Advertentiën. Doopsgezinde Gemeanta (VANEELISATJL1ALMSTRJIAT. Bond van Marine-Onderofficieren PLAATSELIJK NIEUWS. Helder's toekomst. Onlangs werd door mij gewezen op het groote belang, dat den Hei- der kon hebben bij het tot stand- komen hier van een knooppunt Ut het internationaal luchtverkeer. Het is mij onbekend of aan dal idee door de daarvoor bevoegden en belanghebbenden voldoende aandacht is geschonken. Een mededeel ing In de bladen van Jhr. J. L. van den Berch van Heemstede, secretaris van de Kon. Ned. Vei-, voor Luchtvaart over: Amsterdam internationale vliegha- ven, geeft "mij aanleiding nog op de zaak terug te komeu. Jhr. v. d. Berch van Heemstede wijst er op, dat „zoo de teekenen niet al te zeer bedriegen, het lucht verkeer niet lang meer op zich zal laten wachten." „Ons land", zoo gaat de schrijver voordt, „ligt als een schakel In dit internationale verkeer, maar wil die schakel dienst kunnen doen, wil Amsterdam een knooppunt in het luchtverkeer kunnen worden, dan is een vliegveld, en wel een goed vliegveld, een onmisbare eisch." Schr. wijst er op, dat het Elta- terrein niet geschikt/ was om een geregeld neerkomen en opstijg00 van de zware verkeersmaohmes mogelijk te maken. Wat kan den Helder nu uit dat bericht putten. M. i. dit: den Helder biedt reeds nu een geschikt terrein voor de landing en opstijging van de grootste vér- keers machines. Het vliegterrein „de Kooy" heeft zonder «enig bezwaar die gelegen heid geboden aan de Vickers Vim.y welke geen gebruik kon maken van het Elta-terrein. De gelegenheid is hier dus niet te scheppen, doch dki bestaat. Dat liet een marine-vliegveld is, kan geen bezwaar zijn, omdat ma rine toezegging heeft gedaan voor het civiele luchtverkeer alles, tot personeel en materieel toe, ter be schikking te willen stellen. Ik zou dezen raad willen geven: Profiteert nu van deze güpstige omstandigheid. Houdt nu het vuur tje warm; slaat steeds op dat aan beeld. Ge zijt Amsterdam nu voor, omdat hier niets valt aan te leggen. Alles is hier kant en klaar. Ge hebt nog iets voor, omdat de Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie, die mede in de Com missie zit- voor voorbereiding van het luchtverkeer, den Helder dooi en door kent en die nog wel iets zal gevoelen voor zijn vroegere woon plaats. Ik heb vroéger ook gewezen op het in de nabijheid aanwezig zijn van een vuurtoren. Ik deed dat in verband met een artikel van hxit. Plesman, waarin deze wees op het vliegen bij nacht, waarvoor vuur torens zouden moeten worden op gericht. We hebben dus hier een vlieg veld, geschikt voor de grootste vliegtuigen, we hebben hier een vuurtoren, die baken kan zijn voor nachtvliegers. Alles is kant en klaar. Men kan ze hier ontvangen. Werkt dus er voor den Helder te maken tot knooppunt in het inter nationale luchtverkeer. MaarDo it nowt M. Kolenstof. In uw blad van Donderdag komt een artikeltje voor over de last, die, vooral de bewoners dei- Spoor straat, ondervinden van het stof veroorzaakt door het kolenrijden van het station naai1 de rijkswerf. Het riekt misschien ietwat naar het ei van Columbus, doch zou het volgende de oplossing niet kunnon brengen: De wagens met briketten worden gerangeerd naar het bassin. Op dekschuiten worden de briketten verder getransporteei-d naar de werf. Mocht het rijden op de werf naar de bergplaats noodig zijn, dan heeft men alleen daar het stof en de bewoners van den Helder heb ben er geen last van. Bvèntueele meerdere kosten van dubbel overladen wegen wellicht niet op tegen de last, die men den inwoners bespaart. M. Federatie van Rijkswerklieden, De heeren Baak en van Loo, ver tegenwoordigers der Federatie van Rilkswerklieden, aangesloten bij de Centrale, hadden. Vrijdagnamiddag een onderhoud met den Minister van Financiën. Aangedrongen werd op spoedige uitbetaling van den duurtebttsUig voor gepensionneerde rljkswemie- den, mede voor die van het perso neel der werven, waar nog niet de formulieren waren uitgereikt De Minister deelde mede, dat He berekening voor de gepensiomleer den veel tijd in beslag neemt, doch dat spoedige uitbetaling zal plaats vinden. Ook zal de Minister bij Marine aandringen op spoedige uitbetaling van den duurtebtjslag voor het per- soneel der werven. Voorts zijn ten behoeve der ge- pensionneerden wetsvoorstellen in gediend om de pensioenen met 20 te verhoogen, ingaande 1920. Mede werd de maand extra sala ris besproken. Ook do Minister vond het eene onbillijkheid, dat dit extrabedrag, voor de rijkswerklieden zou worden gekort op het- tegoed loonsverhoo- ging 1 Juli '1830 Juni '10. Andere voorstellen zullen dan ook komen, opdat ook het personeel der werven en aan Inrichtingen van oorlog, aanspraak zullen maken op een maand extra-salaris, met een minimum van f 100. Wat dc pensioenregeling betrof, zal het algeheele burgerrijksperieo- neel onder één regeling komen. Wat verder de salarisregeling in 1920 betreft, is het aan geen .twij fel onderhevig of ook liet personeel der werven enz. zal komen onder de bemoeiingen der Salariscom- missie voor ambtenaren. Ook werden de steeds duurdere levensmiddelen besproken, en den Minister medegedeeld, dat ook te Helder een Consumentenvereeni- ging was opgericht. De Minister juicht dergelijke in stellingen toe en is gaarne bereid oxn in overleg met den Minister van Landbouw deze zaak financieel te steunen. Uit het Politierapport. Op 8 Sept. j.1. werd door een win kelier, wonende en zaak doende in de Middenstraat, aangifte ge daan dat hij herhaaldelijk geld uit zijne woning vermiste. Een onder zoek werd sedert dien ingesteld en thans is het gelukt als daders aan te honden de jongens W. V., J. v. S. en J. K., die bekenden zich aan de feiten schuldig gemaakt te hebben. Het door hen gestolen bedrag be loopt ruim 50. Proces-verbaal wordt opgemaakt. Do werkman J. B., die ook nog iets met de Hilversumsche politie te vereffenen had. Is vandaar, na gehouden verhoor, weder hierheen getransporteerd en op .18 dezer naar Alkmaar overgebracht en ter beschikking van den heer Officier van Justitie gesteld. leefde, G. S. Zij zijn naar het huls van bewaring aldaar overgebracht. Het is gebleken, dat zij een van de ministeries te Berlijn met valsche handteekeningen hebben opgelicht voor een bedrag van 1.800.000 mark. Op siinksohe wijze hadden zij pas sen weten machtig te worden. Zij hadden zich een maand geleden te Zandvoort gevestigd. Toen zij dezer dagen van een reis naar Roosen daal te Zandvoort terugkeerden, werden zij voor hun woning gear resteerd. BINNENLAND. NEDERLAND EN BELG IE. Men meldt ons, dat volgens de Libre Belgique koning Albert zich bij zijn vertrek naar de Vereenigde Staten niet te Antwerpen zal in schepen, omdat de koning waar schijnlijk de reis zal maken aan boord van de George Washington, welk schip van te groote afmeting beet te zijn om een Belgische haven binnen te A-aren. Ook toen er sprake van was, dal president- Wllson over Antwerpen naar zijn land zou terugkeeren. is van Belgische zijde beweerd, dat de George Washington niet naar Antwerpen zou gaan. De bedoeling was toen klaarblijkelijk de Neder- Iandsche Schelde in misc-rediet te brengen. De onjuistheid dezer bewering is indertijd gebleken. De Noorsche Talabot, van geheel denzelfden diepgang als de George Washing ton, werd op 16 Maart bij nacht door het Oostgat naai- binnen ge bracht en stoomde via de Schelde naar Antwerpen op. Wat de Ne- derlandsche Schelde aanbelangt, bestaat er dus geenerle! bezwaar voor de George Washington, naar Antwerpen op te varen. Is dit niet mogelijk, dan moet öf de Belgische Schelde èf de Antwerpsohe haven moeilijklieden opleveren De Rijksmiddelen. De Rijksmiddelen brachten in Atig. '19 bijna 10 millioen meer op dan in Aug. '18. De meerdere in komsten zijn te danken in hoofd zaak aan de Dividend- en Tan tième-belasting met circa 1 mil lioen, de accijns op het gedistilleerd met- circa 21/» millioen, op het ge slacht met- 7« millioen, de zege! rechten met ruim 1 millioen, suc cessie 3 millioen, invoerrechten circa 2 millioen. Over de eerste acht maanden is het verschil ruim 33 millioen ten voordeele van '19. Aardappelen. De Min. van Landbouw brengt ter kennis, dat de handel in aard appelen van den oogst 1919 in het binnenland geheel vrij zal zijn. Iéder zal dus zijn aardappelen kun nen betrekken van den leverancier zijner keuze buiten eenlge bemoei ing van gemeentebestuur of Re geering. Van Regeerlngewege zullen van af 15 Oct. tot 36 Nov. goede con sumptie-aardappelen beschikbaar worden gesteld tegen den prijs van 7.50 per 100 K.G., franco plaats van bestemming, bij afneming van ten minste 10.000 K.G. in eens, voor gemeentebesturencoöperatieve vereenigiaigen, handelaren en par ticulieren, die hunne bestellingen vóór 16 Oct. hebben ingediend bij den Regeeringsoommissaris, belast met de graanverzameling in de pro vincie hunner inwoning. BUITENLAND. Uit het bezette jrobied. In verschillende plaatsen vau R land-Westfalen hebben zich de laatste dagen gevallen vau pestpokken voor gedaan. o.o. te- Meschede. Yelmede. Oei wig en Mart en, terwijl ook te Ever- borg een drietal gevallen geconstateerd zijn. Een aantal personen zijn reeds overleden. Naar verluid, is in verband hiermede hot aanstaande Zoudag te Arneborg te houden Katholiekencongrot? afgelast. De regeering heeft alle moge lijke maatregelen getroffen om uitbrei ding te voorkomen. Hét gemeentebestuur van Am sterdam zal de levering en eten op slag van winteraardappelen lei band nemen voor coöperaties, vak organisaties, armbesturen enz. Toezicht op de samenstelling van het brood. Naar aanleiding van dezer dagen in enkele bladen voorkomende op merkingen over de quallteit van het brood deelt, het Haagsche Corres- pondenticbureau mede, dat de Mi nister van Landbouw, in verband met het feit, dat. vete dezer klach ten niet ongegrond gebleken zijn, het instellen van ven inspectie dienst bevolen heeft, welke uitslui tend belast wordt met het tot op heden onder meer aan het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wa- geningen opgedragen toezicht op de qualiteit en de behandeling dei- voor de broodvoorziening verstrek te i-egeeringsgrondste ffenTot dat doel zal het. land ln 28 districten verdeeld worden, in elk waarvan een Inspecteur belast zal zijn met de zorg voor de nakoming der bo trekkeltjke voorschriften. Dit toezicht zal plaats hebben h de eei'ste plaats bij de molenaars, ten einde de zekerheid te verkrij gen, dat hunne maalinrichtingen in een behoorlijken toestand van rein heid verkeeren. In de tweede plaats zulten deze Inspecteurs tot taak hebben zich ervan te vergewissen, dat de bak kers geen andere grondstoffen ge bruiken dan hun toegewezen wor den, dat de bakkerijen steeds zin delijk zjjn en dat speciaal tegen long die maatregelen genomen wor den, die den bakkers ten dienste staan. Oplichting van l.SM.ftftft Mark. Een belangrijke arrestatie. Te Zandvoort Ja aangehouden D. E. K. 8. en de vrouw met wie hij -Een soldaat uit. Leod3„ die onlang van don Ttijn terug is gekoerd, heeft verklaard, dat Brit6che soldaten op goeden voet. mol de Dult.sehe meisjes zijn. Op een keer. dat hij iu don dom v; Keulen kwam. zag hij. zegt de ..Timoi dal daar Ij.ot huwelijk vau 2H Britschp soldaten mei Dultsche Ingezegend '\ml, Een man. die met hem naar Engeland teruggekomen was. had togen zijn kolo- nol gezegd, dal hij graag afstand zou doen vun zijn premie en al zijn soldij al$ men hem toestond, te Keulen I- blijven, mp mei. een Duitsch meisje t' trouwen. De kolonel zejde. dat dat ntei ging. maar merkte op. dat lui 1111 ui Ëngelnnd gedemobiliseerd te zijn, pas kon krijgen en naar Rijnland terug- koeren. Die man goot doze week Düilscjilfind terug. Eiken avond kan men In Keulen Britsche soldaten zien met hun arm om Duitselie meisjeB, de jonge offieiern doen niet voor de soldaten onder. Tei-i-olitstelling dei' veroordeelden yai ifilnobenev pi-oces. Mtinehen 19 September. De ter dood veroordeelden in het proces tegen de moordenaars der gijzelaars zijn vi middag om vier uur te Stadelho terechtgesteld. Er deed zich geen enkel incident voor. Oolf de Wel feu? Uit de provincie Hannover, het land van de Welfen. komen yan verBuhillendo kanten met. elkaar overeenstemmende berichten omtrent pogingen van Welfon zich ook zelfstandig te maken. Volgen de ..VosB. Ztg." hebben do aanvoerden van deze beweging via Keulen reeds betrekkingen aangeknoopt, met gezag hebbende kringen te Londen. Ook spin non de Welfen draden naar Beieren. Silezië, Oost-Pmison en hommeren. Hun taktiek komt hlerp neer-, zij ver wachten ln Hannover binnenkort com munistische onlusten, die zij met groote kracht en snel handelen hopen onderdrukken. Dan zullen ze de mo: chie Hannover uitroepen, Kroonpreten denten zijn de voornaamste leden hot huis Cumbeiiand (waarschijnlijk do gewezen hertog van BrunswijU. schoon zoon van den ex-keizer). De rijksweortroepen in de provincie Hannover bestaan In hoofdzaak uil Welfische officieren en soldaten. Op het platteland hebben de Welfen wapens verdeeld onder de boeren, niet alleen geweren en handgranaten, doch ook machinegeweren met. rijkelijk ammu nitie. Uit Znid-Klnvi». Berlijn, 19 September. Het „Berlinej- Tageblatt" verneemt over den poli tieke» toestand in Servië het, volgende: Tusechen de Kroatische na,Mono Ie olubs, de clericalen onder leiding van Korosof en de radicalen onder leiding van den vroegeren minister-president Protits, is een geheim verbond gesloten. Deze drie groepen willen een wijziging der grond u-et, in dien zin, dat Servië in een foderatieven staat zal worden veranderd De oude Servische partijen zijn erg irbitterd op deze drie groepen. In de laatste vergadering van het parlement kwam liet tot ernstige incidenten. Dei clericalen en de leden ven de Kroa-j tieche nationale club waren niet schenen, maar hadden In de diploma tieke loge plaats genomen, om te toonen ;ij aan de debatten slechts a|s toe schouwers wenschten deel te nemen Toen de clericale afgevaardigde Pereia in de zaal versoheen. werd hij door de Serviërs aangevallen. Het kwam bijna lot. een algemoene vechtpartij. Er werd heftig van heide konten geschoten, Pavlövis, de voorzitter van het Skoep stjina. trachtte te vergeefs do orde te herstellen De binnenlandsche toestanden echij m zeer verward te zijn. De regoeriug 1 tenslotte aan den oiech om decen tralisatie wei moeten toegeven, prins-regent moet eveneens niet meer een beslist tegenstander van een fede nilieven staatsvorm zijn. OOSTENRIJK Het gebrek aan steenkool te Weenen hoeft de overheid tot Ingrijpende maat regelen genoodzaakt. Het tramverkeer zal geheel worden gestaakt, de res- aurunts. koffiehuizen, bioscopen, geltangels worden gesloten. Onder de bevolking heereclit, aaor men ons uit Weenen meldt, diepe neerslachtigheid. Oiet'er heeft staatskanselier Kenner dc hoofden der Enten tem iesies de rampspoedige gevolgen van den kolen- nood onder het oog gebracht en deze hebben hem beloofd te Parijs aan te dringen op spoedige levering vau vol doende steenkool. Ongeregeldheden te Köslln. Uit Stett.in wordt bericht., dat Woens dagavond tijdelijke vrijwillige nfdee- Hngen met gebruikmaking van de wa pens de stroten van Kbslin hebben moeten zuiveren. Op verschillende punten der stad ontstonden botsingen, waarbij dooden en gewonden, wier aan tal nog niet is vastgesteld, vielen. Dok- nachts kwamen versterkingen uit Kol borg aan, die de straten, alsmode de voornaamste openbare gebouwen, met machinegeweren bezeilen. Donderdag ochtend zijn geen plunderingen meer voorgokomon. Indien deze zich herhalen zal de staat, van beleg worden afge kondigd. De ongeregeldheden te Köslin zijn het gevolg van do slechte levensmiddelen- voorziening. De stemming der bevolking is zeer opgewonden. De menigte trachtte ver schillende winkels binnen te dringen en brandewijn en andere dranken buit te maken, hetgeen echtor niet gelukte. Een zaak werd totaal leeggeplunderd, Het postkantoor ia door de jeugdweer bezet. Volgens heden door de autori teiten ontvangen berichten is de orde thans geheel Fiurae. Hel „GHornale d'Italïa" maakt in een telegram uit Triëst melding van hel gerucht, dat do Zuid-Slaven naar aanleiding van d'Aununzio'e avontuur te Fiume de voorstad Susak militair hebben bezet. De Italiaansche pers bevestig!dat du ï'ügeering van plan ie, Fiume door uithongering tot overgave te dwingen. Een lid der rogecring heeft, aan Je „Epocu" verteld, dat men nog hoopt d'Anmmzio en de zijnen door overre ding tot, ontruiming van do stad te kunnen bewegen, Is dut niet liet, geval, dan moet men hen uithongeren, want liet; is in elk geval beter deze eene stad aan hongersnood prijs te geven, dan oen land van 10 millioen zielen. Blijkbaar is deze minister van meening, dat de geallieerden Italië alle levensmiddelen zullen onthouden, als het er niet in mocht slagen in Fiume den ouden toestand te herstellen. De „Mos'sagevo" verwacht, dat d'Au- juuizio weldra zal moeten capiiuleereu. Hij heeft op zijn tocht, maar weiuig levensmiddelen kunnen meenemen en do voorreden In de 9tnd zijn slechts klein. liet trootaat met Bulgarije. Parijs, lfi September. Het vredes- traótaat, dat morgen aan de Bulgaarsche afgevaardigden overhandigd wordt, be paalt o.a., dat Bulgarije een oorlogs vergoeding van 2250 millioen frs, die op zijn laatst in 37 jaar betaald moeten zijn, zal hetalen. hoogterecord te verbeteren. Echter bevond Rohll's dat de atmosferische omstandigheden zoo gunstig waren, dat hij maar dadelijk wilde trach ten zoo hoog mogelijk te komen. Het officieele wereldrecord is 33.136 vt. en staat op naam van adjudant Casale, van het Fraaische leger. Rolilfs zal nu echter pogen om ook het officieele wereldrecord op zijn naam te krijgen. Op 84.600 vt. trof Rolilfs een tem peratuur aan van 44° C. onder nul, maar hooger stijgende steeg ook de temperatuur en wel tamelijk snel, want op 84.200 vt. was zij 40° C. Dit verschijnsel van de tempera- tuursomkeering in hoogero .lucht lagen is bekend. De machine waarmee Rolilfs de opstijging deed was een Gurtiss- oorlogsdriedekker met 400 P.K. Ourtissmotoi-. Aan de Belgische kust. Men schrijft uit Zeeuwseh-Vlaan deren aan het Hbl.: De grens tusschen Zeeuwsoh- V laanderen en België gaat langza merhand weer open. Wel geldt of ficieel het passensysteem nog; maar het kost geen moeite meer zonder pas in België te komen, en omgekeerd. Men ziet in do grens gemeenten weer tal van vreemde lingen, en vete bewoners van Zeeu w seh- V laander en gaan een be zoek brengén aan de Belgische kust, om daar de versterkingen te zien en de verwoestingen in oogen schouw te nemen. Aan de grens op den grooten weg van Sluis naar. Westcapelle staat nog steeds de Nedevlandsche greus- waoht, die iedereen afwijst, wié niet van een pas voorzien is. M loopen meer wegen naar Rome dan één. Langs de zijwegen kan men ongehinderd Qvei- en weer door gaan. Alleen heeft men in België voor zjjn flets een passe-avan noodig, d}e voor een kwart frankje ge schreven wordt. Naar eej wordt niet gevraagd, tenminste als men kan zeggen een bewoner van Zeeuwsch-VJaanderen te zijn. De grensbeambten en gendarmen be- toonen zelfs een groote mate van welwillendheid tegenover de „Zeeuwsch-Vlaamsche broeders,, Men heeft dit hier in verband ge bracht met eene mogelijke aan- schrijving van de soort als over de houding jegens de Limburgers Is gedaan. Do Belgische badplaatsen hebben weer hun badgasten; enkele hotels zijn weer wat opgeknapt; hier en daar staat tusschen de rij van ge sloten en zeer, beschadigde villa's eene enkele, cile in bewoonbaren staat is gebracht; en reeds worden weer allerlei feestelijkheden gehou den. Maar het geheel geeft een droeven aanblik. De fleurigheid van het strandleven ontbreekt; de eertijds zoo keurig onderhouden boulevards strekken zich nu be schadigd, hier en daar opgebroken, en met groene graspollen uit. Glaslooze vensters, verveloozc ramen en deuren spreken van de voorbijgegane ellende; ellende, die vooreerst nog niet vergeten zal zijn. In de. duinen worden overal over blijfselen gezieu van de Duitsche versterkingen. De Kaiser Wilhelm II batterie te Knocke is wel een der merkwaardigste. Deze kan bezioh tigd worden tegen entrée van fr. 0.26. Een 5-tal kolossale onder standen van gewapend beten, den vorm der duinen, met zand be dekt en met de duinkleur gecamou fleerd, rijen zich aan een; en daar tusschen 4 reusachtige marineka- nonnen, die hoewel ten deele ver nield, nog hun ontzaglijke mecha niek vortoonen. In een dezer bastions is een café ingericht. Vijanden van „Kaleer Wilhelm" kunnen hun hart hier ophalen, door op een pop, die er wel wat, uitziet naar den gehaten man, met ballen te gooien. Wordt de pop geraakt, dan begint hij al lererbarmelijkst te rillen. Aan de haven van Zeebrugge wordt druk op gewerkt. Maar wat zal het een tijd en geld kosten eer alles weer in deu vorigen staat hersteld! Do bruggen over de ka nalen zijn het eerst, aan de beux*t; ook is men bezig met, de sluizen. In de haven liggen nog altijd de ge zonken schepen; maar men kan ei- gevoegelijk langs heen varen. Toch is men reeds begonnen met het ver wijderen en lichten der wrakken. Het gat in de pier is evenmin her steld; er ligt nu een noodbrug over. Op de pier zelf ziet men nog veel overblijfselen van versterkingen en afweergeschut. Toch Js het merk waardig, dat men niet meer bescha diging aan de glooiingen ziet, wan neer men denkt aan die duizenden bommen en projectielen, die daar zijn neergekomon. lederen dag komen honderden bezoekers naar dit uit den oorlogs tijd zoo bekend geworden plekje; het zal wei niemand berouwen hier een kijkje te hebben genomen. Burgerlijke Stand van den Helder. van 18 en 39 Sept. 1919. GETROUWD: A. Nicola! en E. Hoogvorst; B. Zwart en E. Josée; A. Verhagen en A. v. d. Linden; H. Lamsma en F. Veldman. BEVALLEN: J. O. Deelder- Glasbeek, Z.; J. O. Postumavan Vloodorp, Z.; G. Christiani—Bijl, Z. OVERLEDEN: G. H. Hiene- kamp. 11 mud.; J. Vink- -Kouwen- bei'g, 26 jaar. Burgerlijke Stand gemeente Texel van 18 t.m. 19 Sept.. 1939. ONDERTROUWD: Oarl Ole- uiens Barhorst en Maartje Schaap; Gerrit Halsema en Lamberdina Smit. GËHUWD: Jacob Kortenhoeven en Krina Dijksen. GEBOREN: Antoon Cornelis, Z. v. Dirk Cornelis Witte en Grietj- Barhorst; Pieter, Z. v. Dirk van dei- Werf en Trijnt;je Visser. UIT DES# OMTREK, LUCHTVAART. Amerikaansche bladen hebben het bericht, dat de vlieger Roland Rohlfs een niet officieel wereld record in het hoogvüegen heeft ge maakt. Rohlfs bekleedt een betrek king als inspecteur en bestuurder van nieuwe vliegtuigen bij de Cur- tiss Aeroplane Corporation. Hij deed zijn vlucht boven het Roose- velt-vliegterrein op Long Island. Volgens zijn zelfregistreerende in strumenten bereikte hij een hoogte van 34.200 Eng. vt Het was bij deze vlucht aanvankelijk de be doeling van Rohlfs om de machine te keuren voor een later te onder nemen officieele poging om het T#x«l, 19 September. In den loop dezer wéék zijn 'vaD bier uitgevoerd, 810 lammeren, eD 836 schapen, 1 koe en 2 paarden. Met bet rooien der winteraard appels, is men in onz» polders thans druk bezig.HDe kwaliteit wordt over 't geheel nog al geroemd, en ook het beschot schijnt niet tegen te vallen. In het duingebied schijnen in der loop van den zomer de wilde konij nen zich weer sterk te hebben ver- menig vuldigd. Zij worden fhans f chier weer geducht bestookt. De p:Ijs der duinkonijnen is nog steeds hooger dan voor den oorlog. De goede soor ten gelden gemiddeld f 1.— per stuk, Wlaringon, Wegens ongesteldheid van mej. C, S. Kuiper, onderwijzeres aan de O L. School té Westerland Ib als zoodani, tijdelijk door B- en W. benoemd me S. B. Maas Ie 5e]<jer. iulianadarp. Door de Vereenlgiog tot be vordering der Paardenmarkt te Julianadorp, is de koninklijke goedkeuring op haar te houden verlötiDg afgekomen. SPORT. Zondag a.a., 21 September, speelt „Helder" zjjn eerste thuiswedstrijd, Over de opstelling zullen wfj Zaterdag nader berichten. Echter is „Helder' nog altijd verplicht, om de eerste drie thuiswedstrijden zonder publiek te spelen. Deze straf Is Helder" opgelegd, om dat het publiek in de vorige competitie zich onbehoorlijk tegenover de scheids rechter zou gedragen hebben. Er en wordt nog steeds door Helder'; bestuur gepoogd deze straf opgeheven te krfjgen, maar tot nog toe zonder resultaat. Voor het geval nu dat de straf gehandhaaft blijft, stellen de heeren Thijssen en De Bruin hun land disponibel om daarvan af het spel te kunnen volgen. Het Bestuur van Helder is verplicht om de gewone weg afgesloten te houdenover het- beide heeren echter toestaan heeft dat Bestuu r geen zeggingskracht. Het publiek gedrage zich eventueel dus ordelik, en tracht niet op het voetbalveld te komen, daar anders alle wedstrijden misschien buiten de plaats gespeeld zouden moeten worden Help dus door een correcte houding mede, het N. V. Bondsbestuur tot verlichting der straf te bewegen, Zondag 2i September a.s. speelt H.V.V. I een Medaille-wedstrjjd tegen Sparta I uit Behagen. Aanvang 12 uur. Entrée 11 en 8 ct. Terrein Tuindorp. H.V.V. II-Victoria II. Aanvang 10 uur. Zondag a.s. speelt W.I.K. II tegeD Concordia II, terrein Tuindorp. Zondag a.s. gaat „Concordiaan gecombineerd I en II naar Alkmaar spelen om een zilveren medaille tegen V.A.F.C. I. Deze club speelt le kl. N.H.V.B. „Concordiaan vertrekt met: Bakker Ike N. N. Oostendorp Diedenhoven Baas Vechgel J. Augustijn Helder Veldhuizen. 3de klasse E. Programma voor morgen. Helder-N.O.S. QS.C.-D.W.S. Purmerstejjn - H.8.V. St. Voorwaarts-H.B.C. Helder komt uit als volgt: Balk Duinker Alberts Vrijdag Bak Kroon Groote Gebrs. Selderbeek Prins de Lamar. Daar R. Bak verhindert is, speelt Groote rechts buiten, terwijl Ames- foort en v. d. Wal er het spel aan jegeven hebben, dus niet meer uit comen. Helder" zij een beter succes toe- gewenscht dan verleden Zondag en wat gunstiger weer. Zondag 21 Sept. speelt Victoria I tegen Stormvogels I. Terrein Bolweg, Aanvang li1/» ww. MARINBBERICHTEN. "I- 'J. a- w J Doo»n. M. F ElkMöoot. J. Beek, F. R1eoh»Im«nn en B. Th. Biondg«»«t •u gaplMtat bU hst vli«gk«mp da KooiJ. *an d# *apl'*ln-kwull»rn»o*EtM hst korps marinlsra E. A. van Wely. Mak 1 n.t.laa. n...... 1 vorltsnd, undsr toskonnlnf vau psnslcsn. Door dsn mlnlstsr van marln» zyn ds n*v«I gsnds ranUUBn Bslsst»»»iUin luttsnsnt tor aas W. L*m, y. IC n'ngin Bmms, 18 Oot.gastsld tor bsschlkkiog; lult. tsr soa l« kl. H O d*E 8>ia»ton ïHSopt v*n ZoaUnd na»r W rchlp Willemsoord; Ijsm n. J. fl itksmp lBOctoosr onthaven y»n bstrokklng offlolsr Art Werf W ookd sn 16 Oot bsUst bovsl Brlnto (dom H, C IiOUWOYIS, r' - ie a .1 -rd Konlngi; tsr bsscbikktng, H Oct. a booid Koniegm EmmaIdara W j O Po>thumns. y?.n tor bs- aclnirk ne l Oet go»ia»ut oli Wts Woo.d; idsm H Ka|]««r, >»n Miliulro Kost aca' 1 0ct ntnr Zssin'ndidem J. W. K. l(ji, y»n Koningin Emma, t Oc oser geplsstst b(j hst Diparismsnt *sn M >>ios, bar.su aydugrsfis. luitenant tst sas Saki O. T. J. Boord» T«n Zielsmi i Oot. ns»r Koningin Emma; HwOE F. InaminK ysn Zaalsnd 38 Sa ;t lar bsachiktug; 2a kl C. yan dar L nde vau Zasi.nd 31 8apt. na»r Konlnatn Emmaldarn A v dar Barst van Zselsnd t Oct ta.ba chlkking.eff,-mach.Saki C M vdaValde •n D. Hampeniu» van Zaaland i Ojt lubt sohlkkmg; ïdaaa J. H v. int, e W. J da Massa an F. F. F Visser v«n Z.oland 23 Snat iwr barchlkking; lult ier zee 2a kl. M. A. A Wmklar va» Koningin Ssima 28 Sapt tsr ka tcülkkl g; idamH O da Bri Uns enP. A, Galias van D T Amsiardam .8 Sapt <ar baechlkking idem 0 W. Baring» van 0 T Amatard&m i 0 t. uaar ZeelandIdem J. C CoinUia van Miloenv.gei III 38 Sapt. mar ËealacdIdem 0. U.ljar ven Ze.l>nd I Ojt. ter beaohikkicg. Idee» J 1 Leutsuner van ter beachlkklrg 1 Oct op Koningin E ttiuatff.-raBch Sa kl. H Uaw.hand van ter be.uuikatng 23 Sopt op Ze Und.Jdom J W.lrava v.n ter baschlkk ng t Oetober 09 Zeaiand ofl maib Saki J J. v.d Edk en H W Poidermtna v*n La bamhikking t O^tobar op Zi»l«Ddidonr 0 A. Vo« van ter berchlkking 28 Sept. OP Z.eland; off v«n adm. 2e kl. W A Voi v«u Zaaiand t Oot tai beschikking; idem J Oo»»arbpis van tar haaoblkkinj 10 Oetober op Bsliona. Idem F A Knbn vin Bsm.ni l'J 001 mar Aijeh idem D W Ooiink vcnAti.li 10 Oct ln do Dtre.tle Wooid en iB Oct, n.ai Ondaiseadlenatkazsrceidem v.n Houta vin A SfiianUru cnooi t Oot mar Zeelrnaofl van -dm le kl O Huliair van Koningin 8m;on 1 uet op nunactiviteit vregena ziekte; idem J Do k ven tar eaBoh kklng .9 Sept. geplaatst ln de Dl ecfe W <o>d en 1 Oetober gapuatit aan b ord Kon ngin Emma; iff vao gazendh lekl. P vin de Nieuwanhu z.n rmu bsachikkin» 1 Oct gvpisktst aan bootd Koningm Emma. O,gave vsn ore<gapl»a at» onderofficieren der taoiuo, ht Op 20 Sept 8erge*n'B(ek»nvarp eger A. A. G>U(iieve.d van Latino n*a> Munehos viisal Woord Op 'li S»ot.Opperkbn«r»bel J. Postbumn van Waohtaoht» <v oord naar M nnr kazeine Amater-am, Sarge.ntboualiar P. 0. Davsloio vau Wtcbtachip Vitealngsn naa« Zeehnd, Op 1 Oct Ss geintbottelier O Utt-a van Zeeiand naar Marln-kace ne Woed. Op 2 Oot. Bootsman J. Fuecke-t v.n Kweekschool Leiden n.sr Zustand O-j-BBai-t; So gaanta.in», P. van Haaael ven Wacht.chip W oord n**r Wkistat.uu Wooid, Mat ontslag uit Hr kit zaadlanat Oi>2(iSa„l. Sergsrnt dei Marirne J Spaans Batieoa 2a k aiae L A Knol; Manco; la kia.se D ten Veen 0» 21 Sapt M«tioo< 2»kusteP.T»rbui)s op 22 Sept LÈQERBERICHTHM. Bevordering. De mll -sergeant A 0 fiome-, vis het 21e reg Infantsr e te den Held«r, la bevurdoid tot sar, eant (vrliw) bfl het korpe. Met onbepaald verlof. ziln logo'ë'd bU d» rrglmenten lnfanU.i» wo' ■len op 1 'oetober as in het genot gds eld onbepaald kieln verlof. STUOMVAARTBERlCHTEil. Stoomvaartma&taohappIJ Nsderland Celebss vtib, IC 3o,t v Batavia n. A'dam. .-laaka. uiiieia, «eitrok 16Sep vin Bairv. B.toe,ultiem, »e;tr«k 88.pl «anPerlm K«mbanga arr.'SSa t 8 Itlmo^e te A'flara. Kongean, uitreis v«tr 16 Bert van Col mbo B.lj.n, mtreia veiti. 17 S pt van Pon 8»;d ,J.nP elerat, Ooen.thslaïef» vtitiokltSett van Sabang. Ka irnau, oit.eie, veitr 17 Sept. v ToirevLJa, Oi'Dje.tb' lareia »ate 18 Sept Qjsssant Pitna der Kade linden, tbuiaiata vprtr. 19 Sapt vnn Algiers Het a.e. O/arJ» wo dt haöen te IJmul binnen verwacht Rottardaissohe Lloyd. K.wl, a.tiela, pats KSapl Kaav Bon Marank» vertr 18Sapt v N-w Yoikn Java. Slndoio. th^lareia, vertrok 6 Sapt vanP.dasg Tembora, th lai els, 1 ai. 18 Sept Colombo Dell thnlarei., ve'tr. t7S<pt. v Oibrtliar. Man» do arriv t« Sapt. v. R'dam te Batavia Kon. Holl. Lloyd. RUniand, ultr.la, veitr ISSayt v. La F lmas Holl, Amodk» lijn. Waaldl)k vartr l6Sivt v Batavia n. Naw Yo; k Bommaladëk, Vin New York naar Java, paso 14 SeU FainaidoNoionha IfeteldDk »sn Batavi n.n New York vertrok 18 Sept v n tC»ap«t.d ZUldfls. van New Ormtns naar Ritte, dam veitr. 1HSeat. van Newport N«we. Zaïdaidük, van Boaion en Baltimore naar B'd; bevond zich 17 Rept, 12 uurn m. op ongeveer fSInljl v«n Llzaid Stoomvoartmasteohapplj Ooaaan. Dsrdanne van Amata d«m naar Java.atrlv»«rdi ïw*r I8 8ept Parlm. Teiretias, van Penang n. Amatard m. arriveerde i7 8.pt leSoei Kon. Wast-lnd. Maildienst a veitr. 18 Ses t Puerto Piata n. A'dam Havsn ta Mlauwadiap. Sapt. De Dultsche mUnenveger 97 Is vertrok, ken naar de Nuoidzee. De sleepboot Cycloop la vertrokke;. naar hei wrek van de Wotte.n Wave Vaitrokkeu van HaiUogan naar Londen htt Eogalache atoomacblp Tem. 19 Sept. Aansekomen alt de Noordzee 8 Dolt. acke rolininrager»89, 81 90, 70,78 88 lol en 88. Eenige kennisgeving. Oudeitrouwd: ARIE J. W. VAN BAAREN en FRCUKJE 0E VRIES. Helder, Klnaalweg 171. Amsterdam, 19 September 1939. Kazariaatr 12, V over 't Y, Ondertrouwd^ HENRIETJE 1. BURGER en PIETER M. ASSENDORP. Helder, 17 September 1919 In plaata van, kaarten. Getrouwd L. H. ST0LK, Eerste Luitenant der Pontonniers, Dordrecht, en ANNIE KRUIJT. Amsterdam. Getrouwd: J. P.; VAN BOMMEL en H. CLEE, die, mede namens wederzijdsche fa milie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 17 September 1919, MARKTBERICHTEN. altaar**, 18 Sept. Uil, 280.— 9:0.. 8 .0 - 860. 600 ,1026 - 410 - 760. 68 «fldehoalea (mogsral {teidekoaloR (vette) 16 CaJXkoelen 71 f"*k«!> 8 O; .«kalveren 70 9 Nuohteie vo>«* 30 I0L Schapen (magere) ,46 474 Schapen (vette) 66. - O jMacafflum K- 210 Lamnaeren 80.- 11 dokken, «a a«u»» fl 17 Ywrksea (mm.) p, atah 70 - 11 Yaxkaac (vntï»} n ff. 2.— 80 ölssaa 80 - 87 Ko»y*-"i 1_ 800 Kippen 9. - 20 Eenden 0 90 1320 rtuv», a.80 8482 tupeicsei» au ««aha. 14.- Sai9deiev«a uw «tstk»14 Broek op LingandUk, 19 September. Bravo'* f841 a f7X0,eigenheimersf6.8ial6,40 blanwa f 8 ar 8.70, drielingen i 283 a f 8.40 roodekool r 170 a f 8 kleinere t 0 90 a I 180, gele kool l 2 00 a r 87(1, witte f 09j a f 120, sparemboonen 1 7 - a f gr -va nlan I 8.70 a f 7 80 nap f1381 a f 14 40, pien t.lOa f18?, kroten f 190 rammana* f u.70 a <-6 30, allee per 100 KG bloem f 7 - a 11.40, dito 7* soort 9 80 a 6 8(1 balde ter atnks. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebraaht te Nienwedlep. 18 Sast Door 18 orders280 tongen, per atnk 1.- 800 mlddelionsen. per atnk f 060 a f 0.70; .jo kleins tongen e stok fo.10 af 0.16,8 tarbotten per stak ffl - s f# ,0 klsts;< echalvlsch,per kist f -.-,80 roggsn, pst stuk f O.flj f0.70; 8ü klst-n eetschol, psr kl«t f 18.- s f 16.- 110 klaten kmlne schol, :er kmt f6.- 1 ft - 86 kisten soharren, psr kist f6. a f 7. 18 kisten pietermannen, per kist 6.— f 10, 1600 ki tongen p. at. 1010af0 20; 96talbottan, nar stuk f «.- a f 9 - 120 kisten aetachol, per Hat ft.- fU - 360 klaten Klein* schol,per kist f 6.- a f7 90 klaten scharren parkiet a f 7. 20 kisten pietermannen. »er kist s r 6 -3lH) roggen, per atnk f 0.76 sf 096; tieten echel vlaak, per klei f 0 e f 6.— Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onze lieve Dochter, Zuster, Behuwd zuster en Tante LQUISE, in den ouderdom van 35 jaar. Hoorn, 17 September 1919. Hat a b C I Familie DEKKER. Eenige plaatselijke kennisgeving Door deze vervullen wij den treurigen plicht U kenuis te geven van het overlijden van onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MG MAARTJE KLIK, in den ouderdom van 81 jaar. Uit aller naam D STEENMAN. Alkmaar, 17 Sept. 1919. SchoutenstraMt 10. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongst? Lieveling QEERTRUI0A HEN0RIKA, in den leeftijd van 11 maanden. Haar diepbedroefde Ouders, Zusje en Broertjes W. R. HIENEKAMP. J. HIENEKAMP- VAN SELM. Helder, 19 September 1919. Onzen haiUIIjken dank aan onze Feestgenooten, voor de foto uit de lste Vroonstraat. K. v. d WIJK en Echtgenote. Met dezen betuigen wij onzen ïiar- talljken denk aan Buren en Vrienden, voor de bewijzen van erkentelijkheid, getoond bij het overlijden va» onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Be huwd vader. Wed. H. GLASBEEK, geb. KöHLTN<JEft. M. A. 8. GLASBEEK. J. C- DEELDER-Glasbeek. C. DEELDER. Kroonstraat No. 21. Emmastraat No. 61. Met dezen betuigen wij onzen wsl- gemeandsD, oprechten denk aan den Welfid. ZeerGel. Heer Dr. Gbünwald, voor de zorgvuldige behandeling, tijdens de ziekte aan onzen zeer geliefden Echtgenoot, Vader en Be huwd vader bewezen. Weduwe H. GLASBEEK- Köhlinger, M. A. S. GLASBEEK. J. C. DEELDER—Glasbeek. C. DEELDER. Kroonstraat 21. Emmastraat 61. CATECHESATIES: Maandag 4-6 uurLeerlingen H.B.S. klasse 3, uur: Meisjes van 15 Bk 18 jaar, 7J—8j uur: Boopelingen. Dinsdag 4-5 uurJongens en Meisjes van 13-15 jaar, 7—8 uurAdelborsten. Vrijdag 4-5 uur: Leerlingen H.B.S., laa klasse 4 en 5, B—7 uur: Militairen, O» 7-1 uur: Jongens van 16- 18 Jaar. Zondag v.m. half II in de Westerkerk: Ds. C. J. WARMERS. Dinsdagavond 8 uur BIJBELLEZIN8 Dis. T. KLOOSTERMAN. [AM. WILLEMtOORC.i^Z: Huishoudelijke,Vergadering op MAANDAQ 22 SEPTEMBER 1819, 's avonds 8 uur, in „CASINO". Agenda: VOORDRACHT OVER 0E NIEUWE PENSIOEN- EN TRACTEMENTS- REBEUNB. Alleen toegankelijk voor leden eu oud-leden (gepensioneerden) van den Bond met hunne Dames. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2