HELDER8CHECOURANT HET EINDE VAN DE KEIZER 9 VOGELVRIJ Attentie No. BI41 ZATCRDBA 13 SEPTEMBER IBIS 4T« JAARQANQ Rcdaoteur-Oltgwr: C. PË BOER JrM Helder. Oplaag 7000 ex. AbonnementeprlJ»In de sfd f 1.16, per po»t f 1.40. Buitenland I 2.40. - Loeae ex. 3 ct. - Advertewtlèn per repel 171/, ot Op- en ondergang van Zen en Maan en tijd van hoogwater (Texel). (Zomertijd.) Maan Zon Hoogwater September. op: onder: op: onder: v.m.: n.m.: Zondag 14 a. 9.8 a. 0.9 6.32 7.17 11.45 0.16 Maandag 15 9.55 1.28 6.38 7.16 0.80 1.— Dinsdag 16 10.52 2.28 6.35 7.12 1.6 1.20 Woensdag 17 11.57 8.21 6.87 7.9 1.40 2.10 Donderdag 18 m. 0.8 4.4 6.39 7.7 2.85 8.20 Vrijdag 19 v 1.- 4.89 6.41 7.5 4.- 4.65 Zaterdag 20 2.22 6.7 6.48 7.8 5.80 6.20 Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld Heldereohe Cou rant, Zondagsblad en Modablad 8d« kwartaal 1919 te willen over maken per postwissel of aan post zegels vóór 20 Sept. a.s., zullen de anders daarover per postkwitantie worden beschikt met verhooging van dispositiekosten. Aangezien, door ds verhoogde in cassotarieven aan de post, thans met 10 cents verhooging inplaats van 5 moet worden beschikt, raden wij onzen abonné's, in hun eigen belang aan, ons het bedrag zoo spoedig mogelijk toetezenden. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/» cent te worden beplakt. De abonnementsgelden van ons blad en zijne premie uitgaven zijn Haldarsche Courant: frsnoo per post f 1.40, Buitenland f 2.40 Zondagsblad franco por post f 0.80, Buitenland f 0.80 Modeblad: franco por post f 1.06, Buitonland f 1.30 BUITENLAND. Het vredesverdrag met Oostenrijk. Parijs, 11 Sept. Volgens een besluit van den oppersten raad, hebben de Roemeniërs en de Joego-Slaven een uitstel van drie dagen tot Zaterdag gekregen, om het verdrag met Oos tenrijk te teekenen. Te Versailles hadden de Fransche troepen geen eerbewijzen verleend aan de Duitsche afvaardiging toen deze na de teekeniug van hot verdrag uit het paleis van Versailles naar buiten kwa men. Gisteren heeft te St. Germain een compagnie infanterie het geweer gepre senteerd tot Renner uit het kasteel kwam. Renner antwoordde op deze be leefdheid door herhaaldelijk zijn hoed diep af te nemen. Hij glimlachte bijna. Er stonden nauwelijks driehonderd belangstellenden voor het kasteelplein toen de Oostenrijksclie afgevaardigden naar buiten kwamen. Temidden van al- gemeene onverschilligheid werden de kanonschoten afgevuurd en de meeste afgevaardigden gingen in de restau rants aan .de Seino koffiedrinken. Om tien minuten over elven was de plech tigheid afgeloopen. Onlusten in Fiume. Meer dan honderd Italianen, onder wie officieren en soldaten, protesteer- dep Woensdag voor de Engelsche ka zerne tegen de invoering der Engel sche politie. De Engelsche militaire macht moest tusschen beide komen, drong de kazerne van het Finme-vrij- willigerslegioen binnen en ontwapende een bataillon. VEREENIGDE STATEN. Politiestaking te Boston. De troepen hebben bevel ontvangen om zich gereed te maken teneinde on verwijld in te grijpen ter onderdruk king van de bandeloosheid, welke een gevolg is geweest van de politie-sta- king. Er zijn vele winkels geplunderd en de wanordelijkheden nemen toe. Dinsdagavond hebben misdadige ele menten winkels geplunderd, omdat er door de politiestaking geen bewaking was. De schade aan eigendommen be draagt meer dan 300.000 dollar. Naar wordt gemeld zijn gedurende den nacht verscheiden aanrandingen op vrouwen gepleegd. Verscheiden personen werden ge wond. Ongeveer 2000 personen zijn door de vrijwilige politie gearresteerd. Het vredesverdrag met Bulgarije. De overhandiging van het Bulgaar- sche vredesverdrag is tot Zaterdag of Maandag uitgesteld. Aan Bulgarije zal een tormijn van 25 dagen worden toe gestaan voor hot aannemen van het verdrag. Do V. 8. en Armenië. Senator Williams heeft bij den Se naat het voorstel Ingediend, om ge- FEUILLETON. DOOR •AVH) HENNESSEY. 49.) Hij was weg voor Lennox kon ant woorden; deze voelde eens of zijn ge vangene nog goed gebonden wa9 en drukte daarna zijn pistool op hel voor hoofd van den inspecteur, om hom er aan te herinneren, dat hij er nog was. Een lunge stilte volgde. De lucht was bewolkt, en daar er geen maan of sterren waren, was het pikdonker. Je kon geen hand voor oogen zien, doch je hoorde wel een groot aantal verschillende geluiden. Alleen bij vollen dag valt de stilte in het Australische boscli zóó op. De vreeselijke, doodsche stilte verdwijnt met hot ondergaan dor zon, en de een zame uitgestrektheden worden dan met talrijke geluiden bevolkt. De luisteraar hoort de bewegingen van dingen, die kruipen en krieuwelen, van dieren, die springen en van vogels, die fladderen. De avondwind beweegt het gras on het riet, tot het fluistert; de verschrom pelde schors, die van de stammen der groote acacia's hangt, klappert spook achtig in den wind tegen de knoesten. Takken, die tegen elkaar slaan, maken de vreemdsoortigsto geluiden; wanneer de wind ze heen en weer zwiept, kreu nen en schreeuwen ze, ja soms bij he vige stormen gieren ze. Wanneer de vos op jacht is, blaft hij, als hij zijn bliiik te maken van troepen om de orde in Armenië te handhaven. MIDDEN-AMERTKA. Revolutie in HondarAs. Gemeld wordt, dat president Ber- trand van Honduras is afgetreden en dat de rebellen de hoofdstad aanvallen. Do voornaamste havens aan de Noord kust zijn in handen der rebellen. De Amerikanen te Ceida hebben aan de V. S. om bescherming gevraagd. Het oorlogsschip „Cleveland'" heeft bevel gekregen naar die stad te gaan. RUSLAND. Nieuwe tegenslagen van Denikien. De pogingen van Denikien om het dbor de Oekrajiensche troepen aan de bolsjewiki ontrukte Kiejef te vermees teren hebben ten gevolge gehad, dat lfet den bolsjewiki gelukt is links van den Dnjepr aan Denikien een nieuwe nederlaag toe te brengen. De roode troepen overschreden de rivier de Saim en bezetten het spoorweg-kruispunt Honotop. Vorder hebben de bolsjewiki in den rug van Denikien de belaagrijke steden Zarizyn en Kamisjoen veroverd. BINNENLAND. Nederland en België. Het antwoord van minister Hijmans. Havas-Reutor seint uit Brussel d.d. 11 September: Officieel. De minister van Bui- tonlandsche Zaken, antwoordende op het schrijven van den Nederlandsehen zaakgelastigde te Brussel, d.d. 5 Sep tember, zegt dat hij reeds op 20 Augus tus openhartige en volledige verkla ringen heeft, afgelegd betroffende de dienst-nota, bedoeld in de mededeeling van Nederlandsche zijde d.d. 19 Augus tus. De minister voegt erbij dat hij toen de meening te kennen gaf, dat het vaststellen van den werkelijken datum van de nota voldoende zijn zou voor het wegnemen van den ongunstigen in druk, dien het openbaar maken, met onwelwillende en tendenzieuse bedoe lingen, van dit document door het Vlaamsche Persbureau, in een onvol- lodigen verminkten vorm, op de Neder landsche rogeering had gemaakt. De minister zegt voort9 dat deze meening werd gerechtvaardigd door do uitdruk kingen van d«" brief van minister-pre sident Van Vollenhoven van 19 Aug. Voortgaande zegt minister Hljman9 dat de opmerkingen van de Nederland sche regeering en de protesten, welke Zij heeft geformuleerd, door niets an ders kunnen worden verklaard dan door oen fondamenteel verschil van inzicht in den toestand. De Belgische regeering heeft, zonder dat zij ooit oen formeelen eisch heeft doen hooren naar welk deel ook van het Nederlandsche grondgebied, niet uit het oog verloren dat de Opperste Raad der geallieerden, toen deze op Maart het rapport van de Commissie voor de Belgische Zaken goedkeurde, heeft verklaard: in de eerste plaats dat de verdragen van 1839 zoodanig zijn aangetast dat de herziening noo- dig is geworden; in het belang van den algemeenen vrede; ten tweede dat al de clausulen dier verdragen één ge heel uitmaken; ten derde dat vooral de olausulen betreffende de stroomgebie den aan België ernstige schade berok kenen. Tengevolge van deze beslissing had do Belgische regeering alle redenen om te gelooven dat in e oplossing van de aldus gestelde vraagstukken konden worden begrepen wijzigingen In de ver deeling in 1839 aangegaan tusschen België en Nederland van de in 1815 vereenigde gebieden ter vorming van hot Koninkrijk der Nederlanden. Indien men er sindsdien in den boe zem der internationale commissie in toestemde een oplossing te vinden die de soevereiniteit niet aantastte. Ge schiedde zulke in het vaste vertrou wen dat de procedure, den 4en Juni aangenomen, aan België niet zou be letten de garantie te verkrijgen noodig om het een vrije ontwikkeling zijner economische betrekkingen te verzeke ren. Op 20 Maart was geen enkele beper king opgelegd bij het zoeken van nieu we formules die de artikelen van de vordrage van 1839 zouden moeten ver vangen. Ten onrechte dus beschouwt prooi vervolgt; de dingo huilt; nacht vogels schreeuwen; brui-kik vorschen brullen; en deze geluiden worden het meest gehoord bij kreken of poelen. Dergelijke en andere geluiden dron gen uit den nacht door tot Lennox, toon hij op Salathïel's terugkeer zat te wachten. Scherp luisterende, hoorde hij het geknor van een wombat tus schen de paarden aan het andere einde der geïmproviseerde weide. De dieren krabden onrustig met hun voorpooten in den grónd, en dan knorde de wom bat weer. Dit werd gevolgd door het geluid vau zich haastende voeten menschelijlce stemmen, en onmiddel lijk daarna verscheen Salathiel en fluisterde, terwijl hij de baar oppakte: i,Iu orde, hoor; ik heb ze met hun paar den wat te doen gegeven. Kom gauw idee!" Eenige minuten later stapten ze met hun last in de kreek en waren, den stroom volgend, in de donkerte verdwenen. Zij bewogen zich in de diepe duisternis zeer langzaam voort: toon het echter wat lichter werd, stap ten ze uit de kreek op den bega grond der geul, en droegen hun last naar een plek, waar mannen met ge weren op wacht stonden. „IetB te melden?" fluisterde Sala thiel. „Niets, kapitein!" „Prachtig! Laat ik jo dan voorstel len aan iemand, dien je misschien vroe ger wel eens ontmoet hebt; zoo niet, dan ken jo hem toch zeker bij naam: kapitein Moore, inspecteur van politie voor de kolonie Nieuw Zuid-Walea. Bindt hem aan een boom, daar is hij veiliger dan wanneer hij op den grond ligt; er is nog plaats tus&chen Fenton en Snow. Die kennen elkaar heel goed. de regeering van Hare Majesteit de be doelingen (preoccupations) der Bel gische regeering, waarvan in de nota van 20 Mei sprake is, als onvereenig- baar met de gevoelens van vriendschap en goede verstandhouding tusschen beide volken. De termen waarin de nota vervat is duiden er op dat de eerbied, verschul digd aan het. gevestigd gezag het be ginsel was dat overheorschte in de in structies die de nota bevatte. Het waro volstrekt niet de bedoeling een gehei- aanval te doen op de Hollandsche rechten op Limburg, voorvloeiende uit de verdragen die aan revisie worden onderworpen. Het was zeer klaarblij kelijk de bedoeling binnen geoorloofde grenzen te reageeren op pogingen der Duitsche propaganda die aan de Belgi sche belangen vijandig was en waarvan en nu de ontwikkeling aantoonde. Hijmans zegt met genoegen té heb- be gezien dat de Nederlandsche regee ring de theorie is toegedaan dat de verhoudingen tusschen de staten moe ten beheerscht worden door beginselen waarvan wederzijdsche achting en het recht den grondslag vormen. Niet al leen dat- België zich in internationale bfetreklcigen steeds die beginselen voor oogen hield, maar het heeft in 1914 ge toond alles er voor over te hebben om die beginselen in praktijk te brengen. Hij ma s verzoekt Van Vollehoven, de Nederlandsche Regeering mededeeling te doen van den pijnlijken indruk, die het schrijven van 5 September gemaakt Heeft. Hij verzet zich tegen een metho- die weinig in overeenstemming is idct de diplomatieke gebruiken en waardoor de publieke meening zich over de quaestie geen helder en onpar tijdig oordeel kan vormen. M&rinebegTOoting. Aanbouw van schepen enz. Een wetsontwerp is ingediend tot verhooging van het Vle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1919. Daarbij wordt voorgesteld het ar tikel: „Aanbouw van schepen en vaar tuigen door particulieren, aankoop van oorlogsBchopen, kosten van vervoer, beproeving" enz. te verhoogen met ƒ3,750,000. In het eerste half jaar werd reeds belangrijk meer verwerkt dan de helft van het toegestane bedrag (ad ƒ5,750,000), zoodat, daar de toestanden geleidelijk verbeterden, vaststaat dat de toegestane gelden ontoereikend zul len zijn. Van 1 Januari 19191 Juli 1919 werd namelijk voor bouw betaald ƒ4.3 millioen. In verband met de ver betering van den toestand wordt gere kend dat in het 2e halfjaar daarvoor ongeveer 5 millioen d.i. totaal in 1919 ongeveer 9.3 millioen zal noodig zijn. Op het dienstjaar 1919 kan alzoo een tekort van omstreeks 3.5 millioen wor den verwacht. Ten einde een eventueel tekort te kunnen aanvullen en bij verdoe ver betering van den toestand niet voor meerdere tekorten te komen te staan, wordt 3.75 millioen als verbooging aan gevraagd. De onderworpelijke aanvraag heeft )en betrekking op den bouw van den kruiser „Celebes". Overeenkomstig ge dane toezegging zal tot hervatting van den bouw van dezen kruiser niet wor den overgegaan alvorens daartoe gel den speciaal zullen zijn toegestaan. Van de voor de kruiser en de on derzeebooten te besteden geiten ad stol 3 millioen gulden zal de helft uit de Indische begrooting aan de Neder landsche middelen worden terugbe- ald. Aangeteekend wordt hierbij nog dat van de voor 1917 voor aanbouw toegestane gelden ad 14.5 millioen slechts 5.5 millioen kon worden ver werkt, zoodat over 9 millioen niet werd beschikt, terwijl het te verwach ten is, dat de dienst 1918 voor dit doel een onbeschikt bedrag van ongeveer 6 millioen zal aanwijzen. De Kloet-commissie. De Kloet-CommiBsie deelt mede, dat door haar tot dusver in het moederland een bedrag van ruim ƒ550.000 werd in gezameld, en dat zij, in verband met de gelden, welke in Indlë voor gelijk doel werden bijeengebracht, met toestem ming van den Minister van Koloniën voornemens is de inschrijvingen te sluiten zoodra door de sub-comité's de eindafrekoning der ingekomen gelden zal zijn gedaan. Het verkregen totaal zal waarschijn lijk niet slechts in staat stellen alle daarvoor in Aanmerking komende schade der inlandsche bevolking te vergoeden, doch laat vermoedelijk nog een klein ezcedent ten bate van het Smeroe-Fonds, waaruit bij onverhoopt latere rampen van der ge lij ken aard on middellijk de eerste hulp zal kunnen worden verschaft. Extra uitkeering. Op 1 October a.s. zal aan alle jaar- wedde-genietende militairen van het boroepspersoneel der Landmacht, voor zoover zij volgens de rijksinkomstenbe- lasting een totaal inkomen van minder HOOFDSTUK XXXIV. De dood in de geul. Kapitein Moor» was (wat het dwang- arbeiderstelsel van hem gemaakt had) oen bullebak en een bruut, maar hij was geen lafaard. Als een der laatste vertegenwoordigers van een wraak gierige toepassing der strafwet, was hij bij de geheele bevolking in geen enkel opzicht populair; maar het zou moeilijk zijn om den haat, dien de dwangarbeiders tegen hem koesterden, te beschrijven. Verscheidene hunner, we mogen er nog wel eens aan herin neren, waren verdienstelijke mannen, die om statakundige of onbeteekenende overtredingen gedeporteerd waren; maar Moore's optreden tegenover ben kende geen onderscheid of mensche- lijkheid. Voor hem waren het allemaal boeven, die klein gemaakt en gehou den, vernederd, gegeeseld en bij iedere gelegenheid aan hun verloren bestaan herinnerd moesten worden. Op allo tlren van den dag was hij ge woon door de hoofdstraten van Sydney to wandelen of te rijden, en wee den dwangarbeider of vrijgelatene, hoe ge respecteerd en welgesteld hij ook mocht zijn, die zijn hoofd niet ont blootte, als hij voorbijkwam. Die men- schen hadden geen burgerrechten (tot dat zij waren ingeschreven op een al- g6meone ainnestielijst onder het Groot- zegel van Engeland). Of zij vrijgelaten waren, werkten of in de gevangenis zaten, zij behoorden tot de klasse der dwangarbeiders, die onder het brutale gezag van den hoofdinspecteur ston den. Op hun beurt koesterden zij te genover hem een gloeienden haat, en het was volstrekt niet te verwonderen, straat, alwaar op No. 108 (dicht bö de Keizersbrug) het Manufacturen- magazljn van de Firma L GRUNWALD gevestigd is, wordt door het publiek van den Helder ten zeerste bezocht, omdat aldaar de prijswaardigste artikelen voor de goedkoopste prijzen verkocht worden. Niet alleen in de gewone huishoudelijke artikelen doet men er voordeelig zijn inkoopen, doch ook op de Heerenkleedermakerij, welke op de 2e étage gevestigd is, koopt men voor den prgs van f 80.— een prima aangemeten Demi, en voor f36.— een prima aangemeten Coatuum. Bezoekt aldaar eens, zonder nood zaak tot koopen, ons voorraadaagazljn van prima Engelsche Heerenstoffen. I. GRUNWALD, KEIZERSTRAAT 108. dan ƒ10.000 's jaars genieten, eene uit keering voor eens worden gedaan. De ze uitkeering zal bedragen voor hen, die eene bezoldiging genieten van ƒ2400 jaars of minder, één maand salaris met een minimum van ƒ100 en voor hen, die eene bezoldiging genieten van meer dun ƒ2400 's jaars één-twaalfde van de eerste ƒ2400 en één-vier-en- twintigste van hetgeen zij meer dan ƒ2400 genieten. Krijgen gepensionneerden ook de uitkeering der ouderdomswetten zoo zij 65 Jaar of onder zjjn? Van tal van zijden werd mij bo venstaande vraag gesteld. Ik heb steeds geantwoord dat ik van ooi-deel was van wel, dat de wet van geen uitzondering voor gepensionneerden sprak. Art. 28 dat hij „niet in 't genot is van eene rente als bedoeld in de artt. 369 of 370 der Invaliditeitswet of van eene uitkeering welke hem in plaats van die rente uit 's Rijks kas is toegekend, heeft behoudens het bepaalde bij art. 30 het recht op eene rente van 3 per week", welk artikel nog al eens werd ge noemd wijl men dacht dat dit een beletsel zou bevatten. Ik heb steeds beweerd dat het duidelijk was, dat dit op iets anders sloeg. Ik heb mij nu zekerheid ver schaft omtrent de bedoeling der wet en het is mij een genoegen te kunnen meedeelen, dat ook de reeds gepensionneerden voor zich en hunne echtgenoote (bij aanne ming der wet natuurlijk) de ouder- êomsuitkeering zullen erlangen. Ook zij krijgen, zoo zij 65 jaar óf ouder zijn zoo zij gehuwd zijn 5 per week, zoo zij niet gehuwd zijn of weduwnaar 3 en wel als ieder ander, zonder dat zij daar voor „arbeid bij anderen" hebben verricht. De eenige voorwaarde is, dat hun inkomen of dat hunner echt genoote beneden 1200 per jaar zij, en dat zij niet in de vermogens belasting zijn aangeslagen (art. 30). Zoo men weet is het de bedoe ling dat de wet 3 Dec. in werking- treedt. Ik meende goed te doen door fleze mededeeling in dit blad. Ch. L. VAN DE BILT, Lid 2e Kamer. PLAATSELIJK NIEUWS. De heer R. Brands, leerling tier Zeevaartschool alhier, slaagde voor tweede officier groote stoom vaart. Op het te Utrecht gehouden eindexamen voor oonducteur der brievenmalen slaagde de heer N. Oost, brievenbesteller alhier. Stafmuzlek Kon. Marine. Het stafmuziekkorps van de Kon. Marine keert op 15 September a.s. van de jaarlljksche kunstreis terug in de stelling van den Helder. Kerkconcert Joha. Kerkmeyer—Bakker. Zondagmiddag 21 September a.s. zal in de Nieuwe Kerk alhier een kerkconcert plaats vinden te geven door de altzangeres Joha. Kerk meyerBakker en den organist Louis Robert. In mevrouw Kerk- meyer—Bakker begroeten wij een nieuwe verschijning op het gebied van de zangkunst. In verscheidene steden van ons land mocht zij reeds met schitterend succes optreden en wordt algemeen haar prachtige stem en voortreffelijke voordracht geroemd. Zij heeft zich de mede werking verzekerd van den heken den Haarlemschen orgelvirtuoos dat er herhaaldelijk aanslagen op zijn leven gepleegd werden. Er waren natuurlijk, ook mannen in officieele posities, die een geheel an der karakter en een geheel anderen aard hadden, maar ongelukkigerwijze was in dien tijd een laisser fair politiek overheorschend, en dit stelde mannen als Moore in de gelegenheid den staat onberekenbaar nadeel toe te Hoe dit echter ook zij, ten slotte had Nemesis Moore achterhaald. Juist op het oogenblik, dat hij voornemens Salathiel en de zijnen te vernietigen, was hij zelf een aan handen en voeten gebonden gevangene, aan de genade van Salathiel overgeleverd; en hij kende den woudlooper te goed, om nog iets te durven hopen. Terwijl de woudloopers hun maat regelen om te ontsnappen namen, werd Moore door twee van Salathïel's man nen streng bewaakt. Vroeger had hij een van hen tot vijfhonderd stokslagen veroordeeld, en zij vreesden en haat ten hem. We behoeven er ons dan ook niet al te zeer over te verbazen, dat zij, toen hun chef afwezig was, de gele genheid aangrepen om hun vroeger en beul te bespotten. De ridderlijkheid van Salathiel tegenover een overwon nen vijand bezaten zij geen van beiden. Zij trokken hem aan zijn neus en kne pen hem, spuwden hem in zijn gezicht en vloekten hem uit, beschimpten en dreigden hem. Om twee uur in den ochtend waren alle maatregelen getroffen. Van de hoogten was geen 6chot gelost, geen teeken gegeven, maar geen oogenblik was de waakzaamheid der woudloopers verslapt. Zij wisten, dat vele oogen van do hoogten door de duisternis heen in de geul gluurden, en dat vele ooren Louis Robert, wiens praestaties van algemeene bekendheid zyn. Veel heeft Louis Robert bijgedra gen om de orgelkunst in ons land weder populair te maken, waarvan zyn orgelbespelingen te Haarlem, die door duizenden bezocht worden, een schoon getuigenis afleggen. Salarisregeling onderofficieren. In een Woensdag jJ. gehouden huishoudelijke vergadering vam de afd. Helder van den Bond van ac tief dienende onderofficieren-ma- chinedrijver en -stoker „Voor waarts", z\jn de volgende moties aangenomen: 1. „De afdeeling Helder van den Bond van Gnderofficieren-machi- medrijver en -stoker „Voorwaarts", enz. Gehoord de besprekingen in ver band met de steeds duurder wor dende levensstandaard en de nog steeds niet daaraan voldoende te gemoetkomende houding der re- geering. Vertrouwen stellende in het werk der sub-commissie (bestaande uit leden der commissie voor de her ziening der rechtspositie), welke belast is met eene herziening der huidige salrisregeling. Gelet echter op het feit, dat deze nieuwe salarisregeling niet eerder dan 1 Januari 1920 in werking zal treden. Gezien den noodtoestand van het oogenblik, mede in verband met den a.s. winter en de daar mede gepaard gaande zeer dure brandstoffen enz. Gelet op de toezegging van de regeering om een toeslag in eens gelijk aan een maand salaris met een minimum van 100.te doen uitbetalen. Overwegende dat hiermede lang niet voldoende wordt tegemoet ge komen om aan deze dure tijden het hoofd te kunnen bieden, en er ook dan nog steeds een groote ach terstand is in vergelijking met de loonen ter koopvaardij en deze loo- nen wederom deze maand worden herzien. Draagt het Hoofdbestuur op, om in samenwerking met de andere militaire organisaties er bij den Minister van Marine op aan te dringen om alsnog aan alle onder officieren met den rang van kor poraal on hooger een toeslag in eens uit te betalen van minstens 600.— en besluit deze motie te publiceeren in de pers en het Cor respondentieblad. En gaat over tot de orde van den dag." H. „De afd. Helder van den Bond Van actief dienende onderofficic- ren-machinedrijver en -stoker „Voorwaarts", enz. Spreekt hare verontwaardiging üit over de nalatigheid van het Ministerie van Oorlog om de ma rine onderofficieren uit te sluiten van het reizen in burgerkleeding i-oor militair tarief. En gaat over tot de orde van den 6ag." Bond voor Minder Marine Personeel. Bij Kon. Besluit van 30/8 '19 No. 18 is aan de statuten van dezen Bond weder goedkeuring verleend. Daarmede heeft hij de in 1904 dooi den rechtbank van Alkmaar ontno men rechtspersoonlijkheid weder terug. Dit vonnis grondde zich in dat jaar uitsluitend op 't feit, dat de wijze waarop in „Het Anker" ge schreven werd, in strijd was met art. 2 der Statuten, welk artikel voorschreef, dat met wettige en gepaste middelen worde opge treden. In juridische kringen heeft dit luisterden om het geringste geluid op te vangen; ieder oogenblik kon hot vuur op hon geopend worden of do brand gestoken worden in het droge gras en kreupelhout, dat de geul vulde. Omstreeks half drie hadden de ge vangenen reden te vreezen, dat hun laatste uur geslagen wa9, want één voor één werden zij van de boomen losgemaakt en naar een hooger ge deelte der geul gebracht. Daar ston den drie hooge boomen naast elkaar. Moore werd aan den middelsten ge bonden, zoodat hij naar het noordwes ten keek, Fenton en Snow rechts on links van hem; vervolgens werden ceu paar olielampen, die men gebruikte om 'b avonds de kreek over te gaan, voor aansteken gereed, stevig hoven ieders hoofd bevestigd, en losse takken rond hen opgehoopt. „Luister!" zeide Salathiel fluiste rend. „Jullie zijn allemaal moordenaars en hebben je leven verbeurd, en twee van jullie zijn verraders. Ik had jullie met het volste recht kunnen ophangen; maar ik gun jullie gaarne de verwij ten van je goweten en do wraak vnn God. Jullie hebt de vorige week. liet bosch in brand gestoken om mij „uit to rooken", maar het i9 jullie niet ge lukt, doch in plaats daarvan hebben jullie elf menschen vermoord, waaron der drie vrouwen en zeven onschuldige kinderen; in een vuurzee stierven ze dfcn verstikkingsdood. En verneemt nu van mij, jullie verraders, wat de com missaris van politie al weet. Tenzij je eerst doodgeschoten wordt, zullen jullie alle drie levend verbrand wordon, le vend verbrand door kapitein Moore's politie, op diens eigen bevel. Het i9 na tuurlijk heel goed mogelijk, dat, wan neer wij de lampen aansteken en van achteren beginnen te vuren julli door vonnis, tot in hoogste instantie be vestigd, veel kritiek uitgelokt. Een verzoek in 1908 om op de in middels gestichte Bond v. Minder Mar. Pers. (vroeger was 't alleen Matrozenbond) de Kon. Goedk. we der te erlangen, werd door den toenmaligen Minister van Binnen- landsche Zaken, ad interum van Justitie, Heemskerk, geweigerd, omdat de nieuwe Bond een voort zetting van den ouden was en aan dien ouden de goedkeuring een maal was ontnomen. Deze zelfde Minister was 't nu gegeven, de goedkeuring 11 jaar later te verleenen. Bloemententoonstelling A. G. O. Zaterdagmiddag 2 uur zal, zooals wij reeds zeiden, op de bovenzaal van liet Algemeen Militair Tehuis de aan gekondigde bloemententoonstelling door A. G. O. georganiseerd, worden ge opend. Uiteraard weet het bestuur nog niets omtrent de inzendingen. Er was destijds veel animo bij de kinderen, maar wat er van de gekweekte plan tjes en stekjes terechtgekomen is, zal moeten worden afgewacht. Ook als maar de helft tentoongesteld wordt, is het nog een respectabel getal. Er zal gezorgd worden voor passende versie ring der zaal, terwijl een strijkje de ge zelligheid verhoogen zal. De jury bestaat uit vakkundigen, t.w. de heeren Puinbroek, S. van Ames- foort en J. de Vries (Julianadorp.) Voor bekroningen zijn een aantal prij zen aangekocht, terwijl tevens diplo ma's worden uitgereikt. Het is te ho pen, dat een aantal bezoekers de on kosten voor de Vereoniging wat zal kunnen dekken, want de A. G. O. moet het van de entrée's hebben. Er zal de noodige reclame worden gemaakt door het uitsteken eener vlag en een groot transparant aan de straat, zoodat wij hopen, dat op dit drukke punt menig voorbijganger naar binnen zal wippen om een9 te zien wat de kinderen van hun plantenkweekerij terecht gebracht hebben. Des middags van 2 tot 5 uur is do entrée 25 cent, des avonds van 7 tot 10 uur 10 cent. Revue Ter Hall. De nieuwe Tevue althans voor den Helder van het gezelschap Ter Hall Jieeft in Casino de gebruikelijke volle taal getrokken bij de opening. Evenals Altijd was de aankleeding schitterend, de costuums, met name die der dame9, Smaakvol en rijk van fantasie. Onder de verschillende tafareelen waren en kele aardige, die zeer de aandacht trok ken. toch komt het ons voor, dat de heer Ter Hall in den loop der jaren de -oom van de revue heeft afgeschept <n deze ondermelk telken jare dunner Wordt. Is in zooverre de titel hier lymbool? Niettemin is de revue weder ien oogverlustigend kijkspel, waarbij weliswaar verschillende actualiteiten thans ietwat verouderd zijn, maar die och zeer de moeite loont, niet het minst door de fraaie costuums. Wij donken bijvoorbeeld aan de omplre- dans de gavotte, de teacosy-stop, de buitengewoon fraaie vleermuizen-cos- tuums. en de fantastische vogelgroep, :n aan nog zooveel meer. Ook de ernst les levens ontbreekt hier niet, en s heeren Ter Hall's bekende mannen koor vergastte ons hier op eenige waarlijk fraaie nummers, zooals het lied van de Boerenknechts, dat van de teoeholden, enz. Overigens zijn de heeren S. A. Nieuwenhuizen en Buziau tnet mevr. R. Köhler-Van Ghelder don banschen avond op het tooneel om ei fle stemming in te brengen en te hou den. Hun grappen en grollen blijven >p peil en hoe dwazer zij doen, hoe ver- nakelijker het i9. Het niet uitvarende :onvooi wordt nog eens gehekeld, ter- -ijl een fantastisch oogstfeest in de iuiderzeeprovincie een toekomstbeeld reeft van deze provincie, dlo wij straks de baren zullen ontworstelen, lympathlek was het keurkorps vrou- elijke ministers, waarbij „Oorlog" en .Marine" afgeschaft zijn en in de (laats daarvan optreden „Moeder- jcbapsverzorging". Nationalistische .endenzon. worden gehuldigd naar aan leiding van de annexatiepalnnen voor \imburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, ter ijl de familie O. W. in het Wellevend- .oidsinstituut weder een veer moet la- ;en. Met Amorika's leuze van vrijheid _>n een fantastisch effect van de kleu- ten en streepen van Amerika's vlag èindigt de revue. Wedstrijden in Athlotick on Zwemmen. Op 16, 17 en 18 Sept. a.s. zullen voor het personeel der Marine wedstrijden worden gehouden in athletiek en zwem men. Het programma dezer wedstrij den is als volgt: Dinsdag 16 September. 9 uur: Aanmelden der deelnemers G. S.S., en uitreiken van nummers en programma's. 10 uur: Hindernisbaan. 10.30 uur: Kogelstooteu. 10.45 uur: 3000 M. hardloopen. 2 uur namiddag: Veldloop. [De deelnemers moeten om 2 uur in sportenu, aan de start (Tuin tjes) aanwezig zijn.] Ingezonden mededeeling. Mnnndeg, Woensdag on Zater dag voormiddag blijft da markt og hot plein aan da Marinewerf, ea diezelfde 3 dagen namiddag ep kal Westplein un dan Ouden Hnldnr. Aanbevelend, De Beernn vnn de merkt. Woensdag 17 September. 9 uur: 100 M. series hardloopen. 9.15 uur Vèrspringon met aanloop en dis cuswerpen. 10.30 uur: Hoogspringen mot aanloop. 11 uur: 800 M. hardloopen. IJ.15 uur: Polstok-vèrspringen. 2 uur namiddag: Series 40 M. rugzwemmen. 2.15 uur: Finale 40 M. rugzwemmen. 2.25 uur: 80 M. buikzwemmen, series. 3 uur: Finale 80 M. buikzwemmen. 3.10 uur: 240 M. vrije slag. Donderdag 18 September. 9 uur: Series 400 M. hardloopen. 9.10 uur: Vèrspringen zonder aanloop. 9.40 uur: Demi-finale 100 M. hardloo pen. 9.45 uur: Speerwerpen. 10.15 uur: Hoogspringen zonder aanloop. 11 uur: Demi-finale 400 M. hardloopen. 1.30 na middag: Polstokhoogspringen en fi nale 100 M. hardloopen. 1.45 uur: Fi naio vèrspringon met aanloop. 2 uur: Finale Discuswerpen en kogelstooten. 2.10 uur: Finale 400 M. 2.15 uur: Fi nale hoogspringen mot aanloop en hin dernisbaan. 2.30 uur: Finale Speer werpen. 2.40 uur: Touwtrekken. 3.15 uur: Estafette. 3.30 uur: Uitreiking der prijzen. Vacantietoe9lag brugwachters. Door de afdeeling Helder van den Nederlandschen Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven is aan den Raad dezer gemeente verzocht deze categorie van werklieden ook te doen deeleu in de gunstige bepaling Omtrent een vacantietoeslag. Zij gron den dit verzoek op het feit, dat de brugwachters, roeds in het genot zijn gestold van een vacantie, welke hen in hun rechtspositie is gegeven, en dat het nu onbillijk is hen het genot daar van onmogelijk te maken door hen uit tj sluiten van een vacantietoeslag. Steenhouwerij Duijvelslioff. In het huis Gravenstraat 54 hoeft de heer J. P. Duijvelshoff sinds korten tijd zijne steenhouwerij, vroeger ge vestigd aan de Molenstraat, geopend. Zijne zaak is geheel ingericht op het vervaardigen van grafmonumenten e.d. en de heer Duijvelshoff kan zijn cliën ten do meest verschillende soorten marmer laten zien, alsmede verschil lende modellen. Waar vroeger de werk plaats e.d. vrij primitief waren, daar heeft thans de eigenaar oen flinke ruimte tot zijn beschikking, zoodat in dit opzicht zijne zaak gemoderniseerd is, en aan hooge eischen kan voldoen. de soldaten doodgeschoten worden, wat de minst pijnlijke dood zal zijn; maar wij zelf zullen jullie alleen doodschie ten, wanueer het mocht blijken, dat er voor jullie een kans op redding be staat. Doch hoe het zij, alle hoop om te blijven leven, kunnen jullio opge- %*en, en als je oen God kent, tot Wien je durft bidden, dan zou ik je raden dat niet te lang uit te stellen. En knoop jij, Moore, dit nog in je oor, voor je je misdaden boot. Wij allemaal hier zul'en ontkomen, en had ik aan Sir Ja mes geen belofte gedaan, dan zouden er maar weinig van jo manschappen levend naar Sydney terugkeeron. Je moorddadig plan om ons in het dal in viammen te laten opgaan, is mislukt. Was je gekomen om me als een man te bestrijden, dan zou ik je ook zoo te gemoet getreden zijn; maar je heele loopbaan is er een van wreedheid, mis leiding en bloed geweest, en nu zal je sterven door de handen van je eigen manschappen, gevangen in je eigen hin derlaag." „Steek de lampen aan, mannen!" zeide hij, zich tot de zijnen wendend, „en laten we zien hoe het afloopt!" Het was een vreemd en ontstellend gezicht voor de schildwachten op de hoogten, toen de drie lichten plotse ling in do duistere geul begonnen te schijnen. De soldaten en politiemannen konden de gezichten van hen, die on der dat oogverblindend licht vastge bonden waren, niet onderscheiden de woudloopers hadden zich allen dekt opgesteld. Zeker drie minuten lang heerschte er stilte, toen werd op de hoogten bevel gegeven om te vuren. (Wordt vervolgd.) Luchtvaart. Een watervliegtuig verongelukt. Het vliegongeluk te Durgerdaui heeft zich eenigszins anders toege dragen dan aanvankelijk is mede gedeeld. Een watervliegtuig, bestuurd door den luitenant ter zee 2e klasse (niet sergeant) J. Heckman, is van ongeveer 100 M. hoogte naar be neden gestort in de Zuiderzee. De luitenant werd gedood. Luitenant Heckman had tegen êlf uur met het watervliegtuig V. 16, type Friedrichshaven, een leer- Vliegtuig van de "Marine, de vlieg- loods van de vlieghaven bij Schel- lingwoude verlaten om een tochtje boven de Zuiderzee te maken. Wat pr precies gebeurde kon men ons hiet vertellen, maar van de vlieg- loods uit zag men het toestel, toen iet ongeveer boven de punt van en Waterlandschen dijk by Dur- jjerdam vloog, een korte wending maken, waarschijnlijk met de be- bedoeling om te dalen. Vermoede lijk heeft het toestel daarbij het èvenwicht verloren, althans het maakte plotseling een beweging, welke aan de bekende „wrille" fleed denken en schoot naar bene den, met den kop vooruit. In de vliegloods begreep men on middellijk, dat er een ongeluk was gebeurd. Met een bootje werd naar de plaats van 't onheil gevaren, waar ook reeds schepen ter hulp waren geschoten. Het toestel bleek diep in de modder gezakt en slechts na heel veel moeite gelukte het de machine te lichten. Onge veer één uur duurde het, vóórdat men den vlieger uit het wrak had gehaald. Hij bleek in de modder te zijn gestikt en bovendien was zijn hals bekneld tusschen de span draden. Het lijk is per boot, van de in middels ontboden havenpolitie, naar Amsterdam vervoerd en in het militair hospitaal overgebracht. Luitenant Heckman, die 25 jaren oud is, was pas sedert eenige da gen in Schellingwoude gedeta cheerd om opgeleid te worden tot watervlieger. Op het vliegveld „de Kooi" had hij reeds meermalen met landtoestellen gevlogen. Deze on gelukkige vlucht was de eerste tocht, dien Heckman alleen in een watervliegtuig ondernam. Des mor gens had hij nog gevlogen met luitenant Nieuwenhuis en gecir keld rond het Engelsche luchtschip R. 32. Het wrak zal naar de Kooi wor den vervoerd. Een groet aan H. M. de Koningin. Donderdagmiddag te 12 uur ver scheen een eskader van vier Franscho vliegtuigen boven het landhuis Rui- genhoek. H. M. do Koningin en de Prin ses bevonden zich op het terrein naast het huis en werden blijkbaar spoedig door do vliegeniers herkend. Van uit het voorste vliegtuig werd een fraai bloemstuk met de Fransche nationale kleuren naar benedon geworpen. Nadut de vliegtuigen een aantal wendingen en buitelingen rondom het landhuis had den volbracht, waarbij zij dikwijls tot op zeer korten afstand boven H. M. en de Prinses daalden, namen zij de terug reis aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1