C. G. HEITMEIER Weststraat 15 Technisch- en Electro-technisch-Bureau van C. G. HEITMEIER, VERKOOPT DE-BESTE TABAK. i KLOPPER EN l Adviezen en begrootingen kosteloos. SCHRIJFMACHINES mmmm Zondagavond Union- Anker- VERSTEGEN in de Spoorstraat Ledikanten, Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn ASTHMAB Abdijsiroop Japonnen bericht hierdoor het geachte publiek, dat hij binnenkort zal openen in perceel zijnreeds7jaarte Amsterdam gevestigd Levering van electrische Licht-, Kracht-, Zwakstroom en andere installatiën op elk gebied. Reparatie-inrichting voor alle voor komende reparatiën aan machines en electro-technische apparaten. Fabriek van Electrische apparaten voor sterk- en zwakstroom. Wikkelen van Dynamo's en motoren. Speciaal ingericht voor bijzondere installatiën, als: Scheeps-installatiën Reclame-verlichting Theater-verlichting. Installatiën voor fabrieken op elk gebied. Ie klasse materiaal, vlugge bediening, deskundige uitvoering, concurreeren- de prijzen. Alle uit te voeren werken met minstens j| 3 jaar schriftelijke garantie. 1 Laat Uwe installatiën door den des- kundige uitvoerem Dit bespaart U niet Ij alleen teleurstellingen bij de a.s. aan- sluiting op het Gemeentenet, maar §j ook in de toekomst. Aanbevelend, WÈ Rijks-Leverancier, m en andere groote werken. Grand Café „CENTRAL". CONCERT. Horloge A. WIERINGA, HAL BIEREN N. HAGEDOORN, Pitch pine-, eiken- en geschilderde In alle prijzen. K. ACKEMA, MINISTERIE VAN KOLONIËN Wij koopen fi S I UNHEWASSERI ZN. Ili Installateur van den Schouwburg „Tivoli" 5111 llr Notaris BAAS zal op Woensdag 8 Octobsr'19, dos avonds 7llt uur, In ,,GASINO", publiek verkoopen: 1. Het perceel Weiland, genaamd „de Langestrook", in den Huisduiner polder, nabij de Roode brug, aan den verdekten weg en den eersten polder weg, kad, Sectie B, nou. 340, 472 en 473, samen groot 1 hectare, 76 aren, 40 centiaren. 2. Het parcsBl -Weiland, genaamd „de Broodakker", tegenover het vorige perceel, aan de andere zijde van den eersten polderweg, - kad. Sectie B, nos. 474 en 475, samen groot 75 aren, 60 centiaren. Combinatie 1 en 2. Eigendom van den Heer B. Bur gers, te Alkmaar. Te aanvaarden Kersttijd a.b. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te Helder. bntrnuwbaar, solide, «oordeelij Verkrijgbaar bij SPOORSTRAAT 120 DE BESTE AMERIKAANSCHE MERKEN. VRAAGT PRIJS. Heden plaatsten wij als alléên- verkooper van onze voor Helder en Omstreken: de Heer Bierhandelaar »n Llmonadelabrikant. Deze BIEREN zijn beslist alcoholvrij, verfris- schend en eetlustopwekkend. Voor particulieren thuisbezorgd 15 cent per fiesch, voor wederverkoopers rabat. Neemt eens proef en U blijft verbruiker. Let vooral op het éénigsta adres: Achterstraat 34-35. B«l"«fd aanbevelend LQODSGRACHT 68. Tand-Techniker - ZAANDAM, houdt voortaan spreekuur te Helder vaor Kunsttanden, bonen en Biugwerk, 's WOENSDAGS, van 9 4 uur. Voor operatieve behandeling, welke door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11 4 uur. Adres:Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, B«.n SPOORSTRAAT of STATIOHSWES Eerste Egrnondsche Bonds-Lunch room Hotei Restaurant tegenover de PKiNS HENDRIK-STICHTIN0. RestaBrant la carte den gebaaien dsg. Prima consumptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruims stalling van Rijwielen. Zorgvuldige bewaring voor Rijwielen. Aanbevelend, G. S GROENEWOUD, Egmond aan Zee. Bestoomd wordt lederen «werkdag BEOOEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maai par waak. GORDIJNEN alle dagen. wart wordt ledoreis dag geverfd mat afd. Staamwassebsrlf. te Kelder, Booorvtraat 38: OE BOER-KORVER. te Texel, dan BurgWad. JAC. BOOR. te WlerlngenC. SLIKKER, to Anne PaolowneWed. P. S&A3. OPROEPING van jongelieden met einddiploma 3 j. H.B.S. en M.U.L.O.-diploma, die met een toelage van I IOOO-— 's jaar-s wenschan t,e worden opgeleid als candidaat-adspirant-verificateur voor den Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen In Neder- landsch-Indiö. Schriftelijke aanmelding vóór 15 October a.s. b\j ondefgetee- kende, by wien op schriftelijke aanvraag nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Namens de Gomm. v. Voorb., Mr. A. J. 0. FRANTZEN, Secretaris, Heemskerckstraat la, 's-Gravenhage. VOORRADIG: Heer en-Pantalons, prima f 12.50 Heeren-Pantalons. I 8.50, I 9.50 Heer en-Vesten f 2.50 Kinder Capes I tO.—t 12.50 Heeren-Colberl-coslumes vanaf: f 25. Prima Blauw Ratiné per ol ff 12.50 Aanbevelend, J. TISSING, KEIZERSTRAAT 33. BH Wanneer gij wakker ligt met dat afschuwelijke j. beklemmende gevoel op de borst, wat dikwijks door Hl Mm vastzittende slijm veroorzaakt Wordt, neemt dan eetts de OH welke sltjmoploBsende, verzachtende eigenschappen heeft, en U verlichting geven kan. De Abdijsiroop is een veel beproefd en veel geprezen geneesmiddel in gevallen van catarrhals aandoeningen dor adem halingsorganen, verkoudheid, hoest, h«esch- hoid, keelpijn, ssthma bronch-tis, influenza, griep, kinkhoest, slijmhoest, hooikoorts etc. Prijs per flacon van -t 230 gram f 1.60; van 550 gram f3.25; van 1000 gram f5. Alom verkrijg baar. Eischt rooden band met onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. Bur oud adres ea altijd goedkoop. Bravaoraa gratis. W. VERHAGEN, Aanspreker, Midden straat 33, en P. BOMHOFF, Langettraat 76 bavelea zich balaafd aan. P.S. De bediening heeft plaats fn Uniforn-Costuum. Verpleegsters-Japonnen In alle maten voorradig. CilAALlEfi 14B-9. ZIIDBTflliT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4