HELDERSCHECOURANT Tweede Blad. VOGELVRIJ CONCERT, Iillirtdii Meubeltransport- en SlHRiÉMing. No. 5144 ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1919 JAARGANG Rodaoteur-UltgevrC. PB BOER Jr.. Halder. - Oplaag 7000 ex. - Abonnementsprijs s In de stad f 1.15, per post t 1.40. Buitenland f 2.40. - Losse ex. 3 ot. - Advertenltèn per repel 171/, ot. Op- en ondergang van Zon en Maan en tijd van heogwater (Texel). (Zom «rtljd.) Maan Zon Hoogwater September. op: onder op: onder v.m. n.m. Zondag 81 m. S.35 a. 5.31 6.45 7.- 6.40 7.25 Maandag 22 4.48 5.58 6.46 8.57 7.35 8.15 Dinsdag 23 5.5» 6.14 647 6.65 8.20 8 65 Woensdag 84 7.9 6.34 6.49 6.53 9.- 9.80 Donderdag 25 8.18 6.56 6.51 6.51 9.85 10.5 Vrijdag 26 9.24 7.19 6.58 6.49 10.10 10.35 Zaterdag 27 10.29 747 6.55 6.47 10.45 11.5 PLAATSELIJK NIEUWS. Kerkconcert. Het programma voor het Kerk concert op Zondagmiddag a.s. in de Nieuwe Kerk te geven door Joha. KerkmeyerBakker, altzan geres en Louis Robert, organist, bevat liederen van Haendel, Per- golese, Bach, Beethoven en oud- Duitsche en Nederlandsche zangen, benevens orgelsoli van Bach, Haendel en Dubois. Middenstandscredletbank voor Helder e.o. Op een der bovenzalen van het Tehuis voor Militairen aan den Ka- naalweg werd Donderdagavond een buitengewone algemeene ver gadering gehouden van de N.V. Middenstandscredietbank voor Hel der en Omstreken. Op deze verga dering werd behandeld een voor stel van commissarissen der ven nootschap om het bedrijf over te dragen aan de Algemeene Centrale te Amsterdam. Nadat de wd. Voor zitter, de heer Nijpels, de vergade ring geopend had en uiteengezet had, dat deze vergadering uitge schreven was volgens art. 21 der statuten, werd, na lezing en vast stelling der notulen ,het woord ge geven aan den heer Loeff, direc teur der Amsterdamsche Algemee ne Centrale ter inleiding van het voorstel. De spreker wees op de groote vlucht, die het middenstandscrediet de laatste jaren heeft genomen. De groote stoot werd in 1914 gegeven, toen men inzag, dat, wilde de mid denstand zijn plaats in de maat schappelijke ontwikkeling behou den, het noodig was hem op stevi ger finantieele basis te vestigen. l)r. Bos was de man, die de groote stoot aan de oprichting van Mid- denstandsbanken gaf, en trachtte één enkele Bank met vertakkingen over 't heele land op te richten. Thans zijn bij de Alg. Centrale aan gesloten ruim 70 banken. Tot nu toe werkte elke instelling afzonder lijk, en lèed zij, door gebrek aan kapitaal, aan bloedarmoede, de Centrale bezat niet de kracht spe ciaal de kleinere instellingen van genoegzaam geld te voorzien. De Nederlandsche Bank begon eischen te stellen, o.a. eischte zij vergroo ting van kapitaal. Echter stond de directie nog sceptisch tegenover de levensvatbaarheid, zóó, dat toen spr. hij de directie der Nederl. Bank kwam om te trachten kapi taal voor zijne instelling te krijgen, deze beteren waarborg door het Rijk eischte. Nu is wel gebleken, dat de bankdirectie zich vergiste, en zij heeft dan ook haar houding veranderd ten opzichte van onze instelling. Een tweede stap, die gedaan werd, was, dat meerdere aanslui ting gezocht werd bij de Centrale. Bij den Nederlander bestaat de be hoefte baas te blijven in eigen huis, en, hoewel de spreuk „Eendracht maakt macht" een goed-Hollandsch gezegde is, begrijpt men nog te weinig de beteelcenis ervan. De oude Amsterdamsche Centrale was de eerste, die zich aansloot, en ge leidelijk kwamen meerdere banken. Spr. noemt verscheidene groote en bloeiende instellingen, zooals die te Koevorden, Terneuzen, Gorinchem, enz. Toen spr. destijds bij de Ned. Bank aanklopte, was de eerste vraag: hoeveel geld hebt gij noo dig? Dat kon spr. toen niet zeggen tengevolge van de decentralisatie. FEUILLETON. DOOR SAVID HENNESSEY 52) D« dokter las liet blief je Tan zijn Trouw, nam liet meisje eens goed op en zeide kortaf dat hij een oudere vrouw, verwacht had; het was zijns inziens voor een jong meisje geen geschikt werk een troop vloekende soldaten te verplegen. De vrouw van den herbor- gior zou er veel geschikter voor zijn en in ieder geval betrouwbaarder; zij kon hem niet helpen en het beste zou maar zijn, dat zij hier vannacht bleef logeeren en dan met haar broer 1 l'atrick's Plains terugreed. Hij was een goede dokter, maar een van de oude ruwe militaire schóól. Zijn voorstelling van oen verpleegster was een bejaarde eu een beetje aan drank verslaafde vrouw. Hij 'keerde zich om, om de lcamer te verlaten, als of de zaak afgeloopen was, toen Betsy zich in postuur zette en ietwat ver ontwaardigd antwoordde: ,I)r. Thomp son, uw vrouw heeft me als verpleeg ster aangenomen en ik heb veertig mijl gereden om hier te lcomon. Ik laat me nu niet op die'manier wegsturen. U denkt, dat ik, omdat ik- er jong uitzie, weinig ervaring heb; maar u geeft me niet eens gelegenheid tot een proef. 1 eftijd heeft niets te betoekenen. Wat weet u van mijn geschiktheid als verpleegster? Mis, Morrison heeft me verteld, dat zij uitgeput is van het Thans echter zijn per 31 Juli de cijfers precies op te geven. Het be legde bedrag, voor de aparte zoo wel als de aangesloten banken te zamen, bedraagt 13 millioen, een mooi cijfer, als men weet, dat dit ontstaan is uit niets. Het is even min verplaatst geld, het is eenvou dig losgemaakt uit de bedrijven en, hiplaats van onproductief hij den middenstander tehuis te liggen, is het productief gemaakt. En deze 13 millioen is nog maar een klein ge deelte, want nog steeds houdt de middenstand veel te veel geld iri huis. Nog jaren lang zal propagan da noodig zijn vóór de Midden- standsbanken krijgen wat ze noo dig hebben. Dan moet ook niet lan ger rijkssteun noodig zijn, maar het bedrijf zichzelf kunnen helpen. De risico's zijn dan verdeeld over het geheele land, en op den duur zal het de Centrale mogelijk zijn met winst te werken. Als we den rijks- steun kunnen missen, zijn we bo vendien vrij van allerlei beperken de bepalingen, die we thans moe ten nakomen. Dit jaar reeds is de toestand in gunstigen zin gewijzigd; over het eerste halfjaar is gewerkt met cij fers, waardoor het mogelijk is een behoorlijk dividend uit te kee-ren. Er moet echter een reservefonds worden gekweekt om voor alle eventualiteiten gedekt te zijn. De heer R. N. van Os wijst er op, dat het onbillijk is jegens de tegenwoordige aandeelhouders, door wier toedoen de Bank opge richt werd, voortaan het' nemen van aandeelen niet meer verplich tend te stellen. Laat men die oude aandeelhouders hun aandeelen tegen pari teruggeven, waardoor ze vrij blijven. Hierop antwoordt spr., dat natuurlijk ieder vrij blijft zijn aandeel terug te vragen. Het zon echter niet gewensclit zijn; de op richting van de Bank was een daad van eigenbelang, en als zoodanig kan dan ook van eenige opoffering niet worden gesproken. De heer Zoetelief vraagt of aan de overname van het bedrijf nog kosten zijn verbonden. Dit wordt ontkennend beantwoord. De heer Pot vraagt of de Centrale nog iets vergoedt voor de aandeelen, die worden overgenomen. Ook dit is niet het geval. Met algemèene stemmen wordt daarna het volgend besluit aange nomen: „De N.Y. Middenstands-Crediet- bank voor Helder en Omstreken besluit over te dragen aan de N.V. Algemeene Centrale Bankvereeni- ging voor den Middenstand geves tigd te Amsterdam, alle activa en passiva der N.V. Middenstands credietbank voor Helder en Om streken, welke overdracht wordt besloten een terugwerkende kracht te hebben vanaf 1 Januari 1919. De Algemeene Centrale Bank- yereeniging voornoemd, verklaart zich hiertegenover bereid de aan deelen der N.V. Mi de nistands-Cre- dietbank voor Helder en Omstie- ken over te nemen en daarvoor in de plaats te geven aandeelen der Algemeene Centrale voornoemd, of wel tegen overname der aandeelen het daarop gestorte bedrag met 100 uit te betalen. Aldus besloten in de buitenge wone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 18 September 1919." Bij de Rondvraag, die thans volgt, wenscht de heer Loeff te- wij zen op den buitengewoon gunsti gen indruk, dien het nieuwe bank gebouw op hem heeft gemaakt. De Alg. Centrale mag trotsch zijn op dit gebouw, dat met smaak en prak- tischen zin is ingericht. De heer Adriaanse is steeds zeer beschei- werken en verplegen. Ik zal haar hel pen en vannacht majoor McFarlane oppassen, als ik mij verkleed en eon paar uur geslapen heb." Bloeiend als een roos en met het air van oen tragedie-koningin stond zij tegenover den verbaasden dokter. Bin nensmonds iets mompelend over >dc eigenzinnigheid' van Australische boe renmeisjes, ging hij weg om naar majoor McFarlane te kijken, die in een aangrenzend vertrek togen Mrs. Mor rlson aan het vloeken was. Vóór den volgenden ochtend echter had Dr. Thompson gecapituleerd en tegenover den herbergier, Pat Morri son, erkend,' dat Betsy w,aar zij het dan ook vandaan gehaald had, heel aardi een verband kon leggen. In een helder katoenen japonnetje met witten boord, opslagen en schort vormde zij een pret tig contrast met Mrs. Moriison en do doorsnede-bejaarde verpleegster. Betsy had een prettige, doch tovens gebie dende manier van omgaan met de nien- sehen; tegen tién uur had zij tegen Bob gezegd, dat alles in orde was en dat hij naar bed kon gaan; en tegen midder nacht trok Mrs. Morrison zich terug, terwijl de dokter Betsy aanwijzingen gaf omtrent de medicijnen en de behan deling, vóór hij zelf eon paar uur ging „Weet je, hoe jo de temperatuur moet, opnemen?" vroeg hij. „Ik geloof hot wel," zeide Betsy, die alles wat de dokter deed, nauwkeurig nagogaan liad; „je houdt het glazen bol letje van den thermometer vijf minuten onder den oksel; de majoor is to onrus tig om het onder zijn tong te hebben." „Ja, dat is zoo," zeide de dokter oenigszins verbaasd, maar toch vrien delijk. „Neem de temperatuur omstreeks twee uur goed op, on roep me dadelijk, wanneer het over de 102 is." den ten opzichte van zijne presta ties, maar zijn werkkracht en zijn praktische blik zijn het geweest, die de Heldersche instelling op een basis hebben gebracht, waardoor liet een groot genoegen Is voor de directie der Centrale, dat dit be sluit genomen is. Dit is niet maar een los gesproken woord, want wer kelijk, dit kan lang niet overal ge zegd worden. Er zijn zelfs instellin gen, waar van overname nog geen sprake kan zijn zoolang niet het be drijf. wat beter is ingericht. Hier echter zijn de zaken steeds voor zichtig gedreven, en spr. dankt het bestuur, dat zich vrijwillig heeft gegeven aan een zaak van alge meen belang, en zich niet eerst af vroeg, wat zit er aan? Spr. is niet hang, dat de afd. niet bloeien zal. Do Directeur heeft getoond in het maatschappelijk leven zijn plaats te verdienen. In 't algemeen heeft de middenstand zich nog niet leeren organiseeren, den Helder echtei maakt een gunstige uitzondering en als straks de heer Adriaanse geïnstalleerd wordt als directeur van de Heldersche afdeeling, heeft spr. het volste vertrouwen in de zaak. Met den wensch, dat de Held. Bank eenmaal de eerste plaats zal innemen, eindigt spr. De heer Nijpels brengt namens den Raad van Commissarissen dank aan de directie, en de heer Adriaanse op zijne beurt aan den Raad van Commissarissen, die liet, spr. mogelijk maakten op prettige wijze samen te werken. Spr. her denkt de beide gestorven commis sarissen, de lieeren Beeckman en van Willigen, en hoopt, dat de band van vriendschap met de al tredende commissarissen niet zal verflauwen. Mede brengt spr. dank aan den directeur der Alg. Centrale en geeft de verzekering zich met volle energie aan het bedrijf te zullen geven. Daarna wordt de vergadering ge sloten onder dankzegging aan de aanwezigen. Vorderingen op het Rijk door aannemers en leveranciers. Kort geleden werd dé tusschen- :omst der Kamer van Koophandel ingeroepen ten einde te verkrijgen, dat vorderingen op het Rijk spoedi ger worden voldaan dan tot heden gebruikelijk was. Immers beta- lingsstukken aan den Rijks-ont vanger aangeboden worden eerst na ontvangst van het advies van den Betaalmeester, voldaan. De Kamer heeft zich hiervoor gewend tot den Betaalmeester te Allernaar, van wien daarop het vol gend schrijven werd ontvangen. „In antwoord op uw schrijven dd. 13 Sept. j.l„ heb ik de eer aan de Kamer van Koophandel te berich ten, dat de crediteuren van het Rijk op de eenvoudigste manier het hun toekomende kunnen ont vangen door een postrekening te openen ten postkantore en - het nummer van deze rekening te ver melden op hunne declaratie. Het betrokken Departement schrijft dan het bedrag op de postrekening bij, zonder dat er een betaal stuk wordt afgegeven." „Ook kunnen crediteuren van het Rijk betaling erlangen door middel van giro hij de Nederl. Bank. Hiervan kunnen gebruik maken personen en lichamen, die een rekening bij de Nederl. Banlc hébben of wier, Bankier, Kassier, Commissionnair in effecten, enz. een rekening bij die Bank heeft." „Zij die hun vordering op den Staat op deze wijze wenschen te innen, geven hiervan kermis aan het Departement of aan de Admi nistratie welke bij die vordering betrokken is." „Is men zelf geen rekeninghou der bij de Nederl. Bank, dan moet die kennisgeving tevens de ver klaring bevatten, dat men zijn vor dering door middel van de Nederl. Bank wenscht te zien overgeschre ven op de rekening van den inet name te noemen persoon, firma of instelling, waarmede men in bank relatie staat." „Deze kennisgeving kan geschie den of door een afzonderlijk schrij ven, of door een verzoek op de de claratie te plaatsen aan het Depar tement, of de Administratie, welke „Ik zal ei' voor zorgen, doktor; maar zou u nu niet naar bed gaan? U moét- doodop zij'n. Ik heb nu twee uur gesla pen en voel me zoo lokker als oen hoentje." Op den schoorsteenmantel stond eon klein klokje hard te tikken. Betsy dacht, dat het haar patiënt zou hin deren, en bracht het naar do zitkamer. Nadat zij do medicijnen op hun plaats gezet en den hcelen boel wat opgeknapt had, ging zij hij den officier, die zieli in zijn slaap rusteloos heen 011 weer bewoog, zitten waken. Met was roods middernacht en boluilve de zware adem haling van ioniund, die in do kamer er naast sliep,was alles stil. Betsy- moest op drie patiënten, waarvan twee ern stige, passen. Majoor McFarlane was een Schot, ge boortig uit Glasgow. Het was, zooah de dokter gezegd liad, lieol slecht met hem, want oen kogel had de linkerion; geraakt en een' ander had zijn schouder blad versplintord. Ora twee uur moest do doktor geroepen worden, want ei had zich een acute ontsteking geopen baard, en de temperatuur was gevaar lijk hoog. Hij gildo en noemde in zijn wartaal ieder oogenblïlc de namen Sala- thiel en kapitein Moore. Do doktor kook Betsy een paar maal aan, om te zien welk een indruk do •woorden van den majoor op haar maak ten; maar zij liet, hoewel haur hart snol klopte, niets blijken. Salathiol kon voor haar de eerste de besto vreemde zijn. „"Wo zullen zo levend govangen ne men, Moore", riep de majoor heesch, ,;en denk er om, dat ik niet wil, dat het bosch in brand gestoken wordt. We bestrijden blanken, geen negers of wilden, of zell's ook maar gewone woiul- loopers. Kapitein Jack is een gentle- Ingezonden mededeeling. Hotel-Café-Restaurant „BELLEVUE". ZONDAGAVOND 21 Septembar: onder leidi-g van dan Haar PALA. bij de bevordering betrokken is." „Een model van een declaratie is opgenomen in Staatscourant no. 158." De Kamer wijst belanghebben den er op, dat deze Staatscourant voor een gering bedrag is te ver krijgen bij den Directeur der Landsdrukkerij te 's Gravenhage. BINNENLAND. De/uitlevering van den gewezen Duitschen Keizer. Een Exohange-telegram uit Parijs meldt: Hier verluidt, dat de raad van ij ven, overeen is gekomen, dat de geallieerde en geassocieerde mo gendheden tot Nederland het ver zoek zullen richten den Keizer uil te leveren. Hij zal naar Engeland gezonden worden, om daar terecht te staan. Men verwacht, dat Nederland het verzoek van de geallieerden niet gereedelijk zal inwilligen. Invaliditeitswet en ouderdoms- verzekering. De Tweede Kamer heeft Donder dagmiddag de ontwerpen inzake de wijziging van de Invaliditeitswet en de vrijwillige ouderdomsverze- kering z. h. s. aangenomen. De 8-urige arbeidsdag. De „Nieuwe Courant" verneemt dat de Eerste Kamer, in strijd met haar aanvankelijke voornemens, liet wetsontwerp tot invoering van den 8-urigen arbeidsdag, eerst einde October in behandeling zai nemen. Kolen uit Amerika. Het vrachtschip„Kambangan" der Stoomvaart Maatschappij Ne derland kwam Donderdag van Bal- timore te Amsterdam binnen met eeno volle lading Amerikaansche kolen. Drooglegging Zuiderzee. In verband met. de plannen tol drooglegging der Zuiderzee wor den onder leiding van dr. Lely van 's Rijles Waterstaat te Zutphen in den IJsel nabij het Kleine Veer on der Hattem proefnemingen gedaan, teneinde de mogelijkheid te onder zoeken van het gebruik van jute voor het leggen van dijken. Door toepassing van een zaltken- systeem hoopt.men sneller en goed- kooper een afsluitdijk in de Zuider zee te kunnen leggen, dan op de anders gebruikelijke wijze. De proeven bestaan hierin, dat men een 50 M. langen, met staaldraad versterkten- jutezak, die aan een der lengtezijden, inplaats van aan den bovenkant geopend is, om een paal gewonden rechtop in het wa ter zet. Door middel van een zandzuiger wordt de*zak vol zand gespoten, waarbij hij zich ontrolt, naarmate de vulling vordert. Bij herhaling dezer bewerking op verschillende punten ontstaat en dam in het water, de kern van den te leggen dijk, die door de jute bekleeding samengehouden wordt. (Hbl.) Diamantvelden op Borneo. I-n het „Weekblad van den Al- gerneenen Nederlandschen Dia- mantbewerkersbond" deelt de heer Henri Polak mede, dat op zijn initiatief eon syndicaat is gevormd, dat zich in het bezit heeft gesteld van eene concessie op Borneo en een groot kapitaal bijeengebracht heeft, om de onder deze concessie vallende terreinen te exploreeren en deze daarna eventueel in exploi tatie te brengen. De werkzaamhe den zijn reeds in vollen gang en l en ik zou niets liever willen dan hem persoonlijk op degen of pistool ontmoeten, liet spijt me, dat we hem niet kunnen helpen uit dit vervloekte land te komen; hij is een flinke lcerei en verdient een beter lot dan de galg. Als hij de gonvernementsuuifonu ge dragen liad, zou alles wat hij gedaan heeft, hemelhoog geprezen zijn, „Wat zog je? Slak hij het bosch op de Kanges in brand? Dat; geloof ik niet, dat is natuurlijk jullie werk. O, ik kon je, Moore. Hij heeft bewezen jou te glad af te zijn en nou neem jo jo toe vlucht tot den oen of anderen lagen streek om hom dood of leveud te pak ken to krijgen. Handel eerlijk, Sir! We zijn Engelsclien, vergeet dat niet en hij is meer Engelschraan in zijn daden dan de moesten van jullie Banditti- partij*) ook al is hij een jood.' De dokter kon niet goed wijs worden uit Betsy's trotschen blik, toen zij naai de wartaal van den officier luisterde. In haar hart had zij medelijden met den man. Het was de moeite waard zijn leven te rodden. Al was hij geen vriend, hij was toch niet een verbitterde vijand, zooals kapitein Moore geweest was. Daarom paste zij hem met onvei- mooide toewijding op terwille van Jack. weinig vermoedend welk een uitwer king haar aanwezigheid en haar bc drovenhoid op bet gemoed en het hart van haur patiënt zouden hebben. Te Patrick's Plains was maar één doktor; en or waren andere dringende gevallen, die hem wegriepon, zoodat Betsy gelegenheid genoeg kreeg, om haar bedrevenheid en vindingrijkheid te. toonen, zich nieuwe ervaring op te doen. IJs was er heelemaal niet, med: Wat de Banditti-partij is, wordt in het volgend hoofdstuk verklaard, eerlang zal vastgesteld kunnen worden, of een loonende exploita tie mogelijk is. Rij kssuikerkaarten Het „Ned. Weekblad voor den handel in Kruidenierswaren" ver neemt dat met ingang van 1 Octo ber rijkssuikerkaarten zullen wor den uitgegeven, waarbij het rant soen bepaald zal worden op een half pond per persoon per week. Daarnaast zal tegen hoogeren prijs dan de thans geldende vrije suiker verkrijgbaar zijn. Gisteren werd op het Departement van Landbouw een vergadering gehouden waar de regeling definitief werd vastge steld. Het op een mijn geloopen Amerikaansche stoomschip. Omtrent het Amerikaansche stoomschip, dat Dinsdag op een mijn geloopen is, meldt men nog: Het Amerikaansche stoomschip West Arvada, groot tien duizend ton deadweight, van Galveston naar Bremen en dit jaar gebouwd, liep Dinsdag ongeveer 16 mijlen uit de kust van Terschelling op een mijn. Aanstonds voer de sleepboot, „Vol harding" uit; Onmiddellijk werd verbinding gemaakt en werd de West Arvada op sleeptouw geno men. Kort daarop liep het stoomschip voor de tweede maal op een mijn en later op een derde en vierde mijn, waarbij de bemanning nage noeg geheel van boord werd ge slingerd, doch door de Volharding gered en overgegeven aan de red dingsboot Brandaris. Het schip zonk daarop langzaam in de diepte weg en ligt thans in 12 vadem water. De bemanning, waaronder vijf gewonden, werd door toedoen van den burgemeester van Terschelling liefderijk opgenomen in een hotel. De lading, bestaande uit 20.000 balen katoen, zal geborgen worden. Met de werkzaamheden is reeds een begin gemaakt. BUITENLAND. Hot vredesverdrag met Bulgarije. Volgens den „Petit Po,vision" beval, et verdrag met Bulgarije dezelfde alge meene bepalingen als de verdragen van Versailles en St. Germain. Het bevat evenoens bet volkerenbondsverdrag en arbcidscoiiventie. Aan Bulgarije dt oen reeks gebieden aan zijn nooi dwostolijke grens ontnomen. Deze strook was opgoöiseht door Servië, die liacr noodig oordeelde voor zijn strate gische waarborgen. Van het oude Bul garije wordt Thraeië en liet gebied van de Stroemitsa afgesneden. Do hoofd stukkon, welke betrekking hebben op dc financiocle en economische vergoe dingen, zijn zeer uitvoerig. Men her innert zicli, zegt. do „Petit, Parisien". dat de Bulgaarselie legers Servië, Waln- chije en Griokscli-Macedoniö ver- woostl,on. De militaire dienstplicht moot, worden afgeschaft on liet leger worden terug gebracht. tot 20.000 man. Personen, die dc oorlogsmetten hebben overtreden, moeten worden uitgeleverd oin tereclil te staan voor de geallieerde militaire rechtbanken. DUITSCHLAND. Vechtpartijen te Brunswijk. Woensdagavond werd op verscheiden plaatsen vechtpartijen geleverd tus- hen do rijksweer en de Spnrtaciërs. Er schijnt, in Brunswijk weer wat te broeien. Hot, plan bestaat do regee ring te doen vallen on do radenrepu bliek opnieuw uit te roepen. De radi cale elementen schijnen over voel wa pens to beschikken. Het Bnmswijker •nizoen is vrij zwak, zoodat de toe stand ernstig is. I)e Al-Dnitscliers. ltot Al-Duitscho Verbond heeft eenige punten van zijn program een andereu n gegeven. Het Verbond eisclvl thans: Horstel van oen krachtig Duitsoh Keizerdom. Herstel van een sterke Duitsche weer macht. Herverkrijging van de streken, die hot Duitsche rijk zijn ontroofd. Hierbij merkt de „Frankfurter Zei turig" op: Als de Al-Duitse hors hun stomme agitatie voor en tijdons den oorlog niet hadden gevoerd, dan zou het Duitsche rijk niet ineen zijn gevallen, en hadden zij deze eisclien nu niet hoeven op te stellen. cijnen slechts weinig, geschikt voedsel niet veel; daarom reed Bob mot, den doktor naar Patrick's Plains om liet allemoodigste te halen. Hij kwam jauw terug, daar hij wist in wat voor spanning Betsy verkeerde; want in die dagen, waarin haar andero patiënten langzaam genazen, lag majoor McFar lane tusschen leven en dood. Botsy was nu niet meer dan twintig mijl van Salathiel's vesting, on haar ge dachten dwaalden dikwijls daarhoen af; maar tot nog toe had zij den herbergier of zijn vrouw nog niet over bom hooron praten, en zij vermeed met opzet zelf iets te vragen. Hoe veilig Salathiel's belangen bij zijn vrienden waren, bleek uit het feit, dat Betsy nu al een week aan het verplegen was zonder eenig vermoeden te hebben van de betrekkin gen tusschen do herborg en Salathiol en zijn vesting. De herbergier, Patri clc Morrison, was een voorbeeldig gast heer, en op eenvoudige wijze deden liij eu zijn vrouw voor Betsy on haar pa tiënten alles wat zij konden; doch over hun lippen kwam geen woord over cle vesting ia de buurt of over hem, wiens woord in die streek wet was. Op een goeden dag eclitcr, toen ma joor McFarlane weer ingestort was en Betsy buiten zichzelf was van angst, omdat de symptomen, waarvoor de dok ter haar gewaarschuwd liad, zich ver toonden, fluisterde Morrisson haar in, dat er een dokter was in Adullam en dat hij dion had laten roepen. „Daar ben ik blij oin, Mr. Morrisson,'' zoido Betsy; „het zou vreeselijk zijn, als de majoor nu moest sterven. I-lij knapte zoo aardig op, en ik zou gaan denken, dat het dooi oen verzuim van mijn kant kwam." „Ik heb de boodschap gekregen," antwoordde de herbergier, „dat. de Dc; moord op de gijzolanrs te München. Donderdag zijn te München door den voorzitter van liet gerechtshof de von nissen bekend gemaald in dn moord zaak op de gijzelaars. Fritz Seidel en Scliickolhofer werden wegens liet ple gen vau een dubbelen moord tweemaal ter dood veroordeeld, "VVidl, Pllrzel, Fohder en Josepb Seidel, eoiima-\l, allen met levenslang eerverlies; zeven andere beklaagden ieder tot. 15 jaar tuchthuis straf, terwijl drie beschuldigden, onder wie do student. Potennaier werden vrij gesproken. Pacifisme. Naar uit Münclien aan de „Ham burger Nacliriehteii" geseind wordt, beeft bet bureau, dat belast is met den verkoop van do eigendommen en voor raden van hot Beiersche leger 50.000 geweren, 10.000 karabijnen, 2000 ma chinegeweren, 100.000 artilleriepatro nen en 500 schijnwerpers uan Tsjecho- Slowalcije Verkocht. Deze wapenen zul len eventueel worden gebruikt tegen de Polen. Daarvoor ontvangt Beieren van TsjecliO'Slowukijo -10.000 ton steen kool, 100 waggons suiker en groote massa's kaoliu. OOSTENRIJK. Kolcnnood in Weenen. De Vorwarts verneemt uit Weenen, dat de kolennood daar zoo erg gewor den is. dat binnenkort alle eleetrici- tcitswerken en andere belangrijke open bare lakken van dienst zullen worden stopgezet. FRANKRIJK. Parijs door kolengebrek lic.lroigd. De Parijscho gemeenteraad is zeer ongerust, dat ile toevoeren van steen kolen dozen winter onvoldoende zullen zijn. Besloten werd een deputatie te zenden naar minister Louehéur, om te ragen of de stad Parijs geen flottielje zou kunnen samenstellen, die tusschen Rouaan en Rotterdam been en weer ou varen, en onder controle zou staan au het Parijscho geineentehcstuur, om andaar do Duitsche steenkool te halen. ENGELAND. Dc onrust in Ierland. De toestand in Ierland blijft groote bezorgdheid wekken. De z.g. Onover- winnolijken, een groep van niet meer dan dertig of veertig linden binnen het kader der z.g. 1'ersclie Republïkeinsche Brotherliood, zijn bezig vrijelijk in Du blin te moorden. Vrijdag 1.1. werd een deteclivo van Schotlund Yard in Dublin doodgeschoten, nadat een paar weken tevoren een collega van hem hetzelfde lot, had ondergaan. Tal van personen hebben anonieme brieven ontvangen. anriiL zij worden gewaarschuwd. Do „Manchester Guardian" heel't een telegram uit Dublin ontvangen, waarin wordt gezegd, dat, terwijl Lord French op zijn landgoed aan het jagen is, het gobeole Britsehe leger, welks sterkte op 70.000 man wordt geschat, bezig is mot een algemeene en particuliere op speuring van wapenen, daarin bijge staan door 12.000 leden der Iersche politie. In de afgeloopen week zijn er een paar revolvers gevo; den, doch de goheime arsenalen van Sinn Fein, even als die van sir Edwnrd Cnrson's vrijwil ligers, zijn nog onaangetast. EGYPTE. Nieuwe opstand? Hot bestuur van de Egyptische na tionale partij bericht de bladen dat in Egypte een nieuwe opstand is uitge broken. De bloedige onderdrukking van den laateten opstand heel't tot een op stand van' het gansohe Egyptische volk zonder onderscheid van rang of stand geleid. Korte berichten. De ZwitaerSche socialisten verklaren zicli met 13.975 tegen 8280 stemmen tegen aansluiting bij do derde interna tionale. De Entente erkent, do (Hongaarsche) ogeoring Friedrich niot formeel, maar zal haar behandelen als een regeering waarmee onderhandeld worden kan. LUCHTVAART. Dc dood van Luitenant Hcckman. Wij hebben eenige bijzonderheden jrnomen omtrent, hot ongeluk met de hydroplane, waardoor luit. Heckman het leven verloor, bijzonderheden zoo tra gisch als men ze wel vindt in een roman. Luit. Heckman behaalde zijn militair brevet mi zijn leertijd te Koegras, waai de militaire vliegers hun opleiding ont vangen, doch ulleen inet een landvlieg- tuig de lucht ingaan. Nadat de aviateur niet het behandelen en besturen van het, landvliegtuig vertrouwd is, volgt de oefening van het watervliegtuig. Het besturen van oen watervliegtuig voreischt een afzonderlijke bekwaam heid, in hoofdzaak hierdoor, dat het dokter vanavond om negen uur hier zal zijn." De uren gingen langzaam voort, en mot moer dan één geb(d om hulp waakte Botsy, bijgestaan door Mrs. Morrison, bij baar patiënt, hoewel zij meermalen haar broeder en den herbergier moesten roepen, oin hem in hot bod te houden. Gedurende een van die pijnlijke i vallen ging de deur zachtjes open en kwam Salathiol binnen. Eén druk van Betsy's liaud, één blik in baar oogen, nat vau tranen en toch schitterend van vreugde, en hij ging naar liet bod. Er word geen woord ge zegd, want Morrison en zijn vrouw wisten heel goed wie de Adullam dok ter was en Bob had al to veel meege maakt, om nog ergens verbaasd over te kunnen zijn. „Haal nog eens een kussen en leg dat onder zijn hoofd," zeide Salathiel tot Betsy. Vervolgens haalde hij een klein lederen 1'oudrual uit zijn zak, nam er een flesclijo uit en schonk een paar droppels blauw vocht in een wijnglas water, liet kostte heel wat moeite om hol den majoor in te krijgen; maar het rosultant. opende zich al heel spoedig. De strakke spieren ontspanden zich en liet hoofd van den patiënt zonk terug op het kussen. Met zijn horloge ir liund voelde Salathiel den pols en telde de ademhalingen; na een half uur stan den dikke zweetdroppols op het voor hoofd van den majoor. De crisis was voorbij. „Ik was juist bijtijds", zeide Sala thiel. „Hij zal niet sterven, maar het zal nog wel eenige dagen duren voor bij beter wordt. Dat is een wonderbaar lijk geneesmiddel. Hij zal nu wel een paar uur blijven slapen. Hij heeft een leelijko instorting gehad; de krachten van den armen kerol zijn zoo goed nli Ingezonden mededeellnp. WIJ «irhulzan binnen en buiten de gemeente. Tot on met Alkmaar over den weg, apeeiale prijzen. VirteflMwoordlgtr: F.C.v.d.HAAGEN, SPUISTRAAT 8. onderstel van een hydroplane vool zwaarder is dan dat van een landvlieg tuig. De „drijvers" van een watervlieg tuig zijn van zwaar triplex hout ver vaardigd, en om één zulk een drijver te verplaatsen zijn een paar krachtige mannen noodig. Met een watervliegtuig kunnen daardoor niet zulke scherpe bochten gemaakt worden als met een landvliegtuig; de commandant, van de hydrohaven Sehellingwoude pleegt do aviateurs, die ondor zijn leiding oefe nen, onophoudelijk to waarschuwen voor het maken van t,e scherpe bochten met een watervliegtuig. Luit. Heckman nu, vloog j.1. Vrijdag alleen op en heeft waarschijnlijk in de lucht een te scherpe bocht genomen, waardoor zijn toestel kantelde en naar beneden kwam. Van af liet liydrostation nam men den val waar. Toen de aviateur opsteeg, vroeg een der te Sehellingwoude gestation- neerde matrozen „meevliegen, luite nant?" Het medenemen van een passa gier is echter edn nog niet afgericht, marinevlieger verboden en de plichts getrouwe officier antwoordde schert send: „Neen jongens, je weet nooit wal. er gebeuren kan". Weinig vermoedde hij, dat zijn woorden een voorspelling zouden blijken. Luchtvuurtdienst HollandEngeland. Donderdagmiddag 12 uur is de B.A.T. limousine met passagiers van Soestor- berg naar Ilounslow, het Engolsc.be vliegcentrum der douane, vertrokken. De limousine, die eenige dagen geleden uit Engeland te Soestorberg gekomen is, is het eerste vliegtuig, dat in geregel- den dienst van Nederland naar Enge land ons land verbaten heeft, bestuurd door den sinds de Elta ook hier to lande populairen majoor Drapei. De maatschappij, die de eerste buitenland- sche luchtverbinding tot stand heeft, gebracht, ie de Britsli Aereal Transport Co. Ltd., waarvan de heer F. Koolhoven, een van de eerste Nederlandsche avia teurs, directeur-constructeur is. Deze eerste Nederlaneche luchtlijn wordt in Nederland geëxploiteerd door de Handel Maatschappij Cobor te Bilthoven. INGEZONDEN. Wie ziel» verhoogt M. de Red. Beleefd verzoek ik een plaatsje in Uw veelgelezen blad, bij voor baat mijnen dank. Zondagavond 1.1., na afloop der pracht-revue van den heer ter Hall, ruischten spoedig de eerste tonen van het Casino-orkest door de zaal. Ieder maakte zich op voor den dans, alzoo ook de daar aanwezige Marine-schepelingen, die de repu tatie genieten over het algemeen -op een dansje belust te zijn. Dus zij stevenen op de dames van het ge zelschap ter Hall aan. Met een be leefde buiging vragen zij de schoonen ten dans. „Hé, dat is vreemd, zij weigeren niet eens". O ja, dat is waar ook, zjj komen uit Rotterdam, Amsterdam, enz. Dus niet uit Den Helder. Dus dat was eigenlijk niets geen wonder. Zij leggen geen minachting aan den dag voor mindere Marine-klanten. Integendeel, zij dansen volgens baar gaarne met ons. Doch zijn de dames heen, dan kunnen wij weer als voorheen een blauwtje loopen. En toezien dat de dames, geboortig uit Den Helder, na ons geweigerd te hebben, met een of ander burger, meestal een officier in 't civiel, dus ook iemand van the Dutch Navy, gaan dansen. Waar verdienen wij die vernede ring aan? Wij zijn toch ook men- schen, al heeft het lot beschikt, dat wij een muts dragen met Kon. Marine er voor. Alle dansclubs zyn gesloten voor ons, is dat niet treu rig, Mijnheer de Red.? Onder ons zjjn zeer veel goed op gevoede jongens. Zwarte schapen zjjn er tenslotte overal en d i e kan men dan toch weren. En niet ons allen over één kam scheren. Ik hoop door deze, dat de betrok ken! personen ons in de gelegenheid stellen zullen ook de goede en nette zijde van de Jantjes te laten zien. Nogmaals mijn dank, geachte Red., voor de ruimte, afgestaan aan een jongen, levenslustigen stoker der Kon. Ned. Marine. Hoogachtend, D. BEUZENBERG. uitgeput. Bob, ga jij nu ook wat slapen, en Mies Carey, komt u op de veranda even naar Fleetfoot kijken?" De dageraad overstroomde den hoinel in het oosten met. gouden licht toen Jack met. Betsy op de veranda kwuin. Er was niemand in de buurt behalve Fleetfoot, die zijn meester een vróolij ken ochtendgroet toehinnilcte. „Betsy", zeide Jack en hij keek haar lang en vol liefde aan „je bent een buitengewone vrouw. Te denken aan al wat je voor mij gedaan en ge leden hebt, en je bent nog mooier don vroeger; en te denken dat je dit alles voor oen woudlooper on éen vogelvrij verklaarde gedaan hebt!" En bij die woorden drukte hij liaar aan zijn hart en kuste haar. Betsy had hem Mr. Bernett willen noemen, doch alles wat zij zeggen kon was: „Jack! Wat wou ik graag, dat je uit AuBtralië weg was, ver van dit alles en vrij!" (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5