te ALKMAAR. Aanmeldingsplicht ingevolge de Invaliditeitswet. leder zende slechts éénmaal een behoorlijk ingevuld formulier in. 1 (UITVOERING INVALIDITEITSWET). verplicht-verzekerde personen, verschillende rechten verplicht Aanmeldingsformulier Inlichtingen Particulieren, Wetswijziging waarbij de arbeiders meeren- deels van premiebetaling worden vrijgesteld, zal zeer spoedig door de Volksvertegenwoordiging behandeld worden. RAAD VAN ARBEID Op 3 December 1919 treedt de Invaliditeitswet in werking en behooren de onder die wet vallende die in loondienst arbeiden, in het bezit te zijn van een door den Eaad van Arbeid uitgereikte rentekaart, waarop, door middel van het plakken van rentezegels, de vanaf 3 December 1919 verschuldigde premie ingevolge de Invaliditeitswet moet worden voldaan. Teneinde den Raad van Arbeid te Alkmaar, tot welks gebied ook behooren de gemeenten: Akersloot, Alkmaar, Anna-Paulowna^Barsingerhorn, Bergen, Beverwijk, Broek op Langendijk, Callantsoog, Castricum, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Harenkarspel, Heemskerk, Heerhugowaard, Heilo, Helder, Koedijk, Limmen, St. Maarten, Noord-Scharwoude, Oterleek, Oudkarspel, Oudorp, St. Pancras, Petten, Schagen,|Schoorl, Texel, Uitgeest, Vlieland, Warmenhuizen, Wieringen, Wieringerwaard, Wijk aan Zee en Duin, Zijpe, Zuid-Scharwoude, in de gelegenheid te stellen deze rentek'aarten, die aan de houders verzekeren, in gereedheid te brengen, zijn zij, die op 3 December 1919, ingevolge de Invaliditeitswet vermoedelijk verzekeringspliehtig zijn, ingevolge artikel 313 dier wet de noodige inlichtingen te verstrekken, waarvan het nalaten bij artikel 389 (met hechtenis van ten hoogste één maand, of geldboete van ten hoogste honderd gulden) is gesteld. Deze inlichtingen kunnen door belanghebbenden verstrekt worden door invulling van een waarvan een exemplaar kosteloos verkrijgbaar is ten postkantore en ten Bureele van den Raad van Arbeid te Alkmaar Laat 148-150, en bij de voor ge noemde gemeenten aangewezen tusschenpersonen. omtrent invulling dier formulieren worden door de tusschenpersonen verstrekt. In het bijzonder wordt de aandacht er op gevestigd, dat onder de bepalingen der Invaliditeitswet vallen niet alleen de loonarbeiders(sters) in fabrieken en werkplaatsen, doch ook huisarbeiders(sters), kantoorpersoneel, kantoorloopers, huisknechts, dienstboden, boodschappers, naaisters, schoonmaaksters, werksters, boerenarbeiders(sters), enz., allen tusschen 13 en 70 jaar, in dienst van die geen bedrijf of onderneming hebben. Familieleden zijn hiervan niet uitgezonderd. Zij, die reeds een eigenhandig onderteekend formulier hebben ingezonden, behoeven zich niet opnieuw aan te melden. Het Bureau van den Raad van Arbeid is geopend op alle werkdagen van des voormiddags half tien tot des namiddags half vijf (ook in schafttijd) en des Zaterdags van des voormiddags half tien tot twaalf uur. Telefoonnummer 340. DE VOORZITTER VAN DEN RAAD VAN ARBEID: VAS—DIAS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4