afaoKevcn, dan mag men gerust hierop toepassen hel „onbekend maakt onbe mind." Daarom hopen- en verwachten we. dal allen «ie drankhoslrijdersvergade- ring zullen bijwonen of op 15 Sent, In «l'-n R. K. Volksbond, wijar al- -preker zul optreden de Zceieerw. Palet Bor- r<>meus de (fl ve. of eens kennis zul len neni' i) vau den 'inhoud van een of ander drank wcergesi lui ft, Dan zullen vu™ Verkeerde opvattingen verdwij nen, .en yiniioordeelcu plaats .ruinieu voor -kennis... Kennis kweekt immers liefde- Voegt ge daarbij nog uwe liefdegave door in deze Septembermaand een „.S'obriëtas"- bloepmje to knopen, wier opbrengst bestemd is voor de redding van onge lukkige draukzuchtigeu. dan doot ge Oen dubbel goed werk. PLAATSELIJK NIEUWS. J)e heer J. Vermeulen alhier is benoemd tot leeraar aan R. H. B. School te Venlo. Onderofflciersvereenlging Ons Belang. Woensdag werd door de afd. Helder van bovengenoemde ver een iging een vergadering belegd in Casino, waar als sprekers op traden de heeren Vaatstra en Scliutijzer over de salarisactie der onderofficieren. Toen de afd.voorz., de heer Bei- boer, de vergadering opende, was de zaal van Casino flink bezet. De voorzitter bracht dank aan den garnizoenscommandant voor de be reidwilligheid deze vergadering aan de officieren en onderofficie ren bekend te maken. Het is ons niet meer mogelijk het binnen onze muren te houden, maar we moeten onze toevlucht zoeken tot openbare vergaderingen om onzen noodtoe stand te demonstreeren. De heer Vaatstra zal spreken over „de nood der onderofficieren", terwijl de heer Scliutijzer zal spreken over „wat dezen tijd van ons elsoht". De heer Vaatstra het woord verkrij gende, verklaart niet te zulten spre ken t o t de onderofficieren maar over hen. We hebben onze nood in stilte gedragen. We hebben dag op dag. week op week, inaand op maand, ja zelfs jaar op jaar gewacht. We hoorden de zuchten van onze vrouwen dat ze er niet mee kon den komen. Spr. haalt eenige voor beelden van treurige toestanden aan. Het still-e lijden is nu uit. Wij moeten onze nooden op de publie ke markt brengen. De krijgstucht laat niet toe, dat we met een losse knoop aan onze jas de straat op gaan, maar wel om onze armoede ten toon te stellen. Het mankeert er nog maar aan, dat ze ons niet op straat sturen om te demonstree ren. We mogen niet demonstree ren in uniform zegt legerorder 95 maar wel in burgerkleeren. We worden gecontroleerd, wat we op vergaderingen zeggen. Indien hier ook dergelijke per sonen zijn, kunnen ze hun supe rieuren tevens het laatste nieuws brengen, n.1. dat demonstreeren verboden is, maar meetings zijn toegelaten. (Applaus). Waarschuwingen en elke beper kingen van onze actie is voor ons een reclame. Ik spreek tot u allen dames en heeren, officieren en on derofficieren, dat ook de subalterne officieren het hard hebben. Wij kunnen niet ver-geven dat de har ten van onze chefs koud blijven om onze afd.-besturen te ontvan gen, zooals in Assen geschied is. Ook de geest in het leger laat veel te wenschen over. Wfl wen schen betere en mildere verhou dingen in het leger. Spr. haalt een vergadering aan, te Amersfoort ge- houden en een onderhoud daar over met den Commdt. van de 4e Divisie. Er zijn er ook onder onze chefs, die ons helpen en steunen. Dit zijn er echter weinigen. Zien we baten in den steun van de offi cieren. Ja en neen. Moreele steun bö verschillende aangelegenheden. Ja. Bh verbete ring van onze positie, neen. Zij moeten ons helpen naar verbete ring onzer positie in de weermacht. Spr. brengt hulde aan Thomson. (Applaus). De minister is ons niet genegen, waarom ip openbare ver gaderingen ons leed onthuld moet worden. Audiënties baten niet. We wer den zei fs bedreigd met degradatie. De minister speculeert op de kin derlijke onervarenheid van ons om ons in Kampen of Schoonhoven onder zijn vleugelen te nemen; ver lokt als we worden door de hooge handgelden, prentiën en onder scheidingen, die liü ons toekent. Hebben we dat gedaan, dan lage loonen, lage pensioenen en armoe de onzer weduwen. Weinig ministers hebben de ern stige wil gehad, ons vooruit te brengen. Minister Bosboom was bekend om het goede hart wat hij de onderofficieren toedroeg. (Hoon gelach). Minister Oolttn is de beste in de. droeve r|l. Hij verbeterde onze salarissen die ƒ30.000 voor deel in de Staatskas brachten Booze tongen beweren dat daar remontepaarden voor gekocht zijn. Wh moesten toezien, dat aan alle ambtenaren duurtebij6lag werd verleend en wij kregen niets. Toen wij eindelijk ook iets kregen was dit gebaseerd op de regeling van ons loon voor 1 Januari 19J8, zoo dat dit lang niet was op het peil van dezen tijd en werd het ons meer en meer een strop. Onze spaarcenten teerden In, tot dat ons niets meer restte. De le vensmiddelen in natura werden ons ontnomen. Toen werden de on derofficieren wakker. Onze alge- meene vergadering stond in het teeken van gebrek. Alles zonk in 't niet voor onze salarisactie. Zoo kunnen we den winter niet ingaan, zoo niet leven. Als Je onder niet leven doodgaan verstaat, ja dan kunnen we nog leven. Spr. haalt een artikel aan uit het orgaan van een der andere onderoffloi era honden. De regeering wilde ons tegemoet komen met 150.—, dam likken ze de schoen weer van ben, die hen trapte. Schaar u om uw hoofdbe stuur, dat met wettige maar krach tige middelen verbetering zal af dwingen. Spr. haalt statistieken aan over de verhooging van het (levensonderhoud en licht deze toe. Steeds nijpender werd de nood en de minister... ging met verlof. Spr. haalt een artikel aan, waar uit blijkt, dat de nood stijgt en de uilgaven de inkomsten verre over treffen. Men geeft uit, wat men heeft en maakt dan schuld. Dat is het hellende vlak waar men niet licht afkomt. Toch ziel de minis ter sergeantjes met lakschoentjes op het Plein flaneeren. Dat zijn miliciens, die liet geld van hun papa's krijgen. Maar hij ziet niet de sergeants met smerige kleeren en afgeioopen schoenen. Die dur ven zich niet op het Plein vertoo- nen. Die. angstig uitkijken naar de parade, wanneer ze als onderoffi cier moeten verschijnen. Wat te zeggen van de leego linnenkasten. maag protesteert gauwer dan de linnenkast. De onderofficieren komen soms nog wel netjes voor den dag. Niet met lakschoentjes, maar burgerlijk. Maar hun uitge spaarde uniform wordt kaal. Spr. baalt een schrijven aan van een onderofficiersvrouw. De vrouwen ploeteren tot diep in den nacht, want daarom zijn zc getrouwd met een onderofficier. Ze willen nu sta ken. zegt men. Zijne Excellentie kan ons nog wel blymakcn, maar niet meer hang maken. (Applaus). Weesl gij ook niet bang. De onder officieren zullen hun plicht doen. Doet gij ook de uwe. Alle onder officieren zoeken bijverdienste. De nood is wel erg. Spr. becritiseert het ontactisch optreden van den minister-president, die de Confcs- sioneele bonden bij zich ontbood, welke publiceerden wat Ons Be lang bereikt bad. (Geroep: Schan de). Wij schuwen dit gekonkel. Wij zullen de waarheid verkondigen, ook al is die hard. Wat gebeurt in het rijke Hol land. Voor de leden van de Ned. Jachtvereeniging wat geen arme jongens zijn - wordt een gebouw opgericht om hun honden te her gen, maar de landsdienaren lijden gebrek. De minister peinst thans over de samenstelling van een eenheids- straf mutatie. Geen geld voor nood lijdenden, wel voor jachthonden, wel f 75.000.— voor een gebouw van den Raad van Arbeid te Lei den. Wij willen verbetering langs wettigen weg, maar ju en dwingt ons een andere in te slaan; zegt een Chr. onderofficier. Er heerscht armoede, men begrijpe dit. Een sergeant heeft te Arnhem niet eens voldoende inkomen om een arbeiderswoning te bewonen. Spr. haalt iets aan uit de weinige actie (iie door de confessioueele bonden gevoerd wordt. De confessioueele bonden vragen ƒ200 a ƒ300, wy ƒ600. Moeten we eindigen met onze actie. (Geroep „nooit"). Dan strijden we tot het allerlaatste woord is gesproken. Vrienden, uw belangen zijn hij ons in goede handen. Wij ei ach en van u uw volle medewerking en vorl rouwen. Nu wordt een tele gram voorgelezen van de kamera den uit Hoorn, waarin ze meedee- len, de vergadering niet te kunnen bijwonen, maar waarin ze hopen op t en goede vergadering en dat allen de actie zullen steunen. Na de pauze neemt de heer .Scliutijzer het woord. Mijn collega, aldus spr., heeft laten zien, welk een achterstand er in ons leger is. De toestand is critiek. Spoedig andere maatregelen te nemen is in net belang van ons land. Wij kun nen niet rusten voordat alle verbe teringen daar zijn. Het is plicht dat allen, die in staatsdienst zijn, behoorlijk worden bezoldigd en aan die plicht geeft de Staat geen gevolg. Spr. beeft het over de nieu we krachten die ieder jaar moeten worden opgeleid, waaronder zijn van verschillende karakters :«n godsdienst. Daaruit een dienstbare macht te maken voor een grool doel is de taak van ons en daar naar worden we niet gesala rieerd. Wil hebben steeds ge- tracht, uw stoffelijke belangen op te heffen en hebben ons daar krachtig op toegelegd. We iu bben niets verzuimd en gingen 1 op audiëntie bij hen die iets kon- 1 den doen tot verbetering van onze j positie. We dedeiv een beroep op beginsel der regeering. Het kost geld. Ja maar haal liet bij hen, die het kunnen missen, maar i .en ont ziet de rijkaards en laat de onder officieren gebrek lijden, wanneer men onderofficieren een men-.- h- waardig beslaan geeft, staat het gelijk met anarchie du-ft men be weren. Alle bladen hebben hun kolom- mei schikbaar gesteld voor onze actie. Spr. haalt eenige persstem men aan. Het is voor ons een ver- I lijdend teeken dat de pers zoo veel belang stelt in onze positie. Men laat ons dwingen, maar ah we niets vragen, krijgen we in hel geheel niets. Daarom moeten wc met al onze middelen, al gaat het nog zoo ver, voor onze eischen op komen. Js men thans bij machte eenige ontspanning te genieten? Het wordt ons belet door slechte salarieering. Onze leden zijn zich bewust, dal door samenwerking lotsverbetering is te verwachten. De regeering kan blijkbaar geen middel vinden om onze ontevre denheid weg te nemen en maakt daarom gebruik vau dreigementen. .Spr. haalt nog eenige salarissen aan en toont aan, dal men, om goed te kunnen leven 600 l j 900. meer moet worden gege ven. Ouzo toezeggingen voor da delijke verbeteringen 'zijn dreige menten met degradatie, omdat we brood vragen voor vrouw en kind. Onze eischen zijn: dadelijke uit- keering van 600. om in de drin gende behoeften te kunnen voor zien en op 1 Jan. 1920 voor ser geants 1600— tot ƒ2100.met examen ƒ2100— ƒ2500, sergeant- majoor 26003000 en voor ad- 1 judant 3100—3500. Onze eischen zijn voldoende gemotiveerd bij den minister voorgedragen. Een maand salaris is niet voldoende om de rust terug te krijgen by de onderoffi cieren en daarmee gaan we den winter niet in. We moeten ons niet j met een kluitje in het riet laten sturen, maar vechten tot al onze eischen zijn ingewilligd. Geen re volutie. maar voedsel voor vrouw en kind. Hoe zal uw houding zijn als er daden moeten gebeuren? Zijt ge strijdensmoede, gaat dan heen. We dulden geen tegenwerking voor een goed recht van een ver drukte categorie. Er zal nog een harde strijd moeten worden gestre den. Staat ge dan pal? Geroep, ja. Steunt ge het hoofdbestuur tot aan uw wenschen is tegemoetgekomen? Geroep „ja". Allen eensgezind achter ons. De organisatie staat in moeilyke (•ogenblikken achter.u en heeft het ledental tot 6000 opgevoerd. Gelei delijk leefde op de kracht tot ver zet tegen onze achteruitgang. Split sing brengt ons slechts schade en verbrokkeling, maar eendracht maakt macht. Blijf dus waakzaam en strijdvaardig. De volgende reso lutie werd met applaus aange nomen: „De onderofficieren bijeen in openbare vergadering van de vcr- eeniging „Ons Belang", afdeeling Helder, op 3 September 3919, be sprekende het nijpend gebrek waarin de onderofficieren en hunne gezinnen verkoeren; constateerende dat de Minister van Oorlog blijkens zijne uitlatin gen aan het Hoofdbestuur op de audiëntie van 25 Juli j.1. geen nei ging toont om op afdoende wijze in den grooten nood van de onderof ficieren en hunne gezinnen te voorzien en dat de door den Minis ter ter audiëntie gedane uitlatin gen, oorzaak zijn van eene bittere en hopelooze stemming in het on derofficierskorps; van oordeel dat, om in dien nood te voorzien en de gewenschte stem ming in het onderofficierskorps te doen wederkeeren, onverwijld door de Regeering dient te worden in gegrepen en voldaan dient te wor den aan de eischen, die het Hoofd bestuur aan den Minister van Oor log beeft voorgelegd in zijn adres van den 15den Augustus j.1. No. 384; verklaren, onverzwakt te zullen blijven stryden en onvoorwaarde lijk de leiding te steunen en te vol gen, tot aan de billijke en recht vaardige eischen zal zijn voldaan." De heer Vaatstra dankte voor de instemming waarmee de resolutie is begroot. Wij zullen strijden tot de onderofficieren ook een mensch- waardig bestaan hebben. Wij zul len, evenmin als een veldheer, ons de pers om regeering en volksver- krijgsplan meededen. Wij vertrou- tegenwoordiging duidelijk te ma ken, hoe groot de nood der onder officieren was. Er komt in 1920 een nieuwe salarisregeling, maar zoolang kunnen wij niet wachten. wen op u. dat ge als onderoffici en vereenigjngsman uw plicht zult doen. Doet uw plicht als onderoffi cier. De legende, dat wij u hiervan afhouden, is onwaar. Wij sporen We eischen voldoende inkomen aan tot orde, zelfs bij deri grootsten om ons voor gebrek te vrijwaren nood. Daverend applaus, en het is onze plicht, op te komen De voorzitter dankt heide spr< voor onze gezinnen. In een land.kers en sluit daarna de verga- zoo rijk als dit, worden de steun- dering. pilaren van staat en gezag uitge-j mergeld. I Koninjriniicverjaardag in liet Olir. Mfllioenen op millioenen werden Militair Tehuis, hier opgestapeld en de bewakers j Evenals vorige jaren werd ook thans daarvan hadden het armoediger verjaardag van H. M. ile Koningin dan ooit te voren. Is er wel harte- door do militairen herdacht. Maar IIwo Majesteit hare eerbiedige geluk- wenschen aan. Van Dalen. Voorzitter Tohuisbestnur. Spr. deelde nog mede, dat op dezen avond tevens een reoHoerwedstrljd zou «orden gehouden, waarvooi zi. h 7 deelnemers hadden opgegeven. Nudut Ds. Warneis was voorgegaan iu gebed werd een aanvang gemaakt met den reciteerwedstrijd. Er was zoo wel ernst als luim en er werd over hot algemeen goed voorgedragen Bijzon der uiooi was Napoleon door J. N. Pe- tersen. Een zwaai stuk dal op uitne mende wijze door genoemden heer werd vertolkt. Geestig was Tante Waar- si huwt door mil. v. Tuinen. Deze wist <>1> geestige wijze te verbalen hoe de tante haar nichtje waarschuwde voor do huzaren. I'o Drenkeling, voorgedragen door nul. Dijkstra wist ook te boeien. Jam mer was het dat. hij in zijn uitspraak te zacht was, waarom hij niot voor een prijs in aanmerking kwam. Ponrdcgang door J. Post bracht dó aanwezigen aan het lachen. Du voor drager iuoet hierin steeds de gang van het paard houden, eerst een sukkel drafje, dan iets harder, totdat hij ten slotte iu galop overgaat. Een en andei bracht de lachspieren danig in bewo- Hot conflict in het typografisch bedrijf. Dc commissie van arbitrage, die in de moeilijkheden, welke in hel typo grafisch bodryl zijn gerezen, uilopiuak zal hebben te doen, is, ondanks het feit dat bijna eiken dag van 's morgens tot 's avonds werd vergaderd, gisteren niet met haar tank gereed gekomen zulks wegens dc groote ingewikkeldheid der te behandelen qtiaeslies. De commissie hoopt thans een der eerstvolgende da gen uitspraak te dóén. Actie van het hotelpersoneel. De afdeeling Amsterdam van den l'ond van Hotelpersoneel heeft in zijn Dinsdagnacht gehouden vergadering besloten van Woensdag af in lt zaken den arbeid neer te leggen, o.a. bij „De Koode Leeuw", „Krasnapolsky", „Het Poolsch Koffiehuis", „De Kroon", „Mille Colonnes", bet „Amstel-Hotel", Schilder, het American-Hotel on de beide zaken van De Boor (Leidsche- plein en Heiligenweg.) Lutere berichten melden, dat de pa troons de eischen der stakers gedeelte lijk inwilligden, waarna het werk werd hervat. WETHOU D ER8BEN0EMINGEN. Alkmaar, 3 Sept. De heer Jb. Cloeck heoft om particuliere redenen zijne benoeming tot wethouder niet aangenomen. S e h a g C n. Gekozen tot wethou ders de heeren P. Hopman cn J. Kos ter. beiden V.-D. W i c r i n g e n. Tot wethouders wer den gekozen de heeren J. Bosker en II. P. D. J. van der Speek Obreen. Mej. F. Abbcucë zong tusschen de voordrachten oen tweetal liederen, die zoor iu den smaak vielen, terwijl twee zee-miliciens met, eenige fraaie stuk jes voor viool en piano de aanwezigen wisten te boeien. De jury, welke bestond uit de hee- reh Boclens. vaandrig Bijlsma. P. v. Dalen, luit, Hildering en luit. de Jong. had geen gemakkelijke tank. De uitslag was. Ie pr. Petcrsen 285 p., 2e pr, v. Tuinen 242 p„ 3e pr. .1. Post. 238 p„ terwijl do andere deelne mers een troostprijs ontvingen. Tevens werden do uitslagen van de ml'MMtai in «joelen en kwelen - verllras v00r Oostenrijk is Dinsdag iLI.tr - leke.nl mi,Mag aan de Oostenrijkse!,e delega- fiïrtl i a c c- i li) overhandigd. i- o !®-pr' S- Sipkema 113 p., In (le begeleidenden brier geven de Kamminga 111 p.. 3e_ pr. R. Qeallieerdfn hun zienswijze weer over BUITENLAND. Het vredesverdrag met Oostenrijk. De herziene tekst van liet vredes- Nadcuia 109 p., 4e pr. 109 p., 5e pr. N. Pest 107 p. Strik Dijkstra gedrag van de bostenriïksch-Hon- be pr. A. «aarsche volken. - ,- 1 De brief zegt o. m. K o ge (en, _l_o pr. N. Post 64 p., 2e De 0 H voiken zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de rampen van de laatste 5 jaar." Do brief wraakt; de tegenwerping dat de 1 labsburgers al leen verantwoordelijk zijn en zegt: „Het Oostenrijksclie volk heeft geen poging gedaan om liet militnirismc van de Ilabsburgers te breidelen. Het heeft dat iu tegendeel aangemoedigd, tot dat het de nederlaag had geleden. Daarom A. Tuinen 57 p., 3e pr. II. Bijl •le pr. Feit 51 p., 5e pr. G. do Valk 43 p.. 6e pr. J. Tjeïnmes 42 p. De prijzen werden direct na de be kendmaking aan de prijswinnaars uit gereikt. Een drietal fraaie tableuux volgden nu. Bij elk dezer tableaux werd een toepasselijk lied gezongen. Overste Cohler sprak een woord van hulde aan liet afd. bestnui voor de aangename avond die zij de militairen bezorgden en hoopte oii de Hootdbestuursverga- deringon de belangen van de afd. Hel der van den Ned. Militairen Bond te helm rtigon. Een driewerf hoezee voor hol be stuur volgde. De heer Petcrsen vertolkte nog „Dc man die niet kon fluiten". Een geestig stukje, dat de aanwezigen weer harte lijk onn het lachen bracht. Nadat nog eenige liederen waren gezongen sloot Da. Visser deze gezellige bijeenkomst met dankgebed. Kanier van Koophandel te Helder. De Kamer vergadert hedon Donderdag 1 September ten Raadhuize. Stukken die vergadering betreffende, gelieve men vooraf iu te zenden bij den Voor zitter, Hoofdgracht 40, bij den Secre taris. Dijkstraat 32 A, of bij een der leden, .AANBESTEDING. n 'a Rij iteren aaube.st het verrichten van onderhoudswerken aan dok-, sluis- en andere waterwerken, behooronde tot 's Rijkswerf te Wil lemsoord, gedurende het jaar 1919. Ingeschreven werd door H. Wijkcr, Helder voor ƒ59000, J. Spruit, idem 'ƒ54444, A. v. d. Wouw, idem ƒ54106, A. Krijneu. idem ƒ53200, J. Smit, idem ƒ53200, firma vau Wijnen, Papendrccbt ƒ52400, Starrenburg en Boerdijk Heldor ƒ52375 en J. de Vries, Helder ƒ49800.—. Hot verrichten van verfwerk aan sluizen, bruggen en wachten, beboe rende tot 's Rijkswerf te Willemsoord, gedurende het jaar 1919. Ingeschreven werd door J. Ilubbe- Iiiig, Helder voor ƒ3660. M. B. Spigt. idem ƒ3580, Gebr. de Boer. idem ƒ3428, H. J, Vermeulen, idem ƒ3290, J. Kraak, idem ƒ3260, J. Tielrooij, idoni ƒ3200, J. Freoken, idem ƒ3025, S. Schellinger, idem ƒ2980. Wed. C. Kramer, idem ƒ2890, S. Goldeteeu, Haarlem ƒ2729, A. au Pelt, Helder ƒ2598, H. J. Nelissen, Haarlem ƒ2490, J. de Kok, Helder ƒ2380, M. Kaleveld, idem ƒ2375 en Gebr. Hoogerduijn. idem ƒ2263. Dc gunningen zullen nader worden bekend gemaakt. moet liet Oostenrijksclie volk de volle verantwoordelijkheid voor deze mis daad tegen de wereld dragon." Een termijn van vijf dogen is ge steld voor beantwoording. Renner ver klaarde evenwel, Bat deze tijd le kort was en hij van uit Weoncn al naar noodig bloek uitstel zou vragen. Weenen. 3 Sept. In liet vredesver drag met Oostenrijk zijn de volgende veranderingen aangebracht: le. Duilsch-nongarije komt bij Oos tenrijk, 2e. Opname in den Volkeren bond zal onmiddellijk na ratificatie van liet vredesverdrag geschieden, 3e. De oorlogssc.huld wordt over de ver schillende staten verdeeld. Roemenië en de Entente. De Éclair verneemt, dat liet zoo goed «ls zeker is. dat Roemenië het vredes verdrag voor Oostenrijk niet teekenen zal. maar dat liet niettemin vH be sloten is zijn politiek iu het Oosten naar die van de entente te richten. De Echo de Paris meent te weten, dat, de opperste raad er over denkt om de di plomatieke betrekkingen mot. Roemenie af te breken. LUCHTVAART. De aankomst van de R. 33. In verband met de vroegtijdige aankomst van het Engelsclie lucht schip R 33, hetwelk Vrijdagoch tend met zonsopgang Engeland verlaat, zal de E. L. T. A. dien dag reeds 's morgens om 8 uur ge opend zyn en zullen de booten van 7.30 v.m. af van steiger 11 naar de tentoonstelling vertrekken. De ballon zal eenigen tijd boven liet E.L.T.A.-terrein blijven ma noeuvreeren, maar zal vermoede lijk niet landen. Het voornemen be staat, dat de bemanning van liet luchtschip door middel van draad- looze telefonie zal worden toeg< sproken door generaal Snijders. GEMENGD NIEUWS. BINNENLAND. loozer idee te denken? Onze be langen zijn schandelijk verwaar loosd. I)e ontevredenheid is tot het toppunt gestegen. Onze salarissen zijn altijd minstens 20 ten ach ter geweest. Het minimum loon voor gemeentewerklieden in Haar lem is 1500.— en dc salarissen waren voor een sergeant, sergeant majoor en adj.-onderofficier resp. ƒ700.—, 1000.— en 1200.—. Is het te begrijpen dat we vragen. De verhoogde levensomstandigheden dwingt ons tot vragen. Geen werk man wil voor die salarissen arbei den. Ons inkomen wordt verminderd, n.1. de inhouding van levensmidde len in natura; dat van den arbeider verhoogd. Levensmiddelen in na tura was de laatste reddingsplank waarop wij bleven drijven en dit wordt ons thans ontnomen. We kunnen niet aan armoede worden prijsgegeven en de onderofficieren zjjn wanhopig nu ze zichzelf en hun gezin niet kunnen onderhou den. Op de in uitzicht gestelde ver beteringen kan niet worden ge wacht. Wel democratie met woor den, maar niet met daden is het moor nog dan dit, hot bestuur van het. Chr. Militair Tehuis had ter herden king van dit feit een feestavond belegd voor dc militairen van land- cn «oe rnacht cii dat do militairen dit op prijs stelden bewees de flink gevulde bov zaal van dit tehuis. Onder de aanwezigen merkten o.a. op. overste Ooider, bostuurslid dc Ned. Militairen Bond, kap. Ilnak, vertegenwoordiger van don garnizoens commandant, Overste Gasille, Ds. Wnv- nors en Ds. Visser. Van den schout-bij-nacht was bericht vau verhindering ingekomen. Nndnt men oen lied uit den bundel gezongen lind opende do hoer 1'. van Dalen dozen feestavond. Siir. herinner de aan het feit. dat dit de eerste ver jaardag van 11. M. de Koningin in vre destijd was, na 5 jaar van oorlog en el lende. Wij zijn voor dien oorlog ge spaard gebleven en mogen daarom wol dankbaar zijn. liet bestuur meende dit niet onopgemerkt te moeten laten voor bijgaan. Spr. stelde voor een telegram te zen den aan H. M. de Koningin, wat met applaus word begroet. liet volgende telegram werd ver zonden II. M. de Koningin. Loo. Groote vergadering der Weermacht te Helder iu feestelijke samenkomst ter viering vari Uw jaardag in het Chr. Tehuis voor militairen bijeen biedt Een belangrijke arrestatie. 60.090 aan effecten inbeslag- genomen. Drie weken geleden vond te '8 Gravenhage een inbraak plaats, waarbij voor een ton gestolen werd. Het gelukte gisteren den Haag- schen inspecteur van politie Smith met behulp van de Amsterdamsche politie onder leiding van inspec teur van Slobbe, een viertal inbre kers te arresteeren. Op een van de aangehoudenen werd voor 60.000 aan effecten gevonden. De arrestatie werd gisteravond op den Dam te Amsterdam gedaan en ging met groot verzet gepaard zocdat van de wapens gebruik ge- maakt moest worden. Het viertal wordt heden onder sterk geleide naar den Haag ver- voord. Een gevangene ontvoerd. I Eenigen tijd geleden werd een vrouw, die in het Huis van Bewa ring gedetineerd was, naar het IWilhelmicaga8thuis getranspor teerd, wijl zij een operatie moest Nederland cn de Volkenhond. De N. Rolt. Crt. merkt op. dat de pu blieke opinie hier te lande nog altijd onkundig wordt gelaten van wat door en den Volkenbond zal moeten wor den verricht. In Zwitserland is een za kelijke strijd over hot al dan niet toe treden tot don Volkenbond ontbrand; in Zwitserland legt de regeering haar ijze en de ontvangen rapporten bloot., cn brengt zij liet vraagstuk voor de kiozors; in Zwitserland wordt er zelfs over gedacht, de grondwet van den Bond le herzien mot hot oog op den Volkenbond. In Nederland tot dusver uiots van dat alles. Wij vertrouwen, dat de re geering niet langer geheimzinnigheid zal betrachten dan noodig is. Wij be grijpen zelfs niot recht, waartoe een zaak als deze niet, roods lang in do openbaarheid is gebracht. Komt weldra oen wetsontwerp in op de toetreding van Nederland tot don Volkenbond Oi op welke andore wijze denkt de re goering oen beslissiug voor te loggen aan do Staton-Generaal en de natie? De handel op België. Een verwonderlijke mededeel ing ondergaan, ontvangen wij van het Belgische con-1 Zondag kwam de nachtzuster bij suloat. Elke invoer van Nederland haar ronde tot de ontstellende ont naar Bolgia is vorbodou. lonzij verge- ,H'kki„g, dat deze patiënte uit kaar de krib verdwenen was. Zij maakte officieuse bijeenkomst gehad na wel ker afloop besloten werd gezamenlijk, een gemoedelijk glaasje bier te gaan verschalken. Een der Edel Achtbaren verliet piot sol Ing het gezelschap en toen de an deren, die langzaam naar het kermis terrein gekuierd waren in de door hen géwenschte ontspanningslocalitelt aan geschoven waren vertoonde zich plot seling de Edel Achtbare collega van zooeven In keurig kellnerscostuum om te vragen wal de heeren wenschten te gebruiken. De raadsleden stonden een oogenblik verbluft te kijken, doch sloe gen zich dapper door de moeilijke si tuatie heen en zouden het ietwat pijn lijke incident misschien al weer ver geten zijn toen het „lastige geval" ont stond bij liet betalen. Moesten zij hun collega-raadslid een fooi geven of niet? Wij zullen de oplossing er maar direct bij geven: het is geschied! Een simulant. Een soldaat in Hoorn in garnizoen, zei steeds dat hij doof was. Men dacht evenwel met een simulant te doen te hebben. Gisteren voorde een der of ficieren een gesprok niet den man. Al les moest daarbij worden herhaald. On gemerkt was een ander officier achter den man gaan staan. Toen die zachtjeB zei: „Wat heb je hem weer lekker te pakken", dacht de doove, dat. een sol daat hem dit zei en antwoordde: „Nou, of ik." Van doofheid was toen niet veel te bespeuren. Lijkenschennis. Gedurende de feesten te Princenhage is op het R.-K. kerkhof gearresteerd een ongehuwde dertigjarige arbeider, terwijl hij bezig was een kinderlijkje oi> te graven. Hij heeft bekend de lijk jes, die voor enkele maanden in het Liesbosch en op een akker op den Doe len zijn gevonden, op het kerkhof op gegraven te hebben. zold van een verklaring omtrent hoeveelheid van het, artikel, dat van Duitsclicn oorsprong is cn een verkla ring van den Belgischen consul, die moet zeggen, dat do verklaring hem geloofwaardig voorkomt. Doze maatregel staat wel gelijk met oen absolute belemmering van den uil- an Nederland naar België. Wij wijzen er even op dat natuurlijk van don consul het onmogelijke gevraagd wordt. Hij kan niet verklaren of de duizenden aanvragers al dan niet „ge loofwaardige" verklaringen afleggen. Elke aanvrager, ieder die wil uitvoe ren is dus van den willekeur van den consul afhankelijk. De oorlog is lang voorbij mon doet er goed aan te lotton op maatregelen, in schijn genomen tegen de Staten met wie thans vrede gesloten wordt, in werkelijkheid bedoeld tegen elke bui- tcnlandsche mededinging. Indien Sta ten don uitvoer uit Nederland willen verhinderen, behoort onze regeering toch waarlijk na te gaan of daartegen niets gedaan kan worden. (Hbl.) onmiddellijk alarm, .maar hoewel alle uitgangen onmiddellyk werden afgesloten, werd de gevangene niet meer gevonden. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de patiënte door twee mannen, die als ziekenverplegers gekleed waren, is ontvoerd. Zij heb ben de vrouw van het bed gelicht en haar vervolgens de trappen van het paviljoen afgedragen. Langs welken weg de pseudo ziekenver plegers de inrichting hebben ver laten, is niet bekend. Een „lustig geval." Men schryft uit een provinciestad aan het Hbl. Dat men in deze democratische tij den wel eens voor „lastige gevallen" kan komen te staan, bewijBt hetgeen alhier in de achter ons liggende ker misdagen is geschied. De nieuwe raads- ^©deu hadden nl. ten studRuize eene 1 RAADSO'VERZICHT. Nieuwe gezichten, een nieuwe geest en een nieuw geluid. Maar of het ook een beteren geest en oen beter geluid isAfgaande op wat deze eerste zitting reeds bracht, valt het te betwij felen 'I Was reeds merkbaar bij liet, af leggen der vereischte eeden of belof ten. Men mag al verschillen van mee ning or men er al dan niet waarde nar moet hechten, het meer of minder een formaliteit achten, dit neemt niet weg, dat het toch zeker een oogenblik waarop men zou verwachten, dal col lega's van hen die beëedigd werden, hot decorum zouden bewaren. Wat niet altijd geschiedde Hetgeen gesproken werd was ge deeltelijk navenant. En ik beklaag de verslaggevers die straks, ala de be- grooting aan de orde is, de algemeene beschouwingen krijgen tc verwerken ei. dan iu menig geval eenbehoor lijk geheel zullen moeten maken van hetgeen verschillende raadsleden er uit zullen flappen. Want dat oi dan wat zwaaien zal behoeft geen betoog. De heer de Zwart stelde de afrekening met don vertegenwoordiger der oppo sitie al uit lot dien tijd; de heer Adn- aanse opende het vooruitzicht op een „partijtje" met den lieer van Breda, die zich blijkbaar gepasseerd gevoolde...... liet nieuwe geluid van deze eerste zit ting is er een vau „Kraken' iu de be- teekenis, die men er in de voetbalwe reld aan hecht. Mot uitzondering van het protest van den hoor van Breda liep de wetliou- (lersbenooming vri.i vlot van stapel. De lieer de Ven werd herkozen met 12 de 20 stemmen (6 op den heer van Breda en 2 op den heer Grunwald.) De overige twee wethouders, de he ren Verstegen en Adriaanse. kregen beiden 14 van de 20 stemmen, terwijl de 6 overige zich op den heer van Breda vereenigden. Deze cijfers geven een eigenaardig beeld van de positie der rechtsclie fractie in den Raad. waarin de Katholieken met Chr. Dem. en Chr. Hist. zich dus blijkbaar tegen de Anti- Revolutionairen vereenigden. Toch zal men het geen wouder noe men dat de verkiezing van een derden wethouder aldus geloopen is, al had de rechtsclie fractie wellicht op een benoeming van den heer vau Breda aan willen sturen. Ook al waren de rechtsclie fracties te zamen tot over eenstemming gekomen, dan nog zou liet zeer te bezien geweest zijn, of een an deren uitslag verkregen was, aangezien liet ton slotte de linkerzijde was, die den doorslag moest geven en de keuze dan toch een kwestie van persoonlijke waardeeri g zou zijn geworden. In- tusschen, de heer Adriaanse heeft be loofd bij de behandeling van de be- grootiug licht in deze zaak te zullen brengen. Tot dien tijd zal dus de ver deeldheid der rechtsche fracties van den Raad wel een onopgelost raadsel blijven, Is het alzoo bij de rechterzijde niet alles botertje tot op den boóm, aan de linkerzijde, en wel speciaal op den uitersten linkervleugel,- is het al even min het geval. Reeds gedurende deze eerste zitting trad de heer Schoeffe- lenberger op als bestrijder van de SD A.P.-fractie. Doch er werd niet te die» op ingegaan. De heer de Zwart beloofde den heer Schoeffelenberger bij de bogrooting oen afstraffing maar daar bloei het bij. De heer Biersteker noemde dc motie „onzin.Dat was nu wel een hard woord, doch gezien de stijl en het verband dat tusschen ver schillende niet met elkaar in ver band te brengen dingen gelegd was, niet onverdiend. De motie had nog eenige reden van bestaan, als men er de uitlegging aan gaf, die ook de heer Schoeffelenberger op een gegeven oogenblik lanceerde; n.1. om tot uit drukking te brengen, dat de nieuwe raad met een scboone lei begon, of schoon dit vanzelf sprak. Doch wat hij verder over zijn motie zeide, nam dien indruk reeds dadelijk weder weg, om plaats te maken voor de zekerheid, dat het er om ging den ouden Raad een hak te zetten en tegelijkertijd dus de herkozen leden een brevet van onbe kwaamheid te geven. Zoodoende was liet niet te verwonderen dat deze leden, toen do heer Schoeffelenberger steeds verder ging, met zijn armen in den lucht sloeg over de „verschrikkelijke' uitgaven voor de brikettenfabriek en andere verschrikkelijkheden over hoo- gasprijzen en hooge belasting, het „^s niet te verwonderen zeiden we reeds, dat de heeren toen harde dingen gingen zeggen. Het word den heer Schoeffelenber ger niet gemakkelijk gemaakt. Maar wie kaatst moet den bal verwachten en zoo ging hel hier ook. Waar hij geen geloof sloeg aan de verkluriug den heer de Zwart, dat het belas tingpercentage niet verhoogd was. weid een dergelijke verklaring in nog wal krasser termen door den heer Grunwald afgelegd, die tegelijkertijd de gelegenheid waarnam om den heer Sch. voor zijn herhaalde interrupties af te straffen. Wat verdiend was en.... navolging verdient. Wat drommel, als alles tegelijk aan liet praten gaat is er heelemaal geen wijs meer uit te wor den. Lu vooral nu niet, nu toch al hel verband en de logica van verschil lende koken «ene dau eens op den loop wn- Len beetje clementie heeren, v., hen, die zorgen dot het gesproken woord ook verder komt dan de raad zaal. ITef is overigens niet alle. n voor hen, maar ook voor de j>rodu< 11 vitelt van don Raad le hopen, dat een krachtige leiding excessen zal we ten te voorkomen» De voorzitter had er reeds een begin moe gemaakt, door den hoer Sch. te recht te wijzen, dat er een bepaalde ie- geliug was voor de behandeling der onderwerpen. Een dergelijk verwijt van den voorzitter trof den heer van Or, toen deze onmiddellijk antwoord op een vraag verwachtte. Doch deze re tourneerde het verwijt onder de op merking. dat hij dit niet kon weten aangezienhet reglement van orde og niet, iu zijn bezit was. Wal een al' doend excuus was. Toch zal, vooral bij de komende de batten, een „vaste hand" achter de groene tafel zeer noodig zijn. Wat overigens in den Raad behan deld werd, was niet van bijzonder be lang. Een kwestie die dringend op voorziening verwacht, de reorganisa tie van den genoeskudigen dienst, wen! op voorstel van den heer Biersteker tot de volgende vergadering uitgesteld, opdat de nieuwe raad dit belangrijke voorstel naar belmoren zou kunnen bestudeeren. Wat inderdaud noodig is. Bij de rondvraug kwam ook weder de kwestie over wuterlevering ter sprake, waarover de heer Spruit een adres hn.l ingediend, dat reeds eerder ter tafel kwam. De heer Spruit, merkte daarbij op. dat hy de zaak gaarne door B. en W. geadviseerd wilde zien. om te voor komen, dat tussohen spr. eu de Ge meente weder een kwestie zou rijzen. Het ie te hopen dat deze wenk ter harte genomen wordt en B. en W. «le zaak al is het adres ook voor ken nisgeving aangenomen onderzoeken, waardoor onnoodige uitgaven zullen worden voorkomen. K. d. li. INGEZONDEN. Mijnheer de Redacteur! Verzoeke beleefd plaatsing van het onderstaande in uw blad ter heant woording van den lieer G. de Haan. Op de persoonlijke aanval van IJ aan liet adres van den heer van Beek, wil ik niet ingaan. Een dergelijke manier van optreden kenmerkt. U ten volle. Een goed Christen, zou nimmer tot zoo'n daad zijn gekomen. Lees iu dit verband maar eens S. Mattheus Evangeliiim, VII Kapittel, vers 2, 3, 4 en 5. U had beter gedaan, om op onze openbare vergadering tegenwoordig te zijn, dun had U vau gedachten kunnen wisselen met den heer van Beek. Een courantenverslag kan niet als groiiil gebruikt worden voor oen twistge schrijf, tenzij het stenografisch is, wat dit verslag zeker niet was. Uit liet korte verslag blijkt tevens heel dnide lijk dat de andere houden werden ge noemd in verband met hunne houding in zake de salarisactie. De oogst van „Ons Belang" is vrij groot te noemen en wij oogsten nog steeds, ondanks alle tegenwerking cn verdachtmaking. Maar het is noodzakelijk, dut. er liurd 9>ordt gewerkt en dat doen wij allee ii. De organisatie „Ons Belang" heeft zich lot nu too nimmer sctinldiK maakt en zul zich ook nooit schuldig maken aan verdachtmakingen. Dit laatste laten wij aan U over. Hoogachtend, F. BEI BOER. Typ. Zieken- en Weduwen fonds te Groningen. Geachte Ingezetenen, Bij deze kwam ondergeteekende nogmaals uw aandacht vestigen aan bovengenoemd fonds, welke een groote verloting heeft uitge schreven, waarvan de trekking zal plaats hebben op 15 Oct. 1919. Ei zijn hier in de plaats reeds een groot aantal loten-verkocht, welke verkrijgbaar zijn bij ondergetee kende 1.—. Zjj zjjn verkrijg baar onder den naam van „Gronin ger Loten". Dezer dagen werd mjj een bil jetje toegezonden, waarin eenige prijzen worden vermeld, welke o.a. zjjn: Hoofdprijs: 5 P.K. Indiau motor rijwiel (model 1919); 2e pr.: salon ameublement; 3e pr.: pianino; 4e tot 9e pr.: 6 prima dames- en hee- renrijwielen; 10e pr.: Singer trap- naaimachine; 11e pr.: Landschap van den Belgischen kunstschilder L. M. Webb, in zwaar vergulden Ljjst; 12e pr.: marmeren pendule met coupes; 13e tot 200e pr.: schil derijen, etsen, klokken enz. enz. Zooals de geachte lezer (es) uit bovenstaande prjjzen ziet, is hel wel de moeite waard om een lot van 3 interessante loterij te nemen. Hiermede steunt ge tevens een goede zaak. G. FLENS. Schagenstraat 22. UIT DEN OMTREK. Wlaringan. Het bericht als zou de Duitsche ex-kroonprinses Vrijdag 5 September met 2 prinsen hier arriveeren, hebben wij bij bevoegde autoriteiten alhier onderzocht en is ons verklaard dat z8 dien dag niet hier komt. Wol komt ze deze maand, doch de datum wordt geheimgehouden. IEMEENTEBA401. AHHA PlULONHl, gehouden op Dinsdag 2 September 1919, des namiddags te 3 uur. Allen tegenwoordig. Voorzitter, de Burgemeester, de heer C. Wijdenes Spaans. Secretaris, de heer C. Keyzer. Voorzitter opent met een welkom t bizonder aan hen, die voor 't. eerst aanwezig zijn, de vergadering. Aan de orde is befiediging dei- raadsleden. In banden van den voor zitter leggen de beloften af de heeren D. C. Rezelman, S. Spigt, K. Keuris, B. Loolj, T. Lichthart, D. Koorn eu Stammes en de eeden de heeren C. j. Preyde, F. A. van Kooten, D. Lubbert en A. Wiggers. Hierna zegt de voorzitter,Nu de formaliteit der beflediging van u ala raadsleden heeft plaats gehad en u dus in dat ambt hier zitting neemt, wenseh ik in verband daarmede

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2