lelderscbe Meubeltransport- en Sleepondernemiog. buitenland. Een speciale inlichtingsdienst worde door de Economische Commissie dei gemeente Helder opgericht. Aanvragen van buiten moeten door dit instituut uitvoerig worden beantwoord. De in druk moet worden gevestigd dat klaar zijn om aan deze aanvragen voldoen. Wanneer op deze wijze wordt werkt, wanneer wij nnur bïirnen- bnitenlbnd teekenen van leven en kenbaar maken aan handel, schi vaart en industrie, dat wij klaar zijn. dan zullen do goede resultaten dezen opzet zeker niet uitblijven Het valt niet te ontkennen, dat ol deze beschouwingen, wanneer toepassing moeten worden gebracht, heel wat. moeite zullen geven. Het zou ondoenlijk zijn zooiets aan particulie vereenigingcn op te dragon. In deze belangrijke aangelegenheid van han del. scheepvaart en industrie, waarop straks een groot deel van onze inkom- sten moet komen te rusten, daar dient de Economische Commissie, officieel gesteund door de gemeente, in Ie grij pen. De uitvoering dor sociale maatrege len vraagt vaii onze gemeentelijke schatkist beduidende offers. Welnu, men makc thans ceno ruime opzet handel, scheepvaart en industrie opgang te doen vinden, en stelle daar voor van gemeentewege een flink be drag beschikbaar. Hier moet gezorgd wordon, dut- wij goed voor den dag ko men. dat. de reclame, welke voor gemeente zal worden gemaakt, in Naast do instellingon voor s ccnstcmining is met, do werkelijkheid, maatregelen, kotne zou spoedig mog lijk een gelegenheid voor de nitv» ring van economische zaken. Wanner dit bedrijf practiseh wordt geleid, en achter zich heeft, staan het adv de Economische Commissie, kan het niet anders of de kosten hieraan steed zullen ruimschoots terugvloeien. H. C. M. NIJPEL8. (Slot volgt.) PLAATSELIJK NIEUWS. Gemeenteraad. De Gemeenteraad van Helder vergadert Dinsdag a.s. des namid dags 7 uur. De agenda vermeldt o.a.: Beëedigen der nieuw verkozen raadsleden, de heeren: C. Adriaan- se, H. P. Baak, W. Biersteker, E. J. Bok, R. Boogaard, J. Borkert. C. Bot, W. C. van Breda, D. H. Gr tin- vald, C. Heijblok, S. Kuiper, L. F. van Loo, R. N. van Os, J. J. Schoef- felenberger, J. Spruit, J. H. Staal man, J. van der Veer, G. de Ven, A. G. A. Verstegen, B. Zondervan en D. C. A. de Zwart. Ingekomen stukken en mede- deelingen: Adres van de Algemeene Hel- dersche Winkeliersvereeniging, van de afd. Helder van de R.-K. Middenstandsvereeniging „de Hanze" en van de afd. Helder van den Ned. Bond van Koffie huis-, Restauranthouders en Slij ters, houdende verzoek om gas- prijsverlaging. Adres van J. Spruit inzake de toepassing van het tarief der ge meentewaterleiding. Adres van de Vereeniging van Minder Geëmployeerde- en Ge- pensionneerde Werklieden van 's Rijkswerf te Willemsoord, on der de zinspreuk „Helpt Elkan der", betreffende het verstrek ken van goedkoope brandstoffen en goedkoop gas. Benoeming Wethouders. Ter vaststelling wordt aangebo-1 den het 5e kohier der PI. Dir. Be-1 lasting naar het Inkomen, dienst 1918, tot een bedrag van f 1078.17®. Voorstel betreffende de reorga nisatie van den geneeskundigen I dienst. Geen parade. Wegens liet geringe aantal ge oefende manschappen in het gar nizoen alhier, is door den garni zoens-commandant te den Helder bepaald, dat dit jaar geen groot parade zal worden gehouden. Feest voor de R.-K. militairen. De Roomsch-Katholieke Milita re Vereenigng alhier viert op Vrij dag 5 September a.s. haar 25-jarig bestaan. Het programma der fees telijkheden luidt als volgt: om uur v.m. Generale H. Communie de kerk Nieuwstraat door de vlootaahnoezenier, waarna gemeen- schappelijk ontbijt, in de R.-K. Mi litaire Vereeniging Molengracht Om 10 uur v.m. in de kerk Nieuw straat plechtige Hoogmis en fe predicatie door den Hoofdaalmoe zenier, kolonel Evers. Des mf dags van I tot uur, prijsspel in liet Militaire Tehuis Moli gracht. Des avonds half 8. fee vergadering, waarbij o.a. Zijl Excellentie, dc Minister van Oor log zal tegenwoordig zijn en waai toe alle officieren van het garni zoen den Helder zijn ïiitgenoodigd, Dit feest wordt voorafgegaan door een driedaagsche godsdienstoe' ning des avonds te lialf 7 in kerk Nieuwstraat op 2, 3 en 4 Sc. tember a.s. De R.-K. militairen van het garnizoen alhier zullen de gelegenheid worden gest deze feesten bij te wonen. Winnubst. De muziekvereeniging Winnubst zal 7 September deelnemen aan het nationaal concours te Wijk ai Zee en wel in de afdeeling ITitinc mendlieid. Een nieuw bureau voor ilo iiylili- Tu oen onzer vorige nummers bolc den wij de noodzakelijkheid van hot stichten van een politiebureau n hot Station, voornamelijk ook nicl oog op het drukke vorkoor in Spoorstrual en omgeving en de duo voortvloeiende kleine en groote stootjes, ongevallen enz. Afgaande de mcdcdoeling van een geloofwaardi persoon voegden wij daaraan toe. ih hot plan bestaat; een dergelijk bure in te richten in het huid StatJonötm: hoek Spuistraat. Van bevoegde zijde maakt, men thans opmerkzaam, dat dit niet jui ITel huis is in particulier bezit, het zal niet voor dat doel worden gericht.. Toch zal hot noodig zijn, dat binnen niet al te langen tijd in dit centnn een nieuw bureau voor de politie won gebouwd, een bureau, dat dan in meest dringende eiscbon van den dit zal kunnen voorzien. De bestaande burenux voldoen di aan tn geen enkel opzicht, tenzij moi daaraan door een kostbare verbouw' i uitbreiding tegemoet wil komen Als vanzelf volgt daaruit, dat korps politie-agonton eveneens moe wordon uitgebreid. Daaraan valt ni< te ontkomen, nu ook voor dien dien; de aeliturigon werkdag is ingevocn liet korps is op zijn tegenwoordig! sterkte niot berekend, do gemeente ai' doende te bewaken. Voor elke 8 uur heeft men slechts do beschikking over 5) a 10 agenten, waarvan er dan nog meestentijds drie dienen aanwezig 1 zijn in de verschillende bureaus Het is jammer, dat onze gemeent- weer voor een inproductieve uitgave zal komen te staan, waaraan zij moei lijk zal kunnen ontkomen. BINNENLAND. Benoeming der commissiën tot onderzoek der gemeente-rekening met bijlagen, dienst 1918, en der gemeente-begrooting, dienst 1929. In het stadium der dreigementen? Voorstel betreffende wijziging der Verordening op de heffing eener plaatselijke belasting naar het inkomen. Voorstel betreffende aanstelling en regeling lesuren en salarissen van personeel der Burgeravond school. Benoeming leeraar Zeevaart^ school en Visscherijschool. Voorge dragen wordt: D. B. Jochems, Off. van Gezondh. Ie kl. Kon. Marine. Wethouders. Omtrent de te verwachten keuze van Wethouders, in een a,s. Dins dag te houden raadszitting, kunnen wij geen andere mededeeling doen, dan dat de rechtsche fractie d> heer W. C. van Breda heeft aange wezen als vertegenwoordiger der rechtsche minderheid. Onze plaatsgenoot, de heer J. G. Meerholz, is benoemd tot leeraar aan de Ambachtschool te Delft. Bij de Centrale Boekhouding der Gem. bedrijven, zijn benoemd: tot Boekhouder de heeren: P. M. den Hartog en W. H. van Meurs: tot kassier, de heer C. Huisken. Concerten. Zondag, van half vier tot 5 uur, concert van het Stedelijk Muziek korps (bij ongunstig weder op Maandag van 8 tot halftien uur) en op Maandagmiddag te 5 uur door het Stafmuziekkorps. Beide con certen in het plantsoen. Programma van het Zomer-Concert, te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. Marine, in het Park achter het Paleis. 1. Adelborstenmarsch Hazebroek. 2. Ouverture de Concert Mehul. 3. Marche Turcque Mozart. 4. LargoHfindel 5. Twee Oud-Neder- landsehe liederen Valerius. 0. Marche Militaire Pala. De N. Rott. Crt. schrijft: Mocht men er zich reeds over verbazen, dat de Belgische regee ring niet uit eigen beweging na de publicatie van het Vlaamscho Persbureau tot openbaarmaking van de vertrouwelijke nota van he Belgische ministerie van buiten- landsche zaken aan het groote hoofdkwartier is overgegaan, ook aan den sedert in binnen- en bui- tenlandsche pers op haar geoefen- den aandrang, om met het stuk voor den dag te komen, heeft zij nog niet durven voldoen. Het blad merkt dan op, dat het verschil in dagteekening van geen belang is, „omdat de vertrouwelijke nota aan het Belgische hoofdkwar tier tot op dit oogenblik niet is in getrokken ware dit wel het g"- val, dan aou dit zeker zijn bekend gemaakt dus nog steeds h«;re geldigheid behouden heeft, en het richtsnoer is gebleven voor de Belgische agenten, die in ons Lim burg hun vieze werk voortzotten. De dagteekening is daarenboven voor ons van geen gewicht, omdat het ergerlijke, het trouwelooze niet in de dagteekening van het stuk, doch in zijn inhoud schuilt." „Het is een ongehoord feit, dat dezelfde Belgische regeering, die officieel tegenover ons land goede nabuurschap en welwillende ver standhouding speelt, In het- geniep binnen onze landsgrenzen propa ganda voert, om een deel van onze bevolking op te zetten tot lands- verraad. Dit is dermate verachte lijk, dat de leiders der Nederland- sche politiek niet mogen nalaten bij de verdere onderhandelingen, zoolang dezelfde Belgische, regee ring aan het roer blijft, met deze schaamteloozc onbetrouwbaarheid terdege, rekening te houden." De N. Rott. Crt. merkt dan op, dat het- niet ter zake doet, wie de nota onderteekende. „De Belgische regeering is en blijft voor de uit vaardiging en de handhaving ver antwoordelijk, en daarmede is, voor zooveel ons aangaat, de zaak be slist. Door de openbaarmaking van het krenkende stuk is slechts de. onbetrouwbaarheid der Belgische regeering aan den dag getreden en hare jegens ons ergerlijk dubbel zinnige houding voor een ieder duidelijk gemaakt: Wij kunnen op de rondborstigheid van het open lijk gesproken woord van deze re- gcering niet langer staat maken. Dat is het nuc-Htere, doch tevens ontstellende feit, dal de „vertrou welijke nota" heel't vastgenageld. Na er op gewezen te hebben, dat uil de Vlaamsche pers blijkt, dat men in België begrijpt, dut het ik Belgische regeering zelve is, di door hare slinksche practqken cl: onderhandelingen op liet dood< punt gebracht heeft, vervolgt het blad: Gok de Waalsch annexionis- tische pers schijnt de hopeloosheid van het, geval langzamerhand te -doorzien. Doch zij reageert anders dan dc Vlaamsche pers. Zij zoekt en God weet, of wij wellicht ook Ingezondon mededeeling. Wij verhuizen binnen en buiten di gemeente. Tot in mot Alkmaar over den weg, speciale prijzen. Vertegenwoordiger: F. O. v. d. HAASEN, SPUISTRAAT 8. v.uu «co, ui wy we,tuurt ook TO? 5? "°g tW6®,in 0ntwik- hierin de hand van de Belgische I dat-wil zeggen, dat de tech- - 1 "isehe inrichting op een grootere dan de tegenwoordige productie berekend is, n.1. de beide staats mijnen Emma en Hendrik. Door de verdere ontwikkeling dezer mijnen moet zonder grootere inspanning der arbeiders de productie omhoog gaan. Zoo leverde de mijn Hendrik m de eerste helft van 1919 zeker 60.000 ton meer dan in dezelfde pe riode van 1918 en toch komt dit in liet eindcijfer der totale productie niet tot uiting. M.a.w. wil dit zeg gen, dat bij de andere mijnen de productie met datzelfde cijfer te rugliep. Er is daarom alle reden, dat aan de Limburgsche productie de volle aandacht blijft geschonken. Van den aanleg van nieuwe mijnen wil ik thans niet spreken, daar dit een nog verder reikende kolenpolitiek betreft dan hier aan de orde is. Wel zij nog vermeld, dat bruin kolen en turf volstrekt niet als re serve-brandstoffen uitgeschakeld kunnen zijn, ook al moge er in deze maanden oonige malaise zijn waar te nemen. Wat de aanvoeren betreft, blijft de versehepingskwestie der Ameri- kaansche kolen steeds zóó bezwaar lijk, dat de Engelsche en Duitsche leveranciers zeker niet uit liet oog verloren mogen worden." regeering moeten zien een laat st»- redmiddel, om uit de impasse te geraken: het dreigement. Zij heeft zich, naar het lijkt, in het iioofd gezet, dat Nederland tegen over dreigement met afbreking van de onderhandelingen, en zoo flat nog niet afdoende is, met wa pengeweld, wel in zijn schulp kruipen. Het komt ons niet noodig voor, hierover veel woorden vuil te ma ken. In de laatste»vijf jaren hebben wij genoegzaam met de oude Prui sische methoden kennis gemaakt en die weten te weerstaan, om onsj nu door dit Belgische nco-gernia- nisme niet plotseling uit het veld te laten slaan. De soep, weten wij, wordt niet zoo heet gegeten, als zij wordt opgedaan. Belgische hoo- vaardij plegen wij niet al te zeer a la lettrc te nemen. De IIollandsche „kaaskoppen" hebben een eènigs-, zins anders samengesteld bloed dan hunne zuidelijke „broeders". Zeker, wij weten, wat men aan België ver schuldigd is, en dal, naar het woord, waarmee de Bel "en te Parijs opgang opmaakten, „zonder ons" Frankrijk vernietigd zoude zijn dat „zonder ons" Engeland een tweederangs mogendheid zou zijn geworden; dat „zonder ons" Ne-1 dcrland niet meer zou bestaan, Ita lië gedecimeerd, cn dat Europa „zonder ons" verloren zou zijn ge. gaan. Maar die „kaaskoppen" heb ben van „les messieurs saus nous'" evenzeer geleerd, dat eene recht vaardige zaak onoverwinnelijk is, en daar zullen zij voorshands nog maar op bouwen, wanneer Belgisch wapengekletter somwijlen tot her. doordringt. Zij zullen het rumoer niet overdreven tragisch opnemen. En wat het eventueel terugtrek ken van de Parijsche onderbande. 1 lingen aangaat, ook hierin zal men zich in Nederland welen Ie schik ken. Het is niet Nedi rland ge weest, dat om herziening van het De broodkaarten. Vandaag (30 Aug.) zullen de. U,OOB. uu.uci.j* UUk broodkaarten voor het 108ste tijd- I Quien op de meest perfide wijze zijn vak reeds geldig zijn, en duren tot I Hndgonooten bij do Duitschers verra- DUITSOHLAND. Een Palts-republiek. Volgons belichten uit Mannin.-—- ijii Viinoedeliik 20 dooden, 10 man icpubliek te Ludwigshafen getracht zich van het postkantoor mees Ier tema ken. Borst sloeg hot personeel de aun rundons af, maar toen die terugkeer- don in grooteren getale en ook hand- analen gebruikten, werd dit over ehligd. Dc directeur van het postl; toor en een der ambtenaren /,iju ge dood. Het postkantoor is nu door 1 Franeche soldaten bezet. Aunplakbil jetten verkondigen dat de vrije Fait republiek is uitgeroepen. Nieuwe onrust in Brunswijk. Berlijn, 29 Aug. De hoofdcommissie uit het Brunswijksche parlement heeft met de ste men der onafhaukolijken j cn der communisten tegen besloten, dat dc Brunswijksche arbeidersraad voor taan geen politieke rechten meer _L_ hebben. liet gevolg is, dat de toestand in Brunswijk zeer bedenkelijk dreigt te worden. Volgens de Deutsche All- gemeine Zeitung willen de radicale elementen opnieuw trachten de poli tieke macht te veroveren. Een ontploffing. To llurburg is oon benzolfabriek in de lucht, gevlogen. De zware muren der gcbouwAï, de machines, alles nietigd. Uren in den omtrek is geen vensterruit heel gebleven. Men slaag de er bpocdig in don brand, dio door de ontploffing was ontstaan, te blus- sclien. Vele lijken van mannelijke en vrouwelijke arbeiders zijn reeds onder liet puin van'aan gehaald. Hot aantal dooden inoet cchtcr nog groolor zijn. liet auutal zwaar- en lichtgewonden is ook zeer belangrijk. In de fabriek probeerde men om uit benzine, naphla en benzol olie tc maken. De schade be draagt vele inillioenen. FRANKRIJK. Lenoir. Volgens het „Journal" zou de dood straf tegen Leuoir veranderd ziju in levenslangen dwangarbeid op bet Dui velseiland. Het proces-Quien. De tweede zitting van het proces- Quien, de verrader van miss Cavcll, heelt niet veel nieuws aan het licht gebracht. Kolonel Cuinus, de voorzitter van don krijgsraad, slaagde er herhaal delijk in Quien In tegenspraak met zich zelf te brengen. Uit het verhoor bleek duidelijk dat tractaat van 1839 heeft verzocht, of I en terugreis op denzelfden dat daaraan o-rnntii hMmafin ii«nf! I .-...1, dat daaraan groote behoefte heeft aan den dag gelegd. Wcnscht Bel gië van de herziening afstand te doen, en dus het tractaat van 1839 ongewijzigd te handhaven ons dat wel. Wij hebben slechts één verlan-1 gen: dat eene herziening, zoo daar toe wordt overgegaan, zal plaats hebben op voet van e e r 1 ij k h i De kolen voorziening. In de „Economisch-Statistisehe Berichten" publiceert prof. Ir. P. de Vooys een artikel over den ko- don hooft. Telkenmale wanneer hij de kans schoon zag en er iets bij te ver- dienon viel, pleegde hij verraad. Zoo had Quien eens op een zijner tochten naar Nederland den nacht doorgebracht bij zekeren Outard. Deze liet hem een Mausergeweer zien, hetwelk hij voor het oog der Duitschers had verborgen. Eenigo dagen later, toen Quicu was vertrokken, werd er door de Duitschers een huiszoeking bij Outard gedaan on der voorwendsel dat, hij wapenen bezat. Een ander geval deed zich voor met den geestelijke Boostels, die Quien een zeer gewichtig strategisch plau zou toevertrouwen om naar Nederland te brengen. Kort daarop werd de geeste lijke in hechtenis genomen en viel het plan in Duitsche handen. Bizonderheden over Quien's weder- •oii tijdens den oorlog duiden er op lennood, dat. hij aanvangt met de 11!"!^ twaalf uur steeg hij voor het tee-eiistellintT fiioenhivn Ho mmoi;™ I G.ist weer op met drie Dassaeieu-s. iiunt m te zien. I |,.nf j n 1 I cmuu-cuut'roa cou scunjven gericm, schrijver wijst dan on de he-1 Z?PUW "e -Kuiter uit Winscho- I dat wol nadere vermelding verdient. n uit het buitenland waaruit I -en' was onmi<fdel]flk dood. Een I Het luidt aldus: eusachtig wereldtekort blijkt. ?ok uit, Winscho- Do naUonale toestand rL«er er. tegenstelling tusschen de gunstige kolenpositie van het voorjaar en de berichten der laatste weken, die het publiek zijn komen opschrik ken. Dat de kolen voorziening in ons land op dit oogenblik echter zoo gunstig afsteekt bij die van het grootste deel van Europa, is volgens prof. de Vooys tc danken aan de gevolgde conservatieve ko lenpolitiek. Toch mag de tijdelijke gunstige toestand geen reden zijn om de toekomst der kolenvoorzie- ning licht in te zien. De s<~ richten een reusachtig wereldtekort blijkt. Hy geeft dan cijfers ten betooge, dat aan de kolenbehoefte irr-de erste verte niet kan worden vol daan door den export. Hij wijst er op dat Duitschland niet bij machte is de noodige kolen te leveren en Engeland niet, cn vestigt ook de aandacht, op de scheepsruimte-be- zwaren om kolen uit Amerika te krijgen. Komende tot de conclusies van dc kolenpositie voor ons land, con stateert prof. de Vooys, dat, on danks de gunstige voorjaarsaan- 'Oeren, een kolenschaarschte in het vooruitzicht' blijft, die tot, kolen- lood kan naderen. De hoofdlijnen voor het beleid, ervolgt hij dan, volgen vrijwel lo gisch uit. den toestand, waarvan de verdere ontwikkeling aldoor nauw keurig vervolgd dient te worden. „Allereerst is het van groot be lang. dat de eigen Nederlandsche kolen productie niet alleen op peil blijft, doch zooveel mogelijk wordt erhoogd. De cijfers van dit jaar zijn niet geheel bevredigend. De eerste helft van 1919 blijft toch pl.m. 60.000 ton ten achter bij de productie over denzclfden tijd in 1918. Hierbij zij echter geconstateerd, dat alleen •eds de maand Juli een belangrijk herstel brengt, doordat de produc tie, vergeleken bij diezelfde maand, van 1918, 46.270 ton gestegen is. "et tekort schijnt dus al bijna iu- haald te zijn. Bovendien bestond in de eerste helft van 1918 een buitengewone prikkel tot produc tie wegens het ontbreken- van eiken aanvoer in dien tijd. Toch blijft er nog iets onbevre digends. Van alle Limburgsche en met 9 September. Als witte- broodkaart voor dat tijdvak zal die nen de Rijksbroodkaart in zwarte kleur. De E. L. T. A. Blijkens bericht door het E. L r. A.-bestuur uit Engeland ont vangen, zal zeer waarschijnlijk op een der dagen der volgende week het Engelsche luchtschip van het stijve type R. 33 de E. L. T. A. be zoeken. Vermoedelijk zal de heen- en terugreis op denzelfden dag ge schieden. Vliegongeluk te Winschoten. Men meldt uit Winschoten: V UI DU IJUCU3 UC1I \JVkl\Jg UUIUÜJ1 VI vy 1 e kwart over elf vertoonde dc I 4at hij in nauwe betrekking met de vliegmachine van Hinscliffe zich I Duitschers stond. Herhaaldelijk wordt Quien, die om gold te verdienen alles aanpakte wat hij krijgen kon en die- in do rechtzaal verklaarde dat hij om zich gold te versclialleu alle middelen goed achtte, door do Duitschers opge pakt om dan aanstonds weer te worden vrijgelaten of een lichte straf te onder gaan, terwijl zijn medeplichtigen vaak werden terechtgesteld. In het Duitsche gevangenkamp van Senlager word Quien op bizondere wijze behandeld, terwijl hem zelfs we gens ziekte werd toegestaan zich naar Interlaken te begeven. In de volgende zitting zal het ver hoor worden geëindigd en zullen de eerste gotuigen hun verklaringen af leggen. ENGELAND. Een waarschuwing. De heer Browlie, voorzitter van den Amalg. -Soc. of Engineers heeft aan den heer Bowerman, secretaris van het parlementaire comité van .het Trades Union-Congres een schrijven gericht. SS «rHinscliffe zich I boven Winschoten en daalde na een paar rondvluchten en na een voor spoedige reis op een terrein, eeni- ge honderden meters van het vlieg- fcerrein, aan den overkant van het \y inschoterdiep. Windrichting en windsterkte waren oorzaak, dat hn met op het vliegveld kon dalen. Te op met drie passagiers, een dame en twee heeren. Duizen den menschen waren aanwezig naast het vliegterrein, waarboven de machine voor allen van nabij zichtbaar was. Tot vier uur gistermiddag gin gen de vliegdemonstraties onge stoord, maar de vlucht, die toen volgde werd noodlottig, doordat de monteur misgreep op den vleugel waarmee hij, na het dalen, de ma chine stuurde. De machine kwam tusschen het publiek en de schroef i RUSLAND. Uit Archaugcl. Archangely 24 Aug. De monitor Glowworm is vannacht vernield, liet schip was gemeerd naast een munitie- schuit, die in de lucht gevlogen is. Er ziju vermoedelijk 20 dooden. 40 man worden vermist. Er is hier een bataljon Hooglanders aangekomen uit Engeland. SPORT. gaf succes te kunnen behalen, dan des le beter nog natuurlijk. Hij zij voorts onverdacht eerlijk eu daarbij niet ont bloot van wat gewïkstheid. opdat wij met onze gcuieeutehuishouding niet ii', de luren worden gelegd door levciuu ciers of andere vrienden, die wui i- veel aan zich zelf denken, als zij finan cieel met de gemeente iets t.e niftl;.-n hebben. Een voornaam punt ondertuaschen, waarop speciaal dient te worden ge- wozen, is m.i. dat. de nieuwe wel hou der van financiën zij een man van durf. ee-i man van vertro n w i- n i n de toekomst van Helder, een man, die niet uit zich zelf of om andere redenen aarzelt om bij op hem gevallen keuze in het college van B. en W. de schatkist der gemeente to gaan boheeren; dus iemand die voor geen kleintje vervaard is en zulks al eens liet blijken, een man van wien men mug verwachten of reeds kan gis sen, dat hij wethouder van financiën r 1 te. wezea- meent te kunnen zijn en w i 1 zijn. Mocht hij verder dom eene of andere omstandigheid nog re- latiën in de financieele wereld hebben, des te voordeeliger allicht voor onze gemeente. Waarlijk, het materiaal waarvan men een wethouder van fi nanciën zou kunnen snijden, i.-t schaarech aanwezig in onzen nieuwen Zondag a.s. voetbalwedstrijd tus- schen Concordia—H.V.V. Voor dezen I Raad en toch is wellicht de keüzi wedstrijd is door den Burgemeester van Helder een medaille beschikbaar gesteld. Concordia komt uit met: Bakker. J. Kuiper N. N. Oostendorp Diedenhoveu Veldhuizen Brinksina J. Augustijn Prins Smit Vechgel nog niet al te moeilijk als men de boven genoemde wenschen en aanwijzingen zou willen verwezenlijkt zien. Met dank voor de plaatsruimte. Hoogachtend, X. Aanstaande Zondag speelt Stormvo gels I tegen van Speijk I. Stormvogels komt uit met.: Porto. Maas Korsman Klouw Jansen Verhagen Overeeni Kwast Boendermaker Wal Dienaar Op de Sportfeesten te Vlissingeu go- houden 24 Augustus wist het voetbal elftal der mar. sportver. „Zeemacht" een 30 nederlaag toe te brengen aun Vlissingeu 1, en behaalde daarvoor een zilveren medaille. Tevens behaalde den korp. konst. A. de Wolf den len prijs ijfkamp. INGEZONDEN. M. de R. Naar aanleiding van de a.s. herzie ning van de geneesk. dienst alhier, wenschte ik gaarne uwe aandacht op 8t volgende te vestigen. In de eerste plaat9 de groote haast aarmede B. en W. dit voorstel thans door den Raad behandeld willen zien De gemeente heeft gemeente-geneeshee- ren. terwijl directe behoefte om voor het bestaande kleine ziekenhuis een directeur te benoemen, zeker niet be staat. Van urgentie is dus absoluut geen sprake. De raadsleden missen door die groote snelheid van handelen de gele genheid dit ernstige vraagstuk vau allo zijden te bezien. B. en W. meenen, dat dooi aanneming van hunne voorstellen de goneoskundige dienst in betere ba nen gebracht zal worden. Op grond an mijne ervaring meen ik met be slistheid dit te moeten tegenspreken. Eene dergelijke veelzijdigè betrekking I van Roomsch-Katholieken kan niet door één persoon worden 1s ten, werd zwaar gewond en over leed kort daarop. Een derde werd niet ernstig aan hoofd en pols ge wond. De machine is zoodanig geha vend, dat niet meer gevlogen kon worden. De landing had plaats op een vrij veld, niet op het vliegter rein. De inzittenden kregen geen letsel. Nader meldt men: Bij het vliegongeluk zijn behalve dc twee dooden drie gewonden te betreuren, één ernstig, de beide anderen lichter. Doordat niet op het vliegterrein kon worden ge land, had zich naast het landings terrein een groote menigte verza meld. Zij' was niet te houden dooi de politie. Bij tientallen liepen ze zelfs op het landingsterrein. Toen Hinscliffe wilde dalen, draaide hij om een jongetje heen, dat anders getroffen zou zijn. Volgens Hinsc liffe kwam er iemand, niet de mon teur, tegen den vleugel, waardoor de machine draaide en in een sloot terecht kwam. Er zaten wel tien personen onder de machine. BUITENLAND. COLTOFl 141 Kanaalw«g 142 ONTVANGEN onze bekende qualiteit Jaeoar en witte wollen Flanallen 8ii prima Jaegerbaaien. TESCHEN. Praag, 29 Aug. De protest-betoo gingen tegen liet. toekennen van Te- schan aan Polen nomen over het heele land in omvang en betoekenis gewel dig toe. Te Ostrau in Moravië beeft gisteren een botooging plaats gehad, ilie (looi moer dan 20.000 lieden vuu alle partijen bezocht is. Ook te Orlou had oen groote. stormachtige betooging plaats, dio tot algemeene staking be sloot. Een afvaardiging van mijnwer kers uit Ostrau heeft, aan do goallieer de kolen-conunissie meegedeeld, dat de inijnwerkersstaking was uitgebroken, die reeds 26 mijnen in de streek van Ostrau en Kurwin omvat en zich nog uitbreidt. De ambtenaren en opzieners zijn met de werklieden één van zin. vrede met Duitscli-Oostenrijk. Gisteren zou hel definitieve vredes- ontwerp der geullioorden aan Duitsch- I Oostenrijk wordon overhandigd. Naar I verluidt werden geen territoriale con- I cossies van eenige beteekenis gedaan, I docli zijn de ekonomisclie en financi- eole bepalingen van hel eerste nnt-1 werp aanmerkelijk verzacht. stig. Er bestaat zeer veel misverstand I wat de productie betreft in de gees- ten vau de vakvereenlgingsmannen. De lieer Iloover zegt in een analyse van don oconomischen toestand van Eu ropa: „Tenzij de productiviteit spoe dig kan worden verhoogd, kan er slechts politieke, morocle en econo mische chaos komen, met in het gevolg verlies van menschcnlovens in tot dus ver ongokonde mateGeen econo mische politiek zal voedsel geven voor de magen, brandstof voor de haarden, als ze niet een maximumproductie ver zekert. liet is onnoodig tranen te ver gieten over stijgende prijzen, zij zijn voor een groot deel de verzinnelijking van do onvoldoende productie." Do vakbeweging is nu machtiger dan ooit. Macht brengt echter verant woordelijkheid mede en hoezeer wc ook do critiek mogen verwerpen van hen. die geen vakverecnigingsmannen zijn, wo kunnen ons niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor dc gemeenschap. De economische positie van dit land en van Europa is zeer ernstig en het komt me voor, dat ver antwoordelijke mannon uit de vakbe weging iets behooren te doen ter ver betering van dien toestand, tan he- hoeve van do arbeiders vau de natie. Het purlementaire comité is bet. meest representatieve en verantwoor delijke lichaam van vakvereenigings- mannen in het land. daarom acht ik het noodig, dat uw comité stappen doet ter verbetering van den toestand. Voorwaarde hiertoe is allereerst de verschaffing van nauwkeurige eu be trouwbare inlichtingen. De eenvoudige verboogiug van nominale loonen, zon der verhoogde productie der levensbe hoeften, is geen oplossing van de moei lijkheid Brownlio eindigt dan met de hoop uit te sproken, dat het comité den ernst van den toestand zal beseffen. Gelijk gemeld, is de heer Bowerman van meening, dat de zaak ten zeerste de aandacht verdient en dat ze op hol op 8 September te Glosgow bijoengc- mend congres zal worden behandeld. persoon waargenomen en moet noodzakelijk lelden tot tal van onoverkomelijke moeilijkheden. Dat hebben toch zeker ook die doktoren ingezien, aan wie in don loop van dit jaar deze betrekking officieus was aangeboden, doch die er allen voor bedankten. Naast bet tweemaal grootere finan cieele offer, dat de gemeente zal moe- drogen komt nog de vergoeding voor waarneming bij afwezigheid of ziekte van den Directeur, terwijl de uitoefening van den geneesk. dienster zeker minder door wordt. B. on W. meenen, dat er direct maar een off. v. gezondheid beschikbaar is voor de waarnemingde mogelijkheid is echter zeer groot, dat bij het enorme tekort aan militaire artsen, hierin niet oorzien kan worden. Alle off. v. ge zondheid hebben toch ook hun werk, waaraan zij toch niet zoo plotseling gedurende eenige dagen onttrokken kunnen worden. Het wil mij voorkomen, dat het toch op den weg van B. eu W- ligt. zich overeenkomstig de motie aan alle raadsleden toegezonden, ook om ad vies te wenden tot den geneeskundigen kring alhier. Zeker zal men daar tot eene voel betere oplossing komen. Th&us zullen bij aanneming van deze voordracht alle armenpatiënten ge dwongen worden voor de geneesk. be handeling zich te wenden tot één medicus. Indien do gemeente een drie tal gemeente-geneesheereu had zooals vroeger en aan de patiënten werd de gelegenheid gegeven hieruit te kiezen, terwijl de medici pondsgewijze naar ver houding van het aantal ingeschreven patiënten, hun honorarium ontvingen, had men zeker eene veel betere rege ling. Het verrichten van de geheele ar menpraktijk is w e r k e 1 ij k niet zoo gering als de wethouder meent volgens zijne uitlatingen in den raad. Het aan tal recepten is toch nooi t een maat staf van de gemaakte visites, consul ten eu alle andere werkzaamheden, ieder praktiseereud medicus weet dit te goed. Indien ik door het vestigen van de aandacht op deze bezwaren de raadsle den er van overtuigd heb, dat een overhaaste behandeliug vau deze ge wichtige voordracht toch allerminst gewenscht is en dat het toch ongetwij feld beter is de zaak te verdagen, tot dat ieder raadslid er zich Ingewerkt heeft, meen ik hiermede de gemeente eene zeer groote dienst bewezen te hebben. Hoogachtend, Uw dn. W. J. BAKKER, Arts. Geachte Redactie, Ondorgeteekende zag zich gaarne door middel van Uw geëerd blad in de gelegenheid gesteld eene onjuistheid recht te zetten dit ter voorkoming van misverstand. I In uw verslag der raadsvergadering van Woensdag 20 dezer komt bij de be handeling der salarisregeling voor de [Gemeentewerklieden de volgende on juistheid voor n.m.1.: Nadat den Wet houder van Financiën den heer Grun- wald er den raad op heeft gewezen, dat. door de meening van den heer Adriann- se te volgen, meer zal worden gegeven als de nieuwe regeling voorstelt, zegt genoemde Heer: „De secretaris van de groote werkliedenorganisatie den lieer v. Meurs wilde geen verandering in de groepen. Ook de Neutrale boml niei, aan hun wensch is voldaan." Mijnheer de redacteur, niets is min der juist dan dit. Daar gelaten of de heer v. Meurs niet. deze argumentatie wel de tolk was der leden van de bij zijn bond aangesloten afdeeling hier ter plaatse, evenmin dit m.i.z. het geval was toen de Voorzitter van dien bond zijn ƒ24 voorstel ver dedigde wenschte ik te constateorön, dat de heer Grunwald door in een amendement het bestuur van de Neu trale Bond met genoemde heeren te vermelden, zeer bezijden de waarheid was en wel le. Omdat het bestuur van de Neu trale afdeeling van gemeente-werklie den hier ter plaatse zich niet kau ver eenigen met een voorstel van ƒ24 en zeker niet in een tijd als deze waarin het dubbele haast noodzakelijk is. 2e. Omdat deze afdeeling haar volle instemming betuigde aan bet voorstel, zooals dit van de afdeeling v. d. bond „St. lus" werd ingezonden. En ten slotte omdat wij ook nu nog van oordeel zijn, dat het iu belang der werklieden in gemeentedienst zal zijn, als straks de nieuwe rand zoo spoedig mogelijk dit voorstel in studie neme. opdat de loonen dezer werklieden zon worden geregeld, dot althans vuor eenigen tijd van eene salarisregeling geen sprake behoeft te zijn, en de be trokkenen met eenige gerustheid den komenden winter tegemoet kunnen zien. U mijnheer de redactour dankzeg gend voor de verleende plaatsruimte verblijf ik achtend, C. A. v. KALKEN. Secretaris der afd. Helder van den Bond van Neutr. Vak vereenigingcn van Gemeente-Personeel UIT DEN OMTREK. Texel, 29 Aug. Naar de markt te Leiden werden vnn hier verscheept 380 schapen, 63 lam meren en 3 paarden. Ook hier heerscht op nagenoeg alle dorpen woningnood. Ér is thans oen aanvang gemaakt met 't bouwen vau vijf woningen nabij den Burg, door du oemoexïngen van de bouwcommissie uit 't bestuur der afd. Texel van de Mii. tot Nut v. 't Algemeen. Nog steeds maken ronddrijvende mij nen onze vaarwaters onveilig. Giste ren werd weqr zulk een gevaarlijk voorwerp op de reede waargenomen, Anna Paulowna. Met ingang van 1 September a.s. is benoemd tot organist b(j de Ned. llun Gemeente de heer D. Zon alhier. Burgerlijk* Stand v. Helder, van 28 en 29 Aug. GEHUWD: P. de Leeuw en M. Mufóe. R. P. de Boer en A. Schrieken. J. G. G. Kokernoot en R. Wofbertua. J. Grondsma en Koopman. BI VALLEN: J. G. Beekma-Put- ting, d. T. Zoons—de Haas, z. OVERLEDEN: A. J. van Baareu, 66 jaar. Geachte Redactie, Hebt U wellicht eenige plaatsruimte beschikbaar voor een willigbelasling- betalend burger van Helder, alzoo voor iemand, die ook eenig belang er bij heeft, dat op 2 September a.s. ietwat geschikte wethouders worden gekozen? Zooals bekend, komt op a.s. Dinsdag de wethoudersverkiezing aan de orde; die dag is dus een zeer gewichtige dag oor onze gemeente. Alsdan zullen toch de mannen worden verkozen, die met het hoofd der Gemeente onze stad zullen hebben te leiden door groote moeilijkheden, vooral op het gebied der financiën. Speciaal vopr de keuze van een wethouder, die ton slotte in het Dagolijksch Bestuur bij onderlinge j functiënverdeeling. wethouder van fi- nancicn zal worden en wellicht al door meerdere raadsleden als zoodanig zou worden gewenscht, is de zaak uiterst belangrijk en zeer moeilijk. Vraagt j men nu aan welke eischen zulk een wethouder dient te voldoen, dan zijn natuurlijk verschillende voor-de-hand- liggendo wenschen te citeeren. Hij zij een man van goed practlscli inzicht in zaken, waar een financieele kant aan zit; hij hebbe eene onbesproken repu tatie van oprechtheid, enz. enz. Mocht hij daarbij een „self-made-man" wezen, die bij het beheer van eigen zaken blijk MAHKTBEKICHTBN. Anna P-ulowa», 29 Aug. Stoot* Murd*pp*l*n f B,~ f 8.70, mlddtikou: t f 1.70 t 8.70, aUboontn, onkale f IS.-, Idem dubbel* i 4 76 t f 11.—, ul|boon*n r 0 f 1075, wortelen f 2 80 l 8.60, kroten 1.70 *148j. Alkmaar, 89 Aug. r*fen*k*kaM klein* 170.—, 1* *oort comiaiui» (*brl*k*k. t i kleine boerenkool 69.60, com- ailule boerenkool f 68.-middel box* boexenkooe 1 ving, middelbar* fobrlekskooa f Aangevoeld 109 atapelo, wagende 76,*44 K (4. Te/ grarnmirkt waren aangevoerd 866 sm. Tai we l 81 a t 88, rogge t 18 a 89, gexat f 38 a t 24, Idem ohev. t 34 a t 36, baver f 29 a f 84, ollioenboonan t 28 a t 36, witte boonen l 46. gioene erwten l 40, vale t 81 a f 81. Bioek op Langendtyk, 39 Auguetu». Bloemkool ia aoort f 8970 a t 8180, Idem 3e •ooit 1 7.60 a 18.90, balde per 100 atuke, aanvoer 4776 atokarood* kool f 8.80 a t 4 60, aanvoel 148,100 K-0.gele kool t 4.80 a 6.80, aanvoer 3ü.8«U K.G wilt# kool l 0.T0 a f 1.-, aanvoer 18.4(0 K 8.wortelen 11.50 a 1170, aan voer 18 670 K6.; aardappelen: Schotich* mnlzen >0.- a f 6 aohoolm. 1 7.40 a f9.-, elgenb f 6.33 a (7.90, blauw* f 7,60 a (9.30, aanvoer 17 760 K.8 drltl. I 3.10 a f (.10, aanvoel 800 K 0 kriel (0.- af 0.—, alaboonen f 9.90 a f 11. aanvoer 63 K.Q. VI8SCHERIJBSRlCHr£N. Aangebracht te Hieuwt*!*»- 38 Aug. Door 8 borden: 80 tongen, p*c «tuk f 1.7660 middeltongen, per «tak f 1.90 a f 0. 80 klein* tongen, per atnk f 0.40; I tarbolteu, Kattik f8 - a fOkieWu echel vlich, per t f 0.- a f 80 roggen, per atak f ï.H 3 kloten setaahol, pw kul:f 14.- f li klaten klein* «ohol, per kret f 7.36 a f 0 2 klaten eoharren, per klat f 6.- a f -.- S kielen pleUrmannen. p*r klat f V.- a f 0.-. per «tak f 0.— a f 06.-0 klaten aetachol, per klat I 0.- af 10 klaten kl*In* aohoi.per klat f 9.— a f 10- - 6 kletan achaxren, per klak f 7 - a f 00.0 kinten pietermannon, per kUt f 0. - a f 0.-; 00 roggen, per atuk r 0. öu klaten aehalvlnoh, per klat 10. a f 0. 10 Aug. T-m. 8 uur. Hlete blnn.u.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2