CINEMA DIENST VAN SATAN Witte Bioscoop DE VALSTRIK DRIE PUNT VERKOOPT QElBESTE TABAK. 'kZal't nooit weer doen! „JONG HOLLAND 3 Stempels Firma P. J. LAFEBER. Go H ed inner erstelpla elite ats R IJWIELEN. I REIN M 01 WtSCK HEERLUK VOEDZAAM VOORDEELIG JUR6ENI VERSTEGEN in de Spoorstraat P. SPRUIT, Vanaf Vrijdag 5 tot en met Donderdag 11 September, als Hoofdnummer: Psychologisch fantastisch drama in 4 acten, met de vermaarde Engelsche film- artisfe: MARGARITA FISCHER, in de Hoofdrol. De d.recme. Vakschool voor Meisjes voor Helder en Omstreken. Half September: CURSUS IN KOKEN. CURSUS IN COSTUUMNAAIEN. Begin van den DRIEJARIGEN CURSUS wr CASINO. -w HENRI TER HALl's Nieuwste Revue Fijns 80EIEN-ILUITB0TER 1.45 pat mi. Edammer-, Gouda-, Leidsclie KUS. Kirsch EIEREN, 1AMS, ROOMBOTER, PLANTENBOTER, Keurige soiteenng: CIOCIIADE, FONDANTS in BONBONS. ZUIDSTRAAT 83. ZUIDSTRAAT BISCUITS „Wed. B.v. D." VOGELVRIJ Van VRIJDAG 5 tot en met MAANDAG 8 SEPT HOOFDNUMMER: Drama.! (NORDISK-FILM). VERDER AFWISSELEND PROGRAMMA Dinsdag, Woensdag en Donderdag EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA. PT GERECHTIGHEID! TRANEN EN GLIMLACHEN! WEST-INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE „HELDRIA". T. van Zuylen, til PLANTENSQT -1 Hoofdgracht 18. 20 lessen, 1 X per week. Leergeld voor dames 120.-, voor dienstboden 110. 20 lessen, ,1 X per week. Leergeld voor dames f25.voor dienstboden f 12.50. 1 NOVEMBER: na afloop der Lagere Sehool. Aangifts op hst spreekuur: Dinsdags van 2J-4 en Donderdags van 7 8 uur. Van Donderdag 11 tot en met Zondag 14 Sept. OPVOER'NG van: <n drl neten TTERO OEN HAAG. GROOTSTE SUCCES TE ROTTERDAM, AMSTERDAM, Lees di parMverilagen. Avond-Bureau geopend 7 uur Aanvang 8 uur. Entree: f 1.7S, 1.SO, 1 29, 0.75, verhoogd met 15 pCt. Autaursrecht en 20 Sted. belasting. - ML r PLAATSBESPREKING vanaf Maandag 8 Septin het Sigarenmagazijn v. d. Hr. KOKELAAR. ^^^ederei^ijon^AMlA. Het Vlieg wezen neemt toe! en met den dag gaan er meer de lucht InZoo wordt ook met den dag mijne omzet grooter, door lage prijzen voor beste producten. Nieuws Maïzena Durea 40 en 21 c-nt per pak. Lucifers, prima, 15 cent. Sultane Zeep, alleen deze week 57 cent per pak. Pruimtabak, de beste 18 cent. Concurrentie uitgesloten. Nieuwe Bessensap 19191 Vraagt prijs. Aanbevelend, CORN. KOORM, Spoorgracht 34 T el. Intarc. 288. «oir Bastalllngan worden des n.m. na 4 uur gaarna aan huls bezorgd. ÏIT—AMSTERDAM Demi-Lune Petit-Beurre Butterfingers Greta J826Vto& Masco Asa/aOtncBisc) Klaproos Onthoudt de merken en vrtdjjt ze Uwen Leverenden MQ8CO Bierbiscuits Bij uitstek voor zwakken en herstellenden J-^O FEUILLETON. DOOR ■AVID HENNE6SEY. 45.) „Snlnthiol zal nu wol iu liet tlnl terug zijn," dacht de advocaat; „en dan zul Jen zelfs honderd soldaten niet veel tegen hem uitrichten!" Maar toch voelde hij zich niet op zijn geiuak. en dat werd er niet beter op, toen de her bergier hem de couranten bracht: Hij had in een weck goon courant gezien on was lil ij. dat hij cr nu zoowel uit Maitland nis uit Sydney kreeg, l'it de laatste plaats waren er dagbladen bij. zoodat. li ij genoog te lezen had. Hij rangschikte zo volgens den datum en keek toen eerste het oudste door. Hij vond cr niets belangrijks in en nam daarom het volgende, l.innrin stond een blijkbaar geïnspireerd artikel, hande lende over een poging, die de politie binnenkort zou doen. om Snlatbiol en zijn troep gevangen te nemen. Een later nummer meldde de vermissing van Sir James Bennett. Den volgenden dag werd gemold, dat er bericht ont vangen was, dat de advocaat door Snltflhiol's troep gevangen genomen was. ..Er be stond groot gevaar," zoo luidde liet be richt vorder, „dat Sir James ziiu op treden tegenover den woudlooper op Broadhaven Station misschien met zijn leven zou moeten betalen." liet blad berichtte verder, dat er in noordelijke; Ranges hevige boschbranden woedden. „Het wordt iets interessanter," zeide onze vriend, terwijl hij een blad van den volgenden dag openvouwde. Het was de laatste editie van de driemaal por week verschijnende ...Maitland M< i-ury" en bevatte een artikel mei het opschrift ..Sainthiel steekt de bosscheu in brand." ..Dat is precies iets voor Moore." dacht Sir Jamos. ,.om op die manier de schuld op een amlor te worpen. Ik donk, dal liet vuur meer verwoestin gen hoeft aangericht dan hij vermoed lieert: daarom krijgt Salathiel nu do schuld: maar laat ik eens zien wal ze vertellen!" IIet artikel, ccnigszins ver kort. luidde: ..De autoriteiten hebben weer schip breuk geleden op «Ie wanhopige krijgs kunst van den woudlooper dor Li ver- pool Ranges, die. toon de politie bont en zijn troep feitelijk al te pukken had, het bosch in brand slak en bot politiecordou door een muur van vlam men terugjoeg. Grooto oppervlakten boscli staan nu in lichterlaaie, en wan neer dc boete stormwinden blijven waaien, zal aan liet omringende land ontzettende schade berokkend worden. Groote dikke rookzuilen heben bier en daar de zon uren lang verduisterd. Op verschillende plaatsen hooft door liet neervallen van brandende stukken hout, die dc storm dikwijls vijftien ol twintig mijl ver meedroeg, het gras vlam gevat. Van uit tic omliggende dorpen moot liet brandende woud een prachtig schouwspel opleveren, maar de stichter vnu dezen vreeselijken biand. die. zooals eldors in bet blad wordt gpnield. reeds verscheidene plan tages en honderden acres gras en te •tld staande oogst heeft vernield, moet onmiddellijk zijn verdiende loon bob ben, Dat iemand, wie dan ook, de auto riteiten zoo kan tarten en de veilig heid van de laudolijke bevolking op Slechts 3 dagen de slot-episode van Fiaere 13: Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag een geheel nieuw programma! Bsby Mary Gsbom-, de kleinste film-artiste ter wereld, in de hoofdrol. Lees s. v. p. wat wij aan de beschiijving ontleenen: De vader is een dronkaard, die zijn geheele weekloon naar de kroeg brengt, en de moeder is het onschuldige slachtoffer van de slechte behandeling van haar man, en ook het arme kind, de verschoppelinge, die soms den geheelen dag niets te eten krijgt. Plotseling een ernstig drama, dat haar alleen op de wereld laat. Ramsey heeft in een oogenblik van woede zijn vrouw neergeslagen. Bij het zien van haar moeder, beweegloos op den grond, meent het kind, dat zij naar God in den hemel gegaan is, en ontvlucht haar wreeden vader, die voorzeker de gevangenis niet ontloopen zal. Kunt U zich voorstellen de vreugde van een kind, die haar moeder terug ziet, terwijl zij haar dood waande Welnu, dit alles kunt U zien in de Tavenu-Bioscoop, waar U vindt prachtige filme van Pathé Fières, mooie muziek, onder leiding van Buiskool (Amsterdam) en J SteinhouT (Helder), en uitstekende explicatie van den heer Alb. Boelens. Dit alles is oorzaak, dat de TAVENU eiken avond UITVERKOCHT is!!! DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIG EN SMAAK VAN DE CACAOSOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST WEST INDISCHE IMPORT COMR AMSTERDAM Zeoppoedsr mat „da Wolf, maakt Uwn waseti kraakhelder, tast het goed niet aan, en is zaoht voor do handen. OVERAL VERKRIJ6BAAR.' Aanbevelend, Wed. MEIJER, l. WOLFF, Zeappaaderfakriak, MEPPEl. HAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het altvallan en tot bevordering van den hergroei van 't hoofdhaar, blijkt steeds het bos!» Per flacon 60 oenf. Alléén verkrijgbaar bij: Spooratraat. Coiffeur. Schrijfmachlnelinten, Carbonpapier, Reparatie-Inrichting van alle merken Schrijfmachines. P. SPRUIT, Beekhandel. Kanaalweg 161. Vraagt Uw Winkelier: JAN PIETERZOON COEN-TABAK. De fijnste Maryland. - Overal verkrijgbaar. leze wijze kan bedreigen, i? een .schan de voor tic Regeeriug. Kapitein Moorc en zijn manschappen moeten wij be wonderen om hun moed den vijand iu zijn hol te vervolgen en ieder welden kend burger zal Jiem dankbaar zijn, lii.i liet geluk beeft zicli van den troep moester te maken. Deze brand zal bun. die toet Salathiel syjnpath' •en en zoo zijn er in hot noorde lijke district iiecl voel -nu toch wel duidelijk bewijzen lioo weinig hij zich bekommert om hot lijden van «ie- g< iiioemseknp in bel algemeen. Iemand, lio iu koelen bloede liet bosch in brand heeft kunnen steken tijdens de lievige men. welke de kolonie deze week listen! hebben, is een monster menscliengddaante, dat door ieder wcl- "orïkcnd en ordelievend burger ver 'loclct moot worden. Het is beslist omlig, dat oen uiterste poging gedaan ,'ordl om die oliëndigon te pakken tc krijgen en liet lot van Sir Jamos Bon net t 1o ontdekken. Als kapitein Moorc daarvoor hulp noodig beeft, moet er r een detachement soldaten uit Maitland gezonden worden." .Lieve Hemel." riep .Sir James uit. s je een hond wilt. slaan, vindt je wel een stok. Natuurlijk geeft Moore. nu de brand zoo groote afmetingen lieoft aangenomen, zoo gauw mogelijk on ander dc schuld. Ja. dat. dacht ik •el!" Hij had intusschen een andere «son ant genomen. ..Groote brand 1c Musselbrook en Jen-y's 1'lains." las hij. naar de vetge drukte berichten kijkend: „vijftien mi zen verwoest, vijf menschenlevens erloren. De militairen zijn ontboden in kapitein .Moore te helpen. Een lieuw politie-detacliement is uitgezon den om Salalliiel's troep to pakken te krijgen; de belooniug is tot duizend pond verhoogd. Een dwangarbeider, di inlichtingen verschaft, welke tot Sala- tliicl's gevangenneming leiden, zal, be halve een belooning van duizend pond. gratie een vrijen overtocht naa. zijn va derland krijgen." „Wat een anno kerel is hij toch!" zeide Sir James tot Zichzelf, „het on geluk schijnt hom op de hielen te vol gen. Zijn vooruitzichten schenen zoo hoopvol, en het oogenblik voor zijn ontvluchting leek zoo gunstig. En nu komt dit alles. Deze branden cn Moo ro's vervloekte huichelarij zullen liet vo<>r mij heel wat moeilijker maken, urn bij dc autoriteiten een goed woordje te doen. Verder is de kans groot, dat do een of andero dwangarbeider hem aan de politie verraadt. Het is verlei delijk! Duizend pond. gratie en vrije overtocht! Op do oon of andore manier moet hij dadelijk gewaarschuwd wor den Achter het gedeelte van de voranda. waar Sir -James zat. was een zitkamer; Sir Juuies ging daarheen cn luidde de bel. die naast een asehbakje en een waterflesc-h op een rond tafeltje van cederhout stond. Het was een eigenaardige positie een van de voornaamste rechtsgeleer den, die dikwijls als rijksadvocaat op- id en nooit dc minste sympathie voor sdadigers had gehad, was aan het overleggen, hoe hij den meest berach ten vogelvrij verklaarde in Australië uit do handen der politie moest hou den. „Ga zitten," zeide de advocaat tot den herbergier; „ik wou je giaag een oogenblikje als particulier sp.eken," en Sir James keek liet kleine vertrek rond en ook naar oon deur van de voor hem bestemde slaapkamer. „Er is niemand in de buurt, Sir Ja mos." „Prachtig; wat ik je te zeggen heb, is strikt vertrouwelijk." De herbergier, een flinke man van middelbaren leeftijd, knikte eerbiedig. Ilij was blijkbaar niet iemand, die veel woorden gebruikte. „Heb je de couranten gelezen?" vroeg Sir James. „Ja, Sir." „Zou je niet kunnen zorgen, dat hij ze krijgt?" „Neem me niet kwalijk, Sir Jamei wien bedoelt u?" „God, kerel, je weet heel goed winn ik bedoel: Salathiel." „Neen, Sir. dat wist ik niet. Ik ben een ordelievend burger, en wil mot woudloopers niets te maken hebben.'7 Sir Jamos nam hem nieuwsgierig op en zeide toen: „Je kent je lesje blijk baar goed; maar mij kan je niet voor den gek houden. Jij, die zoo dicht in do buurt woont, zal nooit eens een be zoek van hem krijgen!" „O, heel dikwijls, Sir, en ik geef ze altijd wat. te drinken, als ze daar trek in hebben. Ze hebben mij nooit, bena deeld, en mijn klanten ook niet; maar ik kan u niet beloven, dat ik hein die couranten iu handen speel. Maar als u liet wenscht, Sir James, wil ik ze wel geven, als een van hen soms hier komt." Sir James keek den man aan, zijn plan mislukte; maar dat was de hou ding van meer dan de helft der bevol king ten opzichte van Salathiel. Kennisgeving van da VELO WaSCHMACHINE MU. BINNENHAVEN 3 - HELDER. De VELO WASCH- en WRINGMACHINE Is ven onschatbare waarde, wanneer gij uw eigen watch behandelt; hij ia onmisbaar, wanneer gij ook de wasch van anderen verzorgt. Schaft er u zoo spoedig mogelijk een aan. ZIJ wordt zoowel contant als op termijnbetaling geleverd. (Wordt vervólgd.) Wat drinkt Pa op zijn whiatclub Wat Ma in haar boudoir? Waarvan houd zus een pakje Stil in haar lessenaar? Wat drinkt Ka in de keuken? Wat proeft zelfs baby mee? Daarop is maar één antwoord: Natuurlijk „Brandsma's Thee!" UIT OEN OMTREK Gemeenteraad van Texel gehouden 2 September 1919. Alle (II) leden waren aanwezig. Er was veel belangstelling in de publieke zaal. Voorzitter de heer burgemeester. Nadat de vergadering was geopend, legden al de leden in handen van den voorzitter den eed (belofte) van zuivering en trouw af, waarna allen gelukgewenscht werden. Se voor zitter wees erop, dat dit wel een bijzondere installatie was, daar het sedert de totstandkoming van de Gemeentewet niet is voorgekomen, dat alle leden tegelijk geïnstalleerd waren, vandaar stellig de groote belangstelling. Ook heeft de stembus (kist) veel verandering gebrachtvan de IS leden werden slechts 7 her kozen en 6 nieuwe leden hebben zitting gekregen. Deze werden in het bijzonder welkom geheeten en vooral de heer Bakker, die na eene scheiding van 2 jaar is teruggekeerd ea wiens stem gaarne gehoord wordt. Verder wees de voorzitter erop, dat het, al is de oorlogsfakkel ge- bluscht en het kanongebulder ver stomd, nog geen pays en vree is, waarom er voor de besturen nog veel moeielijkbeden te overwinnen zullen zijn. De wensch werd uitge sproken, dat men daartoe de kracht zal kunnen vinden, en dat de goede toon, die den ouden Raad kenmerkte, ook een eigenschap van den nieuwen Raad zal blijken te zijn. Moge men steeds personen van zaken weten te scheiden en moge men de gemeente belangen steeds in goede banen weten te leiden. Hierna werden de notulen gelezen en onveranderd gearresteerd. Volgde verkiezing van wethouders. Voor de vacature-Mets werden de volgende stemmen uitgebrachtMets 8, Keesom 4 stemmen, 1 blanco. Be heer Mets neemt niet dadelijk aan, doch vraagt 94 uur bedenktijd. Voor de vacature-Dijt: le stemming Dijt 6, Keesom S, Kikkert 2, Bakker 1 en 1 blanco. 2e stemmingDijt 6, Keesom 4, Kikkert 2 en 1 blanco Herstemming: Djjt 7, Keesom 4. De heer Dijt neemt de benoeming aan. De voorzitter wenscht den heer Djjt geluk en spreekt den wensch uit, dat men op de bekende aange- voor alle doeleinden levert billijk: Boekhandel, KANAALWEG 161. name wijze zal kunnen voortgaan. De heer Dijt dankt voor het nieuwe vertrouwen en zegt dat hij tot an dere economische denkbeelden is ge komen, doch dat hij toch meermalen onjuist is beoordeeld door Raad en publiek. VolgdeIngekomen stukken. a. Dankbetuiging van Mej. C. A. Reü voor benoeming onderwijzeres te Den Burg; b. Dankbetuiging van-11 verschil lende personen voor verhooging jaar wedden c. Verslag Zeevaartschoolvoor kennisgeving aangenomen d. Verzoek van A. Knol om inplaats van 10 cent per telefoon, 20 cent te mogen ontvangen of f25.— toeslag. Dit hoert thuis bij het Rijk en niet j de gemeente. e. De heer A. Boon verzoekt met de agenda afsohriften van de stukken aan de leden te willen zenden. De voorzitter zegt, dat dit in spe ciale gevallen wel kan, niets steeds evenwel. De heer de Vries zou het zoo veel mogelijk toegepast willen zien. Hier toe werd besloten. f. Een gewijzigd ontwerp van den heer A. Boon, voor meerderen aftrek voor eerste levensbehoeften bij Hoofd. Omslag en opvoering by percentage. Gesteld in handen van B. en W. De gemeenterekening en de reke ning distributie worden goedgekeurd. Dank aan de Commissies volgde. Tot onderwijzeres te Oost wordt met 10 stemmen benoemd mej. J. W. Blok te Loenen. De heer Dekker had de benoeming j loting willen uitmaken, omdat do sollicitanten op hem allen eenzelfdeu gunstigen indruk hadden gemaakt. (Gelach.) Bij de rondvraag vraagt de heer Boon, wanneer men iets omtrent de veranderde denkbeelden van den heer Dijt te weten zal komen. Ie heer Dijt zou hiervan in de kofifekamer blijk geven. Be heer de Graaf wijst op de leelijko lucht, die na de markt op het plein bijft hangen. Hierna sluiling,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4