HELDERSCHE COURANT De ontvluchting van de Keizer I I Eerste Blad. |s. COLTOFl Fluweelen en prima jaegeihien. Ho. 5144 ZATERuoG 20 SEPTEMBER 1819 47« ^AMRbAnO Redacteur-illagevor C. DB BOER Jr.t Helder. Oplaag 7000 ex. - Abonnementsprijs i In do atati l.l6t por pooi 11.40. Boltonlend t 2 40 0»Be eA> 3 ut* AdvisrienUèn por repel 17' o>. Abonnementsgeld derde kwartaal, ff De volgende week wordt over het abonnementsgeld beschikt. Wij verzoeken onze lezers de kwitantie bij eerste aanbieding te voldoen en in elk geval g vóór 1 October. Aan hen, die er een ge woonte van maken de looper vele malen te vergeefsch te daan terugkomen, zij mede gedeeld, dat Indien het ver schuldigde niet vóór of op dien datum is voldaan, de toezending dar courant dadelijk wordt gestaakt. Adm. Held. Crt. BINNENLAND. De regeering gaat bevroren vleescb importeeren. Reeds is een belangrijke partij aangekocht en de regeering ver wacht stellig, dat ze-dit vleesch tof dusdanige prijzen beschikbaar kan stellen, dat een algemeene vetla- ging der vleeschprijzen het gevoeg zal zijn. Hopen we, schrijft de „Vee- en Vleeschhandpl", dat die verwach ting gegrond is. Onze rggeering was tot nu toe niet erg gelukkig bij den aankoop in het buitonland (duur Amerikaansch spek), ze wist beter het bevroren vleesch dit voor jaar aan den man te brengen naar het buitenland. We hadden het zelf best kunnen gebruiken en behoef den dan nu wellicht geen Regee- ringsimport van vleesch. Hoe de regeering het bevroren vleesch beschikbaar zal stellen ;is ons nog niet bekend. In don vrijen handel brengen is het meest ge- wenscht, voorkomt allerlei fraude. Anders zal de regeering het toch aan slagers ten verkoop moeten ge ven, die- zich verbinden geen versch vleesch naast het bevroren vleesch te verkoop en. De slagers zouden zeker liever hebben gezien, dat de regeering levend slachtvee invoerde, of de gelegenheid er voor opende. België bijv. krijgt beste ossen uit Amerika, te vet zelfs voor België. We hoorden, dat er van particu liere zijde pogingen worden gedaan slachtvee te importeeren. Komen die tot stand, dan zullen de vee- prijzen hier terug gaan, krijgen we wellicht onzekere markten in ver band met ongeregelde aanvoeren uit het buitenland. Intusschen, de veehandel rekene er op, dat de import van bevroren vleesch lage prijzen zal brengen voor alle soorten slachtvee. We ko men nu dezen herfst beslist tot da ling der veeprijzen. Hoe sterk? Dat hangt af van de prijzen van het in te voeren vleesch. „De Veehandel" doelt nader me de, dat uit Amerika aan den Hopk van Holland 6 millioen K.G. bevoe ren vleesch voor de regeering js aangekomen. Amerikaansehe schoenen. M. L. schrijft in het Hbl., naar aanleiding van het bericht betref fende de levering van Amerikaan sehe schoenen door bemiddeling van de gemeente Amsterdam: ik ben zoo vrij de aandacht te vesti gen op de ervaring, welke nu zoo veel winkeliers en groothandelaren in schoenwerk hebben opgedaan met Amerikaansehe schoenen. Heeft de heer de Miranda voordat hij de order geplaatst heeft, zich ter bevoegder plaatse georiënteerd? En welke waarborgen heeft hij, dat deze schoenen volgens monster ge leverd worden? De ervaringen door vele handelaren in dit artikel opge daan, zijn treurig. Vele winkeliers hebben, omdat zij evenals de heer de M. meenden, dat de prijzen der Hollandsche schoenfabrikanten te duur waren,, Amerikaansehe schoe nen gekocht, de monsters welke zij zagen waren mooi, maar de leve ring meer dan treurig. Velen heb ben de goederen betaald voordat deze geleverd waren en zijn thans de dupe geworden van de Ameri kaansehe praktijken, anderen, die hun geld reeds vooruit gestort had den, hebben na maanden tang wachten dit terug ontvangen, om dat de heeren Amerikanen niet leveren wilden, daar do prijzen in tusschen opgeloopenwaren. Eén zaak echter is zeker, dat de quali- 141 Kanaalweg 142 Vraagt nu reeds j onzeStalen-collectle teit der Amerikaansehe schoenen, met uitzondering van een enkel merk, veel minder is, dan die der Holl. schoenen. De prijzen der Holl. schoenen mogen duurder zijn, doch in elk geval worden hier te lande goede schoenen gemaakt, welke den kooper niet tegenvallen. Dat deze orijzen hoog zijn, is niet de schuld van buitensporige winsten door fabrikant of winkelier maakt, doch is het directe gevolg van de enorm hooge lederpriizen, hoogere loonen, kortere werktijden, enz. Van ganscher harte hoop ik, dat de gekochte schoenen goed uitval len, doch koester hiervoor gegron de vrees. Heffing In eens. Bij de Tweede Kamer is thans ingekomen het wetsvoorstel- Marchant c.s. tot heffing van bui tengewone belastingen voor snel lere aflossing der crisisschuld. in de Memorie van Toelichting wordt er op gewezen, dat bij rege ling der oorlogswinstbelasting ver schillende fouten zijn gemaakt, terwijl de belasting, die de regee ring thans achteraf wil heffen, n.1. van den vermogensaanwas tus- schen 1916 en 1919, geheel wille keurig wordt genoemd. De voorstellers meenen ^oor heffing in eens de aflossing der crisisschuld te kunnen versnellen, indien het bedrag der heffing van groote beteekenis is eenerzijds, zonder dat men vervalt in een al te hoog percentage van heffing aan den anderen kant. Zij meenden dit doel te kunnen bereiken door het te heffen bedrag te bepalen op onge veer 600 millioen. Het wetsontwerp is aangepast bij de Verdedigingsbelastingen. Alleen begint de heffing met vermogens in de laagste klasse aangeslagen du (te vermogensbelasting, dus vanaf 16.000. De voorstellers hebben gemeend, dat naast een heffing van het vér mogen eene buitengewone heffing Van het inkomen uit het bedrijf niet mag-ontbreken. V- Waar zij den belastingplichtigen gelegenheid willen geven om hun nen aanslag naar het vermogen in tien jaartermijnen te voldoen, komt het hun practisch voor, gedurende die tien jaren de bedrijfsinkomsten te belasten naar het bedrag van ieder jaar, volgens een tarief, dat .in twee opzichten progressief is: naar het bedrag van het belaste inkomen en naar het bedrag van het ver- moeren, waarvan 6 in aftrek komt van het totaal inkomen, ten einde het bedrag der bedrijfsin komsten te bepalen. De heffing van het vermogen begint met 25, dat is 2.50 per jaar termijn, yan een vermogen van 16.000 en stijgt tot ongeveer 18 over het geheel der allergrootste vermogens. Van dc bedrijfsinkomsten wordt voorge steld maximaal 20 te heffen. In het wetsontwerp wordt o.m. beoaald, dat indien de wqarde van het vermogen minder bedraagt dan 16.000, geen belasting.verschul digd is. Is de waarde 16.000 of meer, doch minder dan 17.000, dan is verschuldigd 25. Is de waarde 17.000of meer, doch minder dan 18.000, dan.is verschuldigd 60. Is de waarde 18.000 of meer, doch minder dan lS.000, dan is verschuldigd 100. Is de waarde 19.000 of meer, doch minder dar 20.000, dan is verschuldigd 160. Is de waarde 20.000 of meer, dan wordt de belasting berekend over de geheele sommen van 1000 volgens onderstaande tabel. Percentage over het gedeelte van het vermogen dat bedraagt: Niet meer dan 20.000 1% Meer dan 20.000 tet 30.000 2% 30.000 50.000 3 50.000 100.000 4„ 100.000 150.000 5 150.000 200.000 6 Van 200.000 tot en mgt 1.500.000 stijgt het percentage verder met 1 voor iedere 100.000. Meer dan 1.500.000 tot 2.000.000 16% 2.000.000 3.000.000 17 3.000.000 -4.000.000 18 4.000.000 ,y 5.000.000 19 5.000.000, 20 Het tarief is progressief in twee opzichten. Het houdt rekening zoo wel met de hoegrootheid van het inkomen, als van het vermogen van den belastingplichtige. De ver houding der belasting van vermo gen en arbeidsinkomen is zoodanig bepaald, dat van een arbeidsinko men in totaal even veel belasting wordt geheven als van een vermo gen ten bedrage van tienmaal dat arbeidsinkomen. Stelt men de rente, die een vermogen afwerpt, gemid deld op 6 pet., dan is een vermo- gensinkomen 2 maal zoo zwaar als die van het arbeidsinkomen, daarbij is dan bovendien, in aanmerking te nemen, dat de belasting van het vermogen of in eeijs moet worden betaald of dat daarvan rente moet worden vergoed, .terwijl die van het arbeidsinkomen .w.oidt betaald over tien jaren zonde^vergoeding van rente. Teneinde voort$ de genieters van arbeidsinkomens, die geen of slechts een klein yermogen bezit ten, nog eenigszins te ontlasten is voor dezen een'U^el van hun ar beidsinkomen, dat'.-grooter is naar mate het vermogen kleiner is, on belast gelaten. Zopr}s het inkomen van 2000 en minder voor hem, die minder dan 16000' vermogen bezit, geheel vrij; voor den bezitter van 16.000 tot 30.000 bedraagt het vrijgestelde bedrag ƒ:1500, enz., tot dat bij een vermogen van 100.000 het geheele arbeidsinkomen wordt belast. Door deze verschillende be palingen is met het verschil in draagkracht tusschen den bezitter van vermogen en genieter van ar beidsinkomen behoorlijk rekening gehouden. Actie toccn het boawen in eigen beheer door woningbomv- vercenigingen. Te Zaandam is door de bouwpatroons een actie op touw gezet tegen het bou wen in eigen beheer door woningbouw- voreenigingen. Door hen ia een bro chure in het licht gegeven, waarin zij tegenover een rapport van de voor standers van het stelsel van eigen be heer, do nadeeien, die daaraan verbon den zijn, belichten. Een der voornaamste argumenten is, dat dor kosten; met de verwijzing naar andere plaatsen, waar hot werk door aannemers werd uitgevoerd, ketoogen zij, dat de woningen te Zaandam in eigen beheer gebouwd, veel duurder te staan zijn gekomen. Woningen van ongeveer gelijk type kostten in Nijmegen 4673, te Amers foort 4613.70, te Groningen 3320, terwijl deze te Zaandam p ƒ5600 kwa men. Naar denzelfden maatstaf als te Zaandam is in oigen beheer 850 por woning duurder gebouwd. Bovendien vertoonen do Zaandamsche woningen, welke in eigen beheer gebouwd zijn, nu reeds verschillende gebreken, die van onsolieden bouw blijk geven. Ook do duur van den bouw valt volgens de Alg. Patroonsvereeniging, van wie deze brochure uitgaat, ten nadeele van eigen beheer uit. Voorts wijzen de patroons op de onbillijkheid tegenover de bouwvak arbeiders, die, gebonden door een col lectief arbeidscontract, tegen lager loon moeten werken. Verhooging ia in het particulier be drijf niet mogelijk, omdat de werken, die onderhanden zijn, gebaseerd zijn op het standanrdloon. Een hooger loon kan s in bet particulier bedrijf worden verkregè» -door opvoering der arbeids prestatie, doch dan komt dit niet ten Jaste van het werk. Deze loonopdrijving der woningbouw- aannemer maakt, voor zijn rekening, conflicten en verstoort de rust en orde die door do collectieve*arbeidsovereen- ko3»t is verkregen., Verder wijzen, zij er op, dat de kost bare wijze van bouwen gaat ten koste van de gemeenschap, wita?aan alle bur gers moeten meebetalen. ..WpningbouWvereenigingen zijn wordt vcsrder in de brochure betoogd niet aan vaste prijzen gebonden. Door do ruimte, dia er van Rijkswege wordt gelaten, gevoelt men zich vrij en han delt men naar willekeur. Daartegenover is iedere fout, die de aannemer maakt, voor zzijn rekening. Indien zich na de eerste oplevering go- breken voordoen, moet de aannemer die herstellen. Maar wiezoo wordt verder gevraagd draagt bij eigen beheer de kosten? De vereeniging natuurlijk, maar die heeft niet. Laat men in eigen bolieor eens trachten voor een vastge- steldeu concurreerenden prijs met risico voor zichzelf te bouwen. De A. P. V. dringt tenslotte aan op vrijo concurrentie in het belaag van den woningbouw en van i* schap. (Aann. Crt.) De tosetand ia bedenkelijkII straat no. 108, m. a. w. het niet bezoeken van het aldaar gevestigde manufacturen-magazijn van de firma I. Gbunwald, is voor de toestand van uw geldmiddelen bedenkelijk. Want aldaar kunt u voor vanaf f30.- een Demi en vanaf f 35.- een Costuum laten maken. Onze prijzen zijn daarom vredesprijzen, omdat wij een prachtvolle sorteering stoffen etc. uit Engeland ontviDgen, die wij reeds in 1910 aldaar gekocht hadden. Bezichtig dus eerst onze groote voorraad (het verplicht u tot niets), alvorens te koopen. Firma I. GRÜNWALD, KEIZERSTRAAT 108. PLAATSELIJK NIEUWS. Athletlek en zwemwedstrijden der Marine. Op 16, 17 en 18 September had den te Willemsoord plaats wed strijden in athletiek en zwemmen voor het personeel der marine. In tegenstelling met andere jaren was ditmaal de deelname geheel uit het personeel. De aldus genomen proef was, naar de kapitein-luitenant ter van Leersum bij de prijsuitreiking mededeelde, schitterend geslaagd. Spr. bracht voorts hulde voor de regeling; het initiatief voor deze wedstrijden is uitgegaan van de vereeniging „Zeemacht". Dit jaar is de deelname alleszins bevredi gend, in tegenstelling met het vo rige, terwijl geen enkele reclame is ingekomen. Aangezien bij enkele nummers de minimum grens voor het kampioenschap niet was be haald, is aan de winners van den eersten prijs in plaats van den be ker, een verguld zilveren medaille Uitgereikt. De uitslag van de driedaagsche wedstrijden is als volgt: Hindernis- baan, le prijs O. H. Methorst, 322/s sec.; 2e K. Runia, 337», 3e A. Kolk 35V»; Kogelstooten: le prijs, W. F. Schreurs, 10.46 M.; 2e A. de Wolf, 10.18 M.; 3e A. J. Levinson, 10.097a M.; 3000 M. hardloopen: le prijs H. van Dijk, 10 min. 21"/io sec.; 2e J. A. Venning, 10 min. 332/b sec.; 3e J. Glabbeek, 11 m. 182/b s.; Veldloop: le prijs H. van Dijk, 11 m. 64 s.; P. de Jong, 12 m. 363/b s.; F. Schreuder, 13 m. 33*/» s.; 100 M. hardloopen: le prijs A. de Wolf, li4/# sec.; 2e M. P. Schotman, 13 s.; 3e Th. Segaar, 13Vio s.; Vèrsprin- gen met aanloop: le prijs A. de Wolf, 5.55 M.; 2e J. Oolijn, 6.47 M., 3e M. de Koster, 6.287» M.; Discus werpen: le prijs Th. F. Stam, 28.68 M.; 2e J. W. Snüt, 27.72' M.; 3e H. van Dijk, 27.58 M.; Hoogspringen met aanloop: K. Runia, 1.65 M.; 2e M. Nebbeling, 1.60 M.; 3e E. J. Schukking, 1.40 M.; 800 M. hard loopen: le prijs H. van Dijk, 2 in. 24 s.; 2e Th. C. Sloots, 2 u. 34 s.; 3e J. Glabbeek, 2 m. 37 s.; Polsstok vèrspringen: le prijs K. Runia, M.; D. Lap, 6.63 M.; 3e A. de Wolf, 6.42 M.; 40 M. Rugzwemmen: le prijs M. Nebbeling, 367» sec.; 2o A. A. Goedhart, 38 s.; W. van Beers, 404/» s.; 80 M. buikzwein- men: le prijs G. F. Muller, 1 m. 7 s.; 2e G. Guilenard, 1 m. 167# s.; 3e G. A. Dijkstra, 1 m. 19 s.; 240 M. Vrije-slagzwemmen, le prijs G. F. Muller, 5 m. 22 s.; 2e S. van Proos dij, 5 m. 357b s.; 3e Rietveld, 5 nu 597» s.; 400 M. hardloopen, le prjjs v. d. Dussen, 64 s., 2e W. J. M. Mid den, 642/0 s.; 3e J. Koppen en J. Dik 647b s.; Vèrspringen zonder aan loop: le prijs M. Nebbeling, 2.93 M.; 2e Th. L. van Deurscn, 2.77 M.; 3e M. de Koster, 2.716 M.; Speer werpen: le prijs G. H. Methorst, 35.9 M.; 2e A. yan Velzen, 34.60 M.; 3e D. Lap, 32.647» M.; Hoogsprin gen zonder aanloop: le prijs M. Nebbeling, 1.34 M.; 2e K. Runia, 1.29 M.; 3e Th. K. van Deursen, 1.29 M.; Polsstok hoogspringen: le prijs K. N. Jorissen, 3.15 M.; 2e K. Runia, 2.90 M.; 3e D. Lap, 2.85 M.; Touwtrekken: le prijs groep Vlissingen; 2e groep Wachtschip, ,3e groep Marinekazerne; Estafette, le prijs 6e groep (deelnemers Wolf, Dijkhuis, Methorst, Segaar) 51 sec.; 2e groep 2 (Dik, Koppen, Stevens, Oassé), 557» sec.; 3e groep 1 (Beg, Kunst, Midden, Schotman) 573/6 sec. Suiker. Naar aanleiding van een verzoek aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, beoogende een betere en geregelde toezending van de voor de gemeente Helder benoodigde suiker, gedaan door de heeren M. A. Grunwald Zoon c.s. alhier, is van den Minister het vol gende schrijven ontvangen: Ten vervolge op nevenvermeld schrijven heb ik de eer u te berich ten, dat ik bij het Rijkskantoor voor Suiker reeds heb aangedrongen op eene snellere aflevering van suiker. Naar mij wordt medegedeeld is de ontstane vertraging grootendeels te wijten aan den invloed van den achturigen werkdag, welke thans reeds aan de fabrieken en veemen is ingevoerd. De moeilijkheden, die zich bij de genoemde inrichtingen terzake van de arbeidsregeling heb ben voorgedaan zullen echter, naar ik vertrouw, spoedig worden opge lost. Koninklijk geschenk aan Jullanadorp. Bij het jongste bezoek van H. M. de Koningin aan Julianadorp, is door H. M. aan de Ned. Herv. Ge meente aldaar geschonken een Statenbijbel, geheel met zlver ge monteerd. Deze Bijbel zal op den kansel gelegd worden. Het eerste blad van den Bijbel Is versierd met een drietal teksten, gegeven door H. M. de Koningv*i, Prins Hendrik en prinses Juliaha. Zeker is dit een prachtig cadeau voor deze gemeen te en een blijvende herinnering aan het vorstelijk bezoek. Bij den Bijbel was een eigen handig geschreven brief van H. M. de Koningin, welke brief in een lijst zal worden geplaatst en in de Consistoriekamer zal worden opge hangen. Het cadeau is in ontvangst genomen door den President-Kerk voogd, den heer A. J. Swaerts te Julianadorp. De tekst van H. M. de Koningin is: Openb. 2220; van Prins Hen drik Joh. 15; van prinses Juliana Openb. 2216. Leger des Heils. Blijkens de in dit blad voorko mende annonce, zullen morgen in de Leger des Heils-zaal, Spoor- gracht 38, twee Samenkomsten wor den gehouden, welke zullen worden geleid door Kapitein A. Bouw en s. 's Morgens tien uur (precies) leidt de Kapitein een Heiligings- dienst met het onderwerp: „Waar om niet allen, die gij verwacht, in den hemel komen". 's Avonds half acht heeft een groote Volkssamenkomst plaats, onderwerp: 's Middags half vier wordt bij gunstig weer een openluchtmeeting gehouden ophet Nieuwe Kerk plein bij de Werfpoort. Openlngs-Speciallteitenvoorstelllng ln Casino. Men zend ons het volgende, ter Zondag maakt de directie van Casino weder een aanvang met h9t speelseizoen. Als openingsvoorstel ling wordt een keurig specialitei tenprogramma opgevoerd onder di- rectio van den alhier gunstig be kenden impressario Jac. Smits van Haarlem. Het programma zal be staan uit de beste nummers, alles nieuw voor den Helder. Nu Casino een eigen electrische installatie heeft en kan werken met kleurlichteffecten uit schijnwerpers is het mogelijk specialiteitennum mers te geven, welke hier voor heen, zonder electrische belichting, niet tot hun recht zouden komen. De voorstelling behoeft dan ook nu niet onder te doen voor die in de grootste theaters. LUCHTVAART. Een onderhoud met Fokker. Do „Times" bevat oon tolegram aan do Excliaugo Tolegraph Company uit Amsterdam, waarin een Amerikaansehe correspondent oen gesprek weergeeft met onzen landgenoot Fokker. Do correspondent vroeg hom hoever het vliegtuig zicht zou ontwikkold heb ben, als do oorlog nog eenige jaren ge duurd had. Zijn antwoord onthulde wat, naar hij vorzekerde, een groot militair geheim i geweest. "VVo zouden do artillerie buiten dienst gesteld hebben, zol hij, en do groote kanonnen even ouderwetsch hebben doen zijn als speren. Het w,as al Icon de schuld van do logerbureau- cratie to Berlijn,, dat er niet eerder mee begonnen werd. Het wae aldus: in 1916 vroegen de Duitsche legerautoriteiten mij, of ik een heel goedkoop vliegtuig kon maken; met een heel goedkoopen motor, in staat, ongeveer vier uur te vliegen, dat door de lucht kon gestuurd worden door draadlooze golven. Men was voornemens elk dezer vlieg tuigen te laden met oen groote bom en ze de lucht in te sturen onder controle van oen vlieger, die ze door de lucht zou hooden door draadlooze telegrafie, als een kudde schapen. Hij zou in staat zijn ze te sturen, zooals hij wilde en ze naar de aarde te zenden, juist op de plaats, die hij koos. Het Duitsche idee was, dat het een buitengewone verspilling was, granaten door de lucht te zenden door middel van ontploffingsstoffen; hun denkbeeld was om al die stoffen in de granaten te doen en daarop de granaten naar hun bestemming te brengen door de kracht van oen benzinemotor. Zij had den het vertrouwen in het gebruik van groote kanonnen verloren. Do „Dikke Bertha", die over 75 Engelsche mijlen granaten op Parijs afvuurde, was blijk baar gedeeltelijk bedoeld om de gealli eerden te doen gelooven, dat do Duit- schers hun zware kanonnen ontwikkel den, inplaats van het plan te hebben ze af te schaffen en als ze niet verward waren geraakt in hun eigen bureau cratie, zouden zij de zware kanonnen onnoodig hebben gemaakt vóór de wapenstilstand kwam. Ilc maakte de gevraagde plannon. Ik ontdekte, dat wij gebruik konden maken van oudo motoren, die niet betrouwbaar waren voor gevechtsvliegtuigen. Het eenige wat we van den motor vergeten, was, dat hij voor ten hoogste vier uur kon vliegen. Natuurlijk zou olk dezer vliegtuigen met zijn motor uiteen Zijn gesprongen als de bom ontplofte, maar het geheel was niet veel kostbaarder dan het afschieten van granaten op verren afstand en het zou veel zekerder en veel doodelijker geweest zijn. Mijn plannen werden door de autori teiten aanvaard en toen maakte bet departement van oorlog een groote fout het besloot zelf de vliegtuigen te maken. Eenige maanden lang knoei den ze aan het maken van die vlieg tuigen en toen ze eindelijk een paar van die machines hadden gemaakt, ble ken ze niet betrouwbaar te zijn. In den zomer van 1918, drie maanden vóór den wapenstilstand, kwamen ze bij mij en gaven mij een groote bestelling voor -draadloos bestuurde vliegtuigen. Ilc was er juist mee klaar ze in groote hoeveelheden to maken, toen de oorlog eindigde. Die vliegtuigen zouden groote vernieling hebben veroorzaakt overal waar ze gebruikt werden; hot zou het zelfde geweest zijn als het absoluut zuiver schieten van zware granaten over honderden mijlen. x Wat zal het vliegtuig van den volgenden oorlóg zijn? vroeg de corres pondent. De gevleugelde draadloos - be stuurde bom en groote vliegtuigen in staat honderden mannen te vervoeren. Hoe snel zullen ze gaan? Wat, is de snelheidsgrens van oen vliegtuig? De eonigo snelheidsgrens is uw portefeuille. Geef me veel geld en: ik kan een vliegtuig mak'en, dat zoo snel gaat als u maar kunt voorstellen. Fokker toondo een foto van een vlieg tuig zonder motor. Dit is mijn aller nieuwste idee, zei hij. Dit is een vliegtuig, dat door een ander op sleep touw kan worden genomen. Mijn idee is hot bij wijze van sport te lancoeren. Het kost heel weinig een vli gtuig zonder motor té raalcen. Sport wedstrijden met zulke machines zouden voel lijken op toboggan-wodatrijdon in do Alpen. Een „luchtslede" zou dtjor een vliegtuig op een hoogte van 5000 voet en meer kunnen gebracht worden 1 en dan losgemaakt kunnen worden en naar beneden glijden. Er zijn tientallen verschillende wed strijden, dio met deze „luchtsleden" zpu- den kunnen gehouden worden. Ze Zijn oven veilig als vliegtuigen en ik geloof, dat do dag zal komen, dat „lucktelotle- vaartuigen" zonder motoren zeer in trek zullen zijn als sport. Fokker wilde mij, zegt do Ameri kaansehe correspondent, slechts weinig vertollen van zijn plan om een reeks dezer machines te doen sleepen zooals een locomotief een aantal wagens voort trekt, maar hij heeft een dergelijk plpn. Het zou niet onmogelijk zijn pm met een roolcs gesleepte „sleden" op to stijgen, zei hij, en iedere slede los te maken als zij do stad boreikto, waar de passagiers wenschten uit te stappen. Er is, zoo besloot hij, geen grens aan wat met vliegtuigen kan gedaan worden als er maar gold is. Ik heb thans plan nen voor oen vliegtuig van 20.000 paardenkrachten. Internationaal luchtverkeer. Een nieuwe Internationale Luchtver- keer-Onderneming zal, volgens de „Kreuz-Zeitung", binnenkort in Berlijn in het leven worden geroepen. De onderneming zal niet alleen do Euro- peesclie en neutrale landen in hot lucht verkeer mot Duitscbland betrekkpn, doch voeleer zullen ook tusschen de tot nu toe vijandelijke landen en Duitscb land, zelfs tusschen Duitshland en Ame rika, regelmatige luchtvaartdiensten worden ingericht. Do luchtvaartuigen zullen een draagvermogen hebben van 40.000 K.G. Voor de reis tusschen Amerika en Duitscbland zullen slechts enkoio dagen noodig zijn. S. COLTOFl 141 Kanaalweg 142 ONTVANGEN onze beksnde qualltHt Het wereld-hoogtcrccord. Het onlangs door een Duitschon vlieger gemaakte wereldhoogterécotd is, zooals uit Dossau bericht wordt, vorbeterd. Een Junkorvliogtuig be reikte met acht passagiers een hoogte van 6750 meter. Het metalen vliegtujg was voorzien van een hoogtemotor van 185 P.K. uit een Beiersche motoren- fabriek. GEMENGD NIEUWS. De elschen van onze gedienstigen. Door de Dienstboden- en Werk- vrouwenvereeniging (Vast in be leid, sterk in den strijd) te 's-Gra- venhage werd in hare vergadering bet volgend program van eischen besproken en goedgekeurd. 1. Erkenning der vakvereeniging. 2. Minimum loonen: a. Keuken meid 400 per jaar; b. 2de Meisje 350 en 3de Meisje 250 per jaar; o. Meisjes van 16 tot 18 jaar loon naar bekwaamheid; d. Werkvrou wen 12 per week, 2.50 per dag, 35 cent per uur niet kost; e. Af schaffing van bet fooienstelsel; f. Tweemaal per jaar Godspenning 10 van bet loon. 3. Overwerk: a. 's Avonds na be ëindiging der dagtaak 30 cent per uur; b. 's Avonds na tien uur 50 cent per uur; c. 's Zondags na 'be ëindiging der dagtaak 75 cent per uur. 4. Verlof- en Werktijdregeling: a. Eerste Zondag den geheelen dag vrijaf; b. tweede Zondag na één uur en zoo vervolgens om de beurt; c. Drie vrije avonden per week van 77» tot ll'/a uur; d. Veertien dagen per jaar vacantie met behoud van loon en kostgeld (12 gulden per week of 2 gulden per dag); e. Op den dag tusschen 8 uur vóór en 4 uur 's namiddags twee uren rust; f. 'sMorgens om zeven uur bene den. 's Zondags half negen. 6. Waschgeld 76 gulden per jaar.. 6. Vrije en frissche slaapkamer en zitkamertje. 7. Betaling van het ziekenfonds- geld. Bij ziekte royale-behandeling en zoo noodig verschaffen van ver sterkende middelen. 8. Verschaffen van huishoud- schorten en pantoffels twee maal per jaar. 9. Bij een dienstvervulling van 20 jaar en hooger en wanneer de leeftijd van vijftig jaar is bereikt een pensioen van 5 gulden per week. 10. Krachtig ijveren voor een vakschool voor jonge meisjes met vergoeding aan ouders of voogden der leerlingen. 11. De werktijd van een dag meisje of werkvrouw zal ten hoog ste 9 uur, van een interne dienst bode 10 uur bedragen. 12. Alle geschillen worden, door den werkgever (ster) in overleg met het bestuur der vereeniging op gelost. Besloten werd zoo mogelijk met de moderne en christelijke vakver- eenigingen samen te werken. Snelfotografie voor nieuwsbladen. De kunstredacteur van het Pa- rijsche blad „Le Matin", die op het oogenblik te Londen vertoeft, had het verlangen te kennen gegeven te weten in hoeveel tijd de „Daily Mail" een fotografie kon nemen en een cliché maken voor de repro ductie. Er werd hem een tijd ge noemd, maar deze kwam hem zoo belachelijk kort voor, dat hij win gerd e aan zulk snel werken te ge looven. De proef zou dus geleverd worden. Te 2 uur 40 werd de re dacteur gefotografeerd, te 2 uur 54 werd hem een proef ter hand ge steld en te 3 uur 14 waren de cM- chés, waarnaar de reproductie worden gemaakt, reeds gereed. De geheele bewerking had dus slechts 34 min. geduurd. Vijf broers vrij yan militaire dienst. Dat vijf broers vrij van mllitaireD dienst zijn, koxnt zeker zelden voor. Te Almelo is dit thans het geval. In een gezin waren de oudste twee zoons twee lingen. Vóór do loting verklaarde des tijds een hunner, dat hij eventueel voor don dienst wenschtë le worden aange wezen; de andere was dan vrij van dienst. Maar eerstgenoemde lootte zich vau die aanwijzing ook vrij. De dorde zoon trok een vrij nummer; eveneens de vierde, die bovondien werd afge keurd. Do vijfde of laatste zoon, die heden lootte, trok oen zoo hoog num mer, dat ook hij niet voor den dienst, zal worden aangewezen. 1.200.000 Mark gestolen. De polltio to Zandvoort heeft op vpr- zóek der Duitsche Justitie aangehouden oen tweetal Dultschers, verdacht yan diefstal van óón millioen twee honderd duizend mark. Jeugdige dieven. Sedert geruimen tijd werd ln een groothandel to Berlijn, welks loeafcn aan hot spoorwegemplacement gren zen, ingebroken zonder dat men de da ders kon betrappen. Nadat eerst tel kens kleinere voorwerpen en werktui gen gestolen waren, was tenslotte ge tracht met hamer en beitel de brand kast te openen, wat slechts ten deelc gelukt was. Do politie vond daarbij den afdruk van een naakten kindér- voet op den grond. Nu liet men er 's nachts waken en een paar nachten later werd een ruit door twee knapen ingedrukt, en word vastgesteld, dat al deze diefstallen gepleegd waren dcior twee jongens van acht en tien jaar, die in een spoorwagen hun buit vér- borgen en er zelfs nu en dan op een matras sliepen. S. COLTOF 141 Kanaalweg 142 Vraagt nu m»ds orz« St«l»M—coilact 0 Palatöt- en Costuumstoffen Heeran-AfduftiiRQ »aar mi»t zoo'n feestje zien maken, waar zelfs tot laat in den avond jong en oud, oud en jong gezellig samen waren. Het zat er nog in, de feestvreugde die onze stad genoot ter herden king- van den verjaardag van onze Koningin. Waar was de buurtcom- missie, waar was ons gemeentebe stuur op dien avond? Gaarne bad het ovei;groote deel onzer burgerij feest gevierd. Mag het hier wel de naam dragen van „geïdinzamelen" waar ik ge tuige was dat kinderen zelf met een paar centen kwamen aandragen. Zéker is geen officieéle toestem ming gevraagd, het is een onder onsje van kinderen, en al is het, dat een gedeelte der „ingezamel de gelden" besteed werden voor snoeperij en sigaretten, mogelijk stond dit wel op het feestprogram ma, wat de u „opmerkzaam ge maakte" niet heeft opgemerkt. Zou het bij oi'ficieele buurtoom- missies ook altijd zoo toegaan, dat do „ingezamelde gelden" op de best mogelijke wijze besteed worden. Ik méén te mogen constateeren dat de „opmerkzaam gemaakte" niet van kinderen houdt, mogelijk geen kinderen heeft of ook wel voor het kindergenot geen paar centen overhad, zoodat wellicht zijn eigen:kleintjes geen feest mee vierden. Beter ware het m.i. geweest als de „opmerkzaam gemaakte" door het streven der kinderen er toe ge- kpmen was zelf de hand aan de ploeg te slaan om bij voorkomende gelegenheid zelf voorman te zijn. Geachte redactie, dank voor O pm erker. Onze mededeeling berustte op feiten en gegevens, ons verstrekt door onzen zegsman. Juist kinder vrienden zullen het met ons eens moeten zijn, dat feestelijkheden; die niet onder toezicht en controle staan van ouderen, en waarvoor de kinderen eigenmachtig geld inza melen, op zichzelf verwerpelijk zijn. Onze zegsman kende kinderen, die niet minder dan 10.bijeen had den gebracht, en laat „Opmerker", met de hand op het bart nu eens verklaren of hij het wenschelijk vindt jongens over zoo'n groot be drag de beschikking te geven. Dat er geen buurtoommissies e.d. wa ren, die voor feestjes zorgden, ver ontschuldigt het feit op zichzelf na tuurlijk niet. Redactie. M. de Red. Mij Zondagavond 1.1. door de steeg, welke zich naast het door mij bewoonde perceel bevindt, haar bui ten begevende,werd er door een straatbengel eenig uit elkaar spat tend vuurwerk naar binnen geslin gerd,wat mij een surprise bezorgde in., de gedaante van twee kleine brandgaatjes in een nog gaaf Zon- dagscb overhemd. Dit is niet het eenige. Onlangs zag ik, dat in de ■Koningstraat een vrouw door een vuurwerkvonk werd getroffen, zoo- dat zij eenige oogenblikken van pijn stond te stampvoeten. Bij voor keur laat de jeugd dit goedje ont ploffen tusschen of nabij groepjes menscben of in stegen. Och, zeide mij iemand, met wien ik hierover sprak, men is hier nu eenmaal in het vrije Nederland, doch ik voeg er bij: het is niet het vrije, doch het bandelooze Nederland. M. de Red. Minder gevaarlijke vermaken worden soms verboden, en zou het niet mogelijk zijn, dat hier door een politie-verordening word ingegrepen? Zou er nu niet een artikel kunnen uitgevaardigd worden, waarin dit spelletje in de stad verboden werd, en waarin de jeugd bevolen werd zich hiermede buiten de plaats te amuseeren? M. de Red., verder hierover uit te weiden is onnoodig. Alleen nog dit: meermalen is het mij gebleken, dat in gevallen van baldadigheid, waar van een of ander voorbijganger het mikpunt was, en deze zich bij de betrokken ouders kwam beklagen, hij dan, zoo hij hierin idee had (want het moet gezegd worden, dat de baldadigheid steeds grooter, en de opvoeding, de goeden niet te na gesproken, steeds kleiner omvang aanneemt) - met den bezem op zijn dkan krijgen. In de overtuiging, dat alle wei denkenden het met mij eens zullen zijn, bedank ik U, M. de Red., voor de verleende plaatsruimte, en tee lten ik mij, Hoogachtend, Een vijand van verschroeide kleederen. INGEZONDEN. Collecteerende jeugd. Onder bovengenoemd hoofd komt, geachte redactie, onder het „plaat selijk,nieuws" in uw blad van Don derdag j.1. een mededeeling voor- die voorwaar zeker van eenige zwartgalligheid getuigt. Ook ik heb |S. COLTOFl T41 Kanaalweg 142 Vrjwjt au r»8ds onze Stal»n-colUct'£ Costuum» i Mantelstoffen I Oames-Afd«0>ing naar maat I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1