i SLOPPER EN ZONEN, nieuw gemoderniseerd Café-Biljart Openbarejerkooping. Tuin-Concert, „WINNUBST". DIJKSTRAAT37 Openbare Verkooping A. DOL. Café „Du Passage". Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM fe Hoorn D. Bakker, Keizerstr. 68. Union- Anker- Rheumatiek, Als gij U W. VERHAGEN, Aanspreker, SCHIETOEFENINGEN MARINE. Openbare Aanbesteding «Julianadorp. Zondag 10 Augustus a.s. CASINO ZONDAG Afwisselend BAL. FRAENKEL ilFAIT en Cd erkooping beste Kookketels 1$ bestf WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1919, diverse meubilaire- en inbosdelgoederen, K. ACKEMA, Adres:Mej.Wed.BUIJKES Weest niet met alles meer tevree, Gij kunt weer hooge eischen stellen. Staat op uw stuk en eischt persé Weer Pakjes-Koffie van „VAN NELLE". Bericht! Stotteren! Stotteraars spreken direct I Electrische Instaiiatiën, Rommeling Konijnenvellen, H. JACOBS, Langestr. 10, Tandarts DE MUNCK Burger-Hotel Wederom verkrijgbaar H.H. Bakkers! Machinale Perslurf Wij koopen Pijnlijke— zweren, Horloge A. WIERINGA, ECONOMISCHE POSITIE VAN HELDER, LOODSGRACHT 69. Briefkasten, J. A. ZOETELIEF - KANAALWEG ELECTRISCHE INSTALLATIËN Visser'sRheumatiekolie. P. PUINBROEK, WIIÜÏB0&H! Japonnen Verpleegsters-Japonnen UlUllil 141-1.-«TUIT 12. Middenstraat 33, en P. BOMHOFF, Langastraat 76. bevalen sich baiaafd aaa. P.S. Da bediening haaft plaata in Uniform-Costuum. STELLING VAN DEN HELDER. Op 12 AUGUSTUS 1919 zal met Vestinggeachut worden ge schoten in het terrein begrensd door de lijnen: M.P. 1, strand, Pompstation, Zuidpunt Begraafplaats, Westelijks berm Stroowag bij da Mariahoeve, M.P. 2 atrand, an het strand tussahan M.P. 1 en M P. 2. De grenzen van het onveilig terrein zijn aangegeven door rooda vlaggen, terwijl tot het einde der oefening een roods vlag op het Fort „KIJKDUIN" zal waaien. Het betreden van het onveilige terrein is verboden tot het einde der oefening. Het oprapen en medenemen van projectielen, scherven en kogels, levensgevaarlijk en aangezien voorwerpen Rijkseigendom zijn, VER BODEN. Den Helder, 8 Aug. 1919. De wd. Reg. Commandant, SOUTENDAM. bij da Dlrsotla van 's Rijkswerf ta WIL- LEMS80KD, op DINSOAQ 29 AUGUSTUS 1919, des voormiddags ten 11} uur, van: Het vernieuwen ven vleeren en het aanmeten van stellin gen in de MegazIJnen der Marine te WIERIRBEN en de daarmede in verband etaande werkzaamheden. Het bestekken liggen ter lezing b(| het Departement van Marine ta 's Gravenhage, bij de Afdeeling Boek houding der Directie van 'sRtjkawerf. t» Willemsoord en van die te Helle- voetsluis en bij de Directie van het Marine-Etablissement te Amsterdam, alsmede bij de Provinciale Besturen en ter Secretarieën der Gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zijn de bestekken te verkrijgen bij de Afdeeling Boekhouding van 'a' Rijks werf te Willemsoord en den bewaar der der Magazijnen te Wieringen ad 11.— per exemplaar (buiten de ge meente per postwissel over te maken). Op den 15 Augustus 1919 zullen da noodige aanwijzingen en inlichtingen gegeven worden aan hen, die zich op genoemden datum des morgens ten 10 uur aanmelden op het terrein van de Buskruitmagazijnen te Wie- ringen. De inschrijvingen, op gezegelde biljetten van f 0.50- per half vel, ingericht volgens art. 8 van het reglement op de door of vanwege het Departement van Waterstaat te houden aanbestedingen van werken en leveringen (aanbestedingsregle ment 1919), moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd worden in de bus, geplaatst bij de Afdeeling Boekhouding van 's Rijks werf te Willemsoord. Notaris BAAS zal op MAANDA618 AU6USTUS ISIS, dos avonds 7 uur, in „TIVOLI", publiek verkoopen de Mlg.ndt p.roi.l.n I. HELDER: 1. Het winkelhuls en srf aan de Hartestraat no. 2, groot 91 centiaren. 2. Het huls en erf aan de Harte straat no. 4, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 3. Het huis en erf aan de Harte straat no. 6, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 4. Het huis en srf aan de Harte straat no. 8, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 5. Het huis en srf aan de Harte straat no. 10, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 6 Het huls en erf aan de Harte straat no. 12, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 7. Het huis en erf aan de Harte straat no. 14, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 8. Het huis en srf aan de Harte straat no. 16, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 9. Het huls en srf aan de Harte straat no. 18, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 10. Het huis en srf aan de Harte straat no. 20, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 11. Het huls en srf aan de Harte straat no. 22, naast het vorige perceel, groot 91 centiaren. 12. Het huis en srf aan de Harte straat no. 24, naast het vorige perceel, groet 91 centiaren. Combinatie 1 tot en met 12. 13. Het huis, in tweeën bewoond, en erf aan de Oranjestraat no. 33, hoek Gasstraat 34, groot 98 centiaren. 14. Het huis, in tweeen bewoond, en erf aan de Oranjestraat no. 40, hoek Stakman Bossestraat no.2, groot 1 are 10 centiaren. 15. Het huis, in tweeön bewoond, en erf aan de Stakman Bossestraat nos. 4 en 6, groot 1 are 88 centiaren. Te bezichtigen Vrijdag vóór es op den verkoopdag van 2-4 uur. Inlichtingen worden ventrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te Helder. van den Baraiiiiiicakuiistenaar LOSSCliER Kampioen van Nederland. Aanvang 's middags 4 uur. Entree 10 cent. Beleefd aanbevelend, F. DE BEURS. I) SS DANSINSTITUUT Telefoon 276, Bonoat H. POLAK en Zn. Door onzo conncciie's mot de Dans- latraar Versenigingen in Amerika, Enge land, Frankrijk, Duitschland, Nederland, zijn wij In da gelegenheid dagelijks privaatlessen te geven in alle ntoderne dansen, zooals deze o.te. worden gedanst in New-York's „Ultra Smart" ballrooms en Inj de Londensche Society. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, houdin iadiren VRUDtG van 12-4 aai Spreekuur In DEN HELDER, IODSGRACHT 42, tegen onderstaand tarief: oos trakkin m tand of bits i itnbittan sanal 125- pirbeslgebit, ingan itc. sanal 11.-. Militair» «arnlnderd tarief. illa tandheelkundige e p a r s 11 i a leel pljoleea daar bekwaam ark wsgsns opheffing vsn de CENTRALE KEUKEN, op nsdag 12 Augustus a.s. 'a namiddags 1 uur, op hal terrein bij de Centrale Keuken (th ina Melkesnirale) a.d. Dijkweg te Hn Idsr, van: inhoud), een groot Fornuis, 60 stuks geöra. Pan- 40 gegalv. emmers, 7 eiken houten Kuipen, Kisten, Vatèn, Keu- ke^Linventaris, een kist Bouillon, 1 kisot Zout, 3 vaatjes Zeepsurrogaat, een Aardappelschilmachine, een Kool- schaafmachine, Rijwiel, enz. VOORTS: een groote Waterpijp- Stoomketel v. d. warmwatervoor doping. Te bezichtigen 's morgens vóór den verkoop. Deurw. W BIERSTEKER (elr 300 L. inhc paftij Pijpen, dos morgens 10 uur in „TIVOLI" salon-ameublement, orgel, buffet, spiegels, tafela, stoelen, kasten, glas- en aardewerk. Voorts: een meubelmakers- inventaris, w.e. onafgewerkte onder doelen voor tafels. Te bezichtigen daags te voren van 2 tot 4 uur. Diurw. W. BIERSTEKER. Inkoop tegen zeer hoogt prljzee van hiala of gedeaitelijke inboedels, illa seiitin Winkilgoadaren nu. Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel" aan het bureau van dit blad. Tand-Techniker - ZAANDAM, houdt voortaan apraakuur ta Holdar mor Kunsttanden, Kronen en Brugwerk, 'S WOENSDAGS, van 9 4 uur. Voor oporatlooo behandeling, walkt door Tandarte wordt uitgevoerd, van 11—4 uur. STATIONSTRAAT II - HELDER, g.*n SPOORSTRAAT of STATIONSWEB. Wigent vacantle van 11—18 Auguatut, gaan tpreakuur. Ter gelegenheid van zijn noodlgt ondergetekende zijne geachte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanb.v.l.nd, KEIZERSTRAAT. Betaling NA genezing. Prospectus gratis. instituut „Henrl Amand", Haarlem, PRINSEN BOLWERK 52 (2 minuten van hot station). Genosst onmiddellijk stotteren, ook zonder da werkzaamheden te verzuimen. G. VAN BAAREN, op e>lk gebied, voor LICHT en KRACHT. Plannen en begrooti»g«n worden BRATIS verstrekt. Vakkundige Monteur. Dagelijks te ontblsd<n. Spoorstraat 56 - Breewaterstraat 2. BELEEFD AANBEVELEND. Eerste Egmondsche Bond s-Lunch room Hotel Restaurant tegenover de PRINS HENDRIK-STICHTIN9. Restaurant a la carfe dan geheelen dag. Prima consumptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rijwielen. Zorgvuldigs bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENEWOUD, Egmond aan Zee. alsmede voor Lomp» en Metalen, worden reuzenprijzen batuld, deor kan ook zoo worden. Heeft U geen eetlust 7 Krijgt U na het eten hoofd pijn, oprispingen, hst zuur, maagpijn, hartkloppingen? Is U droefgeestig geworden? Dat komt alles alleen maar, omdat Uw maag niet in orde is en het voedsel niet goed verteert. Neemt de Abdij tabletten voor de maag De Abdytabletten zijn spe ciaal gemaakt voor maag lijders en ze helpen uitste kend. De Abdijtabletten be vatten geen verdoovende bestanddeelen. Overal ver krijgbaar voor f 1.25 per doos. Eischt rooden band met onze handteekening L I. Akker, Rotterdam. (voorheen de Tandarte van da fiima FRAENKEL Co is zelfstandig te spreken: lederen WOENSDAG van 2 4 uur bij Mei- Wed. VISSER Loodsgracht 15, dan Helder. Kunsttanden (nu solide gBmaakt). Beslist pijnloos trékken en vullen van tanden en kiezen. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD NEDERLAND" TE JOURE -:- -t- belast sich met - HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE6RC0TIKBEN VAN WATER EN BURBERBQUWKUNDIBE WERKEN. HET TOEZICHT CP DE UITV0EBINB DIER WERKÉN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIG GEBIED. Directie L. J. HOPMAN. Aangeboden prima Aardappelen, voor tafelgebruik, direct leverbaar, a 12 cent per Kilo bij een afname van 50 Kilo gelijk, afgehaald a. d. „Dageraad'.' te Nieuwediep, onder rembours. Ook worden bestellingen aangenomen voor fijne Winter aardappelen, voor prima kwaliteit wordt ingestaan. Aanbevelend, Jb. APPEL, midden Eierland, TEXEL Bezoekt het Calé met Biljart HOOFDGRACHT 60 - DEI HELDER. Prima Logearkamaia. Mooia zaal voor Bruiloftan, Vergaderingen en besloten Dansclubs. Logies met Ontbijt 11.75. Billijke consumptie en prima Amstelbiarsn. Aanbevelend, CH. MINNEBOO. Hoofdgracht 80 - Oen Helder. de van ouds bakende kwaliteit. Wacht U voor namaak, vooral In deze tijden!! I.Ï. Chim. Fibr. JE IIIEIKOKF", SLOTERDIJK bij AMSTERDAM. Stookt in Heeteluchtovens alleen met ia gelijk Steenkool, doch 50 °/0 goedkooper, wordt thans door honderden bakkers met succes gebruikt. Prl|s I 21.— per duizend K.Q. Veenderij einde v. d. Halstraat b. d. Lutmastiaat, Amsterdam. Bastoomd wordt Isdsran werkdag BEDDEN, DEKENS eo KARPETTEN 2 maal par waak. GORDIJNEN alia dagen. Zwart wardt l.d.r.. da, gavsrfd mal afd. StoomwaascharIJ, Depftte: ta Haldar, Spaoratraat 38: DE BOER-KORVER. ta Tsxel, den Burg: Wed. JAC. BOON. ta WlarlngtnC. SLIKKER, ta Anna Paulawna: Wad. P. BAAS. bij: Een oud adres en altijd goedkoop. Bravesraa gratie. steenpuisten, negenoogen, bloed vinnen, open beenen, verouderde wonden, likdoorns en wratten, gBnOZOn volkomen in enkele dagen, door Oprechte Winsumer Zalf. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe voordeeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ban.-Agant: J. C. DE VRIES, Win- aum (Br.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29; J. Eblman, Dijk- straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Webteebaan, Sluisdijkstraat; C. Buis, Spoor- gracht 23 H. W. Zegel, Kanaal- weg 63voor on gros A. tkn Klooster, Keizerstraat 93. Ondsrgcteekande beveelt zich beleefd aan «oor illa voorkomends MDiSBlWOrkfifl. P. KWAST, Laan 14. betrouwbaar, solide, voordeellg. Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT t20. VERSCHENEN IS: BEKNOPTE SCHETS VAN DE HEDE IN VERBAND MET HET PLAN TOT AFSLUITING EN DROOGLEGGING DER ZUIDERZEE, BENEVENS EEN AANHANGSEL OVER OE OEMEENTEFINANCIËN EN EEN KAARTJE, DOOR J. M. L. SAUNDERS, leeraar in de staatswetenschappen en het handels recht aan de hoogkre burgerschool e. a. s. te kampen. MET EEN VOORWOORD VAN W. HOUWING, oud-kapitein ter zee en burgemee8ter van helder. Prijs f 2.75. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en bij den Uitgever: 0. DE BOER Jr. te Helder. voor elk formaat. OP ELK GEBIED, VOOR LICHT EN KRACHT PLANNEN EN BEGROOTINGEN GRATIS Ondergeteekende maakt zijn geaohte CIIAntèle hakend, dat hij aan zijn zaak heeft toegevoegd een afdeeling voor Eleotrisohe Instaiiatiën voor lloht on kraoht. Opening einde Augustus van Magazijn en Mon sterkamer van Eleotrisohe Verlichtingsartikelen en onderdeeien in perceel Braewataratraat 2. Speolale collectie KAPLAMPEN, Spoorstraat 66. Vraagt pr(|sopgaaf. Beleefd aanbevelend, G. VAN BAAREN. Spoorstraat 56. Braewataratraat 2. Mrsas* ■HAKZEEPl Wï SJ>it, Ischias, Spierverrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tipkljjders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prfls f 1.46. Verkrijgbaar te Den Helder bij: «1 M. GELIJSTEEN. Verder bij alle Drogisten. FAbr. P. VISSER, E. Erfech. Veen (Or.). Sohoolgaando kinderen staan voortdurend bloot aan verontreiniging van het hoofd. MoederB, die eiken Woensdag en Zaterdag het hoofd van haar kinderen wasschen met LAX, zorgen daardoor dat haar kinderen zuiver blyven. Prijs 25 cent per doosje, voldoende voor 1/b hter heerlijk geparfu meerde hoofdwaasching. B(j alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. rijn lilt ruime Logimenl en Itlfiebuis „DE HOOP" s.d. AchtBrgrachtz.z no. 47. Vart.r Ml. sollda HUIZEN, in vertehHIenda straten. MAKELAAR en TAXATEUR, Tijdelijk adres: H. G. BREEUWER, Coiffeur, KEIZERSTRAAT 40. afgemat gevoelt en ltfdt aan voort durends vermoeidheid, vermagering, bloedarmoede of varliaa van kraah- tan, gebruik dan byt(jds Mljnhirdt's Lnvetognn. Dit ia een zeker geneesmiddel. Sterkt lichaam en zenuwen. Bussen v. f0.90,f 1.76, f4.25, f8.26. Terkrijgb. b(j Apath. en Drogisten. Engros en detail: G. Haagen, Kanaalweg 147, den Helder. fi S. i KANNEWASSER 8 ZN In alle maten voorradig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6