Advertentiën. Leger des Heils. De bestelling van onze eoarant per post. Door de invoering van de nieuwe regeling voor de bestellingen op Zondag en den Hemelvaartadêg;, ontving het meerendeel onzer abon- né's buiten deze gemeente ons blad van Zaterdag eerst des Maandags. (Naar men weet werden op genoem de dagen alleen de dagbladen be steld). Het aantal klachten hier over was natuurlijk groot. Door den Minister is thans een gunstige wijziging in deze bepaling aangebracht. Met ingang van 12 Qctober n.1. zullen des Zondags en op Hemelvaartsdag ook die nieuws bladen worden besteld,.welke min stens op drie dagen per week ver schijnen. Wjj raden onze abonné's die de Heldersche Courant per post ont vangen aan, hierop goed te letten en bij niet tijdige ontvangst ten postkantore te reclameeren. PLAATSELIJK NIEUWS. De Gereformeerde Kerk alhier heeft tot predikant beroepen ds. B, van der Werff te Dokkum. De heer S. J. C. Baert slaagde te Leiden voor het doctoraal examen in de geneeskun le. Te -'s-Gravenhage slaagden voor het. machinisten-diploma A de heeren H. B. Dinklage en F. van Dok, beiden alhier. Te Amsterdam slaagde 2 Oct. de heer W. Slort, leerling van den heer G. J. Dunk, voor acte-examen vrije- en orde-oefeningen gym nastiek. Bij de le Alkmaar eu Utrecht g. houden examens Ier verkrijging van het dipjloina voor tuinbouwvakonder- wijzor slaagde voor de akten Groeu teelt en teelt van siergewassen di heer C. T. Duyvetter. bloemist, alhier Met ingang van 1 Oct. j.1. heb ben bjj het Loodswezen de volgen de bevorderingen plaats gehad: D. A. Visser, R. List en M. Fer- werda zijn benoemd tot zeeloods. De loodsschippers 2e kl. P. de Bie en J. Sieben zijn benoemd tot loodskweekeling le kl. De loodskweekelingen 2« kl. J. 'van Dok en C. Hutjes zijn bevor derd tot loodskweekeling le kl. De loodskwekeelingen 2e kl. J. Flik en F. Blaauboer zUn bevordird tot loodsschipper 2e kl. Zondag is alhier van Embden aangekomen het Duitsche eiviel- marinevaartuig Certie met een la ding water voor de Duitsche mijn- vegers. De bemanning bestaat uit een Duitsche officier en 7 man. Spoordienstregeling. Met ingang vari Zaterdag 11 Oct. is in de dienstregeling de navol gende verandering aangebracht, die alleen geldt des Zaterdag». Des Zaterdags vervalt de trein die om 4.11 aam. vertrekt. In- gelascht wordt dan een trein, die te 1.56 nam. van hier vertrekt. Vertrek Schagen 2.80. vertrek Alkmaar 3.20, aankomst Uitgeest 3.46). Deze trein, die stopt aan alle tusschenstationa, behalve te Koe- gras en te Breezand. heeft te Uit geest aansluiting op Amsterdam (vertrek Uitgeest 8.55) en op Haar lem (vertrek Uitgeest 3.59). Deze verandering is geschied 'op verzoek van den garnizoenscom mandant alhier. Sehakea. De Heldersche 8c haak ver een ging Morphy, wier wekeLJjkscho vergaderingen nu reeda gedurend twee jaren plaats hebben in de bo venzaal van het Algemeen Militair Tehuis in de Spoorstraat, wil door een tweetal wedstrijden ook die schakers, welke zich nog niet bij haar hebben aangesloten in de ge legenheid stellen eens let» anders mee te maken dan het gebruikel^f ke partijtje in de hulskamer. Daarom is door Morphy tegen morgen, Woensdagavond, een bi multaan-seance vastgesteld, te ge ven door den bekenden Ameter damschen speler, den heer W. A. T. Schelfhout, bestuurslid zoo wiel van den Nederlandsohen Schaak bond als van den Noord-Hollankl- schen. Vele schakers lezen gaanr de pittige verslagen In het dafe- blad de. Telegraaf over wedstrij den, zoowel in binnen- als buiten land gehouden; niet ieder hunner weet dat zij van de hand zijn van den heer Schelfhout, die deze wed strijden persoonlijk meemaakt. Blijkbaar is genoemde heer dus een gewild man in de schaakwe reld. Welnu, Schelfhout denkt dan. morgenavond, de strijd te aa vaarden tegen een 26-tal Helder sche spelers. Ook niet-leden vfu Morphy kunnen aan de seanfe deelnemen, welke om 8 uur ui aanvangen. Hiertoe hebben zij zich slechts op te geven aan den secretaris, Dr. J. Chr. Reeders. Kroonstraat 2, of uiterlijk een kwartier voor den aanvang van den wedstrijd in het speellokaal, indien er dan tenminste nog bor den voor hen beschikbaar zijn. De uitslag van de seance hopen wij de volgende week hier te kun nen vermelden, waarbij dan tevens zal worden meegedeeld op welke wijze Morphy, den volgenden Woensdag, de Heldersche soha- - kers in haar clublokaal hoopt te vereenigen. Duitsche stoom sloep in broa4 geronkt. Gisterenavond omstreeks 10 uur is. tijdens het overbrengen van passagiers, een Duitsche stoomaloep in brand ge nekt. Nadere bijzonderheden ont breken. Concert Noordewier—de HaanVerbvy Een bijzonder hoogstaand en vóór don Helder zeldzaam kunstgenot waefit- ons op 11 October door het optreden van Neerlands grootste vocalisten la do Nieuwe Kerk (Weststraat). Is het wel noodig over deze uitne mende zangeressen en den door en door nrtistleken heer Verhey de loftrompet te steken? Geven binnen- en buiten land hun niet sinds jaren de eer, hun toekomend? Schreef niet een onzer gezaghehben- dun in het voorwoord van een der pro gramma's van het Concertgebouw ever onze Holl. vocalisten in het algemeen en over mevr. Noordewier en mevr. de liaan in het bijzonder: „Meer nog dan door schoone sternmiddelen. is het de ernst, waarme de de Nederlandsche zanger zich aau :ijn taak wijdt, door de terzijdestelling zijner eigenliefde, door zijn volkomen opgaan in het kunstwerk, dut hij te ver tolken heeft, dat hij zicli onderscheidt 'vaii velen, die uit, den vreemde tol. ops komen Op ulle pluateeu waar het beroemde trio optrad, is hot: succes zoo overwel digend groot, dut er van oen evenement op umzikual gebied gesproken wordt! Moet het Ilelder's publiek nog herin uerd worden aau den heerlijken avond orgelconcert door hen gegevr op 10 Maart 1915 in t 'asino on 20 M' 1918 in de Nieuwe Kerk. Mevrouw de liaan Manifurges, staat s kunstenares even hoog als haar kunstzuster on is oei) liederzaugeves j uitnemendheid met; suggestieve! uiig iu haar voordracht. Wanneer tenslotte de heer Verhcy leider dor concerten v. d. zangver ceiiiging der Mij. t- b. d. Toonkunst te Botterdam en den.Haag, als uitmun tend begeleider en orgelsolist genoemd wordt, dan behoeft voorzeker liet vondconcert op 11 Ocloher geene ere aanbeveling. Dezer dagdn zullen door enkele, dames lijsten bij de burgerij worden aangobo-1 dón. Daar hel batig saldo dezer uitvoe ring ton bate komt van de kas der Ned. Horv. Kerk. hopen wij. dat velen van! de gelegenheid gebruik zullen maken •an dit zeldzame kunstgenot te pro- fiteeren. Marine-Sanatorium ronds. Door bovengenoemd fouds zal. blij kens een bericht in „Het Midden", op initiatief van den hoer «Dubois een „guldendag" worden gehouden. Doel hiervan is de-sl ij ving van de kas van dit fonds, door te offeren. Cursus iu handenarbeid. Gaarne vestigen wij de aandacht op de beide advertenties van den heer •loh. W. Stevenson, Sluisdijkstraat 93. betreffende het organiseereu v sussen in handenarbeid. Voor aanmel ding en deelname bestaat, nog gelegen heid; bizouderheden hieromtrent lcn; men in de advertenties vinden. Tlvoli. De directie van Tlvoli maakt be kend, dat binnenkort de opening van het seizoen en ingebruikname van het nieuwe balcon en pauze zalen zal plaats vinden. De directie heeft daarvoor eenige voorstellin gen afgesleten met, het gezelschap van de Frascati Schouwburg t Amsterdam. Als eerste stuk is ge kozen „Perzik en Pruim", 't welk maanden achtereen door het gezel schap met veel succes is opgevoerd, Correspondentie. Wegens plaatsgebrek moest het verslag van den eersten kunst avond, alsmede een antwoord van het Bestuur der Consumenten-ver- eeniging van de heeren Polling en Gottmer moest tot het volgend hr bleven liggen. L. Simons. L. Stam en F. J. N. Schoe- Reisplan Hr. Ms. Zeeland. Het vertrek van Nieuwediep van Hr. Ms. „Zeeland", die gelijk ge meld, een reis gaat ondernemen naar de West, ten einde onder meer den Gouverneur Van Curagao ge legenheid te geven tot een bezoek aan de eilanden, is thans vastge steld op Dinsdag 14 October onder- bevel van den kapitein ter zee G F. Noordhoek Hegt. Behoudens tusschentijdsche wij ziging is het reisplan als volgt vast gesteld: Aankomst te Santa-Cruz 23 Octo ber, vertrek van Santa-Cruz 28 Oc tober; aankomst te Curagao 11 No vember, vertrek vah Curagao 18 November voor de reis naar Caraï- bische zee met den Gouverneur van Curagao en diens staf aan boord en met route: Aruba, Bonaire, Bo- venwindsche eilanden, waarbij aan gedaan worden Porto-Rico van 8— 11 December, St. Thomas van 15— 18 December; Terugkomst op Cura gao 22 December. Dan vangt de thuisreis aan: van Curagao op 30 December; verblijf te Trinidad van 15 Januari; ver blijf te Sint-Vincent van 1720 Ja nuari; verblijf te Lissabon van 28 Januari2 Februari; aankomst te Nieuwediep 10 Februari. Etat-major en bemanning van Hr. Ms. „de Ruyter". welke bodem 22 November alhier wordt binnen verwacht. Onderstaande lijst werd ons d.d. 26 Aug. door het Dep. dei- Marine te Batavia toegezonden. Het vertrek van Hr. Ms. „de Ruijter" had plaats op 1 Oct. zoodat, niet is buitengesloten dat in dat tijdvak nog verschillend! mutatiën hebben plaats gehad. De definitieve lijst, die na het vertrek van het schip wordt afgezonden, zullen wij dadelijk na ontvangst opnieuw in ons blad opnemen. Commandant, kapt. ter zee A. C. de Joncheere. le off. luit. t. z. le kl. Mr. J. C. J ager. Luitenants ter zee le kl.: J. T. A, J. Bruinsma, C. E. L. Helfrich en J. W H. Vogelzang. Luit. ter zee 2e kl.: J. C. H. H. Mackay, J. Huygens, S. Kal, A. J. H. baron van Lijnden en C. J. J. van Katwijk. Luitenant ter zee 3e kl.: H. P. Lindner. Officieren v. gezondh. le kl.: L. Hendriks en P. de Mooy. Officier v. adm. 2e kl.: M. J. Krujjs. Off.-machinist le kl.: H. G. L. Yaux. Officieren-machinist 2e kl.: J. Jongepier, A. P. Noorlander en D. W. Claasen. Officieren-machinist 3e kl.: J. Mertens, H. G. van Niel, J. C. Piek, H. J. Maas, A. Govers, A. J. Huys- se, J. M. Kruyt en W. J. Dal in g- haus. Schipper: J. Wondergem. Bootslieden: P. Pantus en J. A. Kersten». Sergts-torpedist: H. Hazelegeren G. Kei-seboom. Kwartiei'meesters: F. T. Koore man, J. M. v. Hemert en J. Lub. Korpls.-torpedist: A. J. W. Bra- kenhorf en J. v. d. Pijl. Konstabel-majoor: R. Bakker. Serets.-konstabel: P. M. de Kra mer, O. J. Fischer on E. J. Lauer. Korpls.-konstabel: H. T. Arnol- dus, W. J. Brandt, J. Dooren en G. J. H. S. Desar. Sergt.-seiner: A. Luiting. Korporaals-seiner: C. Ploeg, F. Prin9, F. H. Kulker en P. v. d. Welle. Sergt.-timmerman: G. Eliasson. Korp .-timmermanJ. J. Maijs. Sergt.-bottelier: B. Bruins. Korpl.-bottelier: J. P. M. J. Sanderse. Matrozen-bottelier: G. F. Nieu- wenburg, F. J. de Jong en R. Reyers. Ziekenverpl.-maj. A. J. Donsen. Sergt.-ziekenverpl.: S. Reijers. Korp.-ziekenverpleger: A. v. d. Struijs. Sergts.-schrijver: A. K. Spaan, J. W. F. Everts en P. Blom. Korpls.-schrijver: W. Lichten- beld en H. v. Dijk. Matroos-schrijverC. G. Harten^ dorp. Korpl.-hofmeester: A. J. Pottin- ga en W. Kalkman. Matr.-hofmeester: M. C. de Kie vit. en A. J. Bergen v. d. Grijp. Sergt.-kok: P. v. d. Toorn en LI. ,T. Neuvegliese. Korpls.-kok: H. J. C. Elandt, E. Wajerink, C. J. Wieffering en T. Schutte. Matr.-kok: A. Stuurhaan en J. v. d. Meer. Monteur-majoor: Sergts.-monteur: Kostelijk. Sergt.-geschutm, man. Kleermaker: P. J. Moor. Schoenmaker: W. Keijsper. Scheerder: W. Helfensteijn. Matrozen le kl.: B. M. v. Ger- .en (k.d.), S. H. v. d. Wijngaard, H. Vveugdenburg (k.d.), J. A. Beek, J. W. Ponte, W. H. Bouhuijs, H. v. d. Kaaij, T. Roelands, S. Danger- man, W. F. Heisterkamp, H. G. Jansen, J. G. N. Vijverberg, J. Be- kink, A. v. Brienen, L. H. Klik, T. de Wit, P. Visser, C. W. F. Dou wes, D. Bakker, H. Ineke, J-. H. W. v. Leeuwen (k.d.). G. v. Muilen, S. Bosma (k.d.), J. C. Schouten. J. de Graaf, A. V. Houthuijzen. H. Boel- sma, N. C. Hemelop, J. H. v. Dord, C. v. Holten, N. Boxs, J. v. Bruten, W. H. Mesman, L. Verhage, E. Bos, W. J. v. Rijn, J. Passenier (k.d.). E. Moonen (k.d.), P. Geertse (k.d.), G. Bexkens (k.d.). J. W. Vrielink. E. Berends, J. Bloemzaad, M. C. Kroon. L. W. Suiker. W. Talsma (k.d.), J. C. Emeis (k.d.). Matrozen 2e kl.: H. M. Faber, K. Dilg, D. A. P. Hitz, P. v. d. Hav U. L. Kapteijn, G. M. v. Tol, J. J Hazelhofi', A. A. v. Ham, G. T. Bijlsma, H. Mourits, H. H. Gender P.'.D. Riebeek, K. Kwak, J. Koster .7. Goudsbloem, H. J. Waltené. Matrozen 2e kl. (k.d.): P. Akker mans, C. P. Magnin, D. L. Ver- sijde, J. Vijverberg. G. Blanken- steijn, J. G. Scholte, G. Koopal, J. Holleman, L. G. v. d. Spek, R. F. Briquet, J. G. Welters, G. Munster man, J. GeldhoT, W. v. d. Steen, A. C. Stout, J. B. v. d. Bosch, P. F. M. Konkelaar, L. Bomers, H. Doorrn kamp, W. Rommers. Matrozen 3e kl.: H. J. T. Lies hout, W. Lenoir en J. Schuil. Matrozen 3e kl. (k.d.): S. Appel. W. de Veij, J. H. v. d. Eijk. A. Vos. P. H. Bloek, L. Koehoorn, A. Mij- zen, T. Odding, J. J. Duijzings, J. J. Bakker, J. H. v. Lie, J. Leder, •T. Amiabel, J. v. Mastrigt, F. W Louwersheimer, J. v. d. Pol, J. v. Burgli, W. D. de Jager, J. M. Ras. G. v. Es, H. Krikke, G. v. li. Ne- derend, H. C. v. d. Eng. W. J. v. Mook, H. Vos. G. Beverloo, M. L. Fierens, A. H. Riethoff. J. v. Gel der. H. Bos, J. Wolbrink, J. v. Ger- ven, A. Buis, P. Segaar en A. de Clerq. Torpedom.-majooi': J. G. Nagel- kerke. Sergeant-torpedom.: J. B. Klein- paste. Korpl.-torpedom.: H. M. Groot- veld. Korpl.-torpedist: H. J. A. Boel- houwers. Macliinedr.-maj.: H. B. Nichting. Sergts.-machinedr.: F. Poelman, P. Nielen en M. B. Dommisse. lCorpls.-machinedrijver 2e kl.: G. J. de Lugt, J. A. Boon, A. B. Heij- dens, W. Schraa, S. Hania, J. Roos, P. Spaans, J. J. Ruijsenberg, J. P. Dukers, D. Vlok, J. J. v. Dort, G. de Vries, P. J. Hartjesveld, A. Hart-e- veld, S. Meuleman, J. Alderliefste, L. Eglierts, W. G. Polier. H. H. Meijer, B. E. de, Jager, D. den Bra sem en C. Bakker. Korpls.-stoker: J. Oerlemans, J. C. de Meijer en D. J. v. d. Veen. Stokers-olieman: A. J. Noten boom, H. Roverts, F. W. Leeger en W. J. Tewes. Stokers le kl.: D. Plaat, K. P. B. Bossong, F. Boon. W. Mol, S. Veld man, T. Pranger, J. Reitsma, F. A. de Man, J. v. d. Boor, J. K. Val- hier, P. W. Spraakman, P. C. Brug- geman, C. J. Dhondt, P. Appel, E. Scheidt, A. v. d. Wetering, J. A. Eiff, J. H. B. Seeger, J. v. Marle, G. Hoiting, A. G. Pieters, M. J. Bodhijl, C. Pieren, A. J. Boers, P. J. v. d. Beid, J. Bouwhuis, A. v. d. Berg, J. Stam, J. J. Kort, J. Sjar- dijn, H. Duifs, W. v. Gelderen, E. H. Bakker, G. Jonker en P. J. W. Talhabar. Stokers 2e kl.: T. P. S. L. Rinsma, A. C. Leeuw, J. Hardam, L. C. v. Zetten, A. W. Brandenburg, A. Langendoen en J. Vis. Leerlingen-stoker: J. H. Verkerk en J. P. ten Hoorn. Sergt.-majs. d. mariniers: J. de Klerk en T. de Haan. Korpls. der mariniers: P. J. de Klerk en A. Klein. Tamboer: C. Budding. Pijper: J. M. Bastiaans. Mariniers 1e kl.: G. J. Nederhel- men, M. Steijn, H. Kesner, C. Chrispijn, H. Braak, L. v. Doora, G. Neuteboom, W. S. Ix>tstra, J. A. v. d. Berg, J. G. v. d. Veer, A. Vos, N. Langezaal, P. J. Kraan, H. Kop, M. v. d. Linden, A. Dekker, L. v. d. Kraats, J. Spek, C. F. Spies. W. Doornekamp, J. Kollaart, J. P. Bouquet, P. F, Kalksma, J. v. Tel gen, J. Roedoe, P. Nesselaar, J. Hofland en A. B. Vermeulen. Mariniers 2e kl.: C. v. d. Velde, J. v. d. Veer, F. H. Vermeer, K. Mosterd, C. B. G. Vink, N. M. Hoogduin en W. te Beek. BINNENLAND. I'ost voor Oost-Indic. De eerstvolgende verzending langs den rechtstreekaohen zeeweg naar Nod.- Tndlë heeft plaats op 11 dezer per atooinachip „Iusulinde" van de Rotter- dameche Lloyd. Verhooging der siworwegtsrieven. Met 15 October worden de prijzen der abonnementskaarten, groep- en traject- kaarten, en met 1 December de prijzen der gewone biljetten weder met 25 pet. erhoogd. Nederland en België. De „Standaard" houdt de waarheid ituunde van haar bericht betreffende hot plan van „Een Belgische d'Annim om Hollandscli Limburg aan l< allen, „al hebben een aantal lezers hei met een glimlachje onthaald". Het Brusselsc-.he blad schrijft dan: „Wij hadden de puntjes op de ï's kunnen zetten, ja zelfs verslag kunnen geven over zekere geheime bijeenkom sten en lekkere Luiksche banketjes aan dewelke een hoogere officier aanzat.. Namen van aangeworven officieren o; manschappen kunnen opgevenI» ertegenwooriligers van deze nieuw eem in Manseick en elders kunnen aanduiden „Donderdagavond hebben wij men, dat onze Belgische d'Aununzio aau het waagstuk verzaakt. De „verraders", die dat ontwerp hebben verijdeld, wer den gelijk gestold mei een Bazaine en met een Caillaux. Zij dragen de schuld ■au de vernedering van hot Belgische ader land! .Och arme, dichter-conciuistador, "l is België niet dut vernederd wordt, maar u-zelf en uwe annexionlstlsche trawnn- ITndt ge nog geen blanwkons ge noog geloopcn? „Onze zegsman voegde erbij, dal de militaire maatregelen, door Holland ge troffen. niet vreemd waren aan hel be sluit van onze nationale holdon. 't. Gaat niet meer, zegde de held. na verraad zouden wij op onzen neus krijgen I)e bakkersstaking opgeheven. Iu de gisteren gehouden bijeenkom^ sten van besturen van werklieden- en patroonsorganisaties, betrokken bij de staking in bet bakkersbedrijf, met wet houder de Miranda uls bemiddelaar, zijn de volgende voorstellen behandeld 1. Omtrent de vraag, of en in iwelke male het door de patroons aangeboden minimumloon ƒ30 per week. geldend voor de gemeenten, geplaatst hoogste klasse volgons hot ontwerp overeenkomst- moot worden verhooj iu verband met hetgeen In andere soortgelijke bedrijven Ier plaatse a; arbeiders wordt uitbetaald, zul door commissie, samengesteld door een ge lijk aantal vertegenwoordigers beide partijen mot een onpav' jdigen voorzitter,, uitspraak worden''1' '„Lauu: oen en ander zooals is be]iaalfire?.l'{' «1, concept-arbeidscontract en de voor'.V pig vastgestelde loonschaal. 2. Deze commissie zal ook uitspraak moeten doen omtrent den arbeidsduur van de broodbezorgers. De commissie zal zoo spoedig mo gelijk uitspraak doen, welke uitspraak terugwerkende kracht zal hebben tol t October. ■1. Uiterlijk 24 uur na de uitspraak van de commissie zal de collectiev overeenkomst on de vastgestelde loon schaal worden geteekend. 5. De staking wordt onmiddellijk op geheven. 6. Alle slnkors worden weer aange nomen en op hun planls aan hel. werk gesteld. Omtrent deze voorstellen is volledig overeenstemming tnsschen partijen vu kregen. De bestaande loonregeling blijft gi haudhaafd tot den datum van oude teekening van de collectieve arbeids overeenkomst ou de vastgestelde loon schaal, waarboven gedurende dien tijd dezelfde bijslag zal worden betaald, al: aan de bakkersgezellen is toegekend. Aangaande de gisteravond gehouden vergadering van (len modernen bond van bakkersgezellen vernemen wij, dat het bestuur bet bemiddelingsvoorstel verdedigde, doch heftige tegenkanting ondervond. Na uren van discussie iB het voor stel van het bestuur, om hot arbitrage- voorstel aau 1.e nemen, ten slotte met handopsteken aangenomen. Er vele tegenstanders. Een inbrekers-trio gevat. Dinsdagavond, toen de tuinman van baron van Pallandt van Rosendael te Arnhem met zijn familie afwezig was, werd inbraak gepleegd in diens wo ning. Een vrij belangrijk bedrag aan geld en verschillende goederen gestolen. Het is de marechaussee e Arnhem gelukt, de daders van dezen inbraak te arresteeren. Twee hunner behoorden indertijd tot de bëruchte bende van Bartje Berendsen, die geruimen tijd de omstreken door liun rooverijen on veilig maakten. Het blijkt, dat een huisknecht v mevr. L. te Velp de dieven heeft in gelicht. Bi.j een inval ten huize van J. W. li vond men reeds een groot deel van het gestolene terug, terwijl van het overige het grootste deel werd gevonden ten huize van P. J. G., te Arnhem. Beiden bekenden en wezen den huisknecht als den mededuder aan. Alle drie zijn ge arresteerd. De 100.000. De 100.000 is gevallen op No. 10953. loonen tot 30 September 1920 op het zelfde peil zullen blijven als thans; het minimumloon is bepaald op 51 sh. zoo lang de kosten van levensonderhoud boven 110 pet, blijven. BUITENLAND. Te Fiume. Uit Rome w ordt aan het. Hbl. gemeld, dat de opperbevelhebber van de Itali- aansehe vloot tot de bemanning der schepen, die voor Fiume de zijde van d'Annunzio reeds gekozen hadden of dreigden te kiezen, een scherpe dienst order heeft gericht, die zijn uitwerking niet gemist heeft. Zooals men weet, zijn ook andere bodems inmiddels voor de stad aangekomen. Aan d'Annunzio werd te verstaan gegeven, dat wegens wederrechtelijke vrijheidsberooving van Italiaansche officieren zijn reeds indis- eiplinair gedrag nog veel scherper zou worden beoordeeld. Aan admiraal Ca sanova wiuit. om hom ging hel werd tegelijkertijd geseind, dat hij moest eischen onvoorwaardelijk in vrij heid te worden gesteld, doch dat hij ■h voorts van het commando ontheven kon achten. Hij mocht daarop Fiume erlaten ENGELAND. De spoorwegstaking. fjonden, 5 Oct. Officieel. Inzake de spoorwegstaking is een schikking tot stand gekomen. Aan het personeel is nangezged den arbeid onmiddellijk te hervatten. De schikking inzake de spoorwegsta king omvat o.m., dat het werk onmid dellijk moest worden hervat en dat de Incidenten der staking. De Engel sche bladen van de vorige week, die allen vol stonden van de, nu geëindigde, spoorwegstaking, vermeld den ook tal van incidenten van die sta king het gevolg. Ziehier enkele. Een zoon van baron Colwyn deed als stoker dienst op de locomotief van een •xjire^s LiverpoolEuston. die onder 500 passagiers, ook eenige leiders van vak vereen i^ngen vervoerde, die deel nemen zouden aan de bijeenkomst der t ransportarbeiders. De stakers te Swindon gaven een nieuwsblad uilde „Swindon strike bulletin". .Sommige treinen waren zoo overvol, dat de passagiers met hun bagage plaats vonden op de locomotief. Motorlorries van de Great Western werden bestuurd door een hertog en een gravin. - De Y. M. C-. A. verschafte op verschil lende punten van Londen gratis thee en beschuit aau vermoeide vrouwen, die 'van haar werk naar huis t,e voet moesten terugkeeren. Twee kerken in de City xle St Catherinc Gree en St» C-atheriue Cole- man hadden slaapgelegenheden inge richt voor vrouwen, wier werk te van haar woningen gelegen was, den afstand te voet te kunnen afleggen. De ambtenaren konden in de regee- ringsgebouwen overnachten. In Bedfordsliire bleven de scholen gesloten, daar de onderwijzers, die me ucantie waren, niet terugkeeren kon den. Zoo werd het maatschappelijk leven ontwricht en zooveel mogelijk aan al het ongemak tegemoet gekomen. FRANKRIJK. Stakingen. De „Jaarbeurs de Lyou" is geopend - en hot personeel der hotels, restau rants en eafó's, koks, kellners, olias seurs, kamermeisjes, enz., staakt. De oieoh is loonsverhoogiug. Het oogeublik is goed gekozen, van» stakersstandpuut bezien: de hotels zijn stampvol en nog steeds stroomen de bezoekers van de Foire van alle kanten toe. Onmiddellijk zijn onderhandelingen geopend. De bui geineester van Lyon, Herriot. die juist naar Parijs was afgereisd, is tele fiseh teruggeroepen. In de kolenmijnen in Lotharinge dreigt een nieuwe staking. De direct heeft geweigerd het. comité der be ambten te erkennen en wenseht alleen te onderhandelen met het secretariaat van de Algemeene Federatie voor El zus-Lotharingen. De mijnwerke hebben zich solidair verklaard met cl beambten en hebben tot algemeene st; king besloten. SPANJE. De overstroomingen. De berichten over de gevolgen d( overstrpomingen tengevolge van onlzc tende stormen, blijven onrustbarend. Een oorlogsschip heeft bevel gekre gen ten spoedigste de grootst mogelijke hoeveelheid levensmiddelen, kleeren, enz. naar Carthagena te brengen, o verdeeld te worden oiuler de slacht offers in die stad en omgeving. Verder zijn maatiegelen getroffen om graan jen meel naar de getroffen stroken te zón den. Personeel van militaire bakkerijen is over zee naar Carthagena gedrrl geerd om brood 1.e bnlcken. Daar alle verbindingen yerbrokc zijn, tast men volkomen in het duistc over den toestand op het platteland. Toj dusverre zijn alleen berichten binnen gekomen over Alicante, Carthagena en Valencia, waar de aangerichte schade zeer aanzienlijk is. Nergens is zuive drinkwater te krijgen, daar alle leidii gen zijn weggeslagen. Te Alicante zijn vijf dooden, te Carthagena 10 dooden gevonden. In de eerste stad zijn vele huizen ingestort. VEREEXIGDE STATEN. De rassenstrijd. Tengevolge van de toepassing der „lynchwet" iu Omaha, heeft de ri strijd in de Vereenigde Staten wel zijn toppunt bereikt, zegt de New-Yorksche correspondent van de Daily Telograpb en deze wassende haat tussclien blank eu zwart blijkt uit de talrijke berichten uit verschillende deel en des lands, van lynchen, en uit den vijandigen geest onder de zwarte bevolking tegen (le blanke „onderdrukkers". De negers in de Noordelijke Stalen, die grooter vrijheid van het woord ge nieten, vallen openlijk in bittere termen de „rechtspraak" van den blanke die negers doet ophangen op de loutere verdenking van misdaad. Twee negers van Montgomery Alnbanca - schuldigd van aanvallen op vrouwen, werden Maandag 1.1. door gemaskerd en van voor de autoriteiten weggehaald, waarop hen gezegd werd voor levens behoud te vluchten; en toen ze vlucht ten, werden ze neergeschoten. In Néw Yersey, vijftig mijlen van New-Youk, wordt jacht gemaakt op een gevluchte! neger, beschuldigd van aanranding eene jonge blanke vrouw, en als hij ge vonden wordt, is zijn lot iijet twijfel achtig. De toestand in Omaha wordt, door de troepen beheerscht, maar de blanken kunnen slechts door middel van ma chinegeweren van een aanval op de 10.000 negers in de neger wijk worden afgehouden. -Het lynchen van Brown was al zeer afschuwelijk. Zijn mot kogels doorboord, half ver brand lijk werd letterlijk aan stukken gescheurd en door de straten gesmeten, en de woede, die daaruit spreekt, is slechts te verklaren door het feJ'., dar binnen een feit van zes weken twintig aanrandingen van blanke vrouwen door negers bekend waren geworden. Een groot gedeelte der menigte, die Brown lynchte, bestond uit vrouwen en jonge meisjes. De wijze, waarop Brown den dood tegemoet ging, zou een mindor krankzinnige menigte bewondering hebben afgedwongen, hij moge dan schuldig zijn geweest aan de hein tón laste gelegde daad of niet Toch de sheriff weigerde hem uit te leveren zeide hij kalm, alhoewel t>.ei: dui zend stemmen om zijn leven gilden, bereid te zijn naar buiten te gaan, ten einde het leven van honderd andere negers, die gevangen waren en die men dreigde te verbranden, te redden. Toen de gevangenis in brand was ge stoken, hadden de gevangenen zich op het dak trachten te redden; vijf ineh- schen waren achtergebleven. Het was Brown, die hen redde door de vlammen. De sheriff bleef weigeren hem aan de menigte over te leveren, waarop eenige gevangenen, bevreesd voor hun leven, i uit de handen van den sheriff ruk-, ten en hem aan het gepeupel uitlever den. Hij verdedigde zich niet en was; spoedig bewusteloos geslagen en ver-i volgens vermoord op oen wijze, waar van wij de afgrijselijke bijzonderheden opzeil lezers zullen besparen, KORTE BERICHTEN. Het Turksche kabinet is afgetreden. De conferentie der Baltische landen te Dorpat heeft besloten met de bolsje-1 ■ïki in verbinding te treden. |De voorstanders van een autonoom Fiume zijn over Belgrado te Parijs aan gekomen en bepleiten de schepping van jeen zelfstandig Fiume onder bescher ming van den volkenbond, als trait 1'union tussehen Italianen en Joego^ slaven. LUCHTVAART. Noodlanding watervliegtuig. Het Marine-vliegtuig V 26. op weg an Amsterdam naar Texel, is Zater dagmiddag wegens een defect, in de Zuiderzee nabij Medemblik gedaald. Door het vaartuig M E 2 werd het liegtuig op sleeptouw genomen en in de haven van Medemblik gebracht. Het vliegtuig was bemand door den Commandant van bet vliegwezen te Texel, F. J. Hacker, den serg.-vlieger A. E. Horn en den korp.-vliegtuigmaker J. Marinus. Ncderland-J ava. (Officieel). Bij hel departement van koloniën is van den Gouverneur-Gene raal het volgende telegram ontvangen: ,De Indische regeering looft 10.000 voor clen eerBten Nederlandschen vliegtuigbestuurder, die vóór 1 Sep tember 1920 van Nederland naai Ja' vliegt binnen veertien etmalen." SD* vaandrig J. L. A. II. vmn BoMStl, van h»t 31e reg m'eoterJe te den Heider, te ln b*t genot ven gioot »e.ur geaield BU K B ia de ree 3e luitenant A F. Beckeilng, van het 3ie leg. intenteiie, banoemd tot iet ,o luitenant bij bet koipe. Da tergeinten F. A. Bndd* en D Boon, ven worden gedetacheerd bij de echoot voor verlof» officieren te Ameretooit, tot hot volgen va de opleiding voor den reng ven ie geent-m»Joor lnetrnotcnr. UIT DEN OMTREK. Dienstregeling Van EwycksluisSchagen. Ingaande Zaterdag 11 October 1919 wordt t ramlijn 68 des Zaterdags gewij- gd: Van Ewycksluis vertrek 1.20 nam. Oostpoidor vertr. 1.26 nam.; Wierin- gerwaard vertr. 1.39 nam.: Westfrie- sehe dijk vertr. 1.49 nam.; Heeren weg -erIr. 1.54 nam.; Schagen aankomst 1.01 nam. Deze tram stopt op tijdig verzoek t.c Kerkweg, Drie Molens en Kruisweg. SPORT. Uitslagen van Zondag. Helder- Q.S.C Steeds Voor waartsD.W.S. H.S.V.—N.O.8 Purmersteyn—H.B.C. F. Rapiditas-E.V.C V.S.V.—Westfrisia K.F.C. Watergraafsmeer Swift-Bloemendaal 1-0 1 1-0 8-0 5 3-0 2- 1- ST00MVAARTBERICHTEN fttoomviirtmaitsohapplj Nadarland. Binkt, uitrei*, nrlv. 28 S*pt. I* Port Said Ki*>, thoisr«ia,*rrlv 29S*pt. UPoit 8»ld. Rondo uittel*. »i»lv.80 8*pt. t* 8tb»ng. Jan Pl*t*rsz. Co*n, v. Batavia naar Amatardam, ariiv.lOct. taSaaa. Oranje vartr 6 Oct. v. AMam n. Batavia. Ramarandtarriv ü9Sept v.A'damt* Batavia. Ambon vartr. Oct. v. Norfolk n. Z.-Amai ika Batoe arilv. 3 Oct. v A'dam te Batavia Borneo, van FhiUdalphla naarNad. IndlB.pnit. 3 Oct Fayal Orotlua vertr. I Act V. Batavia n. A'dam. Krakataa. nitrela, arr 1 v. 6 Osi t* Sanna Rlonw, uitreis, paai. 6 Oct. Danganaia. Rottardaiüsoh» Lloyd. Sltoabonao arrtv.Oct v. Java t* R'dam. Marank*, van NewTork naar Java, paiB.6 0ct. Farnando Hoionba Tambora, thul-rala, arrlv. 3 Oct. ta Gibraltar. Taiaate, van Norfolk naar Java, arrlv 30 Sept. te 39 Sapt. van Padang naar R'dam. K»n. Holl. Lloyd. Galrla, thnlareia, vartr. 1 Oct. van MoDt* video HollsLdla, ultrala, vertrok 30 Sapt. v Llaaabou. Kennamarland,eiuala, pat* i Oct F.nitiaria, Holl. Amoriki lijn. Andök vartr. 3 Oct. v. Newnort New» n. R'aaiu MaatdQkvartr.3 Oct. v Babla-Blacca n R'dam. 8lotaidQk, van Rottardam n Chili, verdok l Os*. Savrnnab, paaa. 6 Oct. Danganaaa. Stoomvaartmaatschappij Ooaaan. 8arp*don vartr. 37 Sapt. v. Batavia n. A'dam. Rlonw vartr. t Oct. v. A'dam n Java Dardanna, v. amatardam naar Java, arrlv. 3 Oct. ta Gib alter Pyrrhua van Penang naar Amatardam arrlv Sö Sapt t* Poit-8aid Laomadon. van Panang naar Amatardam, vaitr. 39 Oct. Van Oolombo Kon. WotLInd. Maildienst. Commewën* ariiv, 30 Sapt. van Watt lodIO ta Naw York Fauna vartr. 4 Oot. v A'dam n. Woat-lndlb. Jan van Naaaau vartioklOct van Peneith naar Las Palmas, Java-Paolflo Lijn. rtiv ranctaco. Java-Bengalan-LIJn. Birma arilv. 26 Sept. van Colombo t* Batavia. Oalcatta va trok 34 Sopt. van Bitavla naar - Caram arrlv. 37 Sapt. van Ca.cuiU t* Ringoon. Java-Chlna-Japan Lijn. TJibodaa anlv. 38 Sapt. t6 Sobe Haldar-Q.SC. 1-0. Slechts met de grootste inspanning is de thuisclub er in kunnen slagen te winnen. Q.S.C. heeft een uitstekenden in druk achter gelaten; een flinke ploeg, goed spel, maar geen schutters. Hadden z(j deze bezeten, dan waren ze twee punten rijker 'geweest, trots het goede werk van het Heldersche backstel „Helder"* heeft weer geen sterken indruk gemaaktin de voor hoede is het nog lang niet zoo als het wezen moet. De nieuwe midvoor was niet op het appèl verschenen, terwijl ook Balk absent was, laatstgenoemde werd echter afdoende vervangen. Fr. Selderbeek is niet meer kwieke speler van eenigen tjjd terug zijn spel was mat en het verrassende doorbreken en schieten, wat hem anders zoo goed afgaat, hebben we niet eenmaal gezien. Alberts zorgde voor de overwinning door een hard schot in den bovenhoek. Hoewel Tiessen een goede party speelde, hield hij het spel veel te lang op, door onnoodig drljven. Veel eerder afgeven is hier op zijn plaats. Zondag a.s. komt Purmersteyn hier op visite. Het zal Helder' zwaarste partij worden, want de heeren hebben blijken gegeven lang niet voor de poes te z(jn. Ze hebben nog niets verloren; uit de vier ge speelde wedstrijden werden reeds 18 goals gemaakt, terwijl ze maar 1 punt tegen hebben. Een bewjjs dat Purmer steyn beschikt over een productieve voorhoede en een puike verdediging. We vreezen Zondag a.s. het ergste dit hoeft voor «Helder" echter geen motief te zyn, om zich zoo maar voetstoots gewonnen te geven. Eisch is echter dat vooral de voorhoede beter voor den dag komtveel meer open spel en vlugger schot. Dat schynen de heeren zich maar niet eigen te kunnen maken. MARINEBERICHTEN. 1* kl a i luitenant ter sa* 3a t* 'a-Grayanbig* lot sa» bji 4* Hoogeir Baret an H Farwaidi kl. S A Vr**<e gaplamt het volgsn van aan c K(i]g8»CÜOOl, Da officierm»chlnl»t 3* kl. H. P. Mlllaard t* Nieuwediep gaplaaUt a»n boord van bat pantiardakichlp ZiaDnd, dat U Octobar naar Waat Indiö vertrekt. D» offlclar-machlnlat 3* kl. W. Brouwer la ln da dlraotle dor m»rln* W Willemaooid geplaatst aan boord van Hr.Ma.lnBtiuctlaachlp Koningin Emma. Da officlar-machlDlat 8* kl. C. F. J Helt* haaft _i*t goeden uit lil - 1 1 officiar-machiniat Luitenants t»r zee Sa kl. jhr. N.J.0. v.ialuy», J. Braadllgt. U J.K Var «lalt, H O. W. Moorman, jlu. J. F. W. o* Jong van Baak an Bonk, J A. da Galdar, H J. F. K van dtn Arend an Jhr. G. A. Berg 3iln baatama voor hat eskader ln Ooat-Indi*. waarhaan sjj hadan per atoomschlp Oranje z(Jn vertrokken. Lu tenant ter za* 1* kl. C. L Schap», dl* 16 Oct. eervol w.rdt onthavan van hat kavel ovar Hr. Mi. Brlnlo ta Vllaalngan, wordt alsdan tsr be schikking gestald Luitenant tar za* 2* kl. J. H. Scholtan, van de Mailnakazarn* t* W.oord, la tar beschikking gestald Officier van administratie 3* kl. A. van Hont* la ln da dlractl* aar marine t* Willemsoord gapUatat aan boord van Hr. M». pantsardakachip Zaaland. BIJ Kon. bsalult van dan 32*t*n Sapt. no. 80 la da kapltaln-lsltenant tar sa* H. J Albatda mat Inging van 16 Oct. bevorderd tot kapitein tar zaa, au b(j baslolt van 39 8e,t. no. 88 z8n da knltacgewoa* adaiboraten Kon mar. rta S. F Kampers, J. Lu»** *n 6 Mulder mat ingtog van 1 Oct. bevorderd tot adalborat dar la kl. Mat dan lödan Oct. zl)u da luitenants tar za* d>, 2a kl N. A. Rost van Tonnlngan, van Hyd-a, A S Ei nats, van Wachtachlp vnaaingan W. T. C. Zimmerman, van M*«u»a. an J J Logger, vin Biloio, ge;laat»t b(J d»n dl«nat dar Draad loos» taiaxrafl» *n z|Jn da laltananta tar za* dar 3a kl. A M Hakk-ng ov*>g*pl»aut van Wacht- aohlp Vllaalngan naar MadasaIdam P T da Bi ut) o Tengbatgan van WaohtachlpWUIamsoord naar Hydra en iaam J Fruln van lat bsachlkktng giplaatit aan boord Wachtschip ta Willam «oord. Mat ontslag uit dan zasdianstmatiooalakl. K. Veiling» op 8 Octob»r. LBQERBEBICHTBN. Majoor B A J*m*a 1* ov*rg*pla»Ut kl) bat le btuljon van hat 31* leg. Inf. t* Hoorn - Helder ln garnizoen. Is Luitenant dtr ganla W J H L Sprang* la ove-gaplaatat van dan Helder naar Graven- haga. Da nlauwbanoamd* 3a luiten»ntaJ H. Mulder an C. J Maus i()o logadaald bij hat 81* rag In', in dan Helder. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht t* Nlenwadla». 4 Oct. Door iG kolders: 460 tongen, pa- stuk f 135; 1600 middaltongan, par atua f 180 a f 0 70 1950 kleine tongen p. at.fb.S0af0.t6;6 sarbottsa per stak f 12 - f 7.— ;0 kisten echel vlicli, o*r kist f 180 roggen, paratok f 1.60 a f 1.30; 184 klsUn zatachul, per kiat f 16 - a f 9. 314 kisten kialn* schol, kul 1 7 60 f «6ü; 83 klaun •cbarraD, par kiat f 6 60 a f 4. 16 klatan pietermannen, par kist f 10.— a f 7.—, 6 Oct. Door 30 kordara: 26) toogan. par atuk tl.-; 700 middaltongan, pa- atuk f 76 f U 66 3000 kleins longan p. at. f 0 IE a f O.'O; 6 Ur- -lotton ter atuk f8~ a f6.-! 10 roggen, var atuk f 150 a f 0 6 klatan sstscboi, par kiat fis.- a f8. - 60 kisten klein* schol, par Kiat f 7.—at 4. 20 kUtan scharren, par kiat f 5— a f 3. 0 klatan pietermannen, par klit MARKTBERICHTEN. Anna Paulowna, 8 Octobar. Groot* aardappelen f 4 0) af 890. mlddsliuor! f 330 a f890, knal f 140 a f 160, 8labuoD»n enkala f 6 - a f 10 6 J. BavarwUk, 8 Octobar. Andijvie f 0 80 a f 4. bloemkool la »rt f 20.6'} komkommer» - - >- 6 - j' ...atuka, postelein 6 *8) ct. p b«u aa da<tf Mn- par 10 do» >l« ri a 820 pet 101 etuke, »n|jbaonan f 1360 a f34 60, boon«n tro»e fi6 a 39 6-, z. dr f8 31.-, d dubbel» (l)m 14 ailta par tOU Ka., tom.laa f3 a 12 par 100 pond worialeo f3.61 a 10 - pat 190 hoi. Purmarand, 7 Oct. 1919. 11 atapala Fabrlakakaaa par 60 K.G. f 67 60 16 Boerenkaas 60 f 69 - Oommiasl* .60 f (!t 3 Middelbare 50 f o. Goudlelie kaas 6" f P.— 340 K.G boter par K G. f 8.06 a t 3.80 961 RBndaran 330 vatte ftr K.e. f 1.70 811 mslk* an c*ld» f 360 86 stlara* t o. 86 Paard as f 300 - 90 vatt* Salvarar. pat K.G. f 3X0 graajtalvaran par atuk f 0. 137 as;nt*r* ld. par stuk 81 Fokkalvaran par «tuk 0 Sladhlkalvaran f 0.— 181 vat ta '«rkar.. yar I 16).- 86 magais pst stuk 1 60 110 Biggsr. «ur atuk f 36 - Veulen» 0 1978 dshapei-- 6i - Overhouden 1 37.— 636 Lamntarsf 0.— Bokken f 0. 167 dtczan 9 K&ikoèaen 1 Zwanen 0.— Xiptieraa per 10U «laks f 17 2*nasiei*R .100 11. - KlevitaaUran per «tak 1 8.31 f SJ0. - 1400 n Paren 1 - 680 ma- Htndal; meik* en gelde koelen msitg; nuch tere kalveren stug; v«tt» vaikana, mrgsravcr «ana an schapen matig Burgerlijke Stand v. Helder, van 4 tot 6 October 1919. ONBERTROUWD: H. B. Nylaud en J. H. F. N. Boogh. BEVALLEN: N- Muye Schniede- wind, z.E. Blokker—Vermeulen, z.'. A. de Roo— van Essen, z. Ondertrouwd H. B. NIJLAN0 Lteraai M.O. Boekhouden, en J0 H. F. N. B00BH. Huweiyksvoltrekking Dinsdag 21 October a.s. Huwelykslnzegening om Us/« uur in de Nieuwe Kerk door Ds. Warnkrs. Rotterdam, Wltt» vaa Haemstedestraat 18b. Helder, Breawsteratraat 21. Helder, 6 October 1919. Getrouwd H. J. BURGERS, en i. C. BAKKER, die, mede namens wederzydsche fa milie, b«danken voor de vele biyken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 7 October 1919. De Heer en Mevrouw DE MAN- Klijn geven kennis van de geboorte van hun Zoon JAN C0RNELIS. Rotterdam, 3 Qctober 1919. Burg Meluaezlaan 88a. WOENSDAG 8 uur: Bijzondere Meeting, in MIOOENSTRAAT 89. OONOERDAG 8 uur: Helliglngsdlenst. Stafkapitein KLEIJZE. SP00RBRACHT 35.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2