Mooie Juultje van Volendam komt SPECIALITEITEN CONCERT Bijenkorf' Colbert-Costuums ■n DE SABIJ1SG1E MAA&1ENI00F MHW MUI Koopt llloetzeil, Vloerzeil. f2.35 (2.15 Kurkzeil - Linoleum - Kerkzuil. ZIET CIJFERS, ZE SPREKEN. Mursldas Brothers, Het Bouwmeester Tooneel, WES en CATO THE IJtlEfS, „EEN OPKNIPPEN". mmm CONCERT m 8-il uur. UGEMiEHE CONSUMEHTEN-MEHEENIGIHG. 35' Vloerkleeden f 14.45, Spoorstraat 75-77 hoek 2e Vroonstraat J. TISSING, KEIZERSTRAAT 33. DUBBEL M ANNENKWARTET INTER NOS", op DINSDAG 28 OCTOBER 1919, Me|. ANNIE HOOQENBOSCH wondermooi programma, In CASINO wordt verwacht PLUM, BAL NA. „CAS l-N 0". HEDEN Twee flinke WINKELJUFFROUWEN gevraagd. G0KSUMENTEH-VEREEHIGIN6. CONCERT. Verkade's Winkel, YMKADE's fijne Boterspeculass, Schoenenreparatie Schoenenverkoop in „Casino" (voorzaal) w a breed, li kwaliteit, De meeste Dames VLEESCHWARENg „DE THEEBOOM", n Ls. Zaterdag Hamburger Rib. t middel wist om haar man uit den wetr te ruimen door vergif, waarop zij had gezegd dat middel niet graag te zul len toepassen. Bekl. had hierop geant woord: ik ook nietl De landbouwer Schouwvlieger ver klaarde dat bekl., die veel klappen van Meyne kreeg, en in slechte verstand houding mot hem lefde, hem gezegd had, haar man wel te kunnen vergif tigen, als ze maar zeker wist, dat het niet zou uitkomen. Na nog eenig getuigenverhoor zei bekl., dat de Belg op een gegeven oogenblik was vertrokken, doch be loofd had terug te komen om boeken te halen. Hij had haar wel voorgesteld met hem te Maassluis te gaan wonen, doch zij was hierop niet ingegaan. Zij mocht den Belg graag, omdat hij zoo goed voor haar kinderen was. Het O. M., waargenomen door mr. Ilymans, achtte dat het vaststond, dat zij niet eens, maar verschillende kee- ren arsenicum in het eten van Meyne had gemengd. Het briefje gevonden in den zak van haar man is door haar zelf geschreven ten einde de verdenking van zich af te wentelen. Het willen sluiten dor levensverzekeringen is mede een aanwijzing voor haar schuld. De Belg heeft de misdaad niet ge pleegd, ochter bekl. er ook niet tegen gemaakt. Spr. eischt 8 jaren gevange nisstraf met aftrok van 9 maanden preventief. De verdediger, mr. W. C. Bosman, achtte de bekentenis van bekl. voor den rechter-commissaris van geen lang; niets is in. deze zaak bewezen dat bekl. de schuldige is. Naar pleiter's meening heeft het O. M. den verkeerde bij den kop, de Belg, de schavuit M. Brognier heeft den landbouwer Meyne van het leven beroofd! Meyne is giftigd door het eten van bedorven vleesch, dat in den kelder stond waarover de Belg arsenicum heeft ge sprenkeld voor hij vertrok. Dat bekl. het gif heeft toegediend, hiervan is niets gebleken. Pleiter wijst er op, dat de Belg glasblazer van be roep was en met vergift bekend was en meent aannemelijk gemaakt te heb ben, dat een ander het moordend gif heeft toogediend. Daar bekl. reeds 9 maanden in pre ventieve hechtenis zit, vraagt pleiter onmiddellijke invrijheidstelling. De rechtbank ging hierop echter niet in, zij verdaagde de zaak tot 29 dezer als wanneer nog twee getuigen, proL Magnus uit Utrecht en dr. Schoo uit Amsterdam zullen worden gehoord. nm éhéééh| n| mm UIT OEN OMTREK. Taxel, 22 October. Om in het te kort aan veevoeder te voorzien, worden hier weer grcote hoeveelheden pulp aangevoerd. Dit artikel wordt vooral door het rundvee gretig gegeten. Voor de eerste maal in dezen herfst werden hier aan den vischafslag ali kruiken aangevoerd. Ze golden f4.- per H L, Vanaf 16 tot en met 20 October zijn van hier uitgevoerd112 schapen, BI lammeren, 4 koeien, 3 kalveren en 34 varkens. Dat de lijsters Weer In grbote vluch ten over ons eiland trekken, ondervin den vooral de eigenaars van vrucht- boomen. De Hjstera toch hebben het vooral voorzien op de pfereh. In korteD tyd verslinden zij heel wat van deze vruchten. Om te redden wat te redden «p, plukken de eigenaars der hoornen hu. maar rijp en onrijp a'- Texel, ÜudssohlM, 20 Oct. 1019. Tor markt werden heden aange voerd 2 paarden, i velilen, 1Ü koeien, f979 f475, 3 pinken, f 110 k f140, 1 nuchter kalf a f 35,2 rammen k f 80, 84 schapen, f45 è.f60, 32lammeren. f24 k f30, 11 schrammen, f75 k f90, 29 biggen, f 35 k f 45,3 korven kippen, kf5perst.uk. CslfanUaog. LBQERBERICHTPN D# mi! 'irpisMn K O Bruins D. B, P HooHk, T»n hst Sis rsg. infsntsrls. worden o- 38 Ootohsr u onthovsn vsn honns ds «chssrün bij ds school voor vsrlofsofflcisrsn te Brsds Ds b(| hst S's rsglmsnt inf-ntsM» benoemd, kspltstn J. W. vsn dsi Ls'y M(j't voor onbs essldsn tfld gsdst-chesrd bij ds militaire vsr kennlrjtn ts Srtvsnb gs. Ds mll -koroorssls J Hoogstwsri E B Hoog vo's» D. A Dokter H H de Lenr. B. E.C* Rsncksns sn D M Wfgman. van bat Bis Tig infmtsrls. zfin bevordsrd tot ttigisnt b(J ho- korft. Ds bij hst 21e nglmsnt in'anti»!# bmncmdi kspltslns W. A. ds Sroot sn J Drost 2(ia bo stsssd ondsrsobei 'sDliJk voor het Is bat.ijai vsn hst korps ts Hoorn sn voor bst 8s betvijon vsn hst korrs in ga>niz"*n 's dsn Helder Do kapitein J W van der Ltly is bs'tsrod voo> bst 2a betaijon vsn hst korsa ta dan He dar doch blijft voor onbs»sald#n ijjd gad.tecbsard bt) da m lllairs vsikSDBlngsn ts 'a Hravsoh ge Ds ss gsant W. Fasol v n hst 31e ragimeoi iBfentsrls Is sltnog gadstsckes d b(J de c-boo voor 'srlofsofflc.'sran ts AnreraFoort tat he' volgan van ds opleiding voor den rang vsr asrgsant-m>joor-in«trrctsQr. Dai 6en November hopen onze I geliefde Ouders LEFNOERT v. d. M'ER en M4ARTJE KAMP hunne 40-jarige Echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- ispaard mogen blij venis d6 wensch van hun dankbare Kinderen: H. B VERHAGE. J. M. VERHAGE—V.D Meer MARINEBERICHTEN. Naar wU Varnamen lla» bat I" hat voorname* den kapitein t. z J. H. Zeeman begin Janna» ek werkzaam ta atel'an san hat Dapartamao' van Marles om atoh voor ts berilde» voor d« bstrskklrg vsn Chi' van ds AfdssllDg Matsn'ae' aan hat Departement ter vervanging te ïjjr.r tüd vsn dsn tsgstwoord'gsn titularis, vies admiraal W. T. ds BO' IJ. Bt] K. B ityn bevorderd tot luitenant te» ze is kl. dis dar Sa kl 8 ven RarorhMst, W J Mens, R. vsn Aller sn J I Leitschsr. Luitenant tsr zee Is kl R A. Tsldara tr toegevoegd aan dsn commandant dar marine tr WMemiooid. De Initanint tsr z-'s dar ls kl RPF S bmit' word! 4 November as geateld tsr ksschikklnr en sis Is oflcler van ds Harlcektterna te Ametsrdam varv; ngsn door den Inlienant tsr zes der ts kl ,1hr. J. C A vsn der WJJ -k, th*nr tsr bsichikklbg Opgeva v a ov«rganlaat«ts ordamfflclarin der zssmroht. On 32 Oot-ber b"otsm#n P, v*« He.k gsentkonstrbe1 O M»e»da-s »»n Bragr Ballons; >s'gtm*ch< ed-övor B Htringr vin Brsga naar Koningin Etcma. on »8 Ootohsr: atnke» is kl. B Venlnga matroos ts kl J. C. Tasa o» 25 0»t.ra-ge- ho'meester vaetrsr»onesi Kon lo-titnnt r. S'ooi sp se'gsantkofe viatrsrvoneel Koninklijk Ioatitnnt J. C ds Vrlsa op 1 November lo da Dlreotis d-r Marine ta Willemsoord I» ds klalns gouden medaille voor 36-J-rlgsn d en" toegekend, aan konstabslemajior O Pstechl eb Rans, battslls»m»Joor J. Mslnster rorpsdlat 'sjoor j Or«mor vsn dan Bogaard •"sotsrosn V A vsa dar Krnk, matroos ls kl H Brnntink en matroos ts kl 0. Boelen ST00MVAARTBERICHTEN 8toom»«artmaat«ohanpi] Nadarland. Banka. nltrsla. pais. 1B Oct Psrim Cslsbst tholarala.-oria 30 Oct 01b»»ltar. Rlonw. ottral», arrlv 18 Oct iePo>t-8« d. Btlll'on. thnlsrsis. vsrtr. H Oct. v. n Psdang. Kambangan srr 8: Oct v A'dsm isSydney (C B.) Karlmata Dltrais arrlv 17 Oct tsCa'cntts. OudJs, nltrala, arrlv 30 OjI. ts Port Sild. Rottardamaaha Llnvd, Qeiost vsrtr. 17 Óot v. Batavia n, N«w-To»k, P«'»Ia. thnlaraia. ve tr. IflOrt van Padang Rlrdjt' t. nltrala, vartr '6 Set. van Colombo. Insnllnds nltrala,vsrtr 3 Oct van Lli«»bon. Tarn ta v Nor'olk p.Java paai. 16 Oct Psilm. Wills, tbalsreii ptaa 31 Oct P nt-Paria. Dsli v Rotterdam mar Nsord Amerika. bevond zteb II Óot li n. SOnsm op 15" mijlen Watt van aal! y. Kan. Hall. Uajd. illerd vsrtr 31 Ócl v, A'd»mn énenn-Ayrss Hollandla,uitreis, vertr, '8 »ct. van Santos. Hall. Amarlka jljn, Rottsrdem arrlv 80 Öot v Ü'dsm ts Nsv Tork. Poeldijk arrlv. Oot vt n R'dim te Ha v« na. Stoomvaartmaataohappll Ooaaan. Pyrrhns nrrlv. 81 Oct. v 8 ngapors ts A'dem. Ssrpsdoa, ven Batavia naar Amaterdam piaa 14 ÖOt. P.rlttJ. Kan. Waat-lnd. Malldlonat. Jan ven Naraan vertrek 16 Óot van Ls» Pslmii na»» Berb'dofl. Prins Willam 1 vertrok 18 Oct vsn Trjnidad naar Paramaribo, Haian ts Hlsuwadiap. 33 Oct. Anngskomsn van Londen sn v n*sr H»»I' friesland. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Nienwediep 31 Ooi. Door 2 kordera: n tongen, pe- atnk f 0.—80 mlddeltongén. per atnk f I Ï6 a f 0.- 100 kleine tongen, per atnk f 0 30 a t 0 - 0 kisten letschoi. per kist t f 0. Door 1 trekker l tal haring, er tal f 17. tn den nacht van 20 op 21 October dnraeo'torsan nar atnk bebben dieven ons dorp ën omgeving I fiwTiii mid-ieitö^en, jèi'ptnff oifa Wocht. Uit een boet van den met ^tS^r^'k sela&r P. de Vries werd een beitel' ontvreemddaarmee is waarschijnlijk het slot verbroken van de boet vaD Mooy Jbé., wAarliit het nagenoeg nieuwe rijwiel van Mooij en de flets van zijn commensaal A. Nol werd meegenomen,^ Ook iii den stal van ifhr. van de Pöll is ingebroken. Klee- 'ding, geld en koffer van den fchauffeur Bischof .en een aütoileed van Jhr. van de Poll zijn geBtolen. Op het erf van den Burgemeester zijn gevonden een rijwiel en een paar jassen, waar schijnlijk dodr de dieven daar achter gelaten. Uit den stal bij den jacht opziener Van Honschoten werd een rijwiel ontvreemd en dat van den heer Nol achtergelaten. Mogelijk was de achterband van dit rijwiel niet in voldoenden staat om het gestolene te veroveren en achtten de dieven het beter het rijwiel van Van Honschoten daarvoor te gebruiken. Zoo spoedig de diefstal werd ont dekt, is een onderzoek ingesteld, tot heden zonder resultaat. Anni Pfulowna. Dinsdag 21 October 1919 werd door de Bouwvereeniging alhier aanbesteed bet bouwen en schilderen van 80 wo- üingen. Er waren 44 inschrijvers. Voor het timmer- en metselwerk was de hoogste inschrijver de heer A. Kra nen van Den Helder, voor f 162000, de laagste inschrijver de heeren C. Bak ker en M. de Vries, te Harenkarspel, voor f122900.—. De gunniig is nog aangehouden. Voor het schilderwerk was de hoogste inschrijver de heer J. Bes, te Harenkarspel, voor f 10540, de laagste inschrijver de heer G. Mee- reboer, te 'tZand, voor f7000. Aan den laatste gegund. Barnerlljk* Stand v. Heldar, van 21-22 October. ONDERTROUWD: P. J. G. Lam- mers en M. van Dalen. J. de Reuver en A. van Veen. J. Bruining en A. de Vries. C. Smit en A. M. B. Blokhoff. W. J. Eissens en C. B. Dito. GETROUWD: H. B. Nljland en J. H. P. N. Boogh. BEVALLEN: P. Westerbeek-Elel- diik, z. J, Tromp-Grootes, d. Z. C. Prins-Elenbaas, z. J. Slotemaker Gers- sen, d. f 080: 03 Ur- - cggan »«r atnk f 135 a t 0.- 18 klitan talschol, pir klit 11| a f 16 60 klatan blalna achol, par klit f 9 a f 10 60ISkUtan acharian. par klal fi—a(6 ;3 klatan platarmannan, par klal 18.-af-—. MARKTBERICHTEN. Anna £ialo*na, 21 Öctobar. G'oota eaidappaian 18.- a f 11.90. mlddalioort f 90 a f 4 -, tilèl f2- Broak op LangandiJk, 22 Octobar. Bravo'! f7 a f 0 -. achool*aaata» f 0.-, rooda kool f 350 a f 4 79. klalnar» f 160 af 190, ;ala kool f 8Q0 a f 4 80. witta kool f 0.90 a 1.E0, grova nlan 11130a 11180, dilallr gas 18 29 a f 8.60. nap 1 10 93 a f 11^0, paan 11 SU a 1 2.60, krotan r 2 70 a f8.-. rimnan-s f 1,80 a r 1:40. rapan f 2.10 par 103 EO.; bloamkool 1010 a f 28 20, 3a tooit f 3 10 a f 8 40 par :0^ atuki HakagaB, !8 Oct. 1(19. 16 Faardaa f 200.- b 850.- 0.- 10 Btlaraa 8U «aldakoaiaa (maaa 76 •aldakosJan (vatta 80 Kallkoala» 19 '"uka» Sraikalvaran 4 Nnchta»a 0.- 0.- 400- 726- 1 ''26 800.— igara) 874 Scbapan (vatta) 144 OrarhoaEara 36 Bokkaa on •altaa 22 Varkana (mag.» p. atab - Varkana (vatta) f. SS 0 Klppan 8 Eanaan Directeur: A. J. LEEWENS. avonds 8 uur, In ds Concertzaal .CASINO", met welwillende medewerking van: (Sopraan). Toegangskaarten h f 0.4fl en gereserveerd a f 0.75, verkrijgbaar by de H.H, Boekhandelaren MAAS, SPRUIT, DUINKER en DE WIT, den Heer RUIJGH, Sigareahandel Koningstraat, en 's avonds aan de zaal. WOENSDAG 29 OCTOBER DirtlUlir: «DOLF BOUWMEESTER. met het bekende Isohsucoee Komisch? Pareditten. da oer-Uuke Humorist. da gavierda Holl. Duettiatae. da o^ovartroffen Engolacha jonglaurs. Klucht met Zong. ENZ. ENZ. Electritche Lichteffecten. Prijzen en plaatsbespr.als gewoon. Uitmaal waar san Schitterend Programmal Den 6an November hopen onzfi lieve Grootouders, A. J. H. 0E SMIT en A. DE BREEF, hunne 50-Jsrigs EchtwereerJging in stilte te herdenken. Namens hunne dankbare Klein kinderen en Achterkleinkind: 6. BORST - Keppel. J. B. LORST A. KEPPEL. J. KEPPEL. E. DE SMIT. A. C. DE SMIT. P. DE SMIT. M. A. DE SMIT. E.C.ZUIDDIJK. ADR. KEPPEL. H. A. SCHENK A.C. KEPPEL. A.J. H.SCHENK. A.J.H.KEPPEL. A. BORST. A. DE SMIT. Den Helder, 23 October 1919. C. F. VAN DER GOES en K. VAN DER GOES-Wessel geven hiermede kennis van de ge boorte hunner Dochter NEELTJE. Breezand, 21 October 1919. Geboren: ADRIANUS, Zoon van A. LAAN en b. LAAJr-Vflri en. Helder, 23 October 1919. Geboren: C0RNELIS, Zoon van L. PRINS en Z. G. PRINS -ELBNBAOH. Helder, 21 October 1919. Laan 30. LANDBOUW BOEKHOUDING. BIJ 0. BE BOES Ja., t« ia verschenen: LANDB0UW-B0EKH0UDINQ DOOR J. DE VRIES Az., Hoofd v.SchoollmLandbonwondarwijzir ti Jullanadorp (gim. Hildir), bestaande uit: Dagbask, Kasboeken voor ontvangsten en uHgavan, Inveatarisboekjo en Balansboekje, benevens een op de praktijk ge grond VHrfatsldtsrsefinisBop Cnrsusssn Prijs gezamenlijk f 9.00. Het voorbeeld is ook afzonderlijk verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.60. Ondertrouwd: WI1NAND J. EISSENS éii CORRiE B. DITO. Huwelijksvoltrekking in de Paro chiekerk van de H.H. Petrus en Pau lus 6 November. Helder. 22 October 1919. Weststraat 4. Brieven ouder No. 179, aan het Bureau van dit blad. Afdaaling: HELDER- ZATEROAGAVONO a.»., 7 uur, Bestuurs^ Vergadering, i t het Wlilltair Tehuia, Spoort.tr. Heden Donderdagavond O.s.: Uitroeiing »in«TEM»RIF Compositie van r'en Hsar KARl J. G0RRIS voor fluit, vlooi en pimo. Geen verhooging va* consumptie. Usifcm tsrief. Aanbevelend, P. PLUIJLAAP. Lunóhroom „Neutraal11. Wie iets te vorderen he>-ft ven wijlen den Wof.Fd. Best'. Heer J. heck* MANN, Luit. iet Zee 2«i kl., wordt verrocht opgave in te zenden bij Mevr. HECKMtf, Praedlnusti'gel 41, Bror.ingvn. Ondertrouwd J0HANNES ADRIANUS DE REUVER eh ALT VAN VEEN. Huwelijksvoltrekking: 15 Nov. 1919. Den Helder, 22 Oct. 1919. Jan in 't Vdtstiaat 126. De Heer en Mevrouw KAAN- van Harten betuigen door deze hunnen harteiijkan dank voor de be langstelling, bij hun huwelijk onder vonden. Helder, 21 October 1919. Aan allen, die ons hun deelneming betoonden, bij het overlijden van onze geliefde Zuster, Taute, Oud-Tante en Nicht, Mevr. de Wed. JAC. KR'JNEN-ZUN0ERD0RP, betuigen Wij onzen oprookten dank. Uit aller naam, Mevr. de Wed. ZUNDERDORP- Dexkeu: BEKENDMAKING. Burgermester en Wethouders van Halder maken bekend, dat, onvoor ziene omstandigheden buitengesloten, de Burgemeester en de Wethouders ten Raadhuize over dienstaangelegen heden te spieken zijn als volgt: de Burgemeester alla werkdag»n van voormiddags 10-12 uur; Wethouder G. de Ven (thans door ziekte verhinderd): Donderdags van 'snam. 3J-4J uur; Wethouder C. Adriaanse: Garidor- dsgs van 44-B uur; Wethouder A. G. A. Verstegen: Maandags van 4-5 uur. Helder, 22 October 1919. KENNISMAKING. Nette WédüWe, 86 jaar, zoakt ksnr ismtking met mt P-rsoon,kinderen geen bezwaar. BrleVtffl onder no. 171, Bureau van dit blacf. Wordt gevraagd oan flinks Loop jongen Adres. Bureau van dit blad. Gevraagd flink* JONGfcN Loon f5.50. Adres: WITöENbÜRG, Hoofdgracht 38. Gevraagd een Sia&ei-GleeHinp by P. SNIJDER, Brakkeveldweg 69, Tuindorp. Gevraagd e-n g»p*m ionocr, Persoon voor loop- &n cnlpoitagsw rk, byH. IKE, Middenstraat 35. Mevrouw VREEDE. Ankerpaik 33 vraagt met Nov. of later bom flink Dionstbide, als meisje-alleen. Zich aan te melden 's av. na 7 uur Aangeboden oen nt tt«s Zit-Slaap kamer. Brieven onder No. 170, Bu reau van dit blad. Te huur aangeboden Zit-£laap- kamer, of gelegenheid voor 2 netto Commensaal*. Brieven onder no. 172, Bureau van dit blad. Te huur gevraagd door geli. lieden zonder kinderen 1 et 2 ong«rtiBubi- (Bcrdc Kinurf, met gebruik van keuken of kookgelegenheid. Blieven ondei No. 158, Bureau vau dit blad. Te huur san gtm. Kam r op netten stand, mooi uitzicht, voor één of twee Heeren. Adres: Bui eau van dit blad. Studeerende zoekt i ei stom! gtm Zit- n Slaapkamer of Zit-SU^pksmti met pension. Brieveil onder No. 173, Buieau van dit blad. ZIT- en SLAAPKAMER. Vier Zeemiliciens zoeken n«t gem. Zit- en Slsüpkamer zonder pension. Brieven met prysopgaaf onder No. 174, Bureau van dit blad; VERLOREN een lluwdai Tasohje, inhoudende o.a, een lorgnet. Verzoeke beleefd doch dringend deze teiug te bezorgen: D. BLOM, Middenstraat 10. Qomeubiisefda Zit-Slaapka.nsr gevraagd met kookgelegenheid, door jongelui zonder kinderen. Br. no. 175, Bureau van uit blad. VERLOREN Bén goudsn Broche. Tegen belooning terug te bezorgen. Adres: Parallelweg 32. Twao ongemsubilsBrda Kamara ge vraagd door echtpaar met 1 kind. Br. no. 178, Bureau van dit blad. GEVONDEN Jonaen*|aa Tegen advertentiekosten terug te be komen. Adres: Vyzelstraat 3b. Kindörmantoli je wit pluche) met dito mulo te koop, voor meisje van 2-4 jaar. Adres: Torenstraai 23. WEGGELOOPEN een kleine, grijs gestret ptu Poes. Terug te bezorgen tegen belooning: Hoofdgracht 82. Te koop aangeboden ssn Bergari N. R. Hecrtnrijwiel met nieuwe buiten- en binntnbanden. Prijs f 62.50 Adres: Hoofdgracht 66a. Biedt zich aan e6ti ne'.ta Wed. van gepens., met twee kinderen van 13 en 6 jaar, als Hulehoudeter. BrieveD onder No. 176, Bureau van dit blad Gevraagd »en nett» Drg-Olensibsdp, r. g. g. v. Zondags vrij. Loon f4.-. Adres: Hoofdgracht 38. Gevraagd een flink Oagmtiij niet beueden 17 jaar. Wasch buitens huis. Hoog loon. Adres: Spoorstraat 120. Mevr. POST—Uiterweeb, Binnen haven ICO, vraagt «tn HUISNAAISTER, die ook verstellen ban. Aanmelding liefst na 7 uur. Voor begin November een nette BAKER gevraagd. - Brieven onder No. 177, Bureau van dit blad. Gevraagd «en flinke Loopjongen. Adres: Fa. S. J. PRINS Co.. Kruisweg. Met l November wordt opgericht een korps militaire werklieden. Aangenomen kunntn worden go- p-tnelornoetde en voor den actiaren dienst afgekeurde militairen der Zeemacht, die geen hoogeien iang bekleed hebben dan dien van korporaal Sir.ds datum ontslag mogen bij in diensttreding niet meer dan 5 jaren zijn verloopen. Aanvangsaoldy 13. - per dag, welk bedrag Da invoering vooigestelde nieuwe salarisregeliDg by de Zee macht wordt veihoogd. Vraagt inlichtingen bij den fung. Commies van Aanneming te Willems oord. Te koop aangt boden acw goud onder- boudsn Bleztrtj*, circa 40 voet, met volledig inventaris en vischtuig, voor een billijken prijs. Te bevragen bij. R. KOOGER. Bloemstr. 91, IJmuiden. Te koop 2 Di6n»tbttd:njspo:-nan en 2 witta Schorten" voor meisje van 16 jaar. Adres: Artilleriestraat 5. Te koop 3 Ver«rt©llin«ns&f. Zoo goed als nieuw. Adres: F. L. Helder, Janzer-straat 48. Woenstfnus en Zatardtgs vatkrljgbiar versche Duinkonijnen. Aan hatzalfda adres puike Winter- Aatdappolen, bij: K. SCHR/NDER, Emmastraat 57. WEDER VERKRIJGBAAR in den KOHIHQSTIUAT 86, overtreft alle andere in smaak en quaiiteit. VERKADE's BISCUITS, vraagt vooral de nieuwste merken: Rosetta, Tudor en Galette. Verder verschillende soorten: Ontbijtkoek, dess- ri»artikelen, Koffie, Thee, Chooolnde enz. Beleefd aanbevelend, B. A. ADRIAANSE. AFDEELING HELDER. Leden van opgemelde Vereeniging kunnen VRIJDAG 24 OCTOBER hun te repareeren schoenen inleveren in hat Militair Tnhula, Spoorstraat, des avonds van 7-9 uur. (Lidmaatscbapskaait medebrengen). Het leder is gegarandeerd goed. op 27 en 28 OCTOBER a.s., van 2-6 uur, 30 en 31 OCTOBER a.s., van 2-0 uur. Lidmaatschapskaart medebrengen. Verkoop uitsluitend a contant, tegen uiterst lage prijzen. De schoenen zijn van gegarandasid goed leder. HET BESTUUR. Te koop h-t Woonhui# aan de 2da Yroanstraat No. 3, vlak aan de Spoorstraat, met één Noembar leeg te leveren Adres: Keizerstraat 96. Te koop een zoo goed als nieuwe witta wollen. Kirderdoek, en Dames Win- tfiimsntsl. Adres: Bureau van dit blad Te koop gobelin Salon-Amuubloimnt, zoo goed als nieuw, 2 Crap., 4 Stoelen 1 Tifil. Adres: Bureau van dit blad. Te koop e»n platfs Wagen op veeren, geschikt voor een ket. en eer. Handkai op veeren en een b.ste jange Boit. Adres: Binuenhaven 95. Te koop het Pere*ol Wsganitiaa No. 29. Kan f1000.- op gevestigd blijven. Adres: Molenstraat 42. Mans zolen en hekken 40/46 f 3.60 Dames 38/48 2 75 Oi,dermans m 37/30 3 00 Jongens 30/36 2.76 Msisjes 30/31 2.46 Kinder 24/29 1.76 f 2.16 Mans zolen f 2.75, hokken 1 00 Dames 2.18, 0.76 Ondermens* 2 40. 0.80 Jongens M, 0 70 Meisjes 2.00, 0.66 Kinder 1.70, '9 0.60 Stuk voerltder genaaid f 0.10 0.15 gelijmd 0.28 0.30 als extra aanbieding. BUITENGEWONE AANBIEDING DAMES I Heden ontvingen we uit het buitenland een prachtcollectie Damas-, Jongedames en Kinderhoeden in de kwaliteiten Velours, Vilt, Pluche 'en Fluweel. Deze hoeden' zijn in de jiiodernste modellen en allermooiste kleuren. Doo» de lage koersen zijn we in staat deze hoeden tegen zeer lag» prijzen aan te bieden en raden daarom elke dame aan bij ons een kykje te nemen alvorens te koopenDus dames bet is uw vooideel en daar moet ge in deze dure tijden om denken S.HERSCHEL, Koningstr. 23, den Helder. Steeds 't beste adres voor 't VERVORMEN van HOEDEN en ALLE BONTSOORTEN. Gemaakt en naarj/laat,|tegen lage prijzen. Aart bevelend, Te koop een zwart gekleed laken pak, prijs f50.-. Adres: Bureau »an dit blad. Te koop MeernnrIJwSel, nieuwe binnen- en buitenbanden, prijs f45.-. Adres: Weststraat 80a. Te koop een Vulkachel. AdresPolderweg 48. Vulkachel. Te koop een goed onderhouden Kaïrsrkachbl mat nifckalan kap, f20.-. AdresBuieau van dit blad. Te koop een tBikhout»n KUaran- koffsr en een taakhoutan Lig «tooi Adres: Bureau van dit blad. Te koop twen Sehildaiijan (Oulisoha Kafzor en Duitsche Keizerin). Adres: A. DEKKER, Kerkgracht 38. Te koop aan baat» Kach»l met. tegel plaat, en roaatwlja Drooglijnan 4 cent per meter. Adres: Florastraat no.6, Tuindorp bastalUn hun in SS SPOORSTRAAT 16. J|p Ruim gasortaard. y J. KORVER Jr. üi Telef 95. 01

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3