COURANT voi ELVmj ZATERDAG 30 AUGUSTUS (819 47e JAARGANG Reriec.eur-Ultgever C. DË BCER Jr„ Helder. Opfeil 7000 ex. - Ab.nnement.prtj»In de elad 1 1.15, per post 1 1.40. Buitenleed 1 2.40. - Lo.ee e». 3 el. Advertentlên per regel 17',, ot Op- en ondergang va» en tijd van hoogwater (Texel). Zondag Augustus. 81 a. September. Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag Zaterdag 6 B (Zomertijd.) Maan Zon Hoogwater j op: onder: op: onder: v.m.: n.mj: 0.48 ai 9.46 Ö.10 7.60 0.16 0.40 1.4& 10.19 6.13 7.48 0.60 M 2.42 11.- 6.18 7.44 1.10 1.26 8.33 11.49 6.1& 7.43 1.60 2.15 4.17 m. 0.48 6.16 7.40 2.46 3.26 4.56 1.- 6.17 7.38 4.- 4.50 5.28 1.61 6.19 7.86 5.25 6.10 BUITENLAND. DUITSCHLAND. De bevolking. Blijkens statistische mededeelingen zal na afloop van alle volksstemmin gen de bevolking van Duitschland in het gunstigste geval nog GO millioen, in het ongunstigste geval nog slechts 57 milioen zielen bedragen. Dreigende hongersnood. Een witboek over den levensmidde lentoestand in Duitschland toont op nieuw de ontzettende uitwerking van den oorlog op de gezondheid van hot Duitsehe volk. In tegenstellingen met vroegere ervaringen, nl. in den winter 1916—1817. zijn talrijke sterfgevallen reeds bij 30 verlies aan gewicht voorgekomen. In Berlijn waren de sterfgevallen aan ondervoeding ten gevolge van het verminderde weer standsvermogen veelvuldig; de sterf gevallen aan tuberculose 2lh maal zoo talrijk als in vredestijd. Het witboek vervolgt dat de toè- stand in 1920 nog veel erger zal zijn waarbij men met den terugkeer van 800,000 gevangenen rekening moet houden. Duitschland staat tegenover een catastrofe, welke den hongerdood van millioenen met zich sleepen zal, de invoer niet voldoende is. Nog meer dan stukloon. De „Vorwfirts" is nu reeds zoo sterk doordrongen van de overtuiging, dat alleen nog het stukloon in staat is do productie in Duitschland te verhoogen, dat het blad, waarschijnlijk niet zon der eenige moeite, in een hoofdartikel verklaart: „Het stukloon is, mits ver standig toegepast, de eerlijkste grond slag voor de bepaling van het arbeids loon. En daarom hebben de vakvereenl- gingen in de lange jaren van hare practijk or genoegen mee genomen. Haar strijd ging niet tegen het stuk loon als zoodanig, doch tegen de uit wassen, waardoor de arbeiders werden De „Vorwfirts" wil echter nog meer dan stukloon: het stelsel van premies, dat nu ook in Rusland is ingevoerd, en waardoor daar de prestaties gestegen zijn met 25 tot 40 procent. Stukloon met premie acht het socia listische blad nog niet voldoende. Voor bijzondere prestaties wenscht het be looning met bons voor levensmiddelen. „De groote nood. waarin ons volk verkeert, rechtvaardigt eiken maatre gel, die verbetering kan brengen in den nood. Voor de redding van ons volk moeten alle middelen worden toe gepast" schrijft de „Vorwfirts", om zich bij voorbaat te verontschuldigen voor het aanbevelen van middelen, waartegen het blad een jaar geleden nog geprotosteerd zou hebben met alle macht. Een nieuwe truc. Een nieuwe inbrekerstruo hebben t -,'0 dieven te Berlijn aangewend. Zij w.~ -pen door een luchtkoker een rook- palioon in den juwelierswinkel van Diar.ant aldaar en alarmeerden, toen de i andweor. Toen deze de deur had open ebroken en naar den brand zocht, ging', i beide mannen moe naar binnen en v :ten zooveel mogelijk kleinodiën in e^ zak. Hun toeleg mislukte even wel en ze werden gearresteerd, waarop bleek, dat men met bekende inbrekers te doen had. Valsohe bankbiljetten. Ee:: sluikhandelaar te Elberfeld ver kocht voor 50.000 Hark sigaretten, die met 5 i biljetten van duizend Mark be taald -vdon. Allo biljetten bleken na derhand valscli te zijn! Hij had dus zolf met, ".ijn smokkelwaar een leelijke pijp gerookt. ENGELAND. De w\\- naar den ondergang. Onder doren titel schrijft de „Daily News", dat het na alles wat reeds ge zegd is over de verspilling bij do re- geeringsdepui'lomenten, noodig is de aandacht van het publiek eens te ves tigen op de mttionale sehuld. Voor den oorlog was (loze '641 millioen p. st., thans echter 7800 millioen. Dat betee- kent dat vun de dagelijksche uitgaven FSU l. WTON. 48). „Naar blmicn," riop Salathlel, „dan zal ik de deur sluiten: het kruitmaga zijn is in de Jacht gevlogen. Moor© moet het hoorr-, als hij zich tusschen het dol en Kii.gdom Ponds bevindt." Wat nn vol le, gaat alle beschrij ving te boven: Sir James keek een oogenblik in y -t oen hoogoven van verblindend wit vuur scheen te zijn. Verbijsterd en k-lf verstikt trok hij zich terug en sloeg de deur dicht. Het dal was gevuld met gloeiende, vergif tige gassen, die mot-donderend gewold ontploften en met blauwe en witte vlammen brandden. De met ijzer lagen deur werd grendeld en gebn: i-ieadeerd, en de man nen zaten tegen den muur, moeilijk ademhalend in de heetej vergiftigde en verstikkende lucht. Amos viel plotse ling voorover, ge' ukkig op een paar dekens, hij had 1 t bewustzijn verlo ren; allen kwamen Jiem te hulp. Sala- thiel maakte zijn 1 ord en das los en Lennox sprenkelde water op zijn ge zicht. Een benauwd half uur volgde. Zij snakten en hijgden na:: r adem; het was te heet om te transpi roeren; het vuur scheen hen tot op hun beendefen uit gedroogd te hebben. Paar ging Salathiel eenige oogen- blikken aan de deur luisteren» die hi vervolgens openslingerde. Het da brandde nog als een hoogoven, maar ten bedrage van 4.500.000 p. st., de in terest van de schuld alleen oen milli oen in beslag neemt. Zoonis bet nu gaat, zegt de „Daily News", geven we por jaar 1621 milli oen uit. terwijl ons inkomen ongeveer millioen bedraagt en. we staan dus voor een jaarlijksch deficit van 1000 millioen. Schulden baren schulden en men moet niet vergeten, dat voor elk milli oen p. die we te veel uitgeven, en die dus moeten locnen, 50.000 p. st. aan interest moot worden betaald. De „Daily News" wijst op het slech te voorbeeld dat dit schuldenmakcsn van do regeering geeft: Waarom zui nig te zijn als de regeering met han den vol uitgeeft, vraagt men zich af. ,Why be penny wise .when the govern- ment is a million pounds foolïsh?" De „Daily News" wijst dan op de hooge uitgaven voor Rusland, op de zware militaire uitgaven, dio nu twee- en een half maal meer eischen dan het totaal der nationale uitgaven in 1913 •1914. En het blad dringt aan op nader on derzoek naar al de verspillingen waar aan de militaire departementen zich schuldig maken. HONGARIJE. Een ili-eigende militaire dictatuur? Volgons berichten te Weonen uit Boedapest ontvangen, is de Hongaar- sehe crisis verder dan ooit to voren verwijderd van een definitieve oplos sing. Minister-president Friedrich is voorloopig nog meester van den toe stand; hij regeert, ofschoon de entente missies hem niet willen erkennen. De geheele zaak ziet eruit naar een dreigende militaire dictatuur. Over heel Hongarije is de verscheepte staat van beleg afgekondigd. RUSLAND. De strijd tegen do bolsjewild in de Oekroine. Van uit het zuiden optrekkend heb ben vereenigde Oekrainsche troepen de Djnepr bij Kief bereikt en staan dicht bij de stad. Het station Bajarka, vijftien kilometer van Kief, is door Oekrainsche troepen bezet. ZUID-AFRIKA. Generaal Botha overleden. Pretoria, 28 Aug. Generaal Botha is plotseling aan influenza overleden. Zeer overwacht komt het bericht van het overlijden van Louis Botha, den eersten minister van de Unie van Zuid-Afrika. Louis Botha, zoon van een voortrek kersfamilie, werd 27 September 1862 geboren, te Greytwon in Natal. Hij bracht zijn jonge jaren door in den Vrijstaat en nam in 1884 onder Lucas Meijer deel aan de door Tranevaalsche Boeren ondernomen campagne tegen de Zoeloes, welke tot de stichting Van de nieuwe republiek leidde. Na een ver- 1 blijf in Swaziland, waar de oerste po- gingon van Transvaal om zijn gezag te vestigen op het verzet dor Britten afstuitten, vestigde Botha zich te Vrij- heid, de hoofdplaats van de Nieuwe j Republiek, die in dat jaar bij de Zuid- j Afrikaansche Republiek werd ingelijfd In 1897 trad hij meer op den voor grond daar hij toen gekozen word als I lid van den Volksraad-van het district j Vrijheid. Toen de oorlog met Engeland uitbrak i 1899, nam Botha als adjuda -t, van Lucas Meyer aan de krijgsverrichtin- gen doel. Hij behoorde tot hon die met Joubort den inval in Natal deden en toen Meyer en Joubert ziek waren ge- worden, was het Botha die het com- j mandö op zich nam over do Boeren die aan do Toegela zich verschansten om do ter ontzet van het ingesloten La- dysmith oprukkende Engelsche troepen tegen to houden. In Maart 1900 trad bij inplaats van den overleden Joubert als comman dant-generaal der Tranevaalsche Bur- gors op. In 1902 werden, mede door de tus- j schenkomst van de Nederlandsche re- geering, vredesonderhandelingen ge- I opend, welke tot den vrede van Ver- eoniging leidden. Botha stond bij de j onderhandelingen tegenover de Boe rengeneraals die den ongeiijken strijd nog wilden voortzetten, daar bij bo- greep, dat zulk een voortzetting nu duizenden vrouwen en kinderen in de concentratie-kampen wegkwijnden en duizenden mannen in krijgsgevangen schap zich bevonden slechts tot den ondergang van het kleine Boerenvolk zou leiden. Toen in 1906 minister Cmapbell Baa- norman de voorwaarde van den vrede van Vereeniging, dat den Boeren zelf bestuur zou worden gegeven, verwe zenlijkte en bij de verkiezingen Bo- tha's volkspartij de overwinning bo- 1 haalde, werd aan Botha do vorming van een ministerie opgedragen. Zijn politieke leiding heeft echter bij zijn volksgenooten in engeren zin, bij de Hollandsehe Afrikaners lang goen onverdeelde instemming gevon den. Zijn politiek, zoo moouden velen van dezen, was er te veel op gericht den Engelschen in het gevlei te ko men, te veel bezield door de begeerte om verzoening te brengen tusschen do Engelsche en Hollandsehe Afrikaners.,., ten koste van deze laatsten. Welke bezwaren en grieven tegen zijn politiek mogen kunnen worden in gebracht, er is geen reden om te be twijfelen dat hij in het belang van zijn vaderland, van Zuid-Afrika en zijn be woners heeft meenen te handelen. Een merkwaardig man is met Louis Botha heengegaan. Hij is gegaan in een tijd, waarin Zuid-Afrika's positie in de wereld schijnt gevestigd en nieuwe ontwikke- j lingsmogelijkheden voor dat deol der wereld zijn geopend. Hiertoe heoft hij zonder twijfel bij- godragen. (Hbl.) Nederland en België. Havas-Reuter meldt uit Brussel: Do Belgische gedelegeerde Segers begint in zijn exposé over do Scbelde-quaestie j aan de commissie van veertien over- gelegd, met te zeggen, dat België de vrije verbinding tusschen zijn havens en de zee vraagt en dat dit vraagstuk voornamelijk de quaestie van de vrij- heid der Schelde betreft. Hij herinnert er dan ook aan dat bij het tot stand komen van het verdrag van 1839 de Belgische onderhandelaars en ook het parlement van meening waren dat voor België niet alleen de mede-eigendom maar ook de mede-souvereiniteit van dien stroom was verzekerd. De Hollanders die zich aan de thco- rie der letterlijke interpretatie houden, bewezen dat de souvereiniteit geheel I alleen aan hen toekomt. Van toen af schiep het juridisch stelsel van 1839 voor België dezen foi- telijken toestand, dat alles wat betrof de werken van betonning en verlich- ting afhankelijk werd gesteld van don goeden wil van Holland, dat in waar heid het recht van veto bezat. België echter acht dit recht van veto onaan- nemelijk. Segers ontwikkelde vier stellingen, welke onfeilbaar leidden naar don eisch tot uitvoering van het Belgisch program, waarin wordt gezegd: de Schelde is niet dienstig aan Nederland, doch vóóral aan Antwerpen; België heeft niet méér rechten op de Neder- 1 landsche gedeelten van de Schelde, (of wel het heeft er alle rechten op), dan Nederland er op het Belgische gedeelte heeft (of wel geen enkel recht). Vervolgens legde de gedelegoerdo den nadruk op alle hinderpalen, welke Nederland in den weg heoft gelegd aan het onderhoud en de verbetering der 1 rivier, alsmede ten opzichte van de be tonning en de verlichting. De gedele geerde deed opmerken dat het loods- stelsel, hetwelk Nederland heeft inge steld, aan België tarieven voor Ant werpen oplegt, welke drie maal zoo drukkend zijn als die voor Rotterdam. Segers verklaarde dat ook Holland er geen belang bij had de vrijheid dor Schelde te handhaven, daar het de oer- ste concurrent van Antwerpen is. Ten derde stelde de Belgische gede legeerde vast dat het verdrag van 1839 geen rekening houdt met de progres sieve ontwikkeling van den scheeps bouw en dat men voortdurend de wa terwegen naar de haven moet verande ren. De Belgen spreken van werken tor verandering, de Hollanders van wer- - keu tot onderhoud. Tenslotte stolde hij vast dat tenge- volge van de vijandschap tusschen België en Duitschland dit laatste niet meer hetzelfde belang heoft bij de vrij heid der haven van Antwerpen, daar deze een mededingster wordt van Rot terdam, waar de Duitsehe lijnen roods zijn gevestigd of nog gevestigd zullen worden. Er bestaat dan ook zeker wan trouwen tegen Duitschland dat dit wol eens pressie op Holland zou kunnen uitoefenen, den toegang tot onze ha ven af te sluiten. Concludeeronde vroeg de Belgische gedelegeerde voor België het meester schap over de Schelde. Lastige vreemdelingen. Naar het Ned. Corr. Bur. uit zeer betrouwbare bron verneemt, bestaat de mogelijkheid, dat jonge Russen uit Hamburg met Duitsch geld, valsche bankbiljetten en bolsjewistische pro- pagandaschriften van uit Aken of We ed zullen trachten de Hollandsehe grenzen te overschrijden met bestem ming voor Rotterdam. Een smakelijke pannekoek. In het verslag van den provincialen keuringsdienst in Drente vindt men, behalve andere vervalschingen van le vensmiddelen, die elders ook voorkó men, één bedrog vermeld, dat mis schien toch wel als iets nieuws in zijn soort beschouwd kan worden. Dit be trof een produet, dat, ouder den naam van grutton- of pannokoekenmoel ver kocht word en waarvan de samenstel ling, zooals het vorslug zegt. over het geheel beneden kritiek was. Een mon ster bestond uit krijt met scliapenmest en zondor uitzondering bevatten de andero monsters veel te veel minerale stoffen. Een bond wilde een pannokoek met dit meel gebakken niet eten. Of de argelooze koopers daartoe hadden kun nen besluiten, wordt niet vermeld. De verkooper word nu echter veroordeeld, en dit fraaie product van zijn arbeid zal voortaan dus, dank zij den dienst, wel van de markt geweerd zijn. KORTE BERICHTEN. Niot-gepensionneerde weduwen en weezen van militairen benedon offi ciersrang krijgen een jaarlij ksche gra tificatie. Naar liet Hbl. meldt, zullen alle Staatspensioenen wegens waardever mindering van het gold verhoogd wor den. De minister van Financiën wil met de Kerkbesturen de verbreking van de financioele band tusschen Kork en Staat bespreken. Ingezonden m«dedoeling. Hotel-Café-Rasta urant „BELLEVUE", Helder. imgtira giligig mil lonwnijkii Tuin. Bezoekt de Arondconcerten, ondnr leiding vin den Heer PALA. ZONDAG 31 AUG. en MAANDAG 1 SEPT., vin 8.30 tot 10 30 our, extra TUINCONCERT. ZONDAG 7 SEPT. ,n Z0MDAQ 14 SEPT. géén CONCERT. wegens afwezigheid der musici. Geen verhoogde consumptie. Fa. M. J. SCHOUTEN. toch ademden zij ruimer. Hij legde het in een paar woorden uit- „Goddank, ergste is voorbij. De wind is ver anderd en het begint te regenen." i Helaas, in andero schuilplaatsen wa ren or, voor wie de verandering te laat j gekomen was. HOOFDSTUK XXX. De doodenkamef. Gezegend de regen, die In een door vuur verzengde atmosfeer op een door vuur verteerd land valt. Leven en ge nezing is in iederen kristalhelderen droppel, en de zwartgebrande aarde zet haar duizenden en nog eens duizenden monden wijd open, om ze op te slurpen. Hot regende niet hard, 's nachts niet en den volgenden dag niet, en de boschbranden woedden nog krachtig voort, maar do wind was naar het zui den geloopen en de regen, die op het land viel, redde hen, die de verschrik kingen van den voorafgoanden nacht overleefd hadden. Sir James zag des ochtends dat zijn bruin haar gedeelte lijk grijs geworden was. Amos had een schok gekregen, dien hij nooit meer geheel te boven lcwarn. Bob en Lennox kwamen er heelhuids af, doch Sala thiel had een leelijke brandwond op zijn linkerhand en arm opgeloopen bij een van zijn pogingen, om anderen in den vroegen ochtend te helpen. De menschen in de lager gelegen holen hadden het meest geleden, en on der de dooden waren zeven kinderen, drie vrouwen en Dun Morley, allen door vergiftige dampen gestikt. Dan had blijkbaar door zijn blindheid den dood gevonden, want hij was geheel verzengd, en scheen buiten het hol ge stikt te zijn. Op een paar plaatsen in het dal werd zwavel gevonden en waarschijnlijk hadden do zwaveldam pen, die zich door de hitte ontwikkeld hadden, de doodenlij6t langer gemaakt. Het verwoeste dal brandde nog en hot was niet te verwonderen, dat op dien droeven ochtend Salathiel's ge laat somber en ernstig stond of dat men hem de woorden uit het Oude Testament hoorde nazeggen: „Wees mijn vijanden niet langer genadig, en vernietig al degenen, die mijn ziel be droeven." „Wanneor kan ik hier vandaan?" vroeg Sir James later op den dag. „Het i3 mijn plan regelrecht terug te gaan, om den Gouverneur en den President van het Gerechtshof den geheelen gang van zaken bloot te leggen. Hier zijn elf menschen feitelijk vermoord, en zij, dio de aanstichters van of medeplich tigen aan deze misdaad geweest zijn, behooren onmiddellijk gevangen ge nomen en later opgehangen te wor den." „Door dit bestuur zal niemaud tot de galg veroordeeld worden, omdat, hij arme zwervers als deze ongelukki- gen vermoord heeft," zoide Salathiel bitter; „en ik ben bang, dat jo pogin gen geen succes zullou hebben. Maar afgezien daarvan, zal hot nog wol oen paar dagen aanloopen, voor we je weer veilig op den weg naar Maitland kun nen brengen. Het zal onmogelijk zijn door de Ranges te trekken, voor de branden hebben uitgewoed of dooi vige regenbuien gebluscht zijn. Zi je ziet, staau de bosschen nog g< in vlammon en dat zal nog verschei dene dagen zoo blijven, want alleen omdat do wind naar bet zuiden geloo pen is, is de temperatuur wat afge koeld." „Hob je eten voor al die menschen?" vroeg Sir James, eensklaps van onder werp veranderend. HELDER VOORUIT. De positie van Helder is bij do be handeling der Marinobegrooting in de Tweede Kamer wederom naar voren gekomen. Immers de besluiten die ten opzichte der oorlogsvloot genomen worden, houden onmiddelijk verband met het lot van onze gemeente, omdat j „Marino," zooals do zaken er ten on- j zent nu voorstaan, een belangrijke j factor is, waar het betreft de bestaans- j voorwaarden van Helder. Zonder eenige overdrijving kan wor den gezegd dat een liquidatie of een verplaatsing onzer Marine naar elders voor onze gemeonto een gevoelige slag zou zijn, omdat het meerendeel der in woners hun bestaan vinden door of vanwege de Marine. Ondanks de belangrijke veranderin gen na den oorlog ingetreden, geven deze niet den indruk dat er in de naaste tookouist sprake zal zijn van opheffing der oorlogsvloot in andere landen. Ook Nederland, als koloniale mogendheid zal niet gemakkelijk be sluiten zijn oorlogsvloot op te heffen. Al mogen er echter voorloopig daar voor geen planueu bestaan, al zouden wij daardoor in hot bezit blijven van datgono wat Marine tot heden voor ons geweest is, or ls alle aanleiding om do toekomst zorgvuldig onder oogen te zien. Wij leven in een tijd van belangrijke gebeurtenissen, wat vandaag onmogelijk blijkt, voltrekt zich morgen. De tijd is uit, dat mon kalm kan afwachten; aanpakken is de boodschap, wanneer wij zelf dc zaken niet goed onder do oogen zien, dan worden we achtergesteld, on zullen anderen do voordooien verkrijgen, waarvan wij bij eonig vooruitzionden blik, ruimschoots liadrlen kunnen pro- fiteeren. Naast de voordeelen, welke onze ge meente door de aanwezigheid van le ger on vloot geniet, ligt het geheel op haar weg, al zoude er van belangrijke verandering dezerzijds nimmer sprake zijn, om op ander gebied Helder in be tere positie te brengen. Zulks is te bereiken door met ver- eende krachten aau te sturen op han del en industrie. Er moeten, naast de vele goede sociale muatregolen reeds door ons gemeentebestuur genomen, doortastende maatregelen worden ge nomen om den achterstand waarin Helder ton opzichte van handel en in dustrie verkeert, op te heffen. De so ciale hervormingen eischen belang rijke finaneieele uitgaven, daarvoor hebben wij noodig belangrijke inkom sten, die niet gemakkelijk zullen ver kregen worden, tonzij wij onze positie „Genoeg voor een maand en meer," antwoordde Salathiel. „We hebben al lerlei provisie in de kelders, ook voer voor do dieren; maar ik denk op bet oogenblik meer aan de dooden dan aan do levenden; we moeten ze onmiddel lijk begraven met het oog op do hitte en omdat het hol, waarin ze liggen, voor do lovenden moet dienen. Ga je eens mee kijken, opdat je, wanneer dat later noodig mocht zijn, de inden- titeit zoudt kunnou vaststellen? Het zal je misschien ook wel interesseeren de bijzettiugsplechtigheid bij te wo nen. Je moet n.1. woten, dat wij onze dooden niot begraven. Ik zou op een goeden dag eens veroordeeld kunnen worden wegens moord, als ilc hot lijk niet vortoonen en de doodsoorzaak niet bewijzen kon." „Maar je bent toch niet staat de lij ken to balsemen?" vroeg Sir James. „We zijn juist wel in staat dat te doen," zoide Salathiel; „kom maar mee." Zij liepen ongeveer een kwart mijl over het natuurlijke terras, dat aan den westelijken rotswand van het dal grensde. Op het vlakke land was het zware hout nog aan het branden, maar het kreupelhout en het gras waren ge heel in de vlammen opgegaan. Wat den vorigen dag zoo frisch en groen gewoest was, was nu een bed van heete, zwarte asch, waarin hier en daar boomon gevallen waren, dio nog smeulden of waaruit nog gele vlam men opstegen. Zij vonden in het hol alleen Lennox, die bezig was de laatste liefdediensten aan do dooden te bewijzen. De lijkon lagen nuast elkaar op een geïmprovi seerd platform, de oogen waren gesloten en mot ecu zilveren inunt be dekt. De gezichten waren vreemdsoor tig doDker een gevolg van den ver- op gebied van handel en industrie ver beteren. Ht mag een verblijdend teeken ge noemd worden dat de geest dio ten op zichte hiervan ten onzent heersckt, streeft naar vooruitgang. Waar vroeger de mogelijkheid van verbetering word miskend eu mcin zich op z'n zachtst uitgedrukt bepaalde tot de afwikkeling der loopendo zaken, daar heeft thans bij velen de overtui ging post gevat, dat waar een wil is. ook een weg gevonden kan worden, dat het noodzakelijk is voor onze ge meente om de handen ineen te slaan, om mot vereendo krachten Helder een goed bestaan to verzekeren. Het inislukkingsidee dat sommige achtoruitstrevonden met eenig welbe hagen van „zie je wel" verspreiden, moet er uit, de meening van „immer voorwaarts" moet vast worden inge- grift, vooruitstrevende mannen met durf en kijk in de toekomst moeten de Eco nomische Commissie sturen in op- waartsche richting, daarbij gesteund door allen bij wie het ernst is om onze gemeente tot oon welvarond handels centrum te verheffen. De verhandeling over de Economi sche positie van Helder door onzen vroegeren plaatsgenoot, den heer J. M L. Saunders, is een goede stap in de gewonschte richting. Bekendheid ge ven aan onze ligging, het in bespre king brengen van nieuwe gezichtpun ten. de uiting van onzen wensch on betere economische toestanden te ver krijgen, daarop moet de aandacht wor den gevestigd. Met woord en daad moet mede door de burgerij aau bestuurs lichamen worden bekend gemaakt hel ernstig streven dat ook do gemeente Helder haar deol verkrijgo in het groote raderwerk van handel en in dustrie. Op economisch gebied is onze stad, vergeleken bij andore plaatsen, in on gunstige conditio.j Wij hebben weinig handel, de industrie ontbreekt bijna gelioel. De plaatselijke bandol beschikt over te weinig afzetgebied, loopt groo- tondeels over dezelfde schijven, onze baudolsgrens is zeer beporkt. Hierin zou oen belangrijke verhetering ge bracht kunnen worden, wanneer bel vorkeer naar onze gemeente beter ware geregeld. Ook in dit opzicht staan wij er ongunstig voor. Wij beschikken over weinig omstreken, doch dit wei nige wordt nog slecht geëxploiteerd do bewoners uit don omtrek kunnen niet anders dan met veel moeite naar onze gemeente komen. Een uitgestrekte oppervlakte vrucht baar land is do scheiding van het eene gedeolte onzer gemeente met het an dero. Dit land, gedurende de laatste jaron belangrijk in waarde gestegen, wordt door de inwoners van Koegras- Julianndorp bebouwd, de producten daarvan in den handel gebracht. Met het in den handel brengen van die pro ducten ondervinden de landbouwers veel moeite, hen ontbreekt een goede verbinding om hun waren aan de markt to brengen, zij missen een aan- knoopingspunt, leven geïsoleerd en wachten wanneer hierin oen verbete ring zal worden gebracht. Als straks een verkeersvorbetering komt, doch hel initiatief uitgaat van oen zuidelijk liggende gemeente, dan zal onvermijdelijk deze tak van handel en olies wat daarmede verband houdt, worden ondergebracht bij andere stre ken, zonder dat de stad Helder daar van voordeel geniet. Eon allereerste vereischto is dat Helder zorge voor een gemakkelijke en goedkoope verbinding met de om geving. Do bewoners van Koegras, Juliuuadorp moeten in onmiddellijke verbinding komen met de stad Helder. stikkingsdood; maar de gelaatstrekken naren vredig, en van twee van de jonge kinderon, meisjes van zeven en tien jaar, met goedgevormde, ronde le dematen en wangen en mooie krullen, zou men, als zo geen lijkkleur gehad hadden, gezegd hebben, dat zij in haar slaap glimlachten. Kaartjes, waarop de naam en leeftijd nauwkeurig opge- toekoud waren, waren op do borst van ieder vastgehecht. Zij lagen daar in de eenvoudige kleeren, waarin zij op dien vorschrikkelijken avond gestorven "wa ren. doch vorder bedekt met witte lijkwaden. Sir James, die de gelaatstrekken nauwkeurig opnam, schreef de namen en loeftijden in zijn notitioboekjo on voegde er oen paar ivoorden bij over do lengte of over andero dingen, die hom troffen. „Ik zio, dat er een Mrs. Conway en Flora en Alico Conway bij zijn," zeide bij, ..zijn dut moeder en dochters?" „Ja, arme zielen! Ik heb ze op een goedcu dag in een hut op de Moonbi Hills gevonden. De politic zat den va der, die volgons hun boworen vee stolen had, "achterna; do vrouw ou de kinderen kwamen van gebrek bijna om. Ik heb ze naar het dal gebracht en de kleine Flora mijlen ver voor mij op het zadel gehad. De muu is later ook bij ons gekomen, een fatsoenlijke ke rel. maar verslaafd aan den drank, wanneer hij dien krijgen kan; hij is kapot over hun dood, maar misschien is het voor hen het beste," zeide Sala thiel met oer brok in zyn keel. „Ik noemde do kleine Flora mijn wijfje, dat had haar moeder zoo graag, omdat lk haar leven gered heb. Maar luisterI Daar wordt do doodstrom geroerd, die de menschen voor de bijzetting sa roept. De dragers zullen dadelijk met do baar hier zijn." (Wordt vervolgd.) waardoor vanzelf de trek naar hier zal worden bevorderd. Wanneer er een goede verbinding ie tot stand gebracht, behoort het dan tol de onmogelijkheden to Helder een marktcentrum te vormen? Wij moeten zorgen het middelpunt te worden op gebied van handel voor de gemeenten Texel, Anna-Paulowna en de daarbij bohoorende gedeelten Koegras, Julia nadorp, Breezand. Bij een goed gere geld verkeer zouden zelfs Wieringen en Callantsoog het van belang kunnen vinden nauwere handelsbetrekkkingeji met onze gemeente aan te knoopen. Texel b.v. heeft veel belang bij een goed verkeer met den vasten wal, onze gemeente heoft er veel belang bij dat vorkeer to bevorderen en zou door gel- dol ijken steun aan de Texelsche Stoombootonderneming, onder beding van goedkoope reisgelegenheid, een veelvuldig bezoek aan onze stad in de hand werken. De belangen van Texel en Helder, loopen wat betreft-de com municatie gelijk. Tusschen beide ge meenten moet overleg worden gepleegd op welke wijze de vorkeersbelangon en de daarmede verbandhoudende hnrj dol het beste kunnen worden geregeld Het is van veel belang, wanneer Hel der zich met de omliggende gemeen ten verstaat ten opzichte van handél verkeer. Wanneer tusschen hen on derling een kringbestuur wordt ge vormd, om, ten voordeel e van de in dien kring liggende gemeenten in Hollands Noorden een centraal punt voor den handel te verkrijgt), is Hél der, als liggende aan zee, binnenwa ter en spoorweg zeker de aangewezen plaats. Een flink verkeer zal voorloopig dein kleinhandel ten goede komen; de groot handel heeft daarvan, vooral als op eigen industrie kan worden aange stuurd, onmiddelijk voordeel. Al is de bestaande groentenveilirig nog van kleinen omvang; wanneer het vervoer van uit do buitengemeenten goedkoop en gemakkelijk kan gesclii :- den, zal er op bet gebied van lan - bouwproducten zeker een grootere 011- zot worden verkregen. Naar verho .- ding daarvan zal dit bedrijf in den 01i- trek zich ontwikkelen, de aanvo r grooter worden, totdat maatregel ii voor vervoer in eigen land, mogelijk op kleine schaal naar 't buitenland, op succes kunnen rekenen. In hoeveel beteren toestand ver keert het in onze onmiddelijke nabij- heid gelegen Schagen ten opzichte vqn het vervoor! Van daaruit kan men de omstreken gemakkelijk per spoor óf tram bereiken in elke gewenschie richting. In Alkmaar is de toestaijd nog beter. Kan Holder, wat betreft de omst.i y ken, geen aanspraak maken een krui >- punt van spoorwegen te zijn, wij di )- nen er echter wel voor te zorgen d t de weinige omstreken die wij hebbe zoo nauw mogelijk met onze st: d worden verbonden, om daardoor e handelsrelaties met de buitenliggen* e gemeenten zooveel mogelijk te ve - beteren. Het mag opvallend genoemd worden, dat halverwege Schugon-Helder goe<|e verkeerstoestanden intreden, en d t deze in onze onmiddelijke nabijhe 3 ophouden. Waarom in Koedijk, Bu - gerbrug, St. Maartensbrug en t Zaï tl oon verbinding met do kanaaloeve s door middel van een vlotbrug, terwi 1 aan 't Westeinde en de Kooij volstaa 1 ordt met een overzetpont? Deze wi - e van communicatie is voor de bcw - ners uit den omtrek mede een beier - morïng om naar Helder te komen. Zooals Alkmaar on Schagen doe r gemakkelijk verkeer zich tot een liai - delscentrum hebben opgewerkt, zo kan Helder, naar evenredigheid va 1 zijn omstreken, dit bereiken door ee 1 goedkoop en gemakkelijk, verkeer m< t Texel, Breezand, Anna Paulown Koegras-Julianadorp. Is eenmaal ee 1 goed verkeer tot stand gebracht, wuu - bij eon veel betere dienstregeling d( II.IJJ3.M. HelderAlkmaarAmstc - (lam een groote rol speelt (een dubb< 1 spoor op da lijn Heldex-—Alkmaar moer dun noodzakelijk) dan zal dj plaatselijke handel daarvan groot vooi deel genieten, en zal dit een hoekpij Ier vormen voor do successievelijk^ opkomendo industrie. Door de oorlogstoestanden is dj bloembollencultuur in onze onmidde lijke omgeving niet toegenomen. Wan neer deze handel zich straks verdel kan ontwikkelen, is er voor (lelde! alle reden daaraan volle 'aandacht t schenken. Ook de bestaande vi6chhandel onze stad zal in hooge mate zijn bij een beter geregeld vervoei Do verbinding naar de hoofdsteden •oor dezen tak van handel onvoldoei de, aan den eisch om de visch spoedig naar andere plaatsen te verzenden k: slechts matig worden voldaan. De demping dor Zuiderzee die ooi voor onze omliggende gemeenten va eel belang is, zal voor de optwikkg ling van onze stad van beteeokepi i. Al zullen er, vooraleer dez plannon zijn tot stand gebracht, eenig jaren verstrijken, reeds nu zullen wi op onze qui vive moeten zijn en dieuc tc 2orgen dat de plaats, die wij inne men ondor do Noord-Hollandsehe stede van dien aard is, dat oen voorbijgaat van onze belangen is uitgesloten, ile is jammer, dat in do Zuldërzeecoihmis sie niet één der afgevaardigden uit den Rijkskieskring Holder is benoemd; daaronder zijn bekwame mannen, die zeker én dc belangen der regeering in zake de uit te voeren demping, èn van ons Noordelijk belanghebbend district zouden kunnen voroenigen. Hollands Noordpunt beeft veel be lang bij do Zuider'zeodemping, speciaal Helder beeft daarin toekomst te zien die nu mot beido handen moet worden aangegrepen en vastgehouden. De in onze 'directe nabijheid uit te voeren werken zullen voor onze gemeente van beteeken i s zijn. Is de demping eenmaal tot stand gebracht, dan liggen wij meer in het centrum, hetgeen niet zal nalaten oon gunstigen invloed uit te oefenen op handel, scheepvaart en in dustrie. Het ware alsnog te hoprooven bij de regeering op vertegenwoordi ging van ons Noordelijk district in de Zuidorzoc-commissie aan te dringen. Wanneer wij sproken over officieèle vertegenwoordiging dan zou het aan beveling verdienen om den invloed waarover wij na de verkiezingen be schikken zooveel mogelijk te gebrui ken. Het zou gewenscht zijn, gezien de voorspraak, die wij bij een verbetering van onzen economiscüen toestand noo dig hebben, om alle districtsvertegen woordigers in regeoringslichamen. ook de oud-afgevaardigden, tot een bijeen komst ten stadhuize uit to noodigen, en daar oen bespreking in te leiden hoe onze belangen het beste zijn te behartigen. Een samenkomst van deze invloed rijke personen is voor onze stad van zeer veel beteekenis. Al9 er voor een bepaald dool eenig verband bestaat bij onze afgevaardig den, dan kunnen deze te samen heel wat tot stand brengen. Men neme Am sterdam als voorbeeld. Ook ten opzichte van de industrie zijn wij meer dan misdeeld. Groote fa brieken kennen wij hier niet, voor zoover bekend is, werden voor de ves tiging daarvan geen bijzondere pogin gen aangewend. Toch is er voor Helder, gelogen aan ie, rivier en spoor, alle aanleiding om do industrie te bevorderen. Daar- oor moet in de eerste plaats beschik baar zijn een groote oppervlakte grond. Het zou aanbeveling verdienen de eerste te vestigen industrieën het be- noodigde terrein gratis ter beschik king te stellen. Is eenmaal een aan vang gemaakt, dan zullen andoren ge- makkolijker volgen. Een bepaalde re den om Helder uit te schakelen is er voor do groot-industrie niet. De moeie- lijkheid hier is om een begin te krij gen; dit begin tot stand te brengen is i taak der Economische Commissie. De aandacht zal in groote bladen, zoowel in Nederland als in het bui tenland, op onze gemeente gevestigd moeten worden. Vooral in de tegen woordige tijden van ingrijpende ver anderingen is de kans niet uitgeslo ten, dat bestaande of nieuwe indus trieën in binnen- en buitenland, wan- hun aandacht op het bestaan en de ligging van Helder wordt gevestigd hun bedrijf naar bier zullen brongen. Er komt straks een periode van nieu wen handel en nieuwe industrie, het algemeen tekort moet worden aange vuld. Men zal gebruik moeten maken alle voordeelen om dit" tekort zoo praetisch mogelijk aan te vullen, men zal bij de oprichting van nieuwe fa brieken rekening houden mot plaats en ligging. Onze stad met hare omstre ken, gunstig gelegen, kan voor indus trie in aanmerking komen, als wij maar zorgen uit de onbekendheid te geraken waarin we op 't oogenblik verkeeren. Als men in Twente aan eenige der grootindustrieolen do vraag stelt om bij uitbreiding of anderszins aandacht te schenken aan de stad Helder, dan blijkt onmiddelijk hun onbekendheid met ons werelddeel. Men weet niet be ter of onze stad is alleen geschikt voor militaire doeleinden, handel on indus trie behooren hier niet thuis. Nimmer hooren zij iets van Helder, wij liggen wat men noemt buiten de bebouwde kom, wij zijn niet opgenomen in het wereldgebeuren. Van allé plaatsen van geringere be teekenis leest men dikwijls ia nieuws bladen, Helder valt daarbuiten. Al spe- zich liier belangrijke zaken af, men bemerkt daarvan in de groote bla- niets. Stelselmatig staan wij acli- iér op allerlei gebjed, vandaar dat we 'als èr sprake is van een niotiwe onder- neming, daarvoor uiffjney, in, aanmer king komen. Wanneer aan den plaatselijkon han del door verbetering van het verkeer een gunstige wending is gogevon, wan neer bij het beschikbaar hebben van fabrieksterreinen en bekendmaking daarvan ih de groote bladen, ook de industrie in onze stad zich gaat ont wikkelen, dan zal een betere scheep vaart zeker op den voorgrond treden. De havèntoestandon mogen thans niet van dien aard zijn, dat wij vol doende gelegenheid hebben om de groote vaart bier onder te brengen; als, eenmaal de noodzakelijkheid van erbetering blijkt, dan is daarin ver andering aan te brengen. Do scheepvaart houdt zeer nauw verband, met de toekomst van Helder. Al zouden plaatselijke handel en in dustrie onvoldoende zijn om oen gere geld scheepvaartverkeer tot stand te brengen, dan nóg is de ligging van onze zeehaven van.dien aard dat alle aandacht daaraan geschonken moet wordon. Men heeft Helder destijds bij de openstelling van het Noordzeekanaal niet9 gespaard om het verlies van de scheepvaart zoo groot mogelijk te doen zijn. Als in ruil daarvoor de Rijksre- geering thans haar volle aandacht aan dio achterstelling wil geven, als ook de volksvertegenwoordiging haar me dewerking verleent zooals i9 geschied met Vissingen, door ook in onze ge- nioeate de havenwerken op 's Rijks kosten te verbeteren, don komen ~wij voor wat betreft de groote vaart onder heel wat hetero voorwaarden, te staan. Groote maatschappijen kunnen in onze haven worden ondergebracht, evengoed, zoo niet beter dan in Har- lingen en Delftayl. Aanknooping moet worden gezocht met stoomvaartmaatschappijen in het noorden van Engeland, Denomarkon, Zweden, Noorwegen en de Oost-zee landen. Onze onbekendheid bij de grootindustrie on de directies der ver schillende stoomvaartmaatschappijen moot worden opgeheven. Men ontwerpo eon duidelijke platto- grpndtoekening, waarop onze ligging ook door hot dempen der Zuiderzee goed uitkomt. De afstandsverhoudin gen, zooiyel overzee naar binnen- en buitenland (Zuid-Nederland en midden Duitschland) worden daarbij gunstig uitgezet, milde bepalingen moeten daarbij worden aangegeven om het do betrokken maatschappijen aanlokkelijk te maken. Doze reclame sture men veelvuldig naar groote industrieele- en scheep vaartmaatschappijen in het 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1