In naam der wet. In naam der wet. In naam der wet. MAISON DEKKER-SCHUDT, In naam der wet. In naam der wet. standhouding tusschen de hoogst en laagst bezoldiging. Daarom de 7 klassen terugdrijven tot 5. In ons program staat de hoogst bezoldigde op 8000, de laagste op 1600. Een goed directeur mag wel een hooger salaris, maar dit dan ook op dé 'ar beiders toegepast en dan mag een goed geschoolde arbeiders wel ƒ2200 hebben. Een jongeling van 21 jaar 1100 en als hij niet wil kan hij tot 1600 komen, maar zit er meer in mag hij wel .100 meer hebben en geen prikkel van 3 oent als is voor gesteld. Niemand zal zeggen dat het te hoog is. Men heeft dat noo- dig. Degene die toont wat te willen mag wel 100 meer hebben. Zjj die een vak verstaan moeten minstens 1200—1800 hebben, dat is als ƒ17 18 voor den oorlog. Toen waren de loonen 14 a 15 en 25% te laag en zijn onze eischen dus nu niet te hoog. Men zegt wel eens dat het een klap voor een bedrijf zon zijn, een of andere goede arbei der te moeten missen. Wil men "zulke mensclien op prijs stellen moeten ze ook een extra premie hebben en g'^ef hen dan 2200. Daarom, laat ons samenwerken langs de neutrale zóne dan kan men iets bereiken. Nu we in een moeras zitten kunnen we mis schien georg. overleg krijgen. Maar waar de regeering met dezen maatregel achterblijft roep ik de directeuren op zelf een regeling te ontwerpen. Wij decreteeren n niet. Wij willen u geen wet voor schrijven. Dat is de weg niet, dan komt men er niet. Eerst bespreken en dan een loonregeling voorleggen, dat is het wat wij willen en daar om heeft O. B. zich bij de Centrale aangesloten. Stoor u dus aan geen praatjes, maar allen in een organi satie. opdat een directip geen ver schillend maar één advies krijgt. Ambtenaren en arbeiders in liet Staatsbedrijf hooren bij elkaar. Wij willen vrede en rust en moeten dit dan langs neutralen weg bekijken. Onze pensioenregeling verbeteren. 4 jaar is een commissie hiermee reeds bezig en nog is zij niet ge reed. Onderwijl kunnen er geen promoties plaats hebben omdat er nog te veel ouden werken, die reeds lang gepensionneerd moes ten zijn. Wij moeten werken tot wij allen hebben wat wij wenschen. Sluit u aan 'waar gij hoort en komt bij de Centrale. Een Centrale van werkgevers en een van werkne mers om in vrede met. elkaar te leven. Dan eerst zal uw zon opgaan en zult ge vrede hebben. In de nu volgende pauze gaven zich op voor debat de heeren Eyl- ders en Nieuwbuurt. Na de pauze bestreed de eerste neutraliteit en vroeg welke houding zal wor den aangenomen als het georg. overleg niet tot stand komt. De tweede debater besprak de loonen en noemde het een weldaad voor de maatschappij als de Rijks- werklieden gingen staken en niet meer aan liet werk zouden gaan daar zij inproductlef werk verrich ten. Spr. was voor eenheidsloonen en achtte georg. overleg in een kapitalistische maatschappij niet uitvoerbaar. Belde debaters werden door de sprekers beantwoord. De heer Eijlders ging hierop nog even in en werd door den heer Perdok be antwoord, waarop de heer Baak met een opwekking om Ud van O. B. te worden de zeer druk be zochte vergadering sloot. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad dei- gemeente Helder, op Dinsdag 30 September 1919, des avonds ten 7 uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mede deel ingen. 3. Vaststelling Verordening be treffende de bedrijven welke uit geoefend worden door goud- en zilversmeden enz. en wijziging Al- gemeene Politieverordening. 4. Voorstel voeren rechtsgeding. 5. Vacantietoeslag brugwachters. 6. Verordening, regelende de wijze van uitbetaling der onderwij- zersjaarwedden. 7. Bepaling huurwaarde wonin gen hoofden van scholen. 8. Schoolbouw Doggersvaart. 9. Rekening Oourant met de Bank van Wissellnk. 10. Maatregelen bestrijding werk loosheid. 11. Benoemingen. 12. Reclames. De spoedeischende vergadering, uitgeschreven op hedenavond, gaat niet door. Uitslag der verkooplng van huizen en erven gehouden den 24 Sept. 1919 in Casino, ten over staan van den notaris Tillema: 12 nieuw-gebouwde huizen en er ven aan de Bioemstraat te Helder, sectie C 7237 en 7238. Verkocht voor 40.410.—. 12 in aanbouw zijnde huizen met erven aldaar, sectie C 7836 en 7387. Verkocht voor 36.013. Pakhuis met erf aan de Vijzel straat hoek Jan in 't Veldstraat. Koopér de heer A. van der Wouw, aannemer te Helder, voor 2585.—. Pakhuis met erf aan de Jonker straat No. 67. Kooper de heer W. Kaan, voorman te Helder, voor 1390.—. Do telepaat Jacq. Romijn. Zooals uit do advertentie in dit num mer blijkt, zal ter gelegenheid van de beide voorstellingen in „Casino" van ...De ratten van Amsterdam", op Zater dag en Zondag, de Hollandsohe telepaat Romijn een seance geven. Omtrent de verrichtingen van dezen telepaat is de pers eenstemmig in haar lof. De „N. Apeldoornsche Courant." wijdde een lang artikel aan een inge wikkelde, door den heer Romijn spoedig en correct volbrachte opdracht, en ook uit andere plaatsen, Hilversum, Zierik- zee, komen verhalen omtrent zijn op treden, die hem kenmerken als een krachtig telepaat, die snel en juist rea geert op de hem verstrekte opdrachten, Ongetwijfeld zal dit optreden een groote aantrekkelijkheid zijn voor de voor stellingen van Zaterdag- en Zondag avond. De spelende artisten zijn allen welbe kend en samengebracht uit gezelschap pen van „Flora". ..Solser en Hesse". „Rozentheater", Nap de la Mar", enz. O. K. K. naar Jtilianadorp. Hel kan niet gezegd worden, dat O. K. K. het -bijster getroffen heeft mei de openluchtuitvoering op Zondag j.l. tc Julianadorp. Liet het weder zich tot. Woensdag uitstekend aanzien, de verandering der laatste dagen deed niet, veel goeds verwachten. Toch wer den alle voorbereidingen getroffen en ofschoon liet weder Zondagmorgen niet erg gunstig was en veler blikken met twijfel op de dreigende lucht, gevestigd ivareri, besloot bet, Bestuur de. zaak te jdoen doorgaan. Na om 12 uur in liet gym.-Iokaal in de Wcezenstraat bijeengekomen tc zijn. werd door de pi.in. 250 deelnemers (sters) onder begeleiding van de nni- ziekvereeniging „Winnubst". gemar cheerd naar de boot, der firma Znr Miiblen aan de Binnenhaven, welke voor dit doel was afgehuurd. Onder op gewekte tonen dor muziek vertrok deze om half een naar Grool.e Koeten, waar men na oen half uur arriveerde on dooi. de Regelingscommissie werd ontvangen. Van hier werd dc reis verder te voet voortgezet naar Julianadorp. Een regen bui dreigde al dadelijk groote stoornis te brengen, doch het was gelukkig niet van langen duur. Zoo werd dan Inch onder dikwijls onheilspellende wolken de uitvoering aangevangen en de ver schillende nummers tot groote voldoe ning van liet opgekomen publiek uit gevoerd. Ontegenzeggelijk zou de op komst grooter geweest zijn, indien bel weer niet. zoo ongunstig geweest was. De uitvoering stond onder leiding van den lieer J. F. van Loo. die bier mede alweder toonde de rechte man op de rechte plaats te zijn. onvermoeid en steeds volhardend. Bij de uitreiking der prijzen, in geld, voor den 100 M. hardloop, werd door den voorzitter dei Vereeniging. den heer T. Kemp, dank gebracht aan do lieg. comm. ter plaatse en sprak bij de hoop uil. dat later on der gunstiger omstandigboden eoiie her haling zal mogen plaats vinden. Dc beer Noorden bracht namens de Com missie dank voor bet gepresteerde en zegde voor een evenulcel volgenden keer allo medewerking toe. Te pl.m. half zes vertrok de bool onder een plasregen weder huiswaarts, doch niettegenstaande dit alles lioersch- to onder het jeugdige volkje een vroo- lijke geest en zorgde de muziek voor eeno goede stemming. 's Avonds te 9 uur werden door de mannen-afdeeling onder, een „droog buitje" de groepen met beng. verlich ting uitgevoerd, welke veel applaus van de toeselioinvers mochten ver werven. Tot, laat in den avond heerschte ook in liet dorp een prettige stemming. A rrondlssements-Rech tban k te Alkmaar. Zitting van 26 September 1919. Bedelarij. De 68-jarige varensgezel Ar ie de V., geboren te Helder, 20 April 1850, stond terecht terzake van het feit, dat hij te Alkmaar op 18 Aug. aan een agent van politie om een aalmoes had gevraagd. Zijn ideaal was nu opgezonden te worden, ten einde op 70-jarigen leeftijd in het oude mannenhuis op Veenhuizen te kunnen worden opgenomen. Beklaagde, een kinderlijk oud mannetje, vroeg om assiehlioft gauw uitspraak. Het O. M. vorderde 3 dag. hech tenis en 3 jaar opzending naar oen R. W. I. Wederspannlgheid. De los werkman Jan G., te Hel der, heeft op 12 April aldaar, toen hij ter zake van openbare dronken schap was aangegrepen door den agent Horsman, teneinde liern naar het arrestantenlokaal over te bren gen, zich tegen deze. overbrenging gewelddadig verzet, do. r te ruk ken, te trekken en te trachten den agent tegen den grond te gooien. Met behulp van een tweeden agent gelukt het eindelijk den man over te brengen. Eisch: 1 maand gev. Diefstal van steenkolen. De arr.-rechtbank te Alkmaar veroordeelde H. J. M. en J. S. al hier, wegens diefstal van steenko len, ieder tot 1 maand voorwaarde lijk, met 3 proefjaren. BINNENLAND. Onderscheidingen. De Koningin heeft aan den eerste-luitenant-vlieger bij de lucht- vaartafdeeling te Soesterherg A. Plesman, voorzitter van het dage- lijksch bestuur van de Elta, ver leend de eere-medaille in zilver voor voortvarendheid en vernuft, verhonden aan de Huisorde- van Oranje. De chef van den marinestal schout-bij-nacht Umbgrove, is door den president van de Fransche re publiek benoemd tot commandeur ai de orde van het Legioen van Eer, in verhand met de bewezen belangrijke diensten en de verleen de faciliteiten bij de overbrenging te water van Fransche uitgeweke nen en -krijgsgevangenen. De Arbeidswet en bet Visschers- bedrjjf. Het hoofdbestuur van de Ree- dersvereeniging voor de Neder- landsche haringvisscherjj heeft den Minister van Arbeid verzocht om bij den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in art. 25 al. Ia der Arbeidswet, toe te staan, dat ook in liet Noordzeevisscherijhe- drijf arbeid mag worden verricht tusschen des namiddags 6 en 11 uur en des voormiddags 5 en 7 uur. Het verzocht tevens om machli- te verleenen aan de districts den tot geven van vergunning aan dit bedrijf om gebruik te ma ken van het bepaalde in art. 28 al. I 1 en 2 der Arbeidswet, omdat eeni- ge keeren per visscherijseizoen een opeenhooping van werk onvermij delijk is; en voorts om overeenkom stig het bepaalde in art. 29 al. 1 dier wet toe te staan, dat in liet Noo rd zee v isscherijbedrij f on der zulke omstandigheden zonder bij zondere vergunning van het dis trictshoofd mannen arbeid kunnen verrichten tot ten hoogste 11 uren per dag en 55 uren per week. Het hoofdbestuur is ervan over tuigd, dat al deze faciliteiten noo- dig zijn om na de invoering der nieuwe arbeidswet het Noordzee- v isscherijbedrij f te behoeden voor herhaalde stagnatie en andere moeilijkheden,'welke ontstaan bij het binnenkomen van veel schepen tegelijk. Het eiseht n.1. in dit geval zeer veel inspanning en. overleg om zoowel het tanen als het boeten der netten zoodanig te. regelen, dat ieder op tijd geholpen wordt en de vleeten alle weer tijdig schjeep ge nomen kunnen worden. Rflst. De Minister van Landbouw lieeft ingetrokken met 29 Sept. zijn be schikking d.d. 17 Juni j.l., inhou dende maximumprijzen voor rijst, dit met, de uitdrukkelijke bepaling, dat de bedoelde maximumprijzen gehandhaafd blijven voor zoover betreft de rijst, die door het rijk ten behoeve van zieken en zwak ken ter beschikking der gemeente besturen gesteld is en zal worden. In eeno circulaire aan de ge meentebesturen, waarbij de minis ter kennis geeft van de opheffing der maximumprijzen voor rijst in den vrijen handel, merkt de minis ter op, dat hij tot deze opheffing is overgegaan op grond van de overweging, dat de invoer van dit voedingsmiddel zooveel mogelijk dient bevorderd te worden en dat invoer van rijst bij liet voortbe staan der huidige maximumprijzen ten zeerste bemoeilijkt, zoo niet on mogelijk wordt, daar de laatste zich bewegen beneden de op de wereld markt geldende prijzen. Naar de minister hoopt, zal, mede als ge volg van dezen maatregel, in de naaste toekomst meer rijst geïm porteerd worden dan tot heden het ge va! was. De Minister vestigt nog in het bijzmider de aandacht van ie ge meentebesturen op de bepaling, dat de maximum prijzen gehandhaafd blijven voor de ten behoeve van zieken en zwakken ter beschikking van hunne gemeente gestelde riji.t. Dit geldt niet alleen voor de al reeds tot dat doel afgeleverde hoe veelheden, maar ook voor die. wel ke in de toekomst ter beschikking van de gemeentebesturen gesteld zullen worden. De Minister zegt namelijk-.een regeling getroffen te hebben, volgens welke de impor teurs zich verplichten van den nieuwen aanvoer een gedeelte, t.w. 10.000 halen, te leveren aan de Re geering. Ook deze zullen ten be hoeve van zieken en zwakken te gen de oude maximumprijzen ter beschikking van de gemeentebestu ren komen. De Minister verzoekt den gemeentebesturen er nauwkeu rig op toe te zien, dat deze goed- koopere rijst, ook werkelijk tegen den lageren prijs wordt afgeleverd en tegen overtreding dezer bepa ling ten strengste te zullen waken. De nieuwe suikerregeling. Va Pond goedkoope suiker per week Naar de Tel. verneemt, wordt de nieuwe suilceroogst geraamd op 180.000 ton, dat is aohttienbonderd- duizfend zak. De fabrieken moeten daarvan beschikbaar stellen 910.000 zak goedkoope witte suiker. Het verlies op deze zakken geleden, wordt bestreden door de winst op de andere suiker, die haar gelaten wordt. Deze laatste suiker wordt geleverd tegen wereldprijs, voor zoover de fabrieken niet partijen tegen veel lageren prijs in voor koop hebben verkocht. De goedkoope suiker wordt ver krijgbaar gesteld op Rijkssuiker kaarten en ieder krijgt per week een half pond ad vijftien cent. Deze hoeveelheid is niet lager dan die, welke voor den oorlog werd verbruikt. Toen was het ge middelde gebruik per jaar en per hoofd 15 kilo, niet inbegrip van bet industrieel gebruik. Daarnaast komt vrije suiker in onbeperkte hoeveelheid. Het eigenaardige is, dat aan de winkeliers allereerst geleverd wordt tegen den wereldprijs. De winkelier verkoopt op de bon tegen zestig cent per kilo. Hij wis selt de bon in en krijgt uitbetaald liet verschil tusschen wereldprijs en zestig cent, plus zijn winstmar ge, welke is vastgesteld op 4.50 voor de winkeliers en voor de gros siers op 1.25. De lions vertegenwoordigen dus een zekere geldswaarde en kunnen overal tégen geld worden inge leverd. De grensbewaking. Men meldt uit Winterswijk: Daar de smokkelarij naar Duitschland op het oogenblik nog maar weinig te beteekenen en ook geen reden van bestaan beeft, is de buitengewone bewaking ten be hoeve van de belasting bijkans overbodig geworden en zal om die redenen het. aantal militaire hulp- kommiezen binnenkort aanmerke lijk ingekrompen worden. Korte berichten. De soldaten, die dienstweigerden bij de schippersstaking te Amster dam, zijn tot zes maanden gevan genisstraf veroordeeld. De handels-economische biblio theek te Amsterdam is geopend. Voor de betrekking van gemeen te-veldwachter te Oosterbeek had den zich 900 sollicitanten aange meld. lng«zond«n mededeeling. KANAALWEB 104. EXPOSITIE MODELHOEDEN, BONTWERKEN EN CHAPELLERIES. LUCHTVAART. De Italiaansche vlieger-luitenant Guarnieri Umberto, die met een watervliegtuig van Turijn naar Nederland kwam en bij Deventer en later bij Alkmaar een noodlan ding moest doen, vertrekt heden per trein weer naar zijn vaderland. Zijn machine blijft in het vlieg kamp de Mok. Een vliegschool. Binnen enkele weken zal aan de Carleysvliegtuigenfabriek te Ede een vliegschool worden verbonden. De heer Carley is als bekwaam constructeur er in geslaagd een eigen type vliegmachine te bouwen dat aan de meest hooge eischen voldoet. Deze toestellen voor twee én drie personen ingericht, zijn sierlijk, degelijk en volkomen be trouwbaar, gemakkelijk te demon- teeren en voor billijken prijs ver krijgbaar. Het leeren vliegen zal geschieden in toestellen met dubbel commando, zoodat èn bestuurder èn leerling vanaf de eerste les bei den de stuurbewegingen maken, waardoor het leeren zal worden vergemakkelijkt. Reeds hebben zich vele leerlingen aangemeld. Aankomst van Dultsche vlieg machines te Ede. Ede, 23 Sept. Steeds komen hier aan bet station per spoor Duitsehe vliegtuigen aan. Zij zijn alle van zwaar type en gemerkt GV. L. Reeds een zestiental dezer ma chines arriveerde. Ook twee Duit sehe monteurs namen alhier hun n trek. BUITENLAND. DUITSCHLAND, Smokkelarij van graan naar Nederland. Uit Elberfeld wordt aan de „Kölni- sclie Zeitung" gemeld, dat aan de lieele grens tusschen het Rijngebied en Neder land, van Aken tot Kloef, thans op groote sclinal klaiulestlene uitvoer van broodgraan van.den huidigen oogst uit hel Rijnland naar hot buitenland plaats heeft. De hoeren van liet Rijnland krijgen door deze smokkelarij rond liet dubbele van do door het Duitsehe rijk betaalde maximumprijzen. De Ncdcr- laudsche opkoopers zijn willige afne mers. daar zij tengevolge van den hoo- gen stand van den Nederlandschen gul den bet graan in weerwil van de vol gons Duitsehe verhoudingen hooge prijzen spotgoedkoop krijgen en door den wederverkoop aan de Nederlandsehe regeering een aanzienlijke winst maken. Om liet euvel te bestrijden, was voor gesteld, voor inbeslagnemingen 10 van de waarde van liet in beslag ge nomen graan als premie te betalen. Naar de ..Internationale Telegraphpn-Agen- lur" verneemt, heeft men echter van dit middel afgezien. Den douaue-autóriloiton is opgedra gen eon zoo scherp mogelijk toezicht te Houden. Voorts wordt overwogen de gendarmerie door een hulpgendarmeric te versterken. Als niet dadelijk de allerstrengste maatregelen worden ge nomen, aldus besluit de correspondent zijn mededeelingen, lijdt onze brood graanvoorziening hierdoor een verlies, dat de ergste gevolgen moet hebben. De verkiezingen in Brunswijk. Brunswijk stad on land was sedert het uitbreken van de revolutie hot dorado van de onafhankelijke com munisten en socialisten. De staat werd soms geregeerd door oen echte raden- regeoriug, die net deed of or geen par lement bestond. Eu afwisselend had men er een communistisch bewind met den kleorenlappor Merges als pre sident, een jongleur en een schoon maakster als ministers - en een so- eialistiscliG-democratisclie regoering. Tot de troepen van Noske de commu nisten naar de maan joegen. Dezer dagen moesten in alle steden van do republiek Brunswijk verkiezin gen gohoudon worden voor do burge- möosters on wethouders, die krachtens de nieuwe kieswet direct gekozen moe ten worden door hot meerderjarige volk, man on vrouw. En hot resultaat van dozo verkiezingen Is een ferme ne derlaag gowoest voor alle socialistische groepen. De door do burgerlijke par tijen gestelde candidaten meestal de aftredende burgemeesters on wethou- dors zijn behoudens enkole uitzon deringen. gekozen. Zelfs geschiedde dat in de hoofdstad Brunswijk, liet, bolwerk dor radicalen. En dit resultaat, werd verkregen, niettegenstaande de burger lijke kiezers zoer slecht waren opgeko men. Ruim de helft, van hot aantal kie zers bracht geen stem uit. En men mag gerust veronderstellen, dat deze ab sentie het gevolg gowoest is van bur gerlijke. niet van socialistische onver schilligheid. Toch verloren onafhankelijke en ge matigde socialisten, vergeleken bij de verkiozingen voor de Nationale Verga dering, in stad en land, ieder ruim 11.000 stemmen. In de hoofdstad krogon de onafhan- kelijkon 15.250, de gematigde socialis ten 5630, do democraten 11.680, de vcr- eenigde conservatieven 15.000 stemmen. De gematigde socialisten hebben de gevoeligsto nedorlaag geleden. Opmerkelijk is, dat de winst der reac- tionairé partijen niet ging ten koste der democraten, doch der socialisten. Eigendommen van den ex-koning. Vertogenwoordigors van de Pruisi sche ministeries zijn, volgens het „Berl. Tagebl." sedert geruimen tijd reeds aan het. onderhandelen met den „zoer lian- digen" gevolmachtigde van den ex- koning Wilhelm II, om tot een bevre digende oplossing te komen van de fin&ncieele belangen, die èn de staat èn den gewezen koning aangaan. Er wordt ijverig getracht geen van heide partijen te kort te doen. Het privé vermogen der Hohenzollorn wordt op dit oogenblik op meer dan 300 millioen mark geraamd. Meer dan 100 millioen zijn belegd in aandeelen en hypotheken. Een aanzienlijk ge deelte is geïnvesteerd in grondbezit. Wilhelm II heeft in hooge mate hijge dragen tot vermeerdering van dal ver mogen. Een moeilijkheid levert op liet af lossen van de Kroonrento. In 1821 kreeg de staat Pruisen kroondomeinen, doch moest daarvoor jaarlijks de kroon 2Vz millioen „Thalers" geven. De ge volmachtigde van den ex-koning stelt nu voor de kroon liet twaalfvoudige van deze rente uit te betalen om deze rente af te koopen, dus 92 millioen mark ongeveer. De ex-koning zou dan dit bedrag aan den staat betalen als de groote heffing in eens op zijn vermogen. De ex-koning bezit, in Pruisen meer dan zeventig kasteelen en kasteeltjes, waarvan vijf-en-twintig in en bij Ber lijn. De vertegenwoordiger van Wil helm 11 wil het, eigendomsrecht zoo lang mogelijk onbeslist laten. Doch de staat dringt op spoediger klaarheid aan, omdat zij de kosten Sfoor het. onder houd moet betalen. Ongeregeldheden te Bentlieit. De „Katholik" moldt, dat liior een wcrkloozenhetoo'ging heeft plaats ge vonden. De stemming der werkloozen was zeer opgewonden. De trams werden tegengehouden én winkels werden ge dwongen te sluiten. De politie werd met steenen geworpen. Zij schoot in de lucht. Toen zij geen munitie meer had, worden de manschappen door het ge peupel aangevallen. Een politie-com- mandaut en verscheidene beambten wer den ernstig, een aantal licht gewond. Daarop trad de hereden politie op. Er ontspon zich oen gevecht, waarhij een aantal politiebeambten en burgers ge wond werden, sommigen zwaar. Er werden eenige honderden personen ge arresteerd: zij werden echter voor het grootste deel weder vrijgelaten. Moord-cen tral es. Volgens liet „Aehtuhrabendblatt" staat het vast, dat, zoowel te Hallo als te Berlijn „moordcentrales" der com munistische partij bestaan, welke uit 6 loden zijn samengesteld en onafge broken voeling met elkaar houden. Het bestaan van de Berlijnsche „moord- eentrale" is den autoriteiten hekend ge worden door den moord op inspecteur Clau, terwijl de werkzaamheid der „centrale" te Halle op do volgende wijze is uitgelekt: Een poging tot moord op een geheel buiten de politiek staanden arbeider leidde tot de arrestatie van een be- rachten misdadiger, die tijdens zijn verhoor verklaarde, dat hij door een communistische „connnisfeie" gedwon gen was, twee hem geheel onbekende personen te veinioorden: voor iederon moord zou hij 10 Mark krijgen. Daar liet liein niet gelukte, de opdracht uit te voeren, zwierf li ij in den omtrek der stad Haile vond, waarbij liij bovenbe doelden arbeider tegenkwam. Het schijnt, dat rle mededeel ingen, welke de Hallesche autoriteiten tot nu toe bereikten, reeds aanleiding hebben gegeven tot de arrestatie van de leden der 'Hnlle'sche moord-centrale. ENGELAND. Een dreigende spoorwegstaking. Volgens een mededeelIng van Thomas, den gematigden leider der spoorwegar beiders bestaat er gevaar voor een al- gemeene spoorwegstaking. Staking van ijzergieters en vormofB. De „Times" zegt, dat de staking van de vormers en gieters in do machine nijverheid ernstige bezorgdheid wekt. De onmiddellijke gevolgen zijn nog be perkt, maar een verlenging van de sta king zal een ramp voor de geheele nijverheid zijn. Het aanbod van enkele firma's om de gevraagde loonsverhoo- ging (15 shilling in de week voor man nen en 7 sh. 6 st. voor jongens) te betalen, is door de werklieden van de hand gewezen. Zij verklaren, dat liet hun plan is, een regeling voor het ge heele land af te wachten. De staking in de staalindustrie. New-York, 23 Sept. Behalve in New- Castle en Pennsylvanië, waar eenige ongeregeldheden voorvielen, hadden gisteren nergens wanordelijkheden plaats. Chicago, 23 Sept. De zeelieden der ortsschepen op de. meren hebben de sympathiestakiug mot de staalbewer- kers afgekondigd. FRANKRIJK. Moeilijkheden onder de arbeiders in Elzas-Lothnringen. Volgens een draadloos bericht uit Berlijn van het N.T.A. is,naar berichten uit. Straatsburg melden, het. arbeiders vraagstuk in Elzas-Lotharingen in een kritiek stadium gekomen. De Fransche regeering streeft ernaar tusschen de inheemsche Elzasser arbeidersklasse en de in massa's in Elzas-Lotharingen aanwezige arbeiders een wig te drijven, wat hij de inheemsche bevolking op zoor sterken tegenstand stuit. Tegen de uitzetting van 15,000 Duitsehe arbei ders werd door de gelieele arbeiders klasse geprotesteerd; daaraan zal zoo noodig kracht worden bijgezet door een algeiueene staking. BELGIE. De wederopbouw dor knststrcck. De heer Coppieters, kommissaris voor de kuststreek, heeft in een pers- gesprek meegedeeld, dat Westende ge slecht zal worden. De eigenaars zullen op de plaatsen waar hun vroegere eigendommen zich bevonden, nieuwe kunnen oprichten. Te Middolkerke zal men de bestaande, half vernielde vil la's trachten te behouden; hier doet zich evenwei oen netelige quaestio voor. de Duitscliers hebben er steun punten in meterdik beton gemaakt voor hun kust,batterij en. Indien men die laat springen, zouden de grondves ten kunnen worden geschokt. Nieiiwpoort zal herbouwd worden op dezelfde plaats als vroeger, nochtans zullen eenige merkwaardige bouwval len behouden blijven. Voor men daar mede een aanvang neemt, zal de stad, of liever wat ervan is overgebleven, mot den grond gelijk gemaakt worden. POLEN. Een dreigende opstand? Onder het opschrift; „Gevaar voor een opstand in Polen" deelt de „Vor- warts" mede, dat de communistische be weging onder de kringen der Poolsche arbeiders in Congres-Polen met. den dag toeneemt. Er wordt beslist op ge rekend, dat in November het werk der agitators tot georganiseerde uitingen zal leiden. VEREENIG DE STATEN. Do staking in de metaalindustrie. De „Times"-correspondent te New- York meldt: Terwijl In het gebied van Chicago de meeste fabrieken gesloten zijn, is de staking in Pittsburg slechts een gedeeltelijk 9ucees en in het Zuiden een volkomen mislukking. 'Er hebben verschillende wanordelijkheden plaats gehad, voornamelijk in de streek van Pittsburg, waar Maandag drie personen gedood werden. Bijna steeds ontston den do onlusten doordat stakers werk willigen wilden beletleu naar de fa briek te gaan. Er is reden om aan te nomen, dut vele organisaties de staking niet van gauscher harte steunden, omdat de radi cale leiders grootendeels op de natio nale vooringenomenheid van de vreem de elementen speeuleeren, die hun grootsten aanhang uitmaken. Aldus dreigen zij de inheemsche en genatu raliseerde Amerikaansche arbeiders van zicli te vervreemden. Het Volkerenhondontwcrp in den Ameriknnnschen Senaat. Washington, 23 Sept. Gisteren heeft senator Reed met groote levendigheid het Volkerenbondontwerp in (len Se naat besproken. Aan het einde van zijn rode werd Reed drie minuten lang toe gejuicht. De „Evening Mail" meent te weten, dat indien de Senaat belangrijke wij zigingen in het vredesverdrag zou aan brengen, de president de voorstellen in hun geheel terug zou trekken en aan de andere mogendheden zou laten we ten. dat zo niet weder ingediend zou den worden, alvorens er algemeene ver kiezingen zouden hebben plaats gehad. Dat zou de geheele kwestie ook weer voor het Amerikaansche volk brengen en aan Wilson een uitstekende veront schuldiging bieden om opnieuw candi- daat van zijn partij te zijn. KORTE BERICHTEN. De Duitsehe documenten over den tijd tusschen den moord te Serajewo en liet uitbreken van den oorlog zullen in October voor publicatie gereed zijn. Volgens een opgave van het stakings comité hebben Dinsdag 284.000 arbei ders ln de staalindustrie der V. 8. het werk neergelegd. Do Amerikaansche regeering heeft de onmiddellijke repatrieering van alle Duitsehe krijgsgevangenen in de Ver. Staten gelast. GEMENGD NIEUWS. Onveilig Zeeuwsch-Vlaanderen. Nachtelijke diefstallen komen in den laatsten tijd steeds veelvuldigei voor en aanslagen op personen be- hooren niet tot de zeldzaamheden. Zaterdagnacht werd een mare chaussee die van Terneuzen kwam, in zijn been en hand geschoten, Daders onbekend. Maandag wer den onder Koek een paar Belgen, waarvan een reeds eeriige dagen in de buurt had rondgezworven, bij een inbraak betrapt en gevankelijk naar Middelburg gebracht. Meer malen zijn dergelijke daders uit het leger ontslagen Belgen, die zonder werk, op deze manier door hel leven gaan. De oorlog heeft slechte hartstochten ontketend, en de toe nemende onveiligheid is hiervan het gevolg. („Volk"). Verduistering van twee millioen francs. Een bekend commissionnair in effecten te Brussel is gearresteerd onder beschuldiging van verduis tering van gelden, die hem door klanten waren toevertrouwd. Het totaal der verduisteringen be draagt twee millioen francs. Trein roovers. Vijf gemaskerde mannen hebben dezer dagen de postbeambten van den Ocean Limited Express, op weg van Quebec naar Halifax, ge bonden en uit den postwagen voor 15.000 dollars aan zilver en bank biljetten gestolen. Bij Harlaka wa ren zij op den in beweging zijnden trein gesprongen en hadden zij de beambten met de revolvers in de hand verrast. Vermoedelijk zijn de roovers met een auto ontkomen. Een belangrijke arrestatie. Door de Rotterdamsche recher che zjjn aangehouden een contro leur van het Steun-eomité en zjjn vrouw, die met goederen van de Vereeniging „Kleeding en Dek king", welke haar steun via het Steuncomité verleent, en een vijf tal leeren Amerikaansche militaire motorjassen op weg naar den trein waren. Het echtpaar bekende, dat de eerstgenoemde goederen hun waren verstrekt, om ten eigett bate te verkoopen, door de leidster der genoemde vereeniging. De motorjassen hadden zij van een bootwerker. Bij huiszoeking werd ln de wo ning van den controleur In de Ghristiaan de Wetstraat, voor een bedrag van 800 gulden aan ont vreemde goederen in beslag geno men, terwijl bij de leidster van „Kleeding en Dekking" een ge heele wagenvracht goed werd weg gehaald, waarvan de waarde eenige duizenden bedraagt. Blijkens de gelden, die de ontrouwe ambtena ren in hun bezit hadden, hebben ze hun praktijken reeds geruimen tijd uitgeoefend. Middelburg was hun voornaamste afzetgebied. De controleur en zijn vrouw, de leidster der vereeniging en de boot werker, die de jassen van de Ame rikaansche basis gestolen moet hebben, zjjn gearresteerd. Moord. Zondagavond heeft de zoon vau den landbouwer O. te Zundert een 19-jarig meisje v. H. met een revol ver doodgeschoten. De oorzaak van den aanslag is een liefdesgeschie denis. De dader is nog niet gear resteerd. Vitrioolwerpster. Een 26-jarige vrouw uit Den Haag stond gisteren voor de Vijfde Kamer der Rechtbank alhier terecht, wegens zware mishandeling al dan niet met voorbedachten rade; subsidiair wegens poging tot zware mishandeling al dan niet met voorbedachten rade; subsidiair wegens gewone mishandeling. Zij had op 24 Juni d en28-jarigen man, met wien zij vroeger geleefd had, toen deze het politieposthuls op het Rembrandtplein wilde binnengaan, uit e enfleschje een hoeveelheid sterk zwa velzuur (vitriool) over het hoofd ge worpen, tengevolge waarvan de man aan dc rechterzijde van liet gelaat een uitgebreide brandwonde bekwam. Volgens de opgaven van de vrouw heeft zij met haar slachtoffer geruimen tijd jarenlang als man en vrouw geleefd. Hij leefde van wat zij als prostituee verdiende. Meermalen verliet liij haar, maar keerde toch telkens weer tot haar terug en hij drong er dan wel (op aan. dat zij de personen, met wie zij in aanraking kwam. te berooven. Steeds wist zij echter aan die verleiding weerstand te bieden. Veertien dagen voor liet feit lniwde de man, volgens de beklaagdo, met een andere prostituee, maar hoewel gehuwd, zocht hij beklaagde, telkens weer op. Iiij bracht haar zelfs zoo ver, dat zij haai' meubilair, dat zij op afbetaling gekocht had, te gelde maakte, om hem de op brengst ter hond te stellen. Niettemin verliet hij beklaagde, een briefje achter latende, waaruit zij kon afleiden, clat hij haar ontrouw was geworden. Dit. briefje kwam op 23 Juni in haar bezit. Beklaagde ging daarop naar Amster dam, waar de man zich moest bevinden. Zij kwam hem tegen en de man was liet die haar aansprak. Hij zei, dat hij niets meer van haar weten wilde. Be klaagde is hem toen gevolgd en heeft hem met den inhoud van het fleschje geworpen, toen hij het politiepostliuis op het Rembrandtplein wilde binnen vluchten. Beklaagde verklaarde op de zitting van 29 Juli, toen de zaak het eerst, diende, dat zij belclnagde's vrouw met vitriool wilde gooien, teneinde 's mans „broodwinning" stuk te maken. Thans zeide zij niet enkel naar Amsterdam te zijn gegaan, om do vrouw, maar ook oom allebei te troffen, 't. Was eigenlijk per slot van rekening slechts bangma kerij geweest, zeide zij thans, De 23-jarige man, liet slachtoffer van beklaagde, werd omstandig als getuige gehoord. Hij ontkende van de opbrengst van beltluagde's bedrijf geleefd te heb ben, evenals hij ontkende de vrouw op- gezet te hebben om mannen te berooven. Wel heeft de beklaagde hom gezegd: „Kom je bij me terug als 11c het doe?" Dat hij telkens tol, beklaagde terug keerde was het gevolg, van angst, be weerde de hoofdgetuige. Zij had hem meermalen bedreigd, hem van het leven te berooven. Uit een vraag van het O.M.. nu. Clyusonaor, blijkt, dal do getuige een paar malen wogens veimogensinisdrij ven veroordeeld is. Het 0:M. achtte wettig en overtui gend bewezen zware mishandeling met. voorbedachten rade. Uit de feiten, die zijn komen vast te staan, is wel zoo veel gebleken, dat beklaagde alle aan leiding had om gegriefd te wezen tegen getuige. Al de omstandigheden in aan merking nemende, eisclite spr. négen maanden gevangenisstraf: met aftrek van de geheele preventieve hechtenis, die sedert 26 Juni 1.1., dus drie maan den, geduurd heeft. De verdediger pleitte voor lichtere straf. Uitspraak 8 Qct. Hoe de Engelachen Jerusalem vonden. Het „Tijdschrift voor Sociale Hygiëne" schrijft: i „„Nieuw Jeruzalem." Engeland, dat in zoo vele opzichten waar het betreft handhaving van reinheid en zindelijkheid andere Staten ten voorbeeld kan gesteld worden en vaak door dit optreden epidemieën bedwong en vermoedelijk, wat niet minder is, voorkwam, heeft tijdens den wereldoorlog weer de bewijzen geleverd, dat het nog steeds voor ditzelfde doel strijdt. „Kapitein Rigg, Inspecteur van den Gezondheidsdienst in Down ham (Engeland) geeft in de „Jduni- cipial Engineering and Sanitary Record" eenige details over de in voering van enkele hygiënische maatregelen in Jeruzalem tijdens het laatste half jaar van 1918. Waai de gewoonten van deze araalgame Oostersche bevolking zoo ver af wijkt van die van den beschaafden Westerling, daar kan men zich voorstellen met hoeveel moeilijkhe den de doorvoering daarvan ge paard ging. Rigg schrijft dat het algemeen de gewoonte is om zijne dagelijksche behoeften te doen op de openbare straat, of in gangen en binnenplaatsen, of in onbewoon de huizen. „Toen het personeel van den Ge zondheidsdienst de winkels en leege huizen liet inspecteeren, von den zij de vloeren bedekt met faecaliën. De eigenaren dezer per- ceelen werden zoo eenigszins mo gelijk opgespoord en gedwongen ze schoon te maken en de toegan- af te sluiten. In andere gevallen werd het opruimingswerk door den reinigingsdienst verricht. Zoo wer den in 6 maanden tijds tal van hui zen ontsmet en gewit, 19 onder- grondsohe leidingen hersteld, 61 waterbuizen schoongemaakt en ge- repareerd, 138 latrines, die in slech ten toestand verkeerden, in ordo gebracht, 19 afvoerputten van een deksel voorzien, 27 plaatsen, die door haar anti-hygiënische toestan den gevaar voor de openbare ge zondheid opleverden, werden gerei nigd en ontsmet en 88 mesthooperi verwijderd. „Bovendien werden tal vau vleeschhouwerijen en andere win kels van levensmiddelen geïnspec teerd. en met kalk ontsmet een tot toen ter tijd onbekend procédé te Jeruzalem. Ook de „bazar" on derging dezelfde behandeling. Dit is een oud overwelfd gebouw, ge legen aan den hoofdverkeersweg, met een oppervlakte van 333 M-'. Dagelijks komen hier de boerinnen uit den omtrek met hare manden met vruchten en groenten, die zij voor zich uitstallen, tegen een pachtsom van een halve piaster. „Bij het binnentreden van het leger in de stad verkeerde de „bazar" in een afschrikwekkenden toestand; bijna 4/5 van de emplace menten vormden één massa afval en uitwerpselen. Krachtige maat regelen, moesten worden genomen. Het gebouw werd gedurende 48 uur gesloten. De bodem werd om gewerkt en gezuiverd, terwijl voor de eerste maal ter wereld de in wendige pilaren, muren en het pla fond gereinigd en gewit werden. „Ook geeft het rapport eenige cij fers omtrent de vleeschkeuring. Dc Engelsche autoriteiten lieten een abattoir oprichten. Van de aange voerde runderen werden echter niet minder dan 115 stuks groot vee en 1224 stuks schapen door den keuringsdienst geweigerd. „Nog werden door den dienst der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2