VAN NELLE'S PAKJES KOFFIE grove Java Pecco Souchonïhee OPENSADEVERKgOPING OPENBAREVERKOO^ING Flinke bijverdienste voor particulieren, nieuw gemoderniseerd Café-Biljart KERKCONCERT BELANGRIJK BOELHUIS re re ing. hetWoon-en Winkelhuis Polder „HETKOEGRAS". Hoofd Eau de Cologne, Rheumatiek, Abdijtabletten A. DOL. Café „Du Passage". Qrinkt gij al KLIK's overheerlijke Volkomen -genezing van alle 1011". KERKMEIJER-BAKKEII, te KOEGRAS ZATERDAG 18DCT08ER19, 39 stuks melkrijk HOORNVEE, ti miS, gemeente Heller. Woinsdigen 24 September 1919 I October div. bii toeslag, a. De Boerenplaats, b. De Boerenplaats, WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1919, Notaris BAAS MAANOAS 29SEPTEM8ER1919, De wil. Notaris TILLEMA, te Helder, met grond aan de Speelstraat no. 71, Eau de Cologne en Wrijfwas, J.W. v.d.HORST Hiarnstten. echt haar, badmutsmodel. Woensdag 24 September 1919, Uit sleur drinkt gij nog de Koffie, waarmede gij U tijdens de distributie behelpen moest; breek met die sleur, eischt het BESTE wat er IS, eischt Vraagt Uwen Winkelier. Vakschool voor Meisjes Vanaf Maandag 22 Sept. a.s., zijn onze ZAKEN 's middags van 12.15 uur tot 1.45 uur GESLOTEN. Fa. J. v. WILLIGEN. I.P. PI1PELIHK, Trompstraat 9. R. RAKKER Dz„ Keizerstraat 96. prima kwal. Wertelan i 2.10 per 100 K.G prima kwal. Aardbriel f 2.75 C. KRAMER en a. wisse, die, mede namens wederzijdsche Fa milie, bun hsrtelijken dank betuigen voor de belangstelling, bij hun huwe lijk ondervonden. Helder, 17 September 1919. ZONDAG 21 SEPTEMBER n.m. 2 uur, in de NIEUWE KERK, ta geven door da ALT-ZANQERES mat medewerking van dan ORSANIST LOUIS ROBERT. PROGRAMMA: Hëndel, Pargoleta, Bacti, Baeihoven, Oud- Duitsche en Nedariandsche Liedaran. Orgelwerken van Bach, HSndal en Dukoia. ENTREE: Beneden f 1.00, Galerij f0 75 (inclusief Tekstboekje), verhoogd met 20 pet. stedelijke be lasting en 5 pet. auteursrecht. Toegangsbewijzen en Tekstboekjes d a g e I ij k s ve 'krijgbaar bij J. C. DUINKER, Boekhandel, Spoorstr. 92. Handel met Engeland. Mol het oog eg de greote be langstelling, welke getoond wordt vonr Nederlnndsche llrmn'o.dle ng Engeland anken doen, noodigl dn KAMER VAM KOOPHANDEL de belanghebbenden uil, hunnn nomen non don Secretaris der Kamer eg te geven. Helder, 16 Segtember 1919. De Kenter ven Koogbnndel In Heldor, M. A. HOLSTER, Voorzitter. A. KWANT, Secretaris. Overgang van zaken. Ondergeteekende bericht hiermede, dat hij ds timmerzaak, gedreven door den heer JOH; VAN T0NBERL0, te Koegns, Korte Vliet, heeft over» genomen. Hij beveelt zich bij dezen in ieders vertrouwen aan en hoopt dit door prompte en vlugge bediening waardig te maken. D. DE GRAAF Jz. BURGERAVO NOSCHOOL TE HELDER. Aan deze school wordt gevraagd een LEERAAR in hst Hsndtaakanan voor 14 lesuren per week. Salaris bij k bezit der akte M. O. f 50.— per wekelijksch lesuur. Onbevoegden I40. - per wekelijksch lesuur. Duur van den cursus 1 Oct. I April. De benoeming is voorloopig tydeiyk. Inlichtingen verstrekt de Directeur der school. Inzending van stukken aan het Gemeentebestuur vóór 24 Septombor a.s. Helder, 12 September 1919. Wegens vertrek der tegenwoordige naar andere gemeente wordt gevraagd begin October of later een Dienst bode, zelfstandig kunnende koken en werken, v. g. g. v., 180 gld. loon en 36 gld. waschgeld. Brieven onder No. 58, Bureau van dit blad. Ten kantore der Rijksbelastingen alhier kan geplaatst worden een Klerk, leeftijd 20 jaar, bekend met kan toorwerkzaamheden en typen, terwijl een goed handschrift wordt vereischt. Aanvangsalaris f 540 per jaar, na verloop van een half jaar f 600. Na een proeftijd van 2 jaar volgt vaste aanstelling als rijksklerk. Sollicitanten gelieven zich aan te melden bij de Gemeente-Arbeidsbeurs, Kanaal weg 79, alhier. Twee Jongelui (Typografen) zoeken een net Kosthuis. Brieven onder No. 59, aan het Bureau van dit blad. Te huur het gemeubileerde HUIS, Van Balanstrait 4, tegen 16 October. Adres: Van Galenstraat 4. Huis of Huisfe te koop gevraagd in Koning- of Keizerstraat (aan West zijde gelegen). Brieven met inl., onder letter C, aan DUINKER's Advertentie Bureau, Spoorstraat. Te koop 2 solieds flinke BURGER WOONHUIZEN, staande aan de Weezenstraat waarvan één over 4 weken te betrekken. Adres: Gebr. VAN PELT. Te koop een ruim WOONHUIS, zeer geschikt voor Kamarvorhuring. Direct te aanvaarden. Adres: Binnenhaven 86, Gevraagd ter overname een Zaakje, onverschillig welke branche, ook ge negen borg te storten. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een goed onderhouden KAMERKACHEL. Te bez. Zondag van 9-12 uur, Middenstraat 117. Te koop een Jaagkaehei an een lange Jas (Duffal, voor f 15.—. Adres: Nieuwstraat 16 beneden. Te keop 4 KIPPEN. Adres: Kerkgrapht 39. Te koop ongeveer 7000 Kilo best gewonnen PAARDENHOOI, Te bevragen bii P. J. MOOIJ, Balgweg, Breezand. Te koop: ongeveer 4000) K.G. Hooi. Aan hetzelfde adres puike Winteraardappelen, thuisbezorgd voor f 3.25, alsook aan baat* platta Wagen. Adres: H. MEILINK, Stroo- weg, Breezand. 's morgens 9 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer P. DE 80 ORDER te Koegras (ge meente Halder), aan de School vaart No. 42, van: als: 15 kalfkoeien, 3 geldekoeien, 4 kalfvaarzen, 1 IJ-jarige blauw-bonte stier, 12 graskalveren 5 uitmuntende PAARDEN, als: 1 drachtige 7jaiige zwarte merrie, 1 vosruin (aftands), 1 1J- jarige blauwe ruin, 1 hengstveulen en 1 bruin merrieveulen; 19 bette OONSCHAPEN; 1 vet varken; Machinerieën en Rijtuigen, w.o.: „Cormick"-maaimachine (met vier messen), „Martin"-walenmaker, „Ransomeri'-harkmachine, nieuwe handdorschmachine, groote penen; snijder, 2 boerenwagens (met hooi- raam en ponder), bakwagen, melkkar, 2 driewielde karren tl met ierbak), 2 ploegen, 1 wielploeg, 2 eggen, wentel, kettinghort, houten hort, Amerikaansche handhark, enz., enz. Boeren- en bouwgereedschappen, w.o.: melkbussen, schotels, emmers, karns, groepbeunen, kalver- eir var keuszeunissen, haverkist,wat,erbalie's, groote vaten, touwwerk, dekzeileD, diverse tuigen, tiemtuig, beunen, spatschut, loopers enz. enz, VOORTS: ongeveer 350 H.L Granen in zakken, n.1.: tarwe, gerst, rogge en haver. Het aanwezige Stroo van de ge- dorschen granen. Ongeveer 50 000 K.G. bsst gewonnen Landhooi. 63 sneet Voerbiaten. Alles in perceelen en combinatiën, Deun*. W. BIERSTEKER, Helder Noterii C. L VAN E EN BERGH, te Schagen, zal op bij inzet en telkens des morgens 10 uur .zomer tijd) in het Noordhollandich Koffiehuis te SCHAGEN, ten verzoeke van Mevr. de Wed. Dr. A. J. J. KLOPPERT te Hilversum, publiek verkoopen genaamd „JULIU5HOEVE", met dubbele arbeiderswoning, boeten, erven, tuin, Wei- en Bouwland, nabij de Langevliet in den Polder „Het Koograa", gemeente Helder, kad. Sectie C, nos. 2770, 4689 en 4690 en nos. 1886, 4164 en 4691 gedeel telijk, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 34.38.90 H.A. I Thans in huur bij den Heer Jan »db g»aaf. genaamd „JULIETJES HOEVE", met arbeiderswoning, boeten, erven, tuin, Wei- en Bouwland, nabij de Langevliet in den Polder „Het Koegraa", gemeente Helder, kad. Sectie C, nos. 1884, 1885 en 1887 fen nos. 1886, 4164 en 4691 gedeel telijk, ter gezamenlijke grootte van 34 80.00 H.A. Thans in huur bij den Heer Pjeter =db Graaf. Aanvaarding het bouwland bij de betaling der kooppenningen op 12 ^November 1919, het weiland op 25 December 1919 en de gebouwen met hunne erven op 1 Mei 1920. Lasten vanaf 1 Januari 1920. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris en bij den Heer J. C. Maters te Koegras, 'alwaar tijdig notilièn met kaart verkrijgbaar 'zullen zijn. Belangrijke wegens vertrok vnn oen hooggsglastst ambtenaar. Notaris BAAS zal op dos morgens 8 uur, In hst lokaal „TIVOLI", te Helder, publiek verkoopen: als: oiken- en mahoniehouten Salon- Ameublementen, ieder bestaande uit: tafel, 4 stoelen, 2 crapauds, canapé, buffet, theetafel en spiegel. Voorts: tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, diverse salon en schemer lampen, tafelkleeden, vloerkleeden, loopers, zeilen, onder- en overgordijnen met garnituren, slaapkamer-ameuble ment met bedden en matrassen, Jaarsma's insluithaard, kachels, divan met kleed, echte schilderstukken, serre- ameublement, oud-Hollandsch ameu blement, eenig tafelzilver, glas- en aardewerk, keukengereedschap en 'jeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Ameublementen uit de geieno meerde fabriek van PANDER, 's-Gra- venhage. Te bezichtigen daags te voren *an -6 uur. 1 dee avonds 7 uur, in „CASINO" publiek verkoopen da volgends perceelen te HELDER: 1. Het huis en t-rf aan de Achter straat no. 16a, groot 60 centiaren. 2. Het huis en erf aan de Visch- markt no. 2, hoek Spoorgracht, groot 35 centiaren. 8. Het huis en eif aan de Spoor gracht no. 33, naast het vorige perceel, groot 33 centiaren. Combinatie 2 en 3. 4. Het pakhuis en erf aan de Jan in 't Veltstraat no. 118, hoek Vijzel straat, groot 1 are. 5. Het woon- en winkelhuis en ert aan de Wagenstraat no. 25, groot 95 centiaren. 6. Het huis en orf aan de Wagen straat no. 27, naast het vorigo per ceel, groot 95 centiaren. 7. Het huis en ar'f aan de Wagen straat no. 29, naast het vorige per ceel, groot 55 centiaren. 8. Het huis en erf aan de Wagen straat no. 31, hoek Hartestraat, naast het vorige perceel, groot 55 centiaren. 9. Het huis en aif aan de Harte straat no. 9, achter het vorige per ceel, groot 51 centiaren. 10. Het pakhuis en erf aan de Hartestraat no. 8, naast het vorige perceel, groot 29 centiaren. Combinatiën 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10 5 tot en met 10. 11. Het huis en Brf aan de Achter straat no. 16h, groot 55 centiaren. 12. Het hui* en eif aan de Lange- straat no. 16, groot 2 aren 82 centiaren. 13. Het woon- en winkelhuis met vólledigen winkelopstand, pakhuis en sif aan de Torendwarsstraat no. 12, groot 1 are 30 centiaren. 14. Het huis en eif aan den Pa rallelweg no. 17, hoek 1ste Schagon- dwarsstrrat, groot 56 centiaren. 15. Het huis en erf aau de 1ste Schagendwarsstraat no. Ia, achter het vorige perceel, groot 44 centiaren. Combinatie 14 en 15. 16. Het huis en oif aan de 1ste Govorsdwarsstraat, no. 13, groot 75 centiaren. 17. Het huis eü ert met bakkerij, waarin heete luclitoven, aan de 1ste 'Goversdwarsstraat no. 15, naast het vorige perceel, groot 2 aren 83 centi aren. Combinatie 16 en 17. 18 Het huis en erf aan de Koning dwarsstraat no. 60, hoek lste Vroon straat, groot 57 centiaren. 19. Het huis en erf aan den Kanaal- weg no, 114, groot 1 are 44 centiaren. 20. Het huis en erf aan den Kanaal- weg no. 115, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 21. Het huls en erf aan den Kanaal- weg no. 116, naast het vorige perceel, groot 87 centiaren. 22 Het pakhuis en erf aan den Dijkweg no. 41, achter de perceelen 19, 20 on 21, groot 4 aren 42 centi aren. 0* psrs&ölon 19, 20, 21 en 22 zijn door ligging en grootta voor alla dosleiaden geschikt. Combinatie 19 tot en met 22. 23. Het hserenhuis en erf aan het Ankerpark no. 21, groot. 1 are 3t centiaren. 24. Het hssrenhuis en erf aan het Ankerpark no. 33, groot 1 are 51 centiaren. Verhuurd tot 30 Juni 1920 voer f 600. per jaar. Te bezichtigen Vrijdag vóór en óp den verkoopdag, van 2-4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris Ba as, te Helder. zal op Woensdag 24 September 1919, dos avonds 7 uur, in „CAS NO", aan don Ksr.aalweg, publiek verkoopen: ta Held ar, kadastraal bekend sectie E no. 2164, groot 1 a. 51 c.a. Het per ceel is breed 6 Meter en diep 25 Meter, voor vele doeleinden geschikt. Het is onbewoond en direct na be taling te aanvaarden. J. TILLEMA, wd. Notaris Het Bestuur van den Polder „Het Koegras" brengt ter keunis, dat de jaarlijksche schouw over de slooten in dien polder gehouden zal worden op Maandag d«n 13 October a.a. Helder, 20 September 1919. Ondergatesksesos bevaait zich bsieofd aan vaor slis voorkomend» Metselwerken P. KWAST, Laan 14. verpakt en los. Verkrijgbaar bij: v/h. G. HAAGEN, Kanaalweg 147. VLET. T© koop ®en Vlot, gemaakt van prima hout en met koper geklonken, met ruim logies en kachel, groot 7 50 bij 2 50 M., flink stel zeilen, 2 netten met lijnen en borden. Prima touw werk met ankers. Alles nieuw ge bouwd in Sept. 1919. Te bevragen bij: J. DE LANDE, Nooidwijk san Zee. P. PUINBROEK, Makelaar en Taxateur, belast zich met koepan en verkoopen van Huizon en Landcrljer. TE KOOP: eonigo Heerenhuizen, veio Bur- gorwoonhuizen, oon verlof zaak en een paar Winkelhuizen. HEEREN HUISEIGENAREN kun nen gratis in deze. lijst ad verteereu. Spit, Ischias, Spierverrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Visser'sRheumatiekolie. Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tieklijders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.45. Verkrijgbaar te Den Helder bij: G. M. GELIJSTEENC. BUIS, Drogist, Spoorgracht. Verder bjj alle Drogisten. Fabr. P. VISSER, E. Erf«ch. V#en (Dr.). Da wa Notaris TILLEMA te HELDER, zal op des avonds 7 uur, in „CASINO" aan den Kanaalweg publiek verkoopen do volgsRds parcealas ta dan Halder Perc. 1 t/m. 6. Zee nieuwgebouwde woonhuizen met erven aan de noordzijde van de Bloemstraat, kadastraal bekend Sectie C, no. 7237, groot 5 aren 39 centiaren. Perc. 7 t/m. 12. Zes nieuwgebouwde woonhuizen met erven aan de zuidzijde van de Bloemstraat, kadastraal bekend Sectie C, no. 7238, groot 5 aren 39 centiaren. Perc. 13 t/m. 18. Zea nog niet geheel voltooide woonhuizen met erven aan de noordzijde van de Bloemstraat, kadas traal bekend Sectie C, no. 7336, groot, 5 aren 39 centiaren. Perc. 19 t/m. 24. Ze* nog niet geheel voltooide woonhuizen met erven aan de zuidzijde van de Bloemstraat, kadas traal bekend Sectie C, no. 7337, groot 5 aren 39 centiaren. De perceelen 1 tot en met 24 be- hooren tot het faillissement vau den heer G. J. Timman, aannemer te Helder, en worden verkocht krach tens art. 1223 van het Burgerlijk Wetboek. De perceelen zullen worden gepre senteerd afzonderlijk en in combi natiën. Perc. 25. Het huis en erf aan de Spoorstraat no. 124, waarin gevestigd is geweest de slagerij van den heer J. v. d. Berg, kadastraal bekend Sectie E, no. 1180, groot 1 are. Het perceel wordt verkocht wegens sterfgeval, is voor vele doeleinden geschikt en dadelijk na betaling Ie aanvaarden. Perc. 26. De garnalenkokerlj met erf aan de Vijzelstraat hoek Jan ju 't Veld- straat, kadastraal bekend Sectie C, no. 5237, groot 3 aren 30 centiaren. Dit perceel is dadelijk ha betaling te aanvaarden. Perc. 27. Het pakhuis aan de Jonkerstraat no. 67, kadaster Sectio C, no. 6848, groot 94 c.a. Dit perceel is dadelijk nabetaling te aanvaarden. Perc. 28. Het huis en erf aan de Vlaming straat no. 62, kadaster Sectie E, nos. 2385 en 2386, groot 94 c.a. Perc. 29. Het huis en erf aan de Nieuw straat no. 47, kadaster Sectie C, no. 4609, groot 94 c.a. J. TILLEMA, w.d. notaris Een slechte satlust Uw maag is van streek en weigert daarom voldoende sappen af te scheiden om het voedsel te verteren. Geneest Uw maag door geregeld na het eten een paar „voor de maag" in te nemen. Dat versterkt de maag en Uw eetlust zal spoedig terugkomen. De Ab dijtabletten worden alge meen geroemd b(j een slecht* eetlust, misselijkheid, een opgezette maag, maagkramp, maagpijn, een bedorven maag, oprispingen, hst zuur, etc. Haal eens een doos bij Uw drogist voor f 1,26. Eischt rooden band met onze hand- L. I. Akker, Rotterdam. OPENBARE SflMEWKOMST. BIJBELLEZING In t Lokaal Vijzelstraat 15, op DINSDAt* 23 SEPTEMBER a.s., des avonds 8 uur. ONDERWERP: De Persoon van den Heere Jezus. TOEGANG VRIJ. voor Helder en Omstreken, HOOFDGRACHT 18. INSCHRIJVING van leerlingen voor den 3-jarlgen cursus van 1 MOV. a.s. eiken DINS DAG van 2'/,--4 en DONDERDAG van 7 8 uur, vóór lO October. Inzage van het laatste schoolrapport gewensoht. Tevens inschrijving voor alle andere oursussen (naaien en verstellen, koken, oostuumnaalen, waschbehandeling, ook fijn strijken). in gemakkelijk ie plaatsen comsumptie-artikel, bijzonder geschikt voor Weduwen, Beambten, etc., mei eenige relaties. Brieven onder letters S. D. P.g aan NIJGH en VAN DITMAR's Adv.-Bureau, ROTTERDAM. 'richt 1 Ter gelegenheid van zijn noodlgt ondergeteekende zijne geaehte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. van 24 cent per ons? Zoo niat, vraagt Uw Winkelier. De lekkerste Thee, de laagste prijs. Qrossiardarij v/h. A. KLIK, WESTGRACHT 9. SANDERS' AM^niaiczeep BEKENDMAKING. MILITIE. Onderzoek betreffende voorgeoafendheid De Burgemeester der gemeente Helder maakt bekend, dat in de maand November e.s. zal plaats hebben hot onderzoek tot fut vetwei ven van het bewijs bstraffenda het voldoen san de oischsn ven voorgeaefenoheid, be doeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat bewijs geeft in geval van toewijzing aan de Infanterie, de Vesting-Artillerie of de Genie troepen aanspraak op een twee maanden korteren eerste-oefenings- tjjjcL Het onderzoek zal aanvangen op Dinsdag II November, en zoo nosdig de volgende dagen worden voortgezet. Het wordt gehouden in de vol gende garnizoensplaatsen: Amster dam, d6n Helder, 's Gyavenhage,. Gorinchem, Breda, "Venlo, Arnhem, Kampen, Leeuwarden, Assen en Utrecht. Aan het onderzoek kunnen deel nemen de lotelingen, die bestemd ,zijn om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd. De lotelingen, die aan het onder zoek wenschen deel te nemen, moeten jzich vóór 10 October a.s. aanmelden bij den Burgemeester der gemeente, voor welke zij hebben geloot. Zij moeten bij de aanmelding op geven in welke gemeente zij aan het onderzoek wenschen deel Ie nemen. Zij, die niet verbluf houden in de gemeente, waar zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten i bovendien te kennen ge vod, of zij gedurende het onderzoek voor Rijks rekening legering en voeding wen schen te genieten. Aan de lotelingen, die zich voor het onderzoek aanmelden, wordt, .voor zooveel zij ter inlijving bestemd 'zijn, later bericht gezonden van de plaats (localiteit) waar en van het uur waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen. Helder, den 15 September 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Schaenmak«rlJ„Da houtenPen". Huismoeders, betaal geen dure Schoen reparatiën. Vergelijk mijn prijzen met die van de georganiseerde Schoen makers alhier. Ze vragen voor: Manszolen en Hakken f 5.— k 5.50 en voor: neszolen en Hakken .f 4. - Bij m(j met prims gegarandeerd har, Manezoien en Hakken f 3.50. Dames f 2 75. Kindarschoerien naar grootte. Aanbevelend, G J. v. d. GRAAFF, Buiinnhsvan 45. VERHUIS» wan Jan in 't Valdstr. 70 naar Schutsluis, Het schoenwerk wordt op verzoek dagelijks gehaald en thuisbezorgd. Briefkaarten worden vergoed. Dam»* I Hairwaris Is een zaak wan werfrouwon. Wendt dar. aan ondemtasnd sdrest daar worden alle soorten Haar- werken gemaakt op staal, en van uitgevallen haar. G. WIJTSMAg SPOORSTRAAT 06 Ondergeto&kanda beveelt zich beleefd aan voor het repareerenvanschoanen tegen zeer sterk ooncurraorande prijzen. ConcurrentieConcurrentie i mogelijke zweren en gezwellen, steenpuisten, bloedvinnen, negen- oogen, open beenen, zwerende borsten, dauw-, ring- en baard- worm, fijt, likdoorns, wratten en allerlei wonden is gegaran deerd, wanneer u Oprechte Winaumer Zalf gebruikt. Deze geneest u in enkele dagen. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus hoe voordeeli- ger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Ban.-Agant: J. C. DE VRIE8, Win- eum (Br.) Te Helder bij G. M. Gelijsteen, Spoorstraat 29; J. Eelman, Dijk- straat 20Fa. E. C. Bais, Koningsplein; C. Westerbaan, Sluisdijkstraat; C. Buis, Spoor gracht 23H. W. Zegel, Kanaal- weg 63; M. de Riddek-Meijer, Zuidstraatvoor en gros A. ten Klooster, Keizerstraat 93. Gebruik voor 'f ontbijt en in de keuken Bakker1* Melange Boter, tl.00 eer pond. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des na middags 2 uur ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de firma 'M. A. KOLSTER alhier, om vergun- ling tot oprichting van een visch- ookerjj op het perceel aan de Bas- lingracht, kadastraal bekend in sectie - no. 3287; dat op Dinsdag, den 30 Sept. 1919, e namiddags ten 2 uur, ten Raad- luize gelegenheid zal worden gegeveu óm daartegen bezwaren in te brengen jen deze mondeling en schriftelijk toe ;te lichten, dat, zoowel de verzoeker als zij, pie bezwaren hebben in te brengen, gedurende drié dagen vóór evenge noemd tijdstip, op de Secretarie dei- gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen, en dat, volgens de bestaande juris prudentie, niet tot beroep ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig artikel 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn ver schenen, ten einde hunne bezwaren ohdeling toe te lichten. Helder, 16 Sept. 1919. Prima Veevoeder. H.H. VeehoudersHiaimede kan ik U onderstaand Vaovosdsr aanbieden: Franoo Station Helder, Gebrs. STINS Jnznn., Broek op Langendljk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6