VROOM DREESMANN f HELDER S# Jti JK JL JEm Ww EI JEM 1H LOSSCHER ArroWj Arrow i L KLOPPER EN ZONEN, CtiDIV wgmw Donkerblauwe COLBERT-COSTÜUMS, H. J. J. BUISMAN (Firma H. SCHOL). CIA SI NO". Oriëntala F" S.COLTOF ZONDAG TUINCONCERT hetJHeerenhuis DE TOKO, Kaïniwit 1SS', Kin Maat vanaf f 15, f 85, f 95, f 105 f 115. Ziet onze Reclame-Vilthoed Vraagt de alom bekend (bereid met prima Amandelen), bl| de meeste winkeliers enjaan onderstaand adres verkrl|gbaar. AMBACHTSSCHOOL u Afwisselend Bal. Openbare Vergadering Kersenwi jn, Mei wijn, enz. Bitterkoekjes-likeur. A. J. DE VRIES, a. De Boerenplaats, b. De Boerenplaats, Wij koopen Huismoeders De Fijnproever, D. Bakker, Keizerstr. 68 HANDELSBLAD I. C. DUINKEI, Spoorstr.92 OpenbareVerkooping. Notaris BAAS MAANDAG 291'EPTEMBER 1919, SCHOOL MET DEN BIJBEL, Koningstraat. Aangifte van LEERLINGEN Sigaren ulf^da witte kist, VERSTEGEN in de Spoorstraat. «J. TISSING, Kela :erstraat33. f 0.85 p. stuk [Boorden f2.50 o 3 stuks Manchetten f 1.25 p. paar 141 Kanaal weg Dames! voor hetjnajaar,'ia f 4.50. Modebazar S. HERSCHEL, Koningstr. 23. LOODSGRACHT 69. Stapelkasten, Kaartdoozen, Brief kasten, Wordt gevraagd een flinke HUISHOUDSTER. AdresPolderweg 60. Gevraagd hulp in de huishouding, wegens ziekte van de Vrouw. AdresBureau van dit blad. Een jonge Vrouw vraagt beleefd een nette WASC H san huis. Brieven onder No. 28, Bureau van dit blad. Gevraagd een net Dagmeisje als hulp in de huishouding, wasch buitens huis, bij J. ROOSENDAAL, Nieuwstraat 11. STOOMWASSCHERIJ „DEN HELDER" STRIJKSTERS gevraagd. VOOR HELPER ER OMSTREKEN. Winter-Avorsdoursussen in het Schilderen en In het Schoenmaken. ^Inschrijving van LEERLINGEN voor de Wlnter- Avondcursussen aan de School, op MAANDAG 8 en DINSDAG 9 September a.s., des avonds van 6-8 uur. DE DIRECTEUR. Wegens ziekte der tegenwoordigs gevraagd oen net DAGMEISJE, groote wasch buitenshuis. Zondags na 10 uur vrij. Hoog loon. Adres: Spoorstraat 98 Biedt zich aan tegen half Sepl., baschaifd MEISJE, voor hulp in de huishouding. AdresM. MORET, Hoofdgracht 56a. Eanfga netts WASSCHEN gevraagd. AdresBonselaarsweg 11. Gevraagd ssn natte LOOPJONGEN. AdresA. v. d. POLL, Spoorstraat. WONINGRUIL. Ik woon in 't centrum der stad op vrij bovenhuis met prachtig uitzicht, wensch te ruilen met woning die geschikt, is voor verhuren. Brieven onder No. 26, aan het Bureau van dit blad. WONINGRUIL. Iemand uit Rotterdam wtnscht te ruilen met iemand uit den Helder. Huurprijs f 3.— f 3 50. Brieven onder No. 25, Bureau van dit blad. Tevens een HEEREN JAS te koop, aan 't zelfde adres. WONINGRUIL. Iemand verwonende f3.50 in de Koningstraat wenscht gaarne te rullen met een huis van f 2 50 a f 8. niet te bovengaand. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden PROM ENADEWAGEN. AdresJanzenstraat 40. BESCHUIT £0 CENT per rol. ZAKKEN en VATEN te koop. Adres: VERFAILLE, Keizerstraat. Te koop een eterk HEERENRIJWIEL, met beste binnenbanden, voor f 25. - Adres: Kanaal weg 58. Te koop een zoo goed als nieuw Heersnrljwiel, met volle garantie. Rijwielhandel, Spoorstraat 19, M.' HEILIGENBERG, Tel. 191. Te koop aangeboden een Damesrijwiel, met beste banden, prijs f 45.-. Een Heerenri]wiel met nieuwe binnen banden,. prijs f 39.50. Adres Kanaal weg 165. Te koop Slachtkonijnen (VI. R.) m een mooie blauwe Weener, (ram). Adrès: Klaas Duitstraat 44. Te koop ten mooi sterk Heerenrijwiel. AdresWeststraat 80a. door danlberoemden Harmonica-virtuoos Kampioen v. Nederland. Schitterend programma. Aanvang half negen. Centrale Bond van Transportarbeidere, Afd. Halder. op Maandagavond 8 Sopt., om 8 uur, In „Tivoli". Spreker de Heer H. DE VRIES, uit Amsterdam. Onderwerp WERKELOOZENZORG. Alle transportarbeiders moeten deze zeer belangrijke ver gadering bezoeken. ENTREE VRIJ. HET BESTUUR. Te koop «an knap BUR9ERW00NHUIS, Kuiperstraat 10, leeg te aanvaarden Adres: Koningstraat 71. ssn de DIJKSTRAAT Ne. 42 Leeg te aanvaarden. Adrss: Loodsgracht 13. Te koop een GROENTEZAAK. Tevens woningruil. AdresOranjestraat 43. Te koop eau mooi KONIJNEN HOK (8 atdeelingen). Adres: 3e Emmadwarsstraat 1. NIEUWE RIJWIELEN, bijD. GROOT, Wilbelminastraat 90. SALQNPIANINQ te koop of te huur aangeboden. Te bezichtigen na 5 uur. AdresHoogstraat 112. Te koop gevraagd Mn net BUR8ER- WOONHUIS, op netten stand. Brieven met opgaaf van prijs onder No. 27, Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden groene Kamerkaohel. Adres Breewaterstraat 67a. Te koop mooie groen geBmalllMrds VULKACHEL, met Tegolplast en toe- behooren. Prlja zéér billijk. AdresParallelweg 56,11 -12,6-7 u. Goed 2e hands Damesrijwiel te koop gevraagd en groote Kinder wagen te koop aangeboden. Adres: Bureau van dit blad. vanaf 80 ct. per fl. Kruidenwijn, f 1.10. Ontvangen Tultf. 192. Spoorstraat. HET BESTEEH GOEDKOOPSTE ADIESIII H RIEMERS Jr., Van Galenstraat 48, ho*k Verlengde Plet H instraal, HANDEL IN: TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. KOEK, CHOCOLADE en SUIKERWERKEN, ENZ ENZ. ENZ. Balaefd oanbivolond Notaris C. L VAN BEN BERGH, te Behagen, zal op Woensdagen 24 September 1919 bij inzet en I Octoher dav. bij toeslag, telkens des morgens 10 uur (zomer tijd) in het Noordhollandtch Koffhhuft te SCHAGEN, ten verzoeke van Mevr. de Wed. Dr. A. J. J. KLOPPERT te Hilversum, publiek verkoopen genaamd „JULIUSHOEVE", met dubbele arbeiderswoning, boeten, erven, tuin, Wei- en Bouwland, nabij de Langevliet in den Polder „Het Koegraa", gemeente Helder, kad. Sectie C, nos. 2770, 4689 en 4690 en nos. 1886, 4164 en 4691 gedeel telijk, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 84.38.90 H.A. Thans in huur bij den Heer Jah de Ghaaf. genaamd „JULIETJES HOEVE", met arbeiderswoning, boeten, erven, tuin, Wei- en Bouwland, nabij de Langevliet in den Polder „Het Koegras", gemeente Helder, kad. Sectie C, nes. 1884, 1885 en 1887 en nos. 1886, 4164 en 4691 gedeel telijk, ter gezamenlijke greotte van 34 30.00 H A. Thans in huur bij den Heer Pieter de Graaf. Aanvaardinghet bouwland bij de betaling der kooppenningen op 12 November 1919, het weiland op 25 December 1919 en de gebouwen met hunne erven op 1 Mei 1920. Lasten vanaf 1 Januari 1920. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris en bij den Heer J. C. Maters te Koegras, alwaar tijdig notitien met kaart verkrijgbaar zullen zijn. onzen koopen de beroemde Nieuw* Haring i ct. De eerste Nieuwe Hollandeehe MAKREEL an ZALMBOKKING. KANEELPEREN 7 et. per pond. DRUiVEN 60 ct. per pond. Fijnste TAFELPEREN - JUTTEPEREN. APPELEN vanaf 6 ct. per pond. Keizerstraat 88. bij: Een oud adres sa altijd goedkoop, Bravaares iratla. Eigenheimers of Borgers (•en an hetzelfde product). Eet geen stugge Zandaardapptlsn, maar puike welbekende Friesche Borgers! LUIDINGA, Emmastraat Middenstraat. HET ALGEMEEN KOMT TE HELOER '8 MORBENS 8 u. 30, ■S AVONDS 6 UUR, PER KWARTAAL ff B.4S. DE AQENT noteert heden Prima Roomboter (Rijkscontrole), fl.55 per poad, 10 pond f 15. Prima Melange, 68 en 75 ct. p. pond. Planta- en Solo-Margarine, 80 en 85 ct. p. pond. Prima Loidschs Kaas, 80 ct. p. pond, 17 ct. p. ons. FtiMOha Nagolkaaa, 70 ct. p. pond, li ct. p. ons. Witte Kaas, f0.80 en fl.- per pond. Edsmmsrs, f2.50 en f3.40 per stuk. Lunohkaaojvs, 90 ct. p. stuk. Prima gesmolten Rundvet, door Gem.- Keuringsdienst onderz., f 115 p. p. Bak- en Braadvet, 90 en 95 ct. p. p. Zuiver Plantenvat, fl.— p. pond. Veracht Eieren, 151/* ct., 10 st. f 1.50. Prima Cacao, 28 ct. p. ons, f 1 80 p. p. P.lm» Koffie, f 1.15 p. p., 5 p. f5.56. Prima is mijne pas ontvangen nieuwe Hulahoudjam, uitgewogen en in potten. Beleefd aanbevelend. des avonds 7 uur, in „CASINO" publiek verkoopen da volgende perceel** te HELDER: 1. Het huis en erf aan de Achter straat no. 16a, groot 60 centiaren. 2. Het huls en erf aau de Visch- markt no. 2, hoek Spoorgracht, groot 85 centiaren. Het huis en eif aan de Spoor gracht no. 88, naast het vorige perceel, groot 83 centiaren. Combinatie 2 en 3. 4. Het pakhuis en erf aan de Jau in 't Veltsfraat no. 118, hoek Vijzel straat, groot l are. 5. Het woon- en winkelhuis en ait aan ds Wagenstraat no. 25, groot 95 centiaren. 6. Het huis en arf aan de Wagen straat no. 27, naast bet vorige per ceel, groot 95 centiaren. 7. Het huis en arf aan de Wagen straat no. 29; naast het vorige per ceel, groot 56 centiaren. 8. Het huls en erf aan de Wagen straat no. 31, hoek Hartostraat, naast het vorige perceel, groot 55 centiaren. Het huis en erf aan de Harte straat no. 9, achter het vorige per ceel, groot 51 centiaren. 10. Het pakhuis en erf aan de Hartestraat no. 8, naast hef vorige perceel, groot 29 centiareD. Combinatiën 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10 5 tot en met 10. 11. Het huia en erf aan de Laan no. 26, groot 72 centiaren. 12. Het huis en aif aan de Lange- straatno. 16, groot 2 aren 82 centiaren. 13. Het ween- en winkelhuis met volledigen winkelopstand, pakhuis en erf aan de Torendwarsstraat no. 12, groot 1 are 30 centiaren. 14. Het buis en aif aan den Pa rallelweg no. 17, hoek 1ste Schagen- dwarsstrrat, groot 56 centiaren. 15. Het huis en erf aan de 1ste Schagendwar8straat no. Ia, achter het vorige perceel, groet 44 centiaren. Combinatie 14 en 15. 16. Het huia en sif aan de 1ste Govorsdwarastraat no. 13, groot 75 centiaren. 17. Het huis en arf met bakkerij, waarin heete luchtoven, aan de 1ste Gover8dwarsstraat no. 16, naast het vorige perceel, groot 2 aren 88 centi aren. Combinatie 16 en 17. 18 Het huis en erf aan de Koning- dwarsstraat no. 60, hoek late Vroon straat, groot 57 centiaren. 19. Het huls en arf aan den Kanaal weg no. 114, groot 1 are 44 centiaren. 20. Het huis en erf aan den Kanaal- weg no. 115, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 21. Het huls en erf aan den Kanaal- weg no. 116, naast het vorige perceel, groot 87 centiaren. 22 Het pskhuis en erf aan den Dfjkweg no. 41, achter de perceelen 19, 20 en 21, groot 4 aren 42 centi aren. De perceelen 19, 20, 21 en 22 zijn door ligging en grootte voor alle doeleinden geschikt. Combinatie 19 tot en mot 22. 23. Het heerenhuis en erf aan het Ankerpark no. 21, groot 1 are 39 centiaren. 24. Het heerenhuls en erf aan het Ankerpark no. 33, groot 1 are 61 Verhuurd tot 80 Juni 1920 voor f 600. - per jaar. Te bezichtigen Vrydag vóór en óp den verkoopdag, van 2-4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris Baas, te Helder. voor de gewone klassen, tot en met 20 September, bl] het Hoofd der Sohool, den Heer P. STORM. BONTMAGAZIJN. GRIESHAVER, KANAALWCG 65-66. H.bt U BONTEN I. REPASSEREN of t« VERVORMEN, vol- eens do nfauwata mod -llan, dan ia hat aan la baaalan dit nu raada ta latan dosn an da atwaiking tan ipo.dlgat kan gaanitiadan. Tsvana vaatigan wl) Uw aandacht op een mooi» collectie VEEREN itOA's on MARABOUT-KRASER. bil In alle maten, f 56. Aanbevelend, Dom nleuwo modallan Boordan on Mtnchetlsn, zoo Juist u t AMERIKA onWingon, zijn vorkrljgbtar bij de voop «Ik formaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3