CINEMA PALACE De Liefdes-Huichelaar. Witte Bioscoop DE BEDELPRINSES. Misstap en Boete! Ruime keuze BAMÊTêit KINDERHOEDEH grove Java PeccoSouchon Thee VERKOOPT DE BESTE TABAK. )Pa$fol SCHRIJFMACHINES Er is beslag gelegd BBMBBBBBBBR Automobielen Algemeens Vereeniging van Marine-Officieren Verkoop van aannemersmatorialon Qpsnbarejferkooping. M. SMIT, Blauwe Keet, Koegras, eu A.I.SCHAAP, Garage Loodsgracht, dan Helder. P.SP8ÜIT, Boekhandel, Kanaalweg 161. Opening Herfst-en Winterseizoen Modebazar van S. HERSCHEL, Drinkt gij al KLIR's overheerlijke VERSTEGEN in de Spoorstraat Oproeping!!! Vanaf VRIJDAG 26 SEPTEMBER tot en met DONDERDAG 2 OCTOBER, als Hoofdnummer: Vanaf heden beginnen de avond-voorstellingen om 7 uur, Zondags 5 uur. Algemeene Consumenten-Vereeniging OPENBARE VERGADERING TOONEE LUjnry O E RIN G. ZONDAG 28 SEPTEMBER, „DE FAMIME VAN INGEN" MODERNE In naam der wet. In naam der wet. Wenschf U Filiaal „Jong Holland", Zuldstraat 83. Van VRIJDAG 26 tot en met MAANDAG 29 SEPT. HOOFDNUMMER:' dinsdag, Woensdagen Donderdag EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA (WEST-INDISCHE i CACAO EN 1 L CHOCQLADE ZOEK NIET, fijnsmakende Koffie bij R. BAKKER Dz. In naam der wet. In naam der wet. j- Helder. Vuurvaste steunen; Blokken, Scheggen Brugsteenen en Vuurcement; Portland-cement; Keldeitras; Schelpkalk; Waal- en Friesche steen; Kilkzandsteen; Grashuizen; alle soorten Pannen; Schoorsteenkappen; Vlier- en Wandtegels; rechtbankbladen. FRAENKEL MMFAIT eo Ce., houdin iederen VRIJDAG ran 12-4111, Pijnloos frikken vei tand ei kies II.-, Kunstiehitten vanaf f 25. - per heel gebit. Vullingen atcranal 11.-. MANJEFIEK „TAVENU"-BIOSCOOP, Er zijn geen kinderen meer! Koningstraat 23, Oen Helder. ln\ onze gegarneerde reclame VILTHOEDEN a f 3.50 en f 4.50, S. HERSCHEL, Koningstraat 23. GIJ VAART In naam der wet. „HELDRIA". T. van Zuylen, In naam der wet. CORN. KOORN, DRUKWERK C. DE BOER JR. DE DIRECTIE. Afd. „HELDER". In „CASINO". op Vrijdagavond 26 September, 7.30 uur, Zaalopening 7 uur. N.B. De reeds verstrekte legitimatie-kaarten kunnen dien avond worden ingeleverd. HET COMITÉ. H.h', Leden, Officieren, Gamelles, enz., kunnen kaarten voor de Algemeens Consumentenvereen, verkrijgen bij Kapt. DORREN en Off. v. Adm, FRANSSEN. Belangstellenden gelieven deze in te vullen en ter ver gadering, Vrijdagavond ?1/, u. in Casino, mede te brengen. Ned. Afd. W. B. Fricke Loge,. Sluisdijkstraat 54, Helder. Openbare Voordracht in dn bovenzaal ven hal MILITAIR TEHUIS in dn SPOOR ST RA AT op VRIJDAGAVOND 26 SEPTEMBER ie 8 uur. SPREKER: de Heer M. VAN MAANEEN. ONDERWERP: „De tegenwoordige wereldcrisis in het lich der Theosofie; oorzaken, verloop, eind«". Entree f 0.10, ter bestrijding der kosten. Aanvangende Maandag 29 September, zal op eiken Maandagavond te 8 uur in het Loge-gebouw, Slulsdijkatraat 54, door den Heer M. VAN MAANEN algemeens cursus over Theosofie worden gegeven. Deze cursus kan door alle belangstellenden worden gevolgd. lederen Maandagavond 6-8 en iederen Woensdagmiddag 2-4 uur zal in het Logo-gebouw, Sluisdljketraat 54, gelegenheid zijn boeken uit de Loge-bibliotheek te lezen, boeken ter leen te ontvangen en zullen inlichtingen over Theosofie in het algemeen kunnen worden bekomen. 's avonds 8 uur, wordt in hst gebouw va» den R.-K. Volks bond, aan de Molengracht, voor het eerst opgevoerd het geheel nlBUWB ioonaalstak la drie bedrijven, getiteld: (Strijd In het hedsndaagsche sociale leven). Om Inlichtingen betreffende toagang wande men zich: Westgracht 40. ALLE in aesthetlsche en correcte stijl en volgens orlglnaele choreo grafie, werden onderwezen door: B. H. POLAK en Zn., Dansinstituut, DIJKSTRAAT 37, T.I.276. Supervisor for Holland of The American Ass. U. of Dancing Momber of The Imparlal Soc. of Dance Toachers, England. (B.th in union with: l'Acadamla daa Prof. da danae a Paria) Prlvé-lesssn (dageiijka). Besloten clubs. Jazz HesitattonsRocksr; si Paso doblo or Spanish one- step; Bostons; Peace walk, atc. Zondagsrust. De Directie van „Jong Holland" maakt haar afnemers bekend^dat, ala proef, voortaan aan de bestellers om de 4 weken een vrijen Zondag zal verleend worden, zoodat in elk» wijk eens per 4 weken een Zaterdagnamiddag- bestelling de Zondagochtendbestellipg vervangen zal. Uitdrukkalljk verzoekt zij haar af nemers beleefd, hierin wel mede te pillen werken en genoemde dagen Zaterdags middags de melk voor Zondags te willen betrekken. op Woensdagl 0ctober1919, 't morgens 10 uur, ten verzoeke van-den Heer Mr. A. PRINS, advocaat en procureur te Alkmaar, ala curator in het faillisse ment van G. J. TIMMAN, op het terrein a/d. Bloemstraat te-HELDER, van: 10.000 waalklinkors, 3'/, H.L. kalk, loodsen met kalk en tras, 1000 roode dakpannen, diverse gras huizen, betonkolken, 6 kisten met glas, diverse houtwaren, kozijnen, ramen, schoorsteenmantels, kolders, steigerdeelen, gereedschappen, lad ders, diverse ijzerwaren, draadnagels, schroeven, sloten, bussen Japan- en Copallak, lijnolie, zinkwit; siccatief, kunstterpentyn, geeloker enz. enz. VOORTS: «en lichtdruk raam, teokenbord en ai hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren, van 10 4 uur. Oeurw. W. BIERSTEKER. Notaris BAAS zal op Woensdag 8 Octobar '19, des avonds 7]/s uur, In „CASINO", publiek verkoopen 1. Het perceel Weiland, genaamd „de Langestrook", in den Huisduinen polder, naby de Roode brug, aan den verdekten weg en den eersten polder weg, kad. Sectie B, nos. 340, 472 en 473, samen groot 1 hectare, 76 aren, 40 centiaren. 2. Het perceel Weiland, genaamd ,de Broodakker", tegenover het vorige perceel, aan de andere zijde van den eersten polderweg, kad. Sectie B, nos. 474 en 475, samen groot 75 aren, 60 centiaren. Combinatie 1 en 2. Eigendom van den Heor B. Bur gers, te Alkmaar. Te aanvaarden Kersttijd a.s. Des verlangd kan 60 van den koopprijs als le Hypotheek legen eene rente van 5 °/0 op het verkochte ge vestigd blijven. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAAS te Helder. Des Zaterdags kunnen wil uiterlijk lol 9 uur advur lenlISn aannemen. Adm. Held. Ct. eon hi erlljk stukje Koopt Ut dan in NORDISK-FILM in 5 acten. SB DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURLIJKEN GEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DORST WEST INDI SCHE IMPORT COMB. AMSTERDAM^ nu du koffie vrij is, miar keep Keizerstraat 56. Veel is er, wat men LATEN kan Dit slechter en dat beter, Veel is er ook, dat BATEN kan Al komt het van geen catheterl Wie dagelijks Brandsma's Thee geniet Die zal 't ongaarne LATEN Doch 't blij ven doen IWaarom [ook niet? 't Kan immers niet dan BATEN! Kennisgeving van da VELO WASCHMACHINE M". BINNENHAVEN 3 - HELDER. Dl VELO WASDH- en WRINOMACHINE la vin onschatbare waarde, wanneer gij uw ulgun wasch behandelt; hl] ia on m tab aar, waaneer gij ank de wasch van anderen verzorgt. Schaft ar u zoo spoedig mogelijk een aan. Zij wordt zoowel contant als op termijnbetaling geleverd. Van de laatst gearriveerde zending dÏPGCi UÏt VOOrraad leverbaar de volgende Automobielen: OVÜRLAND type 90, geheel eleetr. uitgerust, met open torpedo, voor 4 5 portonen, met geheel sluitende kap. OVERLAND typ» as. Overiond Model 81 (WIHy kcichi), kleppenlooze motor, jjsheal e'ectr, uitgsrust, met open Daza wagons zijn van da laatste torpedo, voor 6 a 7 personen, mat verbeteringen voorzien. g>heei sluitende kap. voorts: een gebruikte Automobiel, merk „Case", in staat van niauw, zeer stsrka en snelle wagen, eleetr. uit voering, carossaris-torpado, voor 5 personen, niet geheel sluitende kap. MOTORRIJWIELEN: een HENOERSON, 4 cyl., laatste type, eleetr. uitvoering (gebruikt), een INDIAN, 2 cyl, laatste fype, olectr. uitvoering (gebruikt), oen SIMPLEX, 2 cyl, typ» 1916 (gebruikt). Wordt binnen 2 a 3 weken verwacht nieuw» INDIAN on KARLEY Motorrljwiilen, waarvan bij spoedige bestelling nog enkele beschikbaar zijn. Voorradige AUTOMOBIELEN en MOTOREN zijn te zien en te bevragen bij: Telaf. 104 en 327. DE BESTE AMERIKAANSCHE MERKEN. VRAAGT PRIJS. In voorraad Kantoor: Westgracht 46. J. SPRUIT. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM: Spreekuur In DEN HELDER, LOODSGRACHT 42, tsgsn onderstaand tarief: Militairen virnladard tarlsf, Alic taRdhes&uadfg» sper&flia ■•heel eljalsros view bkwtia faadarfe Voor misleiding te letten op No. 48. Poetst Uwe Schoenen uitsluitend met „Manjefiek" is de naam. Magnifiek Is de glans. ALOM VERKRIJ6BAAR. Fabrlkante Wed. Meijer L. Wolff, MEPPEL. op de mooiste film van dit Seizoen! 5; deelen. en wordt vanaf 26 iSopt. tot en met 2 Oct. vertoond In do ovonolo do nieuwste Parljsoha klucht in, don ■n fluweel, prima ivilt en Weener velours. Wegens inkoop in Duitschland en dank zij de lage markenkoers, zfjn wij in staat prijzen te noteeren) die verre Ttenede-n den inkoop van •ederen Winkelier zijn. alsook verschillende kiouron echte Weener VelOurs-Hoeden f 13.90. Alle kleuren dubbel bneede ZIJDE a f 2.50 per el, enz. enz. VERVORMEN van Hoeden in fluweel en Vilt en alle soorten Bontwerken tegen zeer coneurreerende prijzen. Let op adres van 24 oent per ons? Zoo niet, vraagt Uw Wlokoller. De lekkerste Theo, de lapgite prijs. f.V. GrosslerdsrlJ^v/h. A. KLIK, WESTGRACHT 9. HET TECHNISCH BUREAU „MOORD NEDERLAND" -u- TE JOURE -s- belast zich mbï HET MAKEN VAN PLANNEN EN BEQRCrOTINQEN VAN WATER EN BURQERBDUWKUNOIQE WERKEN. HET TOEZICHT OP DE UITVOEBINB DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP BOUWKUNDIB GEBIED. Dirootle L. J. HOPMAN. HET BESTE MET TAbTDPA-STA. J.CBOI.DOOT. AM5TERX>An KAARHERSTELLER. Beproefd middel tegen het uitvallen en tot bevordering van den hergruei van 't hoofdhaar, blijkt steeds haf bsste. Per flaoon '60 oent» Alléén verkrijgbaar bij: Spoorstraat, Coiffeur. Een ieder die Havermout wil eten voor 20 cent één pond, Koffie wil drinken voor 95 cent per pond, Vet wil hebben voor 19 cent per ons, zich wil wasschen met fijno Zoop van 25 oant per dubbel stuk, gaat direct naar SPOORGRACHT 34, die zal er U direct aan helpen!!! VAN ALLERLEI AARD WORDT BAARNE 8ELEVERD UQOR MARKTBERICHTEN. Anns Paulowna, 23 Saotambor. QrooU aardappelen (4.78 a (9.-. middelsoort f830 a f 4 60, kriel f 0.—sUbooueD, enkele 19.76 a (14.76, elaboonen, dabbola (4,60 a (676, aojjboonan U.76. rapen f 0 96 a 1.10. Formerend, 28 Sapt 19(9 14 atapaia Fabrlekakaaa par 60 K.G. 69.- 94 Boerenkaas 60 f 78 Commlaale 60 f 0.— 1 Middelbare 60 68 Gondache kaas 60 f 0. 748 K.G boter par E.G. 8.10 a 8 80 774 Runderen 480 vette par K.fe I L83 I 9.2) 344 calke as faida 860.- 760.- 46 dtlarea S 0.- 0 28 Baarden 1 800 - 800 - 21 vatte Kalveren pat K.6. I 180 f 2 40 - graekal veren par atuk C,- 0.— 1C6 anebtere ld. pas «tuk I 80.- 70. l ïokkalveren par «tak (0 u 3 o - 176 Slaabtkaivares C170.- ■lBi.- - Tatta Vttïkaaa &aï 1 0.- 0- 82 Eecgare id. pos oiak i 70.- 1*6 - BiEESH pas «kek 86 - I 62. - - VtaleM 1824 E-obapfs 481 OTorhoadero - Bokkan asuJ 46.- I 96 - 26 - f 43 - 0.- I 0 - - 0.- - Kfilttoeacs i 0.— 3.— - Ztrasaa 0 - e o. - - Kipalsrao par 160 sttsk* t 1B-,I 17.- - SendaiaraB .100 f 0.- 1 U,- - KloTltealaras per stak 0.- f 800 maud Appalcs I 1.60 7 SOO tstu.eC. Faraa I 2. .1 9 - Handel: melka- en galde koelen an nuclitere kal varen atngr: paaiden, vette kalveren, alacht- kalvaren, magere varken#, klggen, achapen an overlioudara tsatlg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4