Technisch Bureau VERKOOPT DE BESTE TABAK. Buitengewone Algemeene Vergadering 'k Zal 't nooit weer doen! SCHRIJFMACHINES Bestelt Uw drukwerk bij C. BE BOEI Ir. MAISON VAN ALPHEN, Dijkstraat 34 Tc»I<Mc>cm?244. De bekende KIKKERKOPJES 9 ets. per stuk. Kinkhoest Abdijsiroop d. BOON en WENTHOLT H. DEÜKIMEENTIU, de Boerenplaats no. 31, OPENBUEVERKOOPIMS re Verkooping, een Huis met Stalling OPENBAREVERKOO^ING een Kleermakersknecht Firma P. 1. UFÈBER. Goed ingerichte Complete aanleg van electrische installaties. VERSTEGEN in de Spoorstraat P. SPRUIT, Boekhandel, Kanaalwegl6l. Rheumatiek, SCHIETOEFENINGEN De BLOEMENTENTOONSTELLING IIimA.G.O. KOEGRAS. Notaris C. I. BUS, te Helder, OP WQENSDA6 24 SEPTEMBER 1919, Notaris C. 1. BUS, to Hildtr, Boelhuis. VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1919, Woensdag 24 September 1919, Gemeentelijke Inkomstenbelasting, Vakschool voor Meisjes v voor Helder en Omstreken. Half September; CURSUS IN KOKEN. CURSUS IN COSTUUMNAAIEN. Begin van den DRIEJARIGEN CURSUS voor RIJWIELEN. ZUIDSTRAAT CASINO. HENRI TER HAÜ's Nieuwste Revue PIANO'S en ORGELS. Geopend: KONINGSTRAAT no. 20. Nationale Bankvereeniging. Klier- Aan da H.H. Aandealhoudart aan da N.V. Middenstands- Credletbank voor Halder en Omstreken. voor Aandeelhouders, volgen» art. 21 der statuten, te houden op Donderdag 18 September a.s., 's avonds 8 uur, In het TEHUIS VOOR MILITAIREN, Kanaalweg, HELDER. Voorstal tot osontrookt vaa de zaken dor Vennootschap aas do Algamaaaa Controls Êankvereenlgicg voor don Middenstand Ie Amsterdam, on hot vestigen van een hl/kantoor dor Algemeens Centrale hier tor stede. De Raad van Commissarissen van de N.V. Middenstands-Credietbank vóór Helder en Omstreken, H. C. M. NYPELS, w.n. Voorzitter. Openbare Kennisgeving als bedoeld in de verordening van 12 April 1917 mat hot Kustgetchut in dn Stalling van den Helder. De Commandant van de Stelling van den Helder maakt bekend, dat op II en Ï2, zoo uoodig op 13 en op 18, zoo noodig op 10 S«ptr-mb»r 1919, schietoefeningen zullen nlaats hebben vanaf het fort ERFPRINS en OOSTBATTERIJ. Onveilig js de zee tusschen de richtingen Op tl Sapt^mber: tort ERFPRINS W.Z.W. zal worden gehouden in het Algsmeen Militair Tehui», Spoorstraat, op Zater dag 13 en Zondag 14 September a.s. en beide dagen geopend zijn van 2 5 uur en van 7 II uur 's nam. Inzendingen worden verwacht Vrij dag 12 Sept. tusschen 4 en 7 uur 'snam. Ingezonden kunnen worden: A. da door A. 8. 0. uitg*gavan plantan; 8 plinten, door liefhebbers gekweekt; C. inztndingen van de plaatselijke bloimisten. Entrée: 25cent van 2-5 uur en 10 cent van 7-10 uur. gad pl. Verloskundige, KONINGSTRAAT 32. Spreekuren: Maandag» en Dinadags n.m. 8-10 uur, Donderdag» en Vrijdags n.m. 2 4 uur •n bij afspraak. zal op Dondirdig 18 Saptimbir 1919, bij inzet en Donderdag 25 Saptembar 1918, bij afslag, telkens des morgens 11 uur, in het Noord-Hollandsch Koffiehui» t» SCHAGEN, PUBLIEK VERK00PEN: bestaande uiteene huismanswoning, met twee boeten, erf, wei- en bouw land gelegen aan de MIDDENVUET te Koegras igëmeente Helder), ter ge zamenlijke grootte van 58.1930 H.A. Eigendom van den Heer H. Blank man, an te aanvaarden het weiland 1 Januari 1920, het bouwland b(j het ontblooten van de schoof en de bouwen met erf 1 Mei 1920. Notitien en veilingskaartjes tijdig ten Kantore van genoemden Notaris verkrijgbaar. te SCHAGEN, in het N00RD-H0LIAN0SCH KOFFIEHUIS, bij inzat, bij afslag, Belangrijke £51 wagens vertrek van aan hooggeplaatst ambtenaar. Notaris BAAS zal op das morgana 9 uur, in het lokaal „TIVOLI", te Helder, publiek verkoopen: zal op voorschreven dagen en plaats onmiddellijk nè afloop der veiling van de Boerenplaats van den Heer H. BLA.NKMAN, publiek «afkoop» voor 3 koeien, erf, tuin, wei- en hooiland aen dan Stroowag ta Kaagras gem. Helder, kad. Sectie C. no. 6285, groot 2 hectaren 1 are. In huur bij den Heer P. VISSER. Te aanvaarden: het huis, erf en tuin met 1 Mei 1920 en het land met Kersttijd a.s. Lasten van 1 Januari 1920 af voor rekening van den kooper. Bataaldag 6 Novembar a.a vóór 12 uur, ten kantore van genoemden Notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De wd. Notaris TILLEMA te Heider, zal op des voormiddags 10 uur (nieuwe tijd), ten verzoeke van de heeren J. van Tongehlo en J. Kossen te Koegras, tan huize van den heer J KOSSEN, la JulianadMPp, publiek verkoopen: g oote partij palen, timmerhout, kozijnen, diuren, ramen, krulwegena, partij IJzar, ateenen, pennen, afbraak, enz., enz. J. TILLEMA, wd Notaris. als: eiken- en mahoniehouten Salon- Ameublementen, ieder bestaande uit: tafel, 4 stoelen, 2 crapauds, canapé, buffet, theetafel en spiegel. Voorts: tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, diverse salon en schemer lampen, tafelkleedeo, vloerkleeden, loopers, zeilen, onder en overgordijnen met garnituren, slaapkamer ameuble ment met bedden" en matrassen, Jaarsma's Insluithaard, kachels, divan met kleed, echte achilderatukken, serre ameublement, oud-Hollandsch ameu blement, eenig tafelzilver, glas- en aardewerk, keukengereedschap en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen daag» ta voren van 2—S uur. o. wd. Notaris TILLEMA te HELDER, zal op doe avonds 7 uur, in „CASINO1 aan don Kanaalweg publiek verkoopen da volgaeda ptrcaalan ta den Helder Perc. 1 t/m. 6. Zee nieuwgebouwde woonhuizen met erven aan de noordzijde van de Bloemstraat, kadastraal bekend Sectie C, no. 7237, groot 5 aren 39 centiaren. Perc. 7 t/m. 12. Zes nieuwgebouwde woonhuizen met erven aan de zuidzijde van de Bloemstraat, kadastraal bekend Sectie C, no. 7238, groot 5 aren 39 centiaren. Perc. 13 t/m. 18. Zes nog niet geheel voltooide woonhuizen met erven aan de noordzijde van de Bloemstraat, kadas traal bekend Sectie C, no. 7336, groot 5 aren 39 centiaren. Perc. 19 t/m. 24. Zes nog niet geheel voltooide woonhuizen met ervan aan de zuidzijde van de Bloemstraat, kadas traal bekend Sectie C, no. 7337, groot 5 aren 39 centiaren. De perceelen 1 tot en met 24 hooren tot het faillissement van den heer G. J. Timman, aannemer Helder, en worden verkocht krach tens art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek. De perceelen zullen worden gepre senteerd afzonderlijk en in combi natiën. Perc. 25. Het huis en erf aan de Spoorstraat no. 124, waarin gevestigd is geweest de slagerij van den heer J. v. d. Berg, kadastraal bekend Sectie E, no. 1180, groot 1 are. Het perceel wordt verkocht wegens sterfgeval, is voor vele doeleinden geschikt en dadelijk na betaling te aanvaarden. Perc. 26. De gamalenkokerlj met erf aan de Vijzelstraat hoek Jan in 't Veld- straat, kadastraal bekend Sectie C, no. 5237, groot 3 aren 30 centiaren. Dit perceel is dadelijk na betaling te aanvaarden. Perc. 27. Het pakhuis aan de Jonkerstraat no. 67, kadaster Seclie C, ne. 6848, groot 94 c.a. Dit perceel is dadelijk nabetaling te aanvaarden. Perc. 28. Het huis en erf aan de Vlaming straat no. 62, kadaster Sectie E, nos. 2385 en 2386, groot 94'c.a. Perc. 29. Het hui* en erf aan de Nieuw- straat no. 47, kadaster Sectie C, no. 4609, groot 94 c.a. J. TILLEMA, w.d. notaris. N.N.W. Magnetisch tot op 7000 M. van het fort. 00ST-8MTERU,Ww j tot op 7000 M. van het fort. Op 12 Sept mbsr: fort ERFPRINS W. Um.lmrh N N W 1 Lot op 7000 M, van het, fort, Op 18 Sopt^mber: f.,t ERFPRINS W. tot op 10000 M van het fort. Op de dagen dat gevuurd wo;di zal op het fort een roudu «lag 3 uren voor het begin der schietoefeningen halfstok waaien on asn uur voor het begin geheel worden voorgeheschen en tot het eiad der oefening blijven waaien. Het is alsdan verboden in hti on veilige vaarwater te visschen, te varen en te ankeren. Aanvang der achiateafsningen ten 10 uur m. Ondorgotaokanda bsveeft zloh befesfd aan «oor alla voorkomends MstsOlWBfkfHl P. KWAST, Laan 14. Bekendmaking. MILITIE. Voorkeur omtrent do inlijving. Be Burgemeester van Heldar maakt bekend, dat de lotelingen dezer ge meente, lichting 1920, die hunne wenschen met betrekking lot de inlijving niet bij den Ksurïngs'aad of op andere bij de geldende voor schriften bepaalde wijze hebben ken baar gemaakt., alsnog vóór 10 October *.8. van deze wenschen ter Secretarie dezer gemeente, afdeeliDg Militaire Zaken, Dijkstraat 10, kunnen doen blIjkeD, van des morgens 9 tot 12 uur. De bijzondere aandacht van belang hebbenden wordt gevestigd op de gelegenheid tot plaatsing bij de zee militie in een der navolgende be trekkingen matroos, stoker, monteur, radiotelegrafist, seiDer, vliegtuigmaker, torpedomaker, machinedrijver, scheerder, ziekenverpleger, schrijver, kok, hofmeester. Zfi, die een beroep uitoefenen, dat hen voor een van deze betrekkingen geschikt, doet zijn, en die zich nog niet bij den keuringsraad voor de zeemilitie hadden aangemeld, kunnen zich daarvoor alsnog vóór 10 October a.s. opgeven bij don Burgemeester, liefst met overlegging van diploma's, getuigschriften of andere bescheiden, waaruit hunne geschiktheid voor de gewenschte bet rekking is af te leideD. Belanghebbenden zullen echter re kening hebben te houden met de mogelijkheid, dat aan hun verzoek om inlyving by de zeemilitie niet kan worden voldaan, of dat zij bij de zeemilitie worden geplaatst in een andere dan de door hen meest gewenschte betrokking. Ingelijfden bij de zeemilitie woi den voor eerste-oefening ten hoogste 8$ maand in dienst gehouden, hebben slechts eenmaal eene herhalings oefening te volgen en zijn vrij van landweerplicht. Helder, 6 September 1919. dienst 1919. BURGEMEESTER en WETH0U0ERS van HELDER herinneren belasting schuldigen er aan, om da reeds verscheen termijnen van boven- varme'de belasting ten spoedig ste te voldoun ten kantors van des Gemeente-Ontvanger, alhier (Kanaalweg tuer de Postbrug), ten einde verrolgingakosten te voor komen"; Helder, 3 September 1919. Gsvraagd (thuiswerker). Adres: Gebit LEEK, Spomstr 21 Hoofdgracht 18. 20 lessen, I X per week. Leergeld voor dames f20.-, voor dienstboden f10. 20 lessen, 1 X per week. Leergeld voor dames 125.—, voor dienstboden f 12.50. 1 NOVEMBER: na afloop der Lagere School. Aangifte op het spmakuurDinsdsgt vso 2J-4 en donderdags van 7 8 uur. JONGENS of MEISJES, r I t beneden de 13 jaar, gevraagd, voor de bezorging der „Heidersche Courant", op: Dinedae-, Donderdag- e>« Zaterdagmiddag. AdresDrukkerij van dit blad. Er kunnen een of twee nette Per sonen g pla-'fsi w>rdan, mat' ga- bruik van vrij« Slaapkamer en huittlijk vork8er. AdresBureau van dit blad. Twee nette Milic. zoeken «on eenv. KAMER met 2 Slsapgb!jgarhod-n of 2 kleine KAMERS, iuder met Slaap gelegenheid. Brieven onder No 23, Bureau van dit blad. Te koop oen ruim Winkethuis, met groote woning, op prima stand. Brieven onder No. 14, Bureau van dit blad. TE KOOP: een Huis Weezenstraat No. 56a, een idem Hoofdgracht No. 8, een Winkelhuis Gasstraat No. 20, twee Huizen Diaconie-straat No 26 28, twen id- m Kuiperstraat No. 46 48, een idem L v. Berkstraat No. 10. Verder nog veh Huiz-n in verschillende skaten. N.B. 0_'k mime keuze in Heeren hu'zen. Adres: P. PUINBROF.K, Keizvr. itrsat 39 Makelaar en Taxateur. Te kóóp WINKEL- en WOON HUIS, ruim 5 Meter breed, 30 Meter diep, met tuin, van alle gemakken voorzien. Adres: Emmastraat 32. Te koop 2 «oliede flinke BURGcR WOONHUIZEN, staande aan de Weezenstraat waarvan één over 4 weken te betrekken. Adres: Gebr. VAN PELT. Mevrouw SCHORER, Binnenhaven 48a, vraagt, met 1 Nov. «en nette Dienstbode. HUISHOUDSTER. Ongoveer half Oct.a.s. als z. d. be trekking gezocht, in of om den Helder. Bij voorkeur als zelfstandig bij een burgerman. Brieven onder No- 24, Bureau van dit blad. Gevraagd een nette Dagdienst- bode tegen hoog loon. Adres: GOVERS, Spoorgracht 28. Tandarts DE MUNCK (voerhss:. de Tandarta van de firma FRACNKEL Co is zelfstandig ta «preken: lederen WOENSDAG van 12 4 uur bij Mei- Wed. VISSSR Loodsgracht 15, den Helder. Kunsttanden (nu solide gemaakt). Beslist pijnloos trekken en vullen van tanden en kiszan. Tel. interc. 288. W. VERHAGEN, Aanspijker, Middenstraat 33, an P. BOMHOFF, Langestraat 76 bavalan zich bsltafd aan. P.S. Da badianini heeft plaats in Uniform-Co8tuum. De dikke kleverige slijm, welke zich bij kinderen, die aan deze ziekte lijden, iu de luchtwegen ophoudt, ver oorzaakt de krampachtige hoestaanvallen en het vreemde piepende geluid, dat aan de kinkhoest zoo eigen is. Door deze slijm te verwijderen, kunt U het lijden van Uw lieveling veel verlichten. De oefent een verzachtende werking uit op de ontstoken slijmvliezen on doet door haar slljmoplossende eigen schappen groote hoeveelheden hiervan loskomen. Na eiken lepel Abdijsiroop worden de kinderen gewoonlijk veel rustiger, krijgen meer lucht. Behalve in geval van kinkhoest, wordt de Abdijsiroop ook zeer geprezen bij catarrhale aandoeningen der ademhalings organen, verkoudheid, hoest, slijmhoest, in fluenza, bronchitis, griep, hooikoorts, asthma. Prijs per flacon van 230 gram f 1.60; van 550 gram f3.25; van 1000 gram f5.-. Alom verkrijgbaar. Eischl rooden band met onze handteekeningL. I. AkkerBotterdam. Van Donderdag 11 tot an met Zondag 14 Sept. OPVOER'NG van: ir» drl" acten- GROOTSTE SUCCES TE ROTTERDAM, AMSTERDAM, DEN HAAG. La:s do Ptrsvftrslagon. A'-'OPd-Bureau geopend 7 uur Aanvang 8 uur. Entrée: t 1.75, 1.50, 1 25, 0.75, verhoogd m%t 15 pCt. Auteuisrnrh! en 20 Sted. balsatlng. PLAATSBESPREKING vanaf Maandag 8 Septin het Sigaronmaeazyn v. d. Hr. KOKELAAR. lederen avond BAL WA. Wij hebben steeds flinke keuze in nieuwe an gebruikte Piano's en Org?ls in diverso modellen en prijzen. A contant 2% korting. FRANCO HUIS. J. A. VAN DER VLIET, Plantsoenstraat 13, Helder. Agent van R. VAN DEN BUSG'v Piano- an Orgelhandel ta Amersfoort. Al de uit te voeren werken onder garantie. KAPITAAL en RESERVEN 7,500,000.— KANTOOR DEN HELDER. (P. GROEN ZOON.) EFFECTEN - COUPONS INCASSEERINGEN SAFE-DEPOSIT HANOELSCREDIETEN - REKENING-COURANT SPAARBANK 4 RENTE CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND DEPOSITO'S BEWARING VAN FONDSEN - REISCREDIETBRIEVEN. Kantoor geopend van 9 4 uur Tsterdapa van 9-1 uur Ons is de alléénverkoop der Elzasser-Kalimeststoffen opgedragen in het Noordelijk gedeelte van N.-Holland Alvorens te koopen, raden wij U aan eerst onze zeer concurrente prijzen aan te vragen van Kalizout 20 a,s mede origineel Thomasslakkenmeel sterkmerk 14 tot 18 °/0 C. R. KEYSER Co., Kunstmesthandel, Den Burg, Texel, Den HeJder. DE BESTE AMERIKAANSCHE MERKEN. GEILL. PROSPECTUS GRATIS VERKRIJGBAAR. Eerste Egmondscire Bonds-Lunch room Hotel Restaurant tegenovsr de PRiNS HENDRIK-STICHTIN6. Restaurant a la carte den pilden dag. Prima consumptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rljwielan. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENEWQUD, Enmond aan Ze«9. Spit, Ischias, Spierverrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door do beroemde Visser'sRheumatiekolie. Probeer dit éénmaal, gij rheuuia- tieklljders, en U kuut de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.45. Verkrijgbaar to Den Helder bij: 9. M. GELIJSTEEN. Verder bij alle Drogisten. Fabr. P. VISSER. E. Erfech. Veen fOr.) Oam«t f Huarwerk Ie een zeek ven vartrGuwen Wendt U dan aan onderstaand adreei daar worden alle soorten •erl«»n gemaakt op Sil ven <l£g«vMJler< haar. G. WIJTSMA, SPOORST»»aT9ï SMBIWat I. dat 7^ JNeienJn het haar,*? Wasch dadelijk Uw haar met den haar verzorger LAX. LAX doodt levend onrein en verwijdert neten, roos on stof. LAX bevordert den haar groei; geeft glans en golving. Onmlabaar voor schoolgaands kinderen. Prijs per doos 25 cent, vol doende voor V» liter hygië nisch hoofdwater. Bij alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. Concurrentie onmogelijk. De van ouds bekende Turf- ca HET «chippsr Do Groot Is hier s met een prima lading e 1 Korte Turl, o 1001 .tuk, I 12.-, ifg.tia.ld, a 1000 stuks 112.-, thuUbgzorgd. 9 *jE Ligplaats Kanaal bij da Lendtteeg. 2 Bestellingen worden uitge- 3 S voerd en aangenomen door: «a W. VLIET, Hsogstrast 127 en j| u Doolhof 3JANSEN, Qaistrs.t II, Concurrentie onmogelijk. gezwellen, open beenen, fijt, lik doorns, wratten, ring-, baard- en dauwworm, zwerende borsten, brand- en andere wondeD, allerlei zweren en gezwellen, genezen in enkele dagen, door de Op rechts Winaumer Zalf. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe voordeeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ben.-Ag.nt: J. C. DE VRIES, Win- «urn (Br.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29; J. Eelman, Dijk straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westerbaan, Sluisdykstraat; C. Buis, Spoor gracht 23 H. W. Zegel, Kanaal weg 63M. de Ridder-Meijer, Zuidstraatvoor en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 93.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6