Stoomcaroussel en Cakewalk, A L A. Fa. S.A. Kannewasser&Zn: Dames-en Kinder-Mantels Blouses - Rokken. AA WET AMBACHTSSCHOOL voar HEL0E8 en OMSTREKEN. Vrijdagmiddag a.s. OPENING Sigarenmagazijn .,KR0M0", S.A.Kannewasser&Zn., Prima zwarte Tafzijde, Prima witte Waschzijde, S.A.Kannewasser&Zn., TRICOT-Ondergoederen, MANHEIM's Goedkoope Winkel Goedkoopste adres voor Kachels, Fornuizen, Kachelpijpen enz., Kanaalweg 148-149 - Zuidstraat 82. Algam. ConsgmsntBii-Viriiiigiii 17'/2ct. per L. LEESBIBLIOTHEEK. Fa. S. A. KAKNEWASSER ZONEN, Kanaalweg 148-149 - Zuidstraat 82. onze zaken OfSlOÏÏN van Woensdagavond 5 u. tot Zaterdagavond 6 uur. Prima Sigaren, ongeëvenaarde kwaliteiten, Firma J. KLOP-WISSINK. Kanaalweg 148-149, Zuid»traat82 .anaslweg 148-149, Zuidstraat82 il kleermakers, loodgieters etc. SCHOENEN. F. RAMLERf Huismoeders, doet uw «oordeel! kachelpijpen A. C. GROLLÉ, Langestraat IS. STOFFEN JH. SPWUIT, Hrlenjraclit,MANTELS I. GRUNWALD, SPOORSTRAAT 81. 141 KANAALWEG 142. COLTOF, Kanaalweg. KONINGSTRAAT. 2 bekwame Kieedermakers J TISSING, Keizerstraat 33, fW Lees dit even! -16 Heerenrijgbottfnes vanaf f 7.00 Dameslaarzen vanaf f 7.40. J. 1VIOEN, Koningstraat. Grootste sorteering. Nieuwste modellen. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethouders zul len op VRIJOAG 17 OOTOBCR a.s des namiddags 2 uur, ten Raad- huize, in het openbaar aanbesteden volbouwen van hst Wesshüia aan da Kark- gracht, alnlar. Bestekken met teekeningen zijn, zoolang de voorraad strekt, verkrijg baar ter Gemeente-Secretarie, tegen betaling van f 1.— per stel. Aanwijzing op VRIJ0A8 10 OCTOBER H.k., dot voormiddigs 10 uur. aan hat bureau van Gemeentewerken. Helder, 6 October 1919. Vargadaring Afd. HELDER. Zij, die zich alreeds opgaven aan het Bestuur voor de medewerking in de verschillende sub commissies, en zij, die zich nog voor medewerking willen opgeven, worden uitgenoodlgd met het Bestuur te vergaderen op Dinsdagavond 7 Dot., 8 uur, in Casino, Kanaslwag Vooral beschikt de vereeniging nog over te weinig dames-leden voor deze commissiesen het Bestuur verwacht dan ook Dinsdagavond meerdere dames die zich beschikbaar zullen stellen. MEDEDEELING! Het Bestuur besloot nog tftn zittings dag te houden voor hen, die hun kaarten nog niet inleverden. (Oatum wordt bekend gemaakt, en kaarten nog verkrijgbaar Parallelweg 11). Laten we allen nu medewerken, zoo spoedig mogelijk de kaarten geïnd Ie krijgen. HET BESTUUR. Cursus In alle mogelijke handenarbeid. Hierbij hééft onderg. de eer het geachte publiek te denken voor het vertrouwen, in hem. en zijn aibeid gesteld. De cursus, aanvankelijk 1)6- gonnen met 30 leerlingen, telt nu reeds 120 cursisten. Nog is er plaats, gaarne zou hij willen beginnen met afzondarlljka meisjes-cursus, bijv. in cartonnagewerk enz., en met een cursus voor mter bejaarden. Aanmeldingen worden alsnog gaarne in ontvangst genomen. Minzaam aanbevelend, ^JOH. W. STEVENSON, sLuisdijkstraat 83 Indien verlangd, verklaart onderg. zich bereid een kleine tentoonstelling te organiseeren van door hem gemaakt werk. Cursus in alle mogelijke handenarbeid. ju lil iimin ui toigin ui Huisduimn! Ondergeteekende vei klaart zich be reid, om bij voldoende deelname een cursus In handemrbsid te opanen (snij werk, figuurzagen, cartonnagewerk, tarso-arbeid, branden, vlakstukwetk, lijsten, enz.) in Koegras en Huisduinen. In Koagras wenscnte bij daarmede te beginnen, indien mogelijk, Vrijdag i s. of volgende week in de zoogen. Frlescbe buurt en op Juliar.ado'p. De cursus wordt opengesteld voor alle belangstellenden, n.m.1. kinderen en meer bejaaiden. Aanmeldingen voor deelname worden izaarne in ont /angst genomen Sluisdljkstnat 93, dan Heldar. Minzaam aanbevelend, JOH. W. STEVENSON. Het Bestuur der Melk- Veehoudersbonden maakt bekend, dat vanaf 6 October de melkprijs ffranoo Helder is. Namans hat Bastuur der Malk-aashoudarabondan. De voormalige Leesbibliotheek van den Heer MiCHElS, aangekocht door den 8ond van Marine-Onder- officieren, is, aangevuld met de in die organisatie reeds aanwezige bi bliotheek, thans voor hot publiek apsn- gastald. Boeken en voorwaarden tot lezen verkrijgbaar aan de Hoofdgiacht 58 De Wethouder van het Lovanamid- dsNnbmrijf te Helder brengt ter ken nis, dat aan alle houders vau bon No. 77 van het Levensmiddelenboekje, die dn vorige wook gven suiker ont vingen, de gelegenheid is openge steld tot en met Zaterdag 10 Oo- tob»r a.e. dezen bon bij onder staande winkeliers in te wisselen, zoolang bun voorraad strekt. BAKKER, K- izarstraat. BLOM, Bisstraat. Wed. BREET, Vijzelstraat. B. DE BOER, Piet Hainstraat. BRIZEE, WsBzenatraat. Wad. BROEKHUIZEN, Spuistraat. DUIN, Qravonatraat. T. c. QOVERS, 2a Vioonstraat. Wed. QRAS, Molenstraat. H 'ROER, Besaiflflracht. ALBERT HEYN, Spoorstraat. KAMP HORST, Krugarstraat. KANSEN, Aehtsr Binnenhaven. KRAAIJENOORD, Bovorstraat. KRAMER, Vlamin,straat. KROON, Ni8uwabrugstraat. KUiPER, Binnanhavan. MQOY, Basstraat. MARTENS, Jan in 't Voldatraat. Wed. PUTTERS, 1a Vroonatraat. RAN, Baestraat. RIEMERS, Van Balonatraat. STOLL, Koningdwarastraar. WEYENS, Middenstraat. Deze lijst zal Donderdag a s. worden aangevuld. Helder, 7 October 1919. De Wethouder voornoemd. A. G. A. VERSTEGEN. fSOO GEVRAAGD. Iemand met zaak vraagt f 500 tel leen, tegen nader overeen te komen conditie's. Brieven onder No. 124, bureau van dit blad. Burgemeester en Wethouders der gemeeute HELDER maken bekend, dat de uitreiking der Broodkaarten voor de 29e periode (113a t/m. 116a tijdvak) zal plaats vinden als volgt: U DOHOHRDtS 9 OCI. mi dl littm A l/a. •iVtlIDU 10 BCT. urn di IiHiii C t/i. ■p ZATERDAG IISCT. ion dl liHiit lt/l.1; ip MAANDAG 13 DC1. mi li littm U/«. F •p DINSDAG h BCT. ippi li littm q I/b. 1 pp WOENSDAG 13 0C1. ippi Ip IpHpii N t/i. Z De uitreiking der kaarten zal plaats vinden aan de Bureaus van Politie Zuidetraat en Molenplein en aan bet Bureau van Bamaanta-Werken da Karkgracht II. De bewoners van Koog ras kunnen hun kaarten bekomen bij den Brigadier van Polltla te Jullanadorp. De kaarten zullen worden verstrekt op vertoon van het volledig ingevulde en getaakande gazinsbonboakja, tegen afgifte van bon 110, terwijl de kaartjes voor kinderen beneden 't jaar worden verstrekt op vertoon van de kindar- keart van het kind waarvoor men de kaartjeB verlangt en tegen afgifte van bon 23 van de desbetreffende kaart. Onmiddellijk bij da In sntvangstnama dar kuiten dient man zleh te overtuigen van da Juists soarten an hat Juiata aantal, daar op raclamet, walkt later warden ingebracht, geen acht kan worden geslagen. Goed tehuis gezocht voor jong, zindelijk Poesje. Adres: Loodsgracht 05. Een net persoon onderofficier, K. M., omstreeks 40 jaar, wenscht kennis making met net M «is|e of Weduwe, omstreeks zelfde leeftijd. Geheimhou ding verzocht en verzekerd. Brieven onder No. 115, Bureau van dit blad. Er biedt Bieb aan een nette Juf frouw, als Hulp in dB hulshouding. Voor halve dagen. Brieven onder No. 122, Bureau van dit blad. Biedt zich aan een nette Juffrouw, als Huishoudster. Liefst bij Heer alleen of klein gezin. Brieven onder No. 118, Bureau van dit blad. Gevraagd voor direct een flinke Dienstbode. Loon f 5.—. Adres: Hoofdgracht 70. DIENSTBODE. Mevr. POELMAN, Veerstraat 56, Amsterdam, vraagt net MEISJE, voor dag en nacht. Hoog loon. Zich te vervoegen bij E. ELDERS, Basstraat 53, alhier. Gevraagd sen zindelijke Dag- Dienstbod wasch buitenshuis. Adres: Loodsgracht 70.. Nette DaO'Dienatbode gevraagd tegen hoog loon, in gezin van twee personen. Geen wasch aan huis. Tegen 15 October of eerder. Adres: Hoogstraa* 84. Gevraagd net Daymeisle. Adres: Bothastraat 15. Liefdadigheid naar Vermogen" Hat Schilderstuk in lijst is gavallan op No. 118. HET BESTUUR. E«fl;ne te juffrouw zag zich esarne geplaatst als huishoudster bij een burgerheer. ijBrieven onder No. 105, aan het Bureau vau dit blad. Gevraagd een 2e Banketbakkers- bediende. Adres: VERFAILLE, Keizerstraat. Gevraagd aap flinke LOOP- en PAKKNECHT. AdresVERFAILLE, Keizerstraat. Gevraagd een bekwaam Lood- gieter of vergevorderde, bekend met gas- en waterleiding. AdresC. J. WESTJSRBAAN, West straat, Helder. kwaam Draaier en Bank werker ge vraagd. Hoog loon. 45 urige werkweek. Brieven adresMachinefabriek „Sla venburg", Verhulst8tr. 83, Den Haag. Voor direct flinke, nette Jongen ter opleiding gevraagd. Adres: Steendr. „Het Noorden". WONINGRUIL. Wie wenscht Woning*te ruilen met iemand uit Vlissingen? Huur prijs f4.— niet te boven gaande. Brieven onder No. 121, Bureau van van dit blad. f25.— belooning voor degene, die mij aan een Woning helpt. Huur prijs 12.— of f 2.50. Adres: Bureau van dit blad. In net gezin bestaat gelegenheid voor eenige nette Kostganger*.' Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een Slaap- en Zit kamer, mar of zonder pension. Vol ledige omschrijving verzocht. Brieven onder No. 116, Bureau van dit blad. Luitenant ter Zee vraagt gemeu bileerd* Zit- en Slaapkamer, met gidasltelljk panaion. Br. onder No. 117, Bureau v. d. blad. Nette Studeerkamer, mat lleht an varwerming, gevraagd door 3 Mili tairen. Brieven met opgaaf van conditie No. 119, Bureau van dit blad. Te huur h*t modern ingerichte Bo venhuis aan de Bassingracht 4, be vattende 6 Kamers, Keuken, Bad kamer en ruime Vestibule. 1400 per jaar. Adres: Loodsgracht 13. Gevraagd een nette Werkster voor Vrijdags, den geheelen dag. Adres: Mevr. W. BIERENBROODS POT, Spoorstraat 87. Wordt gevraagd een Werkster, voor eenige dagen in de week. fl.BO met kost. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd nette Werkster of een Dagmeisje, niet beneden 15 jaar. Aanmelden 's avonds tusschen 71/, en 9 uur. Middenstraat 40. Een Dienstbode gevraagd om met Kerstmis in dienst te treden, bij: J. VERHAGEN, Doggersvaart 144, Koegras, Helder. Een Winkelmeisje gevraagd,liefst bekend met winkelwerk. Adres: Bureau van dit blad. Leerling-Verkoopster gevraagd, Adras: Kanaal weg 65 66. Burgemeester eu Wethouders der gemeente HELDER maken bekend, dat vBrandaring in da vardsaling dar brood- kaarten alsnog kan worden opgegeven van 16 Oot. t/m. 25 Oct. a.s. aan het Bureau van het Levensmiddelenbedrijf aan den Kanaslwag 79, onder over legging van het bonboekje. Verandering in de verdeeling der broodkaarten kas alleen worden toe gestaan voor die personen, die thans een bruin- of roggebroodkaart bezitten en die hiervoor in den vervolge een witbroodkaart wenschen te ontvangen. Broodkaarten worden in geen geval geruild. Een flinke Dag-Dienstbode ge vraagd, loon f4.— en Zondags na 4 uur vrij. Adras: v. d. HOEK, Binnenh. 47. Gevraagd een net Dagmeisje, niet boven 16 jaar. Adres: Loodsgracht 2. staande op hetjeinde van de Laan (land van Overtoom), is dagelijks geopend vanaf 5j uur. Woensdag- en Zaterdag middag vanaf 3 uur. EntréeprijzenKinderen 10 oent, volwassenen 15 cent (tot 7 uur). B-i«efd a?nb»VHi«nd, HUBERT WOLFS. Opslagplaat* te huur. Brieven No. 78, Boekhandel MAAS. De togen Woensdag avond 7 uur aange kondigde VLOERZEIL-VEILING In Tlvoll" wordt gehouden Woensdagnamiddag 2 uur. Te bezichtigen des morgens van —12 uur. Deurw. W. BIERSTEKER. Vanaf heden KALFSV^EESCH erkrligbaar sch benstraat 72. Minz aanbev., ANTOON BANOT Aangeboden een Kamer op nettan stand. Voor een heer met of zonder pension. Brieven onder No. 123, Bureau van dit blad. Te koop nan leegstaand BUR6ER- W00NHUIS, Schagenstraat 27. Koop som f1250 Adres: P. PUINBROEK, Keizer straat 39. Te koop e -»n Trap-Nsaiuiachfne. Adres: Wilhelminastraat 7. Te koop een Emmerkachel er een Potkachel. Adres: Florastraat 6, (Tuindorp). Te koop een Emmerkachel (spot- prlja). Adres: Emmastraat 88. Te koop 6 pluche Stoelen, zoo goed als nieuw. Adres: Bureau van dit blad. Te koop o«n goed onderhouden For nuis en een K->merkachel. Te bevrageu: Wilhelminastraat. 2. SALONPIANINO wegens plaatsgebrek billijk te koop 'aangeboden. Brieven onder No. 120, Bureau van dit blad. Te koop een lange pluche Man tel, Jongenejekker, leeftijd 14 jaar, en een koperen Gaskroon. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een Emmerkachel en Fornuis. Adres: Diaconiestraat No. 5. Te koop «en leegstaand Woon huis, Keizerstraat 57. AdresNieuwstraat 49. Te koop aen solied laagstaand WOON HUIS, Schagenstraat 89. Adres: I. L. VAN OS, Nieuwstr. 27. Geëmail. Vulkachel te koop. Adres: Weezenstraat 14. Te koop een party oui selsteen. Adres: Bassingracht 29. D. St. Honden. 2 mooie jooge hondjes te koop, weken oud. AdresSpoorstraat 120. Zeeofficier vraagt ter overname Vaarjekker en Kooigo*d. Br. letter G. Boekhandel MAAS. Te koop gevraagd e*n Woon- ol Winkelhuis in de Koningatr., tus schen Koningspl. en Konicgdw.stj Brieven onder No. 91, aan het Bureau van dit blad. Het BESTUUR van den Polder EIERLAND op TEXEL roept soilicl. tanten op voor de beirekking van Machinist voor het zuiggasmotor-gemaal te de Cocksdorp, op een salaris van f 1300.- per jaar. Volle bekwaamheid voor de bedio ning van zuiggasmotoren wordt vereischt. Indiensttreding zoo spoedig mo gelijk. Sollicitatièn op gezegeld papier 80 cent) in te zenden «óór 14 0c- tabar a.s. bij deu Dijkgraaf H. Flens te den Burg op Texel, by wien tevens inlichtingen worden verstrekt. Texel, 6 October 1919. Het Bestuur voornoemd, H. FLENS, Dykgraaf. C. PEREBOOM, Secretaris. Te koop twae BURGER WOONHUIZEN, Brieven onder No. 114, Bureau van dit blad. Te koop ruim driekwart l tare Voerbleten, en 14 snee: Horfstknolien. Staande in dc Hel de rsche Polder aan den Bolweg. Adres: THIJSSEN Co., Koe- gras 236. Te koop het pakhuis en erf aan de Jan in 'tVeldstraat No. 118, hoek Vyzelstraat, groot 100 M.J, zeer ge schikt voor werkplaats, stal- ot wa genhuis. Leeg te aanvaarden met Adres:' R. N. VAN OS, Binnen haven No. 9. BRANDHOUT te koop, a f 2.50 per 100 K.G, Adres: Werf „De Hoop", Binnen haven. Vanaf VRIJDAG a.s. wordt In ons Theater vertoond: Deze film is een fel protest tegen de doodstraf, en geeft ons tevens een kijk in den maatscbappelijken wan toestand, aangezien hierin wordt, aangetoond de raoeiiyk- heid, ja de onmogelijkheid voor een man, die eenmaal in de gevangenis gezeten heeft, zich weder op te richten. Daarnaast do ïydensweg van een jong meisje, zlin zuster, die eveneens in de draaikolk der samenleving ondergaat. Gedurende de vortooivog van bovangeroamd Mmwerk hebbea personen beneden 18 Jaar geen toegang. De verlating der flleor d» Leerlingen gemaakte voor werpen zal plaats habban ofT' Donderdag 9 Octob-r a.s., des namiddags 1 uur 30, In fièt sohoolgebouw. O# prijzen kunnen afgehaald worden V'ljdag v.vn. 10 uur. HET BESTUUR. N.B. Nog «enig-, loten zijn verkrijgbaar aan d* school. HUBERT WOLFS' I Zijd M«t dank voor hM vert'ouwn hstwelk wij In da oud zaak op don hoek dar Palmetraat zoo ruimschoot* hebben genoten, bevelen wij ons in do nieuwe zaak wsder minzaam aan. hst b-rsta wat de Sigarenindustrie oplevert- Groots sorteering SIGARETTEN. TABAK zoowel los als verpakt, van vooraanstaands fabrieken. BILLIJKE PRIJZEN. De 1000 eerste koopers ontvangen eene practische reclame oadeau. AANBEVELEND, JU/wieiilmgeUeó 28 oM. br»«d, f 3.89 por al 90 cM. braad, f 2.79 per al. in alia kleuren, f 1.39 per al Firma Grnnie keuze voor OamBs,Ha»ran an Kindaren BERICHT oen De p ijs van prima beuken retorten HOUTSKOOL is thans f 3.SO per H.L., bezorg- looi i«>b«grepen. - Bestellingen worden aangenomen bij de Brandstoffenhandelaars, Nog enkele dagen opruiming vaa aan partij restanten prima SCHOENWERK, tegen spotprijzen, bij: KONINGDWARSSTRAAT. PROFITEERT HIERVAN! Firma Eemte kwaliteit eilnljgb ar tegen concurreerends prijzen. V«ider II rapsratiën van kachels en soldnerw rk. y Beleefd aan hevelend, GROOTE KEUZE. Keizerstraat. COSTUUMS BLOUSES Wegens feestdagen zijn onze winkels vanaf WOENSDAG AVOND S uur- tol ZATERDAG AVOND 6 uur gesloten. Kanaalweg, Kelzsretraat, b/h. Postkantoor. b/d. Kelzersbrug. SEIZOEN 1919-1920. Groote keuze Wintermantels, Bont mantels, Regen en Gummimantels. Groote keuze wollen, zijden, flanellen en tricot Damesblouses. Groote keuze. Fiuweelen. Prima Pluohe ol Sealskin voor Mantels en Costuums. is GESLOTEN van Woensdagavond S uur lot Zaterdagavond 6 uur. Direct gevraagd voor 1»»« klas Oamos- en Heer^nwerk, J BERGHUIS, Coupeur-Lekraar, Van Hüogsndorpitraat 49. vanaf f 10.00 vanaf f 8.50 vanaf f 20.00 vanaf f 25.00 vanaf f 5.50 vanaf f 2.50 Aanbevelend, Klnder-Cape's Klnder-Jekkers Heeren Fietsjekkers Hoeren Ulsters Heeren Pantalon* Heeren Vesten Voor hen die op grOOlen voet leven, ontving Ik en Voor hen die op kleinen voet leven, ontving ik Heerenrijgbottines van no. 40 tot no. 50 en Damesrijglaarzen van no. 36 tot no. 44. Aanbevelend, tra A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3