aUMHkPMfi Iii|ihmi gelig» nl lamngiijkin leie. Bezoekt de Avondconcerten, KINDERJEKKERS Programma van hel 58 Concert, te geven door het „Stedelijk Muziekkorps", Directeur: G. M. J. v. d. Bogaerde, op Maandag 15 September, des avonds van 8 tot 9.80 uur, in het Plantsoen 1. Gala marschL. Voussure. 2*. Lustspiel OuvertureKèler Bela. 3*. HoehzeitzmarschMendelasohn. arr. G. H. J. v. d. Bogaerde. 4. Eola Valse de Concert Jos. Kessels. 5. Burgemeester W. Houwing marsch G. H. J. v. d. Bogaerde. 6. Ouverture Belle BergerePr. Pranqois. 7*. Grande Fantaisie de Gounod's „Faust" G. H. J- v. d. Bogaerde. 8. Finale. De nummers met een gemerkt zijn op verzoek. Bij ongunstig weer zal het Concert plaats hebben op Woensdag 17 September. BINNENLAND. Nederland en België. Reuter seint uit Parijs dd, 12 September: De Commissie ter herziening van de verdragen van 1839 is wederom bijeengekomen. De Nederlandsche gezant, jhr. Van Swinderen, deelde mede, dat de Nederlandsche regeering de uit legging van de uitspraak van 4 Juni, zooals die is gegeven dooi den voorzitter der commissie, aan vaardde. Vervolgens werd overeen stemming bereik, omtrent den loop der debatten. De afgevaardigden zullen deskundigen benoemen, om omtrent de waterwegen de com missie van advies te dienen. De ge schillen, de veiligheid van België betreffende, zullen echter door de volledige, commissie onder het oog worden" gezien. Het. antwoo r d v a n d e n h r. Hymans. Betreffende het antwoord, dooi den Belgischen minister van Bni- tenlandsche Zaken aan onze regee ring gezonden, merkt het Handels blad o.a. op: Het antwoord van den Belgi schen minister van buitenlandsclv zaken, den heer Hymans, is toch misschien nog iets kleiner, nog iets minder waardig wij zullen scher pere bijvoegelijke naamwoordei ongeschreven laten dan zelfs wij verwacht hadden. Al reeds dadelijk de mededeeling „pour le besoin d< la cause", dat er een „Duitsche pro paganda" im Limburg was. In d> circulaire wordt daarover niet go- rept en de circulaire, die een werk program en instructie inhield, zou toch waarli.jk daar wel iets over verteld hebben als de Belgisch' agenten juist tegen Duitsche propa gandisten moesten ageeren. En ii 's hemels naam, waarom zoudei Duitsche „propagandisten" er het minste bezwaar tegen hebben, dat Limburg Belgisch wérd? Als Lim burg in 1914 Belgisch ware ge weest, als daar niet een Neder landsch leger had gestaan, waar voor de Duitschcrs althans mee ontzag hadden dan voor het Waal sehe leger, dat do Belgische Maas niet verdedigde, zou de inval i België waarschijnlijk juist zóóvee vlugger zijn geschied, dathetFran- schë offensief aan de Marne te laat kwam om Parijs te redden, dat d Yser niet meer door de Vlamingen verdedigd kon worden. En verder: De a-ntwoord-nota van den heer Hymans bevat verder een verdedi ging van het recht van het Belgi sche gouvernement om, terwijl onderhandelingen gaande zijn, door geheime agenten in een bevrien den staat pogingen te doen om dé bewoners van dien staat tegen d. eigen regeering op te ruien en tot landverraad over te halen W lezen, dat de heer Hymans, neen dat de-Belgische regeering, dat uit nemend en uitstekend en goed en eerlijk acht. Voorloopig willen wij daarvan slechts zeggen, dat die mededee ling alleen waarde heeft als een aanduiding voor de moraliteit en betrouwbaarheid van de Belgisch regeering. Het internaat te Dordrecht opgeheven. Bij de Tweede Kamer i$. ingeko men een missive van den Minister van Marine, houdende mededee ling, dat het internaat van adspi rant-adel borsten bij de zeemacht, gevestigd te Dordrecht, bij K. B. van 26 Aukustus 1919, met ingang van l September is opgeheven. „De Hei". De rechtbank te Middelburg deed heden uitspraak in de zaak tegen den heer P. A. H. Pieterman, boek handelaar te Goes, beklaagd van het in voorraad hebben van „De Hel" van Bai'busse. Overeenkomstig den eisoh werd beklaagde vrijgesproken. IJlt Óost-Indtë. Volgens het. „Bat N.bl." hebben 150 officieren hun verzoek om ont slag ingediend. Het legerbestuur heeft bekend gemaakt geen be zwaar te hebben tegen verzoeken om ontslag uit den dienst (ook al heeft men nog geen aanspraak op pensioen) mits de betrokkenen aan hun verplichtingen zullen hebben voldaan. PLAATSELIJK NIEUWS. Te 's Gravenhage slaagde voor liet, voorloopig machinisten diploma de heer H. Brizee, alhier. Door de directie der Zuider zeewerken te 's Gravenhage is aan den heer J. de Vries alhier onder- li andsch opgedragen, het beschik baar stellen van baggermaterieel voor kleionderzoek in de Zuider zee en het maken van droogplaat sen voor klei-onderzoek op het Schapenland te Stavoren, Hr. Ms. „Zeeland". Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling eerlang Hr.Ms.„Zeeland" een reis naar West-Indië te doen ondernemen. Nationale Bankvereenlglng. De Nationale Bankvereeniging alhier heeft aangekocht het com plex gebouwen, staande Kanaalweg 426-127, hoek Langesteeg, voor d> stichting van oen bankgebouw. Opening Handelsdagschool. Wij verwijzen naar achterstaande advertentie, waarin de Heldersche Winkeliersvereeniging de opening aankondigt-van de Middelbare Han dëls-dagschool. Deze plechtigheid heeft plaats 15 September a.s. te 3 uur, op de bovenzaal van het Mili tair Tehuis aan den Kanaalweg. Toegangsbewijzen voor deze plechtigheid kunnen de leden van de Alg. Heldersche Winkeliersver eeniging bij den lieer Duinker, boekhandel Spoorstraat, bekomen. Federatie van Rijkswerklieden. Het Da'gel. Bestuur der Federa tie van Rijkswerklieden (te weten de hoeren Baak, van Loc en Schoo- neveldt) heeft op Donderdag 11 September een audiëntie gehad niet - Ministers van Oorlog en Mar in i Besproken werd de maand extra salaris in Oct. a.s, voor hel rijks personeel, waarvoor weliswaar ooi de rijkswerk lied en ou -beambten i aanmerking komen, doch in mind ring -zou worden gebracht van li tegoed aan loon (achterstand) t Ju "18 -30 Juni '19. Uitvoerig werden de Ministers gewezen op de onbillijkheid hier van, indien op dergelijke wijze een ïiiaand extra salaris zou worden toe gepast en dit ook niet de bedoeling kan zijn geweest van de regeering. Immers de Min van Financië- heeft aan verschillende bestuurder verzekering gegeven, dat ook d beambten en werklieden voor .bet extra salaris in aanmerking zoudei komen. De nieuwe loonregeling heeft toch al groote ontevredenheid g< bracht onder de werklieden en som niige beambten en wordt dan de achterstand in loon nog beknibbeld door de extra maand salaris daar van af te trekken, dan komt d onbillijkheid des te schriller uit in vergelijk met het overige rijkspe soneel. Voorts werd aangedrongen, dat ook de beambten en werklieden te spoedigste'zullen komen onder di bemoeiingen der Salaris-eommissi' voor Ambtenaren en onder de loon schalen zuilen worden geplaat: zooals die voorgesteld zijn voor he P. T. T. Verder werd bepleit, waar veloi van bet personeel buiten den flum- tëtoeslag blijven, in elk geval de kinderbijslag zal blijven gehand haafd. Beidé Excellenties konden .on: trent, een en ander geen directe b< slissing nemen, doch zegden er: stige overweging toe. De indruk der bestuurders was, dat goede re sultaten niet uit zouden blijven. Salarisactie Zccmachtpcrsonccl. Door de besturen der sajnenwér koude .organisaties van niarineper.-u hooi word gisterenavond in „Tivoli oeno drukbezochte vergadering go houden tor bespreking van de salanV actie. Op d ze vergadering voerde: verschillende sprekers liet woord. De voorzitter, de lieer D e'fl ij t opende de vergadering. Eerste spr. wns de boor de Z w a r i Dc opkomst: van hedenavond, zeidi deze. kun men gerust beschouwen n'L demonstratie legen de laksheid va: het niarincbostuur. Onze aoctïc is nirt maar lukraak opgezet, maar oulstaai: uit den aandrang zelf,.van het Ijèfso noel. Allerlei vertoogen omtrent dc loonomoude duurte worden gericht, cc der arbeidersklasse' voorgehouden tod: steeds matig te zijn in hare eisphcii en vooral de productie op te voeren. Maar togen hel over' den boeg snui ten, dot; aan do andore zijde steeds go- zien wordt, wordt niet geprotesteerd. Vijf jaar lang is roofbouw gepleegd, op do arbeiders, o. a, door do niijnniag- nat.cn en thans, nu de arbeider lcort.t r werkt en booger loon krijgt, vcrgclt-:. zij, dat, er al die jaren- uitgehaald i.- wat Icon. Mei) vergeet, dat vóór do stijging de arbeiders ook al ageerden voor boter loon. kan hen dus niet ver wijten dat zij thans te veel eisohen. En de groep, die in dezen maatst-bappe- lijken cirkelgang niet meedoet, komt ten achter. Om gelijk te blijven mor ton wij blijven demonstreoven. Daarom is de ciscb gesteld om beter salaris in 1920. doch tevens dat voor 1919 ook tnéer gedaan inoost wórden, spoeiaal voor de mintmunilïjdèrs onder ons. De volgende spreker, de heer Prins, demonstreert dit nader en vertelt uitvoerig van de besprekingen mot den Min. Met marinepersoneel is altijd bosolioiden govvoost; het heelt dc groote trom niet geroerd, maar is rustig zijn gang gegaan. Wij zijn, als zoo dikwijls, bedrogen uitgekomen. Do Min. heeft toegezegd, dat bij zóu iderzooken of bij do landmacht der gelijke maatrogolen waren genomen, De feiten hebben ons dienaangaande 't gelijk gestold, 't word oen sa- isverhoogiug over do beelc linie. Wij hebbeu van don Min. nog niels gehoord; hot is bost mogelijk, dat mén bozig is aan een nieuwe regeling, maar waarom zegt de Min. dal niet? Ofschoon het nuirinebestuur wel klaagl dat. het zoo weinig weel van de plan nen van Oorlog, geldt dit tpcli hiér niet, Spr. wijst op de Salariscoihmissie- Idcnburg. en noemt, verschil jonde staaltjes van laksheid. Er moet voe ling zijn tuséclicu do verschillende dc parlementen, dus hot beste wave een permanente commissie, dio allee had kunnen regelen. Zoo is bet ook niet de berekening van den duurtebijslug, daarvan hebben wij niets geboord, cu wij staan nu voor hot feit, dat Ónze collega's van de landmacht met wr- hoogingon gaan strijken on wij niet: Onlangs ontvingen wij oeue aanschrij ving van den Minister, waarbij ..ter voorkoming van misverstand", kennis gegeven werd van verschillende maat regelen. Maar zoolang ze niet inge voerd zijn. komt men achterop. In Juni was eene regeling voor verhuis kosten bijna voltooid, en thans heb ben wij er nog niets van gehoord, 'oor de landmacht werkt zij al lang. We "over Traktementen .spreken, hebben we altijd oen volle zaal. Wc hoeven daarover niet veel té spreken, i over do wijze, waarop ze te krijgen zijn. We kunnen den kalmen weg bewandelen, maai wi.i bereiken niets mee. En wij kunnen de ;'groote trom roeren als de landmacht, trouwens over het geheel e land. werkt, daardoor dus den- indruk .maakt, alsof intensiever gewerkt wordt. Thans heeft do landmacht den eisch gesteld an 600.— en als de bedoeling was, lat iyeeus te ontvangen, was eerlijk gezegd, de eisch .wel wal hoog. .-laaf de bedoeling was er nog wat. af te ikkon, en .verscheidene ald. van inzeil Boufl hehben M een d?rgc:l..kcii ijs.ch gostold, o.a. ook WUlcuispo'-d zonder ons hoofdbestuur te raadple gen. Maar 'liet Moordhostiuir heeft geen ooien naar. De landmacht heeft aansluiting gezocht, bij do rijksamb tenaren. en bad toch bij ons moeten komen, die verwante belangen hebben. Wij kunnen dien eisch niet. steunen, ook omdat, daardoor de minst bezol digden het slechtst afkomen. Die héb- meer'nood ig, zooals nok reeds •.in eengezet is door b. en .W. van A»jh u-dam- in een schrijven aan dp.n uid, Als wij van dc 600.— don duurt::- ooslag aftrekken, als dié hoven do ƒ200.— is, alsook do reeds genoten bij slagen, dan zien we Het voltretiJ beeld minimum salaris' van een. oude.- ier der landmacht bedraagt 70c oo iemand is dan JL8 jaar. Kon nw- - 1c lel. bij don wal verdien' 1.92 p'ór dag. dus ongeveer liblv.cH- Als men dus bij de landmacht .300.vcrli'óogi'iig noodig 1 clcc.l tl dl dat nok voor de v? iini-lit. Voov den minst-bezoldigdp is de al- trek lioogei dan voor dón iioogerr Du.s dan blijft er voor doii minstbczol digde .niet veel van die ƒ600.— ovei róhi ka,n "liet iioófdbestuur ine dien - eisch niet meegaan. De vevhoo- moot gebaseerd zijn óp gezond' n-ugkoniende op de 100.- min. die .toegezegd ,is, zegt spr. dat die vee tori, is. Wij hebben gesteld min- s 2 maanden salaris met miniman ƒ250.— onverkort, alsmede de .oven Iniocle verbeterde bevekènïng van ilei ijuurto-bljslAg. De drang die vuti verschillende zijd- i)ji liet .hoofdbestuur is uitgeoefend, i Oorzaak geweest, dat liet bestuur bs sloot jets anders voor te stellen .da de gewone uel.ie. Daarover zal 0' Voorzittc» nadere modedéelingeii doen. Dc dorde spreker, dc lieer M i e h beeft eigenlijk na de zakelijke r< 'dcii1 hoer Prins, niet voel meer zoggen. De vergadering is nog wee voller, nog weer eeiuiraclitigey da de vorige; Inderdaad,, hotiuarinop,ei soneel is altijd zoo bescliéide.n gï weest," en na zooveelverlakkerij toe nog zoo lankmoedig. Rondom beu 'i actie, én liet. kon zoo- zoetjes aan w< eens tijd 'worden ook 'eens te -gun flemonsf,roeren, ofschoon het yerlji den is. Dat luit tot nog toe niet g< scliiedde. komt omdat het besf.uu overtuigd is, dal er gewerkt is; als il< rogoe.ring nn maar medewerkt, zooda Kot volgend jaar althans Gen verbet ring komt. Oindat de vercctiigingt- steeds veel vertrouwen hadden in d' besturen is cr nog geen andore actie gevoerd, maar .liet kon wel gebeuren dal het eens geschiedt. Al .zou nu de landmacht inderdaad dc 600.- ioisChen,dan is cr nog-oeii oudere rö'dcn,' waarom wij nooit ver tier zijn gegaan dan wat' praktisch •uitvoerbaar was. Wij zijn nooit óv dreven- en spr.'s ei-varing uit rochtstoostaud-coinmiseie is, dat jdaur vrij wol gelukt is. de andere v tegemyoordigers te overtuigen liet; goed rq^lit dor oischen die wij 2Q jaar lang p'ropagooreu. Dat is het beste bewijs, dat het bestuur zich Vi'óoit bezondigd beefï aan overdre eischen. Als besuurdersdor organisaties mo gen wij ook wel eens oen woord zeg gen over- hot duurteverschijnsol. Trots liet feit,, dat wij do actie steunen, mo gen wij u niet verhelen, dat bet niet meer is dan oen op poil houden het leven. Na de distributie is van prijsverlagingen niets gekomen, en de strijd om loonsverbetering wordt steods scherper. En het,- is niet het loon als zoodanig, maar wat gij e koopon 'kunt dal waardo hoeft. Ea perst als do tekorten aangezuiverd zijn, wordt de toestand 'bet,ei'. Het is niét waar; dat de prijzen duurder- wordeit omdat "de loonon hooger wor den; Door de grootore vraag bij hoo- gore Joonen ontstaat prijsstijging, die niet tijdig gonoeg zijn loon kan opvoeren, blijft achteraf staan. lLi is heel mooi om lo zeggen we moeten allemaal bezuinigen, dc praktijk be wijst, -dat bet niot gebeurt. Maar voor liet nniriuebestuur is dit aanleiding tot; loonsverhooging. En flaorom i- do loonstrijd ook praktisch oo,goéd,.'.omdat dio ook in bot belang, au de marine zelf s. Deze vergadering getuigt ervan, en re Kopen dat liet ook in volgende ergadcringon geschiedt, dat het ma- inepersonoel meeleeft en een derge lijke demonstratie is evsngoed als li slraaldonioiistratie. De lieer D o ir ij s deelt, tiuuS medo, dat besloten is aan den Minister van Marine ecu telegram te zenden, waar in werd inódogodoekl, dal. dc nood' van hot marineperso neel o.a bekend ie uit de door do eerste groote openbare vergaderin; van mm inopersonoel aangenomon mo- 0, dio op 29 Juli j.l.'te Willems- ud porsoonlijk word overhandigd; dat bij verscheidene gclogenhcden Uwé Excellentie gowezen werd op de maatregelen, dio bij hot departement ui oorlog in voorbereiding waven; - dat Uwe Excellentie op 29 Juli per soonlijk toczogde de waarheid daar van, die Uwe Excellentie betwijfolde: nader tc zullen onderzoeken; flat bij dio gelegenheid door Uwe Excellentie mode overweging werd toegezegd 'van eene voordóeliger billijker wijze van berekening vau m duuvtetooslag. 1919; dat door de mododeelingeu van de besturen ter zake de kalmte onder het personeel werd bewaard, doch nu het. vorlrouwcn geschokt wordt door het. uitblijven van olk resultaat dor gedane toezeggingen, het personeel betwijfelt of aan het departement van marine voldoende aandacht wordt ge schonken aan de dringende noodzake lijkheid om tot, 1 Januari 1920 in den oodtoostand te voorzien; dal, heroids aan rle Twoede Kamer oen wotsoritwerp werd ingediend oin :le salarissen van laiidniachtpersoneel .janaf 1 Juni te vörhoogon, zonder dat dit wetsontwerp vergezeld werd van ion soortgelijk wetsontwerp voor ma- inè-porsonocl, iiotgóen toch op grond -an liet rapport staatscommissie Iden- mrg i-edelijkerwijze mocht worden -cr wacht; dat. langs onderscheidene wegen ver nomen is flat aan hot rijkspersoneel in Oc-tober een extra maand salaris zal orden uitgekeerd, waaromtrent, elke officieele mededeeling aan marineper- oneel zich laat wachten; dat, gezien de groote tekorten, een maand salaris onvoldoende is en, on- geacht snlarisverhooging vanaf 1 Juni voordeeliger berekening duurte- toeslag 1919, twöc maanden salaris1 met- een onverkort minimum van-twee honderd vijftig gulden wordt noodig reaclit: eiz^ekt .Uwe Excolienlie dringend edige mededeeling te niogen ont- igr-n van de wijze, waarop het ma- I--liest.ilui- voornemens is in den be- anden noodtoestand t.e voorzien ea om zoo spoedig mogelijk aan eenige legenwoordigers van sftlaiTfl-eÖniité- Bond Minder Marinepersoneel toe staan persoonlijk deze aangelegen heden nader1 met Uwe Excellentie te bespreken, Van de go logen beid - tot debat, we Lij- door velen gebruik gemaakt. Dc heer H o o g aard bespreekt, de samen wev- fusschép land- en zeénmcht en de houding vau liet Verbond tot Demo- atisoeving dei Woermae.ht. Spr. vèr- dodigt voorts den oiscb dor land ma oht- onderofi'icicrcu voor 600.—. Oolc de iprong vau de landmacht t- o. de re i^- niet zoo enorin. Was liét niet wenscbolijker om samen te wér ken? Wij liebbon n de hand to'ege- ;f;oken. De heer II e ij boer van de O.-O. Ons Belang dor Landmacht, prot.ee- oert tegen hetgeen de liocr Prins ido over degunstige positie van de ïnndTnaèM-o.o. en gaat daar nader op in on verdedigt nader de houding van ou O. O. Rond. D,e; hooit. Prins boantwoordI, déze en zet een en ander nader uiteen, po boer E veraard doolt eenige taaltjes mode van de manier waarop het, V. D. W. ageerde tegen dc iim- inc-O. O. Dc hoor v. d. P o I verdedigt dc liou- ling van de afdeeling Willcjns'oord. tic huïton hot H. B. om dcu eisch van 600.stolde. Ook spr. laakt de hou ding van O. B. Dc heer Baars vraagt, wal. 'lïèl 11. B. deukt tc doen als.nok deze inot,i< niets iïi'twerkt._ De heer v. d. Bos zet op nadere •onden het goed recht der actie uit óon. De hoer d e 55 w a r t beantwoordt de vraag van den boor Baars. Wij moe- den indruk weguemon alsof dc 'gaderiiig van ,28 Juli niets, heeft- gCM-crkt. De regeling is in honden gelegd, van hei; georganiseerd perso neel. Wij besproken in het openbaar te nemen maatregelen. Het is een eerlijke zaak en zij kan eerlijk be sproken worden; wij kunnen niet mot dc vuist op gaan .staan on dreigen, dat. zou do zaak bouadeelen. De koer d e N ij s doelt tenslotte ede. dat bij Kon. Besluit aan den Bond v. M. Marinepersoneel wede chtspersoonlijkheid is verleend, bet ten niet applaus begroot wordt en feliciteert, het bestuur van dien Bond, Het. besluit- tot verzending van het telegram wordt, vervolgens bij ueeb ié aangenomen, en de vergaderin, gesloten. Iigezond'n nudideiHnj. Herman Nypels, Helder. Lakenhandel. In voorraad prima Marineltkon, dlversa prijzen. Tirana aanbieding van Is qusliieil BiLLARD LAKEN, 180 c.M breed, psr matar f 27.60. Mat da Vlefeer* luoMomaibua bo an H ld«r. Zooals wij in ons vorig nummer mededeelden, zou Vrijdagmiddag een groote Vickers luchtomnibus op het vliegveld aan de Kooi arriveerer-. En precies op tijd, d. w. z. om twaalf uur des middags, kwam htt groote gevaarte aangesnord, groote menigte belangstellenden was naar het vliegterrein oDderweg. Hei prachtige weer van de laatste dagen maakte zoo'n uitstapje tot een ge notvol tochtje. Hoewel het warm was, en de zon op dit uur fel brandd- koelde een aangenaam zomerwiudje de al te opdringerige hitte heeilfjk af. Het eigenlijke vliegveld was af gezet,, en slechts enkelo uitverkorenen werden toegelaten. Tot op zoke/ hoogte is dit goed en alleszins verklaarbaar, maar de hier gemaakte regeling werd niet al te goed uit gevoerd. Later, toen het vliegtui:, gedaald was en op het veld stond, was er. niet het minste toezicht. Het publiek klom in en uit de cabine; dikke juffrouwen wrongen haar volumineuze lichamen in uit, jonge meisjes en jongelingen speelden er den baas. Het is best mogelijk, dat men aan dit vliegtuig, dat er buitengewoon solide uitzag, niet zoo spoedig iets vernielt, maar tochwij hielden ons hart, vast. Het neerkomen van het groote vliegtuig was een interessant ge zicht. In wijde kringen vloog de Vickers steeds lager om het terrein heen, om tenslotte niet hooger dan ter hoogte van een huis over de hoofden der bezoekers op het veld neer te strijken. Het toestel, dat, zooals we opmerkten, or buiten gewoon solide uitziet, is een z.g Vimy-omnibus, en biedt plaats voor 11 passagiers (behalve twee be stuurders). Het is voorzien van twe-e Rolls Royce motoren van 360 P.K. ieder. Deze zfjn tusschen de beide draagvlakken opgesteld; aan beide zijden van de cabine een. Zij bo wegen ieder een vierbladige schroef on geven het vliegtuig een snelheid van 165 K.M. Het was van Soester- berg vertrokken en had den afstand naar het vliegkamp in 35 minuten afgelegd. Aan boord waren, behalve vier mecaniciens, de kolonel Ros6n- daal en majoor Hoog van het De partement van Koloniën, benevens mevrouw Hoog, alsmede de heer Sluiter, directeur van het technisch bureau in den Haag. Was de komst van dit groote verkeersvliegtuig al iets buitenge woons, het bijzondere ervan lag toch in het feit dat met genoodigden eenige tochtjes boven den Helder zouden worden gemaakt. Daar is een dankbaar gebruik van gemaakt. Onmiddellijk na de nederdaling was de bestuurder, de in den Helder welbekende hoer Karei Muller, bereid met eenige passagiers een tochtje boven de stad te maken. Er meldden zich al aanstonds zóóveel liefhebbers dat in een oogwenk de cabine van het vliegtuig gevuld was, voor het meerendeel, het moet ter eere van het, zwakke geslacht gezegd worden, met dames. Het aantal van hen, die verzochten een tochtje mede te mogen maken was legio. De overste Tissot van Patot, die in dezo de leiding had noteerde de namen van de liefhebbers, doch wfj veronderstellen, dat indien allen, die zich opgaven een tochtje mee hadden moeten maken, de heer Muller hier minstens een geheelen dag werk gehad zou hebben. Toch is hieraan nog zooveel doenlijk tege moet gekomen, doordat, de heer Muller er toe besloot, inplaats van de oorspronkelijk vastgestelde tweetal vluchten er na de lunch nog meer te maken, zoodat ruim 60 personen van deze buitengewone gelegenheid konden proflteeren, waartoe ook wij behoorden. „Ik heb gevlogen", zoo schreef indertijd Jan Feith, toen hij, ettelijke jaren terug voor.het eerst een vlieg tocht medegemaakt had in het vlieg kamp bij Reims. Het stond er als een uitroep van triomf. Er was reden voor. En hoe is het nu Zöbvelen zijn thans reeds „de lucht in" geweest, dat het woord „ik heb gevlogen", nu ja, wel iets buitengewoons doch niet iets zóó erg bijzonders meer weergeeft. Maar toch, voor dengene die zelf voor het eerst meegaat, voor- hot eerst geniet van dezen triomf van het menschelijke kunnen, zullen deze woerden toch dezelfde waarde hebben. Nu verwacht men wellicht een buitengewoon verhaal oyer het „seu- sationeele" van zoo'n tocht, over „het gevoel dat je krijgt, als je zoo de hoogte in gaat, en - dit vooral als je weer naar beneden gaat". Wellicht dat het in de kleine, open toestellen anders is, in deze lucht omnibus was niets van dat alles merkbaar, 't Klinkt misschien vreemd, overdreven, doch de overige passagier s zullen er al evenmin iets van gemerkt hebben. Allen keerden althans uiterst voldaan terug. Hoe het dan wel ging? Als je. eindelijk tot de gelukkigen behoorde, die mee zouden gaan, klom je met behulp van een trapje in fle tot kajuit ingerichte staart van hit toestel. Daar stonden langs den kan t een aantal kleine, met bruin leder bekleede fauteuils, terwijl achteraan op een bank nog plaats was voor drie personen. Waren alle plaatsen dan werd de ingang door een klein rolluik afgesloten, de motoren werden aangezet en voort rolde het toestel over het grasveld. Dat merk je wel aan het „kobbe len" doch dit is niet hinderlijk. De schokken worden gebroken door de geweldige luchtbanden en de vee- rende verbinding van de wielen. Na een oogenblik zoo voortgegaan ie zijn, verheft het toestel zich lang zaam van den grond. Maar dan men ook in een oogenblik hoog boven het veld en ontrolt zich h panorama van den Helder. Een schi terend mooi gezicht. Daar ligt d$o Helder, aan drie zijden omspoeld door het water. Links de in d' zon schitterende duinen, onder ou de stad zelf, een speelgoed stadj gelijk, voor ons uit de zee met di gronden en een s'uk van Texel, rechts haven met den strekdam den Zuidwal en de schorren. Men kijkt en kijkt, en heeft geen oógen geno8g. Schijnbaar langzaam oeweegt het toestel zich boven den Helder, wan van de groote snelheid merkt mei niet veel in de cabine, zoolang men zich tenminste niet bezig houdt met het nagaan van den afiitand van twee punten, die men kort na elkaai overvliegt.. En daar komt men tijden; zoo'n eersten tocht niet aan tot1 Men ziet te veel om daarover te kunnen denken. Yan het vliegveld gaat het eerst in de richting van het Tuindorp Daar is de vuurtoren, waar we anders zoo „tegen opziem", nu maar klein tjes. Nu buigen we rechtsom en gaan dwars over den Helder, in de richting van hot fort Harssens. We zijn er in een oogenblik en zien duidelijk den geweldigen b.etonwand. Even buiten de haven, die o, zoo smal maar lijkt, maakt het toestel weer een wending. We zijn boven zee. Door het heldere water heen zien we den bodem. Een prachtig gezicht; dat meteen eenig idëe ervan geeft, van hoeveel waarde in dtü oorlog de vliegtuigen waren bij het zoeken naar vijandelijke onderzee- booten. Dan gaat het weer terug over Den Helder. Scherp teekenen het K&Daal en de hoofdwegen zich af tusschen het gewirrewar van huisjes. De enkele groote gebouwen zyn gemakkelijk ta herkennen en maken het gemakkelijk bepaalde punten op te zoeken. Doch voor men het weet is het vliegtuig reeds weder beven het vliegkamp, Nog hoog zijn we er boven. De men- schenmassa op het terrein lijkt een klein groepje; duidelijk zichtbaar is het signaal voor de landingsrichting. We gaan door, tot boven de schorren. Dan wordt de bocht gemaakt èn nog eens en ja, dan voel je dat je daalr. Zoo laag, dat je denkt reeds te laag te zijn. En toch scheer je dan nog op meters hoogte over de menschen heen. Een korte stoot op den grond, een voortrollen over het terrein, en het is gebeurd. De vliegtocht is achter den rug. Onwillekeurig denk je by jezelf: nu al. Want dètt is het eenige wat ik ten nadeele van dezen tocht zou kunnen vertollen, dat het slechts zoo kort duurde. En je wordt een oogenblik jaloerseh op die vliegers, die soms uren in de lucht kunnen zijn. raampje aangebracht, zoodat een ieder naar buiten kan zien. Men zit er bij in zijn fauteuil alsof men thuis is en uit het raam kijkt. Alleen is het door het geraas van de schroef beetje rumoeriger, ofschoon ook dit hoel wat minder is dan men zou verwachten. En het vliegen op zich zelf is al heel genoegelyk. Af en toe is het alsof het toestel meegeeft aan een zachte deining wat volstrekt niet onaangenaam is. Een overtuiging neem je na zoo'n vliegtocht mee, nl. dat de toekomst het verkeersvliegtuig zal be lmoren, En je zou kunnen verlangen naar den tijd, dat de luchtomnibus de plaats innemen zal van de, thans dikwijls alles behalve snelle, trein verbinding, althans over grootere afstanden. Want dat die tijd zal komen is zeker. Wat is het doel geweest van den tocht van het Ylckers-Vliegtuig naar Den Helder? Wij veronderstellen dat, al zal het voor den heer Muller een genoegen geweest zijn, met deze machine een tocht naar Nieuwediep te maken, deze reis wellicht ook als reclame voor het verkeersvliegtuig is bedoeld. Als dat inderdaad het geval is, zal deze tocht ook aan het doel beantwoorden. Want allen die van de gelegenheid konden proflteeren keerden even enthousiast terug. Prach tig, heerlijk, schitterend, zoo was eenparig het oordeel, dat zijn invloed zal laten gelden. Het kan ook niet anders. Met. het volste vertrouwen stapt men in dit vliegtuig. Al hangt alles ook voor namelijk van de motoren af. op den leek maakt het toestel den indruk van groote stabiliteit. En dat zet alle andere gedachten op zij. En dat zij, die den tocht meemaakten uiterst voldaan terug keerden is geen won der. Bij iederen passagier is een Ingezonden mededeeling. Hotel-Café-Resfaurant „BELLEVUE", Helder. onder leiding ven den Heer PALA. Zondag 14 S^pOmber: géén CONCERT, aragons afwezigheid der musici. Been verhoogde consumptie. Fa. M, J. SCHOUTEN. Htt witr in Septembtr. Het buitengewoon fraaie Septem berweer gaf ons aanleiding eens eenige gegevens te verzamelen over de gemiddelde temperaturen in deze maand gedurende de laatsto jaren. Met groote welwillendhoid was htt hier bestaande filiaal van het Kon Meteor. Instituut de Bilt. bereid oi s uit zijn gegevens eenige cijfers te verschaffen. Er blijkt uit, dat dez- Septembermaand harer voorgangsters verre overtreft, in warmte. Debaro meter is stationair betrekkelijk hoog en rustig gelijk. De eerste tien dagen der maand is geen vegen gevallen. De gemiddelde temperatuur dei- eerste tien dagen van Septombtr bedroeg over de laatste 24 jaar 15 graden C. De hoogste temperatuur, waargenomen in Septis 30 gr. C. en kwam voor in 1903de laagste 5 gr. C. en kwam voor in 1914. De gemiddelde temperatuur over de eerste tien dagen van de maand September 1919 bo droeg 16.9 gr. C. (dus 1.9 gr. hoogir daiihet gemiddelde der laatste 24jaar). De hoogste temperaturen kwamen voor vanaf den 2en September; boven 20 gr. C. kwam voor op 2,,3, 5,6,10, 11 en 12 Sept. rosp. met 20.2, 23.0, 9, 24.0, 22.8, 27.0 en 24.6 gr. C. In de Bilt bedroeg de hoogste temp: ratuur Donderdag j.l. 30.9 gr. C. Toch zijn nog hoogere en meer uiteenloopende temperaturen in Sep tember bekend. Zoo werd in 1906 te Maastricht een temperatuur van 34° geregistreerd; in diezelfde maand te Winterswijk -1° C.l Ook in 1855 noteerde het instituut té De Bil 1° vorst. Voetbal. Helder. Als gevolg van de aanname van het voorstel-Moorman (zie boven), hebben we ook een nieuwe compe- titie-lndeeling gekregen, voor wat he Westen betreft. De 3e klasse is nu op 6 afdeelingen gebracht, elk van 8 clubs, waarvan de nos. 1 een plaats in de 2e klasse krijgen. Het aantal clubs in do 8e klasse zal tot boog stens 60 mogen uitgebreid worden en als dat zoover is, zullen de nos, laatst degradeeren naar de erkende plaatselijke of provinciale bonden. „Helder" is nu ondergebracht in de afd. E, met H.B.C., Purmersteijri N.O.S (Amst.). Q S.C. (Wormerveei kampioen der N. H. V. B.), D. W. S. (Amst.], S.S.V. en Steeds Voorwaart (Amst.), Helder's" eerste wedstrijd is tegen de Heemstede - Berkenrode-combina tie te Heemstede. Ze vertrekken morgenochtend me t de volgende stevige ploeg Balk, Alberts, Duinker, Amersfoort, Bak, Vrijdag, R. Bak, Groott Selderbeek, Wal, Selderbeek, Terrein Bolweg. Stormvogels II-Helder III. Aanyang 10 uur Zondag a.s. speelt Ooncordia I tegen Zeeland I. Aanvang half drie. Ter rein Tuindorp. Ooncordia II tegen Van Speijk I. Aanvang half een. Naar men ons mededeelt, zal Ooi: eordia I uitkomen in de le klass; Noordhollandsche Voetbalbond, af- deeling A. UIT DEN OMTREK. De veorraalig» Dultvehe kroon- prleees vertrokken. Gistermorgen is de ex-kroonprii ses weder van Wieringen vertrokken met eenige auto's werd naar da haven gereden vanwaar om 8 naar de van Ewljcksluis werd vet trokken. Vandaar werd de reis per auto voortgezet naar Amsterdam. De kroonprinses bracht een bezoek aan het Rijksmuseum, terwijl de beide prinsen Hubertus on Friedrich onder geleide van den burgemeester van Wieringen, de heer Peerebooin, eenigen tijd in Artis hebben vertoefd Tegen 2 uur werd de reis naai Amerongen voortgezet. MAHINEBERICHTEN. Kapitein t z P. te Ve tmo.chef der afdeel ug personeel ven het departement yan mailne heait het vooin.men «erlang den dienat ta ««linten. Voor die betrekking komt In aan merkisg kapitein ter ate B, Scbrendera. Officieren van rdmlni.tratla 8e kl M. vand.r Vliet en F. B. J. van U:rt»o zUn biBtemd voor eskader in Ned Indift. Bij Kon. besluit van 6 Sapt. ia, met ingang au 16 Se.itaan den officier van gezondheid le kl B M. van DrM, op zUn verzoek, eervoi ontslag uil den zaedienat verlooud Bij K. B zijn eervol gepeuaionneervegeua ltcbssmsg btekon dc kap.-iult ter zee A O. van Braam Houckgeeat on de lalt ler zoo le kl. J. C. F. B.ttlnck Snhottookerk. K B zijn bevorderd tot kao.-lult. ter zee ..(lts. t*r zee ie kl. R P. 0 Spengler er, T. A van H«ng«l. luitenant tar zee dor 8a kl C n Ztflatn;, »n da ondsrzaedlenal te Willemsoord wordt 16 Sspt. op non-accivlxilt geatald wogen» ziekte. De offi-ier-mxehinut Se kl. J. O Hsollon wordt 16 September overgeMaatet van Hr Mo. Kontogio Emma naar ai Ms, Zsalaod. de luit. t z. der 2e kl. O. J Vei wijnen, ihan: geplaatst te Öolft, wo dt 16 Sapt geplaatst bt) den dienst der diaadloozs telegrafie ge Arneieid.ru on de thans ter betctrskl: g z:)nde Patenen', ter zee 2e kl H NieaweDh iU-wo'dll6S«ptombor »a. geplaatst bij de Mnitaira Kuatw&cbt te A'datu. Het gouvernaciantcatoo-neublp Gomme wordt 7 Ootober a»n da we Guato te Schiedam ln eienst genteld en is bestemd ua. r O jat-IndlS la vcirekzen. Met het op iSOctober vertrsklcond paitlcnlter stoomschip Prins eer Nederl-nden zullen naar Oost Ir.di& worden overgevoerd; tor: ediaten- joof G J. Bonwens en N Bruijo, sergeant- ..ioedlst J. J. v*n Weela sorgts torpedouraker G Koot, N van dar Oord, H Dul«tn, H, K'ünen en P. GübriSlso, aergoantenkonatxbel W Bikker •n W K H. Stegeiaar, aergeintenselnar C L. Xordaa en S. Hoekstra, «eigoantoomonteui O, Vereteig en A P Jutte, bootsman A. J. van der Vet, esr£e«ntmsjooi der mariniers M Con{jn, eergeantOD de; mxnniëia J. d Z«o>w. J dan Bctko; an J P. Simt, benevoos 92 korpuKcls en menschappen. Ojgive'v.-n overgeplaatste onderofficieren dar zaomacht. Op 16 Sept.: «ergeanltorcedomiker C Keesman van Koningin Emros nsar Marine kazerne Amaterdam; konsthbelcnsjoor J van Maatrigt van Bellona nar.r Ze»ltnd; idem J. Wiardt v-u ZeeUnd naar Bellon. Ov 22 Sept boot«m*n H Groecewond van Wachticbljj Wllleraacotd naar Schorploan. Op 23 Sopt boot-man A. van Roekei van Wachucoip Willemsoord naar Hsemsketck Op 30 Ss.t bootaman S Ltk van Wachtschip Willemsoord naor Mijnenveger I, Idem D ChrlailRUl van Wachtschip Wiilamaoord naar Arjeh Op l Oct •chipper H NIJk«mp van Wachtschip Woord ner>r Maiinakazori e Willemsoord, bootdm»n F. Bauer van Waohnohip Willemsoord naar van Sjeijk; opper^ohlpjer P. v n Dijk van Sohou en naar Marinekazerne Awateidamacfalr-pei J. van de Wükke» van Schooien natr Onderzee- .dlenatkazar e Willemsoord; konstabeimsjoor J. Uitham van Schoutan uan Heomske.cft Op 18 Oct.: bootami-n W. F de Fnnw ven Wschtochip Willemsoord naar Wachtschip VliaslDgen. j jUlt den zaedienet word»n ontslagen Op 10 Sept.: malroua le kl, T. K. H. Hoog- atraten. Op 13 September; matroos la kl. C H. Boerentsen. Op 16 Sept opperachii)vet j, H. Wlllemze, korplschrijver L W, A vau M^rfeeu, korporaaltorpedl t S Ris, korpi.vllegtulgmaker H J. Dronrijp, stokar la kl A. Holding en mariniers le kl. J Sloos tn P H, ter Bioggeo, Op 1 Nov.torpedistmajoor D B Doum»ndt, LEQERBERICHTEN. B|j K B. is op verzosk eervol uit den mill tairen dleaat ont«lag«n de ia uit J A oastie/u ven den ataf der artillerie en is hü be oejnl tot rei le lalt bij het 4e og veiling ait. DeUohesringan. Da 2e luitenant B. P. F. ven Drlol en de sergtanten J Reuemm.nM C vrn der Linden, vau het 21e reg inftnterie, volden op IS dezot gedetccheeid bij het 10e regiment Infanterie to Do te% 2« luitenant W, J vau RooiJta van het Zie reg, Infanterie te deu £3»:der, wo dl gedetacheerd bij b»t depot voor Duitsche deser toura te Sergan (N.-H Da 2e Inltenant D. B Healtama, van het 31e reg intantsria te den Helde: wordt op 16 Sept a.s gedetachestd bij do militaire gymnastiek sohool te Utieoht tot het volgen vau «en gymnaatlakcuraus. De le luitenants P. H. M. van de; Wejjden an J. J. van Haalan, ondaracheidenlijk udjndant b(j het Se en 3e ba'aljon ven bet 21e reg infanterie t* den Helder worden op 16 September a.s gedetacheerd b(J de bilgade grenadiers sn .j*gera ie 'a-Gravenbage. Mat onbepaald verlof. De dlanstplicht'gen der lichting 1918, die ln het tijdvak van 17 lot 20 Toni van het vorige Jtnr zijn ingelijfd b|j da pontonoiera, woideu ->ek ep 19 dezer ln het genot geeteid van oubu paald klein verlof. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht ta Rteuwedlap. 11 Sept Door 15 k ordersIto tongen par atuk f l.669 mlddaltongen, per stak t 0 8!) a f 0.70 600 kleine tongen, p. at. 10.10 a f 0.2';10 tarbotten par stnk f6.— a f8--; 0 klotau schelvisch, per klat t 110 roggen, par otnk i UtO a f 0.90 8 kisten zatschol, psr klat f ia.s, f 14.— 120 kiatan kleine aohol, sar klat f 4 60 a f 8 - 36 kiaten scharren, par klat f 3 60 a f 4.6024 kisten pietermannen, par kist f 6.— a t 8.—. 12 Sept Door 37 kovders280 toDgen. par atuk f 0.90; 800 rslddaltongsn, per atuk f .66 a f0 66 1800 kleine tongen p. at. f 0.10 a f 0.16; 20 tarbotten par ctak f6 a f 8 - 40 kisten setschol, par klit 19 r f 18 - 110 klaten kleine schoi, ptv kist 8.- s f7 66 kleten achanen, per klet f 8 a f 6. 30 kisten pietermannen, psr klat f 6.- f 8.—1:0 roggen, per «tuk 0.60 a f 0 70 0 klaten schel viich, par klat f 0 a f 0. ITOOMVAARTBERICHTEN. StoomviartmiattchippU Nederland. Grotinaarriv 7 Sept van Amsterdam teBatavi Java van Bueno'-Ayresnacr Amaterdam, pae; 7 Avg. Fernands Norotoha. Batoe uitrale arriveerde 10 Sapt. ta Port Sild. Roepat areiv 10 Sept van A'dam ta Sydnay (c e.) ftaüerdamaoha Lloyd. Ktwi uitreis vertrok 10 Sapt. van Lissabon. Djamber irriv, 7 Sapt vanNew-York enDqrbin ta Batavia. Kadltl vra Roaarlo naar Rottardam, paaa. 7 Sept Fern Noronha. De'i thuisreis vertrok 9 Sapt van Port Sald- DJebroo thuisreis vertrok 9 8e»t. van Port Salil Heden uitreis vaitrok 9 Sapt. ven Port S*ld, T/mboia thni87eis vertrok 8 Sopt. van Padang. Patria arriv. !0 Sapt. van Rotterdam ti Batavia. Kan. Holt. Lloyd. D/echtarland arriveerde 9 Sept. van Amateidam ta Buenos Ayres. Filslaarr v 9 Sept. van A'dam ta Bnenoe Ayrea Hall. Amirlka IJJn. Gorredijk. v. Rotterdam naar Naw-York,bevond zicb 9 Sept. n-m. 8 ti. 410 mOI west ven Scllly. ZuideidiJk vertrok 6 8ept. van Baltlmore narr Rotterdam Amateldijk vertrok 13 Sept ras Rotterdam nsar Sandy Hook. Moordam, v New-York Daar Rottardam bevond zich volgens drnsdlooa telegram v. Valantla, !t Sapt. Sn v.m.op460mijl van Scllly. Andük. v, Rctterdam n. New York pass. 11 Sapt. Llzard. Poeldijk arrlv. 19 Sept. v. New Orlsr-ns te R'dum. Nieuw Amsterdam vertrok IC Sept. van R'dam naar New-York en w^ s 6 u. 60 m n.aa. ln zee Kon. WaaWnd. Maildienst. Java-Paolflo Lijn. TJlsalak, ven San Francisoo naar Batavia, vertrok 8 Sept van Yokohama iava-Chlna-Jipan Lijn. TJIIIwong vertrok 6 Sapt. van Kobe naar Batavia. StoomvaartmaataohippIJ Oceaan. Helenua, van Penang naar Ameterdam, vertiok 0 Sept. van Colombo. SurgorlIJke Stand v. Heldor, van 11 en 12 September 1919. OVERLEDENC. S. Zwaanswijk- Jansen, 82 j. R. Th. de Oock, 23 j. BEVALLEN: P. Klein—Koopman, d. M. V. Beekman-Killan, d. M, A. Ries—Ploolj, d. T. Knoet'—Blokdijk, d. GETROUWD A. A. Roels ©n S. P. Sanderse. Oh. A. v. d. Putte en P. W. F. Janssen. A Keuren M. Conijn. O. C. Ottervanger en E. van Heteren. J. Franse en A. Kikkert. F. C. Swart en M. Buehre. P. J. F. Bank e,; C. G. Liedmeyer. in de advertentie van Donderdag staat abu sievelijk Kinderjurken f 3.95 per stuk. DIT MOET ZIJN: t 8.96 per stuk. Getrouwd J. KOOLHAAS REVERS, Eerste-Luitenant Motorafdeeling, en CLASIEN X00MEN. De Heer en Mevrouw Koolhaas _1evebs—Koomen bedanken, ook na mens wederzijdsche familie, voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Hiermede betuigen wfi onzen harta- lljkan dunk aan famile. en vrienden, in het bijzonder aan eenige leden der Muziekvereeniging „Winnubst", voor de vele blijken van belangstel ling bij hun 40-jarig Huwelijk onder vonden. G. HARJER. G. HARJER—Kater

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2