HELDER8CHE COURANT In naam der wet. VOGELVRIJ In naam der wet. In naam der wet. In naam der wet. In naam der wet. No. BI46 DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1819 4*o JAARGANG godoojourAJHfloyer^_C^_PB BOER Jr., Helder. - ©plaag 7000 ex. Abonnementeprll»In de etad I 1.16, per pon 1.40. Buitenland I 2.40. Lease ex. 3 ot. Advertswtttn por regel 17'/, ot. Abonnementsgeld derde kwartaal. Daze week werdt orer het abonnementsgeld besehlkt. WIJ verzoeken enze lezers de kwitantie bij eerste aanbieding te voldoen en In elk geval vóór 1 October. Aan hen, die er een ge woonte van maken de loeger vele malen te vergeefs te doen terugkamen, zij mede gedeeld, dat Indien het ver schuldigde niet v6(r ef eg dien datum Is veldaan, de toezonding der courant dadelijk wordt gestaakt. Adm. Held. Crt. BUITENLAND. Frankrijk en Belffië. Naar een draadloos bericht van Lyou aan het N.T.A, meldt,, heeft minister Loucheur verklaard, dat Frankrijk-ten opzichte van België een stelsel van begunstiging wil toepassen. Nu Frank rijk Elzas-Lotharingen terug heeft, ge kregen, wordt de haven van Antwerpen voor de republiek van groot belang. Niettegenstaande het uitvoerverbod van ertsen enz., hebbon wij een uitzondering willen maken voor Bolgië en zijn wij liet eens om dit land zooveel mogelijk alles tegen denzelfden prijs te leveren als aan de eigen landgenooten. Betreffende Luxemburg heeft Lou cheur verklaard, dat Frankrijk genegen is met de grootBte welwillendheid rede lijke en rechtvaardige wenschen wan België te onderzoeken. Mijnwerkersstaking in Lotharingen. De „Vorw&rts" meldt; De staking in de kolenmijnen in Lotharingen ie thans volkomen. Het aantal stakers bedraagt ."10.000. Ook het Saargebied heeft zich bij de staking aangesloten. Geëischt wordt: de nationalisatie der mijnen, eeii minimum-loon van 13 fr. en erkenning der bed rijf eraden. Belangrijke troepen- afdeellngen zijn aangekomen. Het sta- kingscomitó ia gevangen genomen. In het «takingsgobied heorscht rust. RUSLAND. Do spoorwegen. De nieuwe minister van verkeers wezen in Rusland, Krassin, heeft dezer dag«n openlijk gezegd, „zoo gaat het niet langer". Volgens zijue verklaring heeft de tuchteloosheid, de simulatie en de sabotage van de hoogere en lagere ambtenaren en beambtén van de spoor- wogen zulke afmetingen aangenomen, dat de ineenstorting van het geheel© verkeerswezen nabij is. liet zoogenaamde kameraden-systeem bij de spoorwegen is oorzaak, dat het verkeer in gevaar is, omdat de gekozen loiders meestal onvoldoende onderlegd en niet berekend zijn voor hun-taalc. De stationschefs b.v. worden gekozen door de arbeiders van hun station; als leider v.an een district van 4000 werst (4268 K.M.) dat vroeger onder het bevel stond van een i specteur of ingenieur; is thans een monteur gekozen. De ver kregen vrijheid gaat zoo ver, dat d© arbeiders in do werkplaatsen sleahts datgene doen, waarin zij lust hébben en wat bun niet al te moeilijk en te zwaar valt. Dientengevolge wordt v«el minder arbeid verricht en neemt het aantal arbeider* op onrustbarende- wijze toe. ENGELAND. Een dcmooratischc maaltijd. Sir David Beatty en verscheiden oudore officieren der groote vloot en Portlismouth-divisie waren Maandag avond aanwezig op een middagmaal ter herdenking van den vrede, hetwelk dooi de voornaamste onderofficieren en het ondergeschikt personeel van alle takken der „roy.al navy" en „royal marine" werd bijgewoond. Beatty kwam de zaal binnen, waar zeven lange tafel3 waren opgesteld, en werd daar door vertegenwoordigers der marine opgewacht. Hij werd met harte- FEUILLETON. DOOB DAVID HENNESSEY, 64) Bet was in de pbraseologi# der kolo nie cle „Currency" tegen den „Sterling", in hét had er allen schijn van dat het op een burgeroorlog zou ultloopen.'Ten gevolge van dringende verzoeken aan de Engelsche regeoring bad in 1840 de deportatie officieel opgehouden te be staan, maar trots het hartstochtelijke protest van hot volk werden er nog steeds veroordeelden naar Sydney, Mel- bourne, Moreton Bay en West-Ailstralië gezonden. Toen Sir James de loopplank 'afging, zag hij luitenant Thompson en kapitein h raser van de „Nancy Lee". Hij gaf zijn bagage aan zijn bediende, die op de aankomst van de boot had'staan wach ten en ging naar hen toe. „Sir James Bennett!" riep de luite nant verbaasd, terwijl hij een paar pas achteruit ging en den advocaat scherp aankeek, voor hij de hem1 toegestoken hand drukte. „Neem mij niet kwalijk, maar ik dacht heuscb, dat het je geest was. Ik ben blij je weer te zien. We hebben in de courant gelezen, dat je door Salathïel's troep gevangen geno men bent; je moet leelijk ziek geweest zijn of slecht behandeld. Ik zon je bijni niot. herkend hebben." „Sinds ik je d« laatste maal1 gezien heb, héb ik heel wat vreemdo en be-> roerda dingen medegemaakt", ant- lljk gejuich begroet, terwijl het orke; „Rule Brittanïa" speelde. Beatty was tusschen een chef-schrijver en een onderofficier en dr. Macnamara tusschen een chef-schrijver en chef-stoker geze ten. Een vol-matroos zat tusschen een vice-admiraal en een generaal en scheen zich zeer wel thuis te gevoelen. De conversatie sleepte althans nimmer. In zijn rede herinnerde Beatty aan de roemrijke daden van de leden vuil allo rangen en haalde eenige typee- rende feiten uit den slag bij Jutland op, Hij wees op den onwrikbaren geest, die niet kon worden verslagen. Het marino-ambt is nimmer grooter geweest dan thans en het is nu mogelijk voor een jongen die bij de marine dienst neemt, om de hoogsto positie te ver werven. Hij hoopte, dat het in de toe komst mogelijk zal zijn om do middelen to vinden, waarbij hel land de beste horsenen uit alle rangen van dienst de hoogste posities in de marine zal kunnen gebruiken. Tegen den woeker. De invloed van de nieuwe wet tegen don woekerwinst laat zich nu steeds meer gelden. Een vertegenwoordiger van de „Daily Chronicle" heeft een rondgang door Londen gemaakt en f1aarbij waargeno men, dat de prijzen voor tal van arti kelen, als fruit, heerenkleeren, dames- kloeren, schoenen, laarzen en boeden gedaald waren. Iemand uit de City, die niet met do niouwe wet had gerekend, verloor een weddenschap om een guinje aan zijn vrouw. Hij had aangenomen, dat een heerenpak bij een Londensclien kleer maker niet voor minder dan 6 6 sh. te krijgen zou zijn, en een weolc geleden zou hij vermoedelijk daarin gelijk gehad hebben, maar Vrijdag merkte hij, dat zijn oigen kleermaker hem palclcen aan bood voor 5, en zijn triomf eerend e vrouw bracht, hem van den ecnen winkel naar den anderen, waar men confectie pakken liet zien voor 4 10 sh. od). En ook waren er heel wat van 8 8 sh. 37.80). Damespakken zijn al gedaald van 7.7 sh. tot 4.4 sh. en het is ook niet meer noodig om een lialven guinje voor •eem hoerenhof-d te betalen. De moraal van dit alles is, zegt de „Daily Chronicle", dat do klachten billijk waren. De daling is alleen be reikt door „het geblaf van den hond van de wet op de woekerwinst", en uit de vragen en grieven, dio liet blad wor den voorgelegd, maakt het de gevolg trekking, dat liet publiek vastbesloten ia, gebruik te maken van de bevoegd heden, die de wet het verleent. In heel het land zijn nu 800 coni- imiasies gevormd. Vijftig steden zijn tot dusver weigerachtig, maar die zullen wel moeten zwichten, voor den drang van de openbare meening. Het departement tol; bestrijding van wookerwinst overweegt op het oogen- blik ook maatregelen togen het afpersen van sleutelgeld aan huurders van woningen. Engelsche handelsspionnage. Een vriend van de „Leipzigor Neueste Nachriehten" schrijft aan dit blad, dat een firma in Bohemen hem verzocht had, voor bepaalde machines, voor welke wegens de onzekere arbeidstoestanden geen Duitsche fabriek den leverings- tijd wilde garandeeren, aanbiedingen uit Amerika te vragen. Hij schreef daarom aan een Amorikaansche machi nefabriek, met welke hij voor den oor log in zaken-relatie had gestaan en die speciaal voor de vervaardiging der be wuste machines was ingericht, om aan biedingen te doen en zond tegelijkertijd teekeningen in. Voorzichtigheidshalve liet. hij den brief den den Juli te Rot terdam posten en er het stempel van een Noderlandsche firma opzetten. Wie'schetst mijn verbazing, aldus de Bchrijver in de L. N. N„ toen ik eenige dagen geleden uit Keulen van den ver tegenwoordiger van een Engelsche ma chinefabriek (natuurlijk een Engelscli- man) een catalogus en een aanbieding voor dezelfde machines kreeg. Een toe val is volledig uitgesloten. Er valt niet ,n-te twijfelen, dat de Engelsche auto riteiten in het belang van hun- handel den brief hebben verdonkeremaand, want ik heb vai mijn Amerilcaansche vrienden over deze zaak geen bericht gekregen. Men ziet dus, van welke min derwaardige trucs Engeland zich be dient, om zaken te kunnen doen. De geheele bezetting van het gebied op den linker-Rijnoever is, volgens den schrijver, door Engeland in scène gezet om voor zichzelf op groote schaal han delsspionnage te kunnen drijven. Niet alleen snuffelen de Engelschen in Duit- Bche fabrieken rond, om achter Duit sche fabrieksgeheimen te komen, doch zij schenden ook internationale over eenkomsten in het postverkeer. En de schrijver in het Duitsche blad bepleit verzegeling der postzakken voor Amerika, voor zo naar Engeland worden ingescheept. Het blad zelf voegt eraan toe, dat uit verschillende andere protesten uit zijn lezerskring blijkt, dat de Engelschen deze sohending van het briefgeheim tot stelsel hébben verheven. woordde de advocaat, terwijl hij zich omkeerde om kapitein Frasèr de hand te drukken, „maar niet van do soort, dio jij denkt. Ik zal je maar dadelijk vertellen, dat ik aan den vogelvrij verklaarden Salathiel mijn leven te danken heb en dat ik zoo gauw mogelijk naar Sydney gekomen ben oni te trach ten hem een wederdienst to bewijzen. Maar wat is er hier te doen?" ,Van den hoogste tot den laagste zijn ze hier door een acute krankzinnigheid aangetast", antwoordde luit. Thompson met een zorgeloos lachje, „Maar geef een arm, kerel, je ziet er uit als ik weet niet wat; ga mee in de club dineeren, dan kan je daar ullos verder vertellen. Kerel, wat zal Kitty wel van je zeggen! Weet je, dat je bijna grijs geworden bent?" „Ik heb ook dingen meegemaakt, die iemand grijs doen worden", zeide de advocaat. „Maar laten we voortmaken, want ik moet, als ik jullie alles verteld heb, nog naar Longreacli, en morgen zou ik graag een audiëntie bij den gou verneur hebben." Sir James Bennett was verloofd met Kitty, de bekoorlijke zustor van den luitenant, wier licht ongeval bij Broad- haven Valley Station de oorzaak ge- woest was, dat de advocaat en de woudlooper elkaar voor het eerst ont moetten. Onder het diner bespraken de drie -mannen de zaken, dio do algemeene -aandacht in Sydney in beslag namen, maar toon zij na afloop oen sigaar zaten -te rooken, vertélde Sir James hun van zijn ontmoeting met Salathiel, hoe zijn loven door den woudlooper was gered en waarom zijn donkerbruin haar grijs geworden -was. De twee-anderen luister den met-gespannen aandacht. Yéór Sir James dien avond naar VEREENIGDE STATEN. De Volkerenbond. Te Washington zijn naar do „New- York Herald" meedeelt berichten ontvangen, waarin melding wordt ge maakt van hot buitengewone succes, dat Senator Johnson heeft mot zijn spreek beurten-tournee tegen de volkenbonds overeenkomst. De senatoren Lodge en Ivnox hebben aan Johnson oen telegram van geluk- wensch gezonden om hem te compl; menteeren met de merkwaardig goede ontvangst, die het Middel-Westen aan hem had bereid. .Zij verzochten hem, zijn rondreis uit te strekken tot in de Staten aan den Stillen Oceaan. Volgens een uit Minneapoli.s ontvan gen tolegram was daar aan Jolm9on de schitterendste ovatie bereid, aldaar nog nooit aan eenig publiek persoon te beurt gevallen. Mode wordt bericht, dat heel bot Wes telijk deel des lands blaakt van vijand schap tegen den Volkenbond. Dit klopt echter niet met een bericht van het N.P.B.- Radio, lietwolk mel<lt, dat Oalii'ornië voor den Volkenbond ge- onnen was. Do „New-York Sun" verneemt uit Los Angeles, dat men in het Westen dei- Unie de rondreis van den President opvat als een zet van zijn kant om zijn erkiezing voor een derden presiden- tieolen termijn voor te bereiden. Een scheepsramp. Uit Koy West, in den staat Florida, komt bericht, dat duikers do romp heb ben gevonden van een schip, dat vrijwel zeker het Spaansche s.s. „Valhanera" moetwezen, welk vaartuig, een week tevoren uit Havana was vertrokken, doch niet op de plaats van bestemming was aangekomen. De duikers hadden den naam van het schip, die op den' ■omp geschilderd was, duidelijk kunnen lezen. Lijken hadden zij niot gezien. Mot vermoeden ligt voor de hand, dat het schip vergaan is in den werelstorm met vloedgolf, die verleden week de kust van Texas en Florida had ge teisterd. Men neemt aan, dat redes onmiddel lijk bij het uitbreken van den storm de installatie voor draadlooze telegrafie onklaar geraakt, zoodat niet om hulp kon worden geseind. Hot schip, dat, van Cadix was gekomen, had daar 400 passagiers aan boord gekregen, en bij vertrek uit Havana zullen er nog wel 300 aan boord zijn gebleven. De bemanning bestond uit 88 koppen, de scheeps-officieren inbegrepen. Men vreest, dat van deze bijna 400 man niemand is gered. Ook te Corpus Christi, 'in de staat Texas, hadden de worvelstrooni en •loedgolf slachtoffers gemaakt. In genoemd district alleen zijn reeds a. 400 lijken geteld. ZWITSERLAND. Een tunnel door den Mont-Blanc. Zooala men weot, bestaan er slechts t.woo spoorwegverbindingen tusschen Italië en Frankrijk, n.1. de verbinding tusschen Marseille en Genua de spoorweg langs de kust door de Riviera en de lijn LyonTurijn door de Mont-Cenis-tunnel. Deze laatste lijn is overbelast, zoodat men in beginsel be sloten beeft een tunnel door den Mont- Blauc te boren. Deze tunnel zal de dalen van Chamonix en Aosta verbinden en oene lengte krijgen van 14.300 meter. De kosten van den nieuw aan te leggen spoorweg tusschen Sallanchos en Aosta orden op 120 millioen francs geschat. Hierdoor zal de verbinding Parijs Milaan, die thans 923 K.M. bedraagt, meer dan 100 K.M. worden bekort. BINNENLAND. Nederland en den Volkerenbond. De heer van Dijk heeft tot den Minister van.Buitenlandsche Zaken en van Arbeid de volgende vragen gericht: lo. Is door de Nederlandsche Re geering officieel een uitnoodiging ontvangen om deel te nemen aan de Internationale Conferentie, wel ke dit jaar, als uitvloeisel van het Vredestractaat van Versailles, te Washington zal worden gehouden? 2o. Zoo ja, is die uitnoodiging door de Regeering aanvaard? 3o. Indien die uitnoodiging is aanvaard, kunnen H. Exc. dan me- dedeelen: a. welke de aard dier Longreach ging, werden zij het met hun drieën eens over wat zij moest endoen om Salathiel to helpen Australië te ontvluchten. Kapitein Fraser vertelde hom, dat hij zijn schoener voor een reis naar Amerika bovracht had, en deelde hun den datum mede, waarop Salathiel en Betsy zouden trouwen, n.1. don avond vóór hot vertrek van hot schip. „Ik moet, of ik wil of niet, denken aan dien middag bij majoor Browne", merkte Sir James Bennett laohend op, „toen Salathiel zeide, dut we elkaar waarschijnlijk nog wel eens in het noorden zouden ontmoeten, en dat hij tlan mogelijk den robber zou winnen. Maar kijk eens, Thompson, daar komt je vader; hot is zeker door de troe belen in de stad, dat hij zoo ernstig kijkt". Ze begroeten kolonel Thompson, die den advocaat al even verbaasd aankeek als zijn. zoon gedaan had. „Ik zie, dat je het zwaar te verantwoorden liebt gehad", zeide bij, bom de hand druk kend; „maar hebben jullie het laatste nieuws al gehoord?" „Wat dan?" vroeg de luitenant. „Wol, kapitein Moore is dood; majoor McFarlone ligt te Kiugdon Ponds op storven en oen detachoinent van veertig man politie en soldaten is in de Ranges door Salathiel op de vlucht gejaagd. Dat is, juist op dit oogenblik, slecht nieuws voor de regeeriDg". „Is dat werkelijk waar?" vroeg -do advocaat, die doodsbleek geworden wtis. „Ik kom pas van hen vandaan". „Er is geen twijfel mogelijk", ant woordde de kolonel. „De particuliere secretaris van den gouverneur heeft het e zelf verteld". „Dan", zei Sir James, „ben ik bang, dat we bier in Sydney weinig of niets voor Salathiel kunnen doen. Hij heeft Conferentie is; b. welke verplich tingen uit het aanvaarden dier uit noodiging voor ons land voortko men ten opzichte van het toetreden tot den Volkerenbond en het uit voeren van de besluiten, op die Conferentie te nemen; c. welk man daat door de Regeering aan haar gedelegeerden naar die Conferen tie zal worden verleend? Tweede Kamer. De Tweede Kamer is bijeenge roepen in openbare zitting tegen Dinsdag 30 September a.s. Aan de orde is dan de interpel- latie-Helsdingén omtrent de voor nemens der Regeering in het alge meen betreffende de salarieering der ambtenaren en van de Rijks werklieden, meer in het bijzonder omtrent de invoering der nieuwe salarisregeling op 1 Juli 1919. Schriftelijk beantwoorde vragen. Duurtebijslag onderwijzers. Op vragen van den heer van Dijk, betreffende toepassing van de dmirtebijsiagregeLing 1919 ten opzichte van de onderwijzers, ant woordde de Minister van Onder was: De regeling van den duurtebij slag 1919 is tot stand gekomen in gemeen overleg tusschen de Sta- ten-Generaal en de Regeering. Vol gens die regeling zullen inderdaad degenen, die aanmerkelijk in sala ris zijn vooruitgegaan, wanneer men den. toestand van 1 Januari 1918 met dien van 1 Januari 1919 vergelijkt, weinig of niets ontvan gen De regeling is niet uitsluitend voor de onderwijzers van toepas sing, maar geldt voor alle rijksamb tenaren, met wie de onderwijzers voor den duurtebijslag op één lijn zijn gesteld. Ongunstig werkt bovenbedoeld oorschrift dan ook niet alleen voor onderwijzers, maar voor alle ambtenaren, die in gemeld tijdvak hun wedde aanmerkelijk vermeer derd zagen. Voor de onderwijzers kan dan ook niet een uitzonde ringsbepaling worden gemaakt op de algemeene regeling. De macht der groote banken. Aan bet veertiendaagsoh finan cieel overzicht van het „Handels blad" ontleenen wij: De Amsterdaxnsohe Bank heeft dezer dagen 10 millioen gulden nieuwe aandeelen aangeboden 180 pGt., de Rotterdamsche Bank- vereeniging 25 millioen 140 pCt., de Ned. Indische Eslcompto Mij. 5 millioen A 125 pCt., de Twentsdie Bank 4.44 millioen 138 pCt., Mari Co's Bank 2 millioen a 132 pCt., terwijl de Diskonto- en Effekten- bank V» millioen gulden nieuwe aandeeleu 5 pari heeft aangebo den. In het geheel is met deze bankemissies een nominaal bedrag van circa 47 millioen en een reëel bedrag van meer dan 687b millioen guldens gemoeid, cijfers, die voor onze markt inderdaad „noch nicht dagewesen" zijn. Voor ons zakenleven zijn deze uitgiften ongetwijfeld van het hoogste belang. De steeds verderschrijden.de uit breiding, van de grootste instellin gen, moet echter noodzakelijkerwij ze kleinere op den duur er toe brengen, aansluiting bij machtiger konkurrenten te zoeken, wat tot grootere koncentratie van het bank wezen moet leiden. Een symptoom hiervan vormt het overnemen van Wiegman's Bank door de Incasso- bank, hetgeen per 1 Oktober a.s, zal geschieden. Stoomvaartlijn op Zuid-Afrlka. De „Telegraaf" verneemt, dat de Rotterdamsche reedersfirma Van der Eb Dresselhuys, een zoo genaamde „wilde-vrachtvaart"-on- derneming, het er op gewaagd heeft een vaste lijn te openen tus schen Rotterdam en Durban-Kaap- stad. De firma heeft reeds eenige schepen op stapel doen zetten, om den dienst te onderhouden, doch zal voorloopig reeds enkele eigen en gehuurde schepen naar Zuid- Af rika in de vaart brengen. In het begin dezer week zou vertrekken het stoomschip „Mont Blanc", ree- robber met een wraakneming ge wonnen HOOFDSTUK XXXVIII. Sydney laat den gouverneur zijn tandon zien. Do couranten, die den volgenden ochtend uitkwamen, stonden Vol over do rustverstoringen in Sydney, doch bevatten slechts een korte medodeeling omtrent hot belangrijke nieuws, den vorigen avond door kolonel Thompson verteld. Tot 1851 bestond er in Austra lië geen telegraafdienst, zoodat de uitgevers uiet oni nadere inlichtingen konden seinen, maar zij spraken van zekere geruchten, die hen uit officieele bron bereikt hadden. Men geloofde, dat kapitein Moore's expeditie, om den vogelvrij verklaarden Salathiel gevan gen te nemen, mislukt was. Bericht word, dat de inspecteur dood en majoor McFarlane zwaar gewond -was; n zij verwachten nadere berichten van hun correspondenten in het noorden. Een blad merkte op, dat „het in over eenstemming met do zwakke politiek der regeering was-om belangrijk nieuws achter te houden, tenoindo haar eigen belangen to dienen. Wij zouden er ons niet in hot minst ovor verwonderen, wanneer hot bericht kwam, dat de autocratische woudlooper van het noor delijk district zoowel den militairen als de politie weer een volkomen ncdorluug toegebracht had." Tusschen twoe haakjos zij hier ge zegd, dat de regoering intusschen een omstandig verslag over de ramp bij Kingdon Ponds ontvangen bad; doch met het oog op de opwinding it stad over het schip met gedeporteerden) dat nog met zijn gevangenen aan boord derij Van der Eb Dresselhuys, met een gedeeltelijke lading slak- kcnwol en haring, en acht passa giers. Den 15en October zal ver trekken de „Zuiderdiep" (roederij Haas). Men hoopt voor de „Zui derdiep" een volle lading te kun nen krijgen, terwijl dat schip even eens passagiers zal medenemen. Ultkeerlng Ineens wegens den langen duur van de buitengewone omstandigheden. De regeering zal bevorderen, dat het rijkspersoneel worde tegemoet gekomen in den achterstand, waar in het in geldelijk opzicht is geko men als gevolg van den langen duur van de buitengewone om standigheden, door toekenning van een uitkeering ineens. Dio uitkeering zal bedragen: voor hen, die een bezoldiging ge nieten van 2400 's jaars of minder, 1/12 van die bezoldiging met een minimum van ƒ100, en voor hen, die een bezoldiging genieten van meer dan 2400 's jaars, 1/12 van de eerste ƒ2400 en 1/24 van het- :een die bezoldiging meer dan 2400 's jaars bedraagt. Voor zoover de belanghebbenden, blijkens door hen over te leggen verklaring, volgens de rijksinkom- stenbelasting een totaal inkomen van minder dan ƒ10.000 hebben, geschiedt de uitkeering aan: a. alle sedert 1 Juli 1919 in vas ten dienst zijnde rijksambtenaren, jnarwedde-genïetende militairen niet behoorende tot het verlofsper soneel, en rijkswerklieden; b. alle in tijdelijkén dienst of in zijdelingschen staatsdienst zijnde ambtenaren en werklieden, alle mi litie-officieren, aangesteld op grond van de Militiewet 1901, alle militai ren behoorende tot de reserve, alle vrijwilligers bij den landstorm-in werkelijken dienst, deze laatst? twee categorieën uitgezonderd zij, die kostwinnersvergoeding kunnen genieten; onder voorwaarde, dat de hiervoren genoemde functionaris sen op 1 Oct. 1919 in dienst zijn, van 1 Juli 19.19 af in dienst waren en in het tijdvak 1 Juli30 Sept. 1919 gedurende 400 of meer uren dienst hebben verricht; c. de onder a genoemde func tionarissen, die op 1 Jan. 1919 in vasten dienst waren en vóór of 1 Oct. 1919 den dienst niet op eigen verzoek (tenzij wegens het berei ken van den pensioengerechtigden leeftijd of ter zake van langduri- gen dienst) hebben verlaten. De uitkeering wordt berekend naar de op 1 Oct. 1919 geldende bezoldigingen, zonder, aftrek van kortingen voor pensioen of fondsen Schending van 't telegraafgeheim. De instructie tegen den telegra fist, thans geschorst, van het tele graafkantoor te 's-Gravenhage, J. L. van L., beschuldigd van schen ding van liet telegraafgeheim door afschriften van regeeringstele- grammen aan onbevoegden te heb ben overhandigd, is thans geëin digd. De behandeling dezer zaak zal plaats hebben in de openbare terechtzitting van de rechtbank to 's-Gravenhage, op Woensdag 1 Oc tober a.s. Onder de gedagvaarde getuigen behoort mr. P. J. Troel stra, terwijl mr. Mendels uit Am sterdam als verdediger van be klaagde zal optreden. Doodslag. Zondagmorgen wilde zekere Oostvogels het danshuis, dat door een vader en dochter te Zundert wordt gehouden, binnentreden. De vader wenschte O. niet toe te laten, waarop deze vertrok, maar 's avonds terugkeerde, gewapend met een geladen revolver. Toen nu de dochter op zijn. klop pen de deur opende, schoot hij haar pardoes neer en verwondde tevens een der bezoekers, Roovers ge naamd, zeer ernstig. De vrouw was onmiddellijk dood. Oostvogels is in arrest genomen. in de haven voor anker lag, want (le leiders der volkspartij hadden de regoe ring getart ze aan iand te brengen, achtte men liet wenselielijker 't nieuw un do ramp zoo lang mogelijk stil te houden. De „Banditti-regeering". zooals de hervormers haar smadelijk noemden, begon tenslotte in te zien, dat zij tegen- r een steeds groeiende volksbewe ging stond, die de oude bureaucratie, welko mcor dan een halve eeuw het openbare leven van het Australische volk in hooien gehouden had. dreigde te veruiotigon. Het was van algomeene bekendheid, dat de regeering bang wai oor Salathiel, die in de publieke opinio een op den voorgrond tredende figuur geworden was. Door de radicale bladen word li ij tegenover de autoriteiten aan gewezen als oen voorbeeld van het ver- koorde van het bestaande dwangarboid- stelsol en van den autocrutischen regeeringsvorm. Het volk was verbit terd tegen de regeering, de militairen en do politie, en het was zeer goed mogelijk, dut hun nederlaag bij'Kingdon Ponds van Salathiel een volksheld zou makcu. Toon do drie vrienden van den vogel vrij verklaarde den volgenden ochtend in Sir James Bennett's kamer zaten, werd do algemeene toestand in den broodo besproken. Sir James had veel meer hoop dan hij den vorigen avond gehad had, Want met de ochtendpost had hij oen langen brief vau Salathiel ge kregen, waariu hij in bijzonderheden hot verraad van Fenton en Snow, de hinder laag en do ontmoetingen met de mili tairen en de politie mededeeldo. In postscriptum had hij nog bericlt, dat majoor McFarlane buiten gevaar was. Zijn hoop was verder toegenomen door een courantenverslag vun een openbare LUCHTVAART. Een stoute onderneming. Zondag a.s. zal Etienne Poulet, de Pransche aviateur, zijn sensa- tioneele vlucht van 14000 mijlen naar Australië via Rome, Saloniki, Constantinopel, Bagdad, Busliir, Ekarachi-ire-BarachiBombay, Cal- cutta, Bangkok, Singapore, Bata via naar Brisbane, Sydney en ver volgens naar Melbourne, onder nemen. PLAATSELIJK NIEUWS. - Te Haarlem slaagde voor het hoofdacte-exanien de lieer F. J. Damen, alhier. De heer A. Dekker, ambtenaar ter secretarie alhier, is geslaagd voor liet examen van candidaat- seoretaris, gehouden te Zeist. Zondag 28 Sept. zal in den R.-K: Volkshond de eerste opvoe ring plaats hebben van een geheel nieuw tooneelstuk in drie bedrij ven, getiteld: „De familie van Ingen" (strijd in het hedendaag- sohe sociale leven) door de spelers van „De Hellas", „Gekruisigd",: enz. Zie verder de advertentie in dit nummer. N.V. Texel» Eigen Stoomboot- Onderneming. Beperkte dienstregeling van 29 Sept. tot en met 19 Oct. 1919. Vertrek Texel 6.00 v.m. 2.00 n.m. Vertrek Nieuwediep 9.15* v.m. 3.40 n.m. Ingaande 20 October 1919. Vertrek Texel 7.45 v.m. 2.00 n.m. Vertrek Nieuwediep 9.15* v.m. 8.40 e.m. Zondags 8.45 v.m. Onderling Belang. Vervolg van het verslag d*r al gemeene Ycrgadaring, Zatsrdag j.1. gehoudeu door de Vereeniging van personeel in 's Rijks dienst. „Onder ling Belang". Na den heer Kooistra verkreeg de lieer Perdok het woord. Spre ker begon met nu niet te spreken zooals voorheen, n.1. een opwek king tot aansluiting, maar thans hoe de zaken zullen moeten worden geregeld. Wat toch is het geval. Nu de neuwe loonregeling voor liet per soneel van 's Rijkswerf niet vol doet, waaraan zij moet voldoen, moeten wij de fouten, die er aan kleven, duidelijk maken. Voor 1914 i de waardeering voor de arbei ders miniem. Men was niet in de gelegenheid om hen voldoende te salarieeren, omdat het te duur was, verzekerde men. Maar ook thans is ei' nog geen verbetering. Overal groote achterstand bij administra tieve ambtenaren op de kantoren. De betere inzichten, die men thans beweerde voor de arbeides te heb ben, spreken niet in de nieuwe loon regeling. In de marine-bedrijven zijn de loonen thans veel te laag vastgesteld. Er zit in dit systeem, dat men vrije arbeiders wil hebben. Maar niemand anders dan zijn handen kunnen beslissen welk loon een ar beider waardig is. Gij zult beloond worden naar wat uw handen ma ken, maar hierin zijn de arbeiders in de vrije bedrijven ons voor. (De arbeidscontracten hebben rust ge bracht in de bedrijven, maar die rust ontbreekt hij het overheids personeel en daarom, wil men met lust werken, dan eerst georg. over leg. De arbeiders, die in Rijks dienst worden aangesteld zijn over het algemeen de keur van de ar beiders en worden daarvoor ïlog lager bezoldigd dan hun collega's in de vrije bedrijven. Daarom moeten wij tooncn niet achter te willen staan bij de ande ren en met la-acht werken voor verbetering. Vroeger was men blij vergadering, die onlangs In de stad [ge houden was. llot was dan ook een iüte- rossant relaas! Het had dien dag liard gerogdnd, maar zoo groot was de publieke belang stelling geweest, dat om elf uur des ochtends alle winkels en magazijnen van Sydney gesloten waren, teneinde do zakcnmcnschen in de gelegenheid te stellen oen openluchtmeeting op t de Circular Wharf bij te wonen, onijte proteBteeron tegen de deportatie van'de veroordeelden aan boord van een schip, dat toen in de haven lag. Vanaf (de imperiale van een omnibus luidden!de sprekers mannen uit de voomaauRte kringen der stad een menigte tan vijfduizend personen toegosproken, flie uren lang in den regen hadden stiiiin luisteren en onder groore geostdiift kras gestolde moties hadden aangeko men. Zelden was in scherper termen een beroep gedaan op den gouvernéur en een rege'ering; en de meesten vier- wondorden er zich over, dat de sprekers' wegens opruiende taal niet gearresteerd on in do govaiigenis geworpen waren „Australië", zeide de v'oorzitl „beeft geen dwangarbeiders noodig. zijn voor velen een bron van rijkd geweest, en ongetwijfeld hopen nu dok andoren groote voordeelen uit liun diensten to trekken. Maar wij, vrije burgers van Australië, willen or gc hebben! De gouverneur lieeft ous hot oog óp onze vergadering gedreigd en de kanonnen van een oorlogsscï op ons gericht, maar wij zijn vre zaam bijoen gekomen we zijn bije gekomen in alle loyaliteit, in alleü eer- biod voor de over ons gestelde autori teiten, in de meest verheven en heiligste vaderlandsliefde, dié ons burgers l&n bezielen, in liefde voor Groot-Brittan- nië en in de diepste onderworpenheid als men van het vrije bedrijf In overheidsdienst kon komen, want dan was men voor den ouden dag geholpen, maar wat zien we nu ge beuren. Een arbeider die zijn ge heele leven aan de overheid heeft gegeven, krijgt een pensioen van 6.7.Thans is het net om gekeerd en heeft men moeite om de goéde arbeiders te houden. Wij moeten zorgen dat de directies niet vrij met hun arbeiders omsprin gen, want zij zijn niet de mannen die mét kracht opkomen voor een goede salarieering der arbeiders. Dan had er wel een andere rege ling geweest als thans. Men heeft deze regeling als minderwaardig bestempeld. Spr. haalt een voor beeld aan van ambtenaren die hun loon per maand ontvingen en thans vroegen het per week te ontvangen. De Directie der Marinewerf had den minister moeten waarschuwen te zorgen voor een goede sala rieering. Duurtetoeslag moet wor- elen gegeven en niet met het loon worden verrekend. Een maand extra salaris zou worden gegeven, maar men wilde de arbeiders er weer van uitscha kelen. Daar hadden de directeuren direct over moeten schrijven. Do vakorganisatie moest weer naai den minister om aan te toonen, dat den arbeiders onrecht werd aange daan en de organisatie heeft be- reikt dat de maand salaris ook aan u zal worden uitbetaald. Had de Directie er voor gezorgd, dan had gij u niet ongerust te ma ken. Thans zal de productie lijden van de onrust die in de fabrieken heerscht en dat kost meer dan het uitbetalen ran den duurtetoeslag. Daarom moet de onrust verdwij nen door gelijkstelling van arbei ders en ambtenaren. Hoe ziet do nieuwe loonregeling er uit? Een fijn stelsel, zoo in-gemeen als zel den gezien. Een verhooging van 100. werd nog niet eens uitgekeerd; men gaf maar 75.terwijl ze aan de posterijen 100.kregen. Arbeiders In overheidsdienst wer den lager bezoldigd dan beambten der posterijen zonder vakkennis. De arbeiders werden dus weer 25.— per jaar beknibbeld en dat bespaart hier bij de Marinewerf 1300 X 20 32500.De werf heeft een aardige som bespaard, maai- het kost hen wel 3 X zooveel doordat de productie minder is dooi de onrust die daardoor in de be drijven ontstaat. Bij de posterijen heeft een vast werkman zonder vakkennis een sa laris van 1200—1600, te berei ken in- 6 jaar. Dat had ook zoo moeten zijn voor de ongeschoolde arbeiders op de werf en de directie had moeten zeggen met deze rege ling niet accoord te kunnen gaan. Een -geoefend werkman krijgt bij de posterijen een salaris van ƒ1300 1800 en op de werf 1404, dat is bijna ƒ400 per jaar minder dan ;bij de posterijen. Had georg. overleg plaats gehad, had deze re geling niet zoo worden vastgesteld. Spr. zst thans het prikkelloon uiteen. Wij hebben voor nietsdoe ners anders middelen. Thans gaan goede krachten ons verlaten om in het vrije bedrijf meer te verdienen. Daarom moet een goed geschoolde arbeider goed worden betaald. In den Helder krijgt een postbode ƒ1630 zonder en eep. arbeider van de werf 1404 met aftrek van 5 dus de laatste 'bijna '800 minder: 'Het is dus tijd dat georganiseerd overleg wordt geboren. Maér de regeering en de bedrijfsleiders zien er tegen op. Wij moétèe vrij-sijn zeggen de be drijf sléldérs. Wij zijn geneigd met hen te bsspreken maar dan moet eerst georg. overleg vastgesteld. Eerder hen geen vrijheid gegeven. Ze hébben ons nu al ƒ200 beknib- - beid,laten wij dan nog geen 100 voor overwerk rekenen dat Is 1800 X 200 260.000. Dat is voor ieder gezin een halve koe en nu weet men waarom een ar beider' gesn vleesch krijgt. Spr. zet thans uiteen waarom O. B. hij de Centrale is Aangesloten en behan deld daaraa 'het -Deensche stelsel. !h Hóllttnd Vafleeren dé maximum salarissen van 1200 tot 8 9000, dat is een verhouding van 17. In Denemarken is die verhouding van 1--5. Er moet een andere verhou ding komen tusschen arbeid met de handen en intelleotueelen ar beid. Er bestaat geen goede ver- aan den Al machtigen God om to protestveren tenen het -weder aan lnnel zetten van Britsche misdadigers". De volgende spreker was een der voornaamste koopiiedèn. „Alleen om de muterieole belangen van oen kleine kliëk te dienen", zeide hij, „zijn dwnng- arbeiders noodig, maar de kolonisten van Australië hebben als een groep vrij© mannen die vergulde ourcchtvaur- 'digheid 'met verachting geweigerd". De oogen vair Sir James schitterden, toén hij den naam las van den volgenden spreker, oen bekend advocaat, bestemd om later in oen Britsch kabinet een voorname plaats te bekleeden. Zijn redö'wae door het blad in extenso ver meld, en zijn gloeiende taal was nu niet bepaald geschikt om den gouverneur van Nieuw Zuid-Wales gorust te stol len. Hij werd goestdriftig toegejuicht, toen hij verklaarde, dat „do hervatting dor deportatie door de regoering een beleediging is, dio Zijne Excellentie de Gouverneur ons will.ens en wetens op. smadelijke wijzè heeft aangedaan. Zijn dreigement ons te vernederen is ver vuld. Onze mooi® stad, onze prachtige haven zijn nu weer opnieuw bezoedeld door da aanwezigheid van die drijvende hel een »chip met veroordeelden. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1