HELDERSCHE COURANT GEMEENIERAAO VAN HELDER, No. 5137 DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1819 47* JAARGANG B«<«ol»nr-UII|»»«r: C. DE BOER Jr., Helder. Oplaag 7080 ex. Abonn«m»ntsprl|«In d» «tod t 1.15, per po»t I 1.40. Buitenland I 2.40. Lo»«e 3 ot. AdvrtontHn por rogol 17'/, ol Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld Helderache Cou rant, Zondagsblad en Modeblad 3d# kwartaal 1919 te willen over maken per postwissel of aan post zegels vóór 20 Sept. a.s., zullen de anders daarover per postkwitanttfe worden beschikt met verhooging van Aangezien, door de verhoogde in cassotarieven aan de post, thans met 10 cents verhooging inplaats van 5 moet toorden beschikt, raden wij onzen abonné's, in hun eigen belang aan, ons het bedrag zoo spoedig mogelijk toetezenden. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2Vj cent te worden beplakt. De abonnementsgelden yan ons blad en zijne premie uitgaven zijn Heldsracha Courant: franco par post f 1.40, Buitonland f 2.40 Zondagsblad franco par post f 0.60, Buitenland f 0.90 Modeblad: franoo par post f 1.06, Buitonland f 1.30 op Dinsdag 2 September 1919. Afwezig de heer Bok. Na beëediging der Raadsled «i wenscht de voorzitter allen har telijk geluk met hunne verkiezing tot lid van den Raad. Hij heet alle leden hartelijk welkom en uit den ivenseh, dat. in deze vergadering dezelfde waar- deering van Raad en voorzitter moge blijven heersehen nis tot nu toe het geval was. Motie Sehoeffelenberger. (Zie Held. Ct. Dinsdag 1 Sept.0 Do v o o r z i 1.1 e r deelt mede, dat bij hom is ingekomen een motie van den heer Schoeffelenberger mot ver zoek deze direct na de eedsaflegging in behandeling te brengen. Spr. meent aan dit verzoek niet te mogen voldoen en zich te moeten houden aan de rege ling der Gemeentewet die eerst goed keuring der notulen en vervolgens de wethoudersbenoeming voorschrijft. Na goedkeuring der notulen, wordt overgegaan tot Benoeming der Wethouders. Ie. vacature de Ven. Uitgebracht 20 stemmen. Hiervan verkregen de heeren de Ven 12 stem men, van Breda 6 st. en Grunwald 2 stj. zoodat gekozen werd de heer de Verf. 2e. Vacature de Geus. Uitgebracht 20 stemmen. Hiervai verkregen de heeren van Breda 6 stj. en Verstegen 14 st.. zoodat gekozen werd de heer Verstegen. Be. Vacature Grunwald. Uitgebracht 20 stommen. Hiervan verkregen de hooien van Breda 6 atj en Adrinnnse 14 st., zoodat gekozen weid de heer Adriannse. De nienwgekozen wethouders nerneii dan de voor hen bestemde plaatsen inl De Voo rzitter wenscht de heet ren geluk met hunne benoeming ert hoopt dat de samenwerking in het col» lege even nangenanni zal zijn als voorj hoen het geval was. De heer van Breda wenscht iri verband met deze wethoudersbenoe) ming eene vorklaring af te leggent Namens de ..rechtsche fractie" veri klaart spr. de h er Adriaans© niet'al4 vertegenwoordiger der rechtsche mini derheid te erkennen. Deze neemt dart ook geenerlei verantwoordelijkheid oit zich. Ingekomen Stukken. Outvangstbericht. van het besluit toé intrekking van art. 6-1 der Algemeens) Politieverordening en van de Verorde-) ning tot wijziging van de Verordening op do Winkelsluiting. Voor kennisgeving aangenomen. Adres van de Algemeene^Heldersche Winkeliersvereeuiging, van do Afdj Helder van de R. K. Middenstand ever-j eeniging .,de llanze" en van de Afd. Heidei van den Ned. Bond van Koffie huis-, Restauranthouders en Sluiters,- houdende verzoek om gasprijsverla-' ging. In handen gesteld van B. en W. om luaeadvies. Adres van J. Spruit inzake do toe-, passing van het tarief der Gemeente-* Waterleiding. De Voorzitter stelt voor dit adres voor kennisgeving aan te nemen.; De heer Spruit daarentegen stelt' voor dit niet te doen. Al een week of drie ligt dit adres ten Raadhuize. Wordt hot nu voor kennisgeving aan genomen. dan is het zoo goed als van de baan. Spr. zou het daarom in han- de van B. en W. willen zien gesteld om praeadvies. Waarom moet weer een kwestie rijzen tusschen 6pr. en de Ge meente? Het voorstel Spruit wordt onder steund door de heeren Staalman en Schoeffelenberger en zal dus in stem ming worden gebracht. Hot voorstel van B. en W. om het adres voor kennisgeving aan te nemen wordt echtor aangenomen met 13 tegen 7 stemmen. Adres van de Vereeniging van Min der Geëmploieerde- en Gepensionneer- de Werklieden van 's Rijkswerf te V illemsoord, onder de zinspreuk „Helpt Elkander", betreffende het ver strekken vau goedkoope brandstoffen en goedkoop €as. In handen Van B. en W. öui praead1 vies. Adres van de afd. Helder van het Diocoauen Kruiaverhond en van de Afd. Helder van den Mariabond in het Bisdom Haarlem, betreffende het slui ten van vergunningen en verlofsloka len op 31 Augustus en 1 September e.k. De heer Staalman vraagt of dit voorstel te laat is ingekomen om het nog in de vorige Raadsvergadering te behandelen. De Voorzitter zegt, dat het adios niet in behandeling kon komen, doch wel door B. en W. werd behan deld. Wuar hier evenwel geen feeste lijkheden of dergelijke plaats vonden, waren geen bijzondere maatregelen noodig. Het adres wordt voor kennisgeving aangenomen. Goedkeuring op het Raadsbesluit van 3 Juli, betreffende aanwijzing van de plaats waar de nieuwe school zal worden gebouwd, en op bet besluit van 4- Juli, tot verhuring van het gebouw der Centrale Keuken aan de Hekler- sclie Melkceutrale. Voor kennisgeving aangenomen. Vaststelling Kohier. Ter vaststelling wordt aangeboden het 5e kohier der PI. Dir. Belnstingën naar liet Inkomen, dionst 1918. tot. een bedrag van ƒ1078.175. Zonder hoofdelijke stemming annge- nomen. Voorstel betreffende de reorganisatie van den geneeskundigen dienst. De heer Biersteker noemt het. plaatsen van dit voorstel op de agenda een verrassing, 't Gaat toch niet aan dit voorstel nü in bespreking te bren gen. De nieuwe Raadslelen hebben toch dit voorstol. dat van groot belang is, nog niet voldoende kunnen bestu- (loeren. Spr. stelt, daarom voor dit punt tot de volgende Raadszitting te verdagen. De Voorzitter merkt op, dat het voorstel niet in den Raad gebracht is om het er doorheen te sleuren, doch om dat het een zaak van belang is, waarin reeds veel eerder had moeten worden voorzien. Wij zijn eigenlijk al te laat. En uitstel maakt, het steeds moeilijker een goede oplossing te vindon. Ook in do voorgaande Raadszitting is hot voorstel reeds blijven liggen. Alhoewel spr. geen bezwaar heeft het voorstel tol de volgende raadsvergadering aan te houden, wil hij toch wuarschuwen. dat. het steeds weer uit stellen de op lossing van het vraagstuk moeilijker maakt. Het voorstel tot verdaging wordt zonder hoofdelijke stemming nange- Bericht van aanneming der benoe ming van: a. J. Reitsma, als onderwij zer nau de MULO-school: b. J. M. O. Adriani, als onderwijzeres aan school 8; c. F. J. H. Nettenbryers, als onder wijzeres aan school 5; d. E. J. Senne- kes. als onderwijzeres aan school 3. Voor kennisgeving aangenomen. Voorstel betreffende wijziging der Verordening op de heffing eener plaat selijke belnsting naar liet inkomen. Ter toelichting nan dit voorstel zeg gen B. en W.: In de vergadering van G Februari j.1., bij de behandeling van een toen ter ta fel gebracht voorstel tot wijziging der Verordening op de heffing eener plaat selijke directe belasting naar het inko men, werd door den Wethouder voor do Financiën de toezegging gedaan, dat B. en W. in don loop van dit jaar met vooretellen zouden komen tot het vast stellen van eene nieuwe Verordening ter zake, waarin met name andere re alen zouden worden gesteld omtrent progressie en kinderaftrek. De bedoelde Wethouder, de heer Grunwald, heeft voor zoover de voor bereiding dezer aangelegenheid betreft, nan die toezegging gevolg willen ge en; namelijk is door Iipiu hij B. en W. ingediend een concept voor een geheel we heffingsverordening inet ont- werp-voorschriften voor de invorde ring. Waar echter bij de Iloogo Regeering iet voornemen bestaat, om in de in de Gemeentewet, voorkomende bepalingen omtrent de hef ring vun plaatselijke be tastingen ingrijpende wijzigingen nnn brengen en wel zóó spoedig, dat die wijzigingen reeds met ingang van 1 Januari 1921 zullen gelden, hebben B. en W. gemeend de voorstellen van den hoer Grunv^ald thans niet te moe ten behandelen. B. en W. stellen daarom voor den betrokken Wethouder voor zijne moeite op dit stuk dank te zeggen en deze me- dedeeling voor kennisgeving aan te ne men. De heer do Zwart heeft geen be zwaar den wethouder Grunwald dank te zeggen. Doch het voorstel van B. en W. doet het voorkomen, dat men tot 1921 zal wachten met. liet aanbrengen an wijzigingen in den hoofdelijkcn omslag. Dit. wil spr. bij hot uunnemen 'an liet voorstol er niet mede uitge sproken zieil. Integendeel hoopt hij, dat reeds spoedig wijzigingen zullen worden aangebracht. Overigens meent spr. wel dat den heer Grunwald dank oor zijn werkzaamheid kan worden gebracht. Zonder hoofd, stemming aangetiomi Na benoeming der Commissiën tot onderzoek der genieenterekoning mot bijlagen, dienst 1918, on der gemeente- bogrooting, dienst 1920, komt, in behan deling de motie Schoeffelenberger. De heer Schoeffelenberger krijgt het woord om zijn motie toe te lichten. Spr. kan zich niet vereenigen niet de werkwijze van den vorigeu raad. Er is heel wat geld vermorst op een ver schrikkelijke manierbijv. door den bouw van de brikettenfabriek en thans wordt er geld vermorst door den aan leg van het spuikanaal. De manier waarop daaraan gewerkt wordt is niet om aan te zien. Voor dit werk is een ton uitgetrokken. Dit ziil wel twee ton worden en dit wordt door den heer Krijneu bevestigd. Men werkt met en kel spoor, terwijl bij zoo'n werk min stens mot dubbel spoor gewerkt moest worden. Misschien dat een flinke aan nemer het work nog voor 1 ton klaar kon krijgen. Spr. wijst dan op de uitgaven voor do brikettenfabriek. De gasprijs is hier veel te hoog, ook de gasboete. Bo vendien heeft de gemeente niet het recht gasboete te heffen; alleen de me ter mag weggenomen worden. Spr. heeft advies daarover ingewonnen. De belastingon zijn te hoog. Men- schon met 3 gulden invaliditeitsrentc moeten 12 en 1-1 gulden belasting be talen. De motie van spr. is wel geen wel komstgroet, doch spr. vraagt onmid- delijke behandeling. Spr. weet zeker, dat indien over deze motie een refe rendum onder de burgerij werd gehou den, deze met van het aantal stem men zou worden aangenomen. De heer Biersteker zou het Hel- dersche publiek, in wiens naam de heer Schoeffelenberger zegt te spreken, willen zeggen Lees, lees en herlees de motie en kijk wat zij inhoudt. Als lid van don oudon Raad wil spreker zeggen, dat cr dingen zijn, die men niet unders beantwoordt dan schouder ophalend. De heer Schoeffelenberger liad deze houding van den hoer Bier steker verwacht. Wanneer spr. de mo tie overleest, ziet hij dat daarin ook dc fouten van den heer Biersteker getrof fen worden. Deze motie zegt hetgeen er in de burgerij leeft. Waarom zou uien deze motie niet aannemen? De nieuwe raad staat op veel principieeler grondslag dan de oude Wanneer de motie wordt aangenomen zegt de nieu we raad eenvoudig, dat zij de verant woordelijkheid voor hetgeen de oude raad gedaan lieert, afwijst. De motie zal echter wel vallen, als tenminste de soc. dem. en de vrijz. dom. volgens ge weten stemmen. Stemmen anderen te gen, dan verkwanselen zij hun begin sel. Do hoor Do Zwart zal niet veel over de motie zeggen. Als men de mo tie in allo ernst zou behandelen, zou er niet veel van Schoeffelenberger en zijn motie overblijven. Doch daarmee zal men wachten tot bij de behandeling van de begrooting. Wat de motie aangaat, zegt spr.: Wij willen niet stemmen voor dingen die niet waar zijn. Door de hooge gasprij- zen is do bolasting niet gestegen. Ook do belasting zelf is niet gest egen. Ieder kind kan dat uitrekenen. Als men meer bolasting moet betalen, dan is dat, al leen hel gevolg van oen vermeerdering van het inkomen.- Hot heffingspercen- tage van 1918 is voor 1919 hetzelfde gebleven. In deze motie staat dat de belasting schrikbarend is gestegeu, hetgeen in lijnrechten tegenspraak met den waren toestand is. Daarom zullon de soc. dem. tegenstemmen. De heer Schoeffelenberger merkt op. dat de stijging van (le be lasting in sommige govallen sterker was dan de stijging van de loonen. Spr. valt dan weer de heer de Zwart aan over de brikettenfabriek. Men liad daaraan niet meer moeten beginuen. toen de vrede al bijna geteekend was. Als men het nu een jaar vroeger ge daan had! Ook over het Spuikanaal maakt spr. nog eenige opmerkingen. Straks komt de aannemer Krijnen en nieuwe credieten. De heer Grunwald: De heer De Zwart heeft gezegd, dat. de belastin gen niet zijn verhoogd. Indien de heer .Schoeffelenberger den lieer de Zwart niet gelooft, laat hij dan geloof slaan aan dc woorden van den oud-wcthoii- der van financiën. Niemand, die een in komen heeft van 12 tot 14 gulden is aangeslagen in den II. O. Dat is abso luut onwaar. Niemand betaald meer belasting. Spr. geeft, daarover nadere cijfers. (Op interrupties van den heer Schoeffelenberger antwoordt spr. dat deze in den Raad do vormen in acht heeft te nemen.) De opmerking vau den lieer Schoef felenberger over de verhooging van den gasprijs, geeft blijk op een totaal verkeerden kijk op de gemeentezaken. In tal van gemeenten moest de gas prijs verhoogd worden. Ook hier. Als de kolen zoo duur blijven, moet de hooge gasprijs eveneens blijven, omdat do gasfabriek zichzelf moet dekken. Spr. geeft den heer Schoeffelenber ger den raad om voortaan eerst alle stukken die op een zaak- betrekking hebben goed in te zien en te bestu- dceren. De heer Staalman zal tegen de motie stemmen. Hetgeen er mede be doeld wordt, is wel juist, doch spr. acht het thans hiervoor niet. het oogenblik; wel bij <lc begrooting. Do hoor Van Os zal om dezelfde reden tegon (le motie stemmen. De be last ingeii zijn niet verhoogd zeggen de sprekers. Doch als wat minder uitge geven was \oor verschillende gemeente werken zou toch de financieele toe stand van de gemeente gunstiger zijn geweest. De heer Heyblok geeft den lieer Schoeffelenberger in overweging zijn motie terug tc nemen. Het is een kwestie dio den ouden Raad alleen aan gaat en bovendien worden de zaken niet zuiver gesteld. Do heer Biersteker verklaart, (lat de oude Raad de verantwoordelijk heid ten volle zal dragen, althans de toenmalige meerderheid. Spr. laat hel oordeel daarover aan de burgerij. Wat (le nieuwe raad betreft, iu plaats van do handen inoeu tc slnan, traclit de heer Schoeffolenbergei' al direct vij andschap te zaaien. Neem eens do mo gelijkheid dat de motie zou worden aniigenoincn. Welke verhouding zou er dan ontstaan tusschen oude en nieuwe leden? Tot de burgerij zou spr. willen zeg gen lees en herlees de motie en oor deel zelf over den onzin. Spr. geeft den lieer Schoeffelenberger den raad; Haal dergelijke dingen mol meer uit, maar ga aan het werk; laat /.ion dut ju een mannetjesputter beul; dan krijgt ge misschien nog wel oon standbeeld. Do Voorzitter stelt voor de dis cussies te sluiten. De heer Schoeffelenberger vraagt stemming, waarop de voorzit ter opmorkt, dat zijn plan om de motie in stemming te brengen tocli bleek uit het voorstel om de discussies te sluiten. De motie-Schoeffelenberger, in stem ming gebracht, wordt verworpen mei 19 tegen 1 stem. De hoor Schoeffelenberger: De nieuwe geest in den nieuwen Rand. Ontslag. Vorzoek en eervol ontslag van -J. Harp, als onderwijzer aun school no. 3 met ingang vau 1 December 1919. Eervol verleend. v Benoeming. B. en W. stollen voor tot. leeraar aan do Zeevaart- en Visscherij,school te be noemen de lieer D. B. Jochems, off. van Gez. le ld. Kon. Marine. Zonder hoofd, stemming aangenomen Rond (Taag. De heer Spruit vraagt eenige in lichtingen uaugaande de Bloemstraat. Is dit een straat of blijft liet een weg? Men is wel aan het bouwen, doch de straat is nog niet gelegd. Hiervoor moeten toch de exploitanten van den bouwgrond zorgen. De huizen worden straks executoriaal verkocht en de kwestio botreffende do bestrating kan natuurlijk veel aan de waarde afdoen. Spr. vraagt den voorzitter deze vraag zoo spoedig mogelijk te willen beant woorden. De voorzitter zegt op deze vraag niet. onmiddellijk te kunnen antwoor den, doch het zoo spoedig mogelijk te zullen doen. De lieor Van Os is over dit ant woord niet tevreden. We hebben hier oen bouwverordening. Een vreemde ling is hier op wat men noemt „groot lef" aan het bouwen gegaan en heeft ontheffing gekregen, wat tegenover ingezetenen nooit gebeurd. Die moeien altijd alle voorschriften in acht nemen. Een vreemdeling krijgt ontheffing de bouw is je reinste revolutiebouw. Er wordt goen straat gelegd. Thans blijkt dat de man het werk niet kan volbrengen. De vraag is nu, of na de veiling de niouwe eigenaars verplicht kunnen worden de straat te leggen of dat de grondexploitantcn dit moeten doen. De Voorzitter merkt op. dat het reglement voorschrijft., dat eerst in de volgende vergadering antwoord op deze vraag gegeven behoeft te worden. De zaak is te ingewikkeld, om daarop di rect van antwoord te kunnen dienen. De heer Van Os dankt voor deze ■terechtwijzing, doch merkt tevens op. dat door hein nog geen reglement van orde word ontvangen. Spr. uit. zijn verwondering, dat B. en W. op deze vraag niet direct kunnen antwoorden. De heer Van Loo vraagt inlichtin gen omtrent, het wegnemen van de meter der waterleiding in (le woning van het gezin Rutte in de Kruger- straat. Deze leiding is weggenomen ofschoon dc huurder geen schuld heeft. Moot, deze huurder nu do dupe worden van een geschil tusschen den eigenaar en do Gemeente? Of kan do man op eigen kosten oen leiding lnten aan leggen? i De Voorzitter meent dat dit niet zal kunnen. De heer Spru i t merkt op. dat deze vraag dezelfde zaak betreft als in zijn adres werd bedoeld, hetwelk, mede door don heer van Loo. van de baan geholpen is door het voor kennisgeving aan te nemen. I De heer van Loo merkt nog op, dat hel hein niet bekend was, dat in dit adres dezelfde persoon bedoeld werd. De lieer Adriuanse vraagt, nog het. woord in verband met de verkin- 1 ring afgelegd door den heer van Breda in verband met spr. benoeming tot. wethouder. Spr. wil daar thans niet op ingaan. Bij de algeineene heschouwin- gen, die bij de behandeling der begvoo- ting gehouden zullen worden, zal gele genheid zijn, om in deze zaak het vo'le licht te laten schijnen. Niemand meer het woord verlangen de, sluit de voorzitter de vergadering I en gaat de Raad in Comité. i niet voor de buitenlanders onder behoeven te doen. De loopings volgden elkander op of het kinder spel ware. Een schitterend gezicht; het leek alsof de staart meeboog in de cirkels Terwijl Lt. Doorman zich nog in de lucht bevond, werd draadloos geseind, dat het Vickers-toestel door den slechten toestand van het terrein te Amsterdam niet op kon stijgen en de tocht naar den Helder dus moest worden uitgesteld. Dit feit op zichzelf was een teleurstel ling, doch niemand der aanwezigen zal zich over den tocht, naar het vliegkamp hebben beklaagd. Daar- voor hebben onze „Hollandsche" vliegers wel gezorgd. Korte berichten. B. en W. van Amsterdam zullen de deelnemers onder het gemeen- tepersoneel aan de jongste protest staking straffen met zes dagen schorsing en inhouding van loon. De eerste vrouwelijke wethouder: mevr. HofmanPoot (u.-l.) te Oost- zaan. GEMENGD NIEUWS. PLAATSELIJK NIEUWS. Reisplan Hr. Ms. de Ruyter. Vertrek van Tandjong Priok 29 Sept., aankomst te Colombo 8 Oct., te Aden 20 Oct., te Port-Said 29 Oct., te Algiers 7 Nov., te Nieuwe- diep 19 Nov. Raad van Arbeid. Bij Kon. besluit van 23 Augustus is, met ingang van dien datum, voor den tqd van zes jaren be noemd tot plaatsvervangend voor zitter van den raad van arbeid te Alkmaar, C. J. Warners, predikant bjj de Ned. Hcrv. gemeente te Helder. Bij de vliegers aan de Kooi. Waarom schrijft U wel in de cou rant over de Italiaansche vliegers en nooit over de Hollandsche'?, werd mij dezer dagen gevraagd. Die vraag was eenigszins gerecht vaardigd, hoewel het antwoord voor de hand lag. De Italiaansche vliegers toch volvoerden hunne loo pings, tonneaux en hun andere stukjes boven den Helder, zoodat iedereen het kon zien; ze raasden op geringe hoogte over de huizen, zoodat je er wel uit moest om eens even te gaan kijken. En de Hollandsche vliegers? Zij doen voor hun Italiaansche collega's niet onder. Alleenmen ziet het in den Helder niet altijd. Hun evoluties in de lucht volvoe ren zij boven het vliegveld de Kooi. En niet iedereen is in de gelegen heid om in de week er eens een middag voor te nemen, naar het vliegveld te wandelen en daar de verrichtingen van onze vliegers gade te slaan. Daarvoor is wel een bijzondere aanleiding noodig. Zoo was het Dinsdag j.1. Aan liet einde der vorige week maakten wij aan ons bureau bekend, dat des Maandags een groote Vickers- Vimy Luchtonmibus van Amster dam naar den Helder zou vertrek ken en des morgens op het vlieg terrein aan de Kooi zou landen. De admiraal en een aantal officie ren en hunne dames waren daarbij uitgenoodigd. In verband met de viering van den verjaardag van H. M. de Koningin werd de tocht echter tot Dinsdag uitgesteld, i Het was een uitgezochte morgen. Tal van nieuwsgierigen hadden de wandeling naar het vliegkamp „de Kooi" gemaakt. Verschillende offi cieren met hunne dames kwamen met dc „Mercuur" naar het vlieg kamp. Later arriveerde ook de Admiraal met zijn adjudant. I Verschillende vliegtuigen waren reeds buiten de loodsen gebracht. Daar stonden de Spijker-toestellen tweedekkers welk type in het vliegkamp veelvuldig vertegen woordigd is. Dan zag men de Thu- 1 in-toestellen, kleine, gedrongen, doch snelle eendekkers, de jacht vliegtuigen van den marinevlieg- dienst. Weer verder stond een „camou flaged" F okker-vliegtuig, een van de weinige vliegtuigen in het kamp die met een stationaire motor zijn uitgerust de andere vliegtuigen waren meerendeels voorzien van een roteerende motor, i In afwachting van de aankomst van het Vickers vliegtuig gingen eenige der Hollandsche vliegers de lucht in. Eerst de motor probeeren. In orde. Dan werden de beletselen weggenomen en rolt het toestel vooruit over het grasveld; steeds sneller om ten slotte van den grond vrij te komen. Een prachtig gezicht die in het zonlicht schitterende reuzenvogels. Nadat de verschillende vliegtui gen weder geland waren, vertrok de commandant van het vliegkamp, Lt. Doorman, met zijn Fokker vliegtuig naar hooger sferen. In tegenstelling met de andere toe stellen ging het vliegtuig vrij steil omhoog. Eenmaal op flinke hoogte gekomen, liet de vlieger zien hoe hij zijn toestel in zijn macht had. Hij liet zien, zooals wij hierboven reeds opmerkten, dat de Hollanders Optimistische verwachtingen. In welingelichte kringen ver wacht men, dat de BelgischNe derlandsche onderhandelingen, die binnenkort te Parijs hervat wor den, een vlotter verloop zullen heb ben dan men met het oog op de opgewonden stemming in sommige Belgische en Nederlandsche bladen zou verwachten. Zoowel van Bel- gische als van Nederlandsche zijde wenscht men niet, dat de tegen woordige onzekerheid, die prikke lend werkt, voortduurt. In geen ge val wenscht men, dat de zaak op de lange baan wordt geschoven. Ten einde de onderhandelingen betreffende Limburg te vergemak kelijken, is de Belgische regeering bereid aanzienlijke concessies te doen in zake de kanalisatie der Maas. Het kapitale punt blijft echter de Scheldekwestie. Van Belgische zij de heeft men vertrouwen, dat „de gemeenschappelijke formules", die daaromtrent voorgesteld zullen worden, voor Nederland acceptabel zullen blijken. (Tel.). Hymans blijft aan. Uit Brussel wordt gemeld: Het bericht betreffende liet aan staande aftreden van den heer Hy mans, Minister van Buitenlandsche Zaken dat door sommige bladen verspreid is, mist eiken grond. De mailboot Prinses Jullana vrijgegeven. Het mailstoomschip „Prinses Ju- liana" der Stoomvaart Mij. „Ne derland", dat geruimen tijd gele den door de Britsche Regeering in de haven van Hongkong in beslag werd genomen en sindsdien voor rekening van Engeland heeft ge varen, is thans vrijgegeven en Dinsdagavond van Londen, alwaar liet 7 Aug. van Port-Said arriveer de, te Amsterdam aangekomen. Het stoomschip kwam nog onder Engelsche vlag binnen. De ex-kelzer. De bagage van den Duitschen Keizer zal in de volgende week uit Duitschland naar het huis te Doorn worden overgebracht. De extra trein waarmede het vervoer ge schiedt telt 5(1 wagons. De woningnood ln Engeland (en hier). De kortste tijd, die in Amsterdam een onteigening ten behoeve van de volkshuisvesting heeft genomen, is één jaar. In de „Times" van 30 Aug. lezen wij: „Teneinde den voortgang te ver haasten, heeft het ministerie voor gezondheid besloten den vorm van de „Compulsory Purchase Order 1911" zoodanig te wijzigen, dat de procedure verkort wordt, die de locale autoriteiten tot nu toe moes ten volgen bij het voorleggen van voorstellen tot het gedwongen aan- koopen van land voor huizenbouw. De tijd, noodig voor het geheele proces, is nu verminderd van on geveer twee maanden tot ongeveer drie weken." In dezelfde „Times" lezen wij: Tweeduizend huizen in Londen zijn thans door den Londenschen „Housing Board" geinspecteerd en bijna duizend zijn aangewezen als in het algemeen geschikt om ver anderd te worden in étagewonin gen („flats"). De „Office of Works" zal de verbouwing uitvoeren en in twee of drie Londensche wijken (gemeenten) zijn de voorbereiden- de werkzaamheden begonnen. De bedoeling is, dat de étagewoningen zooveel mogelijk zich zullen bedrui pen en dat een economische huur betaald zal worden. „De keuze van de huurders is ge heel in banden van de locale autori teiten, die de étages zullen overne men als zij klaar zijn." (Hbl.) Wethoudersverkiezingen. Alkmaar. De aftredende wet houders A. F. Thomsen en mr. A. M. .1. Leesberg werden herkozen; in de plaats van den heer Jan de Wit Dz., die afgetreden was, werd gekozen de heer J. Cloeck (V. D.) met 8 stemmen. Op den heer O. J. Verkerk (club van S. D.) werden 6 stemmen uitgebracht en 4 blanco (S. D. A. P.). De beer Cloeck vroeg 24 uren bedenktijd. Te Amsterdam werden tot wethouders gekozen de heeren Abrahams (V. D.), den Hertog (U. L.), de Miranda (S. D. A. P.), de Vlugt (A. R.), Wibaut (S. D. A. P.) en Wierdels (R. K.J. Texel. Tot wethouders dezer gemeente zijn herbenoemd de hee ren Dijt en Met9. Trelndleven. Te Zwolle is een complot ontdekt, welks leden zich schuldig maakten aan het berooven van pakketten bij de S. S. Twee rangeerders en een machinist zijn na huiszoeking ge arresteerd. Auto-ongeluk. Maandagnacht circa 2 uur is op den Heekerberg, nabij Klimmen, de auto van den heer G. uit Heer len door liet rijden tegen een boom van den weg af in het daarnaast liggend dal geslagen. De zes inzit tenden zijn allen gekwetst, van wie vier zeer ernstig. Deze mogen niet vervoerd worden en zijn in een huis in de nabijheid binnenge bracht. Een dokter uit Valkenburg verleende de eerste geneeskundige hulp. De chauffeur, zekere Kallen uit Klimmen, had van zijn patroon ver lof bekomen, met den auto naar huis te gaan. Onderweg, op een 600 meter van de plaats van het onge luk, werd hij bij een café opge wacht door vijf personen, in Klim men en de Heel wonende, die hem luidruchtig verzochten, zoover me de te mogen rijden. Enkelen der inzittenden waren eenigszins be schonken. De chauffeur heeft aan het verzoek voldaan. Onder de ernstig gekwetsten zijn de heeren Voncken en Hamers uit Klimmen. LUCHTVAART. De E. L. T. A. Aankomst van een Farman-Goliath. Dinsdagnamiddag te drie uur is op het Elta-vliegterrein een door de luitenants Damelincourt en Du- four bestuurde Farman-Goliath aangekomen. Het toestel, voorzien van twee motoren Lorraine-Die- tricli, elk van 275 P.K., was in drie uur van Parijs naar hier gevlogen. Het als limousine ingerichte vlieg tuig is 10 M. lang, 23 M. breed en 5 M. hoog. De benzinereservoirs kunnen 800 liter brandstof bevat ten, terwijl 70 liter olie kan worden meegevoerd. Het toestel is in een der hangai-9 ondergebracht. Dinsdag kwamen nog een twee tal andere vliegtuigen van Partjs op het Elta-terrein aan. Vrijdagochtend zal een groot En- gelsch luchtschip, de R 33, op de E. L. T. A. arriveeren. FrankrijkMarokko. Uit Parijs wordt geseind, dat er binnenkort een geregelde lucht vaartdienst zal worden ingesteld tusschen Toulouse en Rabat (Ma rokko) met verplichte pleisterplaat sen in Barcelona, Alicante en Ma laga. De duur van den vlucht zou 10 uur hedragen. De „Locomotief" verneemt, dat de Indische autoriteiten zich de route voor den vliegdienst Enge- land-Australië, wat Indië betreft, als volgt hebben gedacht: Sabang -Biliton-Batavia-Semarang—Soe- abaiaTimor. BUITENLAND. DE VREDESONDERHANDELINGEN. Het vredesverdrag met Oostenrijk. Do tekst van het vredesverdrag met Oostenrijk was Maandagavond volko men voltooid. Hij werd Dinsdagmiddag door Dutasta aan Renner overhandigd, die vijf dagen zal hebben om te teeke nen en die naar Feldkirch zal vertrek ken: waar hij met de ministers zal be raadslagen. Er wordt met een verlen ging van don termijn van twee dagen rekening gehouden. De Italiaansche bladen voorzien de mogelijkheid van een crisis in Weenen, oen crisis, die hetzij de Christen-socia listen, hetzij de socialisten der uiterste linkerzijde met Frits Adler nnn het be wind zou brengen. De Bulganrsehe grenzen. De opperste geallieerde rond heeft Maandag van 11 uur tot 1'U uur zitting gehouden. De toekomstige grenzen van Bulgarije werden vastgesteld, doch de oplossing der nuaostie van Thracië werd verdaagd. Men schijnt geneigd te zijn aan Griekenland deze provincie te geven, waarbij echter uan Bulgarije door een vrij eenvoudige combinatie een economische uitweg zou worden verzekerd bij Dcdengatsj. Vau deze haven eu haar omgeving zou een onaf hankelijke staat worden gemaakt door een bepaling overeenkomende met die, wolke in Juni voor Fiumo bijna was aanvaard. De geallieerden en de Duitsche grondwet. Uit Parijs wordt gemeld: De juridische commissie van de vre desconferentie is van oordeel dat de art. 2 en 61 der nieuwe Duitsche grond wet art. 80 van het verdrag van Ver- saillee schenden. Het betreft de toela ting vau Oostenrijksehe afgevaardig den tot het Duitsohe parlement. De opperste raad zal den Duitschen regeering veertien dagen geven om dè grondwet te wijzigen, in gebreke waarvan de stad Frankfort aln bestraf fing zal worden bezet. Duitsche luchtschepen vernield. Naar aanleiding van een Engelsch bericht over de vernieling der twaalf uit te leveren luchtschepen, vernemen de „Pol. Pari. NachrichtenVan de vernielde luchtschepen waren er eenige reeds gedurende den oorlog gedemon teerd, daar zij onbruikbaar geworden waren. Deze luchtschepen zijn door de bemanningen in aansluiting inet de ge beurtenissen te Scapaflow vernield. RUSLAND. Torpedojager gezonken. De Engelsche Admiraliteit deelt deelt mede dat de torpedojager „Vitto- ria" den 30en Augustus in de Oostzee is getorpedeerd en gezonken. Men ge looft dat acht personen zijn gedood. Het schip zonk in vijf minuten. FRANKRIJK. De 90e. partij. Twee bekende leden van de soc. par tij zijn uitgetroden, Nectoux en Erlich. Jean Erlich, advocaat, drager van het oorlogekrui8, lid vau de Fransclie mi- litairo missie in Rusland, Aug. '17 Nov. '18 heeft over zijn uittredon aan een „Temps"-redacteur het volgende meegedeeld. I Ik kan niet begrijpen, zoo verklaarde Erlich, dat de soc. partij, in plaats van den moed te hebben de uitspattingen en misdaden van de Russische Bolsje- i wisten af te keuren, dezen integen deel aan de Frunsche arbeidersklasse ten voorbeeld stelt. Na herinnerd te bobben aan zijn bijna tweejarig verblijf in Rusland, waar zijn uitnemende kennis van de Russische taal diein in staat stelde het Bolsjewistische stelsel van nabij te be- studeeran, zeide hij Ik weet, «n ik aarzel niet dit te ver klaren, ik weet. dat het Bolsjewisme openlijk de zaak van' de Entente heeft verraden om DuitBchland in de kaai' te spelen. In economisch en sociaal opzicht, zoo ging Erlieh voort, heeft het Bol sjewisme'-geleid tot een geweldige ca- tastrophe en algemeene rulno. Zeker, de Russische bourgeoisie is geruïneerd maar met haar is de geheele nationale industrie vernietigd, zeer ten nadee'e van het Rueftische proletariaat en lot groot voordeel van de Duitsche indus trie,1 die bezig ia baar plaats in te ne men. Da Zig. methoden van de „Bolsje wistische dictatuur" laten verre ach ter zich alle vreeselijkheden van de bloedigste perioden van het. Tsarisme. Alle'persoonlijke vrijheden zijn opge heven, en eiken dog worden honderden Russische arbeiders en ratel lectueelen, wier' eenige misdaad is niet te denken aU de bolsjewiki, door Magyaarsche en Chioeeeche huurlingen vermoord. Dat ie, in al- zijn schoonheid, het bar baar sche stelsel, waarmede de soc. partij thans het republikeinschc en soc. Frankrijk gelukkig zou willen maken! Ten slotte verklaarde Erlich te wei geren1'de soc.- partij op den door haar ingeslagen weg te volgen. Als socialist eu democraat wil ik geen enkele dicta tuur, en daarom verlaat ik een partij, die, door haar strijden voor de dicta tuur van één klasse, zich zelf plaatst huiten de democratie. Ik beu ervan overtuigd, dat alle socialisten, die in den loop van den oorlog hun plicht heb ben gedaan, denken evenals ik, en dat zij niet zullen duiden, dat men een overwinning aaboteert, gekocht ten koste van zulke offers. De „Humanité" verklaart, dat Er lich Van zijn verblijf in Rusland ge bruik heeft gemaakt om te werken voor den reactionair Denikin door uit zich zelf uit te treden, bespaart hij de partij>de moeite hom eruit te gooien. In een andereu toon spreekt het blad over het heengaan van Nectroux, wiens besluit (le „Humanité" betreurt. In een afscheidsbrief heeft Nectroux als reden voor zijn uittredon o.a. ver klaard, dat de klnssestrijd niet. langer middel, uiuai' doel'wordt in de politiek van de partij en vaak vervangen wordt door klassenhaat, hetgeen dien strijd moer het karakter geeft vun plebeïsche afgunst 'dan vau een sociaal beginsel. Bovendien hebben vele kameraden iu den loop van den oorlog te kennen ge geven, dat zij geen overwinning weu- schen, daar volgens hun meening een nederlaag voor Frankrijk een poging tot algemeene socialisatie door instel ling van de dictatuur van het proletari aat iu (le hand zou werken. Dergelijke practijken acht Nectroux te zeer in strijd met de democratische idee. Langen tijd heeft hij daartegen gestreden, maar de voorstelling van de gebeurtenissen in Rusland aan het I raasehe proletariaat als ecu gelukki ge toepassing van het socialisme heeft de arbeid era zoo verdwaasd, dat er geen praten meer togen is. INGEZONDEN. Blanwe Maand. Blauwe Maand! menigeen heeft zicli misschien al 'ns afgevraagd: wat beteekent dat toch? De Blauwe Maand is eene bijzondere reelame-maand voor de R. K. Drank bestrijding. Haar doel is: de bestrijding van het alcoholisme iu gansch zijn omvang om meerdere bekendheid te ge ven uan de R. K. Drankbestrijding, die gericht is tegen dat alcoholisme. Dat de kwaal van liet alcoholisme werkelijk bestaat, behoeft wol niet na der bewezen, want het groote leger dor Drankbestrijding van welke richtiug ze ook zij bestaat immers niet uitDon Guichotten, die tegen windmolens strijden. Iets anders is 't evenwel of de Drankbestrijding algemeen, en haal dool goed genoeg hekend is. Met téleurètelling moet men het te gendeel bekennen, want al zijn de ideeën hieromtrent gewijzigd en wij zigen ze zich nog dagelijks, de Drank bestrijding mag zich nog niet in die belangstelling verheugen, waarop ze. krachtens haar maatschappelijke bo- teékenls recht zou heben. 't Zou een misbruik van het gast recht der. pers zijn in den breede doel en beteekenis der katholieke drankbe strijding te.omschrijven; 't zij genoeg te vermelden, dat tallooze Pausen, Bis schoppen en Priesters haar onverdeel de sympathie betuigen on huar daad werk elljk Steunen; het beste bewijs- hoé hoog zé door het Kerkelijk Gezag wordt aaag%d)agen. Dat 't inet 'de wereldlijke overheid niet andere.i», de uitspraken van do meest gezagvolle baanbrekers en voor werkers op maatschappelijk terrein, iu alle landen en werolddeelen, en van elke partij of richtihg, zijn daar, om !(©t te:bew!J»n. Wordt nog op de Drankbestrijding

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1