Dansclub T.O.P. „C A S IIN O". OE RATTEN VAN AMSTERDAM. prima Zeeuwsch Tarwebrood Opvoedkundig Dansonderwi]s, Dansinstituut DIJKSTRAAT 37, Bericht Laatste berichten. In naam dar wat. In naam der wet. Advertentfên. In naam der wet. Gasprijs. 19 cent per M3. In naam der wet. Opening Seizoen opZONME ?8 SEPT. in „Tivoli". VERHUISD Prins Hendriklaan 6 A. W. MICHELS. in naam der wet. „CASINO". HEDEN H.V. Texels Eig. Stoomb.-OndernBining Esperanto. san geroutineerd REIZIGER, Zaterdag en Zondag De Heer ROMIJN gieft tijdens dt vpsrstillisi no sainci io hst publiek IJ Beide avonden BAL NA. „Casino"-Orkest. Entréale Rang f I.-, 2e Rang f 0.75, Re Rang f 0.49, plus rechten. J- Wiering, Middenstr.43, Tafelbeschuit 22 ct. per rol (10 stuks). BENOTT H. POLAK en Zn., Inschrijving van leerlingen dagelijks. In naam der wet. A. J. DE VRIES, Versche OuiskinijnBH, 11.10 pir stuk. Prima Schoenwerk op Termijnbetaling. Zie onze Etalage. Breewaterstraat 14, WORSTSOORTEN, P. VAN DER VLIEK. In naam der wet. Nu komt de regentijd. S. HERSCHEL, Koningstraat 23. In naam der wet. Vrijdagavond opening Vleeschhouwerij en Spekslagerij SCHAGENSTRAAT 72. Hit biste adrts nor bisiist iirstt kvilitiit Inul- in Varkensvleesch. Humt eens proti mat mijn print lijnt Virttuorln, nachinial gssnidin genietroepen op verschillende plaat sen ln de stad drinkfonteinen en een geheel nieuw systeem van la trines en urinoirs aangelegd. „Met recht kan men zeggen, dat een „nieuw Jeruzalem" verrezen la door de zorgen van kapitein Rlgg en zijn staf." Het Tuchtprobleem. Uit het jaarverslag over 1918 ln „De Gong" blijkt, dat de Tuchtunie op 81 Dec. had 2 eereleden, 52 aan gesloten vereeniglngen en 1292 persoonlijke leden, welk aantal thans door propaganda gestegen is tot 2014. Aan de regeering werden twee verzoekschriften gericht, be treffende strenge scholen en de bevordering van den volkszang na de demobilisatie. Onder het op schrift „Overlast te Utrecht", schrijft het blad over den onhoud- baren toestand, die op het Stations plein te Utrecht sedert jaren heerscht en maar niet bedwongen schijnt te kunnen werden. Allerlei gespuis, bedelaars, vagebondeeren- de jongens en meisjes van allerlei leeftijd en niet te miskennen tuch- telooz enaanleg, maken het daar en op het buitenterras van het station den vreemdelingen, voorbijgangers en reizigers ongehoord lastig onde de oogen van de politiebeambten, die er geen nota van nemen. „Centen aftroggelen, vruchten stelen van groentenwagens, toe roepen van ergerlijke uitdrukkin gen, hinderlijk volgen van rustige voorbijgangers zijn er aan de orde van den dag en wij herinneren ons niet, ergens in Nederland een ter rein te hebben gevonden, waar zoo aanhoudend en zonder ophouden de kwelgeesten aanwezig en aan hun sinisteren arbeid zijn. „Is daar nu werkelijk niets tegen te doen?" vraagt het blad. In hetzelfde nummer vinden we een artikeltje over de klachten om trent woest rijden van automobilist ten en motorrijders, hetgeen aan leiding geeft tot ongelukken en zelfs tot den dood van menschen van allerlei stand. „De Gong" zegt daarover: „Het is eenvoudig verbijsterend, en onze Verkeers-Veiligheids-Commissie kan de stof bijna niet meer verwec ken. Overal en altijd rechtmatige klachten en grieven in dit vrijge vochten land, waar iedereen on danks wetten en voorschriften, maar schijnt te mogen doen en la ten al wat hij wil. „Wat wij te lezen krijgen is een voudig schandelijk. Wij dringen aan op onverbiddelijke gestreng heid in het handhaven van de ver ordeningen en in de allereerste plaats van de Wet. „Niets en niemand ontziende ge strengheid. Processenverbaal, ver oordeelingen, zware boeten en des noods hechtenis kunnen alleen hulp brengen. Wat eenmaal voor geschreven of verboden is, wordt doo lachende woestelingen tot een aanfluiting gemaakt. Daaraan moet toch een einde komen. Laat ons niet laksch, niet half, niet laf en niet slap zy'n." Delfzijl, 25 Sept. Naar gemeld wordt, heeft de -Duitsche bark „ADnaNutt", die van Zweden naar Delfzijl onder weg was met een lading zaaghout, ter hoogte van Borkum, schipbreuk geleden. Het blijkt, dat de geheele bemanning van de bark, groot 22 koppen, is verdronken. Lijken en lading spoelen voortdurend te Borkum aan. Nader wordt gemeld: De „Anna Nutt" wordt naar Delfzijl gesleept door de Duitsche sleepboot „Anna Wessel", van Emden. Ter hoogte van Borkum brak de sleeptros, waardoor de „Anna Nutfc" niet meer door de sleepboot te bereiken was en op het Burkumer rif uiteensloeg. INGEZONDEN. Anna Paulowna. De lieer F. J. Domen, onderwijzer aan school 1, slaagde Dinsdag 28 Sept M. te Haarlem voor de hoofdakte. Texel. 24 Sept. Bij het buiige weer van Maandag avond, strandde, nabij paal 12, de vlsch logger Sch, 68, schipper van der Zwan komende met 27 last haring aan boord •an de visscherij, met bestemming naar. Schiedam. De opvarenden ontstaken flambouwen om de aandacht te trek ken, doch wegens hot buiige weer en doordien de plaats der stranding meen dan een uur van elk bewoond gedeelte an 't eiland gelegen is, werd de stran ding eerst Dinsdagmorgen opgemerkt Terstond werd de bemanniug der red dingboot van de Koog opgeroopen, die met den meesten spoed verscheen. Oold de reddingboot stond ruim 2 uren van de strandingsplaats verwijderd. Weldra werd de boot uitgereden on langs het strand vervoerd. Onderwijl wisten de visscbers zich bij laag water te redden, De logger zit hoog op de kust en zal mooten lossen alvorens aan afbrengen valt te denken. Naar de markt te Purmerend weiden Maandag 1.1. van bier verscheept: 240 lammeren. 181 schapen, 12 koeien en varkens. Naar wij vernemen hebben zich slechts twee sollicitanten aangemeld, voor de betrekking van onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de M. U. L. O. School, te den Burg. Esperanto. Indien iedereen begreep, hoe noodlg het is, dat menschen van alle natio naliteiten elkander konden verstaanbaar- maken, dan vloeit daaruit voort het toepassen der Hulp wereldtaal „Espe ranto", wat reeds eenige jaren zijn vasten vorm kreeg, hetgeen een alge meen belang is, wat niet te onderschat ten valt. De wenschelijkheid is gemoti veerd bij ontmoeting in vreemde landen of vreemdelingen in ons eigen land, voornamelijk in den handel en niet te vergeten zal woderzijdsche eenheid verbroedering worden bevorderd. Kortom, er zijn moeilijkheden, die door bedoelde taal uit den weg worden geruimd of zich niet zouden hebben ge openbaard. Mogelijk zeggen velen: ik ben er altijd gekomen zonder esp.; maar hoe'3 En als deze taal zijn vlucht neemt zooals dit thans reeds plaats heeft, zal dit dan geen algemeen belang worden? Velen woten, dat de Engolsche taal vrij algemeen is, maar dat is niet in even wicht met Esperanto te noemen, omdat onder de arbeidersklasse, uigezondwd zeevarenden, al zeer weinig het gelach machtig zijn of zullen gebruiken terwijl Esperanto naar het oorspronke lijke plan door en over de geheele wereld gesproken zal worden. Toeristen, reizigers en handelaren geven reeds hun verwondering te kennen bij het nuttige gebruik dier taal, tot zelfs in Engeland wordt het Esperanto gesteund door de regeering, omdat de handel met verschillende landen er bij gebaat is. In ons land zijn al verscheidene in richtingen, waar esperanto wordt onder wezen. Terwijl men voor Fr&nsch, Engelsch of Duitsch minstens drie jaar noodig heeft, is dit voor Esperanto slechts l» maanden. Voelt men nu niet, dat vooral de werkende klasse daarmee is gebaat, omdat andere talen door geld of tijdgebrek onmogelijk voor ons blijven. Zooals het Fransch voor de aristo cratie, is de Esperanto het „latijn der democratie". Zooals ten vorigen jare opent de lleldersche Esperantisten-Vereeniglng opnieuw een cursus, zoo&Ie de adver tentie in dit blad aangeeft, k 25 cent per maand. UIT DEN OMTREK. MARINBBERICHTEN. y K B. »»n do sdj.-comm- b|J h»t D»p. ran Mnlna E C WlUchey, op vaizoak znat i Ocl. MJTOl onlaltg alt »j)D batrakklog bi) het Dep. van Maiiaa vaiiaand Op va-zotk wegen» langd^rigan dlanat «eivol ■epenaionneaid met dank da tchont-bU nacht titulair W. H. 0 Hoog. Bavoidaid tot kap. tar z«« da kap -lolt. tar zee H J Albaida an tot kap. lalt. tar zee d« lult. ter se« le kl. 0 J. W Putman Cnmer. Lallen tut tei zee 2e kl.L A van Boven wordt in November alt Oaet-IndM ten>g*eiwacbt. De volgende oificleran zfin mei 7 Octoter gepiaatat aan booid van bat goavamamanta. «toomachtp Gammalult» tar zea 2e kl J. 0. Snegtmana, X. A "Winkier «n O R F. Im- lultenan'B tar zaa Sa kl. f J.l Hniler, Oalleufela an F J. Klat; off v gaz 2a kl. V. H. I Kaïtllti: off. van adm ia kl 0 J, JObala; .ff-saoh. 2e kl. L W. Zrajjer; off.-macb Ba kl. da Jong, F. C P. Mallat en E. v. d. Wende. Kracbtena Kon. baaluit van 10 Sept. 1919 no. 81 wordt bat Oonveraemanta-atoomschlp Gamma den 7den October te Scbledam ln dienst ceateld onder bevel van den luitenant ter zee dar la kl W. C A Vink. De lnltenant tar zee dar Ia kl. T A. van Hangal la Ingevolge Kon. be«lult van den l"d*n Sept. 191* no. 88 met ingang van 16 Sept bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee. Door den Mlniater van Marine zi)n de navol gende mntatlén gelaat: officier van adm. lek). H. O Oardaa. th.na geplaatst ta Amaterdam, mat 16 Ooi geplaatst bi) bet Departement v»d Marine; off.-macbinlst Be tl. W. de Jong, van Zeeland, 26 8e>1. geeteld ter barcblkklng; Idem A. A 0 Kramer ea P W Piantenberg, v- n ie> beaebikklng, 26 September geplaatet aan boord ZeelandIdem J J. van der Eyk en H. W. Polder- mene, van ter beichlkklng 8 Oct. gepla-teta. b. Zeeland; off mach. 2e kl B. P. Miliaaid 1 Oct. van Koningin Emma naar Zeeland; Idem W 6. Hionwer, van ter baacblkkmg, 1 0;t. geplaatet aan boord Koningin Emma en ingetrokken de eleatelog aan boord Zaalend van da ter b«- «cbikking zijnde off-macht. 2e kl. J Wtlrave, Da ofl mach Ba kl. J. B Berk, ven Koningin Emma, wordt 28 Bept. gestald tar beaohikking an 7 Oct. geplaatet aan boord Gamma, O gave van overga«laatat# onderolQc'eran dar «macht. On 26 Bent.: aargtkok A Bioothoofd -an Wicht-chip WUlemeooid naai Haduaa; macblnedii)ve>majoor J H Lledaujjar van «iJaenvegei III naar Koningin Emmatchip, er 2. Warman van Mijnenveger III n. Vliegkamp Mok. O» 86 Sept.: aetgeaDtkonatabel W J Bniptucb van Bellon» naar Heemeketck; ldam S F Jtober-.l van Haemakaick naar Bellon». Of 22 Sept aergeantaeiner C. G Planken van Beemakerck naar Zealanaidem S. Hoekatra van Zaaland naar Wachtachip Wilemaoord; ldam T. Rooaanaoboon van Walatatlon W.ooid naar Hiemakeick. Mat ontalag uit dan zaaaienat: korporaal bofmeeeter 6. J. Feirou op 26 Sept.; meiroos kl. J. X. Hack op 28 Sept. LBQERBERICHTBN. Hat extmtn van ban dUwanechan te worden toegelaten tot de «eiblntame vrijwilliger van bal reiervek»dai bi) de ge la, cel dit j ar flaals hebben ta Utrecht op 14 Ootoeer i> en zoo noodlg op volgen's d gen. De aanmelding moet plaats hebban vdó' 1 October na. bi) den Oommaodint van bet Regiment Genietroepen i Utrecht. Jaarwtdda sergeanten. Voor de aergeaD ten 1 e kl en voor de aerg#»nt«u xet 12 of meer dlecsljtien ala onderofficier op Januari 1818. die niet da geschiktheid bezitten «argeant-maJoT wordt de volgende ba [Ingascbaal n itgai* i li jaren dlanat i 1680, f 1660, 1600 en f Jaarwadden van offlclaran. De voorgestelde verhoogde jaarwedden voor de offlcluen dar Landrocbt zjjn ala volgt vcor da 2e luitenant» bi) benoeming I 16.0 en na 2 Jaar dlanat ala officier t 18 0; voor de le >i ltenanta na rasp. 2, 4 an 6 jiran dienst ala officlar, raap. f JOOO, f 2200 en t 2400; voor da ffleleren van gezondheid 2e kl. bi) benoeming »70o an na 2 j.ar dlenet ala aoodmtg l 2900; voor da mUUlra arotbekera bi) benoeming 2200 an n* 2 jaar dlanat als tocdanlg f 240.. Overigens blijven de jaarwedden dif officieren ongawUzigd Overgang van varlofa- tot baroepaofficlar. Bfl Kon. baaluit la bapaald, dat varlo'aoOciaien ba benoeming tot beroepsofficier aanepiaek hebben op eene ultruatlngatoelrge van f Paraonael Damobilisatleparkan. Door dan Xlnlitar van Oorlog la bapaald, dat door offlclaran, onderofficieren en mlndaras, werkzaam bi) bat algemeen demobllieatlepark, da zaoblllaatu-toeUgen sullen worden genoten, zooala desa zijn vastgesteld voor de grens- wachten. Bxrgerlljkw Stand v. Heldar, van 23 en 24 September 1919. ONDERTROUWDT. H. Koopman en t. Faaa, F. Pronk en T. Sluiter, K. Putting en N. G. Bok, P. Visser en A. Jellema, H. J. Burgers en J. C. Bakker, J. Slemmer en J. C. Bakker. BEVALLEN: J. E. öelijsteen- Greeuw, d.; G. J. van der veer—van der Spek, d.A. van der Brand— Zander, z.N. T. Vos—Bakker, z. T. Vos—Reinders, z.F. M. N. de Buizer—Wielart, zoon; A. M. van Roojjen—Keij, z.H. M. Tange—v. Keeken, z. OVERLEDEN: J. M. H. Stienen, 86 jaar. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Rleawedlep. 22 en 24 Bert Nieta binnen 26 8a»t v/m.Suur-Daor 12kolders: 20 tongei ter stuk f i.60; 60 ml»deltongen, per at. f u9 16) kleine tongen, per «tok f U.H5; 4 klaieu kl icbol. per klet t 8.- a f B.- 2kisten achairen. per kist f6.-. STQQMVAARTBERICHTEN, Stoomvaartmaataohappd Nirisrland. Bawean vertr. 19 Sest. v Batavia n. Hew-York. Oelebee, thuisreis, vertr. 18 Sept. v Paden*. Java, van Buenoa-Ayrai naar Amaterdam, paaa. 12 Sept. Kaap Flniaterra. Kecgean, tbaieiaia, an Iv 18 Sept. te Sabang. a, thoisrsli nao vartr< Port 8>ld. Prins dar Nederlanden, thul-r, paaaeerde 21 Sept Gibraltar. Banka olu.ie, paaa 21 Sept. Gibraltar. Lombok uit ala, pass. 24 Sept Dover. Rottardamsohn Lloyd, DJebiae, tbolarala, paaa 20 Sept. Sagres Dell. thulaiel*. paaa. 21 Sept. Oaeiaant. SJodoro thulirel», vertrok 2j bept. v. Colombo. Riodjinl, uitreis, paaa 22 Seot Ousaaant Tambora, ihuisieia, paar. 2c Sapt Aden. l ernate, v. Norfolk naar Jaw, paeaeerde 22 Sept. Gibraltar. Kan. Holl. Lloyd. Qelriaarrlv 21 Sept. v A'dsm ta Montevideo. dolUndi» vertrok 24 Sapt. v»n Amaterdam naar Bn.no* Ayraa. Holl. Amoriko lijn. W#»terdi)k arrlv. SB Sept. v. Llverpool ta R'dam. I'. aldiJk vertr. 24 Sept v R'dam n. Havana. Veendiik. v. R'dam n New-York, bevond zich 22 Beet 'a middags 12 n 18 m!)l W van Llztid •ileuw Ameterdem arrlv. 29 lapt.van Rotterdam teNewTork üoteidljï arrlv, 22 Sapt. van Nawport Newa ta Havana. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. relieeles, van Peaang naar Ameterdem, vertrok 18 Sapt vanP^rtS ld. ?atroclae, v, A'd>m a. Java, paea. 28 Sept. Perlm. Kon. Woot-lnd. Mslldlenot Oranje Naraan, v Beltlmors naar A'dim, bevond zich 28 Sapt. 160 mij 1 ten W v Scllly en wordt bedenavoud te IJmuiden verwacht. Java-Bengalen-LIJn. Htrma vertr. 16 Sept. v. Colombo n. Bitavi*. Haren t* Hisuwediep. Sept. Aangekomen van Rottaidam an var troaken naar Bramen hat Bultscba stoomschip Dlekive. Den 26sten September bopen onze geliefde Ouders, Bebuwd- en Grootouders: NIC0LAA8 DHQKT en WILLEMIN* SC4AAF8AUER hunne 40-Jariga Echtveroeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkind. Helder, 25 Sept. 1919. Den 4eu Oct. hopen onze ge liefde Ouders en Grootouders ABRAHAM KAREL KOKELAAR en HERMIN A J0HANA MARIA BR0ENH0F, hunne 25 Jarige Fchtrereenlgieg te herdenken. Namens hun dankbare Kinderen en Kleinderen. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht, U kennis te geven van het overlijden, Da een kort doch smartelijk lijden, van onze lieveling JOHANNA, in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 3 maanden. Haar diepbedroefde Ouders, J. B. LIND en A. LIND—Schelling er. Ylissingen, 24 Sept. 1919. Bree waterstraat 19. Eenige en algemeene kennisgeving. Onzen hartelijkan dsnk aan den Heer en Mejuff. Gr ander. Kuiperstraat, en het Feestcomité, voor het genieten van onze kinderen. Brie buren van de Oostslootstraat. Ondertrouwd: J0HANNES SLEMMER en JOHANNA C0NSTANTA BAKKER. Helder, 24 September 1919. Huwelijksvoltrekking: 9 October a.s. ReceptieZondag 28 September a.s., Diaconiestraat 80. Ondertrouwd D. B. JOCHEMS, Off v. Gezondh. le kl. K.M., en ANNY BOER. Helder, Marinehospitaal, (24Sflnt 1919 Haarlem, k4»ept. ïwiy. Dnvenvoordestraat 34, Geen ontvangdag. Ondertrouwd K. VAN DALEN en A. M. KERKHOF. Helder, 24 September 1919. Huwelijksvoltrekking: 9 October a Dn H?er en Mevrouw 0LTMANS- SMITS, Hoofdgracht 23, zullen gsarne Zondig 28 Sept. en 5 Oef. bezookan ontvangen. Db Burgemeester van Helder maakt bekend dat ter verkrijging van Witbrood van 28 tot on mot 6 October de oranje gekleurde kaarten geldig zullen zijn. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Burgemeester en Wethouders van Helder vestigen er de aandacht der ingezetenen op, dat, ingevolge het Koninklijk Besluit van 8 Maart 1919 (St.bl. no. 66), in verband met art. 2 der Wet van 23 Maart 1918 (St.bl. no. 165), de vervioaging met oen uur ran den werkalljkan tijd, bedoeld in artikel 1 der Wet van 23 Juli 1908 (St.bl. 236), zal eindigen dan 29 Septembsr a.s., te drie uur in den 'oormlddsg. Op dat tijdstip wordt wederom in gesteld de t|jdregeling naar den middelbaren zomertijd van Amster dam, welke tijdregeling alsdan aan wijst tvee uur in d*n voo middag. Helder, 22 September 1919. Burgam«sst»r en Welhoud'rs ¥*n Halder maken bekend, dat «nor de meand September de prijs «an het gst ie bepaald op Helder, 23 Srptember 1919. Zaalopening 7.30 uur. Aanvang I uur. Nieuwe leden worden nog niet aan genomen. HET BESTUUR. van WESTSTRAAT IS naar Bspsrkte Dienstregeling van 29 Septvmber tot »n mat 19 Oct. 1919. Vertrek Texel 6,00 v.m.2,00n.m. Vertrek Nleu wediep 9,15* v.m. 8,40 n.m. Ingaande 20 OCTOBER 1919. Vertrek Texel 7,45 v.m. 2,00 n.m. Vertrek Nieuwediep9.15* v.m. 8,40 n.m, Zondaga 8,45 v.m. De Diriotbur. Dag-Dienstbode gevraagd, niet voor winkelwerk, f4.— per week, hij: A. TEN KLOOSTER, Keizer straat 93. Net Daomci»Je gevraagd, niet beneden 16 jaar, voor halve dagen. Zaterdag den heelen dag. Adres: Hoofdgracht 31. Wordt gevraagd wen Warkster, eenige dagen per week, f 1.60 met kost. AdresBureau van dit blad. Een nieuwe Cursus vangt aan op 27 Septsmber a.s. Aanmelding dien dag ta 7.30 n.m. Palmstraat 6. HET BESTUUR. MARKTBERICHTEN. 26 Stlaraa 80 «sMakoale* (Macar 40 SalOakoalaii (?«tt«) 40 KoUkoaUn 142 rtaku 26 SraakalTaian 8 Nuchter» riitwit 81 Schap*» (mag«r«) 486 Schapan (vette) rkotaan 119 l 1 Bokkaa as 9«lUi 18 Varkama (aat*.) p. a 9 Var k ui (ViiTt) 9* 81(1 u iu Koafaaa 831 Kippen Ban4en o 911 K-S. Boter 8. 0161 Klyaiaen 1uc stak» 16 847 Banaslwu M U- Zie verder Marktberichten, pag, 4. Ondertrouwd H. J. BURGERS en J. C. BAKKER. Ontvangdag: Zendag 28 September, 1—5 uur, Spoorstraat 89. Huweiykavoltrekking: 7 October a.s. Eenige plaatselijke kennisgeving. De Heer en Mevrouw TANGE van Keeken geven kenniB van de geboorte van etn Zoon. Helder, 23 September 1919. De Heer en Mevrouw VOS—Reinders geven kennis van de geboorte van hun Zoon HEN0RIK REINDERS. Helder, 23 September 1919. Haven plein 10a. Gevraagd e«n hciiure Weachvrouw, voor Maandag of Dinsdag. Adres: Breewaterstraat 18. Een Meisje ter opleiding in den winkel gevraagd tyj S. HERSCHEL, Koningstraat 23, Dienstbod» gevraagd. Adres: Mevr. H. W BAKKER, Binnenhaven 21. Gevraagd oen nstte Dienstbode. Adres: Hótel de „TOELAST". Voor direct gevraagd nette een- voudtge Dienstbod liefst P.G., ils meid alleen, met behulp van werkvrouw. Vereischten: goed kun nende koken en beslist zeer zindelijk werkeD. Klein gezin. Hoog loon. Zich persoonlijk aan te melden onder mee orenging van goede getuigschriften. AdresMevrouw Harbrink Numan, Witte Villa, Callantsoog. Voor direct gevraagd oen flinke Oag-Dienstbode. Adres: Weststraat 60. Netto LOOPJONGEN gevraagd. Adres: A. PELSER, Keizerstraat 15/17. Gevraagd esn tlb.ke Loopjongen. Aau te melden tusschen 5 en 7 uur. Adres: MANHEIM, Koningstraat. BANKETBAKKERIJ. B. z. a. 2« Bediend", v. g. g. v. Brieven onder No. 80, Bureau van dit blad. Kioorisiakerskiieoht gevraagd. Thuiswerker. Gehoele jaar vast werk. Brieven onder No. 81, Bureau van iit blad. Direct gevraagd een KNECHT of flink Jongmaatje. Adres: BAKKER, Spoorstraat 101. Siaomkoffiabrandailj annex gr03sier- dsrlj in koloniala waren in een der groote plaatsen van N.-H. vraagt bekend met ue branche, tegen hoog loon en provisie. Sollicitatiên met uitvoerige inlich tingen, onder opgave van leeftijd en referentiöD, Bureau van dit blad. Iemand in den Heldar wonscht te ruilen met woning in Amaterdam. Aan betzelfde adres witte Jassen te kocp. Adres: 2e Vroonstraat 74, Heider. Te huur ean gemeublletrde ZIT- s'* SLAAPKAMER mee of zonder pension, piano aanwezig. Brieven onder No. 79, aan het Bureau van dit blad. Et>n o.->gbmeubileeidb V-;otkdm»r ie huur gevraagd, in een der hoofd straten. Brieven met prijsopgaaf onder no. 82, bureau van dit blad. Hui» of Huieje te koop gevraagd in Koning- of Keizerstraat (aan West zijde gelegen). Brieven met inl., onder letter C, ...ui DUINKER's Advertentie Bureau, Spoorstraat. Ter o/ername aangeboden Bo&kon voor do 3do klassa Rljks-Normosllssaen en osn Viool mat kist (compleet). Adres: Loodsgracht 37. Te koop aangeboden oen nieuwe Gangiooper, 10 j el lang, voor f 18. Adres: Bureau vau dit blad. Te koop aangeboden oa» fluweel Kindermanteltjo mot een IJsbonthosdjs voor een kind van 2 jaar, voor den spotprijs van f 7.50. Adres: Bureau van dit blad. Te koop twse BURGER WOONHUIZEN, waarvan één 1 October vrykomc, ge legen in de Middenstraat. Iolichtingen te bekomen: Huisduinen 22. Te koop een Camera (film 10 X 12J) met statief en tasch. Adres: Jan in 't Veltstraat 133. Te koop ben klein BURBERW00NHUIS, Breestraat 43, direct leeg te aan vaarden. Adres: Kromme Elleboog steeg^ Te koop 1 Najaarojas, 1 ksmgarsri Jasje, 1 Fantasiabroek en 1 Kijker-étui. Adres: Bureau van dit blad. 2 BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN door do N.V. DE JOROAANSPiLERS. Dir.: JAN NOOT, van Variété „Flora", Amsterdam. Jordaanaobefs In 3 bedr., mot xaog on dans, naar Joatus voo Maurlk, door Jan Nooy. Oa Ratten van Amaterdam gavangan door dan talapaath JACQ ROMIJN, do Hollandeohe Rubini. Oit lezen II De Heer ROMIJN overtreft alles wat tot nu toe op telepathisch gebied is te zien geweest: experimenten al of niot geblindoekt, experimenten met de wichelroede, massa- en individueel® suggestie. L t opl! De Birectie looft lOOO guldon uit aan ieder die den Heer ROMIJN eeu opdracht (desnoods geheime opdracht) kan laten doen, die deze □iet ten uitvoer kan brengen. le bedryf: Om do Erfenis. 2e bedrijf: Do dood van Koetje. (Kermis klanten). 3e bedrijf: Da Ratten in de val. Sueoes-coupletten: „'He allee geen goud wat er blinkt"; „Ant met de krant"; „Was 't maar Zaterdagavond"; „Toe lieve moe"; „Het Elta-vlleglled Medewerkende artisten o.a.: Mevr. BELLA KAART, Mevr. BEPPIE NOOY, Mej. RINA BLAASER, de Heer ALEX MEESTER, de Heer JAN HELLEMAN, ie Heer BERTUS ONSTEE, Kapelmeester G. LEBON, enz., enz. SST' Sohitterende eieotrlaohe verlichting! ?l*at»bêsprsfcing vauaf heden in het sigarenmagazijn van den Heer KOKELAAR. Wegen* feestdagen gesloten tot Zaterdagavond hall acht. I. GRUNWALD, Kanaal weg, b/h. Postkantoor. Keizerstraat, bd. Kelzarsbrug. (Firma VAN £L8U*G), ia vanaf boden zonder bon verkrijgbaar (Boeros), 25 cent per 800 gram. De van O'is van uuda bakende prima Physfoal Exerolae», Callsthénlo, Malntlon. Prof. do danso ot do Maintion. Tol. 270. Bestuur»' en medeleden dor Nod. Dansondorw. Vor. Gelegenheid tot het formooron van etrlkt besloten olubs. Aanbevolen door toonaangevende familiea. Prima Tarwemeel 30 «f. Havermout26 Boekweit30 Gemalen Gort 27'/i» Grove Gort 30 Gortmout30 Nieuwe Capucljner». Amerikaanooho Stijfsel 30 ot per 5 ona. T«tef. 192. Spoorstraat. Degene, die bij vergissing Maandag avond uit de „Witte Bioscoop" een verkeerde Parapluis he»ft meegenomen, wordt beleefd verzocht deze terug te bezorgen: Middenstraat 17. Degene, die een Mitrezenpet by de Gasfabriek heeft afgehaald, wordt verzocht deze terug te bezorgen b(j[: P. MINNEBO, Spoorgracht 21. Verloren e»n gouden Kettinkje met Camée (gedachtenis.) Tegen ruime belooning terug te bezorgen Koningstraat 5. Verloren (tan glacé Kindethand- scho .ntje, van du Molengracht naar de Nieuwstraat. Adres: Nieuwstraat 27. Dinsdag verloren een nieuwe B»il, Yoor den vinder van geen waarde, gaande van Koningstraat naar Ka naal weg. Verzoeke beleefd terug te bezorgen tegen belooning, Wed. C. KRAMER, Kanaalweg 15., TE KOOP. Di eenigite H«ld«rsche Bank van Leaning, gelegen in de Koning dwarsstraat no. 59, wordt te koop aengebodan met het daarnaast liggende Woonhuis no. 61 en Erven Beidu per- ceelen hebben groote afmetingen. Direct of later te aanvaarden. Te bevragen bij den eigenaar J. Kikkert. Te koop een prima Heareniljwlel met freewheel, rem en beste banden voor f70.-. Adres: 1ste Vroonstraat 52, na half zes. (Kolen) KISTEN en KRATTEN te koop; Adres: Breewaterstraat 36. Tu koop aangeboden een Oamss- rljwiel, prijs f37 50. AdresEmmastraat 36. 00/^^* Allen, die iets verschuldigd ZyD aaD( 0f iets hebben ie vorderen van wijlen J. E. HONC0OP, ln leven Officier van Gezondheid le kl. v. d. K. N. M., te den Helder, worden verzocht daarvan opgave te doen aan het adres van: Jhr. DE MURALT, Riouwstraat 13B, Heeg. Mevrouw FRANCKEN, Kanaalweg 31, vraagt een net DAGMEISJE, van '8 morgens half acht tot drie uur, Vrijdags den geheelen dag. WtRKVROUW gevraagd. Adres: Keizerstraat 93. Mevreuw v. VE8T, Den Burg, Texel, vraagt een DIENSTBODE. Loon 260 gld. en waschgeld. Flinke DIENSTBODE gevraagd, loon f5.— per week. Adres: Hoofdgracht 70. Te koop gevraagd een Schoen- makora-naaimaehine. Brieven onder No. 83, Bureau van dit blad. Te koop Bomsobip mat Halkar, Pomp- Inrichting, heistelling, heiblokken, enz. complait. Bumschlp voorbfargingsvaer tuig, dekschuit, ijzeren vlet en diverse gereedschappen. Te bevragen bij Aannemer SPRUIT of bp uitvoerder A. BOON. Groote aanvoer van Syndicaals Portland Cement. Gebrs. VAN PELT, Hsi del in Bouwmaterialen. Beleefd aanbevelend, C. RIJK, Spoorgracht 22. Been kosten. Correcte bediening. Brieven onder No. 78, Bureau van dit blad. Vinit Vrljdtg U tirkrljgtn In da tpakaltgarlj an Vlaaaekhouwarl/ aadarataaada tllaa alfêt fabrikaat, prima kwalllall aa fijn van amaak. Mozalkworst. Salantlan i§ fau Truffé. Pratkop. Bpvaldp zwljaspoot. Berlinpr lararworat. Lavarworat extra fijn. Thurlagar Bloedworst. Bloadworat. Tongaawaraf. Vlaaaakkaaa. Metworst. Parljzar Boterhamworst. Minzaam aanban/end. Hoe eerder gij uw LAK- ol BALLONSTOFHOED koopt hos meer veordeel gij er van hebt. Ruime keuze bi]: Te keop 2 Woonhuizen aan de Vijzelstraat, met ruim erf. Adres: Loodsgracht 13. Zaterdag versche DUINKONIJNEN, t Bestellingen voor Vrydag. SCHRANDER, Emmastraat 57. W BELANGRIJK BERICHT I "BB van de Beleefd annbavnland, A. BANDT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3