten van het gebied Allernaar reeds in vollen gang is. Nog vóór Augusus zal in elk der gemeenten, die tot voornoemd gebied Dehooren de inschrijving zijn ge opend. 3) Hot is een moeizaam werlc, die in schrijving van verzekeringsplichtigen. een werk, dat met energie moet wor den aangepakt en doorgezet in het be lang van iederen man en elke vrouw, die in dienstbetrekking tegen loon ar beid verrichten. Aan voorlichting zal liet niet ont breken. Ik beschouw het als oen deel van mijn taak als spreker op te treden in bijeenkomsten van bestuurders der verschillende organisaties die op bet terrein der sociale verzekering wil len samenwerken. Eu achten de vakveroenigingen open bare vergaderingen ter inlichting van de leden gewenscht, men trede mot mij in verbinding, teneinde daartoe de noodige regelingen te treffen. De verzekeringsplichtigen moeten vóór 3 December a.s. tot den laatste zijn ingeschreven! Met minder dan de volle 100 pCl. mogon we niet tevreden zijn! VAS-DIAS, Voorzitter v. d. Raad van Arbeid te Alkmaar. In het plattelandsdistriet. Alkmaar, heeft men in dezen tijd slechts voor één ding belangstelling: do oogst, hol; werk op de velden en in de tuinen. Eerst tegen einde September krijgt do bevolking ook weer tijd. en lust zich met andere diugen te bemoeien. Tot het gebied van den Raad van Arbeid te Alkmaar behooren de vol gende gemeenten: Akersloot. Alkmaar, Anna Paulowna. Barsingerhorn, Bergen, Boverwuk. Broek op Langendiik. CaHanfsoog. Gasfcricum, Egmond aan Egmoiul Binnen, Harenkarspel, Heemskerk. Ileerhugowaard, Heilo. Helder, Koe dijk, Liïnmon,'^ St. Maarten, Nocml- Scharwoude, Oterleek, Oudkarspc Oudorp. St. Paapras. Patten, öclmgci Schoorl. Tesel; Uitgeest. Vlieland. W armenhuizen;. Wieringen. J Wuk Wieriu- aau Zee cn Duin, ZhDO^uid-Sohairwoiide. Als ik hierboven schrijf over or- Sanimaties, bonden*vereenigingen. zijn e workgever8vereenigingeu inbegre pen; de medewerking dor werkgevers is al even onontbeerlijk- al» die der werknemers. In de gemeente Allcmaur leidde de loyale medewerking der patioons reigls

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4