KELDERSCHECOURANT EMEFNTERAAO VAN HELDER. Grafkransen No. SI58 DONDERDA8 23 OCTOBER 1818 4Vo JAARQANQ Redacteur»»Jlt9ev»r t C. Dl BOER 4r Helder Oplaag 7000 sx. Afronaamanlsprljalo da stad f 1,20, per poal f 1.40, Buitenland 2.40. - Losse ex. 8 et. - BUITENLAND. De uitlevering der schuldigen. De Frausche militaire justitie heeft oen lyst opgemaakt bevatten de meer dan 600 namen van Duit-' sche officieren, w.o. prins Rxxp- preoht van Beieren, beschuldigd van misdrijven tegen de Frausche en Belgische wet, gepleegd gedu rende de bezetting. De uitlevering zal aan de Duitsche regeering ver zocht worden, FRANKRIJK. Duitsche opruiing in Elzas Lotharingen? De politie heeft te Straatsburg vier personen gearresteerd, betrok ken in een propaganda-zaak, op tonw gezet door Duitschland. Het betreft de geheime verspreiding yan vlugschriften met opruiing tot het bolsjewismemet het doel een oproerige beweging uit te lokken tegen de Frausche regeering in de door Duitschland verloren provin cies. Deze propaganda wordt geleid door een centrale organisatie te Badcn-Baden en München en wordt, naar men heeft kunnen vast stellen, gefinancierd door de regee- ring te Berlijn. Reeds heeft zich de invloed ervan doen gevoelen onder de arbeiders in Lotharingen. Deze propaganda zou begripsver warring kunnen stichten onder de arbeidersklasse tijdens de verkie zingen. Men verwacht nog verdere arrestaties. De toestand in Metz. Uit Metz wordt aan de „D. Allg. Ztg." gemeld,dat de stakers sedert het einde der vorige week aldaar p'üi'i ware terreur uitoefenen. Zij hebben op verschillende plaatsen (ie hoogovens gewelddadig uitge doofd. waardoor nmetelijke schade is aangericht. Het -spoorweg- en trampersoneel en de werklieden van het gas- en electriciteitsbedryf blijven staken, zoodat de gouver neur van Metz, generaal Berthelot, den verscherpten staat van beleg heeft moeten afkondigen. Uit Frankrijk zijn verscheidene Frau sche regimenten aangekomen om in Lotharingen de belangrijkste be drijven aan den gang te houden. Het proces-Lenoir. De revisiecojmnissie van het mi nisterie van justitie heeft de ver klaringen in extremis van Lenoir onvoldoende geacht als nieuw feit en dus de revisie verworpen. Thans blijft nog slechts de mogelijkheid' van presideiitïeele gratie. Lenoir is door den angst, welken hij heeft uitgestaan op den ochtend, dat hij geëxecuteerd zou worden, verlamd en genoodzaakt steeds het bed te houden. ENGELAND. Invoer van Duitsche goederen. De „Evening Standard" maakt zich ongerust over het feit, dat er verleden week een aantal Duitsche goederen in een Engelsche haven zijn aangekomen, waaronder mes sen, lepels en vorken, muziekin strumenten, piano's, wekkers, speel goed, porselein en geëmailleerde artikelen. Op sommige artikelen stond: made in Germany, maar lang niet op alle. Godfreed Cheesman, een lid van de nationale unie van fabrikanten, heeft gezegd, dat hij het een schan daal vond, dat vaderlandslievende- menschen zulke ongemerkte goe deren zouden koopen. Als het par lement weer bijeenkwam, zou men alle mogelijke moeite doen, om de invoerbeperkingen weer ingevoerd te krijgen voor artikelen, die van vitaal belang zijn. Anders zou ex-, verzekerde hij, heel wat werkeloos- heid komen. Ernstig mijnongeluk. Door het instorten van een kraan in de Levantmijn bij Penzance (ixi de Zuid-Westelijke punt van Enge land, in Cornwall (werdexi veertig mijnwerkers gedood en vele ge wond. Nog steeds worden xiieuwe geval len van doodelijke ongelukken ge meld RUSLAND. Hoe de toestand ten opzichte van St. Petersburg is, valt uit de ver schillende berichten nog niet met juistheid op te maken. Volgens een bericht xxit Móskou, d.d. 20 Oct., waren Kroonstad en St. Petersburg nog vast in handen der Roode troepen. Dit komt overeen met berichten uit Londen, die melding makexi van voorbereidende maatregelen der Bolsjewiki tot verdedigixxg van St. Petersburg. De troepen van ge neraal Yoedenitch zouden zich Zon dagavond op 5 mijl afstand van de stad bevonden hebben. In Zuid-Rusland werd een Bol sjewistische divisie door de kozak ken verslagen. De eersten verloren 5000 gevangenen en 27 kanonnen. Ten W. van Orel werd een Rood' colonne van 10.000 man vex-nietigd of gevangen genomen. Kief is op de buitenwijken na weder van Bolsjewistische troe pen gezuiverd. HONGARIJE. Bela Kun in Italië. Aan het „Berl. Tageblatt" wordt- uit Genève gemeld: Bela Kuxx is er in geslaagd, uit de interneering te Weenen te ontsnappen. Hij heeft zich met valsche passen eerst naar Miüichen en van daar xxaar Italiö begeven, waar hij reeds een leven dig deel neemt aan de revolution- naire beweging. KORTE BERICHTEN. liet havenbestuur van Ostende hoeft bericht gekregen. dat twee Duitsche duikbooten dozer dagen do haven zul len biunenloopen. De duikbooten zullen aan de vlootbasis van Antwerpen i den verbonden. Een groot Duitscli vliegtuig, dat oor eenigc millioenen Oekrainsche bankbiljetten, die te Berlijn gedrukt worden, naar de Oekraiue zou brengen, is te Saybusch door de Polen neerge schoten. Drie inzittendeu, onder wie oen Duitscli officier, zijn gedood, do beido andoron zwaar gewond. Volgens berekening door den bond van metaalindustrieelen te Berlijn be draagt de derving aan loon tengevolge van de stakingen reeds 80 millioen Mlirk. BINNENLAND. Nederland eu België. Havas meldt uit Brussel: De Nation Beige vraagt aan de regeering, welke- maatregelen zij jenonxen heeft, om het gevaar af te wexxdexx van de plotselinge sa mentrekking vair drie Nederland selie divisies langs de Belgische grens van Breda tot Tilburg, en van de aanwezigheid vaxi twee bri gades te Maastricht en bij Roer mond. Naar aaxileiding van dit bericht verzekerde men ter bevoegde plaatse aan het „Vad.", dat van samentrekking of verplaatsing van troepen geen sprake is geweest. Steenkolen. Yuigons hel „Hbl." zal bixmen- kort de aan voer naar ons land van 'teexikoleu uit Duitschland weder om met een paar treinen per dag wonle.ii ui! ge breid; Rijst. De Tel. verneemt, dat de Ver- eeniglng van Nederlandsche Ge meenten aan aangesloten gemeen ten hare bemiddeling heeft aange boden tót het bekomen van rijst tot een totaal vaxx 15.000 balen. De verscheping ixx Amerika kan nog dit jaar plaats hebben. De prijs is veel lager dan die, welke thans in den handel wordt gevraagd. De melkprijs. In een vergadering van den Bond van Melkveehouders te Rot terdam, wex-d de volgende i-esolu- tie aangexxomen: De Bond van melkveehouders in Zuid-Holland, enz.; met groote ont stemming kennis genomen hebben de van de ministerieele winter- melkregelhig, waarin voor de pro ducenten prijzen zijn vastgesteld, die beneden dè productiekosten blijven; van meening dat een stre ven om de Nederlandsche bevol king draaglijker levensomstandig heden te bezorgen, moet worden gewaardeerd, doch dat een druk ken van den melkprijs geen be scherming van economisch zwak keren mag heeten, gezien het ge ringe melk verbruik in deze krin gen, ook reeds in normale tijden; verontwaardigd dat van een zoo danig streven hoegenaamd niet blijkt ten opzichte van reeders, groothandel ën industrie, doch dat (le melk veehouder als het voor naamste object wordt aangespro ken; overwegende dat een algehee- le staking van productie in deze tijden van schaarschte onverant woordelijk moet worden geacht; spreekt als zijn oordeel uit, dat de melkveehouders voor prijzen door de regeering toegedacht, niet zul len besluiten tot normale produc tie en acht zich niet verantwoor delijk voor het zeker komende feit dat de bevolking ixx hooge mate gedupeerd zal worden, doordat ze zich voor een groot deel zal inoeten behelpen met melk die voor con sumptiedoeleinden minderwaar dig is. Tegen de duurte. Nu men te Steenwijk van ge meentewege met den melkverkoop is begonnen tegen 17 cent den li ter, zijn de slijters gezwicht. Een enkele uitgezonderd, bieden zij de melk inplaats vaxx voor 20 cent den liter, voor 18 cent (den door den burgemeester vastgestelden maxi mumprijs) aan de huizen te koop aan. Aanvoer van Chilisalpeter. Naar men aan het Nederl. Cor respondentiebureau in Den Haag mededeelt, is de aanvoer hier te lande van kunstmeststoffen, ook voor zooveel betreft chilisalpeter, thans verzekerd. Het is xx.1. moge lijk gebleken, voldoende Neder landsche scheepsruimte beschik baar te stellen om tusschen nu en uit. April hier te lande aan te voe ren ongeveer 80.000 ton salpeter, welke hoeveelheid, gevoegd bij het geen hier xxog aanwezig js, geacht kan worden de behoefte ongeveer te dekken. Deze salpeter wordt hier te lande van Chili aangevoerd tegen een vracht, varieerende tus schen 59 en 75 per ton, terwijl de open-markt-vrachtprys thans bedraagt 250 sh. per ton. Geen vrije uitvoer. Men meldt uit Winterswijk: Pas de vorige week Maandag is de beschikking in werking getre den, waarbij het vervoer vaxx alle artikelen in de grensplaatsen in de eerste linie gelegen, werd vrijge geven, of de inspecteur der belas tingen heeft zich verplicht gezien, dit vrije vervoer weer op te heffen voor zoover betreft zeep, marga rine, oliën en vetten, wollen ga rens, sajet, wollen en katoenen ge breide goederen en spek, zoodat deze alle weer, evenals voorheen, aan dekking op het vervoer zijn onderworpen. De smokkelary van die artikelen schijnt in die paar dagexx al zoodanigexx omvang geno men te hebben, dat tot dezen maat regel moest overgegaan worden, 't Is zelfs te verwachten, dat liet be sluit over nog meer artikelen uit gebreid zal worden en we langza merhand terugkeeren tot den vroe- geren toestand. Uitbetaling pensioenen. In overleg met zijn ambtgenoot an financiën heeft de minister an marine maatregelen beraamd om te voorzien in den nood van de gepensionneerden, voor wie de af doening van liet pensioen vertra ging ondervindt, zoodat zij niet dadelijk het pensioenbedrag kun nen ontvangen. De betrokken mi nisters hebben een beroep gedaan op de verschillende hier te lande bestaande instellingen, die vooi-- schotten op pensioen verleenen, om voortaan in het algemeen reeds tot het verleenen van zoodanige voor schotten over te gaan vóórdat de vaststelling van het pensioen 'bij Kon. besluit heeft plaats gehad en wel zoodra van het betrokken de- xartement, dat in staat is, van be- 'anghebbenden reeds voorloopig het nader vast te stellen pensioen te berekenen, daaromtrent een ver- klai-ing wordt ontvangen. Aan dat beroep hebben alle be doelde instellingen gehoor gegeven. De positie der tramdirecties. Bij vele stoomtramdirecties be staan plannen tot stopzetting van den dienst binnen eenigen tijd, in verband met de drukkende Regee- ringsmaatregelen op het gebied van financieelen steun en arbeidsloon. In een onlangs gehouden vergade ring van tramdirecties is dit plan ernstig behandeld. Geregelde dienst SoesterbergLonden. De N. V. Handelmaatschappij Cobor te Bilthoven heeft thans den wekelijkschen dienst per B. A. T.- limousim* ingesteld; een dienst voor 4 passagiers, die elk voor den overtocht 20 pond moeten betalen. De overtocht duurt 3 uur. Dinsdagavond 21 Octobcr 1919. Afwezig de heer de Ven, wethouder. De notulen van 20, 26 Aug. en 10 ioptombor 1919 worden vastgesteld. Daarna is aan de orde: Ingekomen stukken en mededeel iiigcn. Goedkeuring van het 5e kohier der laatselijke directe belastingen naar liet inkomen, dienst 1919. Voor kennisgeving aangenomen. Adres van verschillende organisaties et verzoek aan do tegenwoordige loonregeling een terugwerkende- kracht toe te leennen tot l Januari 1919 en een nieuwe salarisherziening in uit zicht te stellen. Gerenvoyoerd naar B. en AV., waarbij de heer Zonder van aandringt op bespoediging dezer zaak, aangezien al icnige malen hierover vergaderd ii Mededeeling, dat aan den heer A. G. A. Verslegen als Directeur van het Levensmiddelenbodrijf en van de Ar beidsbeurs, overoenlcomstig zijn ver zoek, eervol ontslag is verleend, met ingang van 18 Augustus 1919. Bur;. moester en Wethouders stollen voor de Commissie van bijstand voor het Le- cnsmiddolenbedrijf op te heffen, ouder dankzegging aan de leden voor de aan de gemeente bewezen diensten. Voor kennisgeving aangenomen. De heer-van Os vraagt of al in de vaca ture van Directeur der Arbeidsbeurs 'voorzien is, waarop de Voorzitter opmerkt, dat de lieer Verstegen, wet houder voor sociale aangelegenheden deze functie tijdelijk waarneemt. Goedkeuring op: a. het raadsbesluit van 30 Sept. j.1. ,J,ot het voeren van oen rechtsgeding tegen de N.V. AVitte Bioscoop en de N.V. Cinema Palace; b. dc 2e en -3e suppl. begrooting, dienst 1919; c. het raadsbesluit van 10 Sopt. j.1. tot verhuring der woning aan de Prins Hendriklaan no. 6 alhier aau A. W. Miehels. Voor kennisgeving aangenomen. De N.V. Witte Bioscoop heeft inmiddels het verschuldigde betaald. Bericht van aanuoming der benoe ming van D. B. Joehems, als leeraar verbandleer en schecpshygicno aan de Zeevaartschool en Visschorijschool. Dankbetuiging van I'. Schilder voor do hem toegekendo gratificatie. Als boven. Ontslag. Verzoeken om eervol ontslag van: M. Koolhaas, D. Blom, G. D Hage naar. J. Gomes, J. G. Koitsma als on derwijzers aan school 8; L. W. Einde on J. Cornelis&en als onderwijzeressen aau school 8; O. Rub en J. M. C. Adriaui, resp. als oudorwijzer en' onderwijzeres aan school 7b, zulks met ingung van 1 Sept. 1919, Eervol verleend. Schoolbouw Doggersvaart. Bebandoling van bet aangehouden voorste 1 van Burgemeester en Wet houders tot intrekking van het Raads besluit vau 22 Februari 1919 tot stich ting van een o. 1. school aan de Dog gersvaart. De uitslag van hot ambtelijk onder zoek inzake de schoolkwestie te Koe gras is, dat. binnen liet rayon voor de school de ouders van 104 kinderen tus schen 5 eu 13 juren zich hebben ver klaard, en wol in dien zin, dat voor 72 kinderen openbaar cn voor 32 bizouder onderwijs wordt verlangd. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie in have vergadering van 11 Oct. besloten aau Burgemeester en Y\ ethouders to adviseeven, om in over leg te treden met het Bestuur van do Protestantsehe Schoolvereeniging, ten einde te trachten gedaan te krijgen, dat dit schoolbestuur vau zijne bouw plannen zal afzien on dat de gemeen te alle materialen en door dat bestuur op zich 'genomen verplichtingen, zal overnemen en aanwenden voor. den bouw van de openbare school. Mocht evenwel de besproking met dat schoolbestuur er toe leiden, dat van den bouw der bizondere school niet wordt afgezien, alsdan meent de meer derheid van dc Commissie, dat, gelet op het resultaat van het gehouden onder zoek, moet worden geadviseerd, onver wijld tot de aanbesteding van de open bare school over te gaan. Het ambtelijk onderzoek strekte zicli uit over een rayon van 107 gezinnen. Hiervan waren 70 gezinnon mot. kinde ren. Voor 114 kinderen beneden 13 jaar werd in dit rayon opoubanr, voor 46 bizonder ouderwijs verlangd. In het antwoord vau liet hestuur dei- Prol estantschc Schoolverceniging aan B. en W., wordt geadviseerd, indien dc Raad eventueel mocht besluiten tot schoolbouw. de openbare school te plaatsen tusschen de Kooi eu.de spoor- Orug. Voor de toekomst is Koegras hierbij het boste gebaat, zeggen de schrijvers. ordor wordt in dit schrijven opge merkt, dat, indien men zich houdt aau dc bij het ambtelijk onderzoek getrok ken grens, dc school te Huisduinen ont volkt zou wordon, en dat volgens de nicening van adressanten een audere grens had moeten worden getrokken, waardoor het onderzoek had geloopen over 86 gezinnen, waarvan pl.m. 58 met kinderen, waardoor hel aantal te ver wachten kinderen voor de nieuwe 'chool niet al to optimistisch genomen vas. Do heer Grun w a 1 d heeft met ge noegen het rapport gelezen. Het ver- vondcrl spr., dat. na dit ambtelijk on derzoek. het College van B. en W. niet heeft voorgesteld over té gaan tot den bouw eener openbare school en aan liet advies gevolg heeft gegeven. Ook lus -pr. het schrijven van de Prot. Sclioolvereeniging, waarin staat, dat de zaak in dit stadium is gekomen ten gevolge van hot drijven van reactio naire elementen. Spr. kan dit verwijt gerust langs zich heen laten gaan, daar hij nimmer reactionair is geweest. Na al het stof, dat over deze zaak is opgewaaid, en nadat het ambtelijk on derzoek heeft uitgewezen, dat de groo te meerderheid vóór oponbaar onder; wijs was, kwam het spr. voor, dat dè Prot. Sehoolver. zich bij den uitslag van dit onderzoek had moeten neer- loggen. Helaas is dit niet geschied. Destijds is oen grenslijn getrokken, waardoor hot mog Jijk werd, dat de kindoren, kinnen die lijn wonend, niet al te ver moesten loopen om naar school te gaan. Nu wil men van de zijde der Prot. Sehoolver. een andere grens, en men zegt thans, dat de school te Huis duinen ontvolkt wordt. Maar spr. be rijpt niet recht, dat de Schoolvereeni- ing, die zelf zegt geen schoolstrijd te willen en geen reactionair drijven, thans zou willen, dat wij ons neer leggen bij den wensch eoner minder heid. Is dat dan niet reactionair? In dertijd bleek immers reeds bij geheime stemming, dat er 25 ouders vóór en 14 tegen een openbare school wareu. Toen reeds was er oen minderheid oor de bizoudorc school. Nu wordt in het rapport gesproken vau 7 per- ionen, die zich niet wildon uitlaten. Naar spr. meening belmoren die niet tot de voorstanders oener christelijke school, want dat moot spr. hen ter oere nageven: meestal durven zij wel >r hunne overtuiging uit te komen, do lauwheid en lakscliheid zit aan de overzijde. Die 7 personen komen dus nog ten gunste vau de openbare school. Het had. aldus concludeert spr., op den weg gelegen van het college, om, waar een onpartijdig onderzoek heeft plaats gehad, aan het daarin uit gesproken advies gehoor to geven en het voorstel in to trokken. De heer vau Os heeft den vorigen keer reeds betoogd, dat zoo'n ambte lijk onderzoek een onjuist beeld zou geven van de werkelijkheid. Spr. ziet deze meening thans bevestigd, want op een kaartje, dat spr. voor zich heeft, staan 15 personen, voorstanders van de openbare school, die dichter bij Julia- nadorp, 8, die bij Huisduinen en nog 2, die dichter bij de school aau de Viseli- niarkt wonen. Totaal dus 25 personen, die niets mot de nieuwe school te ma ken liobbon. Juist die 7, die zich niet geuit hebben, zijn van de bizondere school, omdat die menscben veel te bescheiden zijn om zich te uiten. Dc heer Schoeffelenb erger vraagt of de plaats gehad hebbende lo ting wettig was of niet? Dat is voor spr. het zwaartepunt der zaak. Het lot heeft ten gunste van de bizondere school beslist, het ambtelijk onderzoek is geforceerd en van geen waarde. Wat er tegen do christelijke school te gaan bouwen? Hot is absoluut de enig mogelijke weg. Was de loting uiet geldig, dau hebben we geen col lege van B. en W. noodig. De hoer van dor Veer merkt op, dat het niet aangaat te zeggen er is geloot door Burgemeester en Wethou ders of den heer Biersteker. Er is slechts iu 't oponbaar gesproken, en met volle instemming van de verga dering is besloten te loten. De Koe- grasaers zelf hebben geloot, en tot nog toe is niet een enkele betuiging van spijt over de gevallen beslissing ge uit. Ware van buitenaf niet in de zaak geroerd, dan had men er niets meer van gehoord. Do heer Adriaanse antwoordt den hoor Gruuwald, die meende, dat na hot ambtelijk onderzoek het voorstel niet gehandhaafd diende te blijven, Men kon echter van het college moei lijk iets anders verwachten. Terecht merkt de beer van dor Veer op, dat de bewoners zclven op het denkbeeld kwamen tot loten. Zij stelden voorop het ongewenschto van twee scholen en hebben zich zonder protest bij de be slissing neergelegd. De cijfers van den heor van Os zijn juist Geroep: Neen, neen! Do heer Adriaanse: Wij wijzen op den kring, die getrokken is. De heer Gruuwald: Maar dis was ei ul vóór 1916. De heer Adriaanse heeft nooit zulke getallen gehoord. Spr. had ver wacht, dat do Commissie haar stand punt zou hebben gehandhaafd. liet. is moeilijk probleem, maar voor spr. stuut thaus vast, dat de stichting eener openbare school een ongewenschte daad zou zijn door haar overbodigheid en het brengen van onrust in de gemoe deren. Niet de bewoners van Koegras zaaien tliaus verdeeldheid, maar ande ren uit de gemeente. Dat doet spr. leed Do heer G r u n w a 1 d bespreekt het kaartje van den heer van Os. Dc in dertijd getrokken kring bestaat nog. Dc heer van Os zegt, dat de toestand ua het ambtelijk onderzoek onzuiver der is geworden, maar de onjuistheid vau dit onderzoek is niet aangevoch ten, waarbij aangetoond werd, dat de meerderheid vóór eene openbare school is. Den heer Schoeffelcnberger ant woordt spr., dat zoo'n loting natuurlijk niet wettig is. Deze heer spreekt van roet in 't eten gooien, maar daarvan is geen sprake. Er is eenvoudig een raads besluit, dat moet worden uitgevoerd Geroep van den heor Schoeffo- o n b e r g e rDat verzaakt is D.e hoor Gruuwald: Volkomen juist, en het spijt spr. te moeten zeg gen, dat de Burgemeester de zaak heeft tegengewerkt. Door dit voorstel nogmaals ter tafel te brengen heeft dc burgemeester tekort gedaan aan res pect voor de besluiten van het vorige college. Wat die geheime stemmiug betreft, eerst in zoo'u geheime stem ming komt ieders eerlijke overtuiging naar voron, wat in 't openbaar vaak niet geschiedt. En waar de Commissie eenstemmig op hot advies van absoluut neutrale porsonen tot de conclusie komt, dat een openbare school moet worden gebouwd, hadden wij vau het College mogen verwachten" dat het terugkwam op zijn voorstel. Twee scholen zijn niet uoodig, maar dacht men nu, dat, als een christelijke school gesticht wordt, er straksniet een openbare óók komt? Het omgekeerde natuurlijk óók waar. Dc heer Adriaanse vindt de cij fers niet betrouwbaar. Welke ziju dan wel betrouwbaar? Die van 'sheoren Adriaanse s vrienden? Dat de zaak ge traineerd is, is niet spr.'s schuld, ook niet, dat er thans een schoolstrijd ont- braud is. Het betoog van den heer van Os is 'er merkwaardig. AVunt die heer heeft toch bij een protestantsehe school geen belang en zal, als katho liek zijn kinderen eerder naar een openbare school sturen dan naar een protestantscli-christelijke. De heer van Os interrumpeert en gebruikt minder parlementaire uit drukkingen als: daar hebt u geen her sens voor om dat te begrijpen, e.d. Spr. wordt door don Voorzitter tot de orde geroepen. De heor Bi ersteker merkt oi), dat steeds, waar twee kijven, ook twee schuld hebben. Want het woord moot maar worden gezegd: or wordt over do school gekijfd. Spr. zal niet in herha lingen vallen ten opzichte van het vrij zinnig gemeentebestuur, maar voor spr. staat hot vast, dat de schuld, wan neer er twee scholen in Koegras ko men, berust bij het vrijzinnig gemeen tebestuur, dat de zaak op dè lange baan heeft geschoven, in weerwil van het horhaaldelijk aandringen onzer zijds. Spr. gaat nogmaals de geschie denis na. Toon men van christelijke zijdo begon mot schoolbouw, is het ge meentebestuur wakker geworden. Als wat eerder beslist was, hadden we al deze misère niet gehad. Misschien ware er mettertijd ook een bizondere school gekomen, maar de zaak was niet ver troebeld. Thans hebben verscheidon incnschen te Koogras tegen hunne over tuiging in gestemd voor een bizondere ichool. Het gemeentebestuur heeft het aan zichzelf to wijten als hot thans in oen lastig purket is gekomen. Spr. komt vaak to Koegras, en als straks de bizondere school gereed is, en spr. daar voorbij loopt, zullen voor zijn geestesoog in vlammende letters op on gevel de woorden staan gesclne- on: „Ik bon hier gesticht, middenin oen vrijzinnig bolwerk, door de lakscli heid en lauwheid der vrijzinnigen." Do heer Grunwald: Daar behoor zelf ook bi.» i De heer Biersteker: Zeker, in zoover, dat ik niet voldoende de zweep gehanteerd hob om er op los te striemen. Maar de schuld ligt óók aan den anderen kant. Toen spr. zijn voorstel tot een ambtelijk onderzoek deed, ge schiedde dat in het volle bewustzijn omtrent- den uitslag, die voor spr. niet. twijfelachtig was. Do uitslag wus, dat van de 39 gozinslioofden met kinderen or 25 vóór de openbare en slechts 14 vóór de bizondere school waren. Op do bizondere school blijft dus het stem pel drukken, dat een eerlijke uit spraak van de bewoners door haar ge negeerd is. Niet alleen, dat spr. thans in den gevel dc vurige leters ziet van hot verwijt aan de vrijzinnigen, hij hoort rondom de school ook ruischen deze klanken: „Door het lot vcrwor- Dat zal klinken als parodie op liet christelijk beginsel, het heilige, christelijke beginsel, waarmede on rechtvaardig is gesold. De heer Staalman: Dan had u niet mee moeten doen. De heer Biersteker: Het- is waar, dat. wij een juist beeld hebben an den wil der bevolking. Do heer Adriaanse schudt neen, Do heor Biersteker: Jawel, meneer Adriaanse, anders zal ik straks nog wel andore dingen opnoemen. Vast staat, dat oen kleine groep de zaak heeft? doorgedreven. Ten overvloede is door een „belastingbetalend burger" oen openbare brief verzonden, die veel onrust heeft veroorzaakt. Het School bestuur had moeten bekendmaken, dal hot met dergelijke pampliletterie niets tc maken wilde hebben. Het is spr. gebleken, dat de schrijver niet voor komt op do kohieren onzer plaatselijke bolasting! Hij klaagt ovor vermorsing van gelden, enz., maar dit bad liij aun ziju eigen vrienden moeten voorhou den, want wo weten, dat ook de kosten voor de bizondere school straks voor rokening der gemeente zullen komen. Het gemeentebestuur heeft de groote schuld aan het feit, dat er straks twee scholen zullen komen, en ook de chris telijke partijen, die den schoolbouw hebben doorgezet. Als niettegenstaan de dit alles spr. toch zal stemmen vóór het vooretol van B. en W., vereischt dat eenige nadere toelichting. De burgerij heeft er recht op te we ten, boe de zaak zich heeft toegedra gen. omdat er zooveel gesproken en ger konkeld wordt over die school. Door de Prot. Schoolvereeniging was een begin gemaakt met den schoolbouw. Daarnaust stond in de bladen de adverr tentie van de aanbesteding der openj bare school. Zaterdag 13 Soptembef kwam dc heer van der Veer bij spr. mot de vraag of er niets kon worden gedaan om de stichting van twee scho len te voorkomen. De bevolking wilde ook maar éóne school. De heer van der Veer wist geene oplossing. Spr. zeide toen tegen den heer van der Veer: staak jelui je bouw, dan komt er één school. Dat ging echter niet meer en spr. stelde voor een bespreking te hou den. Die bespreking heeft Maandag plaats gehad, hierbij was ook do wet houder van onderwijs tegenwoordig. Voor spr. was alleen het denkbeeld, dat aan beide kanten pogingen werden gedaan tot oplossing te komen, reeds sympathiek. Afgesproken werd. dat Dinsdags eene vergadering zou wor den gehouden met de belanghebben den, eu B. en W., de Comm. van Toe zicht.. alsook de Schoolvereeniging. Niet aanwezig waren op die vergade ring de heeren Baak, Heyblok en Grunwald. Van beide zijden is do zaak besproken cn getracht tot oplossing te brengen. Spr. heeft tot de Schoolver eeniging gezegd: zet gij uw school op een andere plaats in het middelpunt Koegras. dan kan de gemeente doorgaan. Hoewel aanvankelijk de oplossing gevonden leek, is de zaak weor om- er gekegeld. Toen werd gezegd, dan maar loten, waarop spr. antwoordde, dat dit geschieden moest mot instem ming van de ouders. Eene vergadering werd uitgeschreven in de Friesche buurt. Het weer was dien avond ont zettend slecht, waaraan het feit toe te schrijven was, dat niet meerdere ouders ter vergadering waren. Iedereen was ochter uitgenoodigd en niemand heeft, ;ich verzet tegen de loting. liet lot besliste ten gunste van de bizondere school. Deze uitslag was voor velen teleurstellend, het meest echter voor, spr. zelf,, die als vrijzinnige zes jaren; lang geheel alleen gevochten had voor openbare school aan de Doggers- raart, eri nu moest zien, dat trots ah zijn ijveren ten slotte een bizondere scbool zou worden gebouwd. En bet meest grieft dit spromdat die bizon dere school er komt tengevolge van de traagheid van het vrijzinnige gemeen tebestuur. Spr. staat nu voor het dilemma, dat hij niet anders kan dan zich houden aan de uitspraak die gevallen is. Stond' spr. weder voor een. dergelijk geval, hij zou het niet weer doen. Echter is de schuld niet minder aan de andere zijde. Jammer is het, dat men thuns aan het ambtelijk onderzoek gaat tornen. De heeren van Os en Adriaanse bewe gen zich op gevaarlijk terrein. De heer van Os heeft een grooten blunder ge maakt, hij heeft namelijk alleen de huizen geteld en niet gevraagd of er kinderen waren in die gezinnen. En van do 15 gezinnen, die dan het dichtst bij Julianadorp wonen, zijn er maar 6 met kinderen. Van de acht aan den Strooweg maar 2. Indien men hot ver langt zal spr. ze met naam noemen. Dat ambtolijk onderzoek hoeft voor spr. geen nieuws opgeleverd. Voort- redeneerende in de lijn van de heeren van Os en Adriaanse, moeten dan wor den afgetrokken 9 kinderen uit 6 gezin nen, die beter te Julianadorp, 7 uit 4 gezinnen, die Huisduinen schoolgaan zouden kunnen. Buiten het ambtelijk onderzoek valt nog 1 gezin met 4 kin deren. Er blijven dan over 57 kinde ren uit 28 gezinnen voor openbaar, 31 uit 14 gezinnen voor bizonder onder wijs. Daaronder 5 uit. één gezin, welks hoofd zich heeft uitgesproken voor de bizondere school, doch die niettemin zijn kinderen blijft sturen naar Juliana dorp. De bizondere school wordt gebouwd, daar helpt niets aan. De vraag voor den Raad is of er ook, een openbare school moet komen. En uit het oogpunt an onderwijsbelangen zegt spr.: ééne school is voldoende. Jammer dat de verloting ten gunste der bizondere school is uitgevallen, maar nu dat een maal zoo is, zal spr. stommen vóór het 'oorstel van B. en W. tot vernietiging •an het raadsbesluit. De heer van der Veer heeft den heer van Os alleen de woningen aan gegeven, niet de kinderen. Spr. heeft zoo geen gelegenheid om na te gaan waar schoolgaande kinderen zijn. De beer de Zwart heeft- den vo rigen koer zijn voorstel gedaan omdat het spr. voorkwam, dat na de verloting de oorspronkelijke situatie gewijzigd was. Terecht merkt de heer Biersteker op, dat het ambtelijk onderzoek niets bizondere opleverde. Spr. stelt zich ten opzichte van het onderwijs nimmer op een anticlericaal standpunt. En heeft zich afgevraagd of er twee gelijkge reclitigde partijen waren, die recht hadden op een school. Dit was zoo, maar er was een adres van de Prot. Sehoolver., waarbij een voldoende tal leerlingen werd gegarandoerd. En naar B. en W. aanvankelijk mededeel den, zou do openbare school 100000 kosten. Do toestand is gewijzigd, nadat ge bleken is, dat de schoolbouw slechts do helft kost. En ook was spr. gaan twijfelen of voor de bizondere scbool wel oen voldoend aantal kinderen aan wezig was. Een ambtelijk onderzoek ift dit bewezen. Toen zijn de cijfers de vergadering van de Comm. van Bijstand bekeken, en wij adviseerden door te gaan met den bouw dei open bare school. De cijfers der Prot. School vereeniging zijn aangevochten. Spr. heeft aangedrongen op een nieuwe crgailoring vau de Comm. vun Bij stand om de cijfers te herzien. Ge bleken is, dat 2/3 der bevolking voor do openbare scbool is. En wanneer men hot recht opeischt om voor 25 kinderen oen school te bouwen en daarvoor sub sidie te ontvangen, moet men ook er kennen, dat voor tweemaal zooveel kinderen dat recht geldt. Waar thans de situatie heel wat duidelijker is geworden, hoopt spr. dat de Raad niet in gaat, op. het voorstel van B. en W. Do heor van der Veer: Had u dat dien avond maar eeus aan de men schen verteld. Die menschen hebben geen ruggegraat, zij keeren telkens om. Ook als de uitspraak anders ware geweest, had men er zich bij neerge legd. De menschen zijn geweldig be-, werkt, muur uit hun eigen kring hoort men niets, noch voor noch tegen. De heer de Zwart erkent de juist heid vau deze opmerking. Echter was op die vergadering overeengekomen, dat alleen de heer van der Veer de menschen zou toespreken. Een groot aantal durfden zich, uit schroom voor AdwfntMn P«rr#fl«l 20 o*. Ingezonden mededeelino- Wtéir Mtvangan ttn praohtoolleotie metalen Prijun zoor billijk. „SEMPERFLO RENS", KONIN6STRAAT 13. TeUf. 141. de aanwezigheid van B. en W„ niet uit te spreken. Als er ééne partij is. die de menschen wat meer ruggegraat wil geven om hen wat flinker to doen staan in het leven, is het juist de sociaal-democratische. En liet is niet goed van don heer van der Veer ge zien om te zeggen, dat do menschen geen ruggegraat hebben. De schuld hiervan is deze verrotte maatschappij, die zulke menschen kweekt en in standhoudt. Eerst wanneer gij den on dergrond der maatschappij bestrijdt, krijgt gij betere menschen. Den beer Kuiper verheugt het, dat plotseling zooveel liefde voor Koegrus is ontbloeid. Zij, die thans zoo hard blaffen (dé vrijzinnigen) ziju voor een groot deel schuld aau don huidigen toestand. Ook en niet liet minst het hoofd der school te Julianadorp. Achter de schermen beeft hij aanvankelijk de stichting der school tegengewerkt, en nu er van- christelijke zijde tegen ge werkt, wordt, is hij er erg voor. Spr. is tegen bizondere scholen, maar het belang van Koegras brengt mede, dat daar één school kómt. Vau alle kanten is or schuld. Als er thans oene school komt en er komt later ontevredenheid over, ie er niets tegen nog een open bare school te zetten. Spr. zal daarom vóór het voorstel B. en W. stemmen. De beer Adriaanse zal niet in gaan op hetgeen hier gezegd is. De beschuldigingen van den heer Grun wald zijn door den heer Biersteker bonntwoord. Beide partijen zijn schul dig. De cijfers dor Comm. van Bijstand met den uitslag van hot onderzoek zijn geheim gehouden. Spr. hoeft ze al thans niet gezien. De heer Biersteker epreekt dit tegen. De heer Ad riaanse: De heer van der Veer had toch een goed inzicht, want de vorige maaL is de lijn anders getrokken, althans spr. weet niet beter. Do heer Verstegen zal tegen het oorstel B. en W. stemmen. De zaak is in geheimen en openbaren raad vol doende besproken, de heer Biersteker heeft het breede standpunt erkend, dat er vergissingen, aijn gemaakt. Dit kan men niemand kwalijk nemen. Door den lieer Grunwald ia met aplomb over do houding van den Burgemeester ge sproken. Het ware beter geweest als de lieer Grunwald den mond daarover niet aoo vol genomen had, want zijn standpunt ia gespeend aan allen moed. De hoor Grunwald had de groote meer derheid Ln h^t college on don Raad achter, zich en had gemakkelijk den wil van 3eii Burgemeester kunnen trotseerpn. Hét. past hem niet thans de schuld op een ander te gooien. Toen deze kwestie voor het eerst in de vergadering van B. en AV. kwam (het was spr. eerste vergadering in het college) wist hij niets van dc situatie. Alleen wist hij, dat er een meerder heid was vóór de openbare school. En spr. is het geweest die gevraagd beeft de zaak weder in den Raad te bren gen ton einde hieroyer meerdere in lichtingen. te verkrijgen. Geroep: Dat was juist het verkeerde! De heer Verstegen: 't Heeft mij niet gespeten. De leden, die aanwezig waren, weten, dat ik de wenschelijk- heid van een ambtelijk onderzoek be toogde en dat de heer Grunwald zich daartegen geweldig verzette. Ook kwam ter sprake de advertentie, die reeds in de krant stond betreffende de aanbesteding. Door de voorstanders Van bijzonder onderwijs is do zaak in een ander stadium gekomen. Eerst, kwam de vergadering, waarin besloten werd tot- den bouw, toen kwani een billet, waar nieinund een woord over gesproken heeft Do hetr Adriaanse: Maar dal alg©meett veracht wérd. Do heer Verstegen: Toen de lo- jting had plaats gehad, konden wo al dadelijk ib „De Standaard" lezen, dat het lot ten gunste der christelijke school beslist had. De gevolgen zijn niet uitgebleven, de voorstanders der openbare school zijn warm geloopen. Alleszins begrijpelijk. Daarna heeft een ambtelijk onderzoek uitgemoakt. dat een meerderheid voor openbaar onderwijs was. Op grond hiervan za' spr. tegen liet. voorstel van B. en AV. stemmen. De heer Bok heeft steeds medege werkt p&n de openbare school. Spr. be grijpt niiet, dat de nieuwe raad zich thans weer met deze zaak moet bezig houden. Spr. wil niet de groote woor den gebruiken van den heer Grunwald, wel echter zeggen, dat de lakscliheid van het gemeentebestuur schuld is aan zaak. Er was eene advertentie ge plaatst, Waarom is de aanbesteding in getrokken? vraagt spr. De nieuwe wethouders hadden ook moeten zeg gen: wij wenschen niet te tornen ann do besluiten van den ouden Raad. De heer Verstegen hoeft dit ge zegd. De heer Bok. Maar de andere hee ren niet. Er is woordbreuk gepleegd. Besloten was tot den bouw dor open- baro school. Hieraan is geen gevolg gegeven. Spr. is thans verplicht tegen bet praeadvios van B. en AV. to stera men. Men ontkomt toch niet aan den bouw oener openbare school, llot duurt geen halfjaar of er komen adressen en don krijgen we deze zelfde onverkwik kelijke geschiedenis opnieuw in deu Raad. De nieuwe raad respecteere de besluiten van den ouden. De heer Grunwald: Wat iu open baren raad gezegd is, is tamolijk wel ook in besloten raad gesproken. Spr. had het recht to sproken als hij deed. De heer Verstegen zegt, dat spr. togen den wil des Voorzitters in de zaak had moeten doordrijven. Daarvan was echter geen sprake, er was een besluit en dat moest worden uitgevoerd. Er behoefde niet meer over te worden ge sproken, en dat is niet geschied ook. De Burgemeester echter brengt hot ia het nieuwe college, en dat hoeft spr. gemeend te moeten zeggen. Het spijt me voor den burgemeester, dat hij dit gedaan heeft. Wat het standpunt van den heer Biersteker betreft, spr. vindt het even eerlijk niet op dat starre standpunt te blijven staan oio men weet, dat do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1