KOUSEN Magazijn „De Ster" GASPRIJS. 19ct.perM3. MANHEIM's SIGARENMAGAZIJN electro technisch bureau G. J. GENEFAAS, D.VDNFREYTAGDSABBE Hl ZlKENMEHSGHtH. Tabellarische Kasboeken, gerookte Paling Kinderwagens en Klapwagens Drukkerij EGNER Colbert-Costuums, EVANGELISATj^PALMSTRAAT Bond van Marineondernfficieren. Het LevensBiiddalBDbedrfif Op bon No. 70 Kennisgeving. „CENTRAL" Motorbotter Laat in dezen tijd van hooge belastimin Uw administratie in richten en bijhctiden door be voegd kantoor. [en goede boekhouding is de hBofdvereischte Uwer zaak. Uiterst billijke condities. Bekendmaking. „DE FIJNPROEVER in de Toko, Kanaalweg 15b H. Goedkoope Winkel, KONINGSTRAAT. Greote sorteering Fiacre 13 .1 eenige flinke NAAISTERS en een paar KNIPSTERS motorfiets Voor ons Personeel is vanaf heden de VRIJE ZATERDAGMIDDAG inge voerd. Verzoeke onze Clientèle zoo veel mogelijk hiermede rekeninq te doen houden. Kiezerstraat 37. Tolef.lnterc.321. LEGER DES HEILS. - Jubileum-Veldtocht. Aanleg van Gas- en Waterleiding, gemaakt en naar maat, tegen concurreerende prijzen. J. Tissing. Keizerstraat 33. Vanaf heden is ons wederom geopend. A. P. J. BRABER-Koningstein KANAALWEG 172 heeft geopend een IVIuziek-instrumenten. W. h. tielr00ij - Weststraat 58. LEOERBEBICHTBN. Qnpensionneerde militairen. D« bépallng dit, om als w*rk«in lakanoan woidtn »ing*noman bij één van da lailcht'Pt*n van da Lmdmicbt, door caoanalonnae'da or «atagaarda mliltalran aan bawüi moatwo dan ovargalagd, dat bet jwrJDkicb pan.ioan of fgament nlat maar dan I *63.— bi draag». lngatiokkan. BU Kon baaloit i(ja binoamd *n tot ia luitenant bU hnn t.genwoo'dlg aorpida Sa luitenant* J. J. van Haai"'v" het «a bit. Sla rtr ln'ante'la. H M Munljawain, vani da MHIUua .dmlnlatraU. var.bet Sla tan* en P B M vandarWaljdan van nu 10a "g inf° gadat chaard bU bat SI* raglmantvan bet wapen t* dan Hal dar. VISSCHERIJBERICKTE*. Aangebracht te Hlanwedlep. 203 kleine teDgan, per atua i u.ao a» laroonao, nar stuk f6.- a f8 6 klateu scbelvlicb,per klit f 9 60 a f 0 100 roggen, par atnk f 1.36 81 klat«n zatichol, par klat f 10 a f 18 12] klatan kialna achol, par klat l 8,- a f 9 80 kliten acbarran, par klat l 6 f 8.- 80 klatan piatermannan, par klat f 7.— a f 10.—. Door makraelvluoheia: 100 makiaalan, per 100 f 13 63. 8 Aug Door 8kordera860 tongen, per «tuk f 113ïuOC middeltongen, per atok f 0 85 a f 0 95 800 kleloe tongen, pei atuk f 0.8020 tarbotten, per etnk f 6 - a f 8 - 70 kiaten xetacbol, per klit f 10 a f 16 83 kiaten kleine acbol, per klat f 6.— a f I 60 kitten ■chanen, per klet I 6 - a l 8 - 80 kiaten pietermannen, per klit f6- a f8.-; 10 roggan, r*-•" kiaten acbalvlrch, par klat f MARKTBERICHTEN. Anna Faulowna, 7 Aug. Oroole aardippalan f7. a f 790. mlddilcoort f 1.63 a X 8 alabooaaa, dabbala 115.60 a f 19. Alkmaar, 8 Aag. Ter grainmarkt wiran aangayoerd 107 zik. Tnwa r 62 40 a f 68 wintergerat (nleiw) f *6 a l 27 haver f 85.(0 a f 88 60, bruine boonan f23, cltioenboonen f 87.6\ witte boonen f 17.60, groena erwten f 86 a f 80, gtauwa erwten f 14. Broak op LingendUk, 8 Auguatua. 10 0 atuki bloemkool f 17 a f28.—idem 2a ■ooit f9. af 11.70, 76776 19 roade kool f 9 20 a f 10 60. 17 30 K G wortelen f 2.20 a f 8 60, 1136 KS gele kool f 6 80 a f 13.10, 600 K.G. witte kool fSSOatO. - aardappelen Schotache muizen 7.- a f 9 -, lo* en Dm f 7 a f 81", aanvoer 1C6.775 K.G.; driel. f 19 s f 8 kriel f 183 a f 1-, aan vo.r 8716 K G.rabarber f 6.91 a f 7. ainvoer 1850 K G.aliboonen f 961a f li. aanvoer 112 K Q. Advertentiën. Inplaatst van kaarten ADRIANUS VAN QABELD0NK en CATHARINA MARIA JURG, geven U hierbij kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op Don derdag 21 Augustus 1919 indeR.-K. Kerk H.H. Petru3 en Paulus onder de H. Mis van 10 uur. Den Haag, Den'Heider!""' i7 Au8uetaa1919. Kmmiatrazt 86, Getrouwd Chr. GEUS Gr. s en M. BLAAUB0ER, die tevens dink zeggen voor toonde belangstelling. Helder, 7 Augustus 1919. Getrouwd WILLEM JAN AGBENBACH en ELISAIETH CLASINA MULDER, die, ook namens hun familie, hartelijk danken voor de belangstelling tyj hun huweiyk ondervonden. Helder, 7 Augustus 1919. GeborenANDRIES, Zoon van J. BAIS en A. BAIS-Pastkbkamp. Helder, 6 Augustus 1919. Geboren MA6JE JAC8MINA, Dochter van "W. v. d. KLEIJN en M. P. v. d. KLEIJN- de Münok. Middelburg, 8-8-'19. In pluats van kaarten. Heden overleed onze lieve Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Tante ANNIE, in den leeftijd van 32 jaar. Helder, 9 Augustus 1919. Koningstraat 13. Uit aller naam: JAN VAN AMESFOORT. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. Ondergeteekende betuigt haar har- telljken dank aan de Visschers, buren en bekenden, voor de hartelijke deel neming betoond tijdens de ziekte en het overlijden van mijn Echiganoat. In het bijzonder aan den WelEi. Zeer Gel. Heer Dr. Grünwald, voor de trouwe zorg aan hem besteedt. Uit aller naam: Wed. A. TAAL—Pastebkamp. ZONDAG v.m. 10 uur, J. DALLINGA, van Arnhem, Personeels Belasting. De Burgemeester van Helder brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het kohier der Personeele Belasting, no. 1, dezer gemeente, dienstjaar 1919, door den Directeur der Directe Be lastingen enz. den 4den Aug. 1919 executoir verklaard en heden aan den Rijks ontvanger alhier ter in vordering is ter hand gesteld. Helder, 8 Augustus 1919. De Burgemeester voornoemd, G. DE VEN, Lo.-B. Burgemeester en Wethouders «en Helder mekeo bekend, dit voor do maand AUGUSTUS 1919, da prlji van hetQtSis bepaald op Helder, 8 Aug. 1919. Bij deze betuigen wij onzen hatta- lijken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden op mhn 50-jarig Jubilé. G. KOPPEN en Familie. Doopsgezinde Gemeente Zendag 10 AigustusGEEN DIENST. Afwezig tot 26 Augustus Arts. De praktijk zal wordan waargenomen door Oi. SCHüRMANN. Zuidstraat 61„ Dr GENARD BAKtEB. Binnenhaven 14 Huishoudelijke Vergadering op DINSDAG 12 AUGUSTUS a.r., nam. 7.30 uur in het MILITAIR TEHUIS (Spoorstraat). Het Afd.-Bestuur. Geneeskundige Buitendienst derMarine. Ondergeteekende maakt bekend dat gedurende de afwezigheid van den Officier van Gezondheid H V0N FftEYTAG DRA9BE. van 11 Augustus tot 26 Augustus Ge neeskundige Hulp zal worden verleend door den Officier van Gezondheid Dr. 8ERARD BAKKER, BiiReihmn 14 Het spreekuur aan het Hospitaal zal worden gehouden voor beide wijken alleen van 's morgens 8.30 tot 10 uur. De Chef v. h. Marine Hospitaal te Willemsoord, J. D. BRYAN. De Schout-blj-Nacht, Commandant dar Marine te Willemsoord, brengt ter kennis, dat op DINS* DAG 12 AUGUSTUS 1919 door Hr. Ma. „Heemskerck", liggende in de Buitenhaven alhier, snelheidsmetingen zullen worden gehouden met kns. van 24 en 15 c.M. Willemsoord, 8 Augustus 1919. De Schout-bij Nacht voornoemd, J. SOUTENDAM. te Heldar brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG 11 AUGUSTUS tot en met ZATERDAG 16 AUGUSTUS a. s., bij den gewonen handelaar par persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: JV» ons Suiker togen do galdanda maximumprijzen. Klnderkaart bon No. 4: 37. oni Suikor. S: 7. pond Kinderman!. Kindermeelkaart bon No. 57. pond kindormeel. Helder, den 16 Aug. 1919. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Oistributie Callantsoog. Verkrijgbaar in de week van 11—17 Aug. op bon no. 422 levensmiddelen boekje en bon no. 1 kinderauiker- boekje elk 3} ons suiker; in de week van 18-24 Aug. op bon no. 423 levensmiddelenboekje en bon no. 2 kindersuikerboekje elk 8£ ons suiker in de week van 25-31 Augustus op bon no. 424 levensmiddelenboekje en bon no. 3 kindersuikerboekje elk Si ons suiker; in de week van 1-7 September op bon no. 426 levensmiddelen boekje en bon no. 4 kindersuiker boekje elk 3£ ons Buiker. Bij deze deel ik myn geachte Clientèle mede, dat ik met ingang van 15 Auguatua a.a. mijn zaak heb overgedaan aan den Heer THEO SANDFORT. Met mijn hartalljken dank voor de gunst en het vertrouwen zoo ruimschoots en aangenaam genoten, beveel ik den Heer SANDFORT beleefd by U allen aan. Hoogachtend, Uw dw. dr., J. P. SWEERING, Spoorstraat 40. Mij vleiende door nette en vak kundige bediening Uw vertrouwen, dat myn voorganger, de Heer J. P. SWEERING in zoo ruime mate genoten heeft, te mogen winnen, beveel Ik mij als zijn opvolger in UEds. gunst aam Minzaam aanbevelend. Hoogachtend, Uw. dw. dr., THEO SANDFORT, Firma SWEERING. Spoorstraat 40. Bekroond Vaktentoonstelling 's Gra- venhage 1916, Zilveren Medaille. Idem 1916, Diploma Zilveren Medaille. Grand Café Restaurant ZONDAGAVOND 10 AUGUSTUS, CONCERT. (8' 3-11). Orchest „do Greeff". Modern repertoire. Verloren z:lvoren TRES, tegen belooning terug te bezorgen. AdresH. RIEUWERS, Gravenstraat 81 a. Gevraagd oen nette Dienstbod». Zich aan te melden na 7 uur 's avonds. Adres: Van Hogendorpstraat 47. Gevraagd, in klein gezin z.k., een nette DIENSTBODE. Adres: Mevr. SORMANI, Java- straat 7. Zich aan te melden 'a avonds. Mevrouw ALBARDA - Waldeck, vraagt, tegen 1 October a.a., alhier, een KEUKENMEISJE, ook genegen huiiwsfk U verrichten. Brieven aan bovenstaand adres: tijdel. Bergen (binnen), Karei de Gr. Laan 75. Mevrouw DE VRIES, Nieuwebrugstr. b, vraagt een flink MEISJE. Aanmelden hedenavond na 7 uur. Gevraagd een nette BOftTWERKSTER. Werktijd 8 uur per dag. Adres: H. SPRUIT, Molengracht. Nette JONGENLOCP pevraapd. Adres„Be Viyt", g. De Babbanson. BAK K E R IJ. Wordt gevraagd een nette JONGEN, voor Loop- en Sakkerijwurk. Adres: VIS, Kanaalweg 87. Gevraagd e»n SMIDSKNECHT en een LOOPJONGEN. Adres: ZOETELIEF, Kanaalweg. SM 1 OS LEERLING. Gevraagd eon SMIDSLEERLING. AdresH. KILJAN, Zwaanstraat 14. Gevraagd twee natte COMMENSAALS, in klein gezin. Brieven onder No. 965, Bureau van dit blad. en Heer zoekt gemeubileerds ZIT- en SLAAPKAMER, m3t Pension, te be trekken half Aug. Brieven onder No. 966, Bureau van dit blad. T© huur ean HEERENBEHUIZING, Brugstraat 2a. Te bevragen bijdon Haar SS LM, Stationstraat 5 as Kanaalweg 141. Te huur een WINKELHUIS, Binnenhaven 1. Te bevragen bij: den Haar SMIM, Stationstraat 5 an Kanaalweg 141. Te buur drie STALLEN, ook geschikt voor pakhuis. Te bevragen bij J. G0BET8,! Oude Kerkstr. 18. Te huur gevraagd door Officier met klein gezin, gemeubileerd» ruim© ZIT- ©n SLAAPKAMER, zoo mogelijk met gebruik van Keuken. Brieven met prijsopgave onder No. 968, Bureau van 'dit blad Te buur ©en net WOONHUIS in da Stakmanbossestriat, flSpirmnd. Adres: Koningstraat 20. Door omstandigheden, voor spotprijs, aan goed baklant KRUIDENIERSZAAKJE ter overname. Adres: Bureau van dit blad. Door sterfgeval aangeboden een in goeden slaat V6 kcpierd NOTENHBUT AMEUBLEMENT, bestaande uit: Tafel, Canapé, 6 Stoelsn an Siionkastj*. Br. onder No. 964, Bureau van dit blad. Een klamp STROO te koop. Adres: C. DISSEL, Tuindorp. Te koop een DAMESRIJWIEL, voor den prijs Van f 25.-. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden KINDERWAGEN Adres: Brouwerstraat No. 6. Te koop LEERBOEKEN, van de Handelsavondschool. Adres: Bureau van dit blad. TE KOOP een goed onderhouden mat camp!. inventaris. Schip ruimS jaar oud Mctor 20 P.K. Uitnsmend geschikt voor kuat- visscharlj opNvord-ofZuidcrzec Br. onder lettsr U 0 Bureau „De Nieuwe Katwljkei" Zuidstr. SS, Katwijk a. Zee. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van S. MOOR MAN alhier, om vergunning tot het oprichten van een smeder Ij aan de Smidstraat no. 35—37 alhier, kadas traal bekend gemeente Helder, Sectie D nos. 784 en 785; dat op Vrijdag, den 22 Aug. 1919, is namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie dei gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne bezwareD mondeling toe te lichten. Helder, 8 Aug. 1919. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzook met bijlagen van M. KUIPER alhier, om vergunning tot uitbreiding van het bioscooptheater, door het veranderen van de machinekamer mot cabine, staande aan den Kanaal weg no. 110 alhier, kadastraal bekend Sectie D no. 8464; dat op Vrydag, den 22 Aug. 1919, is namiddags ten 2 uur, ten Raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te breDgen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zy, die bezwaren hebben in te brengeD, gedurende drie dagen vóór ovenge noemd tijdstip, op de Secretarie dei- gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Helder, 8 Aug. 1919. Andijvie-, Prei- en Boerekoolplanten. Kweekerij „Rozenlust" Van GaUnstraat 72-74. Brievan onder He. 967, aan het Bureau van het blad Inwoners van den Helder, welke nog geen proef genomen hebben met mijn beroemde nieuwe Ho II. Haring, kunnen deze nu tegen reclameprijs bekomen a 7 ct. per stuk., 3 stuks a 20 ct. Deze gesorteerde Haring is zeer vet en niet zout en wordt bijna huis aan huis gegeten. Mijne hoogfijne gestoomda Makreel, met zorg gerookt, is in deze fijne kwaliteit nergens te verkrijgen. Voor fijnproevers heb ik laten rooken de eerste pas aangevoerde zeer vette Sardien, tegen den prijs van 8 ct. per ons. Iets voor fijnproevers! Verdere zeer vette gerookte Spaarndammor Paling, etc. etc. KEIZERSTRAAT 88, naast Firma Nijenhuis. Zangzaad - Mals - Baral, zeer concurreerend. van 2X4 tot 2 X 20 kolommen per folio. Vraagt model en prijs. P. SPRUIT, Boekhandel, Kanaalweg 161, Ondergeteekende beveelt zich be leefd aan voer het repareeren van Schoenwtrk P. L. SCHENK, Lenaestr. 94. Heden ontvangen en voortaan weer geregeld»n aanvoer van: Echte Spaarndammer Extra dik en vet, Zaterdagavond weer GEOPEND. T AVE NU. Hel seccea van hal aelzoen Op het Atelier van GEBR. MEIJER, 2e Vroonstraat 117, kunnen geplaatst worden. Aanbieding voor 7 uur 'savonds. ta huur, bij: P. HEUUGEKBERG, Spoorstr. 91. Te koop een DIVAN, prijs f 40.- Te bevragen na 4 uur. AdresKoningdwarsstraat 49. Te koop een groot FORNUIS. Adres: Koningstraat 20. Te koop aangeboden een net HEEREN RIJWIEL, met nieuwe Binnenbanden. f 42.50. Adres: Hoofdgracht 66a. Te koop Ban DAMESRIJWIEL, nut nieuwe Binnenbanden an basta Bvitenbsndeu, f 45.—. Adres: Kanaalweg 165. JONGENSFIETS te koop. Adres: Torenstraat 15. Te koop een net BURGER WOONHUIS, aan dgn Parallelweg. Thans onbewoond. AdresKoningstraat 20. Een OAMESRIJWIELanean WERKFIETS te koop,goeds binden an zondergebieken. Adres: Wilhelminastraat 78. LEGER DES HEILS, Spoorgraoht 38. JUBILEUM-VELDTOCHT Hedenavond acht uur: MUZIEKFEEST. Morgen Zondag, tien uur v.m. en acht uur avonds: Groote Opwekkings-Samenkomsten geleid door Brigadier G. MAS'F, bijgestaan door Stafkapit?in W. GORTER. (VERZUIM VOORAL NIET DE OCHTENDDIENST BIJ TE WONEN. BEZOEK van den KOMMANDANT van het Leger des Heils, ZONDAG 17 AUGUSTUS, acht uur, In „TIVOLI". (KAARTEN reeds nu verkrijgbaar a 10 cent, bij de Officieren Spoorgracht 38). C. E. KOOPMAN, LOODGIETER, ZINKWERKER, KOPER- en BLIKSLAGER. Mastiek, Dakbedekking. Beveelt eioh b-leeld aan. OPOERIOHT 1918. EMMASTRAAT 97 - HELDER. Aanbovaland, KONINGSTRAAT no. 60 Ondergeteekende bericht hiermede het geachte publiek van DEN HELDER, dat hij Vrijdagavond in het perceel voor licht- en krachtinstallatie, telefonen,schellen enz. Onder belaefds aanbeveling, ALKMAAR—DEN HELDER. Violen, Guitaren, Mandolines, Flageolets in ruima tauit. Broazin Muzliklaaiaaaar f 4.75. Eerste Tabaksfabriek In Nederland, welke direct levert aan verbruiker. De ruim 60 jaar bestaande Stoomtabaksfabriek „DE HOOP", te Akkrum (Friesland) heeft alle relaties afgebroken met hare Winkeiier-afne- mera en verkoopt nu de tabak aan Gebruiksvereeniginger, Coöpe raties en Particulieren tegen de Winkelprijzen, dat is voor den verbruiker minstens 30 cent per ]/i Kilo goedkoeper. De prijzen zijn voor afname verrekenpakket, zending 9 pond per post, Vj franco door geheel Nederland. Echte Friesche Heerebaaif 2.20 per Kilo. Friesche Geurige 2.00 U, Echte Fijne 2.00 1IS Fijne Gele Krul Tabak1,80 l/a Blanke Baai 1.70 Fijne Geurige Heorebaai1.70 V» Blanke Krul no. 11.50 V» 1 Zware Pruim1.40 Blanke Krul no. 21.80 V8 Voor Gebruiksvereenigingen, Coöperaties enz. bij afname kist 50 of 100 pond, zending onder rembours franco naaste station, ki3t franco terug, dan 2 °/0 korting. By totaal afname 1000 pond per jaar nog 1 bovendien, einde 'sjaars te verrekenen. Bij afname 5000 pond dan 2 extra korting. Bij afname 10.000 pond dan 3 °/0. Aanbevelend, P. R. TULNER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3