KCLiMElÏNBIK Herman Nypels herhalingen in het belang van het paard te voorkomen. Met opname van het bovenstaande in Uw geacht blad, zoudtU misschien dit willen bevorderen. Hoogachtend, teeken ik G. H. G. BOBST. PLAATSELIJK NIEUWS. Hr. Mi. „Zeelsnd". Hr. Ms. „Zeeland" is hedenmiddag 1 uur van haar reis naar West-Indië alhier in de haven teruggekeerd. Bij het examen handteekenen L.O., gehouden op B Aug. te 'sGra* venhage, slaagde de heer G. Warner, alhier. Bsgrafeeis dr. C. 6. vai dar Lee. Met den trein van 11.39 arriveerde Donderdagmorgen het stoffelijk over schot van wijlen dr. C. G. van der Lee, in leven oud geneesheer te dezer plaatse. Aan het station was de belangstelling van de zijde van het publiek groot. Te 12 uur begaf zich de stoet, be staande uit een vijftal volg wagens, waarin behalve enkele familieleden verschillende vrienden en bekenden van den overledene hadden plaats genomen, naar het kerkhof. Een af zonderlijk rijtuig vervoerde de vele fraaie bloemstukken. Op het kerkhof waren nog ver schillende bekenden, die zich bij den stoet aansloten. Wij zagen daar o.a. vertegenwoordigers van de R.-K. School en het Algemeen Weeshuis, vrienden, collega's van den overledene. Van het Wit'te Kruis waren de heer De Yen als waarnemend voorzitter en mevrouw Delgorge—Meijers als secretaresse aanwezig. Ook directrice en verpleegsters van het Ziekenhuis en verschillende andere verpleegsters woonden de droeve plechtigheid bij. Namens het „Witte Kruis" sprak de heer de Ven. Deze schetste den overledene als iemand, die geduren de een reeks van jaren zijn beste krachten heeft gegeven aan deze hem lief geworden instelling. Twin tig jaren, waarvan de laatste 10 als voorzitter, heefc dr. van der Lee zijn toewijding gegeven aan' het Witte Kruis en deze instelling tot grooten bloei gebracht. Behalve het Witte Kruis was er het Gemeentelijk Zie kenhuis, dat door van der Lee"s toe doen uitgebreid en verbeterd werd. Dai er een directrice is aangesteld, dat er verpleegsters zijn gekomen,— het is alles zijn werk geweeBt. Wat hadden wij, aldus zeide spr., gaarne gezien, dat hy van de zoo begeerde rust had kunnen genieten! Wat hadden wij hem allen gaarne een reeks van gelukkige, gezonde jaren gegund I Helaas, het heeft niet mogen zijn, maar tot troost zijner achter gebleven verwanten moge strekken de wetenschap, dat hij nooit zal worden vergeten. Als vriend sprak de heer Bok eenige treffende woorden van afscheid mede namens directrice en zusters van het Ziekenhuis. Hij was een edel vriend voor allen, steeds stond hij op de bres voor de belangen zijner vrienden, steeds ook was zyne opge wektheid een troost voor menigen vaak moedeloos geworden zieke. Wij danken u voor al uwe liefde -en vriendschap. De heer Schokking nam vervolgens het woord als belangstellend toe schouwer. Hoewel spr. niet behoort tot des overledenen geestverwanten of vrienden, wil hij toch getuigen van Van der Lee's dokterschap. Hij was in den volsten zin des woords een dokter voor allen, voor heel den Helder. Ook van spr. was hij de huis dokter, en spr. kreeg steeds den in druk, dat bij Van der Lee meer het hart sprak dan de zucht om veel patiënten te krijgen. Ook als niet- geestverwant moet men den man waardeeren, die aldus zijne taak opvat. Hij had een scherp verstand, niet ontbloot van vernuft, en wist altijd voor zyne patiënten, ook de meest, moedeloozen, een opbeurend en ver troostend woord te vinden, dat hen in staat stelde nog wat geduldig te zijn. Uit naam van alle patiënten meent spr. zeker te mogen spreken en dier nagedachtenis van Van der Lee een laatsten groet te brengen. De broeder van den overledene, de heer G. Joh. van der Lee, sprak een woord van dank voor de betoonde belangstelling. Oa •Itetrlfieatia van dan Haldar. Men stelt ons af en toe de vraag: „hoe staat het toch met den aanleg van het electrisch net in deze ge meente Tot onzen spijt kunnen wij daarover niets positiefs mededeelen. Indertijd heeft de Raaddeelectrificatie aangenomen, los van alle finantieele becijferingen. Er is wel even over gesprokenook is wel de wensch geuit om de tarieven gelijk te maken aan die voor het gas, doch eenig besluit is niet genomen. Wij moeten dus geduldig afwachten welke plannen hieromtrent zullen worden ingediend. Salarissan Burgemeesters, Saoratarissan an Ontvangers ia Noord-Holland. Door Ged. Staten van Noord-Hol land is een nieuwe regeling voorge steld voor de bovengenoemde sala rissen. Volgens deze nieuwe regeling zouden bovengenoemde titularissen in deze gemeente ontvangen: Bur gemeester.; met een diensttijd van minder dan 6 jaar f 4500.—, van 6-12 jaar f BOOO.—méér dan 12 jaar f 6500.— Secretaris met een diensttijd van minder dan 8 jaar f 4000.-, 3 - 6 jaar f 4150.-, 6- jaar f 4300.-, 9-12 jaar f 4450.— méér dan 12 jaar f 4600.— Ont vanger resp. f 3400.—, f 3650.-, f 3700.-, f 3850.- en f 4000.-. VtrhoogiRg dsr Ioorsr vrr hst personeel dsr GsmesRte. Volgens de „Telegraaf" van Vrij dagmorgen hebben B. en W. aan den Raad het voorstel gedaan om met 1 Juli jl. de jaarwedden van het personeel in gemeentedienst te ver- hoogen. Volgens dit voorstel zullen de loonen van de werklieden en politie beambten, die per week worden uit betaald, voor alle groepen met f8 a f9 per week worden verhoogd, Ingezonden mededsellng. HEEREN-OVERHEMDEN plisséborst f 3.50. LINNEN MANCHETTEN per pssr f 0 50, LINNEN BOORDEN psr stuk f 0.75. de oudste op zedelijk gebied slecht bekend stond. Beiden werden naar de ouderlijke woning teruggebracht. Ia het Marine-hospitaal zijn ten nadeele van een patiënt twee gouden ringen ontvreemd. Proces-verbaal i3 opgemaakt tegen een werkman en een visscher, wie de toegang tot de zaal van het Leger Heils wegens wanordelijk gedrag ontzegd en die daarna eenige ruiten aan den achterkant van het gebouw met steenen hebben inge gooid. terwijl zij zullen worden ingedeeld in 5 groepen, respectievelijk met weekloonen van f 24 - f 27, f 26 - f 29, f29—f30, f28—f31 en f33-f36. Aan Ged. Staten zal, volgens het voorstel, worden geadviseerd de jaar wedden van den burgemeester te bepalen op f 5500 - f 6500, die van den secretaris op f5000-f6000 en die van den ontvanger op f3500- f4000. De totaal kosten dezer verhoogin gen zullen per jaar pl.m. f93000 bedragen. Wij hebben ter bevoegder plaatse naar de juistheid van dit bericht geïnformeerd. Het bleek ons, dat aan B. en W. wel een regeling in dezen geest was ontworpen, doch dat het voorstel nog niet in druk was ver schenen, zoodat de raadsleden daarvan dus nog geen kennis konden nemen. Elsctretechnisch Bureau. In het perceel Kanaalweg 172, waar tot voor kort eene slagerij was ge vestigd, heeft de heer G. J. Genefaas gisterenavond een winkel geopend van onderdeelen op het gebied van electrische verlichting, verwarming, etc. Allerlei soorten electrische lam pen, kachels, haarden, schellen, enz. vindt men er, in groote verscheiden heid en keuze, en het is alleen maar jammer dat de heer G.zijn zaak niet kon openen met electrisch licht zelve, hetgeen ongetwijfeld de attractie zou verhoogen. Nu is het nog behelpen met gas, in afwachting van het leggen van den kabel. Er is nog geen schijn van begin hiermede gemaakt, en toch begint de zomer al op te schieten en worden de dagen merkbaar korter. Hopen wij maar dat de zaak spoedig gereedkome, opdat de komende winter ons volop licht schonke, na jiren van duisternis en getob. De oude slagerij is niet meer te herkennen en de nieuwe winkel, met de aardige étalage, maakt een pret- tigen indruk en getuigt van de lang zame en geleidelijke moderniseering onzer gemeente. Jubileum-opwskkfegs-Veldtoeht v&r het Leger dos Halls. Zooals wij reeds aankondigden heeft hedenavond het Jubileum-Muziekfeest plaats in de zaal van het Leger op de Spoorgracht. Morgen (Zondag) worden bijzondere opwekkingssamen komsten gehouden onder leiding van Brigadier Maste en Stafkapitein Gorter van het Nationaal Hoofdkwartier; 's morgens tien uur een plechtige Heiligingssamenkomst, waarin het onderwerp,, Heiligmaking" zal worden behandeld en 's avonds acht uur een groote opwekkingssamenkomst. De middagmeeting om drie uur wordt gehouden op het Stationsplein. Maandagavond half acht zal E tein Bouwens een openluchtmeeting leiden in de oude Helder (Breestraat). Groote Jubileum-Demonstratie in „Tivoli". Zondag, 17 dezer, 's avonds acht uur zal een groote Jubileum-Demon stratie plaats hebben in de zaal van „Tivoli". Deze bijzondere samenkomst zal worden geleid door den Komman- dant van het Leger des Heils, bijge staan door Mevrouw Howard, Kolonel Visser, Brigadier Schuurman, Staf kapitein Kleijze en anderen. Kaarten zijn nu reeds verkrijgbaar a 10 cent bij de officieren van het Leger des Heils; men wordt aangeraden voor deze hoogst bijzondere gelegenheid zich zoo spoedig mogelijk van een kaart te voorzien. Inbraak bij dan zoakrljgsttad, Donderdagnacht is in het gebouw van den zeekrijgsraad te Willemsoord ingebroken. De dader, die waarschijn lijk bekend is in het gebouw, heeft zich toegang verschaft door aan de voorzijde een ruit uit te snijden en een ruit in te slaan, en is vermoe delijk hierdoor naar binnen geklom men. Daarna heeit hij een kast open gebroken en de daarin aanwezige geld kist medegenomen. Overigens had hij niets aangeraakt; alles was op zijn plaats en verder werd niets vermist. Het geldkistje hield ongeveer zes tot zevenhonderd gulden in. De politie heeft de zaak in onder zoek. Uit het Politie-rappart. Eene weduwe, wonende in de Gas- straat alhier, had haar driejarig kind bij eene te Amsterdam wonende zuster en haar man achtergelaten, zooals zij beweerde voor eenige we ken, doch volgens haar zuster en zwager voor altijd. Zy kon dan ook haar kind, ondanks herhaald schrij ven, niet terugkrijgen en deed bij de politie hiervan aangifie De re raadde haar aan naar Amsterdam te gaan en met behulp van de politie aldaar te trachten het kind terug te erlan gen. Juist vertoefde zij daartoe in Amsterdam, toen haar zwager met het bewuste kind alhier werd gezien. Thans was het een kort proces. De politie nam htm het kind af; de man protesteerde heftig. Hij ver keerde in de vaste overtuiging, dat het kind bij wijze van adop aan hem was overgegaan. Het werd in het Onthouderslogement aan de Spoor- gracht ondergebracht totdat de moe der uit Amsterdam was terugge keerd en het van de politie terug ontving. Twee zusters van 22 en 19 jaar werden des nachts omstreeks 4 uur door de politie aan de Weststraat aangetroffen en aangehouden, omdat BONENLAND. Nederland en België De Parljsche correspondent van het Hbld." meldt dd. 7 Augustus Heden heeft voor de commissie van veertien Segers zijn uiteenzetting beëindigd over de economische quaes- ties, betrekking hebbende op de Schel de, het kanaal Gent-Terneuzen, de verbinding van Antwerpen met den Moerdijk en het kanaal door Lim burg naar den. Ryn. Morgen zal de andere Belgische gedelegeerde, Orts, de politieke quaesties, verband hou dend met deze onderwerpen, 'behan delen. Mijn indruk, dat de grondslag der onderhandelingen, gevormd door de besluiten van den 4en Juni, geschokt is, wordt bevestigd door inlichtingen, die ik van niet-Nederlandsche zijde ontvang, doch men bewaart het stil zwijgen over den waren aard der Belgische verklaringen. Havas meldt uit Brussel: Bij de besprekingen over het vredesverdrag in de Kamer heeft de minister van buitenlandsche za" opgemerkt, dat de volkenbond geen directe waarborgen oplevert en dat men op zelfverdediging bedacht moet zijn. Vandaar dat de herziening van het verdrag van 1839 te Parijs door gezet moet worden. Ik zend, zei de minister, onze beste wenschen aan onze afgevaardigden, opdat zij weten, dat het heele volk achter hen staat (donderende toejuichingen). De her ziening van het verdrag van 1839 moet ons de noodige waarborgen schenken. (Bravo's.) Uit Parijs wordt nog gemeld: Tot nu toe heeft geen der verte genwoordigers van de groote mogend heden het woord genomen. Eenige feiten wettigen het vermoeden, dat de groote mogendheden het verkiese lijk zouden vinden dat Nederland en België tezamen tot een vergelijk kwamen. Segers heeft Donderdag ook bo toogd, dat herziening noodzakelijk was ter vergemakkelijking van de economische ontwikkeling van de industrie-streek van Luik en van de Maas, teneinde da verbinding tus- schen deze streek en de zee te ver zekeren, welke verbinding thans be lemmerd werd bij den doortocht door de enclave van Maastricht. Os g»waz«R Duitsche ke'zar. De correspondent van de N. Rott, Crt. te Parijs meldt Als rapporteur van de commissie uit de Kamer voor vredes-aangele heden heeft Barthon rapport uitge bracht over het vredesverdrag. In dat rapport komen de volgende zinsneden voor: Daar Wilhelm II niet den moed bezit zich uitzichzelf en met opge heven hoofd voor zijn rechters te plaatsen, zullen de geallieerde en geassocieerde regeeringen den plicht hebben zijn uitlevering te eischen en hem over te leveren aan de inter nationale rechtbank, die hem zal vonnissen. De Nederlandsche regee ring zal een logisch gevolg geven aan de onderteekening, die de Duitsche regeerihg onder het vredesverdrag plaatste. Ds nieuwa wittebroodkaart. 's G ra venhage, 8 Aug. De directeur van het Rijksbureau voor de distri butie van Graan en Meel maakt be kend, dat als wittebroodkaart voor het 106de tijdvak, hetwelk loopt van 14 tot en met 22 Augustus, zal dienen de Rijksbroodkaart in groene kleur. Vetprijzen. Ü6 Nederlandsche Slagershond heeft tot den minister van Landbouw schrijven gericht waarin er op gé- wezen wordt dat ondanks den meer deren aanvoer van veevoeder, de marktprijzen van varkens eer stijgen dan dalen, als gevolg van de om standigheid dat het aanbod op de weekmarkten steeds belangrijk min der is dan de vraag. In het by zonder wordt evenwel de prijs nog opge dreven door kooplieden die aan de grenzen wonen en aantallen biggen tegen exorbitante prijzen wegkoopen. Dit feit schijnt verband te houden met mogelijkheid voor deze koop lieden om de biggen de grens over te krijgen. Adressant wil dit ter kennis van den" minister brengen verzoekt voorts een verscherpte contrèle, teneinde het streven van evengenoemde kooplieden onmogelijk te maken. Daardoor zullen niet alleen de marktprijzen dalen, maar zal ook hot aanbod op de weekmarkten grooter worden. Bolsjewistischs propaganda ts Zaandam. Te Zaandam is Woensdagavond vanwege de Communistische partij aldaar een protestvergadering ge houden tegen het optreden der politie bij de relletjes op Zaterdag 29 Juli. Op die vergadering heeft de heer A. Brommert van Uitgeest den in specteur van politie een „hoogst gevaarlijk mensch" genoemd voor de orde en de rust in Zaandam en de aanwezigen aangespoord niet eerder te rusten voor deze orde bewaarder uit Zaandam zou z|jn verdwenen. Ter zake van deze uitlatingen is tegen den heer Brommert proces verbaal opgemaakt op grond van beleediging van een ambtenaar in functie. BUITENLAND. I Hongarije. Roemenië'# optrsden afgekeurd. Parijs, 7 Aug. Clemenceau heeft gisteren namens de vredesconferentie een telegram aan de Roemeensche regeering gericht, waarin hy niet alleen het recht van Roemenië ont kent om nieuwe wapenstilstands voorwaarden aan Hongarije te stellen, doch er den nadruk op legt dat bet opleggeu van schadeloosstelling de taak is van alle geallieerde staten, die tijdens den oorlog hebben samen gewerkt. en niet van Roemenië alleen. Oa EeteRte en RosmsRlë. Parijs, 8 Aug. De opperste raad der geallieerden heeft gisteren be raadslaagd over de rapporten van zijn vertegenwoordigers te Boedapest, die het gedrag der Roemeniërs in een uiterst ongunstig daglicht stellen. De raad stelde een telegram op, waarin de Roemeensche regeering wordt gewaarschuwd, dat de confe rentie uit de handelwijze van Roe menië ,de conclusie trekt, dat dit land besloten is zich aan zijn gezag te onttrekken en zich van de geallieer den af te scheiden. Parijs, 8 Aug. Hoover heeft last gegeven alle voedselzendingen naar Boedapest stop te zetten, daar de Roemeniërs al het voedsel uit het land weghalen. 0» geallieerden sa Roemenië. Londen, 8 Augustus. Aan de Daily News uit Boedapest: Het schijnt, dat de Roemeensche autoriteiten besloten zijn de wenschen en bevelen van de geallieerden in den wind te blijven slaan. De bezetting van Boedapest, die een onbeschaamdheid en een politie ke fout is, heeft plaats gehad tegen het advies om geen sterker woord te gebruiken van de Italiaansche en Amerikaansche vertegenwoordi gers hier. Aartshertog Jozef. Londen, 8 Aug. De Times toont zich maar matig ingenomen met het feit, dat de geallieerden aartshertog Jozef als hun gevolmachtigde hebben aangewezen. Het blad is van meenrng, dat deze manier van doen naar een intrigue ruikt. Eenige maanden geleden toen te Parijs verschillende plannen ten op zichte van Hongarije zijn overwogen, is ook al het idee, om aartshertog Jozef op den troon van Hongarije te plaatsen ter sprake gekomen. Nu is het in een anderen vorm ten uitvoer gebracht. De entente die optreedt in naam van de democratie helpt thans de Hongaarsche magnaten en speelt zoodoende zonder het te willen de revolutionairen in de kaart, Engeland Ia het Eagelsche Lagerhuis is een wetsvoorstel ingediend om de salaris sen van alle ministers te brengen op 5000 pond sterling. Er werd warm over het voorstel gediscusseerd. Eenig gelach volgde toen de heer Thomas vroeg, of de miniaterB met „directe actie" hadden gedreigd als ze geen loonsverhooging kregen. Dan maar een uitsluiting, riep hij. Er zijn „onderkruipers" ge noeg te krijgen, voegde daarop sir F. Banb.ury hieraan toe. Ea ten slotte werd de tweede lezing van het voorstel met 176 tegen stemmen goedgekeurdwaarna het voorloopig zal blijven liggen. Samenwerking der geallieerden veor da voedselvoorziening. In het Eagelsche Lagerhuis ver klaarde de food controller Roberts, dat een commissie is benoemd, die een plan zal hebben op te maken voor de samenwerking der geallieer den ten aanzien der voedselvoor ziening. Voorloopig was niet het plan om tot deze samenwerking neutrale of vijandelijke landen uit te noodigen. De kolsnproductis. In het Lagerhuis werd meegedeeld, dat de .kolenproductie in de week eindigend 26 Juli slechts 2J milloens ton bedroeg, d.w.z. vijftig procent minder dan de gemiddelde wekelljk- sche productie in de periode voor 19 Juli. Een erRstige waarschuwing. Londen, 7 Aug. In het Lagerhuis uitte Chamberlain een ernstige waar schuwing in verband met den fiaan- cieelen toestand. Indien de uitgaven niet aanzienlijk worden verminderd en de productie niet aanzienlijk toe neemt, gaat het land een staatsbank roet tegemoet. De ongunstige wisselkoersen be sprekende verklaarde hy, dat de eenige middelen daartegen waren een ver mindering van den invoer en uit breiding van den export naar de landen welke contant kunnen betalen. Wanneer de natie de moeilijkheden eensgezind en met vaderlandsliefde onder het oog ziet, kan men den toestand echter nog zeer goed meester blijven. Frankrijk. De groote verliezeR. In de rue St. Maur te Parys staat een groote huurkazerne, waarin voor den oorlog 180 arbeiders woonden. Honderd werden hiervan opgeroepen, 25 z|jn gedood. Dezer dagen is in den gevel van het huis een marmeren plaat aange bracht, waarin de namen der gesneu velden zijn gebeiteld. Ce qua femme veuf. Het bestuur van den Bond voor vrouwenkiesrecht staat op het punt den Senaat den oorlog te verklaren; het ultimatum is in zee: met na druk wordt geëischt, dat de Senaat het wetsontwerp, reeds door de Ka mer aangenomen, goedkeurt (men weet, dat de senatoriale commissie tot verwerping heeft geadviseerd). „Een miskenning van de rechten van de vrouw, zoo heet het in het ultimatum, zal door ons en onze vrienden beschouwd worden als een vijandelijke daad als een slag in ons gelaat. Zult g|j daarvoor de verant woordelijkheid duiven aanvaarden? Leven we dan werkelijk in een tijd, waarin alleen bedreiging met op stand en verzet kan leiden tot het verkrijgen van recht en tot bevor dering van den vooruitgang? Moe ten wij eerst in geheel Frankrijk een agitatie verwekken, welke ons tegen staat, daar w|j gevoelen hoezeer het land behoefte heeft aan rust en arbeidsgelegenheid „Hecht uw goedkeuring aan het besluit van de Kamergij zult daar mede een onrecht herstellen, dat te lang reeds geduurd heeft, en ge zult zien, dat de Fransche vrouwen geen slechter burgeressen zijn dan de Epgelsche, de Amerikaansche en de Duitsche I Het woord is aan den Senaat. Duitsch-Oostenrijk. De staatsgreep in Hongarije heeft, naar van Duitsche zijde gemeld wordt, hoop gegeven aan de monarchisten in Duitsch-Oostenrijk. Men gelooft niet aan de mogelijkheid, dat keizer Karei weer op den troon zal komen, maar noemt aartshertog Eugenius als troonpretendent. Het herstel van de monarchie zou bij de burgerlijke partijen, die densocialisten verwijten, dat zy niet krachtig genoeg tegen" de communisten zijn opgetreden, weinig tegenstand ontmoeten en te minder, naarmate er meer vooruit zichten zouden zijn, dat onder het bestuur van een der Habsburgers Duitsch-Oostenrijk op meer clementie van de entente staat zou mogen maken Duitschland. Spaelclubs. In de badplaats Nauheim zijn drie bloeiende speelclubs. Een dag of acht geleden schoot er zich een gast dood nadat hij 30,000 Mark verloren had, en een paar dagen later werd een man, die 70,000 Mark gewonnen had door een als officier gekleed jong- mersch in een bosch vermoord en beroofd. Eene dame verloor 35,000 Mark en kon toen haar hotelrekening niet meer betalen. Verleden Zondag verloor een heer 50,000 Mark. Een ander speler wond zich bij het spelen zoozeer op, dat hij een hartverlam ming kreeg, en niettegenstaande dit alles worden de speelhuizen door de plaatselijke autoriteiten nog steeds geprotegeerd. In Frankfort heeft de politie in vallen gedaan in de speelclubs en ze opgeheven, terwijl de hotels waar ze gevestigd waren, gesloten werden Rusland. Duikboot in doe grenl geboord. Londen, 7 Aug. Da admiraliteit ontving een telegram van den be velhebber der Eagelsche vloot in de Oostzee, het to*. zinken brengen meldende van een duikboot der bolsjawisteu door de Britsehe torpedo- bootjagers „Valourou3" en „Van- couver". Korte berichten. Een Midden-Duitsch blok van spoorwegambtenaren wil door sta king de democratiseering van het spoorwegbeheer afdwingen. Binnenkort wordt de lucht- scheepvaartweg Berlijn - Friedrichs- hafen (Bodenmeer) geopend. Op het socialistencongres te Luzern bepleit de Duitsche meer- derheidssocialiat Wels het bijeen roepen eener internationale mijn werkersconferentie in verband met den dreigenden kolennood. Vele Hongaarsche staatslieden, enz. keeren uit het buitenland naar Boedapest terug. Onder hen moeten zich vertegenwoordigers van keizer Karl bevinden. Het optreden vaD aartshertog Jozef was door het Belgische konings paar voorbereid. Italië protesteert tegen het herstel der monarchie in Hongarije, De vrede tusschen Engeland en Afghanistan is geteekend. Vervolgens zal het luchtschip de Middellandsche Zee oversteken en te Cairo landen. Dat is juist halfweg. De weg voor den verderen tocht staat nog niet vast; men heeft ver schillende wegen op het oog. Een ir wegen loopt over de Roode Zee naar Aden en dan over de Arabische golf naar Madras, een andere over Arabië naar Bombay. Dit zou vrijwel landweg z(jn en zou dan ook ernstig in aanmerking komen, als de vlucht langs dezen weg niet met vele bonderden mijlen verlengd zou wor- Luchtvaart. EinHandlty-pagi-dlinstop Lond.n? Volgens de „Tel." overweegt Handley Page Transport Oo. Ltd. ernstig, een van haar groote vlieg tuigen te bestemmen voor een te organiseeren wekeiykschen of half- wekel|jkschen dienst tusschen Londen en Amsterdam voor passagiers- en goederenvervoer. Por vliegtuig oader don Are de Trlompbe door. De aviateur Cherles Godefroy heeft de poging van de Navarre verwezen lijkt door met een vliegmachine onder den Are de Triomphe door te vliegen. De „Temps" meldt hierover de volgende bijzonderheden Godefroy had Woensdagavond en kele journalisten, fotografen en vrien den uitgenoodigd om den volgenden morgen om zeven uur op de Place de 1'Etoile te komen voor een inter- re3sant schouwspel, zonder erbij te zeggen wat het zijn zou. Om zeven uur 's morgens waren de genoodigden aanwezig. Weldra kwam Godefroy aanvliegen. Hij be schreef eenigen kringen boven den Are de Triomphe, op nauwelijks honderd meter hoogte. Daarop vloog hij in de richting van de Por te-Maillot, draaide om en kwam weer aanvliegen, laag boven de Avenue de la Grande Armei, recht op de groote steenmassa van den Are de Triomphe af, In onbeschrijfelijke spanning wach ten de toeschouwers af wat er ge beuren ging. De machine daalde nog meermet een groote zuiverheid ging ze onder den Triomfboog door. Zoo vlak bij den grond maakte het den indruk van met onwaarschijn lijke snelheid te gaan. Onmiddellijk nadat de vlieger zijn ongehoord stoute daad volbracht had, liet hy zijn machine b|jna loodrecht naar boven stijgen en verdween wel dra in de richting van zijn vliegkamp. De vlucht werd uitgevoerd op een vliegtuig Nieuport van 15 meter oppervlakte en 8.10 M. breedte. De poort in den Are de Triomphe is 29.42 M. hoog en 14.62 M. breed. Naar draadloos uit Horsea (En geland) gemeld wordt, zal het lucht schip R 84 vermoedelijk de volgende week zijn reis naar Indië gaan onder nemen. De eerste étappe van de vlucht zal gaan over Frankrijk en Zwitserland naar Triest verminkt). QEMENQD NIEUWS. Ernstig motorongeluk. Op den weg Haarlem-Zandvoort heefc Donderdagavond laat een ernstig motorongeluk plaats gehad. Blijkbaar door de duisternis misleid, zijn de heeren Koper, aannemer te Zandvoort, en Kuinders, machinist bij de marine, die tezamen op een motorrijwiel zaten, bij de buitenplaats „Elswoud" tegen een muur aangereden. Ver moedelijk hebben de rijders gedacht, dat ze daar een hoek moesten om slaan, waardoor ze tegen den muur botsten. De botsing was hevig. Beide heeren werden tegen den grond ge slagen en ernstig gewond. De heer Koper wist den tuinbaas van „Els- woud" te wekken. De gewonden zijn met eenpassee- renden auto naar het „St. Elisabeths- gasthuis", te Haarlem, vervoerd. Vrijdagavond was de heer Kuinders nog steeds bewusteloos. De toestand den heer Koper was toen vrij gunstig. De botsing was zoo hevig, dat de muur ontzet is. Het motor rijwiel werd ernstig beschadigd. Ernstig ongeluk. In het ketelhuis van de Nederl. Plantenboter fabriek te Amsterdam heeft gisteravond een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij eenmenschen- leven verloren is gegaan. Twee mannen waren bezig een open ketel autogenisch te lasschen, waartoe de werkman O verkleef, tot het personeel der f ibriek behoorende, zich met het hand apparaat in ketel had begeven, terwijl een helper aan den buitenkant bleef. Plotseling ontplofte het hand-apparaat en in een ommezien stonden beide mannen in brand. De vlammen konden bij den helper door toegeschoten personeel tijdig worden gebluscht, maar de ongelukkige lasscher was, voordat men, voorzien van een gasmasker, in den ketel kon doordringen, reeds levend verbrand. De helper is, na aan de fabriek verbonden te zijn, naar het gasthuis overgebracht, waarheen oek het lijk van O verkleef ter schouwing gebracht is. BeschoiktR op een moterfiets. Te Breda heeft de motor-wielrijder Thomassen, die licht beschonken was, vrouw B. en haar man, die zich voor hun woning bevonden, aangereden en daarbij den man ernstig verwond, dat hij bewusteloos naar het R. Kath. Gasthuis moest worden overgebracht. De vrouw kwam er met eenige lichte kwets uren af. De toestand van B. is nog zeer ernstig; het bewustzijd is nog niet teruggekeerd, Thomassen is in arrest gesteld. Voetbal. Zondag a.s. speelt H.V.V. wedstrijd tegen Concordia op eigen terrein (Tuindorp) van 10-12 uur. De opstelling is als volgt H.V.V. Hof Ulpkes Dienaar B»k Kroenee Selderbeek Horkemij Vader Wal Moljjn v. d. Boek Kraai Bul» Haldu Tarborat Velthuizan Belhlehtm y. Willigen Belar Klowting Concordia. Daarna speelt H.V.V. II een wed strijd tegen Victoria II van 1 8 uur. De opstelling is als volgt: H.V.V. H MolIJn Molvln Stam Snel Charat Kanter Stooker Slort Bouma W. da Vrlea Goudswaard Victoria onbekend. Concordia I—Stormvogels I. Terrein Tuindorp. Aanvang 2.30 uur. Concordia komt uit met: Bakker Ike Smit Baai Dledauhovan Veldhuizen W. O, do Brlnkama J. Auguatün Prlna Helder Daar de vereeniging „Concordia' er in geslaagd is .t sportterrein der gemeente in huur te mogen ontvan gen, zal zij trachten des Zondags steeds een wedstrijd te organiseeren, Wij raden 't sportliefhebbend publiek dan ook aan eens kennis te komen maken met deze jonge vereeniging. Heldor-Amatardamsoh XI. De vrije Zondagen, die onze Hel- dersche 3e klasser nog resten alvorens de competitie begint (7 September), zullen worden benut tot het spelen van eenige oefenwedstrijden, om alzoo eenigszins getraind den grooten strijd op het groene veld te aanvaarden. Zoo is voor morgen een flinke Amsterdamsche Zwaluwenploeg uit genoodigd en deze heeft toegezegd inderdaad zeer sterk naar hier te komen en daar ook de thuisblub, naar wij vernamen, zoo compleet mogelijk zal verschijnen, wacht ons morgenmiddag, wellicht een mooien wedstryd. In dè hoop natuurlijk dat ook het weer nu eens wil mee werken. Nog z|j gemeld, dat Neerlandia toegestaan heeft tot het spelen van een wedstryd tegen onze plaatsel|jken club, als zij de kampioenswedstrijden achter den rug heeft. (Gespeeld moet nog worden tegen Gouda en A.D.O.) Neerlandia toch heeft het hoofd zakelijk aan het bestuur van Helder" te danken, dat ze alsnog kampioen zijn geworden, in de plaats van V.S.V. en daardoor nog een kansje hebben om in de 2e klasse te komen. Voor wat, hoort wat. Dat is cok ier van toepassing. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Antwoord aan H. Heeman, Brandstoffenhandelaar, alhier. In antwoord op Uw „Open Brief" In dit blad van Donderdag j 1., bericht ik U, dat er thans mijnerzijds geen enkele aanleiding meer bestaat op Uw verzoek in te gaan. Mocht het U w e r z |j d s evenwel op prijs worden gesteld de kwestie A. Vlam in der minDe op te lossen, dan ben ik alsnog bereid hieraan mede te werken, mits U zich per soonlijk wendt tot ons Bureau, het welk hiervoor geopend zal zijn op Zaterdag 16 Augustus, nam. 4 uur. Ia afwachting, De Ambtenaar v. h. B. v. Aib.recht, B. ZONDERVAN. UIT DEN OMTREK. T»xel, 8 Aug. In de thans geëindigde week, wer den van hier Haar elders verscheept, 887 lammeren, 371 schapen, 18 koeien, 15 kalveren, 1 veulen en 5 varkens. Door een val van zijn vrachtwagen, werd de voerman F. zoo hevig aan het hoofd gewond, dat terstond ge neeskundige hulp moest worden in geroepen. Be toestand van den ge kwetste moet overigens geruststellend z|jn. Een deel der garnalenvloot heeft de werkzaamheden hervat. De eerste aanvoer bestond uit 450 K.G. gar nalen die afgeleverd werden, tegen 10 ct. per K.G. Op de schuit van schipper W, Dijker, varende tusschen Vlieland en Texel streek gisteren een postduif neer, in uitgeputten toestand. Op de aan de pooten bevestigde ringetjes, kwamen deze merken voor: Scaldis I Anvers i 16 2374 Er z|jn op 't strand weer twee mijnen aangespoeld, van welke er een gedemonteerd werd, en de andere door 't laten ontploffen onschadelijk*.-, is gemaakt. Nu de oogst in den polder Eierland in vollen gang is, strijken daar duizenden musschen neer, om zich aan het nieuwe graan te vergasten. De gevleugelde roovers vormen er een ware plaag. In een ingezonden stuk in de Texelsche Couranten, wordt aangedrongen om tot ver delging der musschen over te gaan. De afd. Eierland van de H. M. v. Landbouw is reeds in de aangewezen richting werkzaam. De inzender dringt er echter op aan, dat de strijd algemeen zal worden gevoerd, tegen 't brutale volkje, dat ook hier 't be wijs levert, dat de macht van 't kleine ook heel wat schade kan berokkenen. Burgerlijke Stand van Texel, van 2 tot en met 8 Augustus 1919. GEBORENWillem, z. v. Petrus Willem Gerrit Johannes Bremer en Elizabeth Kroon. Weihelmina, d. v. Johonnes van den Hoek en Maria Bolier. ONDERTROUWDJacob Koorn en Marine de Boer, beiden alhier. Pieter van den Gaag en Cornelia Jonker. OVERLEDENCornelis Mandje, oud 79 jaar, wed. v. Trijntje Eelman. Gevondeneen sportriem, 2 sleutels, damestasehje met inhoud. Burgerlijke Stand v. Helder, van 7 en 8 Augustus. GEHUWD: W. J. Aggenbach en E. C. Mulder; C. Hoogland en M. A. v. d. Meulen; N. Koorn en M.Noot; Ch. Geus en M. Blaauboer; J. Kok en A. Visser; J. W. Zalm en T. Bakker. BEVALLENM. J. Gooyer— Feen- stra, z.H. Schermer—v. d. Berg,d. A. Bais—Pasterkamp, z.G. Mulder— Sterrenburg, d. OVERLEDENBronger v. d. Ploeg, oud 82 j. Anna Maria Heijblok, oud 4 j. Pietertje v. Eeten, oud 29 j. Adriaan v. d. Linde, oud 49 j. STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Kembangaa, van Amsterdam n Noord Ameiika, pees, 7 Anr Llzerd Rambrandt, tnnl'rel kan volgens draadloos bericht van den gezigvoerder badenmorgou te IJmuldon worden verwacht. Orotlai, uitreis, vertrok 7 Aug. v. Lissabon. Rottardemsohs Lloyd. Wille, van Rotterdam naar Batavia, 4 Aug B u. 60 bij Ltnds End gesignaleerd Henado, ultrele, pase. 6 Aug. Olbraltar. Kawl thuiaiele, «aas. 4 Aug. eibraltar. Tambora, uitreis, vsrtrot G Aug. van Colombo Kon. Holl. Lloyd. Drechtarland, v, Amsterdam naar Boenoa-Ayras, pafla. 4 Aug Wlght. Qoo'lend.ultraia, vertrok 7 Aug van Sintoa, Holl. Amerika l(Jn. AndUkarrlv.6Aug v.R'damUNaw-Yotk Nieuw Amsterdam, v. Rotterdam n New-York arrlv, 6 Aug vm.6u. te Brast. ZJjldijk, v. Rotterdam n. Havana en New Orlaane, arrlv. B Aug teNewport-Newe Noot dam vertrok 8 Aug van Rotte'dam naar New-York en wee des nam. 2 u. 4'Jln zo». Kon. Weat-lnd. Maildienst. Nickerie arrlv. 7 Aug. v. W.-TndlB te IJmulden. Jan v. Nissan arrl f8 Aug v. W. X adl8 te A'dem MARINBBERICHTEN. Officier van gezondheid le kl. der zeemacht F. van den Nleuwenhulz>n la ter beschikking gesteld. Bij Kon. beelnlt van 4 Aug ie bepaald, dat Hr. Ut panteerachlp Koningin Regeatoi:op een door dan minister van marine te bepalen datuaa zei worden uit dlonat gaeteld Bij Kon. beilnit via Si JuU la aan den officier van gezondheid der le kl. 8 van der Schouw en den offlcier-macblaiat der 8e kl. B. de Krey, op h >n verzoek, eervol ontslag uit den zoedion.t vaileend, ondericheldenlijk met ingang van 80 Ju'i en 16 Aug, wat 1-J betreft in Ooit-IodlS. De nit ©o«t-Indlö te'uggekeerde luitenants ter zee der 2a kl. J. I. Lentschor. J. Frnin, H. Nieawenhule, A 6. Vromen», J. F Mtldars en V S beron ven Rendwyok zijn ter beschikking gesteld. Kon. besluit ven den SBrten Juli no 88 zijn de sdelboreten der le kl. bil de Kon mitiue- reserve A. Rommel, H Jonkman en A Kare'orn bevorderd tot luitenant ter zee der 2e kl. bU dl# reserve Opgave van overgeplaatste onderofficieren der zaamacht. O» 18 Aug betteliermejoor P. W#«- tarik van Wachtschip Willemsoord naar van Bpeijk; aergeantbotteller J Koning van ven Sjsöï naar Wachtschip Willemsoord. Uit het o? 18 Oetober naar Ooet-LndlB var- trekkend particulier stoomschip Prini der Neder- lenden, van de Maatechappü Nederland, zal deiwaarte worden overgevoerd een transport merlnetchepsllngen, bestaand» uit 16 onder officieren en GO korporaals en manschappen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2