MAGGI* THUWT IC MSTE TABU. t. iiomi [i nu. SCHRIJFMACHINES «""KAASBOLLEN Stoomerij en Stoomververi] v. M. STAM te Hoorn KERKCONGERT Lunchroom „Neutraal". ZurMühleriiCo. „NEDERLAND" HOLLAND AMERIKA LIJK DIENSTBODE!! Japonnen HEE1ENKLEE0IUG Heeren- en Kinder- P. KM DEN BRUL, P. SPRUIT, Boekhandel, Kanaalweg 161. VERSTEGEN in de Spoorstraat Ledikanten, Friesche Turf. S. VAN AMESFOORT JANZ., BLOEMIST, KERKGRACHT Aanleg en onder houden van Tuinen. Bloemwerken en versieringen 11S. voor elk doel. SCHOOL MET DEN BIJBEL, Koningstraat. Aangifte van LEERLINGEN N. HAGEDOORN, Kampioen wedstrijden 16, II un 18 SEPTEMBER 1911 :bljB™Bfsni tel openb:i,e kenni-'dat Confectie, Bouillon-Blokj es Soep-T abletten pen-Aroma Karnemelksche Pap reder verkrijgbaar. Pitch pine-, eiken- en geschilderde Wij koopen f - - - voor de gewone klasoen, tot en met 20 September, bi] het Hoofd der Sohool, den Hoer P. STORM. Seotosfint wordt ledarsn werkdag BEDDEN, DEKENS an KARPETTEN 2 mul per week. GORDIJNEN alle dagen. Zwart «r.rdt isdar.e dag gararfd ma! afd. StoomwasseherlJ. Heden plaatsten wij als alléén- verkooper van onze voor Helder en Omstreken: de Heer Bierhandelaar en Limonadefabrikant. Deze BIEREN zijn beslist alcoholvrij, verfris- schend en eetlustopwekkend. Voor particulisren thuisbezorgd 15 cent per flesch, voor wederverkoopers rabat. Neemt eens proef en U blijft verbruiker. Let vooral op het éénigste adres Achterstraat 34-35. Beleefd aanbevelend. Heidersche Mandolineclub „SE REN ATA". Hot Bestuur geeft, kennis dat de wekelijkschs ra petitie1* aanvan gen ZONDAG 6 OCTOBER a des middags 12 uia de voorzaal van „Caalno". Zij die zich alsnog wenschen op te geven als werkendlid, gelieven zich te wenden tot het bestuur. Secretaris, Weststraat no. 98. ZONDAG 21 SEPTEMBER n.m. 2 uur, in ds NIEUWE KERK, ta gaven door da ALT-ZANQERES HM'. KEIKMEIJEI-BAKKER, mat medewerking van dan ORGANIST LOUIS ROBERT. PROGRAMMA: Hündel, Pergoless, Bach, Beethoven, Oud- Duitache en Nederlandscha Liedoren. Orgelwerken van Baoh, Hëndal an Dubols. ENT R EÉl Bansden f 1.00, DalerlJ f0 75 (inclusief Tekstboekje), verhoogd met 20 pet. stedelijke be lasting en 5 pet. auteursrecht, Toegangsbewijzen en Tekstboekjes d a g e 1 ij k s verkrijgbaar bij J. C. DUINKER. Boekhandel, Spoorstr. 92. voor hot personeel der marine Is athletiek en zwemmen op 't grooto Iportterrolo Rljkiworf, HINDERWET. Burgemeester en Wethouder van Helder; Gezien het verzoek van J. VER- FAILLE alhier, om vergunning tot uitbreiding van zijn koek- en banket bakkerij aan de Spoorstraat no. 67, kad. bekend in sectie E no. 2162, door het plaatsen van een electro- motor van 3 P.JL; Overwegende, dat de zitting tot het inbrengen van bezwaren, overeen komstig art. 7 der Hinderwet, is ge houden op 12 Augustus jX, zoodat 12 September op bovenvermeld ver zoek een beslissing moet worden ge nomen; dat echter nog niet is ingekomen het bericht van het Districtshoofd der Arbeidsinspectie, dat de aan de eventueel te verleenen vergunning te verbinden voorwaarden geen vy- ziging behoeven om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet, niet onmogelijk te maken Gezien de Hinderwet; Besluiten: het nemen van een beslissing op meergemeld verzoek te verdagen. Helder, 9 September 1919. Bezoekt Billijke prijzen. Prima consumptie. Natta bediening. Puik re*tauraid. 3 keer per week Concert Woensdagavond 8—11 u'jr Zaterdagavond 8-11 Zondagavond S 11 Zegt het voort! Aanbevelend, P. PLUIJLAAR Spoorstr. - „Neutraal" - HalSer. Passage-Agenten 4ir Stoomvaart-Maatschappij an dar VERTEBENWOORDIBER F. MULDER, HOOFOSBACHT 63& Corrsspondentlös over passage- aaageleganheden worden door boven staande Maatschappijen alleen gt' veerd met de Pasaage-Agenten. Andere Agenten voor bovengenoemde Maatsohsppljen zijn er niet te Heldor, DRANKWET. Burgemeester én Wethouders van Helder, Gelet op artikel 37, in verband in tl IA ArnTMinrn lAlA met artikel 12, alinea 1 der Drankwet bij hen is ingekomen een verzoek van A. A. A. GRUNTJES, om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan stetken drank voor het beneden voor- en achter lokaal van perceel Hoofdgracht 66 Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen, Helder, 11 Sept. 1919. Fi 6.1KIKNEWUSERI ZN. Verpleegsters-Japonnen In alle snater» voor radlg. tililLVEB 141-9. 2UI01TMIT12. Eerste Egmondsche Bonds- Lunch room Hotel Restaurant tegenover de PRINS HENDRIK-STICHTINB. Restaurant a ia carte dan geMndag, Prima consumptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rijwielen, Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S. GROENEWOUD, Egmond aan Zee. naar maat, van de Firma AMSTERDAM. Iedere DONDERDAG Is een der COUPEURS aanwezig bij den Heer W. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat 87. LIJST van vertrokk.n personen. Depdts: te Heldoi, Spoontreat 38: OE 80ER-K0RVER. fa Texel, den BurgWed. JAC. BOON. te WlerlngenG. SLIKKER, te Anna PaulowntWed. P, BAAS. Een Diamond-Apparaat maakt leder Scheermes of Veiligheidimes vlijmscherp, prijs f 1.50, n&ar buiten f 1.70. Sohaerriem pasta per d. f 0.40. Wederverkoopers aanz. rabat. HERMAN KOPPEN, HOOFDGRACHT. De Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen in Kempttal (Zwitserland) (Alleen-verkoop voor Nederlands Paul Horn Co., Amsterdam) bericht, dat hare producten: Sa»» A. Sust H Schnsidsr, A. A. Milborat, T. Koiving, J. C Hsilsndoorn, K. A. ds Kun, M. L'ilkus, J. 6. Hssrhotz, A. A. Hoogsnbosch, W. Öabbal», O. L Eschmuzlsr, 0. van Zoonen, H. Beem, A. A Seeinsiiu, J Boon, 0, Haigsu, H. Fabsr, H. ds Jong, H M.jjsr, A. P. Jansen*, H Gelding, O. H Ztjlaira, H, S Jansen, M. J. Kotster, 0. Kostelr, D. van Iieanwen, F, A. Kuipers, Q. de Buiter, Beroep: Woonplaats: luitenantta'Ess lakl., Blnnanbaven 89, ofllclai mach. Ie kl., Baaslngtacht la, opEichler K. M., bootsman, offlcisr-msckinist, klark R. B tlmmarman, losraar A. 8., bakker, matroos le kl kaniisln artlllsils, underwflisr, kommies R B torpadlst, drogist, bolmsaster, kantoorbsditnde, «Ei gsachntmiker, smid, portier R W luitsn«nt tsn#»2akl., Hoofdgracht 20, 's-Hsgo. NUmogsu. Amateraam. Breewaterstraat 2, Jsntsnstraat 69, Znidatraat 84/85, ie Wilhelm dw.atr. 2, Alkmaar. Spooigracht 18, Schoten. Loodsgracht 66, Dolft. Weslgrscht 21, Wavanlni A. Blncenhaven SS, Dijkstras t 13, Hoogstraat 18, Ksn-Blwsg 64, Haricatsrg U. Mi dsnattaat 108, Kanealweg 147, Torenstraat 16, N. a»ug»tiaat 2, Rhsden. Rotterdam. H ge Bnaaum Hardal wjjK. Lalden Texel. Amsterdam. Haarlem. Ned -Herv. R Oath. Ned.Harv S.-Oath. Oer. K. NedHsrv N«d. Iiraèi. R.-Calh. Ned.-Herv, 0er, K. Nsd. Herv. L. W. A. van Marken, korporaalkonatabsl, a 4 ct. blokje; a 10 an 15 ot. per tablet; ir« flesachen vanaf 45 ct dia eedert meer den 20 jaar hof volste vertrouwen genieten, van nu af bf| de winkeliers weder verkri|gt>aar zijn VOOR EXPORT DORORECHT5CH E METAALWAREN FABRIEK voorheen Wed. J.BEHKERjSft 20QH-POROKKCKT.| „Jong Hoiiand's" (gekookt van da bsste gortmout) DE BESTE AMERIKAANSCHE MERKEN. GEILL PROSPECTUS GRATIS VERKRIJGBAAR. LQQDSBRACHT 69. in alle prijzen. Een oud adres an altijd goedkoop. Qravasran gratis. Ia soort Baggelaar f 13.- 1e soort Sponturf f 12.- par duizend, f Afgehaald 1 gulden minder. Ligplaats Roomsche brug. Schipper J. LUIDINGA. Hendel met Engelend. Met hel oeg op de groote be langstelling, welke getoond wordt voor Nederlendsche lirma's, die op Engeland raken doen, noodigt dn KAMER VAN KOOPHANDEL de belanghebbenden uit, hunne nemen aan den Secretaris der Kamer op te geven. Helder, 16 September 1913. Oe Kamer ven Koophandel te Helder, H. A. HOLSTER, Voorzitter. A. KWART, Secretarie. DRUKWERK VAN ALLERLEI AARD WORDT GAARNE 6ELEVERD DOOR C. DE BOER JR- DE DISTRIBUTIE. Detu Helder. Vanaf Maandag 15 Sept. tot en met Zaterdag 20 Sept. a.s., zal bij den ge wonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Op bon No. 75: 8£ ons Suiker, tegen de geldende maximumprijzen. Kinderkaart: Op bon Ne. 15: 3J ons Suiker. Op bon No. 16J pond Kindermeel. Kindormealkaart: Op bon No. 10f pond Kindermeel. Caliaatsoog. Verkrijgbaar in de week van 15-21 September op bon no. 427 levensmiddelenboekje en bon no. 6 kindersuikerboekje elk 3£ ons suiker; in de week van 22-28 September op bon no. 428 levensmiddelenboekje en bon no. 7 kindersuikerboekje elk SJ.ons suiker; in de week van 29 September-5 October op bon no. 429 levens middelenboekje en bon no. 8 kinder suikerboekje elk 3£ ons suiker. Texel. Van 15 Sept. tot en met, 21 Sept. a.s. is by de winkeliers te Texel ver krijgbaar op elke witte bon gemerkt S 16: 8J ons suiker, 30 ct. p. pond. up.. Verkrijgbaar van 15—21 Sept. 1919: op bon no. 70: 3J ons suiker, op bon no. 25 Kindersuikerk.3J ons suiker. Verkrijgbaar van 22 28 Sept. 1919 op bon no. 71Sjj ons suiker, op ben no. 26Kindersuikerk.8J ons suiker. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag, 12 Sept. Aan de orde is de vrijwillige ouderdomsver zekering. Het amendement-Sannes in zake tei ugwerkende kracht tot 1 Januari 1919 wordt verworpen met 60 tegen 20 stemmen. Het amendement-Dresselhuys om in den considerans ook uitkeering van de kostelooze premie te noemen wordt verworpen met 42 tegen stemmen. De eindstemming zal op een nader te bepalen dag worden gehouden. Aan de orde zijn voorts de wer keloosheidsverzekering-noodwet 1919 en de opheffing van het Koninklijk Nationaal Steuncomité. De heer van den Tempel (s.d„ brengt hulde aan het Steuncomité. Hij kan zich met de ontwerpen ver- éenigen. .Spreker dringt ^an op een milde toepassing van de werkloosheidsver zekering-noodwet, opdat de organi saties en dus de arbeiders niet het grootste deel der lasten zullen hebben te dragen. Hij wenscht, dat dezèn ginter nog op den ouden voet met de steunverlening zal worden voort gegaan, waar het gemeentebestuur dit noodig acht. De heer Van de Laar (C. S. P.; verlangt, dat in de grensgemeenten de bijslag op de marken verder zal worden verleend aan in Duitschland werkenden. De heer W Ij n k o o p (comm.) zal tegenstemmen, omdat hij tegen ver zekering is en voor werkelooze arbei ders premievrije uitkeering van het talie loon vordert. Den heer S m e e n k verheugt het <^at in deze voorstellen ligt een sterke aanmoediging voor de werkloosver zekering. De heer Haazevoe brengt hulde aan de regeering voor deze ontwerpen, en een paar vol- fende spr. bestrijden den heerWijn oop. De Minister van Arbeid, de heer Aalberse, brengt dank aan het Kon. Nat. Steuncomité, dat in bange dagen een lichtpunt voor velen is geweest, en deelt mede, dat binnen kort de definitieve regeling der werk- loozenverzekering tegemoet kan wor den gezien. De amendementen kan spr. met een kleine wijziging wel accepteeren. Het eerste wetsontwerp wordt zi. h. s. aangenomen. Ook het w. o. tot opheffing van het Kon. Nat, Steuncomité. En deze allerlaatste vergadering van de Kamer in dit zittingjaar eindigde met een woord van hulde vjan den heer N o 1 e n s (die, als voorzitter der Commissie van Rap porteurs, de laatste spreker was) voor de leiding van den heer Pock als president gedurende dit jaar, Waarmede alle aanwezigen door hand geklap instemden. peischlptier, tuinier, kink R B„ zsslocds, meirous ls kl. ty.ograaf, Beselngreoht 14, Hoofdgraoht 40, Bjjkatrast IS. Wmsnstraat 57, Rcjjtsritreat 62. Schagenetraet 108, Molenstraat 166, Hsilevoetalalf, 's H»gs Rottsrdsm, Hlllegom. Zwolle. VslseD. Rotterdam. Borkulo. Amsterdam. R.-Oatk. Nsd.-Harv. Remonatr. Ned.-Horv. R.-Oath. Qer. K. Nsd.-Harv. UiT OEN OMTREK. Brsezand. Vrijdagavond vergaderde de Vernnigde Vergadering van da beida Kamara, op Zaterdag 13 September 1919, tot sluiting van ds zitting der Staten-Generaal. De heer Van Voorst to Voorst bekleedt den voorzitters- stoel. De Voorzitter doet door den griffier van de Eerste Kamer voor lezing van een Koninklijk besluit van 6 September 1919 no. 17, waarbij de Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemachtigd in een ^ereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten. De Voorzitter benoemt de commissie, die den Minister in het gebouw zal ontvangen en uitleiden. Kort daarna treedt de Minister, voorafgegaan door de leden dei- commissie, de vergaderzaal binnen. De heer Ruys de Beeren- brouck, Minister van Binnenland sche Zaken, plaatst zich achter de ministerstafel en houdt de volgende rede Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen de Zitting der Staten- Generaal in Haren naam te sluiten. Gewichtige wettelijke voorzienin gen zijn geheel of gedeeltelijk tot stand gekomen. Dat overeenstemming is verkregen over maatregelen die het lager onderwijs in zijne ver schillende geledingen ten goede kun nen komen, strekt tot groote vol doening. De Koningin heeft mij opgedragen U Haren dank te betuigen voor Uwen Ijver en Uwe toewijding aan 's Lands belang. In naam der Koningin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaar ik deze Zitting der Staten-Generaal te zijn gesloten. De Minister wordt door de com- misBie uitgeleid. De Zitting wordt daarna gestichte afdeeling „Volksonderwijs", genaamd „Breezand en Omstreken", in het lokaal van den heer Jb. Borst, met het doel zich te constitueeren. De bijeenkomst werd geleid door den heer B. de Vries. Allereerst werd het reglement be handeld en vastgesteld, waarnamen tot een bestuursverkiezing overging. De uitslag daarvan was als volgt: S. Spigt, veorzittar, Jb. van Stipriaan, vice-voorzitter, B. de Vries, secretaris, C. van der Linden, vice secretaris, G. Smit, penningmeester. Besloten ward, om binnenkort nog een algomeene vergadering te houden en tevens, om een afgevaardigde to zenden naar de buitengewone alge meens vergadering, dio 26 en 27 September te Utrecht zal gehouden worden, ter behandeling vaa de nieuwe onderwyswet-Da Visser. Tot afge vaardigde werd gekozen de heer B. de Vries en tot plaatsvervanger de heer N. Raap. Beiden lieten zich de keiize welgevallen. Voorts werd besloten, enkele met name genoemde brochures te ver spreiden en een ouderavond te or- ganiseeren. Eenige nieuwe leden traden toe en nadat nog besloten werd de uit breiding van het ledental zooveel! mogelijk te bevorderen, sloot de voorzitter deze eerste bijeenkomst. Texel, 16 September. De oogst op Texel gelukt prachtig,: dank zü het warme en droge weder der laatste dagen. Ook over de hoe veelheid, die geteeld wordt valt niet te klagen. De dorschmachines werken r< overal en voor den arbeid daarbij en op de akkerB heeft men handen Je- kort. Verschillende visschers profi- teeren dan ook nu van de hooge; dagloonen, die op het land te win nen zijn. De afdeeling „Gemengde Zeevaart- Onderlinge" van de Vereeniging: „Zee-Risice" heeft in zake de oorlogs-i zeeongevallenwet voor de meeste: viaserschvaartuigen het voorschot voor 1919 gesteld op f 20. Aangezien elks aandeel in de schade in 1918 gering was, bleef er van het toen gestorte voorschot nog een bedrag óver, zoodat nu maar weinig betaald behoeft te worden. Sommigen kra gen nog geld tarug en hebben dan toch nog f 20 in voorschot. Wiaringan. Kort verslag der vergadering van Hoofdingelanden van het Heemraad schap Wieringen gehouden op Vrijdag 12 Sept. 1.1. in 't Hotel Lont. Nadat is medegedeeld dat den heer C. Maars bij Kon. Besluit ia benoemd tot dijkgraaf eu als zoodanig de eed in handen van den Commissaris der Koningin heeft afgelegd, neemt i de leiding der vergadering. Aan den afgetreden dijkgraaf, den heer Jb. N. Keijzer, welke niet op deze vergadering, tegenwoordig kon zjjn zal een schrij ven worden gezonden waarin dezen dank wordt gezegd voor zijne belang rijke diensten in zijn veeljarige loop baan zoowel als Heemraad en als dijkgraaf aan het Heemraadschap bewezen. Ter voorziening in de vaca ture, ontstaan door de benoeming van den heer C. Maars tot dijkgraaf, werd eene aanbevelingslijst ter be noeming van een Heemraad opge maakt. Als eerste candidaat werd aangewezen den heer J. N. Mostert, als tweede de heer A. S. Klein en als derde de heer J. S. Rotgans. De rekening over 't dienstjaar 1918, alsmede de herziene keurende lijsten aanwijzende de personen, die behooren tot het dijkleger werden goedgekeurd en vastgesteld. Bij Gedeputeerde Staten zal protest worden aange teekend tegen de wijze waarop dat College de bijdrage door de eilanden in de Watersnood kosten wenscht te regelen. De vergadering droeg hetdagelljksch bestuur op afdoende maatregelen te nemen, tegen den toestand waarin de seheidingsslooten van het grootste gedeelte der ingelanden verkeeren. Voorstellen tot uitbreiding van het wegennet werden ter overweging uitgesteld tot een volgende ver gadering. Ten overstaan van notaris Obreen had j.1. Zaterdagavond 13 Sept. 1919 in het lokaal van den heer P. Scheltus en ten verzoeke van mevr. G. Wigbout—Koolj en den heer P.P. Koolj en kinderen, de pubiieke ver- kooping plaats van: 'lo. Een woonhuis, in tweeën be woond, met erf en tuin, groot 8J Bnees. Koopsr: Jacob Metselaar Janszoon te Westerklop voor f 2080. 2o. Een perceel dljkgrond, 8.38 aren. Kooper„'t Heemraadschap" voor f 106.07, en ten verzoeke van den heer G, Spits te Amsterdam: lo. Een pakhuis met zeegraspers, aan de Haukes te Wieringen, groot 130 M«: Opgehouden. zullen zoo mogelijk aanvangen 28 •September a.s. indeeling bestaat uitle klasse A en B; 2e kl. A en B3e klasse A en B4e klasse A en BAdspi- ranten A en B en een Heidersche competitie, samen 79 elftallen. In de le klasse A speelt o.m. Concordia, een onzer plaatselijke clubs, die echter haar naam zal dienen te wfizigen. Verder spelen nog in deze afdAlcmaria Victrix n, Hollandia III W.P.C. III, Z.F.C. III e.a. Hieruit blijkt dat Concordia het niet gemakke lijk zal hebben, speciaal W.F.C. is een niet te onderschatten kracht. De Heidersche Competitie bestaat uitHelder II, W.I.K. I en II, Vic- ;oria I en H, H.V.V. I, Sparta I, jJohcordia II en Helder III. i In het geheel dus 9 elftallen. Ook yictoria, Sparta en H.V.V. zullen een fmdere naam moeten kiezen Stormvogels heeft dit reeds gedaan, (laar deze club nu W.I.K. heet. N.V.B. Derde klasse E. Programma voor de maanden September, October en November. 21 Sept. Helder-N.O.S. 38 Sept. D.W.S.-Helder. 5 Oct. Helder—Q.S.C. 12 Oct. Helder—PurmerBteljn. 19 Oct. Steeds Voorwaarts-Helder. 26 Oct. Helder-H.S.V. 2 Nov. Helder-H.B.C. 9 Nov. N.O.S.—Helder. 16 Nov. Helder-D.W.S. 28 Nov. q.S.C.- Helder. 80 Nov. Purmersteljn—Helder. De uitslagen, i De. N.V.B. opende Zondag het sei zoen met 62 wedstryden, ongerekend de ontmoetingen voor de plaatselijke on provinciale bonden en de noodige aerie-wedstrijden, benevens de demi- finals en finals voor den Zilveren Bal en den Scbeepvaartbeker. DeWeste- Jjke le klasse (de voormalige A-af- eeling) heeft nog niet gespeeldter wijl in de „Overgangscompetitie" (ex-le klasse B) slechts twee ont- öaoetingen plaats vonden. Promotie bij keuze. De 3e klasBe kampioenen Neerlan- dia, O.D.S. (Dordrecht) en Gouda 'lebben alsnog een plaats in de 2e lasse gekregen. Dit is gedaan in erband met de bepaling, dat de 2e lasse-afdeelingen op 10 clubs ge bracht moeten worden. Alzoo iB Neerlandia toch nog op een onverwachte wijze de 2e klasse binnengezeild. Ze zijn geplaatst in de Ïa klasse B met Hollandia, Schoten, mstel, Z.V.V., Alcm. Victrix e. a. Victoria speelt Zondag a.s. tegen Zeemacht II; terrein Onderzeeka- 'zerne. Aanvang half drie. SPORT. INGEZONDEN. Voetbal. De Noord-Hollandsche Voetbalbond. De competities voor dezen Bond Een stukje geschiedenis. Geachte Redactie! Naar aanleiding van het verslag van het 25-jarig bestaan der R.-K. Militairen Vereeniging St. Michaël zag ik gaarne dat U het volgende ook in uw veelgelezen blad zou wil- ,lèn opnemen, waarvoor mijn dank. „Op den 2en maandag der maand „Juli van het jaar Onzes Heere „1894, des avonds ten 8 u. 30' is „onder de hanebalken van het café „de Valk, destijds bewoond door L. „ten Hacken, door het Bestuur der „afdeeling den Helder v/d Ned. „R.-K. Volksbond, vertegenwoor digd door M. J. Schouten, W. R. „Zits en W. Janzen, respectievelijk „voorzitter, secretaris en penning- „meester met goedkeuring v. d. „Z.Eerw. Geest.-Adviseur en „eenige R.-K. Militairen der land- „macht opgericht als onder-afdee- „Ung der afdeeling den Helder v/d „R.-K. Volksbond de R. K. Militai ren Vereeniging St. Michaël." Aangezien de heeren Meijer en JBeenaerts, in het verslag genoemd niet tot bovengenoemd bestuur be hoorden, volgt van zelve dat zij niet tot de oprichters behoorden, wat door menigeen werd veronder steld. Dit berust op een misver, stand. De lof en dank door den door mij hooggeachten Hoofdaalmoeze nier van het Ned. leger Mgr. Evers aan: „allen die aan de oprichting van St. Michaël hebben, medege werkt", toegebracht, wordt door mij ten hoogste gewaardeerd. W. R. ZITS, Oud-Secretaris en mede-oprich ter der afd. den Helder en oud-lid Centraal Bestuur N. R. K. V. T«n eindt van plaatsing verzekerd ta xljn, dianan Advartantiln vóór 10 uur dat margana ap dan dag dar uitgifte van da aeurant ta worden bezorgd. kim. Heldersohs Courant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4