Zondagavond Advertentlfin. Grand Café CENTRAL". CjONCERT. K. ACKEMA, VANGELISATJLlPALMSTRMT. PLAATSELIJK NIEUWS. Te 's-Gravenhage slaagde voor liet voorloopig niachinisten-diplo ma. de heer .1. v. Loo, alhier. Geslaagd te 's-Gravenhage voor hel voorloopig machinisten- diploma de heer H. Roskam. Met ingang van I September zijn benoemd aan de Vakschool voor Meisjes alhier mej. N. van der) Bruggen uit Winterswijk, als leer ares in vakbehandeling en mej. G H. C. Lauwers, uit Bladel, als lee.rares in koken en voedingsleer De Minister van Oorlog. De Minister van Oorlog, Jhr. Alting von Geusau, is gisteren ai hier aangekomen tot bijwoning van het jubileum van de R.-K. Mïlltai- -ren-Vereeniging alhier, dat gister avond gevierd werd in het gebouw van den R.-K. Volkshond. Periodieke zeilwedstrijden. Op Vrijdag 5 Sept. vond de eer ste zeilwedstrijd weer plaats van de serie „periodieke". Begunstigd door zonnig weer, maar gehinderd door felle vloed werd er gezeild door een tiental liefhebbers. Het zijn bijna allemaal de bekende na men. Waar blijven de anderen? Het is toch ook nu weer gebleken, dat er wel wat valt te ieeren op de K ieuwediepsche ree. Het leek wel. of alle zeilers aan bet zoeken ren. naar db Bolton. Ze hielden tenminste zoo de Zuid wal, terwijl toch met dezen ruimen wind, Z.W., en vloed de rechte weg. roode spil se ton-Bolton de goede is. Maar al doende leert- men. Vooral het star ten leek op niets. De uitslag volgt Sloepen B. No. l. kwartier meester Corver; 2. bootsman Wil-i b*mse; 3: bootsman Bootsma: 4. kwartiermeester v. d. Heest; 5. bootsman Scybothua (ton geraakt). Sloepen Bi en B*. No. 1. serg. seiner Peeman; 2. korp.-konst. de Wolf; 8. bootsman Leydens; 4. opp. schipper Kraay (ton geraakt); matroos 1e kl. Smit (opgegeven). BINNENLAND. NEDERLAND EN BELGIE. Een incident op de Schelde? Een Havas-Reuter-bericht uit Brussel d.d. 5 Sept. meldt: De „Dernière Heüre" bevat een telegram uit Antwerpen, waarin wordt medegedeeld dat, toen het ltaliaansche stoomschip „Ferrac cio", dat hedenochtend te Antwer pen aankwam, de Schelde voor VlissLngen passeerde, een Neder- landsch torpedo-vaartuig bet order gaf te stoppen. De Nederlandsche commandant vroeg den ltaliaaiir schen commandant of deze in het bezit was van een Nederlandse!)»} vergunning om de Schelde te mo gen bevaren. De ltaliaansche com mandant antwoordde, dat hij van zijn regeering' bevel had gekreged om naar Antwerpen 'te gaan. De Nederlandsche officier verklaarde dat daar verlof van den Nederland- schen Minister van Marine toe noo- dig was. Na een levendige woor denwisseling zeide de Nederland sche officier dat, indien de ltaliaan sche commandant er in zou toe stemmen hem zelf het bedoelde ver lof te vragen, zulks voor ditmaal voldoende zou zijn. Teneinde de aankomst niet te vertragen gaf dé ltaliaansche commandant toe. Kolen uit België. Aangaande liet bericht betref fende kolenaanvoer uit België (zie 2e blad) meldt het „Hbl." nader: Tot goed verstand diene, dat on derhandelingen over liet Belgisch lcolenaanbod nog niet zijn begon nen. De autoriteiten hebben zelfs officieus nog geen opgaven ont vangen van den eventueel te leve ren soorten. Inmiddels treffen wij wèl een opgave aan in de Tele graaf! Indien het bericht in dat blad juist is, betreft het hier uit sluitend levering van huishoudko- len. Heel veel beteekent, uit den aard der zaak, een levering van 10.000 ton op een gemiddelde be hoefte van 160.000 ton huisbrand by een totaalbehoefte van 500.000 a 600.000 ton van alle kolengebrui ken, overigens niet. Ingezonden mededeeling. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE", Helder. lllllHM |0|ll Ml llHKijkll Tlil tazcekt de{Atoadeoaeerten, onder leiding vin den Haer PALA. Z0NDAQ 31 AU8. en MAANDAB 1 SEPT., van 8.30 tot 10.30 uur, extra TUIMC0NCERT. ZONDAB 7 SEPT. in Z0NDA6 14 SEPT. géén CO MC ER T, wogons afwezigheid der musici. Been verhoogde consumptie. Fa. M. J. SCHOUTEN. Door bet lot is een lid aangewe zen om dien sluipmoord te volbren gen. Honderden heb jij broodeloos en ongelukkig gemaakt, niet in het belang der arbeiders, maar om teil iumncn koste de groote heer te spelen en een lekker, lui leven te leiden. Al de zoogenaamde onge lukken op schepen en elders zijn voor jou rekening. Het moet uit zijn met jou speku- lecren op de domheid der arbeiders.' HET KÖM1TEÉ DER Z E LFBE W IJSTE R BEI DERS. De ex-kroonprinses naar Wieringen. Uit Berli,jn seint Wol ff; dat de ex-kroonprinses OaeOllie met twee; harer kinderen gisteren vertrokken is naar Wieringen, om haar ge maal een kort bezoek te brengen. Gisteren begaf de Secretaris-Ge neraal in Algemeenen Dienst, mr. .1. B. Kan. als vertegenwoordiger der Regeering, zich naar Oldenzaal urn van daar de ex-kroonprinses; die daar des avonds verwacht werd; vandaag te begeleiden naar Wie- i ingen, waar zij korten tijd zal ver blijven. Men meldt uit Oldenzaal: In een salonrijtuig, aangehaakt aan een D-trein, arriveerde gister avond te 7 tlur uit Duitsehland 'le éx-kroonprinses met twee zoons en gevolg, bestaande uit hofdam" Fraulein .Sibilla von Tschirschky und Bogendorff en Wittwife Euse Krey, FrSulcin Helenc Peter, Frau lein Leïfjfiger, Max Ackermann en Fieiherr von Müllér, adjudant van den ex-kroonprins. Ter begroeting waren op het station aanwezig mr. .1. Iï. Kan, secretaris-generaal en XX. Th. M. Vos de Wael, burge meester van Oldenzaal. In het salonrijluig zal de ex- kroonprinses niet gevolg op liet emplacement té Oldenzaal onder politietoezicht overnachten. Het vertrek is bepaald op vanochtend om 6.56 in het salonrijtuig met den D-trein naar Amsterdam, aankomst te 10.82, van daar gaat het gezel schap direct met een gereed lig gende salonboot naar Wieringen. GEMENGD NIEUWS. De staking der gemeentewerk lieden te Amsterdam. In de Vrijdagmiddag voortgezet te vergadering van den Amster- damsolien gemeenteraad (zie, 2e blad) heeft de heer Wesselingh ge waagd, of B. en W. alsnog bereid zijn, hun beslissing aan het scheids gerecht te onderwerpen. In dat ge val zou spr. bevorderen, dat do straf voorstellen van directeuren alsnog door de werklieden voor het scheidsgerecht zouden worden gebracht. Wethouder Wibaut achtte deze vraag zóó belangrijk, dat hij hei noodig oordeelde voor B. en W., zich hierover te beraden. De vergadering werd daarna ge schorst, en B. en W. trokken zich in raadkamer terug. Na terugkomst deelde wethouder Wibaut als beslissing van B. en W. mee, dat zij bereid zijn, hun beslis sing inzake de straffen op te schor ten tot tijd en wijle het scheidsge recht uitspraak heeft gedaan. De heer Wesslingh trok lr.ema zijn motie in. Een dreigbrief aan wethouder Wibaut. Van de volgende, per post- ge zonden bedrukte briefkaart gaf men aan „Het Volk" afschrift voor dat zij den geadresseerde nog be reikte: Aan WIBAUT, Wethouder te Amsterdam. Volksverdommer, Daar justitie in gebreke blijft ora jou gemeene opruier naar behoo- ren te straffen, heeft de arbeldera- vereeniging „Algemeen Belang" besloten jou, op jou manier, naai de andere wereld te zenden. Brand in een katoenveem. Een zware brand brak Vrijdag middag omstreeks kwart voor twaalf uit in de afdeeling E van het groote gebouw met toebeliooren, dat het Katoenveem heeft laten bouwen aan het einde, der Keil"- straat te Rotterdam. In een zoogenaamde klamp van 800 balen, liggende in deze afdee ling nabij den zich het meest nabij de rivier gelegen buitenmuur, is de brand vermoedelijk ontstaan door liet overspringen van een vonk van de mantrolly (clectrische transport kar). Het werkvolk zag de vonken van baal tot baal overspringen, en airas hadden lieelc stapels balen katoen vuur gevat. Door de brandweer werden ge weldige massa's water op de bran dende massa's geworpen, doch eerst Ie drie uur was men den brand meester. De schade is groot. Het geheel is door de makelaars R. Mees Zo nen op Rotterdamsche en Amster damsche. beurspolis verzekerd; naar door assuradeuren medegedeeld werd. beloopt het verzekerde be drag per afdeeling ongeveer 2.700.006. Tramliotsinjr. De stoomtram van de Rotierdaiusthi- Tramweg-Maatschappij, to 4.15 uil Nn- innnsdorp naar Rotterdam vertrokken, i de stoomtram van dezelfde rnaal- happij, die te 5 uur 40 minuten uit Rotterdam vertrok, zijn aan den non Ifillodijk op elkander goloopen. door de schuld van deu bestuurder de laatstgenoemde stoomtram. Met vaart liopon de heide stoomtr i elkander in on de hotsing was woldig. De locomotieven zijn zoo dkander inge]oppen, dut zij na de bol mg als het ware een gchocl vormen, e koerswagen en de postwagen van tram van Nunianedorp zijn in elkandi epolioven, lu-l, voorste godoelto v; hot daHrop volgende passagiersrijl uig s ingedrukt. Ook het passngiersrijtuig mi de stoomtram naar het Tuindorp waar beschadigd. Verschillende personen werden min f moer ernstig gewond. Hulp was spoedig ter plaatse en n orbonden te zijn konden de meest gokwotsteii naar hunne woningen vei oerd worden. Direct, levensgevaar be stond er voor goen van hou. Dc ninto- ieele schade is zeer aanzienlijk. Lekke woningen. De in 1911 door de Bouwvereeniging e Heerenveen gestichte woningen lek ken zóó erg. dat. er verbetering moet komen door verbouwing. Laarvoji is per woning ƒ600 geiuoeid, of een totaal van ƒ12.600. De gemeenteraad zal dit bedrag als Rijksvoorsi hot vragen. Zes inbrekers gearresteerd. Door den brigadier der rijksveld- wadit Bmits en den gemeenteveldwach ter .Molenhorst te Hengelo (O.) zijn zes inbrekers en ladelichters gearres teerd. die in de plaatsen zich aan tal van inbraken en diefstallen hebben schuldig gemaakt. BUITENLAND. Wils» het verdrag. Washington, 4 Sopt. President Wil son hooft in den loop van een laatste onderhoud met senator Hitchcock vóór zijn vertrek voor zijn rondreis, zijn vertrouwen geuit in de bekrachtiging van liet vredesverdrag zonder amen dementen. Wiison zeide ook. dat hij in zijn spreekbeurten den nadruk zon leggen op het denkbeeld, dat een ver traging dei bekrachtiging de wetge ving. de oplossing van de vraagstukken betreffende het dure leven, de spoorlij nen en andore maat regelen van weder opbouw zou belommeren. 'dt'Ag met Oostenrijk. omierste raad ■18 uur. d w.z. 'ot dei Het T'arij ■ft >ept Ingezonden mededeeling. Wekelijks ontvangen wij nieuwe ioudingou NAJAARSSTOFFEM voer DEMISAISONS, mar verhouding dar qualllell. Billijk la prija. Herman Nypels. September, den aan Oostenrijk «u-I deu termijn voor liet aanvaarden weigeren van hel definitieve verdra hetwelk den 2on September a; Oostenrijksehc delegatie is overhan digd. verlengd. Het i l)t aluin aan Roemenië. 5 Sopt. Sir George ('lark - van Balfour. is als afgeza om uil naam van de vrede ie naar Boekarest te FRANKRIJK, staking te Mars ■ille. De (R>kwerkersstaking is een nieuw stadium ingetreden. Op verschillende Plinten dei stad zijn incidenten voor- gevallon. De Stakers hebben voert gen aangehouden en omvergeworpen, terwijl zij herhaaldelijk poogden werk willigen tot staking te dwingei dusver zijn twee stakers gearresteen Tegen Quien, de verrader van miss Cavell, is de doodstraf ge eisclitj RUSLAND. Bankroet. De Lokal Anzeiger vei noemt, een bende van 18 personen een aa op'de Rijksbank te Moskou bad pleegd en meer dan twee milliocn roe bel geroofd. Dit is in den iaatsten tijd de dorde aanslag op de Rijksbank Ingezonden mededeeling. WIJ nrlwlnn kinnen nn kuHnn dn gemeente. Tnt nn mat Alkmaar over dan weg, spneiala prijzen. Iiltatcli! Miibiltrmsport- tn SlmuiiriitHiig. Vartsftawaordlgor: F.C.v.d. H A AGEN, SPUISTRAAT 8. LUCHTVAART, De Rondvlucht. Dc rondvlucht Amsterdam Noordwljk—SchcvcningenHoek van Holland—Rotterdam—Gouda UtrechtSoesterbergAmersfoort Amsterdam is een succes gewor den, zoowel wat de opkomst van het publiek als het verloop van den wedstrijd betreft. De start verliep bijzonder vlot van af half vier ging iedere tw minuten regelmatig een toestel de lucht in. Van de 37 startende i chince volbrachten 33 den tocht; d overigen waren genoodzaakt hi; en daar een noodlanding te doen. Laatste nachtvlucht «p dc E. L. T. Het "„nachtvliegon" is voor dc laatst maal gedemonstreerd, on al zal wol oeus oen vliegmachine in (h keren nacht boven Amsterdam j mot dit vliegen in de zwarte duister nis. die door velo geweldige zoeklicht stralen gebroken wordt, is het tot- voor goed gedaan. Donderdagavond zijn dan dc z afscbeiddemonstrnties gein den. en het publiek heeft de gelogi beid. het nat htvliogen nog éénmaal zien. niet willen laten voorbijgaan. In drommen zijn de nienschen deu IJ-over- kant gaan opzoeken. Do R 33. De tocht van hot Engelscho lucht schip IJ 33 naar dc Elta is tot natb order uitgesteld. Een fantastisch plan. liet is nog niet zoo heel lang goh den dat het bouwen van luchtstation; hoog boven Je dakenzeecn der wereld steden uil, ."Is oen onmogelijk te ver wozonl ijken droombeeld beschouwd werd. Doch wat gisteren een utopie was, wordt dikwijls heden werkelijk heidniet. het ininst waar het dorik- heclden betreft in verband met di iu zoo snel tempo out (Tikkelende vaart. Zoo rijpt er thans een plan. to ko men tot een dakstation voor vliegtui gen in liet centrum van Londen. Het plan gaat uit van don lieer A. W. Gut- directeur van dc New Transpor Oompany. Een vertegenwoordiger hot Flying News Ageney heeft den lieer Gattio voor (le ..Westmiuster Ga zette"' geïnterviewd, en tal van bij zonderheden, dit fantastisch plan be lief feilde. vernomen. ..Ik stol mij voor," aldus de lieer Gattio, -op het dak van een le bouwen Central Clearing llouso voor goederenvervoer te Londen, een aorodromo te stichten. Net zal 150 voet. hoven den bogaucn grond heffen en bóven alle omringende ge bouwen uit.stokeu. Voor alle vliegtui gen die goederen aanvoeren van hot continent cn uit geheel Engoland zal dit acrodroiuc de landingplaats hij uit nemendheid zijn. .Hel dak zal 1400 voet lang zijn en •ISO voet breed en een totale opper vinkte beslaan van bijna 61.000 M" Deze ruimte acht ik voldoende landen en ontladen. Aeroplanos muil meevoerend uit Manchester, Uir- minghaiu, Parijs. Brussel. Kopenhagen zullen op deze wijze iu het een- i van Londen kunnen aankomen, ion kwartier na aankomst kunnen pakjes en brieven reeds aan de huizen vorden bezorgd. De lading van een 'liegtilig, dat bijvoorbeeld zijde aan- •oort uil 1 .yon, zal vijftien minuten in aankomst aan dc Ixmdensche win kel afgeleverd zijn. „Problemen als bijv. luchtstroom!n- 'ii die. do oorzaak zijn van de zoo beruchte „dumps", worden ovcrgelu- en aan bekwame oxports op lucht- •aartkundig gobied. Ik heb ook het dan oen soort Ilichtscherm rondom het platform to laten houwen om den in- loed van luchtstrooiningen hoven dc landingsplaats te lil li mineer en." raagd of nien aandacht gewijd had aan landingen bij nacht, antwoord de de heer Gattitf dat men zich voor stelde hol platform te inaken van ge tralied glas, waaronder men 's-nachts sterke verlichting aanbrengen kon, waardoor het den aviatour mogelijk zal zijn op groeten afstand en hoogte het landingsstation le onderkennen. Aau beide zijden van het Clearing House zullen hooge torons gebouwd worden, 26 in aantal, en oven uitstekend boven het platform „Deze torons zullen liften en trap pen bevatten en iedere toren oen groote watertank, van waaruit brand-buizen over het gohcolo complex gebouwen zullen leiden, In geval van brand of hot vlam vatton van een vliegtuig, zal moti onmiddellijk door eigen middelen kunnen blussohen." ..Maar hooft u met do mogelijkheid rekening gehouden." vroeg de verslag gever. „dat 1 wee machine.- terzelfdcr- tijd neerstrijken. hetgeen vooral 's nachts gebeuren kan. Levert dit geen gevaar voor botsingen op?" Hierop antwoordde de hoofd-iugo- nieur van do Maatschappij, kapitein Rottenburg-. „Wij bestudceren oen me thode deu bestuurders tijdig kennis te geven of,zij veilig kunnen landen. Tot dat dit sein gegeven wordt, moeten zij hoven dc landingsplaats blijven cirke len. Eén manier bestaat bijv. uit 'I richten van een groene zocklichtstranl op -en naderende machine, dit bete, kent dat món veilig dalen kan. Ook zou men natuurlijk dr.uidlooze dodingen kunnen doen Tot, zoover dc iiiudcdecliugen v New Transport 'nmpauy, wier zon bet werkelijkheid wordt, van te beteekenis is voor de rervolnnkiit; van bet wereld-lucht verkeer. den een enkel woord te zeggen. Straks wanneer de begrooting met algemeene beschouwingen aan de orde. komt, zal door ons uitvoeriger op de zaak worden Ingegaan. De beer Adriaanse was lid van de c-lüb van Rechtsclie raadsleden, die club besloot met meerderheid van stemmen, dat de heer van Breda voor Rechts als wethouder zou op treden. De lieer van Breda gevoel de zich dus niet gepasseerd, maai de geheele Rechtsche Raadsclub, uit wier naam hy dan ook sprak. Voorloopig laten wy het bij dit enke'.e woord, met dank voor de plaatsing. STAALMAN, Waarn. Secretaris, Rechtsche Raadsclub. Helder, 5 Sept. '19. Voetbal. De toer naar Scandinavië. Boldklubben Ned. Combinatie 1 De Hollanders zijn op hun terug reis, twee dagen in Kopenhagen gebleven en hebben daar een wed strijd gespeeld tegen de Boldklub ben, de Deensche kampioen, de zelfde club, waar Ajax indertijd met 31 van verloor. De onzen kwamen als volgt uit: Schindeler doel; Denisen Couton, achter; Ver wey, Ruffelse en Steeman, midden de Wolf, Houtkooper, van Linge, Felix en Beyers, voor. De Denen waren voor de rust iets sterker en hadden dan ook met de rust een 1—0 voorsprong. In tweede helft was het spel meer verdeeld; reeds werd gedacht aan een nederlaag, toen Beyers er even voor einde in slaagde het gelijk makende punt te maken. De wedstrijd vond Woensdag plaats. Hiermede behoort de Noorsehe toer weer tot hel verleden, met al: resultaat 1 os«crwinning, 2 gelijk' spelen en 1 nederlaag, score 8 Alle 17 spelers, die deel uit maakten van het gezelschap, heb ben minstens één speelbeurt gehad, zoodat allen hebben kunnen laten zien, wat ze in een vertegenwoor digend elftal waard zyn. Ongetwijfeld moge de groote nederlaag tegen de Zweden teleur stellend hebben gewerkt, maar dat neemt niet weg, dat men voldaan kan zijn. Het gelijke spel tegen het officieele Noorsehe elftal Zon dag j.1. heeft weer veel goedge maakt, vooral als men bedenkt, dat ditzelfde Noorsehe elftal korten tijd terug èn de Zweden èn de De nen geklopt heeft. Hierbij dient ecllter opgemerkt, dat aanvoerder Kessler, in overeenstemming met den trainer en een der bondsbe stuursleden, zoo verstandig was ge- ist, het elftal te wijzigen. Dat dit een succes bracht, toonde de 11 uitslag voldoende. Zelfs was Ne deriand in de tweede helft gerui men tijd overwegend sterker, maar veel buitenspel staan deed menige goede kans to loor gaan. Gebleken is tevens, dat Neder land goede spelers in zeer ruime keuze heeft. Houtkooper en Fslix b.v., die feitelyk niet tot het offi cieele elftal behoorden, hebben be wezen hun plaats volkomen waard te zyn. Zondag speelt Helder III tegen Con- cordia II. Terrein Bolweg. Aanvan; 10 uur. Helder komt uit met: Stuart. Kok Dissel Mollet de Vries Mulder N,'N. Molenaar Sluis Wit Augustijn Victoria 1Stormvogels. Victoria I komt uit met; Jnmbi Gastelaars F. v. Dok Krijncn Brizee Hollenberg d. Heuvel Walter Darphorn Luijt Groot Concordia speelt tegen Helder II. Aanvang 2'fa uur. Terrein Tuindorp, "oneordia komt uit met; Bakker N. N. J. Kuiper Vechgel Diedenhovcn Baas Gode Brinksraa J. Augustijn Helder Veldhuizen Stormvogels II tegen II.V.V. I. Stormvogels komt uit met Klauw N. Dienaar Janssen Swennen Verhagen P. Dienaar hot N. N. Rijers Verkerke Sont. Scheidsrechter T. Jurg. INGEZONDEN. Geachte Redactie, In uw Raadsoverzicht in de cou rant van 1.1. Donderdag komt een zinsnede voor, welke ons noodzaakt daatsing van onderstaande rege- en te verzoeken. Uw overzicht- •hryver zegt daar: „de heer Adriaanse opent het vooruitzicht op een „partijtje" met den heer van Breda, die zich blijkbaar ge passeerd gevoelde". Het is juist dit laatste, waarin wij aanleiding vin- f'ORRESPONDENTÏE. Van den lieer T. ontvingen wij een ingezonden stuk betreffende liet straat verkeer hier ter plaatse. Sclir. klaagt erover, dal men over hot algemeen niet weel van „rechts houden" enz. Ook be klaagt. hij zich, da) men voor fietsen - al helt liicn ook niet. op zij gaal. Soms fconit het voor, dat de fietsers daardoor gedwongen worden op do kleine straat lo rijden, terwijl dc voetgangers op deu groo.ten weg blijven. De omgekeerde wereld dus. waardoor loven? gevaar voor aanrij ding ontstaat, waarvan de schuld dan „natuurlijk" hij de fietsers ligt. Vooral op den hoek Keizerstraat-Spoorstraat is het voor fietsers altijd een gevaar lijk punt, vooral ook door de dichte drommen „baliekluivers", die aldaar des avonds don weg v'orsperren. Wij zijn het grootemlecls met sclir. eens. Het publiek, (lal in andere plaat sen meestal gewillig de voorschriften betreffende liet rechts houden opvolgt, is. waar het do plaats van inwoning betreft, blijkbaar nog niet van - de noodzakelijkbeid hiervdn doordrongen. En wat- de boek Keizerstraat, Spoor straat; betreft, daar zou alleen verande ring in zijn te brengen, indien dc po litie hot publick dat; daar geregeld „di wacht betrekt" tot. doorloopeu maande. De vraag is echter ftf van het tóch kleine anntul agenten, or op de drukke uren er een gemist zou kunnen den. die dun dus moteen dienst kunnen doen als - verkeersagentBo vyudien doet hetzelfde versehïjnse zich 's avonds voor op den hoek ïiingstrnat-Bpoorst raat MARINEBERICHTEN. D* taiUnmt lar zts d»r 2* kl P J HéDdilkté, v»n de 0ymnt«tlek ia SporUchool derM*«lr«. woidi 1» September gel«tich*«rd le Uire.lit tot bet HJwonen ven een cureai bl| de MUlUl e OymDAitieiectuol aidAAt. Opgtve ven orerge} (Atlete ondeiofflc'«r«n der zearurcht. Op ie September te getntbotteller P Kfimer ven KuDicgtn Emm» nter Mtiine- dleaptdowd A. J. Buut. Ia de Directie der Mtrlne te Willemiooid le de kleine gouden medillle voor 86-jtrlgen dtenit toeg*keod tin den oppermtchinedttirer IJ. LBGERBERICHTBN. Bsnosming. 31e reg tartnterle. benoemd tot ree. le l'ulteocnt. Mat onbepaald verlof. n R* loltewnt B. F. Verfkille, van het 2e bAt., 21e reg. intanteile te den Helder, ia ln het genot g-ateid van onbepaald klein verlof. Opleiding tot onderofficier. Door dan H'n yen Oorlog ie bepaald det ook de mlUtieplicbtfgen der iichtiog IB19 die de opleiding tot onderofficier »olg»n,ck volb aebte •erete oefening nog dile en een h*lve m»»nd in weike'jjken dienst moeten blij ren. Bsvordailng. D» mil atrge nt W 6 M Köhler, v n bet 21e reg infante ie te deo Helder, ie aangesteld tot eergesnt (vrü vllligei) bj| bet korps. Dstcchssring. De sa ge.nt O C de Qioot, ven bel 2'e 'tg. in'enteiie te den Betder, i gedetacheerd bij bet bewekiogidet chem-nt te 8,|jte bnor. UIT DEN OMTREK. ('allantso«g. Woensdag 3 Sept hield de vc feestcommissie haar bijeenkomst hotel Duinzicht ter vaststelling het prograimna voor Dinsdag 9 Sept. Tot voorzitter der commissie werd kozen dc lieer A. Zomerdijk, tot pen ningmeester de-heet A. Dekker. Op de lijst was reeds geteekeud voor ƒ234,51 's Morgens om 9 uur beginnen de wedstrijden voor de kinderen: jongen: tot 10 jaar zakloopon. van 10 tot 13 jaav drtebecncnloop; meisjus tot 10 jaar lioutipsrapon, van 10 tot 13 jaar pryi knippen: jongens \an j.3 tol 16 jaar bolhappcn om geldprijzen. rs Middags 2 uur wordt een harddra verij met hindernissen gehouden, volgd door hardloopen niet hinder: jaar cn ouder. Beide wedstrijden geldprijzen. Besloten werd, dat alleen ingezetenen der gemeente aan do wedstrijden mo gen deelnemen; dc te Koegras en liet Zand schoolgaande kinderen uit de gemeente mogen ook meedoen. Alle kinderen zullen én door dc feestcommissie óu door de heeren I' Vos en 8. Kos gotraeteerd worden en zullen op dien dag tot 4 uur vrij draaien in den zwoefmolen bobben. Het gehee' belooft oen aardig feest te worden. Burgerlijke Stand van Callantsoog. Ingeschreven over Augustus 1919. GEBORENJan Hendrik, z.v. Jan Modder en Elisabet Toes Albertinn Hondrika. d.v. Jan Broekhuizen Maria Houriëtta Gerarda van Dremiit. ONDERTROUWD EN GEHUWD Goene. OVERLEDEN: Geene. Wieringen. In verband met komst van rle ex- Kroonprinses op Wieringen, is den lieer Adriaanse, bloemist, te den Hel dor. opgedragen de tuinen van pastorie te Oosterland op Wieringen in orde te brengen. Met ingang van 1 Oet. a.s. zullen de twee registreerende peilschalen Westerland en den Oever op Wier gen ten behoeve van de ZuiderzeeaT- •sl uit ing in gebruik worden gesteld. De havenmeesters J. Ph. de Vries en K. Brinkman alhier zijn benoemd mers der gebouwen te Wester land en den Oever. Texel, 5 Sept. Naar de markt te Leiden werden deze week van hier verscheept: 451 schapen en 24 lammeren. Op de vlakten, tusschen hier en Vlie land, zijn thans weer vele vaartuigjes bozig met het visschen van cochels, die aan boord der schuiten gekookt wor den. De meeste eockels worden opge kocht. door handelaars te Wieringen, ter verzending naar Engeland. Onder do ingekomen stukken der go- eente Amsterdam, bevond zich een adres van den heer F. Dekker te Texel, oorstellende als bemiddelaar op te treden bij de schippersstaking. Het in gekomen stuk werd tor visie gelegd. Een collegiaal schrijven van een ministrieel ambtenaar aan een „Waarde Collega! De minute van de door U bedoelde apostille met het exhibitum is in resumptie en ter visie, met een door de betrok ken afdeelingschefs geadviseerde geaprafeerde retro-acte, bij den verificateur en zal worden gearres teerd en na registratie worden ge deponeerd met uwe appendices in dossier No.van het Archief." mede-ambtenaar: Leve de Nederlandsche ambte naarstaal! Burgerlijke Stand van den Helder. van 45 Sept. GETROUWD: H. F. Bosch en T. Laan; H. J. Brink en A. Ot ter; T. Tromp en C. Swart; J. M. J. Daane en G. F. A. Harren. BEVALLEN: L. Derksen—Bloot, W. BoerPronk, D.; G. Gut- kerMeurs, Z. OVERLEDEN: Aagje Stompe- dissel, oud 21 jaar. STQ0B5VAARTBERICHTEN. 8to»!avaartniaat4chapplj Nederland. Bito», uitreis paaa 8 8a t Qibi-ltar. Kang«»n uitreli, yeitrok 18a^t van Slok Banka aril? t Stpt. van A'éam te Cardliï Rottardamsahs Lloyd. S .Bjaiinda uitreta,pan SSatt Ferlm Insnlinde.thniarais, veitr 3 Stpt van Buee. HMang arïiv 81 Aug. v.R'dam teSyduty NS. Dj tm ter aniv. 3 Sapi. v New Yotk te Padang Kon. Holl. Lloyd. Ri). l«nd ve>tr.4Sept v A'd.ts c B Ayia HulDndiaariiT.4 Stpt e B Ayrta tt A'éum Kennaaarlxnd thuttieia.ye troklBtpt.ytnLa» Palmaa. Qtlila. nltielt, vei trok 2 8t#t. van Llaatbon. Drechterlanduitrveitr 2 Sept v.RIo Janelro. Frist.», uitreis, vertrok 8 Sept. van Rlo Janetro Hall. Amarlka lijn. IjBaldUk, van Java naar New York. arrlv 8 Sept. te Dar ban Zutdeidtjk arsiv 2 Sept v. R'dem te Biltimora Stoomvaartmaatschappij Oaaaan. Taitbybiuearriv 4 Sept. v Java ta A'dam Tantalua.v Betavlan A'dam paea.8Sept.L'serd Antenor, ven Batavia naar Amatardam arrlv. Aug te Saez Patroclue, ven Amiterdam naar Java, vartrok 8 Sept vanGiaegovr. Kon. Wsstdnd. Malldlanat, Stalla vertrok 30 Aug ven Demerara n-Trinidad •nOarafto. iava-Bangalan-LIJn. Calcnttr. arrlv. I Sept v Cilcutta te Batavia. Java-Chlna-Jspan Lijn. Tjikinl arrlv BlAog v Sbenghei te Hocg Song Tj'letJ«p a> rlv 8 Sept. v. Batavia te Sbangbai Haven te Nieuwedisp. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangabraobt te Nlemw*4iep. 4ft0kleine tongen, p.at. f r.itaf 0S";£C urbotten, per atuk f7.- a f 10.0 kiatao acbelvitch, per kiat f 40 roggen, per atuk f 0.8) a f 64 klaten zatachol, per kiet r 12 - a f 18 tl1) klaten ktalna achol, ver kiat f 6 6 a f 8 60: 96 kiaten acbarran, par kiat f 8 60 a t 4. - 20 klatan pietermannen, per kist f 6 - a f 10 e Bo. t Door 84 koidera: 660 torg.n, p< f126; 000 middel tongen, pei atuk 66 a 800 kieloe tongen, p. *t 10 lü a rO.»P; 41 Ut botten, per etuk 16 «f9, 44 kisten aetai hol, per kiat f 14 af 18 16) klaten kleine achol,per kiat r 4 - a f 7 100 kleten acharien, per kiat f 8/0 «f46 10 tlaten pl#teim*nnen par kiet 6 - a f S-IÏ6 roggen, pet atuk f 089 a fl. 0 lieten achelviacb, per kiat f 0. t 0. MARKTBERICHTEN. Uebagea. 4 Rept. IRIS 16 BUaxta 61 Saldakoeiea imagelei 66 Seliakoeier. fvellei 16 Kalfkoaleti 60 Piakea 26 Nuchtare ka'vere» 8C6 Sobapan (magere) 208 Schapen (vatta) - Orerboaoara 00 Lammeran 16 tfokkaa aa «eitaa 28 Yarkeaa faug.) p. atuk 11 Yarkaaa (vatte: p K 870 Seadaiaras Alkmaar, 6 Sept, f abrlekakaaa kleine f 63.60, la eoert conunlaais (abrtekak. f-.-, kleine boerenkaaaf 71.—,com «elaalabuerankaaa (66 60. middelbare boerenkaaa 63 -, matig, middelbar* (abriekakaaa f Aangevoerd 97 otapela, wegende 78,678 K G Ter graanmarkt waren aangevoerd 1912 aak Tarwe f 28 a f 31, rogge f 84.86 a (26, gerat 100 I 0.\ ld chev. f 24 a r 86, bever f 24 a f 87 60, .julne boonen f 8) a L0. witte boonen (46 rood moaterdaaad f 93, koolzaad f 46, l(fnzaad 42, groene erwten f 86 a t 48, grauw* (82.-, vale 86 a 2860, alles per 100 E O Broek op LtngendJJk, 6 September. 11.7C9 stuke bloemkool 18.60 a f 18.40, idem 2e sooit f 8 80 af 893, 197,700 K S roode kool 89) a f 4 80. 46.100 KG gele kool t i in i f .160 KG witte keol f 110 a 1 180, 80,760 K G. wottelen 1.20 a f 1.40, 81,486 K.G. echoolm. 8 7) a f 9, elgenn f 4 60 a f 6.70, blauwe (710 8, 700 K.G diiel. t 3.10 a t 4, 670 KG elaboo- cen f 4 60 a f 1260, 1060 K.G. bleten (8.10, idem kleine f I. Doopsgezind Zangkoor. A.s. DINSDAGAVOND 8 uur, RC PETITIE, in dn Ooopsgezir.da Kork. Zeer belangrijk!! Morgon (Zondag): groote Helle-Moitlngt 't morgana tien uur proeioa on 't avonds half aoht, in haf Leur das Heils, Spoorgracht 38. Drie uur n.m. Openlucht-Meeting op het Stationsplein. Ondertrouwd CORNELIS VAN BUUREN en ENBELINA STAM. Velseroord, 3 September 1919. Huwelijksvoltrekking 18 Sept. a. Ondertrouwd A. C. DE RUIJTER VAN STEVENINCK 2e Luit. der Veld-Artillèrie en BÉ H0UWIN6. September m9. Geboren: ROELOF MARTINUS, Zoon van: Cl. VAN ESSEN-Janssen en C. VAN ESSEN. Helder, 0 September 1919. Wilhelminastraat 2. Bokendnaking. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter algemeene kennis, dat de werkzaamheden tusschen de leden van hun Cellege opnieuw zijn verdeeld en dat die verdeeling is als volgt: de Burgemeester: Grondbedi lil', Volkshuisvesting, Gemeente-bedi l.j- ven, Politie, Brandwezen en Militie; de Wethouder De Ven Onderwlj*, Ziekenhuis en Keuringsdienst; de Wethouder Adblaanse; Finan cien, Armwezen en Belastingen de Wethouder Verstegen: Distri- butie,Socialeaangelegen heden, Rechts positie, Werkloosheidsverzekering, Vischafslag, Publieke Werken en Gemeente-Reiniging. Helder, 4 September 1919 to Heldor brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAB 8 SEPTEMBER toten mei ZATERDAB 13 SEPTEMBER o.o., bij den gewonen handelaar per persoon zal worden Verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 74 3Va ons Suiker tagen ds geldende maximumprijzen. Kinderkaart bon No. 13: 37. on» Suikor. 14:7, pond Ktndormoel. Kindermeelkaart bon No. S7. pond Kfndormool. Heldereden 6 Sept. 1919. De Directeur voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Distributie Gallantsoog. Er is verkrijgbaar in de week van 8-14 September op bon no. 426 levensmiddelenboekje en bon no. 5 kindersuikerboekje elk SJ ons suiker in de week van 15 - 21 September op bon no. 427 levensmiddelanboekje en bon no. 6 kindersuikerboekje elk Si ons suiker; in de week van 22-28 September op bon no. 428 levenamlddelenbockjo en bon no. 7 kindersuikerboekje elk Si ons suiker in de week van 29 September-5 October op bon no. 429 levens middelenboekje en bon no. 8 kinder suikerboekje elk 3J ons suiker. ^Het uitreiken der broodkaarten zal plaats hebben op Maandag 8 Sept., v.m. 9.30-11.30, by den heer A. do Heer te Koegras voer Wijk B 71 155, en n.m. 2.80—4.30 by den heer J. v. Scheyen te Groote Keeten voor Wijk A 126-134 en Wijk B 1-70; op Dinsdag 9 Sept., n.m. 2-4, ter Secretarie voor Wijk A 1 125. Tand-Tsehnikgr - ZAANDAM, houdt vourtaan spreekuur to Htldsr voor KuRsttandin, Kronen in Brtgniili, WOENSDAGS, van B—4 uur. Voor oporotlono bohandoling, welke door Tandarts wordt uitgovoard, van 11-4 uur. Adres:Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT 11 - HELDER, geen SPOORSTRAAT of STATIONSWEB. Mevr. van beb HAAGBN, Ankerpark 17, vraagt «on flinks DAG-DIENSTBODE. Mevrouw DOEDENS, Weststraaf 35, vraagt, voor dadelijk, oon flinke DAG-DIENSTBODE. Direct gevraagd «en flink, wet DIENSTMEISJE. Adres: Spoorstraat 48. Gevraagd aan net LOOPMEISJE. Adres: Firma RIEKILS, Spoorstraat 45. ZONDAB v.m. half 11 In do Nieuwe Kerk, Da. C. J. WANNERS. 'sAv half 7 In Gibouw PALMSTRAAT, Da. H. P. DE PREE, van Alkmaar. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD NEDERLAND" - TE JOUWE - belast zich met HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE8R00TIN8EN VAN WATER EN BUR8ERBQUWKUN0IBE WERKEN. HET TOEZICHT OP DE UITVOEBINB DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIG GEBIED. Diraotla L. J. HOPMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2