SKüELDERSCHE COURANT Eerste Blad. No. 6147 ZATERDAS 27 SEPTEMBER 1*19 47» jaaruanQ C. DC BOER Jr., Helder. Oplaao 7000 ex. - Abonnementsprijs: In de stad f 1.15, per post I 1.40. Buitenland 2.40. Losse ex. 2 ot. - Advertentlèn per regel 171/, ot. Flnancleele vooruitzichten. Van de meeste grootere gemeen ten zijn de begrootingen voor 1920 al openbaar gemaakt; die van onze gemeente laat nog op zich wach ten. Waarschijnlijk kost de vraag, hoe zij de einden bij elkaar zullen krijgen, aan Burgemeester en Wet houders nog meer hoofdbreken dan in de laatste jaren. Want in de ge meente-huishoudingen gaat het juist zooals in de huishoudingen der ingezetenen: de oorlog is voor bij en men gevoelt zich opgelucht door de wetenschap, dat aan al die matelooze ellende een eind is ge komen; dat de menschheid haar gaven en krachten weer aan con structieven arbeid in plaats van aan vernietiging op steeds grootere schaal kan wijden, maar ondertusschen gevoelt men het nog lederen dag aan den lijve, hoe al wat vast scheen op losse schroeven is gezet, hoe alle waardeverhou dingen veranderd zijn, hoe nog - steeds een kleinigheid, een niets, een wereldcatastrophe kan veroor zaken, hoe men, zelfs omtrent het geen de allernaaste toekomst bren gen zal, in het duister tasten blijft. En toch moet men begrootingen maken. Dat wil zeggen, men moet een huishoudplan opstellen voor het volgende jaar, het eerste huis hondplan na 1914, dat, in vredes tijd opgesteld, weder op vredesver- boudingen berekend dient te zijn. Want hierop moeten alle krach ten zijn gericht: het herstel van de vr edesverhoudingen. Wat niet zeggen wil, dat tot de toestanden van vóór 1914 terug ge gaan moet worden. Dat kèn niet, maar men behoort er niet naar te streven ook. Wanneer alles wat thans nog onvast en zwevend is, een blijvenden vorm zal hebben aangenomen, zal men eerst goed zien, hoe diepe veranderingen die vier jaren van ramp en ellende in alle maatschappelijke verhoudin gen hebben tot stand gebracht. Veranderingen, die haar afspiege ling moeten vinden, óók in hetgeen de gemeenten doen, óók in de ver houding van de gemeentebesturen tot de burgerij. Men is er wel heel gauw bij ge weest met de centrale keuken niet alleen tijdelijk stop te zetten, maar vrijwel te liquideeren: de over heidsbemoeiingen met de levens middelenvoorziening zijn daarmee echter niet geliquideerd. Vooral •in de groote steden gevoelt men de noodzakelijkheid, dat de gemeente door verkoop, aanvoer of produc tie van levensmiddelen zelve ter hand te nemen, prijsregelend op treedt: in een gemeente als de onze met haar geisoleerde ligging, waar door centralisatie der aanvoeren in weinig handen zoo licht mogelijk is, zal het gemeentebestuur op dit vraagstuk voortdurend zijn aan dacht gevestigd moeten houden. De behoefte aan huizen voor alle standen is zoo groot, dat het ont zaglijke moeite en kosten zal vei eischen om in de meest dringende behoeften te voorzien. De overgang van den woningbouw als klein- b e d r ij f tot woning-indus trie zal daardoor waarschijnlijk zeer versneld worden en mede hier door dus niet door de noodzake lijkheid om woningen te stichten alleen zullen de gemeentebestu ren tegenover het woningvraag stuk in een heel andere houding komen te staan dan te voren. Alle gemeentebedrijven geven, om in den geest der troonrede te spreken, bij voortduring aanlei ding tot ernstige bezorgdheid. Niet alleen omdat de grondstoffen nog steeds duur en daardoor de tarieven hoog en de winsten ge ring zijn, maar ook en vooral, om dat het arbeiders- en loonvraag- stuk met den dag grooter moeilijk heden oplevert. Niet slechts het voorbereidend-, lager-, middelbaar- en hooger on derwijs, het schoolonderwijs in één woord, moet worden uitgebreid en verbeterd: de volksontwikkeling in den ruimsten zin des woords be hoort een onderwerp van voortdu rende en ernstige overheidszorg te worden. Niet het minst, omdat straks de algemeene invoering van den achturendag tal van menschen den noodigen tijd zal schenken om ook na hunne schooljaren zonder de bovenmatige inspanning, waar toe slechts weinigen in staat zijn, zich verder te ontwikkelen. Het stelsel der evenredige vertegen woordiging kan op den duur slechts dèn een succes zijn. als het een denkend volk is, dat over de richting van het staatsbeleid be slist. Zoo kan men de politiek der toe komst pogen te schetsen: de akker ligt bereid en wacht op do hand, die hem zal bearbeiden. - Maar als de gemeentebesturen trachten in hun huishoudplan voor het komende jaar er rekenschap van te geven, dat zij de, teekenen van den tijd hebben verstaan, dan verdwijnt er al ras veel van het idealisme. Er is geen geld. Welk een sombere toon klinkt in de toelichtende memoriën van haast alle gemeentebegrootingen, die tot dusverre vèrschenen zijn! Rotterdam voert de inkomstenbe lasting op tot een bedrag, waarvan vrijwel vast staat, dat het niet op gebracht zal kunnen worden, al leen omdat anders de begrooting niet sluitend te maken is; Leiden is vrijwel ten einde raad; zelfs de begrooting van den Haag, de rijke residentie, biedt nauwelijks een enkel lichtpunt: hooge bedrijfsta- rieven; verhooging der belasting op de openbare vermakelijkheden; invoering eener straatbelasting, die terstond tot het vermoedelijke maximum geheven zal moeten wor den; een extra inkomstenbelasting voor de jaren 1919 en 19201 Hoe zal straks de begrooting van Helder er uit zien? Wij weten het nog niet. Wij weten alleen, dat reeds de bij de begrooting voor 1919 ge raamde uitgaven de inkomsten feitelijk met 110.000 overtrof fen, daar men op een uitkeerlng uit de oorlogswinstbelasting van dat bedrag moest rekenen om de begrooting sluitend te kunnen ma ken. En sedert dien zijn zeker wei nig posten van uitgaaf vermin derd, heeft alleen reeds een ge rechtvaardigde verhooging van loonen en salarissen een beduiden de stijging der lasten met zich gebracht. En vermindering van uitgaven, die tot den gewonen dienst behoo- ren, zal het einde van den oorlog nauwelijks hebben gebracht, wijl voor 1019 alle crisisuitgaven op „buitengewoon" waren uitgetrok ken. Zonder versterking der inkom sten zal dus het ongedekte bedrag, dat de begrooting voor 1919 feite lijk reeds bevat, ongetwijfeld voor 1920 nog aanzienlijk grooter wor den. En de begrooting voor 1920 moet den terugkeer tot normale verhou dingen inluiden, móet dus aller eerst weer het beproefde beginsel huldigen, dat ieder jaar zijn eigen lasten heeft te dragen! Hoe lost men deze tegenstrijdig heid op? Met andere woorden, in dien wij, om voorloopig een cijfer te noemen, aannemen, dat het be drag, waarvoor dekking zal moe ten worden gevonden 2 h 3 ton zal bedragen, waar haalt men dit geld vandaan? De toestand is Inderdaad meer critiek dan ooit te voren. Zij is dat in tal van Nederlandsche ge meenten. En de Nederlandsche re geering, op wie men het oog ge richt houdt, doet niets. O zeker, ook de toestand van 's Rijks geldmiddelen is uiterst zorgwekkend, maar het is zelfbe drog der regeering, zoo zij met het oog daarop voor den nood der gemeenten de oogen sluit. Zij zal toch moeten helpen. Zij heeft reeds de eerste stappen gedaan. Emmen, het verwaarloosde Em- men, heeft de aandacht der Re geering en men zint op maatrege len om daar, waar de toestand in derdaad het allerergst is (rond 100.000 uitgaven voor het armwe zen bij een bevolking ongeveer even goot als die van Helder) eenige verbetering te brengen. Maar men komt er zoo niet. Ook elders zal men rechtstreeks moe ten helpen. En zoo men niet aan tal van gemeenten recht streeks hulp wil bieden, zullen maatregelen tot wegneming van de allerseherpste verschillen niet kun nen uitblijven. Wanneer de ge- heele bevolking gelijkelijk door de lasten van den oorlog wordt ge drukt, zullen wij er nog wel door heen komen. Maar als, door het stilzitten der regeering, de toe stand blijft voortbestaan, dat tus- schen de lasten in onmiddellijk bij een liggende gemeenten verschil len blijven bestaan als tusschen Bloemendaal en Yelsen, den Haag en Wassenaar, loopt het vast en zeker mis. Is dit een troost, dan is het een schrale troost en de vraag, hoe zal men ir Helder de begrooting voor 1920 sluitend maken, wordt er niet nader mee tot haar oplossing gebracht. Zal men de inkomstenbelasting nog meer verhoogen? Zy is toch in een aantal gemeenten reeds be langrijk hooger dan hier. Zal men andere rechten en heffingen nog wat opvoeren? Trachten ten min ste nog iets uit de bedrijven te putten? Het plan van een straatbe lasting weder ophalen? Wij weten het niet, en wachten af. Alleen is het voor de tegenstanders van een straatbelasting misschien goed er aan te herinneren, dat Minister de Vries indertijd heeft verklaard, dat slechts die gemeenten, welke alle belastingen heffen, welke zij krach tens de wet heffen mogen, en die dus metterdaad het mogelijke doen om rond te komen, op een tweede uitkeering uit de oorlogswinstbe- lasting aanspraak zullen kunnen maken. Dat men die verklaring niet zonder beteekenis acht, blijkt w-1 uit' het feit, dat burgemeester en wethouders van den Haag haar noemen onder de motieven, op grond waarvan een voorstel tot heffing van een straatbelasting door hen aangekondigd wordt. Wij wachten af, wat straks Bur gemeester en Wethouders zullen voorstellen, wat de nieuwe wethou der van financiën te zeggen heb ben zal. De vooruitzichten zijn niet rood kleurig. En toch is er reden tot hoop. Er komt leven in den Hel der! De artikelen van den heer Nijpels in dit blad, de belangstel ling voor de mogelijkheid, dat Hel der een belangrijk vliegstation wordt, het optreden van de Kamer van Koophandel, al deze dingen wijzen er op. Een gezond „Imperialistisch" streven begint op te komen in onze stad. Dat is goed, want slechts daarmee wint men de toekomst. Maar dan geen adressen schrijven alleen! Nu zorgen, dat men er bij isl Er moet gewerkt worden, er moet gevochten worden om het doel, dat men zich stelt! En dan moet men weten van aanpakken en doorzetten, ook in de zaken der stad zelf. Laat men niet onder gekibbel om een schooltje en andere in den grond der zaak zoo onbelangrijke dingen zich de wellicht laatste kans laten ontgaan om van Helder iets beters te maken dan een oord, dat men zoo spoedig mogelijk ont vlucht. PLAATSELIJK NIEUWS. Gemeenteraad. De vervolgagenda voor de ver gadering op Dinsdag a.s. ver meldt o.a.: Ingekomen stukken. Adres van verschillende organi saties met verzoek aan de tegen woordige loonregeling een terug werkende kracht toe te kennen tot 1 Jan. 1919 en een nieuwe salaris herziening in uitzicht te stellen. In verband met het voorstel tot het nemen van maatregelen ter be strijding der werkloosheid wordt opgemerkt dat maatregelen in voorbereiding zyn om financieelen steun van rijkswege te verleenen in de kosten van uitvoering der te verrichten werkzaamheden. Mededeeling, dat aan den heer A. G. A. Verstegen als directeur van het Levensmiddelenbedrijf en van de Arbeidsbeurs, overeenkom stig zijn verzoek, eervol ontslag is verleend, met ingang van 18 Aug. 1919. Burgemeester en Wethouders stellen voor de Commissie van Bij stand voor het Levensmiddelenbe drijf op te heffen, onder dankzeg ging aan de leden voor de aan de gemeente bewezen diensten. Verzoeken om eervol ontslag van: M. Koolhaas, D. Blom, G. D. Ha genaar, J. Gomes, J. G. Reitsma als onderwijzers aan school 8; L. W. Emde en J. Cornelissen als on derwijzeressen aan school 8; C. Rab en J. M. C. Adriana, resp. als on derwijzer en onderwijzeres aan school 7b, zulks met ingang van 1 Sept. 1910. Gemeenterekening 1918. Voorstel tot goedkeuring van: L de balans en winst- en verlies rekening der gasfabriek (verlies ƒ5235.93); H. de balans, winst- en verliesrekening der waterleiding, (winst 12.565.56); LH. de balans, winst- en verliesrekening der Rei niging (verlies 20.896.42); IV. de balans, winst- en verliesrekening van het Levensm.bedrijf (verlies ƒ150.041.28); V. de balans, winst en verliesrekening van het Grond bedrijf (verlies 6357.33'/»); VI. de rekening en verantwoording van: a. Het Burgerlijk Armbestuur: ontv. 32.066.89, uitg. 32.218.837», voordeelig saldo 753.057a; b. Het Algemeen Weeshuis: ontv. 40.956.66, uitg. 40.956.127», voor deelig saldo 0.437»', en voorstel tot voorloopige vaststelling der Gemeentereke ning, dienst 1918: ontvangst: ge wone ƒ1.252.029.36, buitengewone ƒ2.114.437.207», totaal ƒ3.366.466.365, uitgaaf 1.301.199.61*, 2.966.170.34 totaal 4.257.370.15; nadeelig slot resp.: ƒ49.170.25, 841.733.337», 8W0.093.387». Schoolbouw Koegras. Door B. en W. is het volgend schrijven aan den Raad dezer ge meente gericht: In verband met het voornemen van het Bestuur van de Protestant- sche Schoolvereeniging om, onaf hankelijk van het al of niet door gaan van de plannen tot gemeente lijken schoolbouw aan de Doggers vaart, tot den bouw van een bijzon dere school aldaar te geraken, heb ben wij, op initiatief van en in overleg met het bestuur van ge noemde vereeniging en de Com missie van Bijstand voor het On derwijs, opnieuw overwogen op welke wijze de hoogst onge- wenschte toestand, die uit het aanwezig zijn van twee scholen daar ter plaatse zoude voortvloeien, ware te vermijden. Het gevolg hiervan is geweest, dat het ons, in overeenstemming met genoemde Commissie en mede in verband met het gevoelen van den Districts-Schoolopziener, in de gegeven omstandigheden, het meest geraden voorkomt de gemeente lijke bouwplannen niet door te zet ten. Eenerzijds zou daardoor toch niet de totstandkoming van een bijzondere school kunnen worden voorkomen, terwijl aan den ande ren kant het belang van het on derwijs door de aanwezigheid van twee scholen, die geen van beide genoegzame levensvatbaarheid zou den kunnen bezitten, weinig zou zijn gediend. Bovendien hebben wij overwo gen, dat het bouwen van twee scho len, zoo eenigszins mogelijk, moet worden voorkomen uit een finan cieel oogpunt, temeer daar volgens de in voorbereiding zijnde nieuwe Onderwijswet, ook de bouwkosten der bijzondere school door de ge meente moeten worden betaald. Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor uw besluit van den 22 Februari 1916 tot bouw van een school voor lager onderwijs aan de Doggersvaart in te trekken, onder voorwaarde: a. dat het bouwplan voor de bij zondere school aan de Doggers- vaart door de Protestantsche Schoolvereeniging wordt gewijzigd in dien zin, dat de school zal be staan uit drie gewone schoolloka len, benevens oen gymnastiek lokaal, zooals dat voor openbare scholen vereischt wordt; b. dat de Protestantsche School- Londan, 27 Sipt. Een inval in den Helder van de^Engelsche stoffen heeft eenige maanden geleden bij de firma I. Grunwald plaats gehad. W(j waren toen in de gelegenheid ds prima kwaliteiten Engelsohe stoffen aan te koopen. Vooral in de boerenstellen, waarvan wy in ons magazyn Keizerstraat 108 bij de Keizersbrug, een reusachtige voor raad aan volle stukken in voorraad hebben, kunnen wij onze uitgebreide heerancliéntèle kolossaal goed' koope aanbiedingen doen, zoo goed koop, dat de vredeepryzen bijna weder bereikt zyn. - Iedere demi, ieder costuum, door ons Daar maat ver vaardigd, is chique afgewerkt en prima van ooupe. Profiteert van onze aanbieding, en bezoekt in ieder geval (zonder eenige verplichting tot koopen) ons magazyn Keizerstraat 108 (bovenwinkel), om aldaar de reusachtige voorraad te bezichtigen. Demi vanaf f 80. Costuum f 85. I. GRUNWALD, Keizerstraat 108. vereeniging van de gemeente over neemt het indertijd voor den bouw der openbare lagere school aange kochte terrein aan de Doggers vaart voor den prijs door de ge meente betaald, plus de op den aankoop gevallen kosten. Door den oud-wethouder, den heer P. de Geus, is naar aanleiding van dit voorstel onderstaand schrij ven aan den raad gericht: Ondergeteekende, vernomen heb bende dat er plannen bij het Col lege van B. en W. aanhangig zijn, ten einde aan den Raad voorstelleu te doen „om het besluit tot het bou wen van een Openbare School aan de Doggersvaart weer in te trek ken", heeft de eer uw College drin gend te verzoeken, een eventueel voorstel van deze strekking niet aan te nemen. Hij vermeent tot dit verzoek ten volle gerechtigd te zijn, aangezien het Raadsbesluit tot stichting dezer „openbare" school reeds dagtee- kent van 1916, en de uitvoering van dit besluit slechts vertraagd is geworden door de „financieele" be zwaren, die de toenmalige Regee- ring had tegen een spoedige uit voering dezer bouwplannen. Ten overvloede bekrachtigde de Raad het besluit tot den bouw vervol gens nögmaals, nadat gebleken was dat de thans aan het bewind zijnde Minister de toegezegde extra bouw- subsidie niet zou voorstellen te geven. Daarna besloot de Raad, naar aanleiding van een adres van be woners van den omtrek „Doggers vaart", om B. en W. te machtigen „tot den bouw dier onenbare school over te gaan", behoudens den uit slag van een onderzoek naar de gezindheid der direct belangheb benden ten opzichte van voorkeur voor „openbaar" of „bijzonder" on derwijs. Waar uit dat onderzoek ten duidelijkste is gebleken, „dat de groote meerderheid van deze belanghebbenden „openbaar" on derwijs voor hunne kinderen ver langden", besloot het College van B. en W. vervolgens om de aan besteding der school te publicee- ren, en zou, zonder een besluit van den Raad 't welk dit alles weer te niet zou doen, de Voorzitter van uw College verplicht zijn om aan dit besluit uitvoering te geven. Het komt ondergeteekende voor, dat de goede trouw van het thans bestaande College van B. en W. eischt, de eerlijke uitvoering van do indertijd wettig genomen be sluiten, om van andere overwegin gen (principes) maar niet te spre ken. Redenen waarom ondergeteeken de uw College beleefd, doch „met den meesten aandrang" verzoekt, om een eventueel voorstel „tot in trekking van het besluit tot het bouwen van een openbare school aan de Doggersvaart", niet goed te keuren. 't Welk doende, enz. Rechtsgeding bioscopen. B. en W. hebben het volgend schrijven aan den Raad der ge meente gericht: Onder de maatregelen, tot het nemen waarvan het Gemeentebe stuur zich gedurende den oorlogs tijd genoodzaakt heeft gezien, ten einde met de beperkte gasproduc tie zoo doelmatig mogelijk in de bestaande behoefte te kunnen voor zien, behoorde o.m. het vorderen van een extra betaling indien het werkelijk verbruik een bepaald, te voren vastgesteld rantsoen, te boven ging. Die vorderingen moesten ten aanzien van enkele verbruikers tot heden blijven rusten, omdat de be trokkenen weigerachtig bleven aan hun verplichting tot betaling te voldoen. Wij hebben destijds reeds on middellijk het voonemen opgevat om de nalatigen, indien zij in hun weigering tot betaling mochten volharden, langs gerechtelijken weg tot het nakomen van hun ver plichtingen te dwingen. Wijl echter met de voorbereiding van zaken als deze uiteraard veel tijd ls gemoeid, is het ons niet mo gen gelukken reeds thans een vol ledig voorstel bij uwe vergadering aanhangig te maken, waaronder alle nalatigen, zonder uitzonde ring, zijn begrepen. Terwijl wij u dan ook verzoeken wel de verze kering te willen aanvaarden, dat wij zoodra mogelijk een zóó ver strekkend voorstel hij u ter tafel zullen brengen, stellen wij u thans voor, door vaststelling van het hier onder afgedrukte besluit, voors hands een rechtsgeding te voeren tegen enkele exploitanten van hier gevestigde bioscoopondernemingen ten aanzien van welke de voorbe reidende maatregelen reeds zijn getroffen 'en het vereischte rechts kundig advies is ingewonnen. Aldus: De Raad der gemeente Helder, Gezien het voorstel van Burge meester en Wethouders en het rechtskundig advies van Mr. J. Kappeijne van de Coppello, Gelet op de artt. 143 en 194 der Gemeentewet, besluit: een rechtsgeding te voeren tegen: le. de Naamlooze Vennootschap „Witte Bioscoop"; 2e. de Naamlooze Vennootschap „Cinema Palace", welke debitouren ter zake van het door hen ver bruikte gas boven het vastgestelde rantsoen verschuldigd zijn: die sub le gemeld 1402.90, zijn de voor de door haar geëxploiteer de „Eerste Heldersche Bioscoop" 678.58 en voor de „Witte Bios coop" 724.22; die sub 2e gemeld 2017.67. Subsidie Volkszang. Het Centraal Bureau van den Nederlandschen Volkszangbond heeft zich bij schrijven van 1 Aug. j.1. tot den gemeenteraad gewend met het verzoek om ten behoeve van de verbetering van den volks zang, een jaarlijksch subsidie uit de gemeentekas te mogen ontvan gen van 300. Reeds eerder hebben B. en W. gelegenheid gehad het standpunt, dat naar hun inzien tegenover de beoefening van die kunst door de overheid behoort te worden inge nomen, uiteen te zetten. Daarbij kan gebleken zijn, dat het geen aanbeveling verdient, door de ver leening van eenig subsidie, stilzwij gend mede te werken tot de aan kweeking van een sektegeest onder de ingezetenen. Maar behalve dit bezwaar, dat thans niet ter zake dienende is, meenen B. en W. in het onderha vige geval tegen inwilliging van het verzoek te moeten opkomen, omdat eenerzijds, door toekenning van meerdere subsidies voor het bovenomschreven doel de gemeen tekas te zwaar zou worden belast, terwijl aan den anderen kant geen enkele consequentie, die men uit 's Raads besluit van 23 Juni j.1., tot het verleenen van een subsidie aan „Toonkunst", zou willen trekken, daartoe behoeft te leiden. Met de verleening van laatstbedoeld sub sidie toch kunnen de algemeene be langen van het volkszangonder wijs geacht worden genoegzaam te zijn gediend. B. en W. stellen derhalve voor afwijzend op het verzoek te be schikken. Reisplan Hr. Ms. „De Ruyter". Volgens telegrafisch bericht van den commandant der zeemacht^ in Oost-Indië is een kleine wijziging gebracht in het reisplan van Hr. Ms. pantserschip „De Ruyter", waardoor dit schip thans den lsten October van Priok vertrekt en de verdere reis als volgt verder zal maken: aankomst te Sabang onge veer 6 October, te Colombo 14 Oc tober, te Aden 22 October, te Port- Said 31 October, te Algiers 9 No vember, te Nieuwediep 21 No vember. Zeepost naar Indlë. De directeur van het postkan toor Amsterdam brengt ter kennis, dat brievenmalen zullen worden verzonden naar Ned. Oost-Indië per s.s. „Oranje" van de Stoomv. Mij. „Nederland". Het zeeposttarief ls op deze zen dingen van toepassing. Laatste buslichting ten postkan tore alhier 3 Oct. 5 uur 's middags; aangeteekende stukken tot 3 uur '8 middags. Voor groote partijen drukwerken aanmerkelijk vroeger. Postpakketten voor deze gele genheid kunnen worden aangebo den tot 2 uur 's middags. Commissie van Overheidspersoneel Zooals reeds in dit blad is be kend gemaakt, werd den 13 Sep tember 1919, op initiatief van het Nederlandsch Onderwijzers Ge nootschap afd. Helder in het Mili tair Tehuis in de Spoorstraat ^cen vergadering gehouden, waarbij de diverse organisaties van ambtena ren en werklieden in overheids dienst werden uitgenoodigd, tot bespreking van een gezamelijk te voeren actie ten einde onze ge meente in de le klasse van-het be zoldigingsbesluit geplaatst te krij gen. Het voorloopig resultaat van de ze vergadering is geweest, dat een Commissie werd gevormd, waarin zitting werd genomen door verte genwoordigers der onderstaande organisaties: Vereeniging van Hoogere Bur gerschool leeraren; Vereen, van Vakschoolleeraren en leeraressen; Vereen, van Administratief perso neel van '8 Rijkswerf; Vereen, van Bijzondere Christelijke Onderwij zers; Vereen, van Rijkswerklieden „Onderling Belang"; Afd. Helder van het Nederl. Onderwijzers Ge nootschap; Afd. Helder van de Centrale Ambtenaarsbond; Afd. Helder van de Roomsch Katholieke Ambtenaarsbond; Afd. Helder van de Centrale Bond van Post, tele graaf- en telefoonpersoneel; Afd. Helder van de Bond van Nederl. Onderwijzers. Woensdag 24 September hield bovengenoemde commissie haar eerste vergadering ter bespreking van de wijze waarop zij denkt deze actie te zullen voeren, terwijl een bestuur werd gekozen bestaande uit de Heeren Pieters, Voorzitter, Vosstraat 18 en H. v. d. Poll, Se cretaris, le Vroonstraat 50. Door het verkrijgen van statis tische gegevens, betreffende de prijzen van levensmiddelen, huis houdelijke artikelen, de kosten voor het ontvangen van onderwijs, be lastingen, huurwaarden enz. en deze te vergelijken met de door haar te verzamelen gegevens van de gemeenten, die reeds in de lè klasse zijn, en van de 2e naar de le zijn overgegaan, hoopt zij aan te kunnen toonen, dat deze ge-, meente haar recht kan doen gel den om in de le klasse te worden opgenomen. Waar het door de oommissie be oogde doel, n.1. onze ambtenaren en werklieden in overheidsdienst de plaats te doen innemen waarop zij recht hebben, niet alleen is een belang der betrokkenen maar ook in het belang van onze gemeente, heeft zij zich op het standpunt ge steld zooveel mogelijk publiciteit aan hare werkzaamheden te geven, en de organisaties, die nog geen bewijzen van sympathie hebben gegeven met haar doel, uit te noo digen alsnog een vertegenwoordi ger voor de commissie aan te wijzen. BINNENLAND. De uitspraak der looncommls9le In de Typografie. De Looncommissie, welke naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Arbitrage is samengesteld, heeft Woensdag 24 September uitspraak gedaan. De vraag, of de eoonomische omstan digheden der laatste maanden aanleiding geven, om de loonen van af 29 September 1919 voor den verderen duur der contractsperio de te wijzigen, werd met algemee ne stemmen bevestigd, beantwoord. Tevens werd met algemeeno stemmen vastgesteld, welke de wij zigingen zullen zijn. Voor de werknemers der eerste loonklasse werd een crisistoeslag vastgesteld van 3.60 voor de eer ste gemeenteklasse, van 3.40 vooi de tweede gemeenteklasse, van 3.20 voor de derde gemeenteklas se en zoo vervolgens afdalend met twintig cent per gemeenteklasse tot 2 voor de negende gemeente- Voor de werknemers der tweede loonklasse werd een crisistoeslag vastgesteld van twee gulden voor de eerste gemeenteklasse, van ƒ1.91) voor de tweede gemeenteklasse en zoo vervolgens afdalende met tien cent per gemeenteklasse tot ƒ1.20 voor de negende gemeenteklasse. De werknemers der tweede loon klasse, welke gehuwd zijn, zullen denzclfden crisistoeslag genieten als voor de werknemers der eerste loonklasse in de verschillende ge meenteklassen is bepaald. De leerlingen zullen geen ver hooging ontvangen. Alle verhoogingen, om welke re den ook, na den 80en Juni 1919 aan alle werknemers in eenige in richting collectief gegeven, mogen van den hierboven bedoelden cri sistoeslag worden afgetrokken. De percentage-getallen voor over werk worden niet verhoogd. Vereenigingen van personeel In '«Rijksdienst. Men schrijft on9: Op 25 Sept. 1Ö19 werden door Zijne Excellentie den Minister van Marine in audiëntie ontvangen de heeren F. Perdok Hzn. en H, P. Baak, bestuursleden van de Cen trale van Personeel in 's Rijks dienst en de besturen van verschil lende organisaties bij het Loods wezen, aangesloten bij de „Cen trale". De Minister zegde toe, dat in Oot. a.s. een bevordering zou plaats hebben van het lager personeel in den loodsdienst (matrozen en loods- kweekelingen). Door Zijne Exc. werd een onder zoek toegezegd naar de onbillijke werking van de voedingsgelaen voor het loodspersoneel. De nadeelige gevolgen, voort spruitende uit het detacheeren van dit personeel werd besproken. Ook hierbij zei de Minister een nader onderzoek toe. Aan het eind werd door de de putatie het benoemen van een Com missie van Overleg, die zal worden gehoord over persoonlijke aangele genheden, verdedigd. Dit zal door den Minister goed onder het oog worden gezien, terwijl Z. Exc. aan een commissie uit dit personèel begin Oct. zal toestaan, in samen werking met den heer Perdok, een rondreis te maken door de ver schillende districten, teneinde de redenen van ontevredenheid onder het loodspersoneel te onderzoeken, om daarna rapport uit te kunnen brengen. Tevens werd besproken om het burgerpersoneel van het Marine- Hospitaal te Willemsoord gelijk te stellen in belooning als dezelfde categorieën van werklieden der Marinewerf en geen gepension- neerden voor die werkzaamheden te gaan aannemen. Nogmaals werd aangedrongen om de tegenwoordige nieuwe maxi- mumloonen aan allen toe te passen als de minimumloonen, in afwach ting van de definitiève loonrege ling. Z. Exc. zegde overweging toe voor beide punten. Het boveügenoemd bestuur heeft den indruk gekregen dat beide pun ten zullen worden toegepast. De prijs dor vrije suiker. Naar men aan het Ned. Corr. Bureau van bevoegde zijde mededeelt, la onge grond het bericht, overgenomen uit het „Weekblad voor den handel in kruide nierswaren", volgens hetwelk 1 October de prijs der vrije suiker verhoogd zou worden tot 0.60 por pond. In verband ihet den wereldprijs is te verwachten een prija.van 0.46 h f 0.48, hoogstens f 0.50 per pond. Spoorwegongeluk te Weesp. Op 9 September 1.1. hebben een 30-tal dagvuardingen voor de Rechtbank te Amstordam gediend in verband met het spoorwegongeluk te Weesp op 13 Sep tember 1918. De gestelde schuld van do H.IJ.S.M. wordt daarin gebaseerd: 1°. op het slechte onderhoud van den spoordijk; 2°. Op het niet nemen van maatrege len, ondanks den zeer hevigen regenval gedurende de veertien dagen, aan het ongeluk voorafgegaan; 3°. Op het niet verhinderen, dat in het zandlichaam van de spoorbaan kwel water uit het Merwede-kanaal kon komen; 4°. Op de omstandigheid, dat eerst na het ongeval voor goede afwatering der spoorbaan is gezorgd; 5°. Op de omstandigheid, dat de op hoogingen der spoorbaan onoordeel kundig zijn geschied; 6°. Op de omstandigheid, dat de trein te zwaar was en te hard heeft gereden om door een dijk als de onderhavige na zulk een xegenperiode to worden ge dragen. Al deze punten worden in de dag vaardingen in den br,eede In 22 ver schillende punten omschreven. Do procedures zullen wel gerulmen tijd in beslag nemen. Voor. de Recht bank is door de eischende partij op 23 September j.1. van eisch gediend. Over vijf weken zal de tegenpartij ant woorden, tenzij er verder uitstel wordt gevraagd. Dat bet In deze procedures, bij ver oordeeling der H.IJ.S.M., over belang rijke bedragen gaat, zal wel niet be- ho ven te worden gezegd. Een nationale uniform? Allen, die overtuigd zijn, dat een der voornaamste rodenen van do onvol doende eenheid tusschen volk en weer macht is, dat de laatste een te weinig nationaal karakter draagt, zullen met instemming vernomen hebben, dat het Congres voor de Weerkracht zich in de ia-genomen motie verklaard heeft voor weerbaarmaking des volks, in n a t i o- aaien zin. Terwijl de kolonel v. d. Belt in zijn bekende brochure met nadruk gewezen heeft op de dringende noodzakelijkheid van afschaffing van die anti-nationale instelling bij uitnemendheid, de kazerne, en deze te vervangen door het kamp (reeds populair gewordep door de vele kampen van Volksweerbaarheid, Pad vinders vereenigingen, M eisj esbonden, enz.), heeft de vereeniging „üns Leger" 'het initiatief genomen, om te trachten nog in een ander opzicht te komen tot oen leger, dat meer met hot volkseigen in overeenstemming is. Dat initiatief betreft do kleeding. Naar aanleiding van ministerieele plan nen betreffende uniformvcrandering, hoeft n.1. „Ons Leger" onlangs een algemeenen- oproep gedaan om denk beelden, modellen, enz. in te zenden omtrent de wijze, waarop men meent, dat de Nederlandsche soldaat moet ge kleed zijn. Dientengevolge heeft de vereeniging voeling gekregen met do „Nederland sche Vereeniging voor Ambachts- on Nijverheidskunst", waarna besprekingen zijn gehouden met het departement van oorlog, om zoo mogelijk te komen tot do oplossing van de uniformquaestie in nationalen geest. Wellicht, dat de Nederlandsche boI- daat nu verlost zal worden van zijn uitheemsche lcleedij, die toch nooit vol doet aan zijn Hollandsch lichaam en misschien verdwijnt dan ook die stijvo staande kraag, waarmede hij het dade lijk bij elke oefening te kwaad krijgt, om plaats te maken voor eeu slap, lig gend boord op een uniformblouse. Hat doel zij een practische sportklee- ding, waarin de man zich vrij gevoelt on niet als in een keurslijf geregen. Niet vergeten moet hierbij worden, dat, wanneer het stelsel v. d. Bolt of een dergelijk stelsel wordt ingevoerd on daartoe zal men moeten Komon, al ware het alleen om finaneïeelo redenen do soldaat alleen militair, en dus ln uniform gekleed Ie, de uren per week, waarin hij gedurende drie jaar in of olj zijn woonplaats geoefend wordt, en tijdens de oefeningen in grooter ver band, waartoe hij in vaste kampen ge legerd wordt. Aan de uniform kan dus wijwel uit sluitend de eisch van praktisch gesteld worden. GEMENGD NIEUWS. Kazernebrand. In den nacht van Woensdag op Donderdag werd, naar de „Asser Crt." meldt, in de Hendrikkazeruo te Assen brand op een der rust kamers ontdekt. Onmiddellijk wer den de garnizoens-commandant en andere autoriteiten gewaarschuwd, die evenals de hoofdinspecteur van politie spoedig ter plaatse waren. Met emmers water werd het vuur, dat zich nog slechts tot en kele stroozakken beperkt had, ge- bluscht, zoodat een groot onheil voorkomen werd. Een onderzoek is Ingesteld. Zeer waarschynlijk is hier opzet in het spel. Een belangrijke arrestatie. Te Driebergen zijn twee zeer bo- ruchte personen aangehouden, die een groot aantal inbraken gepleegd hebben in de omgeving van Am sterdam, 't Gooi en Zeist. Door deze aanhouding kwam de politie op het spoor van twee medeplichtigen, die te Utrecht gearresteerd konden .worden, terwijl vermoedelijk spoe dig de geheele bende, die reeds zoo lang het Gooi en Amsterdam tot operatieveld koos, opgespoord zal z^n. Moord en diefstal Te Heerlen ls Donderdagmorgen een alleenwonende bejfiarde man vermoord in zyn leeg geroofde woning gevonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1