MST EL-B IE REN. Opruiming 'SCHOENWERK Stempels HENRI TER HALL s GROOTE REVUE Fa.P.HOOGENBOSCH, Ontvangen lustre Jap, af 16 perslok. populair Concert, SportfeestenTUINDORP. BAL. Piano te koop ROOMBOTER Melange-Boter P. SPRUIT, KOMT De Nationale Bankvereeniging den geheelen dag gesloten tegen zeer lage prijzen. Brandstoffen Bureau, Helder. Hoofdagent: G JOH. van DEN LEE. Bottelarij en Opslagplaats; Pr. Hendrikl. 5 (beneden). ^SELIWJiJlltöilltól M Herv. Bem. Huisduinen e.n. liet iMflidilÉayrijf Op bon No. 73 3'/2 ons Suiker Veistrekkino van Maisgrias. LEGER DES HEILS - Spuorgrachl 38. zondag Stedelijk Muziekkorps. Afwisselend BAL.j si maandag Burgerwacht Helder. Onderlinge Schietwedstrijd Burgerwachten Noord-Holland. A. VOS, JOH. F. PALA, west -Indische! cacao en ^CHOCQIADE Huismoeders 11.55 per 5 ons. 11 -11.10 per 5 ons STEENDRUK NAAMKAARTJES j. C. duinker Vakschool voor Meisjes. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalwag 63 Tel. 279. Voorloopig Bericht. vanjjrestanten 3 Weststraat 68. Zuidstraat *68.! J. TISSING, Keizerstraat 33. H W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaalwag 63. Tel. 273. Ibie Speculaas 25 cent per ons. Dikke Speculaas 25 cent per ons. Firma W. LAMMERS. nieuwe Legitimatiekaarten lögereerichtf.w. Vredavstdirfplests. UiBü -Kon baelr.it is be.»ld dat da vradi;- ItgoiiDx bet korps tof.aditlan i»i :ün tls volgt: staf ts Gr»-/»n'p:g«, l» c»mwgn(e t* Brielle en 2» compiguia ta SnnncMm. jControla over wapen-n en pabonen. Door don opperbevelhebber vsn land en zee maant la bepaald dat ov JB September a s. e«n telling «n isgfatraile v u allo njkawapanon z»l plaat» liebbtu. z.owel b(j de i'geïoiidsidi'S'eD, ali »U de aldeoliugca van den vüwii Iroxi landitorm, bij d< burgers.chteu ea gemeente- politie. Overplaatsing. In vatbard met de daUctwetiag -• n den »eTg«ant-n»»jocz-id.einiatiai»i>r i. 6'etle. van bei i:e rag inUcterle, b|j be*. De.* v Ooi log te 'zGievub g». blijtv de Bie-.W benoemde rng. - njejoor 0. van Rija. --.uvinKcitjk b.noimd bij bel Ta legücent ven hu wapen te AujzteiJara, Iharis te Hooin in ga/nlzoen Extra uitkoaring. In verbind met het voo> namen dei Begearing om op t ©a s aan alle ztfr» werklieden eeof nitktoilng te doen. selijkaan óón maand eaian bee't de M niisi van Oorlog ook «agave se zoebt vs>n be ^nntai vatte- sn loste berge corveeBtt, dt# tbsns ia dienst sija. Voor wit do loi&e lOiTeeBrc betreft: komen voor vot •- - bedoeld, uukoering eleeb.a ia aanmerking zü, die op dien damm 8 maanden o( langer iu ijk d euat rijn en mlnauns 400 men bebbeo gearbeid De 2e luitenant A. Dji-jeuiu», v.-n hei ;6e Iwordt niet isgaog vaubedin oveigepia» let naar bet 2le B 1m g-rniz.eu ie den Helder. De 2e luitenant A. W. Schot, van het e.e iï. I te Helder, ie bed«n van rjjn detacheering aldaa? ombeven en n.ar ai)': <L' nis-ren te Hoorn teruggekeeid. MARINEBERICHTEN. BU Kon be&lala <a cue inging »»o l S».,t. aan Jeu a dieaec geeteUeu ga ,.ua oau.eiden keviteln luitenant t»ree, '.iwb k'; uu r zee J. L vou Letuhen. op veizoek, ier zeevat ungdumguu menai, upu:ou r eervol oaudi g uit den zaedfanat ve-leeucl ouder têekenumg van I 38 !6 peustoen j »am zulks onde- lui.eKkUig van het pensioen van (8126 bem ver leend bij Kou. beelail va» 6 öct 1016 De officier-mecbioiet de: 3e kl. O. M. fat) v=n Hi. Me. Komagm Emma, woxdt i Beptembar fedet-ehce d aan boord Br. Mo. van 8pejjk Ojg-ve ven o rergaplsatoteonde'v.ltc'.eren der zteui^cbi. Ov 2 b;;WEb* ach o.0: J J.E Weibeek va Tneg-aaap Vee-a aio Oude zee dienstkaaome; buo ecntu S Li'oten v-n '-.iee- kemp Koon n Tllecke-iny V.«i«opp«,acblpper ■i Plan van Wicpi-ua-y WUIe-nn-ord n.: Meitneeazd'ue Atne.eiiJRu:,-o gi de ui-iinlez* G P. U t> oatij .-• van Mafioek-v.n><e Woord taai Wai b scbiw Wliiem-iooid: A -.: Cr non- broeit vi.u td.Liai6.-k ze ue r tm d.nu .-ai Marinekkze nu Wtiieiuenord. Dit dru secdienit wo;dan O'ntaligsn Op Jlc At-g eeige.cimonteiu fl. N:o jw.nb-ven maa.ozeu lo ai. j C. K:.a..q J. B Des w5 W. A. J. Mlddelaoop, .T W-«« -a A Veih: ge teasroion 2e kl L P M Wa.tieio J.-lefi.ose n J j.nevn tiahuneijer. o..tiaz»n 3» kl J H. »nseu en P A. Oi«i-k. k.- u.*ca!a«d ei e ki. h J. Ojeten eio»e-olioir*n H P.r n: loke: ie ki. A. li P. vs. O i tsepietutte- orpoieaiiiiecbiuedinvei u ki U 1 Jitu; Kurpoiaalinecnioedif -er ra kt. F. W. «llien; msttozen :e k! W Baekc.- en F A. Aalpatt matrozen 2e kl 0 ven Siip.iaan e j F. fleki] marinier ie kl. M. Wokeu. iiodni«>krt]r.p3ieofixpi}!.! fiotfwiend. Batoa uitre e vertiok 2b A g. van Huil java vertrok 2>Aug v.n 8 Ay o.-.r A"d .a». iine der KadeiUnde.i tnuieieis var>: ot'tó Aug van 8 .brug - e^nbIaBd,. uitreis vtuofc 2- ng, -ic L s ben Rondo ultioippietce isi.7 Aog y.oi <it«r. etj iu ulï.-oi psiaee.de 25 A g F.nuieue. .- Loio» arrtv. 2i Ai g van N-.n Yota te «»uv;b. i-'adja »»r;v. 28 Aug. v.n NewYoik toBatuVia Boetpn uilieie paaiee>do !S A.ig Po. u .Qaüe fcorneo vertrok 29 Aug. .- A'rtam n N Amerika, Softentauisuhk itsyh i eaoekl a-iiv !7 Abg. vanOeidlff te Gibraltar Mei&uke anlv- 2i Aug. vsn B'd m te N .w York. i stlia uttisls putaoeide SU Aog etus Pa. I ro 5 edirl vertrok S6 Aog. v Busto» Ar n 11" Ju cc. Vadioeo aiiiv. 28 Aog. van Ne - Yo r c T d\ug. liindjint anlv 28 A- g v»n Batav'> io te R'd m. -mezinde uitreis vertrok' .'5 A- g ,bo P ,.i.3*id. ndoro anlv. <3 Aug. vac Bjl'ero m U Ai.i* i«- i ulteusorg uitreis pas. SE Aug. K-uiseb Knook. Ssr. Ha». Lioyd. I olflauduhieia veitior 28 Aug. van Dia Pel rust i):eehte»l*nd nitr. varw. 23 Ang. y Pirnimbuco Gelrla uitiala vartrok 28 Aug vao Dover. Kolf. Amerika l|jn, A mateiJljk,van Baltimoie n. Ro-.'.e dam. be ond' sicb v. lgene ai»idieoebe. icnt «ia Valenti». i7 Aug lïn.nim oponaev (80sr|j!v Glzerd. jeidj)*: vad H-vanna en New Oneen» vertrok 2rt Aug v^nN ir'olk ltottersam, vanRotieidiui ueai New York. 28 aug t u.aim. vin Boni. gi» Sceatdijk. van Botte.dam uvai New-ïe.'k, cues. zsAug. dei Dm lUn.i'.Piewie oint Kon. Wast-lnd .^sUdhnat P Insdei Sede-linden vertrok 24 Aug. v Gutaoio naar New York. Prina Wl'ivml ve'tlokS^Ang vtnOnrzc-1 n*ai New-York. Stoamyas/imaaiaehappij üomiu. eteserde 1>-Idanua, van Js7e naar Aoi8Il Aog Glbrmliar P troeloa aj/iv-iei s 24 Aug. v»s AmOerdam te e'a gaw T ntelss van Bet vi* naar Atnste dv. t -.-S 31 Acg. vsnPo)i8»ld. Js^s-Chi..fi-Japan Lijn Tjillbcêt, v.n Naw-Yoik naarHougkoug airlv. 26 Aug. te San Fcenolaco. Tj kini vertiok 22 A \g. van Batavia n. Naga -iki. Jiva>B->nj8lsn-Lij?>. C»ylunarrlv.23 Ad. van la- -. teO.'c-lta. AdverittnUên, Ondertrouwd ADRIAAN A. JONBEPIER en LENA WAL8RQEK. Willemaoord, i Wachtschip, Hellevoetsluiö, Molenstraat B 76, 28 Aug. 1919. Op den 27?ten Augustus over leed, na een.langdurig lijden van 9 jaar, in het Provinciaal Zieken huis te Santpoort, onso geliefde Echtgenoot en Vider, de Heer CORNEL18 BRUSUS, in den ouderdom van 53 jaar. Uit aller naam: Wed. A. BRUSUS- van SCHSIJEN CORN. BRUSUS. Helder, 29 Augustus 1919. Smidstraat 89. Voor de bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze beste Zoon en Broeder, betuigen wij onzen oprechten denk. H. VAN DER LEE. G. JOH. VAN DER LEE. Helder, 30 Aug. 1919. Aan Bestuurscolleges van Gemeen lelijke instellingen, Ambteuaien en anderen, die eventunei persoooliik rifscheid zouden wenschen to nemen van ondergeteekends 5n ve? band met zijn aftreden, zal daartoe gelegenheid worden gegeven op We., die s <p. i mb.rp, des nam. van 2-4 uur t. n Raadhuize dezer Gemeente. P. DE GEUS, Wethouder, Helder, Augustus 1919. DANKBETUIGING. Ondergeteekenden betuigen bfj deze hunnen hsrtftlljken en innigan dank vo©r de zeer vele blijken van deel neming en belangstelling, onder vonden bij het overlijden en de ter- larde-bestelling van hunnen dierbaren Man en Vader, den Heer PETRUS KOOPMAN. Inzonderheid aan het Personeel van het Torpedo-en Mij oen magazijn, alsook aau de deputatie van H.H. Onderofficieren, voor de laatste eer aan den overledene bewezen. Namens Wed. H. M KOOPMAN Baitebmann, Kinderen en verdere Familie. Helder, 30 Augustus 1919. J. 0. MEERHOLTZ. Tot afscheid. Schoolgeldkohler. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat het Schoolgeldkohier voor de scholen 1 tot en met 7b, dienst 1919, door hen opgemaakt den 22 Juli 1919, door den Raad vastgesteld den 22 Juli 1919 en door Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 20 Augustus j.1. onder no. 19, op heden aan den Ontvanger dezer gemeente ter invordering is ter haüd gesteld. Het kohier is van heden af gedu rende 5 maanden op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder in afschrift ter lening nedergelegd. Helder, 29 Augustus 1919. Doopsgezinde Gemeente ZOND4G 31 AUGUSTUSi geen dienst. Zondag v.m. 10 uur, Ds G B WÊST£*BURG van Beverwijk. ZONDAG 31 AUQUSTUS, 10 3"j v.m. JdlUritdixp, 7 n.m H-iiaduinen Da. 4. v. GRV£THU'JS*N HALiELUJA" Chr. z-'bv. v. Gsm. Koor. ZONDAGAVOND verplichte repetitie. Gy v testisk en Exaroltia V- r, „PBO PATRIA". Aanvang der lessen voor Adspiian- fenafdsslinjen OINS0A8 2 SEPTEMBER a.s. De Secretaris. ta Halder brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG I SEPTEMBER tot en met ZATERDAB 6 SEPTEMBER n bij den gewonen handelaar p»r pwrsoon zal worden verkrijgbaar gerbeld tayan de geldende maximumprijcen. Kinderkaart bon ko. 10: 3'/> om Su.ktr. 11:pund Kindarmssl. Kindermeelkaarl bun fo, 8V. pond Kindvmwl. Helder, deu 80 Aug. 1919. De Directeur voornoemd, A G A. VERSTEGEN De Burgemeester van Helder maakt bekend, dat aan alle houders van Norraaal-Margarinekaartan van het 4-3 tijdvak op vertoon dezer kaarten per persoon zal worden verstrekt 760 gram Maltgriaa (verpakt). Bovenstaande gries kan worden ontvangen in de weck van 1 tot 6 Sapt^mber a.s. van 8-12 uur v.m. en li-5$ n.m. in het pakhuis van het Levensmiddelenbedrljf Graven straat no. 38. De Burgemeester voornoemd W. HOUWING, Handwerken. Hervatting der lessen: 1 September. M*j. RU JGH, Koningstraat 21 Prognmnii voor a.s. Zsodag: 's Morgens van 10-12 uur Vfiagar- wedstiljd. De deelnemers hiervoor moeten om 9 uur op het terrein aan wezig zijn. De jury zal bestaan uit de Heeren: A. ten Klooster en P. Potnbboek. - Verder is door den Heer A. ten Klooster een eere-prljs beschikbaar gesteld voor dezen wed- Btrljd. De andere deelnemers worden ver zocht, zich te verzamelen om 1 uur bij het gymnastieklokaal Waazsnstraat, waar vandaan afgemarcheerd wordt naar terrein Tuindorp, voorafgegaan door tamboers en püperB. Route: Weezenstraat, Keizerstraat, Sluisdijk- straat, Brakkeveldweg, Tuinstraat, Feestterrein. De entreó-prijzen zijn 10 en 20 cent. Gereserveerd 30 cent sted. bel. UITKNIPPEN. Vanaf heden worden in de Leger- zaal onderstaande Samenkomsten weder geregeld gehouden: 'tZOKODGS 7 urn v.m.: Biditond. 10 Nailigingiiliinil. 3 ia.ttiiliiiainliMsl. gunstig weer Opecluchtmeeting). i ZONDIGS Ml En n.: Volkitininkentl. i WOENSDAGS 0 uurHeiitiimgnlioatl B uur Morgenmiddag 3 uur i Openluchimaatlng, Koni-gapiain), F CASINO - Aanvang 9 uur. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder maken bekend, dat. door ben aan S. MOORMAN en zijn rechtver krijgenden vergunning is verleend tot oprichting van een Smederij aan de Smidstraat no. 35-87, kadastraal bekend in Sectie D no. 784—785. Helder, 20 Augustus 1919. VOOR-WedstrIJden voor leden Burgerwaoht Helder op Schietbaan Huisduinen tot 16 September. EIND-WedstrfJd op Schietbaan Overvaen (bij Haarlem) op 27 September. Onkosten worden vergoed. Gelegenheid tot Prljswlnnen voor A. Goed geoefenden, B. Geoefenden, C. Minder geoefenden, die onderling kampen. De beste schutters, n.l. 3 vijftallen, een van A, een van B, een van C, nemen deel aan elndwedstrijd Overvoer». Nadere bizonderheden bij voor-oefeningen mede te deelen. Deelnemers zich spoedig schriftelijk opgeven aan Com mandant VAN MIERLO, Binnenhaven. Deelnemers worden voor voor-oefening opgeroepen (éénmaal ierrein Instituut) daarna Huisduinen. BESTUUR BURGERWACHT. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des veormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van G. VAN BA AREN alhier, om vergunning tot oprichting van een smederij iQ het perceel Breewaterstraat no. 2, ka dastraal bekend in Sectie E no. 808 dat op Vrijdag, den 12 Sapt. 1919, is namiddags ten 2 uur, ten Raad huize gelegenheid zal worden gegeven om daartegen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, dat, zeowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie dei gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeèn tebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Helder, 29 Aug. 1919. Te koop WiNKEL- «n WOON HUIS, ruim 5 Meter breed. 30 Mater diep, mat tuin, van alle gemakken voorzien. Adres: Emmastraat 32. Te koop 2 suiiede flinke 8URQER WOONHUIZEN, staande aan de Weezenstraat waarvan één over 4 weken te betrekkeu. Adres: Qebr. VAN PELT. Te koop een zoo goed als nieuw geémaillserd Fornui* en «en Vo- qoIc tand aard m&t kooi. Adres: Janzenstraat 57. BANKETBAKKERIJ. Wordt gevraagd een nette Jongen, voor loop- en bakkerjjwerk. Adres: VIS, Kanaal weg 87. WEGQELOOPEN •en Duiteoha Herdershond, zwart met Euhtgsls pootsn. f 10.00 belooning bij terugbezorging. Adres: H. J. VAN GRUNNINGEN, Keizerstraat 50/52. FLINKE JONGEN gevraagd. AdresVERFAILLE, Keizerstraat, Gevraagd nog eenige nette WAS- SCHEN. Adres: Oude Kerkstraat Een net Dagmeisje gevraagd. Adres: Weezenstraat 49. Sergt. Monteur der Marine zoekt een ZIT-SUAPKAMER, met biwassching, Omtrek Zuidstraat of Binnenhaven. Brieven met prijsopgaaf, onder No. 18, Bureau v. d. blad. Iemand met groote woning wenscht te ruilen met kleine woning. AdresBureau van dit blad. Zit- en Slaapkamertje te huur. Adres: Westgracht 45. een nette Dagdienst- bode tegen hoog Iood. Adres: GOVERS, Spoorgracht 28. Mevr. ZONNEVYLLE van Arkbl vraagt tegen 1 October a.s. een Dionet- bode, goed kunnende koken. Zich aan te melden na 8 uur 's avonds, Dijk straat 1. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij hetv«rl:iden van onze beste Man 3n V ..ier, be tuigen wij onzen heif«iijKen üank. Amsterdam, 80 Aug. 1919. Amstelveenscho weg 59. A. M. VAN DER LEE—Kuiper. H. S VAN DER LEE. P- H. VAN DER LEE. Muziekleerares (dipl. N.T.V.) Hervatting der l«9sen op Waandag 1 Sepl. Vioolleeraar, Is afwezig van 2-16 Saptembar. Hervatting der lesten 16 September. Gevraagd een flinke Dienstbode, tevens hulp in den winkel, op een dorp nabij Schagen. Blieven onder No. 12, aau het Bureau van dit blad. Mevrouw DE JONG, Binnenhaven 102, vraagt terstond oen Dienstbode, of hulp In ds hulshouding. Wordt gevraagd een nette DIENST BODE, liefst R.-K., loon nader over een te komen. Wasch buitenshuis. Adres: 0. SCHOUTEN, Stations weg 34, Bussum. (Bij DEZE CKGCOIAOE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CAGACÊOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST WEST-INDISCHE IMPOftT COMJÏ. AMSTERDAM Te koop een Hssrenrljwlel, prijs !5, en een paar Vo^tbalschoanisn. Adres: Wilhelminastraat 78. SPOTKOOPJE. Prima HEER£NRIJWIEL, free- weel, beste banden, voor f35. Adres: Weststraat 80a. Bli P. SCHRIEKEN, Smidstraat 21, is heden verkrijgbaar: G«3taril)M«rd RUNDVLEESCH, 70 en 75 cent per 5 ons. Te koop ssn ruim Winkelhui», met groote woning, op prima stand. Brieven onder No 14, Bureau van dit Blad. TE KOOP: h»t solide Woonhuis in de Weezenstraat No. 50a, oen Winkel huis in de Gasstraat No. 20, aon idam in de Sohagenstraat No. 71. Verder vale huizen op goeden stand. Adres: P. PUINBROEK, Make laar en Taxateur, Kslzorstraat 39. mark F. AfJam, Crefald, contant. Adres: MOLENSTRAAT 198, Te bexiohtigen ied-oren workdag. zoeken hun voordeel en kóope Nijiwa votto Holt. Haring 6 ot. p. el., niet zout. Verder zeer goedkoop: vette Paling, nieuwe Bokking en Makreel, gestoomde Makreel, Schar, Pieterman en gemarioneerde Haring. Heden aangekomen een wagon Amerikaanscha Taftlp-uen sn Appelen, Geldersche Fruit en Westlandache Druiven h 05 cent per pond. Suiker- pezen 0 cent per pond. Vandaag versch uit de mengmolens Ujitforsaolzssd, Z« gzsad, etc., etc. Chocolade in vele soorten. Aanbevelend, „De Fijnproever", Keizerstraat 88. ^Te koop een beste GEIT, goed voor de slacht. AdresW. AMBUUL, Koegras (Spoorbrug). Te koop compleat Kinderbad I 80 X 1.70, Baby-klstdi ig. Te zien heden van 0 of nk 8 uur, Havenplein 21aboven. BIJEN te koop, iu ronde korven, boogkorven en basten, bij M. PHIL1PSEN, Molen vaart, Anna Paulowna. Te koop aangeboden een volledig Kettentulg. Adres: Langestraat 51. Te koop een goed onderhouden OR0EL Adres: Bureau van dit blad. Te koop twee groote INMAAK- POTTEN. Adres: Nieuwstraat 14a. Te koop een HEERENRIJWIEL. Adres: le Vroonstraat 84. Te koop een nieuw gebouwd WOONHUIS, Achterhoofdgracht, ledig te aanvaarden. AdresI. L. VAN OS, Nieuwstraat 27. Te koep 3 stuks Eikenhouten iNM AA KV AATJES. Adres: Bureau van het blad. (onder Rljkeoontröle) A. J. DE VRIES, Telef 192. Spoorstraat voor|alle doeleinden lovert billijk: Boekhandel, KANAALWEG 161. Dam» doet Uw voordasl en koopt Uw Winterhoeden uit de pas ontvangen voorraad tegen zeer vootdaelige prijzen. Het bekendd sdree voor epknepp m en vervormen. Aanbevelend, Mej. N. SNAPHAAN, Modluts. Braewateretiaat 55. V*. Onderytteekonds h?udt zich beleafd aanbevolen voor hst leveren van prima Andijker blauwe-, bonte- en winter- Bra vo-Aardappelen. Coneurreerand» p'ijzen. Zending remboure. Aanbevelend, A. MULLER, Odst^rhavsn Nn. 60, M^d^mbUk. GOEDKOOPSTE AOSES BOEKHANDEL - SPOORSTRAAT 92 TELEFOON 97 Juffrouw in de Huishouding gevraagd voor Amsterdam. Te bevragen VERFAILLE, Keizerstraat. De lessen worden Dinsdag 2 September Hervat, ook de oursus-lessen. Blwekpoedsr, onze prima kwaliteit, IS ent psr half pond. Prima Amorlkaanachn Stijfs»!, 17'/, cent pnr half pond. bericht, dat haar Kantoor, wegens viering van den Koninginnedag, op Maandag 1 Sept. a.s. zal zijn. Elastieken Bretels, f 1.75 en f 2.00. Aanb*v<»l«nd, Ie kwaliteit Sehiitnc'd'n, 45 ctnt p.r om, Zijlwoen Wrljfwi» 35 oant por ons Vsnaf HEDEN alken dag versche Boterspecuiaas «arkiljgbaar. Aanbevelend, Vanaf MAANDAG 1 SEP EMBSR kuonaa tapan o«ar- gane dor ouda, ofgahnald worden d» «an degenen, die wonen in airaten, walkt beginnen mat do lettere A tot ea mit H. Het pubiiak wordt aangeraden deze Lagitimatiekaartao ten spnidlgate af ta balen, dier du oude «oer aanvragen ven ziekenbrand ot andorezir» binnenkort mot maar geldig zeilen zijn. Da Brandatofien-Commlaaie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3