VROOM DREESMANM HELDER AM JEiL JL MM v^f £l Jb J VERKOOPT DE BESTE TABAK. e? VH Ï£H ^Efi IS ¥JF BAL Uitverkoop van alle soorten Schoenwerk nieuw K. DENXIR-VEEHTJER. de Boerenplaats no. 31, een woon- en winkelbuis DE BANK VAN WISSELINK, VERSTEGEN in de Spoorstraat A. DOL Café „Du Passage". Ned. Nat. WerkliedenvereeniQing Vergadering Tandarts DF MUNGK oiwrakM Woensdag 24 September 1818, Notaris C. I. BAAS, te Helder, Barsingerhorn. WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1919, VRIIDAE19 SEPTEMBER 1919, Weet U dit? Belangrijk bericht! J. A. ZOETELIEF - KANAALWEG ELECTRISCHE INSTALLATIËN Wederom verkrijgbaar I.V. Ue*. Fafar. „DE BUEIIDIF". h WEDBINDOESBURG Voorde inmaak! Veenderij „NOORD-HOLLAND", le West-Eraltdijk ai. Markervasrl, prima Steekturf, Winteraardappelen [Borgers], Rheumatiek, «flMlln, BE8RAFENISF0MD8. Gelegenheid tot inschrijving van nieuw* laden: iederen Zaterdag, des avonds van 7 tot 8£ uur, in de bovenzaal der vereeniging. Ieder kan van deze afdeeling Be grafenisfonds lid worden. Vraagt inlichtingen en tarief. HÉT BESTUUR. Het Bestuur van KriDg I in N.-H. der Hollairtaehe Maatschappij van Landbouw noodigt belanghebbenden voor den verkoop van slachtvee op levend gewicht uit tot het by wonen eener op Woiitidag 3 Septambar 1919 om II our bij den Heer J. I8ESZ te Sdhdjiln. Namens het Bestuur. De Secretaris, D. SLEUTEL Dz op Zondag 31 Augustus, bfJ! BIJVOET, Jutlanadorp. 4 MMM ie HypotneeK gevraagd van particulier, op solied Brieven, onder motto „Hypotheek", Bureau van dit blad. Ondorgoteokuncc bevoelt zich boleeto aap vbor alle voorkemondt MBtSBlWBrkftlï P. KWAST, Laan 14. Inkoopt kiili «I iidultilijka inboedels, illt Mtritt Sfinkalnopiiprsn nn7 ■116 ■6911611 tlllIMIJOTHBUn Bilt, Overal te ontbieden. Brieven onder motto „Inboedel" aan het bureau van dit blad gedipl. Verloskundige, KONINGSTRAAT 32. Spreekuren: Maandags on Dinsdags n.m. 8-10 uur, Dgnd.K.g, in VHJd.gi n.m. 2-4 uur ■n bij afspraak. (voorbaan dB Tandarta van da tiiml FRMNKEL 4 C».) li x.lf.fandig ft .pr.k-n lederen WOENSDAG v«n 12-4 uur bij Üel.Wed.VISSSR Lootfsgraotit 15, den Helder. Kunettenden (nu eollde gemaakt). Beellet ptjnlooe trokken en vullan vin tsnden an klazen. Bekendmaking Ah. 38 W. v. K. B# Mte, den 81 Juli 1919 -oor den oridergétèek'ende, wd. Notaris verleden, is opgericht de Naamlooze Vennootschap „Haldxrich Admtnlatratla- an Assurantiekantoor". De acte van oprichting is met de Koninklijke bewilliging opgenomen in de Nederlandscbe Staatscourant van 2T Augustus 1919, No 1819. J. TILLEMA, wd- Notaris, Helder. Conourrentlo onmogelijk, j- Da van ouds bekanda Turf- «ohippor De Groot Is hier a o met san prima lading s korte Turl, 3 S 1000 itu» I 12.-. .ta-hiiW, lOOOftok* f 19.—11iu1sbtiar|4. a "5 ILigpl.ats Kanaal bij 4. L.n4,t*.g. 5 5| Beatalliugen worden uiige- 3 b voerd en aangenomen door: c W. a. VLIET, H.oaatraat 127 en O Deatkaf 3JANSEN, aiastraai 11. r Conourrentlo onmogelijk. OBurgimsevtir ras Helder maakt bakand dat ter verkrijging van Wltbraod van 1 Sapt. tat an mat 9 Sapt. da zwart inklaarde kaarten geldig zullaa zijn. De Burgemeester voornoemd, W. HOU WIN o< w.d. Notaris TILLEMA te HELÖfeR? zal op das avonds 7 uur, in „CASINO" aan dan Kanaitwag publiek verkoopen dan Perc. 1 t/m. 0. Ze* nieuwgebouwde woonhuizen met erven aan de noordzijde van de Bloématraet, kadastraal bekend Sectie C, no. 7287, groot 5 aren 89 centlaren. Psfc. 7 t/m. 12. Zes nieuwgebouwde woonhuïztfft met erven aan de zuidzijde van de Bloem&traat, kadastraaibekend Sectie O, no. 7238i groot 5 aren 89 centiaren. Perc. 18 t/m. 18. Zes nog niet geheel voltooide woonhuizen met erven aan de noordziJdë van de Blomristraat, kadas traal bekend Sectie C, no. 7336, groot 5 aren 89 centiaren. Perc. 19 t/m. 24. Zos nog niet geheél voltooide woonhuizen met erven aan de zuidzijde van de Bloemstraat, kadas traal bekend Sectie O, no. 7837,-grtfct 5 aren 39 centiaren. De perceelen 1 tot en met 24 be- hooren tot het faillissoHfetit'vaitfdën heer G. J. Timman, aannemer te Helder, en worden verkocht krach tens art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek. De perceelen zullen worden gepre senteerd afzonderlijk en in combi-' natiön. Perc. 25. Het hui* en erf aan de Spoorstraat no. 124, waarin gevestigd is geweest de Blagery van den heer J. v. d. Bergj Kadastraal bekend Sectie E, no. 1180, groot 1 are. Het perceel wordt verkocht wegens' sterfgeval, is voor vele doeleinden- geschikt en dadelijk na betaling te aanvaarden. Perc. 26. De garnalenkokorU met erf aan de Vijzelstraat hoek Jan in 't Veld- atraat, kadastraal bék'énd Sèctie C, no. 5287, groot 3 aren 80 centiaren. Perc. 27. Het pakhui* aan de Joükerötraat no. 67, kadaster Sectie 0, no. 6848, groot 94 c.a. Perc. 28. Het hui* en erf aan de Vlamiog^ straat no. 62, kadaster Sectie E, nos. 2385 en 2386, groot 94 c.a. Perc. 29. Het hut* en erf aan de Nieuw- atraat no. 47, kadaster Söctïe' C, no. 4009, groot 94' c.a. J. TILLEMA, w.d. notaris zal op Dandardag IB Saptamdar 1919, bij inzet en Oandardag 26 Saptambar 1919, bl| .t.lag.telkeQS Aas mnngena 11 our, in h"t Noo'4-Ho1tand«D)r Kmuiüla ia SCHAGEN, PUBLIEK VERKOOPEN: bestaande uiteenfc hUismanswoning, met twen boeten, erf, wei-eu bouw land gelegen aan de Ml ODEN VLIET te Kosgraa (gemeente Helder), ter ge zamenlijke grootte van 561830 H.A. Eigendom van den Heer H. Blank- xlah, en te aanvaarden het weiland 1 Januari 1920, het bouwland bjj het ontblooten van de schoof en dé bouwen met erf 1 Mei 1920. Notitien en veilingskaartjes zijn tijdig ten Kantore van genoemden Notaris verkrijgbaar. De wd. Notaris TI1.LEMA te Halder, zal op des avonds 6 uur, in de herberg van den heer N. DE JONG, te Barsingerhorn, publiek verkoopeniG* met schuur en erf aan den Darpawag te Barsingerhorn, waarin sedert jaren de zéér beklante kruidanie?s*ffaira „da Thasboom" wordt uitgeoefend, kaöas- t raai bekend Sectie C, No. 683, groot 6 A. 10 «A. In weekhuur bij dén heer J. v. d. Ham. J. TILLEMA, wd. Notaris te Helder. bs wd. Notaris TILLEMA te Helder, zal op dés voornildda'gs 10 uur (nleüwe tijd), feta verzoeke van de heéren J. van Tongeblo en J. Kossen te Koegras, h hulzs van den heer J KOSSEN, ta-«likfliiHia«h3pp, publiek verkoopen: groots partij pitarr, timmerhout, kozijnen, d<uran, ramen, kruiwagens, partij ijzer, stsanen, pannen, afbraak, enz., enz. J. TILL9MA, wd Notaris. Anna Paulowna. Bericht van Inzet. In de op 27 Augustus 1919 door Notaris J. VAN "DER KNAAP te Wieringerwaard gehouden veiling is de kapitale boerenplaats Albertshoeve aan den Meerweg te Anna Paulowna, groot 56.92.70 Hectaren ingezet óp dó geriüge som van f 109.633.82. De eindveiling blijft bepaald op Woensdag 8 September 1919 in hotel Veerburg te Anna Paulowna, des voormiddags 11 uur, zomertijd. Nadere inlichtingen geven de Notarissen J. VAN DER KN\AP voornoemd en W. A. DOLLEMAN, te IJmuiden. SANDERS' Al en U zult spoedig vergeten, dat U een maag heeft. Da Abdijtabletten zijn een af doend middel btj maag ongemakken als indigestie, het zuur, oprispingen, mis selijkheid, duizelingen en hirtkloppingen na het eten. Twee Abdijtabletten na bet. eten ingenomen znllen U in staat stellen ook eens af en toe van de verboden kost jes ongestraft te genieten De Abdijtabletten kosten overal f 1 25 per doos. Eischt rooden band met onze hand- taekening L. I. Akker, Rotterdam. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD NEDERLAND" TE JOUR® BELAST ZICH MET HET M&KEN VAN PLANNEN EN BEBR'0TI*8EN VAN CATER EN RUR8ERB -UWKU!«DIQE WERKEN. HET ^OEZICHT «P DE UUVQEBiNH DIER WERKEN. ALSMEQE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP HOUWKUrfblQ QEBIEO. Dir«otfe L. J. HOPMAN. De ORGELS zullen niet goed- koepor worden, meer stijgen steeds In prijs. - Wij hsbben ons bijtijds voor zien, en kusnnn U nog billijk leveren. Koopt dus IIU Uw orgel. W. H. TIELROOIJ, WESTSTRAAT 58. Door contrsctueelen overeenkomst met ssn der so liedste Tsbaksfabrlkanten zijn wij in slnnt om zonder prljsrerbooglng ooorm betere kwaliteit pijptabak tt lererea. De tabak la tiet helgeel, maar als rijpe tibak lichtbruin van kleun Zij Is sist Hauw el scherp, nfter aangenaam en geurig In bet gebruik. De tabak Is verkrijgbaar Ie baal en krulsneS 40 ceet per ons. Elke kooptr van een ons ot meer als proef, ontvangt alleen Zaterdag als nrttgMId een langs Gouwsnaar csdssu. Aaatnratand, G. J. H. VERSTEGEN. 666** Wagens verbouwing In mijn zaak tijdelijk gevestigd it bet bel* van KQOMEN, Spoorstraat 124, Vraagt Uw WbikaNar: JAN PIET De fijnst* Maryland. ZOON QOHN-TABAK. Overal verkrijgbaar. DANSINSTITUUT OIJKSTRAAT 37. Tel. 276. B. H. POLAK Zn. Inschrijving van LEERLINGEN, cursus 19191920, vanaf hedett, dagelijks. Physical Exerclsss Malntian KafHathsnia. Opvoedkundig DansonderwIJs. Corracta uitvoering dat „moderne vaneen". Club CuiHbilee*», PftVN^n*", *aor yolwaseenaR in kindvran, KiWBWWVg zal ons kantoor den geheelen dag GESLOTEN zijn. bijkantoor DBN HELDER. OP ELK 6EBIE0, VOOR LICHT EN KRACHT PLANNEN EN BEGROOTINGEN GRATIS tegen zebr lage prijzen. KERKGRACHT 43 Bl> Beleefd aanbevelend, Mei. 4. KLOOTWIJK. de van ouds bekende kwaliteit. Waoht U voor namaak, vooral In deze tijden!! 4LdT^»niJK H| AMSTROQAM Bericht S Ter gelegenheid van z(|n V. noodigt ondergeteekende Zijne goaohte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. Orünjebouquetjes en Oranjerozen r.H. Maandag In „Semperfloren.", Koningstraat 13, Telef. 141. BISCUITFABRIEK .DF ilNnFR(inM'! MOSCO elarblaculta uitstak voor zwakken en herstellenden Eerste Egmondsc.:* Bonds- Lunch room Hotel Restaurant tegenover da PRINS Hpr. 1RIK-STICHTIN8. Bestiurant i la cirta den geheelen dag. Prima consumptia. Biüljke prijzen. GARAGE. 'Ruim* (stalling van Rijwielen. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, CL S. GROENE WOUD, Eomond ao Z*n. "ungubodun Ie kw. Snijboonrn (gtin Pronkbf 0.18 pur K G. Zending van 20 K.0. en meer franos rembours. M. v d. VELDE, te Huiewaard bij Alk*f*ar. Haarwork ia ton zaak van vortrc^wen. Wsndt U dan aan onderstaand nér*i| A«r worden ail* «oorien Hiz*r> ■werken gemaakt ap steel, e» Tan Tiltgeva llen haar. o. WIJTSW H, Telephoou 1600, Wormervear, LEVERT uitsluitend eerste soort bij elke hoeveelheid, tegen sterk concurreerende prezen. By afname van groote kwantiteiten aanzienlijke reductie. Circa 30 millioen stuks extra zwets Turf met hooge calorisch hitte- vermogen, uitmuntend geschikt voor fabrieken, op de Veenderij aanwezig. Bekendmaking. Oodargeteakande beveelt zich bsl-^fd aan voor het lovernn van prima f 3.15 psr zak (35 Kilo). Franoa thuisbezorgd. - Boalivt puik. P. BRESMp Dogoorsvaart 149, Koegras iQim. Helder) LAX is een uitkomst voor schoolgaande kinderen, die eiken dag bloot staan aan verontreiniging van het hoofd door overloopers. LAX doodt onrein en voorkomt besmetting; verwjjdert neten, rooB en stof; geeft aan het haar een mooie glans en bevordert den haargroei. Prijs f0.25 per doos, voldoende voor i liter boofdwassching. Bij alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. Spit, Ischias, Spierverrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Visser'sRheumatiekoliË. Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tteklljders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.45. Verkrijgbaar te Den Helder bij: G. M. GELIJSTEEN. Verder bij alle Drogisten. Fabr. P. VISSER, E. Erfsob. Vaaa (Dr.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4