vuioori ot rat tutu. i iLorrri u n. VROOM DREESMANN AfdeelingDames- en Kinder-Confectie Ledikanten, H NOUVEAUTE's .n: nieuw gemoderniseerd Café-Biljart VERSTEGEN in de Spoorstraat SCHRUFMACHINE- unten en -CARBONPAPIER BELANGRIJK BOELHUIS Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn A. DOL Café „Du Passage". Steenkoopjri[- Helder. Rheumatiek, WINST80DM Japonnen vogelvrij CASINO. OPERA-VOORSTELLING, LOODSGRACHT 69. Pitch pine-, eiken- en geschilderde in alle prijzen. Om TABAK gaat men naar VERSTEGEN. Aankondiging. P.SPRUIT, K. ACKEMA, Maagpijn Abdijtabletten ie Etage. Dagelijks ontvangst van Dames- en Kind er-Mantels, Costuums, Costuumrokken, Blouses, Kinderjurken, Onderrokken, Corsetten, Lakens, Mantel- en Costuumstoffen enz. te KOEGRAS ZATERDAG 18 OCTOBER 1919, 39 stuks melkrijk HOORNVEE, Tandarts DE MUNCK R. BAKKER Dz. Keizerstraat 96. Bericht I Wij koopen te geven door het Nederl. Opera-Ensemble. Opgericht 1 September 1914. TOURNEE 1919.1920. WOENSDAG 1 OCTOBER, 8 uura Opera in 4 bedrijven. Muziek van G. BIZET. ROLVFRDEELING t CARMEN NUvr. DINA V. WELY Mazzo-Sop'isn MIGAËLA M j ANNIE DEKKER Jeugdig Sopraan FRASQUITA M»j. J. ROMEIN Sapraan QON iOSÉ JOS MASTENBROEK Tenor ESllAMILLO. BERaRO LEENDERS Bas Bstitori ZUNIBAEUG. LANDRÉ Minidis Mij. BAIELS. Dinciln. TERSTUl (d). Mmilis, G. UBST1LL. Bmididi, 1. BUI! Soldatan, Sigaranmaakstsra, Bohemnja K»pelmeesterda Haar JA* VAN DUINEN. Costumes van het huis SERNÉ. Kapwark van het huis MEIJER. Eenlriile rang ii 25.2e ring10.15. Galerij 10.45 plus sted. bil. en auteursrecht. Plaats Peso* Bk in g va- at h»d«n in hetsig.mag. „Nederland", v. d. Heer KOKELAAR. Om vleesch gaat men naar den slager Om brood gaat men naar den bakker. Om gort gaat men naar den grutter. De yennootschap onder de Firma „GEBROED ER ft VAN OIJK", ten doel hebbende den handel in bieren, limonades, wijn en aenverwinta artikelen in den meest uitgebreiden zin en wat verder tot dien handel behoort, en gevestigd te Helde', opgericht door de Hoeren CHRISTIAAN VAN DIJK en PIEKER AUKE VAN OIJK, kooplieden, beiden wonende te Helder, blijkens akte den 28 Februari 1917 voor den destijds te Helder gevestigden notaris 0. Stammbb verleden, is bij akte den 17 September 1919 voor den onder- geteekenden notaris, verleden, ont bonden met Ingang van 1 Januari 1920. Namens partijen, C. J BAAS. Notaris t« Hildur. Boekhandel, Kanaalweg 161. Repiritls vin tlln mirktn. SPOTKOOPJES. Prima. Prima. St.l.n «oh..rm...«n ral de beate merken, I 1-B0 p.r atak. Ook nog weinige paren Kind«r..h..n- voor de spotprijs van f 3.75 hst pa.ren nogeenlge H..r.n.cho.n.n voor 1 12.60 hst paar. Baat zien «n U koopt 6IJ i J. DE JONGH, WE&TST.AAT 13. Tand-Techniker - ZAANDAM, houdt voortaan spraakuur te Halder voor KunsttandEn. bonen en Brugwerk. 'S WOENSDAGS, van 9 4 uur. Vaar oparitla,* bahandaling, welke door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11 4 uur. Adras:Mej.Wed.BUIJKES STATIONSTRAATII - HFLDER, flaan SPOORSTRAAT af 8TATI0NSWES maagkramp, indigestie, het zuur, een bedorven maag, oprispingen, hart water, een drukkend ge voel op de maag na het eten - hiertegen worden de Abdytabletten zeer ge roemd wegeDS hun snelle en afdoende werklDg, De Abdijtabletten versterken de maag en helpen het voedsel beter verteren. De Abdy tabletten bevatten geen schadelijke bestand- deelen en kosten overal f 1.26 per doos. Koopt een doosje voor de maag". Eischt rooden band met onze handteekening: L. I. Akker. Rotterdam 's msrgeos 9 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer P. DE B0QRDER te Koegras (ge meente Helder), aan de Schoolvaart No. 42, van: als: 15 kalf koeien, 3 geldekoeien, 4 kalf vaarzen, 1 lj-jarige blauw-bonte stier, 12 graskalveren; 5 uitmuntende PAARDEN, als: 1 drachtige 7jaiige zwarte merrie, 1 voaruin (aftands), 1 li- jarige blauwe ruin, 1 hengstveulen en 1 bruin merrie veulen 19 beste OONSCHAPFN; 1 vet varken; Meohiner'ein en RIJtu'gen, w.o.: „Cormick"-maaimacbine (met vier messeD), „Martin"-walenmaker, Ransomeri'-barkmachine, nieuwe nanddorschmachine, groote penenj snyder, 2 boerenwagens (met hooi- raam en ponder), bakwagen, melkkar, 2 driewielde karren il met ierbak), 2 ploegen, 1 wielploeg, 2 eggen, wentel, kettinghort, houten hort, Amerikaansche handbark, enz., enz. Boirsn- «n bouwgsreadcchappan, w.o.: melkbussen, schotels, emmers, karns, groepbeunen, kalver- en var kenezeunissen, haver kist, waterbalie's, groote vaten, touwwerk, dekzeilen, diverse tuigen, tiemtuig, beunen, spatschut, loopers' enz. enz. VOORTS: ongeveer 350 H.L Granen In zakken, n.1.: tarwe, gerst, rogge en haver. Het aanwezige Slroo van de ge- dorschen granen. Ongeveer 50 000 K G. beat gewonnen Landhooi. 63 snees Vaobieten. Alles in perceelen en combinatiön. Deurw. W BIERSTEKER, Halder. (voorheen do Tandarts van da firma FRAENKEL Co.) is zelfstandig te spreken: lederen WOENSDAG van 12—4 uur bij MeJ. Wed. VISSER Loodsgracht 15, den Helder. Kunsttanden nu solide gemaakt). Beslist pijnloos trekken en vullen van tanden an kiezen. Hat pijnloos trekken van tand of klas blijft fl.— kosten. Woensdag10ctober19!9, 't morgens 10 uur, ten verzoeke van den Heer Mr. A. PRINS, advocaat en procureur te Alkmaar, als curator in het faillisse ment van G. J. TIMMAN, op het terrein a/d. Bloemstraat te HELDER, van: 10 OOO waalklinkere, 3'/, H.L. kalk, loods-n met kalk en tras, 1000 roode dakpannen, diverse gres- buizen, betonkolken, 6 kisten met glas, diverse boutwaren, kozijnen, ramen, schoorsteenmantels, kolders, steigerdealen, gereedschappen, lad ders, diverse ijzerwaren, draadnagels, schroeven, sloten, bussen Japan- en Copallak, lijnolie, zinkwit, siccatief, kunstterpentijD, geeloker enz. enz. VOORTS: een lichtdruk raam, teekenbord en al hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen daags te voren, van 10—4 uur. Oeuiw. W. B^RSTEKER Gebruik voor 't ontbijt en in dei keuken: Bakker's Melange Boter, <1.00 oer pond. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD NEDERLAND" -i- TE JOURE BELAST ZICH MET HET MAKEN VAN PLANNEN EN BEBR^OTIRGEN VAN WATER EN BURQERB'IUWKUNDIQE WERKEN. HET TOEZICHT PP DE UITV0EBIN8 DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP B0UWKUNDI8 QEBIEO. Direotie L. J. HOPMAN. Eerste Egmondsche Bonds-Lun chroom Hotel Restaurant tegenover de PRiNS HENDRIK-STICHTINB. Restaurant a lacarte den gthaelen dag. Prima eonsuraptie. Billijke prijzen. GARAGE. Ruime atalling van Rijwielen. Zorgvuldige bewaring voor Rijwialen. Aanbevelend, Q. S. GROENEWOUD, Eamond aan Zee. Baatoomd wordt lederen werkdag BEDDEN, OEKENS an KARPETTEN 2 maal per week. GORDIJNEN alle dagen. Zwart wordt iadaraa dag gavarfd mat afd. StoomwassoharlJ. Depftta: te Helder, Spoorstraat 38: DE BOER-KORVER. te Texel, den BurgWed. JAC. BOON. te WlsrlngsnC. SLIKKER, te Anna PsuiownaWed. P. BAAS. Ter gel.gonhold van zijn noodlgt ondergeteekende zijne geachte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT. SANDERS' am&$niakzeep Als Uw kind vsn school thuis komt en het klaagt over jeuk op het hoofd, koop dan onmiddellijk een doosje LAX en wasch er grondig het hoofd van Uw kind mee. Een paar wasschingen zijn vol doende om h' t hoofd geheel te zuiveren. Prijs 25 ct. per doos voldoende voor 1 a liter haar- wasch middel. Bij alle drogisten. L. I. Akkar, Amsterdam. OndeTQstesktnd* beveelt zloh beleefd aan voor alle voorkomende MntSGlWOrkon. P. KWAST, Laan 14. onzen Esa oud adros an altijd goadkoop Graveeree gratis. In voorraid Vuurvaste steenen Blokken. Sriitggen Brugsteenen en Vuurcemant; Portland-cement Kelderkas; Schelpkalk; Wael- en Friesche steen; Kelkzandsteen; Gresbuizen; alle soorten Pannen; Schoorsteenpotten; Schoolsteen kappen; Vloer- en Wandtegels; rechtbankbladen, gootsteenen. Kantoor: Westgncht 46. J. SPRUIT. Granito Spit, Ischias, Spierverrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Visser's Rheumatiekolie. Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tiekiyders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.4S. ferkrljgbaar te Den Helder bij: G. M. GELIJSTEEN0. BUIS, Drogist, Spoorgracht. Verder by alle Drogisten. Fabr. P. VISSER, E. Erfech. Vaan (Dr.). Dam.* i Maarwerk la een zaak van vertrouwen. Wondt U dan aan ondarataand adreai daar wordan alle soorten Haar- werken gemaakt op staal, an van uitgevallen haar. O. WIJT9MA, SPOORSTRAAT 99. Fi 1 i KANNEWASSER i li Verpleegsters-Japonnen Id alle maten voorradig. KAIIALVEE148-9. - /IIIDSIIWI II .Adres Bureau van dltblad"! Op verzoek van vele lezen, dit onze Courant laat ontvangen worden ook heden af de inlich tingen betreffende de advertenliën, waarin het adres aan het Bureau van ons blad is te bekomen dat middags ai vljt uur FEUILLETON. doof D4VTD WFNNESSEY 55) Men zegt, dat zij tot de gemeenste en laagste misdadigers van Engeland bo bo oren; maar wij willen, zooals een vorige Bpreker reeds heeft opgemerkt, niemand van hen hebben. Ik beschouw deze poging om de kolonie de meest vernederendste slavernij op te leggen slechts als een gevolg van de tyrannie, die de landen der kolonie ten bate van één klasse geconfiskeerd heeft. Deze klaee kent haar macht en is niet tevre den met het bezit alleen van die landen; zonder goedkoope arbeidskrachten zijn zij waardeloos, en daarom moeten slaven worden ingevoerd. Maar het is niet de vrees alleen van concurrentie tusschen werklieden, die ons hier tezamen brengt; het is geen geldkwestie van de arbeidersklasse. Het is een strijd voor vrijheid oen strijd tegen een stelsel, dat in ieder land, waar het geheerscht heeft, de vrijheid vernietigd heeft. Laat duidelijk blijken, dat het volk van Nieuw Zuid-Wales het ge schenk, hoe bedriegelijk verguld het ook moge zijn, versmaadt, dat het de verne dering, hoe welsprekend er ook over gesproken mag worden, van zich werpt. Laten wij over den Stillerf Oceaan onze nadrukkelijke verklaring zonden, dat, wij geen slaven willen zijn dat wij vrij willen zijn." Bij een ander punt van zijn rede wachtte de spreker even en liet zijn blik gaan over de menigte, die, den rogen vergetend, met open mond en schitterende oogen aan zijn lippen hing, en bedreigingen tegen de regoering .,Ik zie", zoo ging hij verder, „Ik zie in deze moeting het bewijs, dat de tijd niet ver meer is, dat wij onze vrijheid niet met woorden alleen zullen op- oischen. In Amorika was onderdrukking de oorsprong dor onafhankelijkheid, zoo zal het in Australië ook gaan. Het zaad zal groeien tot een plant en de pla-l tot een boom. Zooals het altijd cn hij alle volkeren gegaan is, zal on recht en tyrannie rijp worden tot verzot en verzet tot onafhankelijkheid." (Oor- verdoovende toejuichingen). „Er zal blood vloeien, als zij niet oppassen", dacht Sir James bij zichzelf. „Het gouvernementshuis mag wel be waakt worden door soldaten met opge stoken bajonet. Doch laat ik eens zien wat er verder gezegd is." De volgende spreker, dien hij even eens kende, was een uitstekend jour nalist, dio jaren later langen tijd ee'rste minister van Nieuw ZuidrWales was. Hij zeide: „Ik kan alleen mijn diepe verontwaardiging uitspreken over de beleediging, die aan de gemeenschap in haar geheel is aangedaan, en het eenig middel, dat ik zie het eenig middel, om aan het rechtsgevoel van de kolo nisten tegemoet te komen, is dat het schip met zijn lading naar Engeland terug gezonden wordt. Het onrecht, waartegen we hier samen zijn komen protesteeren, is heel wat grooter, heel wat ernstiger dan dat, hetwelk aanlei ding gaf tot den opstand in Amerika". Nog meer toespraken in denzelfden ge^st volgden, waarna paarden voor de omnibus werden gespannen en een depu tatie van vier-en-twintig leden, door de vergadering gekozen, naar het gouver nementshuis ging, om een audiëntie te vragen aan Zijne Excellentie en hem de met algemeene stemmen aangenomen motie te overhandigen; doch tot hun verwondering werden zij ontvangen door een wacht soldaten met opgesto ken bajonet, en werden er slechts zes toegelaten, die de particuliere secretaris van den gouverneur koel ontving en zonder moer weer liet vertrekken. De voornaamste courant, over zulk een ont vangst verbaasd, deed een beroep op Zijne Excellentie om het volk anders te behandelen en waarschuwde hem en zijn raadgevers voor de mogelijke ge volgen van hun hooghartige houding. „Te recht of ten onrechte", luidde het artikel, „de openbare meening is in een toestand van verbittering en moet tot kalmte gebracht worden". „O", zeide de luitenant tot Sir James, „zij houden bijna iederen dag vergade ringen, en de kolonel zegt, dat de gou verneur buiten zichzelf is van angst, en zijn keuken en bijgebouwen vol sol daten heeft. Als het verhaal van Sala- thiel en Moore en de boschbranden met de bijzondorheden, die jij zoudt kunnen verschaffen, op dit oogenblik in de couranten verscheen, zou de regeering tot moes geslagen worden. Ik voor mij geloof, dat de gouverneur liever zal medewerken om Salathiel te laten ont snappen, dan dat die dingen gepubli ceerd worden. Zij hebben nu op het oogenblik hun handen vol en het zou voor do regeering heter zijn, indien Salathiel kalm Australië verliet dan voor hem, om gevangen genomon te worden. Maar je zult het op schrift moeten vragen; ongelukkig genoeg kan je in gevallen als deze het woord van den gouverneur niet vertrouwen. Onge twijfeld zitten zij met die deportatie- kwestie leelijk in de war, en als we het handig weten aan te leggen, dan geloof ik, dat de gouverneur liever zal toe geven, dan dat jouw relaas gepubli- ceord wordt." „Ja, ik geloof wel, dat we een paar sterke troeven in handen hebben", zeide de advocaat langzaam. „Als ik goed tel, zijn ongeveer dertig personen 't slacht offer goworden van den brand, dien de politie gesticht heeft, en sommige bla den zijn op dit oogenblik opgewonden genoeg, om deze gevallen moorden te noemen. Trouwens, er is geen kwestie van: het waren moorden, llot.zou den sprekers op do Circular Wharf nog wat meer stof voor een redevoering geven." „Tusschen twee haakjes", viel kapi tein Fraser hem in de rede, „er wordt vanmiddag om een uur weer een mee ting op de Circular Wharf gehouden. De dokter, de rijksadvocaat en verschil lende andere sprekers zullen het woord voeren; zij willen oen motie van wan trouwen in Zijne Excellentie den Gou verneur voorstéllen en de Engelsche regoering vragen hem terug te roepen tenzij do kanonnen van het oorlogs schip hen eerst tot gruis schieten." „Ik geloof niet, dat je behoeft te probeeren vandaag een audiëntie te krijgen", zeide de luitenant. „Ik hoor, dat de gouverneur niemand wil ontvan gen uit vrees, dat hij vermoord zal worden. En als zij vanmiddag op die meeting hem hot vuur zoo na aan de schoenen leggen als zij van plan zijn, dan zal hij nog minder graag je relaas in de courant zienLaten we eerst met elkaar gaan lunchen en dan naar de meeting gaan. Ik vind het beroerd voor dien armen, ouden gouverneur; zooale je weet, heeft hij bij Waterloo dapper gevochten, maar we doen het voor Salathiel; en zooals het spreekwoord zegt: in liefde en oorlog is alles ge oorloofd." Zij besloten met elkaar in de Austra- lian Club te lunchen en dan naaf de moeting te gaan, om te hooren of wat daar gezegd werd de regeering nog meer zou treffen en mogelijk hun plan nen voor Salathiel> ontvluchting zou kunnen bevorderen. „Ik geloof, dat we goed zullen doen op onze hoede te zijn", zeide kapitein Fraser na de lunch, „want op de reede is do algemeene opinie, dat de meeting van vandaag niet zonder bloedvergieten zal afloopen." HOOFDSTUK XXXIX. Een motie van wantrouwen in Zijne Excellentie. De „Nancy Lee" lag aan de Circular Quay uomoord, en daar het nog te vroeg voor de meeting was, had kapitein Fraser Sir James en den luitenant ge vraagd eens een kijkje op het schip te nemen; doch toen zij op straat kwamen, stroomde het volk al naar de groote open ruimte boven do Circular Wharf, die op de Circular Quay en een deel van de haven uitzag. De opwinding van het oogenblik maakte zich ook van hen meester en met do menigte gingen zij direct naar de plaats, waar de meeting gohouden zou worden. Het was een merkwaardige bij oen komst, en velen van de zesduizend per sonen, die de grooto meeting vormden, waren heimelijk gewapend. Er waren nog twaalfhonderd pas aangekomen immigranten aan booid van de schepen in de haven, en meer dan tweehonderd tot dwangarbeid veroordeelde misdadi gers van het deportatieschip. De gela den kanonnen van het oorlogsschip waren nog op de menigte gericht. Toen de voorzitter, oen libéraal lid der Wetgevende Vergadering, de bijeen komst opende, besefte hij blijkbaar zeer goed den ernst van het oogenblik. „De vijanden van het volk", zeide hij met een stem, die heesch was van aandoe ning, „hebben ijverig geruchten rond gestrooid, dat deze dag een dag van gewold zal zijn. De regeering zal niets liever zien, dan dat die geruchten be waarheid worden, want dan zal zij de militairen op ons af kunnen sturen; maar ik raad u aan geduld en zelf- beheersching te toonen. We zijn van daag samengekomen, om het moeder land to vragen ons een verantwoorde lijke regeering te geven; om Hare Ma jesteit de Koningin oerbiedig te ver zoeken den Secretaris voor de Koloniën niet langer als raadsman te handhaven; om een motie van wantrouwen in Zijne Excellentie den Gouverneur aan te nomen en zijn terugroeping ta verzoe ken. Verantwoordelijke burgers, man nen van stand en invloed, en door u allen hooggeacht, zullen het woord voor ons voeren; het zal niet noodig zijn voor hen een geduldig en aandachtig gehoor te vragen." De eerste spreker, een zeer geacht geneesheer, stelde een motie voor, die duidelijk het karakter der meeting aan gaf. Zij luidde: „Dat de tijd nu geko men was om een beroep te doen op de Koningin en Haar te verzoeken den Secretaris voor de Koloniën niet langer als raadsman te handhaven." Alvorens de motie te bespreken, herinnerde de dokter aan de opzettelijke onbeleefdheid van den gouverneur tegenover de depu tatie, die de burgerij naar hom gezonden had. „Hij heeft het volk met opzet be- leodigd door zijn weigering de geheele deputatie te ontvangen, terwijl hij hen, die hij wel ontving, niet toestond iet» te zeggen, en do beleediging door hot terugstootend-koole van zijn woorden en daden nog grootor maakte. Een Per zisch spreekwoord zegt, dat het gewicht van het laatste veertje den rug van den kameel breekt, en de lompheid van den gouverneur is het gewicht van het veer tje in dit geval. Het is de laatste druppel in onzen beker, die nu boorde vol is." „Wat zeg je van zoo'n taaltje?" fluisterde do luitenant Sir James in, „maar dat is nog niets vergeleken hij wat je nog zult hooren." De werkwijze van het Ministerie van Koloniën werd ernstig gecritiseerd door den volgenden spreker, die eveneens oen heftigen aanval deed op sommige leden van de Wetgevende Vergadering, met name op Wentworth, die zich in den laatsten tijd steeds meer met de partij van den gouverneur vereenzel vigd had. „Er wordt gemompeld", zeide hij, „dat men nog oen schakel wil voe gen in dé koten, die ons aan don Brit- schen troon bindt, door koloniale titels in het leven to roepen. Als ik Iets te zeggen heb bij een dergelijken maatregel zou mijn eerste werk zijn William Charles Wentworth te verheffen tot Hertog van de Roede en den Geesel". Deze geestigheid werd met luid gelach en toejuichingen begroet. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4