mmm m mies. No. «149 DONDERDAG 2 OCTOBER 1919 47e JAARGANG RedB.tour-UltaeverC. DE BOER Jr., Heldor. - Oolseo 7000 ox. - Abonnementsprijs: In de stad f 1.20, por oost I 1.40. Buitenland f 2.40. - Losse ex. 3 ot. - Advortonllin por regel 20 ot, Met 1 OCTOBER zijn ie Henen der type/reten npnieuw ver heugd. Dientengevolge wordt de abonnementsprijs van ons blad veer de abonné's in de stad met 5 cents verhoogd De prijs der gewone adver- tentlSn wordt vanaf I Octeber gesteld ep 20 cent per regel. Handeisadvertentiën en kleine advertentlën onder gaan geen verheeglng. BUITENLAND. RUSLAND. Een vredesvoorstel der bolsjewikl. Parijs, 30 Sept. Volgens een offi cieel bericht uit Washington is de Russische sovjetregeering bereid vredesonderhandelingen te openen op voorwaarden, die o.a. inhouden den val van het regime der sovjets, het ophouden van de terechtstel lingen en het schrikbewind en het verstrekken van een vrijgeleide aan twaalf bolsjewistische leiders* waaronder Lenin, Trotzki en Zi- novjef, die voornemens zijn zich naar Zuid-Amerika te begeven. Het voorstel zal niet rechtstreeks aan de geallieerden worden voor gelegd, maar aan de Fransehe en Amerikaansche diplomaten in de neutrale landen. Men verwacht, dat Wilson in weerwil van den val der bolsjewiki de nieuwe regeering niet zal er kennen alvorens een constituante is bijeengeroepen. Nieuwe nederlaag der bolsjewiki. Men seint uit Taganrog naar Konstantinopel, dat Voronege dooi de troepen van generaal Mamon- toff is genomen. Na de inneming der stad nam de cavalerie het sta tion Liski, een uit strategisch oog punt zeer belangrijk knooppunt. Mnmontoff zal nu in staat zijn zich met Denikin te vereenigen. Bij deze operaties werden 80.000 roode soldaten ontwapend, vele ge vangenen gemaakt en werd vee! oorlogsmateriaal buitgemaakt. ENGELAND. De Spoorwegstaking. Blijkbaar slaagt de Engelsche. regeering er tot nog toe vrijwel in dc gevolgen van de staking bij de spoorwegen het hoofd te bieden. In een officieel communiqué aan gaande den toestand hetgeen Dinsdag werd uitgegeven wordt o.a. gezegd: De spoorwegdienst neemt toe. De door de maatschappijenvoor bereide dienstregelingen zijn uit gevoerd. De verdeeling van le vensmiddelen blijft op bevredigen de wijze plaats vinden. Dit is voor een groot deel te danken aan den. prachtigen geest en het noeste werk der vrijwilligers. Het is mogelijk, dat de koetsiers van de omnibussen, de trams en de huurauto's en -rijtuigen ook zullen staken. Wij hebben dat allemaal voorzien en als het werkelijk tot staken komt, denken wij in staat, te zijn ook die moeilijkheid onder de oogen te zien. Wij beschikken over aanbiedingen van duizenden gewezen soldaten, die legerauto's, bestuurd hebben, in Frankrijk zoo wel als in het vaderland. Op de hoofdlijnen in Schotland is weder een beperkte dienst ge handhaafd. Ondanks het strenge posten, hebben opnieuw verschil lende machinisten, baanwachters en seinwachters zich voor den dienst aangemeld. Uit verschillen de plaatsen kwam reeds bericht over hervatting van het werk dooi de machinisten. Op den BrightouSouthcoast— spoorweg zijn twee pogingen ge daan om treinen te doen ontsporen. Troepen bewaken nu den spoor-' weg. Gewapende troepen zijn van Aldershot vertrokken om dienst te doen op de spoorwegstations en in Hydepark. De gevolgen der spoorwegsta king voor de industrie doen zich geducht gevoelen. Uit alle deelen van het land komen berichten van het stil leggen van het werk. Voor al in W a 1 e s, speciaal in het Zui den, is de toestand érnstig. Duizenden ijzerwerkers zijn reeds zonder werk. Naar verschillende plaatsen in South Wales zijn troe pen gezonden. Twintig duizend staalwerkers zijn zonder werk in het district Middlesborough. BINNENLAND. Nederland en België. De „Libre Belgique" deelt mede, dat in Belgische kringen, die Hol land geen de minste vijandschap toedragen, thans medegedeeld wordt, dat Nederland bereid is aan België het eigendomsrecht toe te kennen op het kanaal GentTer- neuzen -en volle vrijheid op de Schelde en dat betreffende de mili taire quacstie door de Alliés aan Nederland voorstellen zullen wor- Iden gedaan. In dezelfde kringen wordt er niet aan getwijfeld of Ne derland zal deze voorstellen aan- vaarden. Maximumprijzen van kaas. De minister van landbouw heeft met ingang van 6 dezer voor kaas vastgesteld de navolgende maxi mumprijzen in den kleinhandel, resp. per pond en per ons: Volvette Gouda met Rijksmerk 0.92, 0.187a; Volvette Gouda zonder Rijksmerk 0.90, f 0.18; Volvette Gouda Rabbinaal 0.99, f 0.20; Gouda 40 0.81, 0.167a; 'Gouda 30+ 0.727a, f 0.147a", 'Gouda 30+ Rabbinaal ƒ0.78, ƒ0.16; 'Gouda 20+ 0.60, 0.12; Gouda 20 Rabbinaal 0.65, 0.13; Vol vette Edammer 0.92, 0.187a; 'Edammer 40 0.827a, f 0.167=; "Edammer 30 0.74, 0.15; Edammer 20+ 0.62, 0.127a; Edammer 20 Rabbinaal 0.6C, 0.137a; Nagelkaas en witte kaas (met minder dan 20 pet. vetgehalte in droge stof) 0.42, 0.08'/». Een mijn gesprongen. De sleepboottrawler IJM. 369, Johanna, van de reederij Gebrs. Gouda, heeft Dinsdagmorgen on geveer tien mijlen dwars van Kamperduin met het net een mijn opgehaald, die sprong en in hel achterschip een groot gat sloeg. Pet voorschip bleef nog even bo ven water, zoodat men gelegenheid had een noodsein te zetten, dat Werd opgemerkt door het van Narva naar Zaandam bestemde Nederlandsche stoomschip „Itter- Mim". De kapitein van dit schip tiet dadelijk koers zetten naar de IJohanna" en nam de zes opvaren den, die inmiddels met achterla ting van alle eigendommen het vaartuig hadden verlaten, over. Er Werd nog getracht een sleepver- ftinding te maken, maar voor dat deze tot stand kwam, zonk de traw ler in de diepte weg. De schipbreu kelingen werden te IJmuiden geland. Het schip ligt gezonken op onge veer 52 gr. 48 min. N.B. en 4 gr. 19 min. Ö.L., in ongeveer twaalf ♦adem water. Trawler verongelukt. Volgens een te IJmuiden ontvangen Bericht is de sleepboottrawler M.M. 18G (Vertrouwen) van de maatschappij .(Vriendschap" op de Noordzoo veron gelukt. De bemanning is gored door hot van Hamburg naar New-Castle bo- steindo stoomschip „Groenlo". Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Volgens een bericht uit Londen aan de „Tel.", keert de leider der spoorwegarbeiders Thomas zich thans tegen de pers. Hoewel de bladen, in het bijzon der de „Times", alles woordelijk hebben vermeld wat door Thomas is gezegd, klaagt hij er over, dat de pers de oorzaak der spoorweg arbeiders niet voldoende heeft uit eengezet. Thomas verklaart dan verder, dat een afvaardiging van typografen zich bij hem heeft ver voegd en gezegd heeft, dat de door de bladen tegen de staking gepu bliceerde berichten „vergiftige" gassen" voor de andere arbeiders waren en' dat zij zouden weigeren- nog langer tot de publicatie van werken. liritsche hnringdrifters. Maandag liepen te IJmuiden elf oritsche haringdrifters binnen hunne vangsten te lossen, hetgeen in vierbond gebracht wordt met. de spoor wegstaking iu Engeland. Meerdere schepen worden verwacht, omdat de prijzen in Engeland terugloopen we gens de onmogelijkheid om de aanvoe ren te verzenden. Iu vissclierijkringen to IJmuiden con etaleert men met eenigen wrevel, dat Britten hier ongehinderd komen markten, terwijl ofnze trawlers Sn En- gelund niet worden toegelaten. TWEEDE KAMER. Dinsdag was in de Kamer aan dé orde de interpellatie-Helsdin- gen, omtrent de voornemens der tègeering in het algemeen betref fende de salarieering van de amb tenaren en van de rijkswerklieden, meer in 't bijzonder omtrent de in- vóering der nieuwe salarisregeling op 1 Juli 1919. Aan het overzicht dezer zitting "ïri het Hbl. ontleenen wij het 'vol gende: De heer Helsöingen inter pélleerde de Regeering grondig oVer hare voornemens betreffende de salarieering van de Rijksambte naren en de Rijkswerklieden en minister De Vries antwoordde even grondig namens de regee ring. De minister herinnerde aan wat de regeering reeds had ge- ddan: op 1 Jan. '19 de volle 100 vmi de Commissie-Stork toe3taan, daarna nu nog een maand salaris en thans deed ze nog een stap ver der door de 100 ook voor onge- huwden (die een kosthuis hebben te betalen) te garandeeren en bo vendien nog 20 per kind toe te zeggen voor de groote gezinnen (na het derde kind). De minister betoogde trouwens uitvoerig, aan de hand van loonstaten, dat reeds thans, dus zqnder de uitkeering van een maand extra, het Rijks personeel voor 't meerendeel meer dan 100 (velen zelfs ver daar boven) aan salaris meer ontvangt dan in 1913. Terwijl toch, volgens het Centraal Bureau voor de Sta tistiek het leven geen volle 100 (93 duurder is geworden. En wat in 't bijzonder de post en telegraafbeambten betrof, dezen zijn, in vergelijking met 1913, bijna allen ver boven de 93 vooruit gegaan; slechts vijf gevallen hoor den wij den minister opnoemen, waarin de toeneming beneden de honderd procent was gebleven. •Deze toeneming was het gevolg aeweest van den duurtebijslag en de minister was dan ook van oor- nisch te verbeteren viel aan de salarisregeling, genoeg had gekre gen. Zulk een regeling incidenteel alleen voor het P. T. T.-personeel in te voeren, was ook door de Sa lariscommissie ontraden en het was den minister niet bekend, dat ook maar één lid van die Com missie waarin ook leiders van het personeel zaten een afwij kend advies had gegeven. De heer H e 1 s d i n g e n las. te genover de cijfers, die de minjgtgr had aangehaald uit de loonstaten, weer andere cyfers voor (betref fende P. T. T.-personecl te Rotter dam en Amsterdam), die daarmede niet in overeenstemming waren. En hij betoogde, evenals andere leden, dat de minister een onjuiste vergelijking maakte tusschen 1913 en 1919, aangezien het personeel in dien tijd periodieke verhoogingen had gehad, die dus in mindering hadden moeten zyn gebracht. Waarop dc minister weder ant woordde: Neen, het is alleen de vraag, of het personeel thans sala rissen ontvangt, waarvan het niet minder kan rondkomen dan in 1913, salarissen dus die minstens hooger zijngesteld, dat men het nu eenmaal noodig vindt, dat lagere beambten zich volstrekt geen bijzondere beperking als ge volg van den oorlog hebben op te leggen zooals hoogere dat moe ten doen. De heer Helsdingen echter vond, dat de bezittende klasse de schuld draagt van den oorlog en dat dus de arbeiders de financieele gevol gen ervan niet mochten ondervin den. En hij stelde twee moties voor, eene die een extra-uitkeering van nog een maand salaris voor ,de ambtenaren vroeg en eene, waarin 200 ineens, benevens een uniforme regeling en spoedige in voering van terugwerkende kracht tot 1 Juli 1918 voor de Rljkswerk- jieden werd gevraagd. Er volgde eenig debat over deze moties. De heer Bomans achtte de stelling, dat het personeel het thans eigenlijk beter moet hebben dan vóór den oorlog, in strijd mei bet betoog van den heer Van der Waerden in „Het Volk" en met de ralctijk der gemeentelijke loonen i e Amsterdam. De heer Bomans was overigens de regeering vooral erkentelijk voor den nu toegezeg den kinderbijslag en zou tegen de beide moties stemmen, alleen reeds pm de strekking van politieke agi tatie, die er in stak. De heer Ketelaar daarente gen, erkennend, dat de regeering al heel wat had gedaan voor het personeel, was nochtans van oor deel, dat ze de telkens weer wisse lende omstandigheden nu eenmaal niet kon bijhouden en meende dat, daar er in den oorlog toch al zoo veel geld voor minder nuttige din gen was uitgegeven, de millioenen van deze moties nu ook maar moesten worden gevoteerd. De heeren Van Ravesteyn dn W ij n k o o p vonden dat, aan gezien de regeering door haar maatregelen mede schuldig was aan de duurte, zij de financieele gevolgen ook moest dragen. En eerstgenoemde diende een motie in, waarbij een minimum-loon van 32.50 werd geëisebt. Hetgeen den heer D u y s deed opmerkendat dit nog 1.50 bleef beneden het minimumloon der gemeentewerk lieden van Zaandam. Minister De Vries antwoord de, dat er met de regeering wel viel te praten-over individueele geval len van onredelijke salarieering, maar dat zij niet voornemens was, over de geheele linie nog verder te gaan dan ze gegaan was. De moties werden alle drie ver worpen. Die van den heer H< dingen betreffende de ambtenaren met 49 tegen 36 stemmen (rechts tegen links, met afwijking van den heer Van der Laar rechts en de heeren Van Doorn en Niemeyer links). De andere motie-Helsdin- gen werd verworpen met 52 tegen 33 stemmen (rechts-links met af wijking van den heer Van der Laar rechts en de heeren Van Doorn, Fock, Niemeyer, Van Rap- pard en Dresselhuys links). En dc motie-Van Ravesteyn met 60 stem men tegen 21: die der revolution- nairen en der S.D.AJP. dergelijke berichten mee te wlUn deel, dat het P. T. T.-personeeV daardoor, afgezien van wat ertech- Vergadering van Dinsdag 30 Sept. 191'J. Voorzitter de Burgemeester. Afwe zig aanvankelijk do heer Grunwftld, verdor do hoer Baak. Omtrent de Notulen wordt door den heer de Zwart eene verklaring afge legd ter zake van eeuige onjuiste me- dedeelingen, door den heer de Geus in den Rand gedaan. Spr. had destijds niet do gelegenheid die onjuistheden te her- stollen, verzoekt, echter acte van zijn opmerking. Zal in deze notulen worden opgenomen. De heer H o y b 1 o k verzoekt niet later te willen vergaderen dan tot 11 uur, zulks met het oog op de vele op de publieke tribune aanwezige arbei ders, die morgenochtend weder vroeg tijdig op hun werk moeten zijn. (De vergadering was voorafgegaan door een langdurig comité-generaal, zoodat eerst te ongeveer negen uur de open bare vergadering aanvangt). Dc Voorzitter antwoordt di hoor Heyblok, dat dit al meermalen verzocht, is, maar hieraan heel moeilijk do hand kan worden gehouden. Zoov mogelijk zal met het verzoek rekening worden gehouden. Aau de orde is thans: Ingekomen stukken en mededeelingen. Dankbetuiging van J. G. Verheul c. voor de verhoogde salarisregeling. Goedkeuring op: a. het schoolgeldkohier voor de scho len 1—7b, dienst 1919; b. de raadsbesluiten van 20 Augustus 1919 tot voldoening uit den post voor onvoorziene uitgaven. Kon. besluit van 2-1 Juli 1919 (Stbl. no. 507) tot onteigening van eenige gronden in deze gemopnte ten behoeve van vestingbouw. Ter goedkeuring wordt aangeboden de begrooting van den Armenraad voor het dienstjaar 1919. Voorgesteld wordt'de gevraagde goed keuring to verleenop. Naar aanleiding van dit laatste punt merkt de heer Staalman op, dat de begroeting ingekomen is in Augustus, terwijl erin gesproken wordt van dc aanstelling van een armbezoeker d.d. 1 Juli. Dit laatste is ook geschied, en spr. lijkt bet thans wel wat zot, dat een begrooting moet worden goedgekeurd, waarvoor do gelden nl zijn uitgegeven. Hoe staat, vraagt spr. voorts, dc Raad tegenover de benoemingen door den Armenraad? Heeft dc Raad er iets mee tc maken? Spr. bijvoorbeeld is er tegen, dat de Armenraad een armbezoeker heeft, aangesteld. Deze kwestie behoort niet tot. de competentie van dien raad, zij hoort thuis bij liet armbestuur. De Armenraad is een centrum van admi nistratie, van studie on van belang stelling. Maar de bemoeiingen mot de armlastigen bohooron niet tot zijn res sort. Evenmin onderzoekingen omtrent armlastigheid. Hoe wordt, vraagt spr. verdor. de Armenraad gevormd? Hoe ontstaat de lijst der candidaten? Spr. meent, dat hier namen op voorkomen van twijfel achtige waarde en zou die lijst gaar- no ter inzage ontvangen. De hoer Adriaanso antwoordt, den heer Staalman op enkele punten, Hoe de Raad precies staat tegenover den Armenraad, kan spr. op het, oogen- blik niet zeggen; hij is nóg te kort wethouder en niet, in alle dingen inge werkt. Wel kan spr. zeggen, dat de Raad niet de bevoegdheid heeft wijzi gingen iu deze begrooting to brengen: hij kan haar alleen aannemen of ver werpen. Bij Ged. Staten berust de be voegdheid om wijzigingen aan to bron gen. Wat. de wijze van indienen betreft, die is dit jaar eenigszins anders dan vorige jaren, tengevolge van ernstige cn langdurige ziekte van den .sccreta- Spr. is liet eens met don lieer Staalman, dat de Armenraad een ooi lege van studie is. maar de regeling, zooals die thans bestaat, is met we- derzijdsoh goedvinden aldus gemaakt. Overigens zal spr. den heer Staalman volgende vergadering nader ant woorden. .Dc hoor Staalman vraagt, indien de Raad besloten hoeft een armbezoe ker aan den Armenraad toe te voegen, een volgend maal die benoeming niet aan den Armenraad op te dragen. Deze zaak is niet voldoende serieus behandeld. Nadat de heer Adrioanse een schrijven van den Armenraad heeft voorgelezen, naar aanleidiug waarvan een besluit is genomen destijds, merkt de heer Staalman alsnog op, dat het geenszins zijne bedoeling was den ijver en de capaciteit van don secretaris van den Armenraad aan kritiek to ondcr- crpen. De stukken worden vervolgens voor kennisgeving aangenomen. Schadevergoeding. Voorstel om afwijzend te beschikken op het verzoek van de N.V. Stooniwns- scherij „den Helder" om teruggaaf van door haar betaalde schadevergoeding ad ƒ102.96. Den hoor v a n O s komt het stand punt van B. en W. in dezon onjuist voor; het betreft hier een zuiver on geval, waarvoor do Stoomwasscherij de gevolgen zou moeten dragen, hetgeen niet billijk is. De Voorzitter merkt op, dat natuurlijk niemand met opzet een lan taarnpaal omrijdt. Evenals Dij aanva ring op zee, waar de reederij dc schade nioet betalen, moet hier toch ook door de betrokkene de schade vergoed wor den. Ovroigens is geenszins gedreigd met gasafsnijding, zooals de hoer van Os schijnt'te meenen. Het voorstel wordt vervolgens aun- jnomen. Verordening. Voorstel tot vaststelling eener Ver ordening betreffende de bedrijven van Goud- en Zilversmedon en tot intrek king van enkele artikelen dor Alge- eene Politie Verordeuiug. Op voorstel van den heer B i e r s t e- e r aangehouden teneinde voor de overtreding in art. 2 genoemd eene itrafbepaling iu het leven te roepen. Rechtsgeding. Voorstel tot liet. voeren van een rechtsgeding tegen de N.V. Witte Bios coop en de Cinema Palace. Held. Crt. 27 Sept. Den lieer Spruit komt het niet ge- wenscht voor dit rechtsgoding te voe- Spr. voorziet oen bedroevende strijd. Wint de gemeente bet. dan krijgt zij ƒ3400.—, verliest zij het daarentegen, dan zal zij alle andere ge heven boeten terug moeten gevon. En dat is een aanzienlijk bedrag. Laat men dit proces niet beginnon, spr. is bang /oor den uitslag. De Voorzitter hoeft do zaak be- iproken mot mr. Kappeyne, dio er borg .oor staal, dat de zaak zal worden ge ronnen. Daaromtrent koestert spr. gcene vrees. De hoer Spruit Maar de advocaat van de tegenpartij beweert natuurlijk precies hetzelfde, eu wellicht, is dc rechtbank van eene andere meenini dan die van mr. Kappeyne. De Voorzitter: De reputatie va: een mr. Kappeyne etaat ons borg. Do heer Staalman geeft in ovei weging te besluiten, dat, indien bin nen 2 maal 21 uur een minnelijke schik king wordt getroffen, het proces niet zal doorgaan. De Voorzitter antwoordt, dat de tegenpartij eenvoudig heeft te betalen. Dan zal natuurlijk het proces geen voortgang hebben. Het, voorstel wordt vervolgens aan genomen. Tegen stemt de heer Spruit, de jlieer Schoeffelenherger blijft buiten stemming. Vaeantietoesiag. Voorstel om afwijzend te beschikken op het adres van de afiL Heldor v. d. Ned. Bond van Werklieden in Open bare Diensten en bedrijven, inzake ver- leeiiing van vaeantietoesiag auu brui wachters. De heer van Os vindt het nogal kleintjes opgevat- om deze menschen, die'den geheelen dag op hun post zijn, uit te sluiten van een vacantietoeslag. De Voorzitter verwijst naar het raadsbesluit, waarin staat, dat zij, die een vaeantietoesiag genieten, hun hoofd best aan moeten hebben in gemeente lijken dienst.. En dat is hier niet het geval. De wethouder Verslogen zegt, dat het. standpunt van den lieer van Os onjuist is. Er zijn meerderen, die uit- gesloton zijn, en als do heer van Os een lans breekt voor de brugwachters, mort hij de andere categorieën er ook in botrekken. Dc heer van Os merkt op, dat de klokkenist, en meer andere menschen ilcchts enkele uren van den dag dienst doen. Do brugwachters echter, zijn den geheelen dag op hun post, al moge hel dan waar zijn, dat. zij wellicht maar gedurende enkele uren dienst doen. De heer Verstegen: Laat ile heer in Os dan met een desbetreffend voor stel komen. De heer van Breda heeft zelf meegewerkt tuin het raadsbesluit, aaraan wij ons thans te houden hebben. De heer van Breda wil, nu hij er door den wethouder wordt ingehaald, zich hieromtrent even verdedigen. Spr. heeft juist wel een vaeantietoesiag wil len geven, on is het in dezo geheel oens inot den heer van Os. Waarvoor is thans een nieuw voorstoi noodig'? Er is een adres van de brugwachters, laat de Raad daar gunstig op be schikken. De heer Schoof feleaberger merkt op, dat. de sollicitanten er in hun adres uitdrukkelijk op wijzen hun lioofdbestaan wèl in dienst, der ge meente to hebben. Laat men hen per centsgewijze doen deelen iu oen va- antietoeslag. Het is nu toch al te sneu -oor hen. De hoer Verstegen; Dat is het oor hen. die er dan nog buiten vallen, ook. Wil men alle gemeente-auibtenu- ren een vaeantietoesiag: geven, dan moet de Raad dat bepalen. De lieer Adriaunse, die vroeger n pleidooi beeft gehouden vóór de brugwachters, is destijds gezwicht voor rgumentatie, dat zij niet hun hoofd- bestaan in gemeentedienst, hadden. Spr. heeft dit bestreden door te zeggen, dat hun andere inkomsten niet van dien aard waren, dat ze geacht kondou wor den hun hoofd bestaan te vormen, maai de Raad ging niet met deze zienswijze mede. Spr. moet zich dus refereeren aau hetgeen de heer Verstegen hierom- ent opmerkte. Het voorstel van B. en W. wordt ver volgens aangenomen niet, 13 tegen G stemmen. Tegen do heeren Hchoeffelen- berger, van Os, van Breda, Staalman, Bot en Spruit. Verordening uitbetaling onderw. jaarw. Voorstel tot vaststelling eener ver ordening tot regeling van de wijze van uitbetaling der onderwijzerejanrwedden. Aangenomen. Huurwaarde hoofden v. scholen. Voorstel tot vaststelling van hot be drag der huurwaarde van de door dc gemeente voor de hoofden der scholen beschikbaar gestelde woningen. Aangenomen. Hoofdakte mej. v. Aken. Voorstel om afwijzend te beschikken op het adre3 van mej. A. H. van Aken, ora een vergoeding voor het bezit der hoofdakte tijdens het vervullen van tijdel. diensten. De heer Heyblok merkt op, dat in bot adres gezegd wondt, dat een jaar geleden eenzelfde verzoek aan den Raad is gericht, waarop adressante nooit antwoord heeft gekregen. Na onderzoek deelt de Voorzitter mede, dat in Nov. 1917 dit verzoek in gekomen is. Toen is aan de Vereeni- ging van Nederl. gemeenten inlichtin gen verzocht omtrent dit geval, en op haar advies afwijzend beschikt. Ech ter schijnt verzuimd te zijn dit aau adressante te berichten. Do lieer Heyblok vraagt, waarom tijdelijke onderwijzeressen dan vergoeding krijgen voor acte Franseb? Do Voorzitter antwoordt, dat indien les gegeven wordt in Franseh, daarvoor natuurlijk botaald wordt. Op oono opmorking van don heer Staalman antwoordt, do hoer de Ven, dat de wet niet toelaat voor tij delijke o derwijzors vergoeding voor het bezit der hoofdacts te geven. Conform besloten. een 50000.gomoeid, welke som ook aan de christelijke school zal moeten besteed stelt spr. voor alsnog over te gaan tot een ambtelijk onderzoek of werkelijk zoovele ouders zich uitspre ken tegen de openbare school. Do heer van Breda zal niet diep op de zaok ingaan. Eerst hoeft de lieer de Zwart, meegeholpen aan de oplos sing, en nu dio er is, komt hij met Óen' andere puzzle. Zoo blijven wij in de misère zitten. De heor de Zwart, die meegeholpen heeft aan dit voorstel, dient thans ook de consequenties ervan to dragen. Den heer Bok heeft hot leed gedaan, dat men eene oplossing gevonden heeft door loting. Loting hoeft alleen diin plaats indien ergens dc stemmen slaken on hot lot beslist wie gekozen is.'Maar oen sehoolbouw bij verloting is iets nienws en dat het zoover gekomen is is voor velen in de gemeente een teleur stelling geweest. Het besluit om eene openbare school te bouwen is genomen, weliswaar niet in openbaren raad, maar het dient niettemin gehandhaafd te worden. Ware de beslissing van het lot omgekeerd geweest, dan zou niet zoo veel stof zijn opgejaagd. De lieer van L o o constateert, dat dc nieuwe raadsleden aanvankelijk nog weinig van de zaak afwisten. Thans weten we meer. Er is een raadsbesluit tot_ bet bouwen eener openbare school. Daarna is weer onder de inwoners een onderzoek ingesteld, en spr. verbaast zich thans over dit voorstel. De statis tieken en stemmencijfers bij verkiezin gen wijzen uit, dat zeker 70% van de bevolking aan de Doggersvaart links is. Nu de bouw eener openbare school is uitgebleven, schijnt men propaganda te hebben gemaakt, voor een christelijke. Nu heeft weliswaar de heer van der Veer gezegd, dat deze christelijke school zoo neutraal mogelijk zou zijn, maar dat bestaat niet. M. de V. Wie heeft ooit gehoord van een christelijke school, die neutraal is? Spr. heeft per soonlijk niets tegen christelijk onder wijs. en spr. zou er zich tegen hebben verzot indien hier een openbare school zou-worden opgedrongen aan voorstan ders van christelijk onderwijs. Maar iu de geheime zitting is gebleken, dat de meerderheid links is. Het raadsbe sluit moet dus gehandhaafd blijven en die nu. ofschoon van links, 'vóór de school hebben gestemd, zullen straks toch aandringen op een open bare school. En dan moet de gemeente toch aan. Dc heer de Zwart vraagt om zijn •oorstel het, oerst aan de orde te stel len. Wordt, het. verworpen, dan kunnen ile discussies over het, voorstel van B. en W. geopend worden. De heer Adriaanse: We zouden dan afwijken van den regel. Er ie oen oorstel van B. en,W. daarnaast een ander. Wat moet nu het eerst aan de Oidc komen? De heer do Ven: Als er een voor- 1 aan de orde komt en or bomt een ander tot verdaging want daarop komt het voorstel van do heer de Zwart •aktisch neer is er niets tegen dit eerst aan de orde te stellen. Intrekking besluit slichting O. 1 oorstel tot intrekking van Raadsbesluit d.d. 22 Februari 1919 tot stichting van een o. 1. school aan de Doggersvaart. Held. Crt. 27 Sept. Namens het College vau 11. en W. deelt do Voorzitter mede, hoe het Collego er toe gekomen is dit voorstel thans aan den Raad aan te bieden. Nadat de vorige raadszitting gehou den was, kwam een verzook in van de Protcstantsche Schoolvereenlging en de Raadscommissie voor het onderwijs om gezamenlijk besprekingen to houden i aldus tot de stichting vau hooi. Het bleek echter niitl mogelijk te zijn tot overeenstemming te lcomcn uko de kwoslio openbare of bijzon dere school. Wel was men hrtt er over eens, dat het niet iu 't belang was hot onderwijs om twee scholen: te bou wen. Men kwam toon op hot r.dee om het lot to laten beslissen. Eene verga dering werd uitgeschreven, wuarvj spr. voorzitter was, en waar men zi unaniem vereenigde met het voorstel om het lot to laten beslissen, ilcn bond zich wederzijdseh geen andere school to bouwen. Hot College, dat tegen hot bouwen iu twee scholou was, heeft: gemeend nu het lot de christelijke sdhool ■S, eu wetend, dat do inoerderlioid den Raad eveneens «5p liet stand punt stond vau ééne school, he»eft se meend thans dit voorstel te moeten dienen. Do heer de Zwart Sieeft aanvan kelijk aau dit. voorstel zijne medewer king verleend, teneinde bené oplossing te krijgen en to voorkomen, dat twee scholen gebouwd werden. Die mede werking geschiedde op de'aan spr. tei beschikking staande gegevens. Sindi dien zijn echter andere gegevens strekt., waardoor spr. zijn aanvankelijk ingenomen standpunt hjeeft moeten zigen. Een voorstel tot het instellen vau een ambtelijk ondei-zoek te Koe- gras werd destijds, onvoldoende onder steund. Yooral ook omdat de aanvankelijk aan den Ruad verst,rekte cijfers voor jlen bouw eener opeisbare school geheel onjuist zijn gehleke/i tc zijn, wel vei van oen tf>n, is uief den bouw slechts De heer Adriaanse betwijfelt of pogingen van den heer de Zwart, die ongetwijfeld met de beste bedoe lingen zijn gedaan, wel in het belang der zaak zijn. Elke vertraging toch zal do zaak schaden. Doel was een gezon den toestand to scheppen, een goedo op- ssing to krijgen, die heide pertijen zou bevredigen. Unaniem is de thans govolgde wijze goedgekeurd. De zaak echter wat breed uitgemeten. Do heer G r u n w a 1 d (inmiddels ergadering gekomen) antwoordt den heer Adriaanse, dio zegt, dat ten onrechte stof wordt opgejaagd. Een groot deel van de burgerij is het niet oens met B. en W. De hoer Adriaanse spreekt, van het scheppen van een ge zonden toestand, maar de toestand wordt juist ongezond. Er is geen spra- ';o van, dat unaniem de stichting van in bizondore school goedgekeurd is, omdat spr. zich van den aanvang af tegen de stichting verzot heeft. Spr. acht het niet noodig een breed betoog té houden, tenzij liet voorstel-de Zwart srworpen wordt. De heer Ilcyblok verklaart op de geheime raadsvergadering, waarin tot •loting besloten werd, niet aanwezig to zijn geweest en niet wil beschouwd worden als voorstander van verloting. De heor Biersteker wil ook het voorstel do Zwart steunen. Eerlijk heidshalve is spr. verplicht vóór het' oorstel B. en W, te stemmen, maar er grondige bedenkingen zijn gere zen waarvan de lieer de Zwart «preekt wil spr. die ouder de oogen zien. Dan moot de toestand zuiver zijn n kan uit zoo n onderzoek blijken wat na alle praatjes waar is. Spr. zal (laaeom stemmen vóór liet voorstel de Zwart: wordt hot verworpen dan zal spr. niettemin vóór hot voorstel B. W. stemmen. Do heor van der Veer wenscht en kort woord te zeggen. Als de ting anders was uitgevallen, zou geen woord over gezegd zijn. Spr. zal togen het voorstel de Zwart stemmen. Do heor van Os vindt het vreemd, dat de Commissie als oen weerhaan om gedraaid is. De geheele opzet is om het voorstel van B. en W. van do baan te kogelon. Spr. vindt deze houding mis ;olijk. 't Lijkt nergens naar om nu de lak nog weer te willen rekken. Als het zoo gewichtig was, moest vau uit; Koegras een protest gekomen zijn. Nu, "wordt, or van buiten uf de oppositie op-! gelegd. Spr. neemt het den heor de: Zwart kwalijk, dat hij het oor leent! aan oude wyvenpraatjes. Morgen is er misschien woer wat. anders. Spr. zal stommen vóór het voorstel B. en W. Do hoor Schoeffolenberge ofschoon een bizonder tegenstander der bizondere school, is thans voorstander qn de bizondere school te Koegras. pr. vraagt naar de oorzaken waardoor het gemeentebestuur zijn plicht ver zaakt heeft en de helnngen van het on derwijs verwaarloosd. Do Christel ijken' zija heel wat. actiever geweest De Voorzitter; Op het oogenblik is alleen aan do orde het voorstel van den heer de Zwart. De heer Schooffelenbc Maar het kardinale punt is de vorkeer- do politiek van het vroegere gemeen tebestuur en den ouden raad. Ook spr. wil geen twee scholen en zal daarom vóór het voorstel van B. en W. stem men trots zijn socialistische gevoelens. De heer Grunwald heeft nimmer een meer idioter redeneering gehoord dun die des heeren Schoeffelenherger. De oude rand zou de belangen van. hot onderwijs verwaarloosd hebben. In geen enkele gemeente is zooveel voor het onderwijs gedaan als in de ouzo. De heer Schoeffelenherger weet er totaal niets van. De r z i 11 e r moet den heer Grunwala voor deze uitdrukking tot de orde roepen. De hïfer G'rtfn w nl d- En do hoeren an Os en Sehoeffolenfcerger, - dio m g heel wat minder parlementaire uitdruk kingen^ bezigden, laat u spreken! Eenige hieruit gévolgite 'woordenwis- Jing 'is 'wegens de snelheid der inter rupties' miet weer té goven. De lieer r n n w a M, tenslotte voortgaande, zou willen; dpt de heer Sch. zich eerst de hoogte stelde van de zaak. Hij dan zien, .dat in de laatste jaren bij verschillende gelegenheden ontzet tend veel vooy het onderwijs gedaan is. De heer Sch. m^ig niet, zeggen, dat de onderwijsbelangen verwaarloosd zijn. Ten opzichté van don sehoolbouw te Koegras is 0911 fout gepleegd, zelfs wil spr. zeggen oeh groote fout, maar men mag hier niet genernliseeren. De heer Biersteker zal alleen den heer van Os beantwoorden. Deze heer gebruikt wat minder parlemen taire uitdrukkingen, doch dat zij hem vergeven doordat hij nog eerst kort raadslid is. Maar spr. ontzegt den heer van Os het recht'tc zeggen, dat'de zaak door het voorstel de Zwart met opzet verdoozeld en vertraagd wordt. Van het begin af Js getracht een reëele en bevredigende oplossing te vinden Men meet niet beginnen met verdachtmakin gen, maar zich op het standpunt plaat sen dat beide partijen de zaak eerlijk bekijken. Tegen de woorden van den heer van Os moot spr. alzoo opkomen. Een voorstel als thans is ingekomen om een ambtelijk onderzoek, moet. wor den aangegrepen teneinde dan het liclit, alles te kunnen laten vallen. Spr. zou echter willen dat dit onderzoek zeer spo^jg plaats had, liefst morgen. De heer van Os blijft bij zijn be wering, dat twee leden van do Com missie, die er op uittogen en het aan- ankelijk roerend met elkander eens waren, au weer wat gehoord hebban en omgedraaid zijn als het. blad van een boom. Nu «preekt, do heer Bierstekor wantrouwen, tnaur als straks ge stemd wordt'over het voorstel-Bierste- ker, gaat dat van B. en W-. van de haan. De heer Biersteker antwoordt, dat men 2lCh niet schriftelijk verbon den heeft. Spr. woord is zoo goed als zijn handteekening, daarop kan de heer an Oa gerust zijn.. Als straks blijkt, dat van alle praatjes niets waar is, is veel m«er reden vóór het voorstel 3. en W. te stemmen. De heer van Os begrijpt de situatie niet, anders zou hij niet zoo praten. De heer Kuipe+ De Voorzitter heeft straks gezegd, dat beeloten was [ïch bij de uitspraak van het lot neer e leggen. Es waren schriftelijke en mondelinge Verklaringen, maar spr. heeft óók vu voorstandera der chr. school gehoord, die zelden: we bouwen tóch. En de' voorstanders der openbare fehool blijven er toch ook. Als die hot verlangen moet 'or toch gebouwd worden. De heer Staalman zal stemmen tegen het voorstel de Zwart. Het pres tige van B. en W. Wordt thans in ge vaar gebracht. "Welken indruk moeten Koegrassers wel van den Raad krij- 1 en? Er ie geloot, gestemd, dit is waas, wat een rare. boel in den Hel- i er, zegt men. En door de Koegrassers zelf wordt geen kik gegeven. Men legt i ich neer bij hetgeen, B., en W. doen uilen. Ia het, .vraagt,spr., in het be lang v^n Koogras als er nu weer uit stel komt? Een volgend maal zijn er 'eer andere, praatjesmakers geweest die Wat anders bobben uitgedacht om de zaak te verdagon. Er is nog,oen andere reden voor 6pr. om tegen het vooratel-de Zwart te f temmen. Stel, dat .een christelijke aphool gebouwd wordt, en er blijkt be hoefte aan een openbare, dan belet niets nog oen openbare te bouwen. Maar dan blijkt er behoefte te bestaan, t ians maakt man zich op unfaire wijze "e zaak af. De hoer dc Yeu zot uiteen, dat het rfiet^de schuld was va'h 't college dat de aanbesteding niet direct plaats had. Toen het extra 'subsidie door het Rijk was afgowozon, móest "het bestek op nieuw naar cWh ëittrlcte-schoolopziener. Na nog otcigé discussies wordt het voorstel de Zwart' aangenomen met 12 tegen 8 stemmen. Tegen do heeren driaanse, Wn Os',' van Breda, Staal man, Bot, van, dor Voer, Spruit en Sehoeffelènbereêr. Ifet^ voorstel bedoelt bjj de belanghebbende ouders te onder zoeken of zij vpór zichzelf openbaar of bizonder onderwijs voor hunne kinde ren verlangen. Ölt onderzoek zal door de ConuBlkciè voor Onderwijs ge selleden. Subsidie. Voorstel jtfwij'teml te beschikken op het. adr<u ven J\ot Centraal Bureau van den Nèderlaudschen Volkszang- t>nd. tot toekenning van een subsidie. Held. Crt. 27 Sept. De heer van ftreda gul tegen dit .parate! stemmen omdat spr. het niet. eens is mst de motieven van B. en W. Anngenomen met. do stemmen dor hee ren Staalman, van,, Breda en Bot tegen. De heeren van der V?9f en Spruit blij ven buiten stemming. Ontslag ambtenaar Burg. Stand. Voorstel tot het verleeneji van eer- vfil ontslag aan de bóeren R. de Gefia en W. Poll als oübez. ambt. V. d. Burg. Stand. Verleend. Rekening courant'. V 00i»tel tot het openen van een Re kening-Courant met de Bank van Wis- sélink. Ter bespreking hiervan gaat de Raad in comité-generaal. Na heropeningvan den openbareu raad, deelt de Voorzittei mede. dat hieromtrent nog ia ingekomen een sohrlj ven.van .de Nationale Bankvei - eoniging en de Middanatandscredietbank voor Helder e. o., waarin het den vo- rigen keer gedané 1 verzoek om te mo gen mededingen wordt ingetrokken, ondor vóorwaarde dat de Bank van Wisseliuk voor den duur van één jaar concessie verleend worde en dat 11a een jaar een der andore banken ifo zaken afwisselend mag behartigen. (De V'o tor verklaart deze véofwaardzinVRdr bét College onaan nemelijk. Doel van het voorstel is een bankyereeniging te hebben, die al de finrftitleele^akbü <fdf gemeente behar tigt en Zich dus in de finantleele posi tie der gemeelde Inwerkt; En dat kan niet als men telkenB bij eene andere instelling gaat. De ondervinding van dezen zemer, toen de gemeente in geld-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1