I KLOPPER EN ZONEN, VERKOOPT DE BESTE TABAK nieuw suoÉeisemd Café-Biljart Ledikanten, Appelbollen KER K-CONCERT, Stoomerij en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn A. DOL Café „Du Passage". OFENlMEMIIMi NOEHSIM l'otlUEl Uil, Vloerzeil en Lineleiw w. verhagen, .Alhier 500 lUlitir Cocoslsoper, h ii. urnen i n Japonnen UimVEt 141-9.-1111111111112 sterke Crisis-Rijgschoenen no. 28 -3515.00,36-39 f S.S0,40-46 f B.00. i. MOEN, Koningstraat 100. LOODSGRACHT 69 Pitch pine-, eiken- en geschilderde VERSTEGEN in de Spoorstraat D. Bakker, Keizerstr. 68. Union Anker- VERFAILLE, Keizerstraat Aanleg VAN ANIESFOORT JANZ., BLOEMIST, KERKGRACHT ander houden van Tuinen. Bloemwerken n ver: lts. sieringen voor sik doel. Vakschool voor Meisjes De beide winkels van J. A. ZOETELIEF zullen voortaan gesloten zijn van 12.30 uur tot 1.30 uur. ftrlehtl Simultaan Seance, K. ACKEMA, lestairint i li cirtt den isheelen ds|. Voor den werkman Tandarts DE MUNCK BLIK Wij koopen bj|: Horiog de distributie. in de NIEUWE KERK, Westslraat, te geven-door de Dames A. NOORDEWIER-REDDINGIUS, Sopraan, P. DE HAAN-MANIFARGES, Alt, en den Heer ANTON B. H. VERHEIJ, Orgel, op Zaterdagavond tl October, 8 uur. Kaarten a II. Gaanderij 10 76, beide plus 20% Stedelijke belas- tinfi en 10% auteursrechten, z(jn te verkrijgen bij: J. C. OUINKER, Boek handel, Spoorstraat. Het batig saldo dezer uilvoering zal worden gestort in do kas der Ned. Herv. Gemeente. BEDOEN, voor Helder en Omstreken, HOOFDGRACHT 18. IN SC H RIJ VI NO van leerlingen voor den 3-jarlgen ou-sus van 1 NOV. a.s. eiken DINS DAG van Z'i, 4 en DONDERDAG van 7 8 uur, vóór lO Octobar. Inzage van het laatste schoolrapport gewensoht. Tevens Inschrijving voor alle andere oursussen (naaien en veretellen, koken, oostuumnaalen, wasohbehandellng, ook fijn strijken). Ter gelegenheid van zijn noodlgt ondergeteekende. zijne gesohte bezoekers beleefd uit tot een bezoek. A.nk.v.i.nd, KEIZERSTRAAT. Htldersshe Schaakvarweiging „MORPHY". WOENSDAG SOCTOBER, das ivonde ta 8 uur, ta geven door den Hoer W. A. F. SCHELFHOUT. Aangifte tot deelname voor niet- leden der Schaak vereeniging bij den Secretaris Dr. J. Ckr REEDERS Kroonstraat 2 of op den Speelavond in het Clublokaal, AlflMioen Militair Tohule, Spoorstraat. des avoitda 7 uur In „TIVOLI", groot, partij gahaal ttoee Mkk0nk."t^"'' AanmeldiDg van Leerlingen kan plaats hebben op Maandag 8 en Dinidag 7 Oeleber a.t, des avonds van 7 tot 8 uur aan het gebouw der Zeevaart school, Ankerpark 29. De lessen vangen aan Wovnsdeg 15 October, des avonds te 6 uur. Inlichtingen verschaft de Directeur. Helder, 2 October 1919. aoetoomd wordt lederen werkdaq DEKENS en KARPETTEN 2 masl psr week. GORDIJNEN alle dagen. Zwart wordt lodaroB dag geverfd mat afd. StoomwasscherlJ. DepOts: te Helder, Spooretraat 38: DE BOER-KORVER ta Taxal, dan BurgWed. JAC. BOON. ta Wlarlngan: C. SLIKKER, ts Anna Pauiowna; Wad. P. BAAS alles in diverse desains en afmetingen. Voorts een partij nieuwe wollen Dekens. Te bezichtigenWoensdagmiddag van 2-4 uur. Peurw. W. BIERSTEKER. HET TECHNISCH „NOORD NEDERLAND" •i» 4- TC JOURE f H- BZLAST ÏIOH MJW HET MAKEN VAN PLANNEN EN BE8RO0TINIEN VAN WATER EN BURBERBOUWKUNDIBE WERKEN. HET TOEZICHT OP DE UITVOEBINB DIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAN ADVIEZEN OP B0UWKUNDI8 BEBIED. Direotle L. J. HOFMAN. Verpleegsters-Japonnen Ic alle malen voorradig. Tind-Technlktr ZAANDAM, built vo.rt... .pra.kuur t. H.ld.r vHrKiasttinden, Kranen m Brugwerk, WOENSDAGS, van 8 4 uur. Vur «psratlt*. bahandaling, walka door Tandarts wordt uitgevoerd, van 11 4 uur. Adras: Maj. Wed. BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, g..lt SPOORSTRAAT of STATIONSWEB. Urri as goedkoopst Heeran- en L E LO Kinderkleedingmagazljn heeft ontvangen de echte Engelsche Heeren- en Dames GUMMI Jassen. Prijs f20.-, f22.- an f 24.50, met en zonder band. - Groote keuze in: ratiné Kinderjekkartjas, Haarer.costuums, Winterjassan, Manchester Broeken an Jasssn, enz., enz. Eerste Egmondsche Bonds-Lunchroom Hotel Restaurant tegenover da PRINS HENDRIK-STICHTINB. Prima eonaumptie. Billijke prijzen. 8ARAQE. Ruime stalling van Rijwielen. Zorgvuldigs bewaring voer Rijwielen. Aanbevelend, Q. S. GROENEWOUD, Egmond aan Zee. ontving ik een groote partij welke spotgoedkoop verkocht worden. Prijzen als volgt; Aanbevelend, INQEZOHOEN. (Buiten verantwoordelijkheid van de lledactie). (voorheen de Tandarts van de firma FRAENKEL Co is zaliatandig te spreken: lederen WOENSDAG van 12-4 uur bij M*|. Wad. VISSER Loodsgracht 15, den Helder. Kunsttanden nu solide gemaakt). Beslist pljnlsos trekken en vullen van tanden an kiezen. Aanspreker, Midden straat 33, en P. BOMHOFF, Langastraat 76 bavalaa zich balaafd aaa. P.S. Oa badiaaing heeft plaats in Uhiform-Costuum. VOO R. WEHPAHHINb DORDFtECHTSChE M WAALWARENFABRl'EK voorheen Wed: J.BEKKERS ZOON- DORDRECHT. in alle prijzen. Een oud adres an altijd geadkoop. Ortvasren gratia. betrouwbaar, loiide, voordeelij Verkrijgbaar bl) A. WIERINGA, SPOORSTRAAT 120 Dan Helder. Vanaf Maandag 6 Oct. tot en met Zaterdag 11 Oct. a.s., zal bij den ge wonen handelaar per persoon worden verkrijgbaar gesteld: Kinderkasrt: Op bon No. 22pond Kindermeel Klndarmaslksart: Op bon No. 13pond Kindermeel. LIJST van Ingekomen en vertrokken personen. 0 J*E**D, A. Schnek, BBS Haeseloun, N Hbi'-iug fi de Groot. A. C van Ey i en S. W tor Voort, W. H Jofriet, D L Coljonw, W Mante, H Scholder, E. J. Duotz, N. Vervoort H J. Scholtens, F. Rlcchelminn, J J. Gooatent, K J. E. van Rooo, C. H B/amlaga, A Bands ING Boroop officier van ado.Iulatr loodgieter. kapitein artillerie, banketbakker. marinier le kl. dienatboda, letterzetter, bonwk-'ndlg opzicht or, amid. vlascher, mejoor ganie, bootsman K M kellner, luitenant- vil ges Ier, postbode, korporaalmarinier, luitenant-viiagaDler, atafaauzikant, winkelbediende, aleger, E. da Vries mag.züomeoaeter .Witte Kiule' F. J. Borch, fo-ograaf, J. Dorgelo, schilder, H. A Jaarama, loodi, Woonplaats Hoofdgracht 87, Paral!e:weg 9, Eanaalweg 61. Kerkgracht 26, Ankerpark 7. Hoofdgracht 88, Emm&straat 108, 8chagen«treat 103, ,Weezenetra.t 26. Binnenhaven 73, Jonk ratraat 22D, Westgrachï 25, Bal straat 61, Spoorstraat X. Spooretraat 63, Eoegraa 91k, Gaaatrast 47, Ankaroark G, v d. Hamstraat 21, Weatstraat 10, Schagenatraat 73, Bisawateretraat 64, Em maatraat 79, IangestfKat 90. Janzenotraat 67, Van: U tracht. Ametardam. Utrecht. Haarlem. Rotterdam. Vellen. Edim Mel'endoorn. Lleee Haarlem. Formerend, N. Heivoet, Ameteidau, Geloof: Ned.-Herv. Donsaweretil. Bloetnendaxl. I AmbtHardenberg. 1 Zaandam. Ned. Herv. R Cath Ned -Herv. R. Cath. Ned Herv. Kaeee A Brouwer, C Benschop J. B ven Bokxaeef. I Gra»m--n, J. Rozijn, J vau dar Leek, F de H»an, G Gerrataen, C. Kenter*, A van Dam, G Vermeulen, G Bier*, J J van I'ianbroek, J, Hulstkamp, F. J. A Smit*, E Bakker, O J van der Staan, A. L. I Natar, W H van Leauwan. 8 Maeadam, A C Boom, L. Tlarolf, J. Wander. J W. H Flaakamp, M J, H Ltura, VERTROKKEN: BaroepWoonplaat* Borgaanttorpedlat, Floiaatraat 14, landbouwer. Koegraa 215c, mach<nez»ttar. Voaitreat S, aergeinlmarin er, Se Emmadaraatr. 6, aeigt.machlnedrijver, Koningdwaraetr 18, stucadoor, Middenstraat 80 verplesgitar, Kerkgracht 83. bakker, Molengricht 11, kwartlormeieter, Schegenstraet 61, marinier la kl., Achtergracht Z/z 82, eergeaot vaatlDgart, 2e Vroonstrsfit 89, bikker. Koningstraat 110, ?*rgt.vllegtnlgmaker, Bloematraat 8. houtziger, RUkaontvangar, werkman, marinier le kl., dienitbode, weikmen adgeantichiijver, machlniat K. M licht/wachter, ondei wijzer, ■toker le kl.. grondwerker. korporaalMarinlar, coupeur, le Vroonatraat 72, Weitatraat 86, L v. Barkatraat 10, Cellfoinieatreet 60, Koeg'ta 164, Zildatraat 17, Parallelweg 60, Dijkatrnt 11, Weatgracht 18, Harteatraat 24, Btaatraat 74. Hoogetvaat 87B. Achtergracht Z/z 84 Krngoratraat 28, Naar: Vllaalngen Texel. Hoorn. Ameterdaai. Htarlem. Amrterdam. 1'ortugaal. Barnev* d. Htarlem. Hollaveetaluia. Apeldoorn Amaterdtm. Ziandam. Amsterdam. Arnhem. Anna Faulowna. Amiterdam 'a Hage. Oallantaoog. Dansen. Rotterdam Ned.-Herv, Ger K, R.'Oatb. Ned.-Herv, R.-Cath. Ned Herv. Ger. K. Ned.-Herv. R.-Cath. Ned.-Herv- R.-Cath Nad -Herv. R.-Cath, Helder, 3 October 1919. j Geachte lledactie! Mag o.g. naar aanleiding van het ingezonden stuk van 2 October 1919 van het bestuur der Schoenmakers patroons Vereeniging te Helder enz., het volgende antwoorden? Bij voor baat dank voor de plaatsing. Het bestuur zou beter gedaan hebben om naar aanleiding van de door m(j genoemde cijfers eens het publiek duidelijk te maken, dat deze "ragen niet juist zijn, om daar tegenover te stellen hun cijfers, dan kon er een conclusie getrokken wor den wie gelijk had, doch wijselijk verzwijgt het dit. Is het dan niet waar, dat een paar manszolen en -hakken f 5. - en een paar dameszolen en -hakken f4 kosten Indien u dat aantoonde, dan zou de rekening er anders uitzien, doCh daar maakt u geen melding van en staat dat voor mij nog vast. Wat de calculatie (indien u weer schrijft weest u dan zoo vriendelijk om berekening te schrijven, dan kan ieder het weten), betreft, wil ik deze hier duidelijker uiteenzetten dan in het verslag der „Held. Crt." van 27 September. Het leer door u gebruikt voor het maken van zolen en hakken, kost f 0.61 f 0.62 per ons. Voor óén paar manszolen en -hakken is noodig 2J ons (dit is niet te weinig). 2£ X f 0 65 f 1 55 aan leer, blijft over voor den schoenmakerspatroon die zelf het leer koopt en de schoenen maakt f 3.45. Als men nu rekent 2 uur om de schoenen te maken, dan blijft er toch zeker nog een aardige som over. Dat er dan ook zljD, die uw prijsstelling niet deelen, bewijst wel dat er zijn die deze prijzen niet vragen en dit is door mij ook ter openbare vergadering herhaaldelijk gezegd (de goeden niet te na ge sproken), - Wat dat stukje betreft in „De Amstelbode", och dat zou ik maar liever achterwege laten, als ik iets beweer, dan is dat door mij zelf onderzocht en de bewijzen hiervan lever ik in dit schrijven, of u zal het openlijk anders aantoonen. Om nog een voorbeeld aan te halen, moge het volgende dienen: een paar dameszolen en-hakken kosten volgens prijsstelling f4.—. Dat is niet alleen hier, maar deze week was ik in Amsterdam en daar hingen voor winkelramen bij schoenmakers de zelfde prijzen van f 5.- en f 4.-. Voor dameszolen en -hakken is noodig 1J ons leerkosten voor leer f 1. (om niet te laag te rekenen). Alzoo voor schoenmakerspatroon over f 3. en als men nu weet dat hier 1.15 uur aan gewerkt wordt, dan blijft hier nog voldoende over om te kunnen bestaan, en het is mij nog niet mogen gelukken om zulk een uurloon te krijgen voor het Rijkspersoneel, dooh die ook gij niet ontziet om deze prijzen te vragen en is dit tevens mede een oorzaak, dat ik dagelijks de strijd moet voeren voor hooger loon. Wat Uw opmerking betreft, van Zaai geen wind enz., nu, dat ver wacht het bestuur der Consumenten- Vereeniging wel, want wij stellen ons niet voor, dat alles zeo vlot zal gaan als w(j wel zouden wenschen, doch zeer terecht is dit door den Voorz. van den Landelijken Bond gezegd: het is (om het sterk uit te drukken) een strijd op leven en dood en zal zeer vermoedelijk het laatste stuk hier nog niet over geschreven z|jn. Zoo U beweert, is de Courant niet het geschikte orgaan om een loon- berekening te ontbieden. Mijne mee ning is juist in deze gevallen tegen overgesteld en zullen wjj alles in het openbaar behandelen, omdat het alge meen belang hier vóór moet gaan, Er is al veel te lang gezwegen, niet alleen op het terrein wat Uw branche betreft, doch op alles, wat ana het leve* in de laatste jaren zoo onrustig maakt. Wat betreft mijn Voorzitterschap van de Vereeniging „Onderling Be lang", dit kan hier geheel buiten beschouwing wórden gelaten, want toen ik in Casino gesproken heb en later nog meer hoop te doen, was dat als lid (bestuur) der Consumenten-Ver- eeniging hier ter plaatse en tevens als lid van het bestuur van den Lan delijken Bond. Wat Uw laatste drie vragen betref fen, wil ik op de 1ste vraag antwoor den, dat het Bestuur der Consumenten vereniging (B.C.V.) Uw bestuur zal uitnoodigen tot eene bespreking over dit onderwerp, zoo spoedig mogelijk, ten 2de om den naam te noemen van den vakman enz., acht ik geenszins noodig, want het gaatU niet aan, waar vermeenen ons licht te moeten opsteken, en (dit kan zijn nut hebben voor het algemeen belang) ten 3de om in de „H. Crt." bij wijze van adverten tie enz. voor Uwe rekening (het kan zeker nogal betaald worden), wil ik hetzelfde herhalen wat door mij is gezegd in die openbare verg., dat wjj een ieder gaarne gunnen een behoor lijk bestaan en dat zullen wij ook bewijzen door éérst hier in onderhan deling te treden met..de winkeliers enz. enz. Als dat niet zoo was, dan geef ik U en ook degenen, die er mede te maken hebben, de verzekering, dat, gezien de aanbiedingen, die ons nu iederen dag bereiken, wij al met den steun van de Regeering veel goed- kooper onze benoodigdheden kunnen betrekken op ieder terrein, maar voor namelijk het nieuwe schoeisel, dat soliede is en tevens veel goedkooper dan hier ter plaatse en ook elders. Hiermede, geachte redactie, zal ik eindigen, waat anders vraag ik te veel plaatsruimte, omdat het zulk een dankbaar onderwerp is om er over te schrijven. Wij zullen zien wat wij kunnen bereiken, maar voorop staat echter vast, dat, mocht blfjken, dat er onwil in het spel is, wij alles zullen doen om den strijd tegen de Duurte met alle kracht te bestrijden en roepen wij een ieder toehelp mede om dat monster te bestrijden, opdat er meer rust zal komen. H. P. Baak," Bestuurslid der Consu- menten-Vereeniging. UIT DEN OMTREK. Wlarlngan. Zondagnamiddag gaf ons heel wat afleidingle door de Korfbalwedstrjjd tusschen „Velocitas" van Hoorn en onze club. Te 2 uur aangevangen, eindigde ze om 4 uur. Van beide kanten werd er goed spel gele verd, doch de WieriDgers konden het niet winnen. „Velocitas", een goed geschoolde club, leverde prachtig spel. De uitslag was: „Velocitas" 4 en Wieringen0 punten. De wedstrijd werd door veel publiek bijgewoond. Ten 2de gaf de Muziekvereeniging ..Harmonie" van 4 tot 6 uur haar laatste zomerconcert in dit seizoen in hare muziektent op 't Kerkplein. Voor een groot en aandachtig publiek werden een 8 tal keurige muziek nummers ten gehoore gebracht, welke zeer in den smaak vielen. Wij danken „Harmonie" bij dezen voor haar mooie zomerconcerten. Algemeene vergadering van „Het Witte Kruis", afdeeling Wieringen, op Vrijdag 3 October, 's avonds 7% uur, in het lokaal van den heer C. Scheltus. Aanwezig 15 leden. De voorzitter, de heer P. Kaan, opent deze vergadering met een woord van welkom en dank aan hen die deze vergadering bijwonen en betreurt de geringe opkomst, waarna hij het woord geeft aan den secre taris, den heer L. Berghuis, welke1 do notulen der vorige vergadering weergeeft, welke onveranderd worden goedgekeurd. Volgt benoeming een er commissie van 3 personen, welke de rekening van den penningmeester moeten nazien. Benoemd worden de heeren M. Koolj Hz., Jn. Halfweeg en D. Oden, welke hunne benoeming aannemen. De bespreking der agenda van de Alg. Verg. te Amsterdam, op Dinsdag 7 Oct. a.s., welke door den voorzitter wordt voorgelezen, levert weinig op. Als afgevaardigde naar die ver gadering wordt benoemd de heer P. Kaan en als plaatsvervanger de heer M. Kootj Hz. Nu volgde een voorstel van het bestuur om de contributie in het vervolg weer éénmaal per jaar te innen. Aangezien er voor den penning meester heel veel werkzaamheden aan verbonden zijn en het ook met veel onkosten gepaard gaat, hetwelk voor de vereeniging ten nadeele komt. Het voorstel wordt in rondvraag ge bracht en alle aanwezigen waren ar voor, zoodat de contributie in het vervolg weer eenmaal per jaar zal worden opgehaald. Rondvraag. De heer Van Kalsbeek vraagt of het niet mogelijk zou zijn, dat onvermogende ledenals weduwen, ook minder contributie kunnen be talen. Er was hem naar gevraagd en die vrouw wilde wel f 1.00 betalen doch kon onmogelijk meer geven. Voorzitter zegt: als wij daaraaa beginnen, zullen er spoedig meer zijn, die ook een gulden willen geven, en dan' zou het zeer moeilijk zijn om te beoordeelen of zy wel dagelljk onvermogend zijn. De heer Oden zegt: ala men dan aan de weduwen vermindering geeft, zullen er ook wel mannelijke leden zijn, die verminderd wenschten te worden. Voorzitterwij gaan met de contri butie niet omlaag, doch indien er zijn, die het dan beslist niet betalen kunnen, moeten w(j ze ala niet lid beschouwen, maar zullen hen wel helpen, indien zij om 'teen of ander verlegen mochten geraken. Willen zij dan wel één gulden geven, wel, dan zullen wij dat op hoogen prijs stellen en beschouwen dal als een vrijwillige bjjdrage. Allen gingen hiermee accoord. De heer Oden: Ik verneem, dat er nog al wat leden zijn, die de con tributie niet willen betalen en vraagt hoe gaat dat? Voorzitter: als z(j niet; betalen willen, worden zij geroyeerd. De heer De Beurs, penningm., zegt, dat het met betalen der contributie best gaat, er zijn er echter eenigen, doch dat zit hem hoofdzakelijk in de vrijwillige bijdrage. Voorzitterals zij dan die vrijwillige bijdragen niet betalen willen, moeten zij dat aan het bestuur kenbaar ma ken, dan wordt dat het een volgend jaar van de kwitantie afgetrokken. Den heer Dr. Riccardt zegt, dat er weer veel matriaal noodig iseen en ander moet nog worden aangeschaft. Door den Voorzitter wordt nog me degedeeld, dat zoo gauw wij het Elec- trische licht dag en nacht kunnen stoken, de dokter voor eigen rekening een kustzon zal aanschaffen, hetwelk voor de vereeniging een voordeel zou z\jn. Niemand meer het woord verlan gend, sluit de Voorzitter de vergade ring. De muziekvereeniging „Harmonie" hield j.1. Zaterdagavond in de con certzaal „Concordia" hare jaarverga dering. Aanwezig waren 18 leden en 8 adspirantleden. Na opening door den voorzitter, den heer C. J. Bosker, volgt lezing der notulen en van het jaarverslag door den secretaris, den heer C, Duijnker, welke beiden onder dank zegging voor de accuraatheid, waar met zij zijn opgemaakt, goedgekeurd. Nu volgde rekening en verant woording van den penningmeester, den heer D. Oden, en wel van de ver- eenigingskasontvangsten f 1859.92, uitgaven f 1113.30, batig saldo f 181.62, b. contributiekasontv. f 284.91; uitgaven f 427.70. Nadeelig saldo f 142.79. 't Een en ander werd in orde bevonden, en onder dankzegging voor 't keurige beheer goedgekeurd. Bestuursverkiezing. De aftredende leden, de heeren C. Gorter en C. J. Bosker, werden her kozen en namen hunne herbenoeming aan. Een schrijven van den heer D. Verfaille Cz. te den Oever, wordt voorgelezen en waaruit bleek, dat genoemde heer bedankte als wer kend lid van „Harmonie" en wel om redenen, die de vereeniging overbe kend zijn. Vele en verschillende, ja soms heftige discussiön, vloeien uit dat bedanken voort en keurt men de handelwijze van een paar leden, die dit bedanken hebben veroorzaakt, sterk af. Het heengaan van den heer Verfaille, een der beste krachten van „Harmonie", wordt door allen be treurd. Een voorstel gedaan om den heer Verfaille te verzoeken op zijn besluit terug te korren en werkend lid van „Harmonie" te blijven, werd aangenomen. Verder werd besloten in November en Februari a.s. voor de contribuee- rende kunstlievende leden uitvoerin gen te geven, en entrée-uitvoeringen te houden met Kerstmis en Paschen, benevens een aan de Kleine Sluis te Anna Pauiowna. Als blijk van waar deering werd aan den directeur f50 en aan den gewezen onderdirecteur f 20 aangeboden voor hun vele werkzaamheden de ver. bewezen, hetwelk door beiden onder dankzeg ging wordt aangenomen. Voor de opleiding van nieuwe werkende leden stelden zich als leermeesters disponibel de heeren J. en Jb. Bruul. Ook werd nog mede gedeeld, dat zoo er vele leerlingen zjjn, er zich een persoon buiten de vereeniging staande, tot les geven had disponibel gosteld. Na nog enkele huishoudelijke zaken besproken te hebben, volgde sluiting. DE LYNCHWET IN AMERIKA. Den laatsten tijd komen in de Ver- eenigde-Staten herhaaldelijk weder ms- 'senonlusten voor, doorgaans veroor zaakt doordat kleurlingen zich aan blanke vrouwen vergrepen. Ilot gevolg is dan een lynchpartij, doorgaans beslo ten met een vechtpartij tusschen blan ken en negers. Een ooggetuige van een lynchpartij, die eenige maanden geleden te Ellis- ville. in Zuid-Mississippi plaats had. schrijft daarover het volgende: Een neger daar, John HartJield, is op dien datum gelyncht Do man had tien dagen tevoren een blanke jonge vrouw van dat stadje aangevallen en mishandeld; is toen ge durende de volgende tien dagen achter volgd door een verwoede menigte, waaronder honderden negers, en ten laatste op genoemden datum, in zwaar gewonden toestand, gevat. En daarna gelyncht. „In au orderly manner", op eene ordelijke wijze gelyncht, zoo- als de autoriteiten daar verklaard heb ben.... De gewonde neger werd per auto zoo snel mogelijk naar Ellesville gereden, en daar, omringd door een comité' van burgers, der stad, naar het „office" van dokter A. J. Carter ge- braclit, die na een onderzoek van de wondon verklaarde, dat Hartfiold niet moer.dan vier en twintig uren te leven had. De jonge vrouw, het slachtoffer van den bruut, identificeerde hem als haar aanrander, en woonde daarna de exe cutie bij. Zij was door den neger een geheelen nacht vastgehouden (Zondag 15 Juni) ouder een Eucalyptusboom bij liet spoorweg viaduct, en daar heen werd de gewonde kleurling ge voerd. Men vertelde hem, wat men met hem ging uitvoeren, en hij antwoordde slechts: „Gij hebt den rechten man'.'" Mij had bij zijne gevangenneming reeds bekend. De correspondent van „De Tele graaf" te Detroit (Michigan) schrijft: lutusschen lmd een groep zwijgende mannen een hoop droog liout en taklce- bossen opgestapeld in een kuil in den grond bij den Euealyptusboom. Hel ging rustig en ordelijk toe; er werd niet geschreeuwd en geroepen; alles -was blijkbaar dage» tevoren gearran geerd. Een lang koord werd vervolgens óver een zwaren tak geworpen, een lus om Hartfield's nek gelegd en dade lijk trókken honderden bandon het slachtoffer op. Even daarna had de eerste demon stratie plaats: gedurende den dood- strijd van den gehangene kwamen pi stolen en revolvers voor den dag en nu schoot men raalc op het zwevende lichaam. Brandende fakkels werden op den brandstapel geworpen, en toen verschillende kogels eindelijk het koord doorgeschoten hadden, viel het [lichaam in. een vuurpoel. Eén uur la ter lag er alleen nog maar een hoop lascli.... En nu iets merkwaardigs; er had den geen arrestaties plaats. En niet alleen, dat er geen arresta ties plaats hadden, er was nog iets anders geschied: de gouverneur Bilbo van den Staat, in clou loop van den morgen, vóór liet lynchen, door ver schillende inwoners van Ellisville dringend verzocht om tusschenbeide te komen en het vermoorden van don. ge wonde schuldige te beletten, liad een verklaring gepubliceerd, waarin hij zich zelf volkomen machteloos noemde, en verklaarde, dat interventie slechts zou leiden tot den dood van honder den burgers, en dat „niemand het on vermijdelijke kon verhinderen".... En liet lynchen ging ongestoord zijn gang, en er hadden geen arrestaties plaats- Er is nog iets merkwaardigs: de man had bekend en werd door zijn slacht offer als de dader aangewezen. Zijn schuld was bewezen. En in den staat Mississippï wordt een dergelijk feit met den dood, met'ophangen gestraft. De man was dus dos doods schuldig, en zou absoluut zeker gehangen wor den, en waarschijnlijk dadelijk, daar het rechtspreken in Amerika vlugger gaat dan b.v. in ons gezegend vader land, en in dit geval waarschijnlijk nog wel wat meer haast gemaakt zou worden. En toch werd hij gelyncht. Missisippi kon zicli het lieele af schuwelijke bedrijf bespaard hebben, door den man op wettige wijze op te hangen; kon zich bespaard hebben bet weerzinwekkende feit van den moord, en liet gruwelijke schouwspel, dat dui zenden nu aangezien hebben; kon zich bespaard hébben het verwijt vaii bui tenaf van barbaarscliheid; benevens de mogelijke opflikkering van rassen haat tusschen blank en gekleurd. En toch is er gelyncht. En de gouverneur trad niet tussclienbeide

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4