HELOERSCHECOURANT mm Tweede Blad. VOGELVRIJ |S. COLTOF Jiegir an witts wallen Flmsllin en prima liegnbaaitn. COLTOF Fluweelen Ma. 5138 ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1918 47e JAARGANG *n Per PQ»t f 1.40, Buitenland f 2.40. Lo»»« ex. 8 ot. Mvwtdnttên per regel 17ot. Op- en ondergang van Zen en Ma en tijd van hgogwater (Texel). (Zomertijd.) Ma tan Zon September. 'op: onder op? onder Zondag 7 a. 5.67 m 8.1 6.20 7.84 Maandag 8 6.21 4.18 6.22 7.82 Dinsdag - 9 6.44 5.29 6 24 7.30 Woeusdag io 7.7 6.47 6 26 7.28 Donderdag 11 7.32 - 8.7 6.28 7.25 Vrijdag 12 7.69 9.29 680 7.22 Zaterdag 13 8.29 10 50 631 7.19 1 1 1 1 1 l Aan onze abonné'q buitje gemeente wowty beleefd verzocht 't verschuldigd^ abonnementsgeld Heldersche Cou rant, Zondagsblad en Modeblad 3d* kwartaal 1919 te willen over-, maken per postwissel of aan post; zegels vóór 20 Sopt. a.a., zullen de anders daarover per postkwitantie worden beschikt met verhooging van dispositiekosten. Aangeziendoor de verhoogde in-, cassotarieven aan de post, thans met, 10 cents verhooging inplaats van 4 moet toerden beschikt, raden wy onzen, abonné's, in hun eigen belang aan, ons het bedrag zoo spoedig mogelijk; toetezenden. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van, 2l/t cent te worden beplakt. De abonnementsgelden van ons blad, en zijne premie uitgaven zijn Heldersche Courant: franco per poet f 1.40, Buitonland f 2.4B| - 1 U 1 kig zal 't zoo'n vaart niet loopen. Wat ten slotte uit de' Parysche smeltkroes zal te voorschijn komen, wjj weten 't niet. Van officieele zijde, door mr. Struycken en vervolgens door het Haagsche Plein zijn geruststellende, kal- meerende woorden gesproken; is gewaarschuwd tegen het zich laten beangstigen door sommige uitin gen van zekere buitenlandsche persorganen. Maar men behoeft ik wees er vroeger reeds op waarlijk geen pessimist of alarmist te zijn om te beseffen, dat hot ge beurde een noodlottigen invloed kan hebben op de Belgisch-Neder franco por post f 0.80, Bultooland f 0.90 Modoblod: franco per poot f 1.05, Sultan land f 1.» D-E WEEK. Septeiuber. De dag van 1 September 191 flj heeft getoond, hoe onwaar het zeg gen is. dat de hand tusschen d^ groote meerderheid van het Neder-i landsche volk en het Huis vanj Oranje zou zyn verzwakt. Met groo-, te geestdrift is de 39ste geboorte-» dag van H. M. Koningin Wilhel-j mina in gansch den lande ge-, vierd. De Hagenaars werden ver-^ gast, nadat zij jaren-achtereen, dit schouwspel moesten missen op een „ouderwetsche" parade. Het} „veldgrauw" heeft de schittering en, kleurenpraal van vroegere paradeq uitgewischt; vervangen door valq eentonigheid van tint. Toch stroom-» de 't naar de parade. Had, in dej Hofstad, de Hulpdienst telkens ou er-I is niet van de lucht. Het Amster- damsche gemeente-personeel hield gedurende een dag „protest-sta king en gaf, door het stilleggen van 't trambedrijf, de hoofdstad een naargeestig-triest aanzien. Overi gens bemerkte men niet veel van de „strike". Intusschen is bestraf fing op komst. En men heeft af te wachten, wat daarvan weer de ge volgen zullen zyn. Verhooging wordt gevraagd door alle groepen! Een ontwerp tot verbetering van dc mann, beeft positie der onderofficieren is inge- b'eegd. diend, maar bevrediging schenkt Seidel I8, berbaaldeiijk bestraft we- ■t niet, Dj wekgevers to het héte.- heeft gedaan betrprffende liet verdrag niet Bulgarije. Zal Servië weigeren te teekenenV Uit Parijs wordt gemeld: Volgens inlichtingen uit goede bron zal de Servische regeering weigeren liet vredesverdrag met Oostenrijk le teekenen, tenzij de bepalingen nopens de bescherming der nationale minder heden. welke Servië in strijd acht. mol de beginselen van zijn souvereinil worden gewijzigd. DIITSCHLAND. De moord op de Mi'iiichoucr gijzelar Een van de gruwelijkste misdaden, do moord op de gijzelaars te Miinchen. waardoor den 30qii April tijdens de communistische radenheerschappij tien volslagen onschuldige menschen bet leven moesten laten, zal door een pro cos, dat dezer dagen voor hel ..Volks gericht" in de Beiersche hoofdstad is begonnen, opgehelderd worden. Beklaagd wegens moord zijn de toen malige stadscominandant van München. de „koopman"- Fritz Seidel, en vijftien andere mannen. Een van de hoofd- hiildigen, de tramconducteur Ilaus- nmiddels zelfmoord ge- landsche verhoudingen. Wij weten, en calé-hedrijf" deden concessiën "r" een b,- d$t het dryven van minister Hy- J aan de eischen van het perso- 1i„ ,ii nvaii6 bij zijne landgenooten vol strekt geen onverdeelden bijval vindt. Integendeel, ten slotte is 't slechts een kleine groep in Bel gië, die Nederland te-lijf wil gaan. Maar gelijk mr. Marchant 'f in de „Vrijz.-Democraat" uitdrukt, „terwijl de Koning van België har neel; de mogelijkheid van eene sta king in dat bedrijf wordt groot ge noemd. Onder de typografen duurt de gisting voort. Van communistische zijde wordt de ontevredenheid onverpoosd aan gewakkerd. De nieuw-gekozen ge meenteraden hadden begin Sep- telyke betuigingen van vriend- j tember de colleges van D. B. te schap en dankbaarheid rk-htte tot hernieuwen, en ook daarbij doet pnze Koningin, terwijl ministers zich thans de communistische iii- in de meest pertinente bewoordin- vloed gelden. Dat in de colleges der zen ontkenden dat de Regeering stedelijke vroeden de Burgerwach- liet op grondgebied of souvereini-ten er in de komende tijden ge- teitsrechteii van Nederland had be- ducht „van zekere zijde" vanfangs grepen, was de Belgische regee- zullen krijgen: 't behoeft geen toe ring door haar- departement van lichting. Buiteul. Zaken bezig in het be- Het vredesherstel is in Patria nu vriende land een campagne te voe- gevierd. Maar met de zorgen en ren om Nederlanders over te ha- J nooden is 't nog lang niet uit len tbt landverraad." Van Belgische Gewaagd wordt weer, van in- zijde is minister Hvmans verwe- krimping van het aantal treinen, ten, dat Jiij in Nederland juist dat- En ook schijnen we ons te hebben gene deed, waarmee de Duitschers voor te bereiden op schaarschte, tijdens de bezetting van België in ZOo riiet nood by de behoefte aan Vlaanderen zooveel verontwaardi- kolen. De duurte blijft, drukken, ging hadden gewekt. Zij vergeten, j)e consumenten vereenigen zich in zegt mr. Marchant dat liet coöperaties en strijd tegen de woe- nog veel erger is: tpen waren de kerprijzen. Terwijl de oeconomen Duitschers met België in oorlog, bespiegelen, een Staatscommis- n" 1[iv®n Be,Igi! e!' Nederland nog sie tot bestudeering van het geval altyd „m vriendschap En hij con- wordt voorbereid, besluit Jan Pu- clgdeert; herstel van betx-ekkingen. bliek de zaak zelf aan te pakken, die op vertrouwen en vriendschap Men zegt, dat. het pogen reeds aan- berustén, kan alleen geschieden, vankelijk succes heeft. Of haar Jan wanneer de Belgische Volksverte- erin slagen zal vijandin Duurte genwoordiging besluit, dat zij „van werkelijk onder de knie te krygen, een Kabinet, dat op deze wijze den 0ok dit moet alweer de toekomst naam der natie in diskrediet leeren Mr. ANTONTO. BUITENLAND. treden, waar sommigen de. over stelpende drukte, het duizelingwek-f lcend gewirwar op heeten, doop zoi> bestraalden Koninginnedag van laat-zomer te machtig werd. Ook, en vooral in het Zuiden deq brengt, niet gediend is" lands, te Maastricht en in de streef van Zeeuwsch-Vlaanderen, heefli zich de enthusiaste stemming, het \Me.zjju nu-over „de kentering" gevoel van trouw en aanhankelijk- heen. Den 9en September a.s. beid voor het oude vaderland en komt de Tweede Kamer weer bij- j den troon der Oranje's op warm- een ter behandeling o.a. van wij- De Roemeeneche kwestie is oen spontane wijze geuit. De Belgische ziging Invaliditeitswet, Vrijwillige nieuw en buitengewoon acuut; stadium annexionisten, van wie gezegd Ouderdomsverzekering en nog wat ingetreden. De Opperste Raad. die nog wordt dat zij thans bezig zijn, in meer. Enkele «dagen erna zal de <w»kel antwoord lieeft ontvangen groot rumoer „hun laatste troeven Senaat de Arbeidswet voor de ko- (,c ,K,fa's- den ■|ontrs"MI 1n Hit te spelen", een der Allerlaat, nirklijke bekrachtiging gereed Ko™»«weh. reeeerms geneht. Een iillinintuin aan Roi maken. .besloten een-a (ge/aut naar Boekarest zenden "oin ultimatum ste is het prikkelen van Uncle Sanj door dezen voor te houden, dat hij We gaan tijden van «waren, in- Roomeensr-he regeeriug te oyerhandi- weldra weer zijn legers over deij spannende arbeid op het Haag- gea. „grootten vijver" zal moeten zenden, sche- Binnenhof tegemoet. Minis- Mocht Roemenië weigeren aan dc beschermt men België niet duchtig ter De Vries-is gekomen met zijn eischen in liet ultimatum gesteld bin tegen mogelijken Duitschen over- verhooging van successie-rechten, nen den vastge^teiden tijd te voldoen, valDe Belgische annexionjsx ontwerp op den Vermogens-aan- •ten, zeg ik, zullen die openbaringen was, en de storm van protesten, van gehechtheid aan Nederlaag tegen dit laatste wetsontwerp in met leede oogen hebben aan* den lande opstekend, zal zelfs den schouwd. Evenals „Nederlanders"!koelbloedigen minister De Vries van de soort des heeren Van Groet verrast hebben. Het wetsvoorstel nendael, nog steeds lid der Kamer, lijkt dermate haastig vóórbereid, maar tusschen wien en de Kat%- ;.negeerend het oordeel van Nijver- ticke Kanjerclub het tafellaken heidsraad etc., 't vertoont zulke u.'Sr zliitoeieu'üit toch welhaast zal worden doorgei .„schreeuwende onrechtvaardig- (,erus,trekt. 0„ in allo opzichten iheid", gelijk het „Hbl. 7.egt ./;1) orkennen «lat hetgeen is gciequi- jdat men geneigd zou worden de- rëerd mm de geallieerden moei worden Kenen gelijk te geven, die zeggen, overhandigd ter vcrdeeling onder «h idat Exc. De Vries eene „marge" kreditouren van Hongarije. (heeft, gelaten voor amendementen,' CV^plgens latere benchteu zoudeiiynn |die hij zal aanvaarden of althans sneden. De onderhandelingen over de i ziging der verdragen van 1839,5 op het „doode punt" gekomen. 1 kele alarmisten, aan „zwart! kers" en jobsboden ontbreekt 't ni eenmaal nooit! voorspeldei reeds afbreking der diplomatiek' onderhandelingen, zoo niet 'gevaai voor een gewapend conflict. En zi wezen op het vertrek van de Ne derlandsche delegatie uit Parijs, he vertoeven zoowel van mr. De M® rees van Swinderen als van di Loudon te 's-Gravenhage. Geluk feuilleton. dan zullen dc diplomatieke betrekkin gen tusschen de geallieerde.en geasso t icorde mogendbeden en Tïoojncnic- op houden en de afgezant, der geallieerde en geassocieerde mogendheden zal met de diplomatieke vertegenwoordiger? der mogendheden in de Koomocnsohe hoofdstad zetelend, uit Boekarest ver trekken. Naar verluidt, houdt het ultimatum kende dronkaard, een ruwe kerel, herhaaldelijk voor den strafrechter te doen had. De meeste beklaagden heb tien reeds iu de gevangenis gezeten wegens diefstal, afpersing of als sou teneur. .Uit liet proces is reeds gebleken dut tien gijzelaars op walgingwekkende. ruwe. cynisch-wreede manier werden afgemaakt. De slachtoffers waren twee jonge huzaren, die door de roode gar disten waren gevangen genomen, do dertigjarige gravin von Westarp, die niets anders op haar kerfstok had dan haar adel, drie jonge kunstenaars, die zich nooit met de politiek hadden in gelaten, een spoorwegambtenaar, een Beiersche luitenant, de Pruisische lui tenant prins Gustav von Thurn mul Ta kis, die toevallig te München op be zoek was. en de grijze kunstschilder piofossor Berger, die voor een bolsje wistische plakuat. had staan kijken en toen zei dat de voorstelling een op wekking was tot «leu burgeroorlog. Deze arme mensehen werden gebor gen in een kelder van liet Luitpold- gymnasiuni, waar ze al bet vuile werk moesten doen voor de roode gardisten, natuurlijk onder de iiederlijkste be schimpingen. Men dwong de gijzelaars toe te zien hoe de eersten hunner dood geschoten werden. Het lijk van gravin Westarp werd nog getrapt en in hel gelaat gespuwd. Nu wil de *,h©ld* Fritz Seidel na tuurlijk van niets weten en niets mis daan hebben. I FRANKRIJK. Koleniiooil. De Rerlijnsehe correspondent van do -Krankf. Zeit.nllg" wijst erop, dal «ie i-oisch tot. uiimiddellijke kolenleveriug. v/iu Eutept<^-zijde gesteld bij de jong ste onderhandelingen te Versa i lies over oen verminderd «(unntum te leve ren kolen, blijkbaar liet gevolg hier van is, dat Frankrijk dringend behoef te heeft aan Ruhrkolen, omdat, ook in Frankrijk een transportcrisis heerscli't minstens even ernstig als in Duitseh- land. Frankrijk is niet iil staat de ko len uit het Baai-gebied, waayoven het vrij beschikken kan, naar hol hiiincn- land over to brengen. Wellicht is dit gebrek aan kolen ook een verklaring voor het opgeven door Frankrijk van zijn verzet tegen de repatrieertng <lej j Duit-sehe gevangenen- Hoe eerder mul J dut transport vóór den winter kan wor- dén begonnen, hoe beter. ENGELAND. Een aans|ag op den Egyptische premier De ..Daily Tel." verneemt, dat er een uil-lag is geploegd op den Égyptiseheii Ipremier. Er werden bommen naar hem orpen fïlf bleef ongi-deerd. RltSLAND. Dc strijd tegen de Bolsjewiki. ,'olgeus een mededoeling aan het de draadloozc telegrammen, den laat jjgedoogeii, - te„ei„de de .van het machtige Parlement 111 daar /ijn 0pgeVangen. Dit w«.rdt thans „vriendelijke stemming" te bren- onderzocht.) gen?De positie van dezen be- windsman wordt dit is zeker Het verdrag met Bulgarije, geschraagd door den hevigen nood v„lg0„'8 p„n dnu^ioos beiichl jut der schatkist eu de. moeielykheid „Radio" bevat de „Sun", bot New om „nieuwe bropnen" te vinden. 0rksche blad. het bericht dat piert De actie voor salaris-verbetering t dént Wilson een geheel nieuw voorde' nstig. „De vorigf nij het leven n. dat hij onig)<^- DOOB BAYID HENNESSEY. 40.) De advocaat had geen lust den man alles te zeggen, en toch was hij \»>f besloten, dat Rnlathiel dien avond zoo mogelijk nog gewaarschuwd nioesj. worden. 1 lij wees met zijn .yyiger o «leu stapel «jpurantap en nam een bi jet van vijf pond uit zijn notitieboekji .Luister!" zoide hij ernstig. „De week heeft Salathiel mij redik zou graag zien. i «lellijk gewaarschuwd werd. De man keek naar liet bankbij, vouwde hot op en gaf het terug. „Neem me niet kwalijk. Sir -James.'" -zelde hij; ..maar dat is niet noodig. Wanneer, zooals u zegt, hij u het leyeh gered heeft, zult u beiu» geloof ik, nipt verraden. Het. is oen flinke kerel, wat ze ook van hem mogen zeggen, en hoe wel er een mensehenleven mee ge moeid kan zijn, zullen die courai^cm morgenochtend in Adullam zijn; nuiai neem me niet kwalijk, Sir JajpesJSz weten daar al lang, dat de militaytci iu de buurt zijn. En tusschen ons zegd en gezwegen, wat iu de coui Ion staat, zijn grootoudeels leugi De politie, heeft het bosoh in bi gestoken. 7jQ hebben er housch gipi gqUelin van gemaakt. Ze hebben hc luer zelf verteld!" Bij het aanbreken vau den voljun den dag vertrokken de reizigers naai Eatrick's Plaina. maar de J toegwigsiyeg ve^-JaJ^n. Het daet van j toen liei geldstuk van de tafel scheen hun ïoeht moest, hen noordelijk van liet te willen rollen. "iltiï „Ai.-nArd hrtlklipïi mnnr ïiiiflu.t V.ii llii I Tint inl i11 i<1 verstandig genoeg zijn reisgenooten niets te vertellen van wat hij in de Couranten gelezen had. HOOFDSTUK XXXII. Salathiel in het nau w. Om het verband van liet.verhaal te bewaren, moeten wij een paar dagen toiuggauu. Zooals meu zich zal herin aqren, hadden Xed Fenton eu Dandy Snyw dén qchtend, dat de brand uit brak. het dal langs den noordelijken j lathiel's mannen zich er te paard iu ver scholen hadden. Aan den eenen kant waren slaapbanken gemaakt, en daar tegenover stond een ruwe tafel inel stoelen. Hot was oen schuilplaats van de woudloopers. Juist vour «Ion ingang lieten de twee mannen hun paarden halt houden. „Nou maar opgooien," zeide Snow: „munt de Koningin, kruis Salathiel.' „Beet," antwoordde Fenton. Een shilling ging door de lucht epv viel op de tafel. ,Niet. aanraken," riep Dandy Snot 141 Kanaalweg 142 ONTVANGEN onze bekende qusliteit Letlische gezantschap te Kopenhagen zal Dvinslt (Dunaburg) weldra worden vermeesterd, daar de Lettische troepen nog slechts zes mijlen van de slad ver wijderd zijn, welker verovering van liet grootste gewicht zal zijn, daar zij het centrum is van de voornaamste spoorlijnen. Haar vermeestering'zou in werkelijkheid de verdrijving der bolsjewiki uit Letland en Litauen bé- toekeiicn. Mitau, 4 Sopt. De Russische Sovjet- regeoring heeft zich tot de Estlandsche regeering met vredesvoorstellen ge wend, up grondslag van de erkenning der onafhankelijkheid van den Estland- schen staat. KORTE BERICHTEN. In Zuid-Afrika vormt Smuts een mi nisterie. Alle ministers van hot minis- terie-Botha blijven aan. Een strafvervolging is tegen Knrolyi ingesteld. Het personeel van alle nog in Rus land gevestigde gezantschappen en con sulaten heeft het land verlaten. Aan de Australische kust bij Syd- nev heeft eeu hevige storm gewoed. Yun uit de zee steeg een waterkolom 100 Meter omhoog. De vroegere Beiersche kroonprins heeft zijn verloving met prinses An- touie van Luxemburg verbroken. BINNENLAND. dal gevoerd hebben, maar nadat zij bij de heuvels en buiten den yuurcirkel gekomen waren, reden zij in oostelijke richting en staken kalm een pijp op. Het was duidelijk, dat zij beiden iets op het- hart hadden, maar niet wisten hoe erover te beginnen. .Worden we vanavond terug vroeg Dandy i Het viel juist op den boek van de tafel met de beeltenis der Koningin boven. Beiden haalden diep adem eu loosden, een zucht. „Het is maar het beste zoo." zeide. Fenton. „op die manier redden we ten- miusle ons leven en krijgen we onze wachtvroeg Dandy na een Innge vrijheid terug. Of we heul aanwijzin- stilte. f gen geven of niet, kapiteiu Moore zal Dat hangt van ons zelf af." ant- vanavond toch het boseh iu het westen, woordde Ned ontwijkend. j aansteken, en .mijns inziens is dan hei. „Laten we opgooien, of We terug- laatste uur van kapitein Jack goslu- gaau of met," zei Dandy. j gen. Het was in den laatsten tijd trou- „Mij goed," j$ae.Ijcd's antwoord. wens niets meer; we mochten dit niet.: De twflo mannen keken elkaar aan; «tyen en we mochten 'dat niet doen en het was een bliK. die meer zeide, dan we werden zoo vroom als een dominee, een vau beiden onder woorden had dur- j Er is eten en drinken en geld in oyêr- ven brengen, en gedurende ge ruimen vlood, dut geef ik graag toe; maar dat lijd retleu zij zwijgend voort. Midden is geen woudloopen." in een dichte wildernis, waar boomva- Sedert eeu volgeling den Heiland rens en groote kruipplanten «le ruim- verried, heeft de meusch zijn persoon- ten tusschen de staiumcn vau reusacli- - lijkt: vijanden steeds iu de naaste 0111- tigc acacia's vulden, hielden zij hun geving. Als men aan Salathiel ge- pmtrckui in. Vpou hen stond een boom. vraagd had, wie hij het moest ver- iiqelemnal hol eu ruim driehojidcii'il trouwde, zou hij zoijdev aarzelen daar Viel tong, ofschoon er aan deii top ze- J bij Ncd Fanton en Dandy Snow ge kór wel eeu dertig voet was afgewaaid. - noeind hebben; en tocli luidden zij on Hij had zoon omvang, dat acht van Sa-verachillig voor eedon, dankbaarheid lliiel aan dc politie verkocht. kocht voor geld en voor hun eigen rampzalige levens, en nu waren zij," na het opgooien vau oen munt, op hel punt. om, wanneer, het signaal gegeven aun kapitein Moore het beste punt aan le wijzen om het westelijke bosch iu brand te steken en vuur zeeën te zenden naar hun oude woon plaatsen en makkers. Doch laten we dit schandelijke ver raad, verder laten rusten en overspriu- geu naur den dag, volgende op liet vertrek van Sir -James en zijn reis genooten. Fenton en Snow hadden zicli, nadat de troep aan het gevaar ontsnapt was, weer bij Salathiel gevoegd en Lenuox was naar- liet dal teruggegaan, om daar de teugels weer in handen t«- nemen. Jack. die geen verraad of gevaar vermoedde, wilde, alvorens naar het dal terug te gaan. te Kiugdon fouds Wal .levensmiddelen inslaan, liij wist niets van de waarschuwingen, die naai de vestrag geseind waren, want d« pit kijk had den verraders opgedragen ze aan Salathiel mede te deelen, Fen ton en Snow, die beweerden van de be Wegingen der politie op de hoogte te zijn, zeiden, dat de oude weg naarKing- dong PoniLs volmaakt veilig was, hoe wel ze wisten, dat er een sterke poli- jiemachh en militairen in Updqrlaug lagen. In gedachten verdiept, rce<|| Sa lathiel aan het'hoofd van zijn troep, jii.i volgde oen zwak 'spoor, dat waar schijnlijk door in liet wild levend vee gemaakt was en naar oen nauwe geiii leidde. Fleetfoot schrok eensklaps stak zijn ooren op en bleef staan. „Wat i- er, oude jongen?" zeide Salathiel die den teugel inhield en bleef luiste ren. Kolen uit België. Van Belgische zijile is te kennen ge geven, dat er mogelijkheid bestaat, maandelijks 10.000 ton kolen in Neder land in te voeren. Hoofdvoorwaarde voor de levering zou zijn hel verleu nen van eredieten. Huldiging Generaal Snijders. Donderdagmiddag halfvijf had in do groote zaal van het Hotel de Twee Steden te 's-Gravenhage de huldiging plaats van den oud-opperbevelhebber 'and- en zeemacht generaal" Snij der.-, waartoe in Januari j.1. oen co mité, gevormd uit verschillende per sonen. hot initiatief genomen had. Dit comité had verschillende bijdra gen verzameld om den generaal een huldeblijk aan te bieden, bestaande uit een borstbeeld van hem zelf en een fraaie uitgevoerd album, bevattende de namen van de leden van dit comité alle deelnemers, welke twee ge schenken hem Donderdagmiddag over handigd werden. Talrijke autoriteiten waren daarbij aanwezig. De bestraffing der gemeente-werklie den te Amsterdam. Iu de zitting van den Gemeenteraad van Amsterdam, op Donderdag 4 Sept. j.1. kwamen o.ni. in behandeling de adressen van de Anisterdamsche Fede ratie vun personeel in openbaren dienst en van het Plaatselijk Arbeidssecreta riaat., waarin werd verzocht, om liet daarheen te leiden, dat de beslissing van R. en W. in zulte liet. straffen van gemeente werklied en, die op 21 Juli hebben gestaakt, oiftredaan worde ge maakt. (Nam men weet werd deze staking gemotiveerd als zijnde een solidari teitsstaking len opzichte van dc Rus sische bolsjewisten). In de eerste plaats werd het woord gevoerd door den lieer Wesselingh (S.P.) Deze zeide zich te hebben afge vraagd, of hij zich in een kleine plaats, dan wel iu «le hoofdstad des Iniuls be vond. Hel zou een ongehoord feit zijn. in «1e arbeidersbeweging, indien de door B. W. voorgestelde straf werd gehandhaafd. Hel gevoel der arbeiders stelde zich aan de zijde der Russische en Hon- •sehe kameraden en toen de En tente wilde probeereu dat stuk socia lisme weg te rukken, hebben de arbei ders van Nederland alsook zij in diénst au de gemeente Amsterdam, zich so lidair verklaard met de Russische ka eraden. Vreemd heeft spreker er dan ook ui opgezien dat het gementebestuu iu Amsterdam de gemeentearbeider Hij hoorde niets bijzonders; in een boom tegenover liein zaten een paai ijsvogels, eeu vogel iu Australië alge meen bekend als de „lachende manue tjesezel," en verder waren op enkel- meters afstand eenige kangoeroe's on der een paar boomvarens aan hot grn zen. Salathiel reed zonder te aarzelen verder, want als ervaren woudlooper wist hij. dat ei geen vreemdelingen in den onitrek konden zijn, apders zou den de vogels en de andere dipten zich niet hebben laten zien. Hij niet., dut juist deze geul twee dagen lang door zwijgende bewakers omsin geld werd. Maar het beste paard strui kelt wel eens. Een scherp opmerker zou gezien heb ben. dat Fenton en Snow bleek wer den. toen kapitein Jack den teugel in hield, voor hij de geul iu ging. Zij re den op korten afstand achter hem en wisselden een veelzeggenden blik. toen Salathiel e«?n halve minuut later weer doorreed en iu de geul afdaalde, "^e geheele troep volgde. Hel was een woeste, vochtige geul. ongeveer vijfhonderd yards lang, met een langs loodrechte rotsen loqpBide kreek aan den eenen en een steile hoogte uau den andoren kant. Er "was een dichte plantengroei; zij moesten boomvarens en wingerdmassa's, '"die verword tusschen acacia's hingen, ver leiden, toen zij achter elkaar zicli een weg baanden tusschen 'vooruitsprin gende rotsen en groote zwerfblokken, terwijl zij hier en daar hun paarden over' half vergane boomstammen moes ten laten stappen, 'Op het kabbelen 'vau do snelstroomende kreek en het suizen van den zuidenwind in de toppqif der groote acacia's na heerschte er een stilte. En toch waren op en- dio op 21 Juli staakten wilde straffen, mei drie dagen schorsing en inhou ding \iiii loon d.w.z.. die nrbfiders fei tol ijk straffen iu hun gezin. Wanneer Amsterdam deze straf handhaaft, zal het gemeentebestuur zich blameeren. Daarom wil spreker den Raad uitspraak laten doen en stelt hij de volgende motie: „De Raad van oordeel dat de ge meeiitewerkliedon. die op 21 Juli "heb ben gestaakt als protest legen de in terventie vau de Entente in Hong#rtjiJ en Rusland, niet moeien worden ge straft. uoodigt B. en AV. uit. doze straf iu te trekken. De lieer Ter Haar lu-.-lfUt.} ny evenmin tevreden over de houding van B. en W. Het college heeft te lang gewacht voor hot straf oplegde voor het gebeurde op 21 Juli en als tegen" die proefstaking flinker ware opge reden van de zijde van B. en W„ zou die staking op 26 Augustus niet zulk een omvang hebben genomen. Wut had «leu de arbeiders te Amsterdam te ma ken met de intc-rventia in Rusland .-' De heer Ter Haar, voortgaande, wijlt er op, dat door dergelijke stakingen «te arbeidersklasse zelf wordt getroffen. De heer Wesselingh, zogt spr„ heefi tot heden een groote rol iu Amster dam gespeeld, doch nu hij raadslid (s geworden en den eed van trouw bestaande orde heeft afgelegd, het hem niel meer vrij staan te doi wat hij vóórdien deed. De heer Roodveldt (C.R.) betoog dat de heer Wesselingh wel degeli; het recht heeft, de tegenwoordige or« e aan te tasten, want liet is de wanor< van het kapitalisme die zulk een gro ten jammer over do wereld heeft, g bracht De heer van Lingen (R.-K.) liee uit den mond van den heer Wesselinj gehoord, dat B. en W. gebruikmak* von hun recht eu do macht die zij he hen. doch het zijn juist de inenschf t au den heer Wesselingh. die ver andersdenkenden een I aannemen, waarbij zij hun geweld 1 ten gelden. Spreker hoort nog dag lijks van vele personen, die over hun uangedaan molest klagen. Gaan zullen spreker en de zijnen dnn o« c het voorstel van B. en W. volgen. De heer Wijnkoop (C.P.) erkent d die staking van 21 Juli was tieke staking. Het ging ora den vrei s in Europa. De heer Van Tóngen En «laaropi moest de tram staken. (Gelach.) Er is gevraagd, zegt spr. verder, die tram menschen met den intefnatij nalen toestand hebben te maken. Sj zegt, dat het ging om bet welzijn vi de geheele samenleving en ais in Ru land het. bolsjewisme wordt neergeel gen. beteekeut dit de overwinning v het verderfelijke kapitalistische stoem. Spr. zegt benieuwd t® zijn naar d> houding der soo. dom. wethouders. Wethouder Wierdels zegt, dat Anwlerdainsehe Rnad reeds t winti) vijf-en-lwintig juren geleden bezig geweest eea werkliedenreglenient vajt te stellen, en in den loop der jaren getracht, dit zoo democratisch juoj, lijk uit te bouwen De heer Wesseliui heeft gesproken van eeh gevoel v solidariteit als oorzaak der stakii dit kunnen B. en W. moeilijk deelen, zij hebben het reglement handhaven en dat legt de sein en neerslaan der arbeid» doeld, hot is de straf tegen do stakii door den heer Wijnkoop 'een politie] genoemd. Zeker. «1e vrouwen en kim" ren worden daardoor getroffen rantwoordelijklieïd dragen de kende mannen. Als die staking van 21 Juli «lan zooln fiere daad was, waarom dan niet ronll uit de gevolgen ervan aanvaard. De lieer Posthumus (C.P.) Wij nn i- aard eu die straf onder protest. Wethouder Wierdels: Zoo iets t ■aardt men niet onder protest. En i. en W. nu deze straf opleggen mA- nen zij dat wellicht voor het verve de vrouwen der arbeiders zullen trac mi te voorkomen, dat voor zulke vei gebeurtenissen hun ecu deel van lijft loon onthouden wordt door toerfo van hunne mannen. Wethouder Wibaut deelt niee dat tegenwoordige wethouder voor de A beidszaken ér prijs op deze zaak te behandelen, wat heeft getraineerd is de schuld Federatie van gemeentepersoneel. eerst heeft willen overwegen of zij zaak der stakers voor het Scheidafje-; recht zou brengen. Toch bestaat dn< scheidsgerecht uit de gekozenen der Federatie. En als B. en W. nu van het Werklie- «lenregleinent zouden afwijken, «lart stond de weg weer open voor ullerTci misbruiken. Met moeile is in «len lóóp der jaren, ook met behulp van den heer Wesselingh. een stelsel opgebouwd dut begon te gelijken op een goede arbeids overeenkomstdoch thans wil diezelfde heer Wesselingh dit alles iu elkafer kele yards af stands vau alle kanten geladen karabijnen en geweren van meer dun veertig soldaten en politie mannen op hen gericht. Wanneer zij in een ijzeren kooi ge roden waren, zouden zij niet leelijkei iii de val geloopen zijn. Halverwege de geul bleef Salahiel woei- staan luisteren, want Fleetföol was buitengewoon onrustig. Het kon niet san de geul zijn, want daar was het dier al zoo dikwijls door geweest. De geheele troep hield hult en èi heerschte doodsche stilte, totdat klaps het scherpe geluid f41 Kanaalweg 142 Vraagt nu roeds onzeStalen-colleotle smijten, omdat het niet in zijn kraam te pas komt. En als de heer Wesselingh nu klaagt over de straf, heeft hij dat zich zelf Le wijten. De heer Wijnkoop. Dat gelooft geen enkel arbeider, mijnheer Wibaut' Wethouder Wibaut leest, daaraa «il het manifest voor de staking van 21 Juli voor. dat het minder ging om oen solidariteitsstaking dan wei om «Ion strijd t.egon het gemeentebestuur. Gaarne verklaart spr. dat de staking het hoogste recht voor de arbeiders kan zijn, maar men make er niel van een stakingsgyinnastiek. Spr. verklaart verder, dat in een vol ledige zitting vau B. en W. met a 1 g o- meene stemmen tot bestraffing werd besloten. De heer Wesselingh. repliceerende, zet nogmaals uitvoerig zijn standpunt uiteen. De door hem bij de aanvaarding van het Raadslidmaatschap gedane be lofte heeft, hij afgelegd, doch hij acht zich daardoor niet gebonden om iu te gaan tegen het belang der arbeidende klasse. Ten slotte zegt- spr.. dat volgens zijne meening B. en W, tevoren luid den moeten" zeggen, dat zij op grond van het werkliedenreglemenl straf zouden opleggen. Dnn zouden zij sterker hebben ge staan. Wanneer B. on W. echter vast houden aan hun voornemen, zal het _ten slotte leiden tot een strijd op leven en dood. Hij zal zijn inotie handhaven. Wegens het vergevorderd uur wordt de vergadering daarna verdaagd tot Vrijdagmiddag 2 uur. De winkeliers en de woekerwinst. De gecombineerde vergadering van Winkeliers-Vakvereenigingen. belegd door de Algemoeno Winkolieravereeiii- ging. Christelijke Middenettanlsver- eeniging en do R. K. Middenetandsver- ooniging „D® Hanze" te Amsterdam, hoeft de volgende motie aangenomen De vergadering. gezien de campagne, gesteund door een groot deel der pers. tegen den winkelstand, betreffende de z.g. „woe kerwinst", welke door den winkelier laakt zou worden, neemt het besluit een commissie te vormen uit «1e mid denstandsorganisaties, aangevuld met ertrourtonsmannen uit de burgerij, welke ten dsel heeft do woeker, waar deze zou gemaakt worden, te bestrij don en het yUbliek aan te tooneu, dal van woekeren bij den winkelstand in At algemeen «een sprake is. Huldiging vat een Nederlandscli Gezagvoerder. De Engolsche Board of Trade heeft m zilvoren servies overhandigd aun kapitein Ch Hst laan Willem Visser, ge zagvoerder vau de „Samarinda", van Rotterdam, als blijk van erkentelijk heid voor de diensten, door hem bewe zen -aan de bemanning en passagiers van liet l^ndenscbe stoomschip „Port Adelaide", die hij 3 februari 191? in den Atlnutischen Oceaan bij een schip breuk redde. Kazcrnceringstoestanden. Teneinde verdere verbetering in den kazernoeringstoeet&nd te brengen, is door don Minister vau Oorlog hel. n.v. bei I en voor zoolang de be- lalileit iu de kazeracgi- toelaat. zullen afzonder lijke dagverblijven, tevens eetvertrek ken. voor de korporaals en soldaten worden iugprieht mitsgaders tl roog- 'en poetskamers. De onderófficierska- mers zullen, voor zooveel nog noodig, worden geverfd eii gemeubileerd, - er voor ,1e Ar-, ,()1 1|ll0[ii.,_, tnrelg en rtuclfcn, wuscl.Ui- lTl dmelalkl 'A 1 -VNKh. n. f'«e emvoffifige verlirhtmesor.n.mm- ton, de noodige lancaster- of soortge- fe gordijnen deurmatten en z.n. ermatten of vloerkleeden. Aan sol en, die daarin zelf niet kunnen of willen voorzien, zal een hangslot voor hunne kast verstrekt worden van De. Minister van Oorlog wenseht; dat «le uitvoering van hot vorenstaande on- middellijk met kracht, zal wonh-u lei band genomen, opdat de veisclilllinute verbeteringen spoedig tot. stand zullen kunnen komen. Bij alle uitgaven zal eene gepaste zuinigheid moeten wor den in anit genomen en daarbij zal al zoo in alle opzichten naar eenvoud moetco 'worden gestreefd. Berooviug. In hef perceef Spinoznstraat 6 in den Haag is een man beroofd van 5!)üQ gul den, 15.000 Oostenrijksche kronen, 10,000 roebels, 10 dollar, oen biljet van 100 francs en eeu partij diamanten lei- waarde van 35.000 mark. goluiden. behalve die van de natuur zelf, de stille van het woud. Kapitein Moore had de geul geheel en al omsingeld; maar de polltlemun- nen en de soldaten wisten, dat ze le van eeu doen hadden met zes vertwijfelde man- fluitje weerklonk, onmiddellijk gevolgd nen, die bovendien uitstekende schut- dooi- eeu salvo uit twintig geweren. tors waren, zoodot zij geen haast mank- Zooals vau te voren afgesproken ten om de vijandelijkheden te hogin- was, had men om den ander gevuurd, nen. Er waren maatregelen gonomen. opdat de woudloopers zouden denken, oni de geul een week lang"omsingeld dat zij door een overmacht omringd te kiüpnen houden en hen op die ion- waren'. nier uit te hongeren; nttiar j« kon Salathiel wendde ziju paard en keek nooit weteu, wat er gebeuren zou. Nu l-Vnton en Snow aan: één blik op hen ze hen in de val hudden. belggden de was voldoende. Hij had een revolver in politiechefs krijgsraad, en»int«K©hen ziju hand. „Handen op." fluisterde hij hielden de woudloopers stil de wacht, Jlreng. „Nog één woord e je bent een terwijl Salathiel onder bedekking van kind des doods! Neemt hun wapens af', een groot rotsblok op een miiidel Jinp zei«le hij tot twee manschappen, difljj to zinnon, ora uit deVgeut; te bntsnap- diohter bij gekomen waren. „En bindt' 'pen. Fenton en'Show, dieLeèh^prot> in j ze uu vast aan die boomen tegenover den mond gekregen hadden, waren ge- de rotsen. Het zijn verraders! Dadelijk waarscbuwd. dat zij. al6 ze maar het zullen hier de kogels rondvliegen, dnn kunnen ze door hun eigem vriendeu doodgeschoten worden." „En nu mannen," ging hij katm voort, „bindt je paarden onder die rét- -sen vast. Het Is onze eigen geul en we minste loven maakten, om de aandacht van den vijand te trekken, onmiddel lijk zouden worden doodgeschoten. Zoo daalde de avond op ben neef op sol daten. politiemannen eu woudlabpers. troep konden geen beter punt getroffen bob- de vraag was hoe hen er uit te krijgen ben om ons te verdedigen. Zoekt reclits zonder te groot verlies aan menschen en links van de verraders dékking, en levens. Men kan een vos Jn zijn'hol op laat niemand, behalve voor zelfverde- jagen of lokken; maar dat is niet het- dlging. schieten vóórdat ik het bedel zelfde alB ie hand erin steken en lieiu «laartoè geef.eruit halen. Een half nur lang verstoorden geen (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5