HELDERSCHECOURANT VOGELVRIJ Na. BISt DINSBAS 7 OCTOBER 1918 47* JAAR9ANO Mot 1 OCTOBER zijn Ba iaanaa Bar typo/rafan apnlauw var- heagB. Dlantangavalga waadt da abannamantaprlja van aaa blad vaar da abanni'a In da stad mal 6 canta varhoagd. Oa prlja dargawana advar- tantldn wordt vanaf 10ctabar gaatald ap 10 cant par ragal. HandalaadvartantlBn an kleine advartantltn ander gaan gaan varhoaglng. Werkverschaffing. Van de goede gewoonte om de voorstellen aan den gemeenteraad zóó tijdig te publiceeren, dat be spreking daarvan in de pers vóór de behandeling In den Raad eenig resultaat kan hebben, komt den laatsten tijd niet zoo heel veel terecht. Wij willen ons door deze min der gunstige omstandigheid er niet van laten terughouden om enkele opmerkingen te maken over het voorstel van Burgemeester en Wet houders om, als middel tot ver schaffing van werkgelegenheid, een aantal meer of minder wegen de werken te doem uitvoeren. De gedachte, waarvan het Col lege uitgaat, is ongetwijfeld juist: de beste wijze om de werkloosheid te bestrijden is verruiming van werkgelegenheid en verruiming van werkgelegenheid geschiedt op de beste wijze, wanneer men wer ken laat uitvoeren, die toch reeds op het programma stonden om binnen niet te langen tijd te wor den aangevat. Wij missen echter in de voor dracht van het College enkele din gen. In de eerste plaats eenige ge gevens omtrent den stand der werkzaamheden aan het spuikja- naal, omtrent het getal der daar aan te werk gestelde personen en omtrent de mogelijkheid om dit aantal uit te breiden. Zooals uit ons artikel over het nieuwe uit breidingsplan is gebleken, zijn wij, vooral met het oog op de ten uit voerlegging van dit plan, groate voorstanders van het graven van het kanaal. Onze opmerking is dus in geen enkel opzicht het gevolg van een minder welwillende ge zindheid ten aanzien van dit week. Maar de vraag schijnt ons toch ge wettigd, of dit werk, dat in uitvoe ring is, niet in meerdere mate als middel van werkverschaffing zou kunnen worden benut. De werken, welke Burgemeester en Wethouders willen doen uitvoe ren, zijn, behalve die, welke ver band houden met de bebossching der Donkere Duinen en het egali- seeren van het oude beltterrein, alle bestratings- en riolerings werken. De vraag, welke beteekenis zij als middel tot werkverschaffing hebben, wordt niet alleen beslist door het bedrag hunner kosten en de sommen, welke daarin aan ar- beidslooncn begrepen zijn, maar door het getal werklieden, dat te- ge 1 ij k kan worden te werk ge steld en den tijd, welke de uit voering der werken zal vorderen hieromtrent ontbreken in de voordracht van Burgemeester en Wethouders alle bijzonderheden. Wanneer men met een kleine ploeg werkvolk begint en gelei delijk al deze rioleeringswerken uitvoert, zal dat wel een heelen tijd vorderen, maar het getal men- schen, dat men ermee helpt, zal betrekkelijk gering zijn en het ge- heele werk voor de bestrijding der werkloosheid van weinig beteeke nis. Wanneer men a raison van 237900.misschien 10 der werkloozen aan arbeid helpt, b e- s t r ij d t men de werkloosheid wel, maar dan blijft daarnaast nog zoo ontzaglijk veel te doen over, dat men wel graag zou vernemen of de overige 90 uitsluitend op de werkloozenkassen en op de liefda digheid aangewezen zullen zijn, en welk deel der daaruit voortvloeien de kosten b.v. maandelijks ten laste FEUILLETON. DOOB DAVID HENNESSEY. 59) „Je zegt. dat het een groote mijnheer is met sporen aan, die er uit ziet als een officier, en hij weigert, zijn naam op te geven of te zeggen, waarvoor hij komt. lleb je gezegd, dat ik bezoek had?" „Ja zelcor, Sir James," antwoordde, de bediende, „maar hij bleef aandringen- dat ik U zon zoggen, dat een heer U Toor dringende zaken onmiddellijk Wenseht te spreken." De advocaat wendde zich tot zijn vrienden en zeide: "U wilt me zeker wel een oogenblik oxcuseeren, heereu? Er is iemand, die mij dringend wenseht te spieken. Luitenant, u wilt zeker wel zoo goed zijn, de deur achter mij te sluiten, dat is veiliger. Wanneer ik terugkom, zal ik driemaal kloppen1." Vijf minuten gingen voorbij, en tien, en een kwartier; toen boorden de drie mannen, die met het souper klaar waren en een sigaar hadden opgestoken, de huisdeur dicht slaan. Een minuut later werd er driemaal op de-deur geklopt. De luitenant hi te zich om die open te maken. Het, was Sir James Bennet t; i zoo wit als een doek. Zonder ietw te zoggen, ging hij aan de tafel zitten'en schonk zich een glas port in, dat hij in -'-n teug leegdronk. „Heeren," zeide hij met een vrc— zachte stem, „zoo iots merkwaardigs ia van de gemeente komen kan. Een derde punt is het volgende: Burgemeester en Wethouders schrijven, dat de voorgestelde wer- Jcen de gelegenheid bieden om ook de meest ongeschoolde krachten aan werk te helpen. Eenige over drijving schuilt vermoedelijk wel ;tn deze mededeeling. Onder de werken neemt n.1. het straatwerk geen onbelangrijke plaats in. Het bestraten der 310 M. lengte van de Ruyghsloot tot Onrust zal 12530.kosten, in welk bedrag slechts 2606.aan arbeidsloon begrepen. Ook onder de sub c en d genoemde werken (rioleeren en verbeteren van Polder- en Brakke- veldweg) neemt het straatwerk geen onbelangrijke plaats in. Bij dat straatwerk kan men, als men werkelijk wil, dat er gewerkt wordt, buiten de stratenmakers (vaklieden) slechts zeer enkele an dere menschen te werk stellen. Als middel tot bestrijding der werk loosheid is straatwerk dan ook van geheel ondergeschikte beteekenis. Een andere vraag betreft de ver houding der voorgestelde werken tot het nieuwe uitbreidingsplan. Het nieuwe uitbreidingsplan vraagt den aanleg van straten en wegen. Zal men daarbij echter op de meest economische wijze te werk gaan, dan moet die aanleg dóór geschieden, waar ook het eerst gebouwd zal worden. Men moet met den straataanleg de bouwnijverheid wel vooruit zijn, maar toch niet al te veel, om ver lies van rente te voorkomen. Wan neer nu, zooals wjj meenden, dat vast stond, de ten uitvoerlegging van het nieuwe uitbreidingsplan met de gronden achter het Kanton gerecht zal aanvangen, dan is er ruimte tot twijfel, of het wel juist gezien is om thans tevens het ge deelte van den Polderweg van den Watertoren tot de Sluisdijkstraat, het gedeelte dus, waarlangs nog geen bebouwing is, als weg, waar aan onmiddellijk gebouwd kan worden, te gaan in orde maken. Houdt dit met verder strekkende plannen verhand, dan was het ge- wenscht, dat deze werden bekend gemaakt, eer dit werk, dat op 7 62750.wordt geraamd in' over weging werd genomen. En hoe staat liet met den eigen dom der aangrenzende gronden? Afgezien nu van het feit, dat de gemeente geen slooten dempen can als zij dien eigendom niet be zit of de eigenaars niet medewer ken, is het niet zonder bedenking, dergelijke werken, waardoor de waarde der belendende gronden met een sprong omhoog gaat, te doen uitvoeren op een tijdstip, waarop die gronden, ter w y 1 het geldt een in het uit breidingsplan begrepen deel der gemeente, nog dn particuliere handen zijn. Onteigening in het belang der Volkshuisvesting zou wellicht in bepaalde gevallen aan de uitvoe ring van deze werken veoraf die nen te gaan. Eindelijk de demping van de Ruyghsloot en het rioleeren en verhar feu van den Ruyghweg.- Als wjj ons niet vergissen is de Ruyghweg particulier eigendom. De gemeente heeft dan daarover niets te zeggen. En het is zeker praematuur een plan tot rioleering en verharding te gaan uitwerken, zoolang men den eigendom niet heeft, of weet, dat men dien ©p ■redelijke gronden verkrijgen kan. En tactisch achten wij dan ook de publicatie Jan deze plannen minder juist gezien. Indien de ge meente meent, dat de weg niet be hoorlijk onderhouden wordt, moet zij de eigenaren tot heter onder houd d w i n g e n. Zij kan dit doen door middel van de strafwetgeven- de bevoegdheid, welke de Raad heeft. Misschien, dat de eigenaren, wanneer zij op deze wijze met na druk worden herinnerd aan hun verplichtingen als bezitters van een publïeken weg, aan de ge meente zullen vragen dit bezit van hen over te nemen. De gemeente kan dit dan overwegen, maar zij handelt o.i. niet verstandig met uit te spreken, dat zij aan dezen weg wel ruim ƒ85000.zou willen ton koste leggen. Zijn de eigenaren mij iu mijn leven nog niet overkomen. Na het laatste gezegde van oi •riend Salathiel kan ik liet alleen loe- ohrijven aan de oen of andere geheime kracht of macht. Werkelijk, heeren. en ik zeg het met den diepsten eerbied, het lijkt me de tusechenkomst van een Goddelijke macht." Hij liet hun een offieieole enveloppe mei het gouverne inentszegel zien. „Deze", zeide hij, „is mij zooeven overhandigd, en u zult me niet kwalijk neiuen, als ik eerst een paar minuten tot mezelf kom, voor ik u den naam van dien persoon noem en vertel# wat hij daaromtrent zeide. Lee.* jij het ons voor, Thompsonliet is alsof ik mijn eigen oogen niet durf vertrou- I-Iij gaf den luitenant oen vierkant stuk perkament, dat hij uit de envelop pe gehaald had; 'het was ook voorzien van het regeeringszegel. Het was blijk baar geen groot document, want luite nant Thompson hield het. op een arm lengte onder het licht, terwijl hij liet niet de grootste verbazing doorvloog hij kon een uitdrukking van blijde ver rassing niet onderdrukken vóór hij hardop las: „Wij doen hierbij aan allo officieren en minderen van de militaire macht in Nieuw Zuid-Walos en aan alle officie ren en agenten van politie in Nieuw Zuid-Wales weten, dat zij hierbij de in structie ontvangen, drager dezes en zijn vrienden zonder onderzoek en ongehin derd te laten gaan, gedurende den tijd van één maand, te rekenen vanaf 15 Februari 1851. (w.g.) James II. Thompson, Opperbevelhebber der strijdmacht in N.Z.-W. (w.g.) William de Courtney Inspecteur van Politie." Een diepe zucht ontsnupte, nadat het niet tot een transactie op redelij ken grondslag bereid, dan kan ook hier de onteigening in het belang der volkshuisvesting uitkomst bie den, maar dan alweer niet de ont eigening van den weg alleen, maar die van den weg met aangrenzen de terreinen. Zijn wy wel ingelicht, dan zyn die terreinen in de nabijheid van de onderzee-kazerne aan liet de partement van Marine in eigendom overgegaan. Het ware dan alles zins billijk, wanneer het departe ment een deel der kosten voor de wegverbetering droeg. In het praeadvies vinden wij eindelijk geen mededeel ingen over de vraag, of voor de uitvoering van deze werken steun van het Rijk is gevraagd en welk antwoord eventueel op die vraag is ontvan gen. Weliswaar is het Koninklijk Nationaal Steuncomité opgeheven, maar daarmede is niet aan iederen arbeid van het Ryk op het gebied, waarop het Comité zich bewoog, een eind gekomen. Onder leiding van den vroegeren secretaris van het Comité, den Directeur-Genc- i-aal van den Arbeid, wordt, naar wij meencn, een deel van den ar beid van het Comité rechtstreeks regeeringswege voortgezet. Een poging om steun te krijgen ware voor een noodlijdende ge meente, als Helder ongetwijfeld is, toch zeker wel te wagen. Het goedbedoelde voorstel van Burgemeester en Wethouders laat dus wel ruimte voor eenige vragen. Mogelijk dat deze alle bevredigend beantwoord kunnen worden. Dan ware het echter gewenscht, dat die beantwoording al dadelijk in de toelichting tot het voorstel gege ven was. BUITENLAND. VEREENIGDE STATEN. President Wilson ernstig ziek. Volgens een rapport van -1 doctoren, lijdt presiednt Wilson aan zenuw i;00 putting, (lir* bet gevolg is van ov tigen arbeid, zoowel ter vredesconfo- •entie als gedurende zijn rondreis in Ie Vereenigde Staten. l)e Senaat en liet vredesverdrag. De Senaat beeft 35 amcndemenlen. lie door senator Fall waren ingediend, op den tekst van het vredesverdrag verworpen. Die amendementen hadden den steun gehad van dc meerderheid der Sennuts- ommissie voor de buitenlandsche aan gelegenheden. Het. was de strekking an die amendementen, de Ver. Sta ten uit te schakelen uit alle deelne ming aan liet werk van de eommis- die bij het vredesverdrag worden ingesteld, uitgezonderd de commissie >or de schadevergoedingen. Fall heeft, nu nog één amendement in zee, waarover oen stemming nog niet gehouden. Dat amendement beoogt lat de vertegenwoordigers van de V. St. die reparatie-commissie, in alle ïuaosties, die aan lien mochten worden oorgelegd, instructies zouden moeten afwachten van bun regeering, behalve waar het den handel van de Ver. Sla- ten gold. Men verzekert, dat ook dit amendement van Fall zal worden ver worpen. Hitchcocfc. de leider van de regee- ringspartij in den Senaat, heeft den uitslag der stemmingen over de amen dementen van Fall uitgelegd als roote overwinning voor degenen, die oorstanders zijn van een ongewijzigde ratificatie van liet verdrag. Daarentegen is ook Lodge (een te genstander van het verdrag in den hul digen vorm) opgetogen over den uit lag. Volgens Lodge zonden de amen dementen van Fall do zwakste zijn ge weest. van alle die waren ingediend. Men verwacht nu geen verdere ont wikkeling van den toestand, vóór dc volgende wqek de amendementen tei van Sjantoeng worden in behan deling genomen. Dan begint de groote slag. VEREENIGDE STATEN. Negeronlusten in Amerika. Bij straal rolletjes tusselien negers en blanken te Helena (Arkansas) werden 'ier negers en een blanke gedood; twee soldaten werden ernstig gewond. Or den gouverneur van den staat Arkansas werd gevuurd. Ofschoon er te Oliama, waar lynoh- •olletjes hadden plaats gevonden, lal .■an troepen op de been zijn, die oiuler document voorgelezen was, aan Sala- thieï's lippen, en de vier mannen keken elkaar aan, alsof zij met stomheid ge- dagen waren. l)e advocaat was' de eerste, die wat zeggen kon: „Dit vrijgoliode is voor jou, Salatbiel". zeide hij, „om or een bescheiden ge bruik van te maken, en alleen in geval van noodzakelijkheid, voor je eigen ligheid en dio van dc manschappen, die je mede-passagiers op de „Nancy Lee' /.uilen zijn. Ik heb mijn woord gegeven, dat je dit streng geheim zult houden en liet alleen zult gebruiken met het doel dit land te verlaten, voor liet geval je eigen veiligheid en vrijheid noodig maken, dat je hot toont, en dat jo i geen enkel opzicht misbruik van zult maken. De innerlijke ste**\ die je lieden naar S.vdney zond en je vanavond hier heen leidde en beloofde, dat je veili; zoudt terugkeeren, is voor mij een on verklaarbaar mysterie. Maar het bewijs is onbetwistbaar, want je bent hier in Sydney, en dit vrijgeleide onder liet zegel der Kolonie en geleekend door de hoofden der militaire macht en der politie, is als het ware oen geschenk des hemels, uit de wolkon in je handen gevallen. Hier heb jc het, kerel, maar miuik er oen bescheiden gebruik van, want mijns inziens kennen slechts tw< personen in Nieuw Zuid-Wales het doel, waarvoor het gegeven is; en de inspecteur van politie is niet een die twee. Het is een geschenk der go den, zooals dc oude heidenen zouden zoggen, of, zooals wij zouden zeggen, oen geschenk des hemels. Heeren vult uw glazen! Ik stel u voor, met gevoe lens van do diepste dankbaarheid aan hot Opperwezen, te drinken op liet ge luk en den toekomstige» voorspoed van Mr. en Mis. Salatbiel." de persoonlijke leiding staan van gene raal Wood, is daar toch weer een aan lag op een blanke vrouw gedaan door een neger. De dader wist te ontkomen. De bewakingstroepen werden dadelijk Versterkt, daar men vreesde voor nieu we relletjes; maar door .het gebeurde zooveel mogelijk geheim te houden, erden nieuwe troebelen voorkomen. Ook te Caniden, in den staat New Jersey, had zich een geval voorgedaan au aanranding oener blanke vrouw- door een neger. De zaak kwam voor. de behandeling duurde op den kop af 30 minuten. De man werd schuldig bevon den en kreeg 30 jaar gevangenisstraf. Koning Allicrt In Amerika. Het stoomschip „George "Washington met hot Belgische koningspaar aan boord te Now-York aangekomen, vorsten aan wal gingen. Koning Albert heeft een boodschap tot liet Amerikaansche volk gericht. aarin hij zijn vreugde uitspreekt ovei liet bezoek. DÜITSCHLAND. De vroegere groot-admiraal der Duit- •be vloot, von Tirpitz, beeft thans ook zijn „Memoires" in boekvorm uitgege- IIij geeft hierin ook zijn meenjng over den duikbootenoorlog, waarover hij schrijft: ..Het beste middel tegen den Engel- hen handel was de duikboot. De duik bootoorlog is echter achter mij om en tegen mijn wil geopend in een vorm. die weinig goeds voorspelde. Wij waren sterk met het woord, doch zwak niet (le daad en men verschool zich achter bewering, dat wij niet genoog «luik- booten hadden. In werkelijkheid kon ons aantal duikbooten in 191G veel meer prestoeren dan in 1917. Het komt' er oor den duikbootoorlog niet op aan hoeveel duikbooten er zijn, doch hoe veel schepen zij in den grond boren. Voor deze eenvoudige waarheid waren de dralende politici te slim. Het resul taat van de duikbooten slonk naarmate ij and meer tegenmaatregelen nam. Deze maatregelen eischten jaren. En deze jaren hebben wij den vijand gege ven. Onze duikbootoverwinning was dechts to behalen in een bepaald tijds verloop. En dat tijdsverloop hebben v ij ongebruikt laten voorbijgaan, uit angst voor en met hoop op Wilson. In het oorjaar van 1916 bedroeg bij den be perkten duikbootoorlog het gemiddeld ayhiil tonnen, dat tot zinken gebracht door één boot. op één reis 17.000. oor den onbeperktcn duikbootoorlog in 1916 was dit cijfer 51.000 ton. In den zome an 1917 echter 14.000, in den herfs~.9000 ton. In bet voorjaar van 1916 waren. 58 duikbooten in dienst, 147 in aanbouw, die dat jaar gereed zou den komen. Hiernaar werd liet resultaat berekend, dat de duikbootoorlog iu 1916 zou moeten hebben. Men zal den Engel- ben gelijk moeten geven, dat zij toen den oorlog verloren zouden hebben, in dien wij den moed hadden gehad hem winnen." ITALIË. Do houding der socialisten. In de ernstige crisis, welke Italië thnns doormaakt, verdient dc houding ■an het socialistische deel der natie roote aandacht. Het nationalistische „fara da se" van d'Annunzio toch is beantwoord niet een socialistisch „fara da se": de ..Avanti" heeft dezer dagen een program gepubli- :eerd van een algemoene mobilisatie ran het proletariaat naar liet voorbeeld van Trotzky en Benin. Het. socialistisch orgaan heeft verklaard, dat, van het. oogenblik. waarop (le eeno partij over gaat tot zelfstandig handelen buiten de overheid en de wet om, er geen enkele reden bestaat voor de andere partij, om dat voorbeeld niet te volgen een be dreiging. welke niet van beteekenis ontbloot is iu een land, waar liet revo- lutiouuaire socialisme in verschillende opzichten een gunstig terrein vindt; en betrekkelijk vele aanhangers tolt. Met belangstelling mag dan ook in e gegeven omstandigheden worden Uit- ezien naar den uitslag van den socia- listisclieu partijdag, welke morgen. 5 October, te Bolognn bijeenkomt. Hoofd punt van de agenda is de quaestie van ile aansluiting bij de derde (Bolsjewis tische) Internationale, in December 1918 door bet partijbestuur aanbevolen. rusCand. De sovjetregecring treedt niet af. De vertegenwoordiger van de Sovjet- -egeoring te Stockholm spreekt het be- ieht over een aanstaand aftreden van de Sovjet regeering tegen. De positie can I.ciiin is krachtiger dan ooit. Dwinsk veroverd. Volgens een communiqué van den Poolschen geueralen staf, heeft het Poolsehe leger, na bloedige gevochten tegen do bolsjewiki, die twee dagen duurden, de vesting Dinsk genomen, benevens het gedeelte der stad, ten Zuiden van de rivier de Dwiua. BINNENLAND. Gedwongen Staatsleeniiig van 450 luilliocn. Het Hnagscho Correspondentieburonu meldt: Naar verluidt, is binnenkort «le indie ning t,e verwachten van het. reeds v ger in uitzicht gestold, wetsontwerp tot het aangaan van een gedwongen St.iatsleening tot een bedrag van -150 niiüioen gulden. Nederland en België. Uit. Maastricht meldt men aan hel ..Vaderland": Naar aanloiding vnn de te Brussel heérschende vijandige stroomingen ten opzichte van Limburg, heeft, onze Rc- goering. die daarvan ïeeds eenigen tijd op de hoogte was. enkele voorzorgs maatregelen genomen en op alle wegen die naar België leiden, uitkijk- en be wakingsposten geplaatst. Het garnizoen Maastricht is gistermorgen naar Eysden, liet Zuidelijkste punt van I burg, getrokken. Natuurlijk, dat. nnnr aanleiding biervan allerlei overdreven praatjes de rondo doen. Over den stand der onderhandelingen doen in de Belgische pers tegenstrijdige berichten de "ronde. Zoo zegt de „Kation Beige" naar aan leiding van de mededeeling. welke de .Libre Belgiquc" heeft verstrekt niet betrekking tot. de Belgisch-Nederland- lie onderhandelingen, dat liet, wat de Schcldo-quaestie betreft., beter ia in liet belang van elkeen dit is althans liet; oordeel van de militaire deskundigen dor Entente dat de Schelde in oor logstijd gesloten blijft. Voor liet ove rige gaat het slechts om veronderstel- en van buitenlandsche diplomaten. Niets kan onze gedelegeerden in staat stellen om te gelooven, dat onze Regee- ring geneigd zou ziju dezen weg te he loden. Wij moeten ons aan de stellige verklaringen houden, die onze Minister an Buitenlandsche Zaken in de Kamer heeft afgelegd: Indien de Nederlandscho delegatie mr standpunt handhaaft in de volgen de bijeenkomst van de commissie van 14 (lie op 9 October is vastgesteld, is het zeer waarschijnlijk, dat een breuk niet zal kunnen worden vermeden. Volgens de „Soir" daarentegen, zegt, men, (lat- Nederland elke gedachte van een defensief verbond niet België vnn de hand wijst, nianr er in zou toestem men aan de groote mogendheden zekere narborgen. te geven voor liet geval België bedreigd zou worden. Inzake de Schelde zou Nederland er in toestem men liet stelsel van gemeenschappelijk toezicht, dat titans door commissarissen beide rogoeringen uitgeoefend •<lt., eenigszins te wijzigen. Men weet nog niet of er wijziging in het looils- stelsel gebracht zal worden. Omtrent dc scheepvaart op de Maas zou men een formule gevonden bobben, die de be- aren, welke met het oog op de kana len naar den Rijn voortspruiten uit dc enclave van Maastricht zou opheffen. Men acht het waarschijnlijk, dat over- ensteniming bereikt zal worden. Dc hakkersstaking te Amsterdam. In de stand vnn zaken is nog geen erandoring gekomen. Naar allen schijn zal deze week liet conflict nog ver scherpt worden. De werkgevers wen- schen niet aan de looneisclien tegemoet komen. Een aanbod tot bemiddeling au den wethouder van de levensmid delenvoorziening. den Jiecr de Miranda, ril door de arbeiders aanvaard, doch iloor de patroons in beraad gehouden. lntusscben gaan de werkgevers ut, met behulp van builen, en bijge staan door de niet; stakende arbeiders dor R. K. on Christelijke orgauisaties brood te bereiden oui daarmede, voor zoover althans mogelijk, in de behoef te hunner verbruikers te voorzien. De organisatie der bakkers heeft zich daarom tot den bond van transport arbeiders en kolenwerkers gewend, oni medewerking, n.1. door hen te vragen geen moei en kolen te bezorgen bij de rons, (lie weer zouden gaan bak ken.. Do kolenarbeiders waren hiertoe bereid, de transportarbeiders zouden Maandagavond een beslissing nemen. Veel brood wordt thans uit ornlig- ronde gemeenten, als Halfweg. Haar lem. Zaandam en Dïeinen betrokken. Een aantal broodbakkers te Nieuwer- Amstel leveren ook brood te Amster dam, docli de stakers maakten bet hen evenwel onmogelijk hunne klntnen te bedienen. Reeds eonigc malen kwam liet tot vechtpartijen. De klanten uit Amsterdam komen nu zelf hun brood bij de bakkers halen. Ook in andere groote plaatsen. Haar lem. Leiden en Rotterdam is bet roerig onder de bakkersgezellen. Door de ge- Kapitciu Fraser en de luitenant ston den op en dronken hun glazen leeg, nog half verbijsterd door het groote geluk, dat hun allen ten deel gevallen was. Toen zij weer gingen zitten, stond Salathiel op. „Vrienden", zeide liij, „ik kan geen woorden vinden voor het diepe gevoel van dankbaarheid en eer bied, dat in ij bezielt jegens u, door wier toedoen dit wonder van bevrijding jewroclil is. Uw liefde en toegenegen heid voor een vogelvrij verklaarde zijn onbegrijpelijk. Ik kan mijn gevoelens niet onder woorden brengen; het dui zelt me. Dit wil ik echter wol zeggen. Ik zal dit vrijgeleide der autoriteiten beschouwen als iots heiligs, waarmede ik niet te koop zal loopen, doch dat ik alleen zal gebruiken, wanneer het abso luut noodig is, om mijn vrijheid en die der mijnen te beschermen. Sir James, ik moet u en de rogeering mijn ver ontschuldiging aanbieden. Ik bad liet niet mogelijk geacht, dat zoo iets kunnen gebeuren. Gij hebt de belofte, mij tijdens den brand in het dal Adul- lam gedaan, moer dan vervuld." Hij las liet vrijgeleide nog eens door. (leed liet iu dc offieieole enveloppe met hot officioclo zegel en stak hot in zijn binnenzak. „We kunnen nu do deur wel open doen," zeide Sir James lachend; „kom mee naar mijn zitkamer, dan zal ik jullie meer vertellen van het document, dat de toekomst voor onzen vriend, ja, ik mag wel zeggen voor ons allen, zoo veel lichter maaktKolonel Thompson in eigen persoon heeft hot hier ge bracht „Dio goede oude!" riep de luitenant uit. „Ik dacht het wel half. Maar vertel verder. Sir James!" „Hij zeide mij, dat hij het stenogram van mijn onderhoud met den gouver- mcentehestiiren werden daar reeds maatregelen genomen ora zooveel tno- gelijfc de broodvoorziening te verzeke-' ren of voor aanvulling door middel van- rijst- en ineelverstrekking te zorgen. Tegen de duurte. Bij de Staatscommissie inzake de duurte is, in overleg met het Departe ment van Justitie, oen wetsontwerp met betrekking tot best l ijding van liet onredelijk opdrijven en hooghouien van prijzen in een gevorderd stadium van voorbereiding. In verband hier mede heeft de commissie zich eenigen tijd geleden met een aantal vragen b a nopens do instelling van plaatsclfike dumt ecommissies gewend tot de bosui en der gemeenten met ineer dan 20.000 zielen, terwijl eene commissie, bestaande uit den voorzitter, prof. mr. Bruins, bet lid mr. Van Ketwich Verschuur, en, de secretaris mr. Fontein, naar Londen is vertrokken, om zich nader op de hoogte te stellen van de bijzonderheden en dg werking dor Engelsche Profiteering Act. De Suikerregeling. In verband met de nieuwe suiker regeling hebben afgovaardigden van den Ned. Suikerhond on van den Ned. Grossiersbond een onderhoud gehad aan het departement vnn Landbouw. De vertegenwoordigers der genoem de bonden hebben de bezwaren uiteen gezet, die er voor de grossiers ver bonden zijn aan de nieuwe suikerre geling. in het bijzonder wat betreft liet bonncnstelsel. In overweging werd gegeven om de bonnen betaalbnar e stellen bij de gemeentebesturen. Voorts werrl in overweging gege- /en de vergoeding van vracht wedeijom in te voeren. Uit liet, onderhoud bleek, dat de re- geering evenals de grossiers door de producenten wordt bebeerscht. Ook bleek, dat het op liet departement van don minister niet bekend was, dat de grossiers, overeenkomstig de bepalin gen van liet Rijksbureau, na 30 Sep tember. niet anders mochten leveren dan industrie of inmnaksuiker. Daar uit blijkt dus overduidelijk, dat het gebrek aan suiker, vooral in de groo te steden, allerminst geweten kan wor den aan dc grossiers, doch uitsluitend aan de maatregelen van het Rijks bureau. De vertegenwoordiger van den mi nister heeft overweging van de be en wenschen toegezegd. Dc actie der Onderofficieren. Ter kennis van de landmacht is ge bracht de volgende brief, die de pii- nister van oorlog hoeft gezonden d.d. 26 Sept. j.1. aan liet hoofdbestuur van de vereeniging van onderofficieren Ons Belang te Amersfoort: Blijkens verslagen en inlichtingen, welke mij bereiken, komt het -in den laatsten tijd voor, -dat in de openbare ■ergnderingen, welke de afdeelingen i wei vereeniging houden, militaire leden zich uiten op een wijze, welke uit oen oogpunt vnn goede militaire vormen niet. betamelijk is té achten. Waar bet u bekend zal zijn, dat ik togon liet verenigingslevens der. pn-, derofficieren niet alleen geen- bezwaar heb. maar hierin ojn. een nuttig middel om belangen van liet leger, voor zoover deze verband houden met ,dè •ndcrofficiers-vraagstukken, te loeren kennen en beter tot hun recht te doen komen, zult u begrijpen, dat ik het aou betreuren, indien de wijze van optke- don dor leden afbreuk zou doen aan{de mogelijkheid om in goede verstajidhóu- rling uw vereeniging te raadplegen en, indien gewenscht, met. baar'te over-, leggen. Daar ik mede op grond van |iet laatstelijk met eenige» uwer leden ge voerde onderhoud ovortnigd ben. dat uw hoofdbestuur evenmin dergolijke gedragingen toelaatbaar acht"en ze kal moeten afkeuren, wend ik mij met vfcr- t rouwen tot u met hot verzoek, uwe loden er vnn te doordringen, dat 'zij nimmer uit. liet oog mogen verliezen, wat zij aan hun positie nis gezagsdra gers iu het leger verschuldigd zijn. j Kapitein dor inf. O.-l. leger H. (L. Bierman, die voor 5 jaren wordt detaeheerd bij de landin.n lame, zal 10 dezer met Oranje Nassau zijn be: Ingezonden mededeeling. v.-i. luger ri. iu 5 jaren wordt ge ïnd macht in Sioi- net liet stoomschip lesteirnuing vdigln; HVV, in «rkend I bol* **r8t*rklng»mlddol vaar Zinuwin an Lichaam neur gelezen had, en vroeg me of ik al - het een en ander aan «le pers had meegedeeld. Natuurlijk zeido ik, «lal ik dat niet gedaan had." „Wilt ge me onilor zekere, voorwaar den." vroeg hij, „beloven, dat in geen -oiiii te doen. ook al konion er nog ulke leugenachtige berichten in dc bladen „Ik zeide. dat ik dat wel wilde belo- •n. indien die voorwaarden mij en mijn vrienden billijk toeschenen." „Wil je me het woord van eer gei dat Salatbiel en dc zijnen binnen een maand kalm Australië verlaten, zonder dal liet publiek daar iets van merkt, dat een vrijgeleide alleen met de grootste omzichtigheid en discretie zal ebruikt worden?" Ik gaf hem mijn woord. „Terwijl hij mij liet document, dat Salatbiel nu in zijn bezit heeft, over handigde, zeide hij: „Leg de zaak aan j vrienden uit. Slechts twee personen eten van dit vrijgeleide, ik en nog ecu. De inspecteur, die het toekende, kent er dc bestemming absoluut niet van. Ik ben do oenige, dio or verant woordelijk voor is, en ik verwacht daarom stellig, dat ook zij, aan wie ge het bestaan er van verplicht zult zijn mede te deelen, liet zoo zorgvuldig mogelijk geheim zullen houden. Majoor McFarianc, die, naar ik hoor, de aan staande vrouw van Saluthiel zeer riendschappelijk gezind moet zijn, zal ik tijdelijk met het bevel over Mait- iand en liet.-noordelijk district belasten, en gedurende dc volgende maand zal mijn zoon den officier, met liet bevel over de fortificaties to Nowcustle be last, aflossen. Druk Salatbiel op liet hart zoo voorzichtig mogelijk te werk te gaan; en Iaat er niets gebeuren oni onnuodig de achterdocht, van de plaat Extra-nitkccring. Door bet hoofdbestuur van dc On dorofficiersveroeniging der Lanilmaiht „Ons Belang" is aan den Minister vun Rlnnenlandschc Zaken, w.d. voorzitter van den Raad van Ministers, verzodlit om den onderofficieren in afwach ting van de nieuwe salarisregeling 1920 een extra-uitkeéring te doen uitle- tnlen, waarvan het minimam zal moe ten bedragen, voor hen. die een salaris genieten beneden 1500, vnn 1500 tot ƒ2000 en boven 2000; reep. ƒ300, ƒ250 en ƒ200. Iu uniform deelnemen aan optochte*. Daar een vroeger in den loop van dit jaar uitgevaardigde legerorder ^ot elijke politie op te wekken. Zie ze zoo mogelijk binnen veertien dagen Australië te loodsen. En wees dankbaar lat je aan het hof een vriend homi lie niet alleen een handig diplomaat. Is, maar ook wat gezond verstand bezit." Nog wel een uur duurde het, eer de vrienden, want zoo mogen we ze wel noemen klaar waren met de voorberèf dende mant regelen voor een iniddèi nachtelijk huwelijk en een spoedig Ver trek van de „Nancy I/ee'\ HOOFDSTUK XLII. Hot in i d d e r n n c h t c 1 ij k h u w e 1 ij k. De voorboreidendo maatregelen, die Salatbiel voor ziju vertrok genomen had, lieten niets t- wenschen over. Als het succes van een generaal afhangt zijn bekwaamheid, niet alleen om uit gebreide troepenbewegingen te leiden, maar ook om zorgvuldig voor allé bij /onderbeden en kleinigheden te zorgqn, dan zou deze vogelvrij verklaarde een uitstekend bevelhebber geweest zijn. Nu het; eenmaal zoover was.' scheen niets aan zijn oog te ontsnappen, en iu alle richtingen waren vrienden en be-* reidwillige medewerkers hem behulp zaam. Niomand, die trouw aan dé Adullam-broederschap gozwören had, werd over het- hoofd gezien; voor ieders toekomst werd gezorgd, hetzij dooi- een. baantje bij de boeren in de, Livérpool Plains, hotzij door een nieuwe betrek king aan de overzijde der zee. 'Dei schoener scheen niet met een kleine, bemanning te zuilen vortreklréli, zooala. in dien tijd met. zeesëbepen dikwijls liet goval was, want behalve dat er reeds vorsclioideno ilerde-klas-hutten voor passagiers naar San Francisco bespro- misverstand aanleiding gegeven heeft, thans" bij beschikking van den Mi nister vnn Oorlog uitdrukkelijk bepaald dat het den militairen verboden is, *in uniform gekleed, doel te nemen aan op tochten, zonder toestemming van den Ganiizoens-Cominandunt. Zoo noodig roept dé Garnizoons-Com- niandout de beslissing in van den Mi nister van Oorlog. Uit Oost-Indië. Uit Weltevreden wordt d.d. 29 Sept. gemeld, dnt Brandsteder is geëxter- neerd. Hij vertrekt met de Tabanan uit' Ihdië paar Nederland. INGEZONDEN. Helder, 6 Oct. 1919. Geachte Redactie! Doordat bij een groot gedeelte van liet publiek de nieening gevestigd schijnt, dat door de schoenwihkeliers in den lande de prijzen „van hot schoen werk" worden opgedreven, zou de on- dergeteekende UEd. beleefd willen ver zoeken uit het Schoenmakersvakblad van 2 Oct. jd. te willen overnemen het artikeltje „Conferentie met. schoenfa brikanten".Hetgeen daarin wordt aangetoond;- komt volkomen overeen, met hétgefep ook hier.ter plaatse wordt ondervonden. Voor prijzen van pl.m. 13 voot heeren- en pl.m. 10 voor damesschoenen zijn meer dun voldoende soorten verkrijgbaar, doch ziju door het grootste gedeelte van het publiek niét gewenscht. De bijna algemeene vraag is naar luxe en eerste ran gs goeil, die uit den aard der zaak voor geen lage prijzen verkrijg bar zyn. Immers gaan nog steeds hui den- en lederprijzen omhoog, en niet het minst, die der loonen, zoodat het voor ieder nadenkend mensch begrijpe- 'lijk is, dat er van goedkoop schóen- work'jonder die omstandigheden geen sprukén kan zijn. Het bericht in het Schoenmakersvak- blad luidt: 21 Sept had een conferentie plaats van verschillende schoenfabrikanten, te wet£n de heeren A. v. Arendonk, IJ. Mftui^erts en Jos. de l'ont uit Til- burg; 3e.Graaff, Klyberg, van Schijn- del, TlinmernfanB-Verschüre uit Waal wijk; Sirióbeék en Vroemans uit Veld hoven,' inet 'den Minister van Nijver heid en tHkndel, terwijl mede aanwe zig was de heer J. L. Verwoerd, di recteur van het R. H. L. De bespreking liep over do duurte der schoenen en werd hierin naar vo ren gebracht, dat het Neüerlnndsclie publiek slechte de betere soorten schoenwerk koopt en geen uniform, goedkoop schoeisel wenseht te dra gen. .Uit feit. werd geillustreerd door den ten deele mislukten verkoop der .militaire schoenen. Hiervan waren er •10.000" paar ter beschikking van de gemeente Amsterdam en daarvan zijn er 2&DpO. moeten teruggezonden wor den en dat nog wel, waar het ging om uiterst soliede, sterke schoenen, welke bededen kostprijs 8 zoo men weet) waren beschikbaar gesteld. Ook goedkoop standaardschoeisel heeft het publiek niet willen koopen, hiervan bestaan nog groote voor raden. Uitvoerig werd gesproken over liet Amerikaansche schoeisel, waart» de verwachtingen niet groot zijn, vforal •nu van'bet''reeds geïmporteerde de qualitéft tRiorgaans inferieur is ge bleken. Goede werkmiinsschoenen kunnen hier opk. geleverd worden tegen 10 5 12, per paar. zoo werd door een der fabrikanten verzekerd. Minister van IJssclBteijn word er overigens nog op gewezen, dat. de prijzen der schoenen nog eerder naar boven zullen gaan, nu de prijzen van het overleer, iu het bijzonder van chroomgeitenleer, zoo verhoogd zijn en de loonen. steeds stijgen, terwijl de arbeidsdag verkort is. Met (Jank voor de opname. Hoogachtend Firma P. HOOGENBOSCH Zn. -kén waren, had het schip een volledige bemaniiirig, waarvan de nieesten te Newcastle aan boord zouden komen. Het waren Ralatijiel's mannen, die vermomd uit het noodden kwamen. Het huwelijk zou ingezegend worden door,den Schotschen predikant van de kerk te Sydney, die naar Ne\yeastle zou tomen voor deze plechtigheid, welke vijf minuten Ba middérnacht, op den ochtend van Betsy's twintigsten ver jaardag zou beginnen, terwijl het huwe- lijkfloatbijt gebruikt zou worden op de „Nancv Leev, die, uitgeklaard, zeilree yoor unkpr zou liggen. De schoener zou een volledige passa- gierslij'si van Sydney naar Newcastle hebben, want Poddy Carey zou Betsy naar het altaar leiden en Mrs. Carey, Ruth Salathiel en Amob Gordon zouden ook tegenwoordig zijn met Allee Carey en Judy Gardiner als bruidsmeisjes. Trouwkleeren en uitzet voor de bruid waren reeds door Ruth Salathiel be steld, en eouveniers voor de bruids meisjes en de verwanten, geschenken voor de bruid en zelfs voor Amos Gordon én Bob en Betsy's oom en tante te Morpeth lagen gereed. Kingdon Ponds lag ongeveer honderd mijl van Newcastle, maar Salathiel on derstelde, ^Jat Betsy en Bob die best in twee dagen zouden afleggen; doch voor alle zekerheid -zouden zij een avond vroeger, uit Kingdon Ponds gaan en in het maagdieht naar Patrlck'» Plains rijden. Dc paarden hadden veertien dagen rust gehad en konden er dus goed tt?gen. Bob vond, dat de merrie van ÜJetsy wat te, vurig was; „het lijkt wei pf: ze uit haar vel wil springen," zeide hij. Fieetioot was, zoo vermomd dat «Sletshtsj weinigen hem zouden herken nen, vooruitgezonden, onder de hoede yau een der manschappen, die zeer ilpJigea&m reisde in gezelschap van een •voerman uit Newcaotle, die lading voor de „Nancy Lee" bad. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1