VAN PRAAG, Menschelijke Hartstochten. Complete Uitrusting B B ei 1=11=1131313131131313ISI NAJAARSSTOFFEN en REGENJASSEN Ei B B B B B prima BESCHUIT, QPENINGS- HEERS „DE STIER VAN POTTER" S. COLTOF, Kanaalweg 141-142 Prima witte Dril (Jeans) Pakken jipignaaaiataiiaiaiaiEugii ONTVANGEN prachtige Coöperatie „De Eendracht", Spoorstraat 95. I Opening Winterseizoen. MAilHEIM's finedtoopeTWinkel. POSTUUMS f55.00.-. Hr. Ms. „Zeeland" het Heerenhuis BERICHT VAN INZET Spoorstraat 52-54 Weet U dit? I. Grunwald Nieuwste genres m. Modelhoeden®en Nouveautés. C, HUISKEN, m VERLOTING Julianidarg Het LevensmiddeleDhBdrijf Op bon No. 76 3Va ons Suiker CASINO. ZONDAG SPECIALITEIJEN^ VOORSTELLING. LOUISETTE, Les Dontelli's, pv- The 4 Charltons. HENRI HART, Groot en klein terrein HET ALGEMEEN HANDELSBLAD I. C. DUINIER, Spoorstr. 92. belétage met flinke tuin, Reclame.i Damesblousesi Zl 2.50- I QUDKERI VAN PRAASl Prachtcollectle Bonbons 10 flinke NAAISTERS, een MEISJE, 4* MACHINISTEN, Ontvangen: 1 KANAALWEG. isiaBsaa1 piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Firma W. LAMMERS. H. W. ZEGEL, Drogisterij, Kanaaiwag 63. Tel. 279. „TAVENU" gisteren uitverkocht se si „HET BANAANTJE" Ontvangen een prachtcollectle M. J. J. KONINGSTEIN-BRAS,H Weststraat 120 b.d. Kelzersbrug. Het GOEDKOOPSTE ADRES voor Kachels, Kachelpijpen en aanverwante artikelen is Donderdag en Vrijdag wagens feestdagen Vanaf HEDEN bij |J. KUIPER, WILHELMINASTRAAT 38, verkrijgbaar a 20 centfper rol van lOfstuks. Verhuisd van Bothastraat 20 naar Breewaterstraat 67 b. o LEGER DES HEILS, SPOORGRACHT 38. Zondagavond half acht onderwerp: Zondagmorgen TIEN Mlir precies onderwerp: „Waarom olat allen in dan Hamal komen, dia gl] er in vnrwanhl". g- (trakt 28 Novombor 1810). ZtJ, dia loten weneohen te verkoopen van bovengenoemde Verloting, ge lieven dit op te geven vddr 27 tipt. e.s. bij den Penningmeester, A. HOORDEN. te Helder brengt ter kennis, dat in de week van MAANDAG 22 SEPTEMBER tot en met ZATERDAG 27 SEPTEMBER i.t., bij deo gewonen handelaar per persoon zal worden verkrijgbaar gesteld: togen de geldende maximumprijzen. Kinderkaart bon No. 17; 3'l, ont Snikt». 18: pond Kindermeel. Kindermeelkaart - bon No. 1tpond Kindtrmeel. Helder, den 27 Sept. 1919. De Wethouder van het Levensmid- delenbedrfif K. a. A. VERSTEGEN. Dlrietl*JAC. SMITS, vin Haarlem. Optreden van: Holl. Soubrette. Daneduettleten In hunne vsrsohlllende praohtooatumea. D« wereldbcroindB «onbaten, Toppuet vai aèrebatiak I „De moderne 6imsons". Nooit alhier vertoond I do gevierde Holl. humoriet. Uitbundig laohsuooes I O.s,Harry op zoek noar oir vrouw I Mad. Aerschotti, da muileil. p.p. Bitgiill kiiDtlnl it imiiili jiiiimiitiL Elictrliehn belichting I Schittorenda kleuraffnoton I Wereldttsd-progrimmi I Na afloop BAL. ENTREE; Stalles ft.-, 1e Rang f 0.75, 2a Rang f 0.49, plus eted. belasting eo autsursraaht. Plaatsbespreking vanaf heden ln het sig.-mag. v. d. Heer Kokikaab. WBSt* Niemand verzulne deze b(J- zondera Openings-Voorstsl< llng te gein zien. VERLOREN Een KINDCRARMBANDJE net 2 stukjes, tegen beleoning terug bezorgen: Vlamingstraat 28. Een llinke DIENSTBODE ge vraagd, tegen 15 October, en voor direct een NOODHULP. Aan te meldenMevr. DEKKER, Sluisdijkstraat 187. Flinke Dag-Dienatbodo gevraagd, Adres: Mevr. DIJKER, Parallelweg 68. 26 gulden belooning voor hem die mij aan een woning helpt, huur prijs van f 2 50 tot f 8.50. AdresBureau van dit blad. Gevraagd, met ingang van 1 Oct. a.s., een gemeubileerds ZIT-en SLAAP KAMER, prijsopgave met of zonder volledig pension. Brieven letter P. Boekh. MAAS. Gevraagd een SLAAP- en STUDEER KAMER. Brieven onder No. 62, Bureau van dit blad. te huur, geschikt voor opslagterreio1, gelegen nabij de ladingplaats van het spoor. Adres: Helder's Woningbureau, Stationstraat 5. Voor direct gevraagd ssn flinke Dag-Dienstb'ode. Adres: Westatraat 60. Gevraagd „el DAGMEISJE, tegen 1 October. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur, uitgenomen Zaterdags. AdresBureau van dit blad. WONINQRUIL. Ik woon Achtergracht Z.z. 49 en heb een mooie groote woning, huur 3 gulden per week, wensch te ruilen met woning Amsterdam. Brieven aan PLASKAMP, Achter gracht Z.z. 49. WONINQRUIL. Twoe kleine Weningen in ruil voor één groote. Adres: Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een HUTKOFFER. Adres: Hoogstraat 79. Te koop «en best ond»»houden KINDERWAGEN „Patria". Adres: Keizerstraat 110. Te koop een bast OAMESRIJWIEL. AdresDE VRIES, v. Galenstraat 62. Te koop gevraagd een BURGER WOONHUIS, aan Kerkgracht, Loods- gracht of Polderweg. Brieven met wijsopgaaf en welk perceel onder No. 60, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd gebruikt-? STUDIEBOEKEN, banoodlgd vaarde Zeevaartschool (Maohinieton-afdaeling), diploma A. Brieven onder No. 61, Bureau van dit blad. Te koop een nieuw TUNIEK PAK (Slank pareuen), tevens een zijdei» COSTUUM-ROK met Blouse. Adres: Bureau van dit blad. Te koop KUIKENS, e«n maand oud, en een VULKACHEL. Adres: Koningstraat 4. Te koop aan prachtig mooi nieuw DAMESRIJWIH, prijs f 99 - en een HEERENRIJWIEL, prijs f50 -. Adres: Ruiterstraat 59. Te koop ZES zoo goed els nieuwe KOOaKETüLS i300 Litor) Afkomstig van de Centrale Keuken, te bevragen bij: C. GORTER, Anker park 11, en. M. BOON, Huisduinen. TE KOOP ■an de OIJKSTRAAT No. 42. Leeg ta aanvaarden. Adres; Loodsgracht 13. Te keop 2 Woonhuizen aan de Vijzelstraat, met ruim erf. Adres: Loodsgracht 18. van de Boerenplaats no. 31 (ged.) gelegen aan de Middenvliet in het Keegraa, gemeente Helder, eigen dom van den Heer H. Blak km an Perc. 1 f6200.-, Perc.6 f 6466.60, 2 6591.-, 7 6527.80, 8 6805.70, 8 9747.90, 4 6936.70, 9 6595 50, 6 3841.60, 10 6985.10. Samen f 65146.80. Afslag, combinatie en eindtoewlj- zing op Donderdag 26 September 1919, des nam. te 12£ uur precies, in bet N.-H. Koffiehuis te Schegen. Notaris BAAS. KOMT TE HELDER 'S MORGENS 8 u. 30, 'S AVONDS 6 UUR, PER KWARTAAL f 6.4B. DE AGENT: NAAISTERS gevraagd. 115-117 At6lier 2da VroonBtrant Een Meisje gevraagd, voor de morgenuren. Adree: Laan 58. STUCADOORSWERK. Prijsopgaaf gevraagd voor STUCA DOORSWERK aan 5 woningen te den Burg, Texel. Adres: J. TRAP, Ooaterend, Texel. Huurovername Havenplein 10. T« bezlohtlgeri Maandag, Dins dag en Vrijdag tvooohon 3 en O uur. Praohtlge j THEO SANDFORT, Firma SWEER1NG. van Earata Hulzen, DROSTE, PARÉ, SIPKES, RlNBERS, anz. Spoolail adres voor: Pltmopptn, Vuikoikan, Joden kookon, Elor- on Bittorkookon. Algemeen Assurantiekantoor, I met de branches Brand-, Inbraak-, Badrljfs-, Transport-, Levens-, Ongevallen-, Ziekte-, Autsmobiel- en Rijwielverzekering, vraagt actieve Vertegen- woordigers. Bij gebtaksn geschiktheid hoog talaria. Brieven onder No. 63, aan het Bureau van dit blad. Voor d I r e o t gevraagd tegen hoog loon, en voor. de knoopsgatenmachine. Adres i OUDKERK VAN PRAAG, Spoorstraat 62-64. Bij de Koninklijke Hollandschs Lloyd te Amsterdam kunnen In het bezit van Diploma A, geplaatst worden. Zloh te vervoegen Atd. Technische Dienst, Oostelijke Handelskade, Da ORGELS zullen niet goed- keeper worden, maar stijgen steeds In prijs. - Wij hebben ons bijtijds voor zien, en kunnen U neg billijk leveren. Keept dus NU Uw orgel. W. H. TIELROOIJ, WESTSTRAAT 58. SIISISilSIE prima blauwe kamgaren Confectie- en Stoffen- Afdeeiingen. 7 ets. dikke Modjo Sigaar bij VERSTEGEN in de Spoorstraat N£6MT PROEF ZOndOt BOtl. NEEMT PROEF. PP** Vanaf heden alle dagen versch verkrijgbaar: prima ZEEUWSCH TARWEBROOD 25 cent per 800 gram; prima ZOET ROGGEBROOD 40 cent per stoUT."™'.1,!; ZEEUWSCH TARWEBLOEM, zonder bon, 25 cent per pond. Aanbevelend, NEEMT PROEF. NEEMT PROEF. Onze prima Schoancrême 45 cent per ons. Linoleum en WrIJfwas 35 cant per ons. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllLb Mantels - Mantelcostuums - Stoffen - Bontwerken, voor het Najaars-Selzoen. =nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll Kanaalweg 71-74 1 b.h. Postkantoor j| Heldor. H IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF fi B B BOEKEN. Te koop aangeboden voor den meest biedende WERKEN van Balzac, Turgen jew, Gorki, Querido, Zol;<Pascal, Ompteda, Laraen, Stillgebauer, v. Hulzen, de Meester, Bulwer-Lytton en Eigenhuis. Alles zoo goed als nieuw. Adres: Bootsmansteeg 0 SCHITTEREND. SCHITTEREND. „De Fijnproever-" heeft zijn nieuwe, goedkoops fruit winkel den naam gegeven van (niet te verwarren met „De Banaan"). Specialiteit in lijn rijp Tifiliruit. Bananen, zeer groote, dubb.ln Weet- andscho Kasdruiven, rood» aft-toppalen, Present van Holland, Keizer Ala>ands', Claps tovorife, Williama, DoHei Liuie, Msntjas, Breatdb, blanke Jutto, etcetc., etc., daarom bet aangv w zin ademt te Heldor voor ztek-n en fijnproever». Mijn stoomschip Bananen komt steeds zónder vertraging aan. Ik verkoop dan ook alleen rijp» en geen zachte goedkoope Bananen. Koopers voor zieken maak ik beleefd opmerkzaam dat het voor zieken niet raadzaam is Bananen te koopen, afkomstig uit een boot welke met enkele dager, vertraging is aangekomeu. DezezijD evenais aangestoken peren, zacht gMb» Ook moet men geen fijn Tafvlfrult of Druiven in een winkel koopen, welke van de straat verkoop is overgebleven. Als vakman waarschuw ik ten sterkste, koop daarom Fruit In mijn winkel. Westlandicha dubbJe Kasdruiven 44 ot. p po'd Blanke Jutte vanaf 8 Appelen 6 Grooto Kokosnoten per stuk 65 cf Nieuwe Walnoten 11 etc etc. „Hal Banaantje", Keizerstraat 88, naast firma NIJENHUIS. Beloofd tot esn bozoek uitnoodigond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3