D. VAN HASSELT EN CS, Het verloten der Openbare School te Koegras. SCHOOLKOUSEN, Magazijn „De Ster" Laken-Mantels Raglans Mantels Kindermantels TOOI DE HOOG», Vraagt steeds: „Van Nelle's Pakjes Koffie", „Van Nelle's Paars, Van Nelle's Rood", Want het verschil met losse Koffie In kwaliteit is O! zoo groot! Flinke bijverdienste voor particulieren Waarom TABAK 20 ct. p. ons. leuzen Sigaar 5 ct. Protestvergadering Polder „HEUOECUS". re mg. Hubert Wolfs H.SRRUIT NIEUWENDIJK 154-156-158, AMSTFRDAM. OpenbareVerkooping. Amerik. pennen Gedurende deze Winkelweek EXTRA VOORDEELIGE AANBIEDINGEN. De nieuwste modellen brengen wij in courante prijzen ter verkoop en maken U in 't bijzonder attent op onze solide stoffen en degelijke afwerking. 37.S0 - 49.00 - 57.B0 69. 85. 19.S0 - 24.50 - 35.°° 47. 65. 9. 27. 14. 35. 19. rsi Bond van Nederlandsche Onderwijzers. TOEGANG VRIJ. Commissie van Overheidspersoneel. Vakschool voor Meisjes PRACTIJK EXAMENS SIS Woensdag 8 October '19, Notaris BAAS MAANDAG 29SEPTEMBER 1919, VRAAGT UWEN WINKELIER. bi Stoomcaroussel annex Cakewalk komt van Zondag 28 September tot en met Zondag 12 October HERFST AANBIEDING sSTOttXN FLUWEELALLE breedten Ochtend- en Avondblad, DRUKWERK C. DE BOER JR Sterke zuiver wol. Eigen fabrikaat. MODERNE DANSEN, ii ii ii ii H i.oo, P. DE BEL, POLDERWEG, hoek WilheininasM H.H. Schoenmakers! 75 cent per pond.g;; F' P.HOOGENBOSCH. B. STUIVER, LU in moderne kleuren met tres en bentgerneerlng 00 00 in prime wollen Eng. stoffen, geruit en gestreept 50 00 in fantasie-stoffen en moderne kleuren 100, 110 en 120 o.M. lang 50 50 50 00 50 In groots keuze voorrsdig. Voorel in lichte tinten een enorme keuze voor extrs lege prijzen, venef6.50 Afdeellng: HELDER. in da Bovenzaal van het Militair Tehuis, Spoorstraat, op Maandag 229 September, 'savonds 8 uur. SPREKER: LAIVIERS, Lid Hoofdbestuur. ONDERWERP: HET BESTUUR. Organisaties van ambtenaren en werklieden in over heidsdienst in deze gemeente, welke nog NIET zijn ver tegenwoordigd In de commissie welke ten doel heeft de gemeente Helder In de eerste klasse geplaatst te krijgen, worden hierbij uitgenood igd alsnog hiertoe over te gaa» en zich te vervoegen bij endergeteekenden P. PIETERS, Voorzitter, Vosstraat No. 18. H. v. d. POLL, Seeretarie, Ie Vreonstraat No. 50. voor Holder en Omstreken, HOOFDGRACHT 18. INSCHRIJVINO van leerlingen voor den 3-iarlgen cursus van t NOV. a.S. eiken DINS DAG van 27, 4 en DONDERDAG van 7 8 uur, v66r lO Oclober. Inzage van het laatata aehoolrapport gewenscht. Tevens InsohrIJving voor alle andere cursussen (naaien en verstellen, koken, oosluumnaaien, wasohbehandeling, ook fijn strijken). VEREENISINO VAN LEERAREN IN DE HANDELS- H WETENSCHAPPEN, BOEKHOUDEN-HANDELSCORRESPONDENTIE. ÜJ op 24, 25 en 26 November des avonds, te den Helder en 20 andere plaateen. Vraag prospectus aan den Secretaris H. BROEDERS, le Helmersstraat 327, Tel. Z. 3247, Amsterdam en KANTOOR-BOEKHANBEL, J. P. BLA.DERGROEN-AM STERDAM. Aanmelding tot 1 November. J. GRIMM1N0K en C. C. GRIMMINCK-v. Blhrcx geven kennis van de geboorte van hun Dochter LUCIA JOANNA. Helder, 26 September 1919. Middenstraat 46a. M. J. H. LAURS, Coupeur Firma Nypels, wenscht zijn Vrienden en Kennissen vaarwel. Het Bestuur van den Polder .Het Koegras" brengt ter kennis, dat de jaarlijkschi achouw over da alootan in dien polder gehouden zal worden op Maandag den 13 Ootobar a.a. Helder, 20 September 1919. Directeur „TOONKUNST". Plano-les. Harmonie- en Contrapunt-les. Piilioliu ipinktnDINSDAG M m. LOODSGRACHT 6. VERLOREN .«n BRIL In CrlllanZm. Tegen belooniDg terug te bezorgen: P. M. KOOMAN, Weatstraat 111. Gevraagd een net Meisje, voor halve dagen. Adres: Loodsgracht 35. Voor direct gevraagd een flinke Dag-Dienstbode. Adres: Weststraat 60. Notaris BAAS zal op das avonds 7]/s uur, in „CASINO", publiek verkoopen 1. Het psrcasl Weiland, genaamd „de Langestrook", in den Huisduiner polder, nabij de Roode brug, aan den verdekte» weg en den eersten polder weg, kad. Sectie B, nos. 340, 472 en 473, samen groot 1 hectare, 76 aren, 40 centiaren. 2. Het psrossl Weiland, genaamd ,de Broodakker", tegenover het vorige perceel, aan de andere zijde yan den eersten polderweg, kad. Sectie B, nos. 474 en 476, samen groot 75 aren, 60 centiaren. Combinatie 1 en 2. Eigendom van den Heer B. Bur- cebs, te Alkmaar. Te aanvaarden Kersttijd a.s. Des verlangd kan 60 van den koopprijs als le Hypotheek tegen eene rente van 5 °/0 op het verkochte ge vestigd blijven. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris BAA8 te Helder. des avonds 7 uur, in „CASINO" publiek verkoopen da volgende perceelen te HELDER: 1. Het huis en srf aaif de Achter straat no. 16a, groot 60 centiaren. 2. Het pakhuis en eif aan de Jan in 't Veltstraat no. 118, hoek Vijzel straat, groot 1 are. 3. Het huis en erf aan de Wagen straat no. 29, groot 55 centiaren. 4. Het huls en srf aan de Wagen straat no. 31, hoek Hartestraat, naast het vorige perceel, groot 55 centiaren. 5. Het huis en stf aan de Harte straat no. 9, achter het vorige per ceel, groot 51 centiaren. 6. Het pakhuis aan de Hartestraat no. 7, naast het vorige perceel, groot 29 centiaren. Combinatiën 3 en 4, 5 en 6, 3 tot en met 6. 7. Het huis en srf aan de Achter straat no. 16h, groot 55 centiare»:. 8. Het huis en srf aau de Lange- straatno. 16, groot 2 aren 32 centiaren. 9. Het woon- en winkelhuis met volledigen winkelopstand, p&khulsen erf aan de Torendwarsstraat no. 12, groot 1 are 30 centiaren. 10. Het huis en sif aan den Pa rallelweg no. 17, hoek 1ste Schagen- dwarsstraat, groot 56 centiaren. 11. Het huis en srf aan de 1ste Schagendwarsstraat no. Ia, achter het vorige perceel, groet 44 centiaren. Combinatie 10 en 11. 12. Het huis en srf aan'de 1ste Govsrsdwarsstraat no. 13, groot 75 centiaren. 13. Het huis en srf met bakkerij, waarin heete luchtoven, aan de 1ste Go versdwarsstraat no. 15, naast het vorige perceel, groot 2 aren 83 centi aren. Combinatie 12 en 13. 14. Het huis en oif aan de Koning dwarsstraat no. 60, hoek 1ste Vroon straat, groot 57 centiaren. 15. Het huls en srf aan den Kanaal- weg no. 114, groot 1 are 44 centiaren. 16. Het huis en srf aan den Kanaal- weg no. 115, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 17. Het huis en srf aau den Kanaal- weg no. 116, naast het vorige perceel, groot 87 centiaren. 18. Het pskhuis en srf aan den Dijkweg no. 41, achter de perceelen 15, 16, 17 en 18, groot 4 aren 42 centiaren. D« psrcAilan 15, 16, 17 un 18 zlja door ligging «n grootto voor allo dosloiadon geschikt. Combinatie 15 tot on met 18. 19. Het hssrenhuis en erf aan het Ankerpark no. 21, groot 1 are 39 centiaren. 20. Het haarsnhuis eu arf aan het Ankerpark no. 33, groot 1 are 51 centiaren. Verhuurd tot 30 Juni 1920 voor f 500.— per jaar. Ta bezichtigen Vrijdag vóór en óp den verkoopdag, van 2-4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris Baas, te Helder. schitterend verlichte op het land van OVERTOOM, aan het eind van de LAAN. Prachtvolle Orchestrion-muziek. B.la.fd ainb.f.l.nd, HUBERT WOLFS. in gemakkelijk ie plaatsen oomsumptie-artikel, bijzonder geschikt voor Weduwen, Beambten, ete., met eenige relaties. Brieven onder lettere S. D. P aan NIJGH en VAN DITMAR'e Adv.-Bureau, ROTTERDAM. MOLENGRACHT KEIZERSTRAAT. Mantels en Costumes. Japonnen en Blouses. BRUIN GROEN t MARINE 1 KORENBLAUW Bruine MANTELSTOF 4.50. MOOIE KLEUR p i n ui p r ALLE KLEUREN ALLE PRIJZEN U Abonnement per kwartaal I 4.30. De Agent: J. RIEKWEL, SCH AQENSTRAAT 100. VAN ALLERLEI AARD WORDT BAARNE 8ELEVERD 000R ALLE in aaalhallacha .n correcte stijl en volgena orlglneele choreo grafie, worden onderwezen door: B. H. POLAK «n Zn., Dansinstituut, DIJKSTRAAT 37, T.I.BTB. Supervisor lor Holland of The Ameriean Ass. U. of Dancing. Momber of The liaper lal Soc. of Dance Teachers, Eng land. (Both in union wlthl'Acadómle des Prof. de danse a Paris). Privé-lessen (degelijk.). Besloten clubs. Jazz; HesitetionaRocker; si Paso doblo or Spanish ons- step BostonsPeaca walk, eto. Te huur groot Pakhuis, aan het water gelegen, staande Achtergracht Z/z. No. 17. Aan hetzelfde adres een nieuwe Usklst met 20 nieuwe Manden te koop. Te koop een Trap-Naaimaohine. Adres: Langestraat 5. P. PUINBROEK, Keizerstraat 38, Makelaar en Taxateur, TE KOOP: 2 Verlofzaken, diverse Winkelhuizen, diverse Heeranhulzen in Slation- en Plantsoenstraat, 1 Huis Weezenstraat 56a, 7 Huizen Schagenstraat IS, 25, 27, 35, 37, 69 en 71, 1 Huis Loodsgracht 25, 1 Huis Molengracht, 2 Huizen Diaconiestraat 26 en 28, 4 Hulzen de Rufjterstraat 4, 5,6 en 8, 1 Huis Hoofdgracht 3. Voorts nog meer Burgsrwoonhuizsn in verschillende straten. Te koop: ongsvssr 4000 K.G. Hooi. Aan hetzelfde adres puike Winteraardappelen, thuisbezorgd voor f 3.25, alsook een besta platts Wagen. Adres: H. MEILINK, Stroo- weg, Breezand. Huis of Huisje te koop gevraagd in Koning- of Keizerstraat (aan West zijde gelegen). Brieven met inl., onder letter C, aan BUINKER's Advertentie Bureau, Spoorstraat. Verhuizen wagens goedkoopsr wonen. Aangeboden: een bij uitstek goed gelegen, ruim Benedenhuis, 3 jaren huurverband ad f200.—, voor ruiling met Huls en Station- Tuin op levendigen stand ad f800.-, Inl. Hslder's Woningbureau, straat 5. KACHEL. Te koop aan zssr gssd» Salamander- kechsl, geschikt voer flink lokaal. Prijs 30 gulden. Adres: Stakman Bossestraat 32. Te koop een zoo goed als nieuwe Waschmachine met wringer. Brieven onder No. 84, Bureau van dit blad. Te koop een zoo goed als nieuwe Emmerkachel en een Jisgkachel met pijp- Adres: Bothastraat 16. Uit de hand te keop een 2-pits Gascomfoor met achterwsrmsra. Adres: Molengracht 3. Te koop Stoommachine, katsl sn drijf werk, Kookkstsls van 104 sn 71 iltsr inhoud, Spoelbakkon en eiken Kisten. Te bevragen: Nieuwstraat 67. Te koop esn Klnderwagen'en een Kinderledikantje. Adres: Westgracht 2. loopt U op duro looran zolen en hakken? Laat nog hedan uw schoenen voorzien van print canvis zolen in rubber hakken. Dozo zijn boolist sterker dan leer! Ook los verkrijgbaar. Prijzen zijn voor: Hoeren zolen en hakken f 1 60, 11 it H ii n 1-20, Dames 1.30, Jongens 1.15, ii ii ii n ii 0.90, (per paar). H.H. Sohoenmakera genieten rabat. Let op het adres; Mr Schoenmaker, H.dan ontvingen: Portorico, Krul, Baai en Pruimtabak 20 ets. per ons. Krul, zware en lichte Shag, en zware Braziel Pruimtabak 30 ets. per ons. Zeer grof Tabakskort 55 ets. per pond. p. st. en f4.60 p. 100, p. 1000 f 42.50. Fijne oude Vorstenlanden of Sumatra of Borneo Sigaar 6£ ct. per stuk, f 6.25 per 100. f 60.- per 1000. Ook ruwe tabak voor sigarenmakers ver krijgbaar voor spotprijzen. Vraagt prijsopgaaf. Zendingen naar buiten ongefrankeerd rembours, Tabak min stens lK.g., Sigaren minsten sper 100. PI.KERKLAAN 33, AMSTERDAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6