- - - PLAATSELIJK NIEUWS. Onze plaatsgenoot, de heer R. den Hartog, volontair aan de Groen van Prinsterersohool alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de Ohr. U. 1,. O. School te Heerhufo- waard. Onze vroegere plaatsgeaootaa de Zusters B. A. M. Bakker en J.lï. Bakker slaagden voor het djpionm „Witte Kruis" Binnengasthuis Am sterdam. Hr. Ms. de Rnyttr. Hr.. Ms. „de Ruyter" bevond zich d.d. 5 Nov. 6 u. voorm. op 10° 4T O. L. en 37° 17' N. B. in de Mld- dellandsche Zee even beoosten Bl- zerta. Enka ia Casino. Dinsdag 11 November koatt Enka (mevr. Tjaden—van der Vlies) in Casino spreken voor de afdeeiing Helder van de NederL Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudehde dranken. Uit het Politierapport. In den nacht van Maandag op Dinsdag j.l. ten omstreeks 1V« uur zag een surveilleerend agent van politie aan de Achtergracht W.Z. een marinematroos met een houten 'luik van een vensterraam loopen. Toen de matroos den agent be merkte, wierp hij het luik weg en was in een ommezien verdwenen. Het luik bleek weggenomen te zijn van het .perceel op don hoek van de Achtergracht W.Z. en de Dok- steeg. Het Is -dow den agent aan liet bureau aan de Zuidstraat ge deponeerd en deai volgenden dag door den bewoner van vermeld per ceel afgehaald. Zondagnamiddag is een raam van een winkel aan de Zuidstraat door den hevigen wind ingewaaid. Proces-verbaal is opgemaakt te gen een zestal militairen, die door luid schreeuwen de nachtrust van omwonenden verstoorden en tegen twee bakkers wegens overtreding der verordening op den bakkers» nachtarbeid (het verkoopen van brood vóór 101/; uur 's morgens). Een bewoner van de Sluisdijk- straat deed aangifte dat men des nachts door opendxukken van ie tuindeuren zijne woning was bin nengedrongen en uit een niet ge sloten linnenkast van de woonka mer een houten kistje met betaalde rekeningen had weggenomen, ver moedelijk in de meening. dat er geld in was geborgen. Uit eene woning aan de Hoofd gracht worden een zilveren heeren horloge met dito ketting en twee bedlakens vermist, welke op onver klaarbare wijze zijn verdwenen. Jongstleden Maandagnamiddag is een heerenrijwiel, merk JHeT- di'ia", hetwelk eenige ©ogenblikken onbeheerd tegen net bureau van het Levensmiadelenbureau aan den Kanaalweg stond, aldaar ont vreemd. Verslag der Gemeen to-Arbeldefcenrs over de maand September 1919. Aanvragen kwamen in om: •1 aardappelschllstera, 1 controleur. 1 conciërge. 3 dienstboden, 1 dienstmeis je ben. 18 jaar. 21 grondwerkers, 1 gas fitter, 1 incasseerder. 1 kantoorbedien de, 1 kantoorbediende ben. 18 jaar, 1 kruideniersbediende. 1 keukenmeid, 1 loodgieter-fitter, 1 loopknecht, 16 losse werklieden. 5 losse werklieden ben. 10 jaar, 3 leerling-klerken, 1 machinlet- stoker, 1 pakhuisknecht, 1 plakker ken. 18 jaar, 1 picolo ben. 18 jaar; 6 schil ders, 1 scheepstimmerman, 4 steenbik kers, 1 sjouwerman, 1 wlssellooper, 2 werksters. Totaal 81 personen. Aanbiedingen kwamen in van; 7 aardappelschilatera, 1 broodbakker, 1 broodbakker ben. 18 jaar, 4 beton werkers, 1 baggeiman, 1 bloemist, 2 controleurs, 1 conciërge, 4 dekkneehts, 2 dienstboden, 1 dienstmeisje ben, 16 jaar, 2 electriciens, 1 gasstoker, 1 gas fitter, 29 grondwerkers, 1 hulsknecht, 1 huishoudster, 1 incasseerder, 1 kolen- werker, 6 kantoorbedienden, 1 kantoor bediende bon. 18 jaar. 9 kantoorbedien den vrouwelijke, 2 kantoorbediende» vrouwelijke ben. 18 jaar, 1 kruideniers bediende, 1 keukenmeid, 1 loodgieter- fitter, 1 loopknecht, 116 losse werk lieden, 7 losse werklieden bon. 18 j«»r, I loopjongen bon. 18 jaar, 3 leerling- klerken, 1 machinist, 1 machinist-ste ker, 1 machinebankwerker, 3 metse laars, 2 moteropnemers, 1 matrassen maker, 1 opzichter-bouwkundig, 1 pak huisknecht, 1 picolo >en. 18 jaar, 1 rei niger, 6 schilders, 1 Bchipper, 2 stokers. 4 steenbikkers, 2 sjouwerlieden, 8 tim merlieden, 1 scheepstimmerman, 2 voer lieden. 1 wissellooper, 1 winkeljuf frouw. 5 werksters. Totaal 246 per sonen. Geplaatst werden: 4 aardappelschillers, 1 controleur, i conciërge, 1 dienstbode, 1 dienstmeisje ben. 18 jaar, 21 grondwerkers, 1 gas fitter, 1 incasseerder, 1 kantoorbedien de, 1 kantoorbediende ben. 18 jaar, 1 kruideniersbediende, 1 keukenmeid, 1 loodgieter-fitter, 1 loopknecht, 19 losse werklieden, 5 losse werklieden ben. 18 jaar, 3 leerling-klerken, 1 maohlniiJt-j stoker, 1 pakhuisknecht, 1 picolo ben, 18 jaar, 5 schilders, 1 scheepstimmer man, 4 steenbikkers, 1 sjouwerman, 1 wissellooper, 1 werkster. Totaal 76 personen. BINNENLAND. De opvolger van Minister Idenbnrg In verband met het a.s. aftrejtten van den heer Idenbnrg als Minis ter van Koloniën verneemt de Chr. „Amsterdammer", dat ernstig; in aanmerking komt jhr. mr. A- O. D. de Graeff, vroeger vioe-presl- dent van den Raad van Ned.-fndië, thans te 's-Gravenhage, die aan vankelijk bestemd scheen om te worden benoemd tot Ned. gezant le Tokio. Ook wordt genoemd de naam van mr. D. Tal ma, broeder van den oud-Minister van Landbouw, thans in Ned.-Indië. De gewezen Duitsche ketter. De dagboekschrijver ln de „P»H Mali Gazette" te Londen zegt, dat hdty aan een aanzienlek lid aar geering vroeg: „Wanneer komt het proces van den ex-keizer?" Het antwoord luidde: „Wanneer het komt is onzeker, maar toch binnen de 2 jaar en te Londen." Decnsch bezoek. Naar wij vernemen, is in deze maand het bezoek aan Nederland te verwachten van de Deensche kruiser „Valkijrien. Het oorlogsvaartuig zal 1e lJmui- den aankomen om van 23 tot 27 de zer vóór Amsterdam te vertoeven. Nederlandsche schoener vergaan. Volgens gisteren te IJmuiden ontvangen bericht, is de Nederl. motorschoener „Thalatta I" Zater dagmorgen van daar naar Wyborg vertrokken, Zondagmorgen in de Noordzee gezonken, vermoedelijk tengevolge van een mijnontplof- Gng. De equipage is te Ouxhaven geland. Onbaatzuchtigheid. Aan het algemeen armbestuur van Vlissbigen is overhandigd een som van 108.60, ingezameld onder de passagiers, die Zondag met de mailboot aldaar aankwamen. Het bedrag was bestemd voor den of ficier en het deel der bemanning, die ondanks de hooge zeeën met eon boot uitgingen om een schip breukeling, die in de mast van een wrak zat, te redden, zonder het ge- wensehte resultaat echter. De man- neD wilden het bedrag niet hou den, maar gaven het voor de ar men. De schipbreukeling is ver moedelijk gered door een voorbij varende Fransche sleepboot. GEMENGD NIEUWS. Moord te St. Pieter. Gistermorgen vond de postbode te 10 uur het lijk van den 81-jari- gen M. van Böbkel, die aan den Kanaaldijk te St. Pieter een win keltje hield, ontkleed in de bedstee, met een gapende wonde aan het hoofd, ingedrukte hersenpan en een kussen over hem heen. Geldswaarde werd nergens ge vonden, hoewel de man er nogal warmpjes inzat. Men vermoedt, dal een paar Belgen, die den laatsten tijd veel bij hem aan huis kwamen, niet vreemd zijn aan den moord. De oplichting te Rotterdam. Omtrent de brutale oplichting van een juwelier te Rotterdam meldt het „yad," hét volgende: Dinsdagavond is in een speelhol aan den Boerensteiger te Rotter dam aangehouden een koopman, die verdacht wordt op 27 Oct. de firma Schreuder en Baksteen al daar te hebben opgelicht voor ruim 2400 aan gouden en zilveren sie raden. Zooals men zich herinnert, waren deze sieraden telefonisch be steld aan een woning aan de Schie- broekschelaan. De bediende van de opgelichte firma was aldaar ont vangen, doch naar het bleek niet door den bewoner, die uitsfcedig was geweest Merkwaardig is nu wel, dat bij zjjn aanhouding de koopman in ge zelschap was van den bewoner van het huis aan de Schiebroeksclielaan en hjj verklaarde reeds twee jaren met hem bevriend te zijn. Of nu deze heer wel zoo onschuldig aan de oplichting is, mag betwijfeld worden. De inbraak te 's-Gravenhage. Omtrent de brutale inbraak bij do firma Goudsmit op de Plaats te den Haag, wordt nog nader ge meld, dat de politie behalve de twee lieden die Maandag zijn ge arresteerd, nog andere aanhoudin gen deed. Hoogstwaarschijnlijk is er van een heel coiuplot sprake. Do politie heeft nu reeds op een vijftal personen de hand gelegd. Er bestaat bovendien heel veel kans, dat het gestolene voor een groot deel weer Jn de handen van den oorapronkelijken eigenaar zal komen. Moord. In de Graaf Florisstraat te Rot terdam is Dinsdagavond omstreeks zeven uur de 86-jarige C. August Botz, procuratiehouder en chef van een filiaal te Rotterdam der firma Ferdinand Ktingelberg, door den kantoorbediende F. Heimbeck vermoord. Heimbeck, die ten huize van Botz als vrien verkeerde, was 's avonds uit den Haag naai' de Graaf Florisstraat per auto geko men en had den chauffeur last ge geven te wachten. Eenmaal boven, heeft Heimbeck met Botz eu zijn vrouw een oogenblik zitten praten, waarna hij mevrouw Botz verzocht haar man een oogenblik alleen te mogen spreken. Mevrouw Botz ver liet de kamer en hoorde na enkele seconden een knal. De kamer bin nengaande, zag ze haar echtgenoot op den grond liggen, terwijl Heim beck vluchtte, een revolver in de hand. De chauffeur zag Heimbeck de deur uitstormen, blootshoofds en zonder overjas. In de overjas van Heimbeck, aan den kapstok gevonden, trof men een kartonnen doos met 41 scher pe patronen aan. Wat Heimbeck tot zijn daad mag hebben gebracht, weet men niet. Vermoed wordt, dat een geld- quaestie de reden is van dezen moord. Heimbeck heeft daarna zelf moord gepleegd. Zijn ljjk werd op het kerkhof te Delfshaven gevon den met een schotwond in het hoofd. De hoer Botz laat een weduwe met een kindje achter. Ernstig spoorwegongeluk ln Frankrijk. Dinsdagmorgen had een ernstig spoorwegongeluk plaats door een botsing tusschen den Slmplon- express en den sneltrein uit Mar- Beille. Volgens de laatste berichten er vqf wagons versplinterd, dood en en een groot aantal zvfitrf»wondM. Schipbreuken. Zaterdagnacht zijn tien meu- schen verdronken van drie kleine zeilschepen, die in een hevigen storm op de Goodwin Sands schip breuk hadden geleden. De redding boot uit Deal redde vijf menschen onder de grootste gevaren en moei lijkheden. Vier koppen van de be manning van de reddingboot wer dén gewond bij zes pogingen om den Russischen schoener Toogo te bereiken en men kon slechts met de grootste inspanning verhinde ren, dat de reddingboot omsloeg. Toch werden er nog twee man van gered. Arrond issemeu ts-rechtbank Alkmaar. Zitting van Dinsdag 4 Nov, Diefstal. Terecht stond de werkman Chr. O., wonende te Helder, aan wien ten laste was gelegd dat hij vóór 30 Juli le Oudkarspel had weggeno men een bankbiljet van 60, toe- behoorende aan den werkman A. de Jong te Oudkarspel. Beklaagde was bij dezen in de kost en heeft vermoedelijk het bankbiljet, uit een kastje genomen. Hij kwam des Maandags dronken thuis en ging Woensdag de deur uit en is niet weer terug gekomen. Beklaagde bekende het bankbil jet. 28 Juli uit een la van het pe nantkastje genomen te hebben. Hij heeft het geld verteerd. Hij heeft zich nu aangesloten bij een Ge- heelonthoudersvereeniging, wat heusch wel nuttig voor hem is. De officier vorderde 5 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met 3 proefjaren. Wed er spann igheid. De 19-jarige visscher F. B.te- Helder heeft zich op 9 Aug. verzet tegen de politie-agenten v. Riel en Allart, toen deze politie-beambten hem ter zake openbare dronken schap wensclvten over te brengen naar het bureau van politie. Beklaagde herinnerde zich niets meer. Hij had eenige potjes stout gebruikt in een snikheets herberg. Beklaagde schijnt bijzonder sterk te zijn. Tegen hem eischte de officier 1 maand gevangenisstraf. Beklaagde vroeg een voorwaar delijke veroordeeling. LAATSTE BERICHTEN. Revolutie in Egypte? Geneve, 6 Nov. De Information meldt, dat volgens een bericht van de Nationale Commissie voor Egypte, in Egypte revolutie uitge broken is. Uit alle streken van Egypte komen berichten dat de strijd tegen de Engelschen aan den gang is. Er is een voorloopige na tionale Egyptische regeering ge vormd. TWEEDE KAMER. SehriftolijU beantwoord© vragen. Op vragen van den heer Abr. Staal man inzake vertraging in de bestelling van postpakketten, late bestelling van de eerste post te Amsterdam en uitbe taling van telegrafische postwissels aan lasthebbers, heeft de minister van waterstaat geantwoord-. Het is juist, dat bet inklaren en ver der gereed maken voor do bestelling van uit het buitenland ontvangen post pakketten, tengevolge van overstel pende drukte en gebrek aan ruimte, in den laatsten tijd groote vertraging ondervindt. Ondergeteekende heeft er zich van overtuigd, dat door het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie het moge lijke is en wordt verricht om onder de bestaande omstandigheden in dezo toe standen verbetering te brengen. Voor zoover de drukte een gevolg is van te lage tarieven, zal worden getracht hier aan tegemoet to komen door een voor stel tot wijziging van de Pakkotpoet- wet. Overigens zijn mede de stand der Duitsche valuta en de uitputting van do voorraden hier to lande hoofdoorza ken van de ontzaglijke stijging van het postpakketverkoer. Ondergeteokende is ten volle bereid, tegemoet te komen aan misstanden bij den dienst der posterijen, door uitbrei ding van personeel, ingebruikneming wan nieuwe en vergrooting van in gebruik zijnde localiteiten. In dien zin worden reeds zooveel mogelijk maat regel engenoraen. liet, is echter thans nog onmogelijk om de zeer groote hoeveelheden cor respondentie, die door de slechte spoor wegverbindingen in den nacht te Am sterdam aankomen, mede door gebrek u&n ervaren personeel, zoo tijdig te verwerken, dat de eerste post vóór half negen aan allo geadresseerden kan zijn uitgereikt. In verband met voorgekomen geval len van fraude met telegrafische post wissels kan niet worden afgezien vuu den eisch, dat de geadresseerde zich in persoon ten kantore vervoegt om het hem toekomende te innen. Langs de straat. „Staat van b e 1 e g". Het stond er de vorige week, be scheiden weggedoken tusschen bet plaatselijk nieuws, verscholen on der groote en opdringende adver tenties: dat, met ingang van 14 October de staat van beleg voor den Helder was opgeheven. Niemand heeft er ook maar een oogenblik aandacht aan gewijd: men heeft het gelezen, zooals men een ander „gemengd bericht" leest: zonder er verder bij te denken, losjes, vluchtig en oppervlakkig. Mogelijk heeft de een of andere lezer een slokje van zijn thee ge nomen, zich den snor afgeveegd, eu gezegd: „Zoo, de staat van beleg opgeheven? 't Zou eens tijd worden 1" Nu is het ontegenzeggelijk waar, dat de bevolking van den Helder weinig of zoo goed als geen onge rief van den staat van beleg heeft ondervonden. Maar toch: onder hoe gansoh andere omstandigheden werd deze veranderde toestand, waarbij feitetijk het burgerlijk ge zag wordt uitgeschakeld en in han den gelegd van de militaire autori teiten, aanvaard op dien stra- lenden zomerdag van Augustus 19141 D« staat van beleg: wij gruw den ervan als van den baarlijken duivel weg alle na jaren van strijd moeizaam verkregen burger lijke en individueele vrijheden, weg gemoedelijkheid van een pro vinciestadje met wel barsch-uit- ziende, maar daarom niet aldus toegepaste verordeningen, weg de zelfstandigheid van nidividuen! In plaats daarvan militaire dicta tuur, militair terrorisme, militaire mnchts-usurpatie! Met in het nabije verschiet de mogelijkheid, neen, de waarschijnlijkheid van een be trokken worden in den grooten, zich allengs over gansch Europa uitbreidenden oorlog. Nietwaar, hoe somber stonden onze gezichten, hoe donker en dreigend zag de toekomst er uit! En nu, hoe dankbaar mogen wij zijn, na alle narigheid en ellenden van dichtbij te hebben meege maakt, er nog zoo goed te zijn af gekomen! Het zou niemand interesseeren thans nog eens een, bespiegeling hierover te houden; wij zijn, na die vier jaren van ellende, beu van den oorlog geworden, en doen ons best hem zoo spoedig mogelijk te vei'- geten. In het huis van den gehan gene spreekt men niet van den strop, zegt een spreekwoord, bn voor het argument, dat wo toèh eigenlijk leven in een historisch, zeer merkwaardig tijdperk, is wel niemand van de huidige oorlogs moede aardbewoners meer toegan kelijk. Aan ons nageslacht de taak ons, hiin voorvaderen, te benijden! Echter, de staat van beleg, hier en elders, was noodig van het oogenblik af, dat de groote oorlog uitbarstte. Noodig was het, dat het burgerlijk gezag afstand deed van zijn bevoegdheden, opdat het mili taire de onmiddellijke, door den veranderden toestand ontstane maatregelen kon nemen. Toen de mobilisatie voltooid was, de forten en verdedigingswerken op voet van oorlog waren gebracht, en wij hier door althans mede hierdoor niet in den oorlog werden betrok ken, beperkte de taak van de mili taire overheid zich tot het beteu gelen, zooveel mogelijk, van smok kelarij. Voor den Helder waren het de loods- en douanediensten, die in handen waren van het mili tair gezag, en behalve, dat op vei- gaderingen en bijeenkomsten de militaire censuur werd toegepast, heeft de bevolking van den veran derden toestand vrijwel niets ge merkt. Ook die militaire censuur werd, althans hier ter stede, mild toege past en op politieke en andere ver gaderingen, waar zoo'n officier ex ofticio aanwezig was, ging het ge moedelijk toe. De politiek is voor den Nederlander nu eenmaal wat het zout is voor zijn middagmaal, zonder politiek kan hij niet leven, en de, in de allereerste dager, van den oorlog afgekondigde t r u g a dei godsvrede werd slechts kort gehandhaafd. Maar wij her inneren ons geen enkel conflict, op zoo'n vergadering, met de aanwe zige militaire autoriteit. Bovendien was slechts in enkele gevallen een officiei' aanwezig; moestal bepaal de' zich het toezicht tot het enkele feit, dat voor elke vergadering toe stemming aan de militaire autori teiten mo^st worden gevraagd. Door de opheffing van den staat van beleg zijn deze, toch min of meer vexatieve, maatregelen ver vallen, en is de uitoefening van liet burgerlijk gezag weder in handen gekomen van de burgerlijke auto riteiten, in casu burgemeester en wethouders. Hopen wij, dat het zoo btijve, tot in lengte van dagen. Er is trou wens geen gevaar meer daarvoor, want een tweeden Europeeschen oorlog zal het thans levend ge slacht wel niét meer doormaken. Het is er mee als met de typlius: een organisme, dat eenmaal de cri sis dezer ziekte doorstaan heeft, wordt voor een volgenden aanval imiïmun, onvatbaar. En zoo zien wij dan, met begrij pelijk optimisme, den aftocht van dezen „staat van beleg". Hij heeft liet ons nooit bizonder lastig ge maakt, en ons voor grootere ellen de gevrijwaard; we zagen hem on der angst en beven komen, we zien hem, met onverschilligheid den aftocht blazen. Met on verschilligheid, omdat wij ver onverschilligheid, omdat wij ver vuld zijn met nieuwe zorgen, nieu we nooden, omdat wij, na de crisis van den ooi-log en die der ontbe ring, thans de nieuwe crisis van de duurte doormaken. Maar het loute ringsproces schrijdt voort; het werkt door in de maatschappij, en uit deze overgangsperiode zal de nieuwe, jonge toekomst hoopvol oprijzen! Daarom adieu, staat van be leg! Wij zijn u dankbaar voor uw goede zorgen, maar we zijn blijde, dat we u zagen vertrekken! BUITENLAND. D o wapenstilstandsvoorwaai'd er. Aan een Wolfbericht ontleenon wij nog, dat van Duitschland wegens de niet-nakoming der wapenstilstauda- voorwaarden de uitlevering gevraagd wordt van vijf lichte kruisers en 400 duizend ton non drijvende dokken kra nen, sleepbooten en baggermachines. Voor het geval Duitschland mocht weigeren, wordt met dwangmaatrege len gedreigd. De Duitsche gevolmachtigden moeien vóór 10 November naar Parijs worden afgevaardigd. DUITSCHLAND. Een uota van don Oppersten Baad aan de Duitsche regeering. Berlijn, 4 Nov. In een nota van den oppersten raad aan de Duitsche regee ring nopens de ratificatie van den vrede wordt o. m. gezegd: Een eerste protokol over de deponeering van de ratificaties zal volgens de bepalingen van het vredestraktaat opgèsteld wor den, zoodra hot tractaat door Duitsch land en drie van de voornaamste mo gendheden van de Entente zal gerati ficeerd zijn. Het ritache rijk, Klank rijk en Italië en aan anderen kant Duitschland hebben het tractaat gera tificeerd en dua is aau de bovenge stelde voorwaarde voldaan. De Entento-mogendhcdon hebben echter besloton bot tractaat niet. in werking te laten Deden, voor de uit voering van de niot Vïr/uluo vorplHi- tïugen die Duitschland door de vvopcn- stilstandsovoreenkonist in de aanvul lende Verdragen op zich genomen heeft, geregeld en bepaal, is. Daarom wordt aan de Duitsche regeering verzocht aan de Duitsche gevolmachtigden voor de onderteekening van het protocol on beperkte volmacht te geven tot onder teekening van een tweede, protocol dnt als afschrift bij de "ota gevoegd is cri dat. zonder verdere vertraging in die regeling voorziet. Aan den andoren kant brengt het van kracht worden >an het vordrng reeds thans zekere gevolgen mede. die men wel in het oog moet houden. Zoo liet overnemen van de zaken in liet Rijngebied door de entenlocommissic; do overdracht van de rogeering in het Saarbeklcen; do overgave van de'tijde lijke rogcering in het gebied van Bo- ven-Silezië, waar een referendum ge houden wordt; overneming van bot bestuur in hot deel van SI ces wij k- Holetoin. waar een referendum gehou den zal worden; begin vtin.de periode van 14 dagen, waarin de ontruiming en de overgave van het voorloopig be stuur in die gebieden van Oost-Pruisen plaats zal vinden, waar een referen dum gehouden wordt; begin van do pe riode van '14* dagen binnen welke de aaugrenzings-commissio haar werk zaamheid zal beginnen. Er moeten nog 42 locomotieven en 4460 wagens geleverd worden De te rugtrekking van do troepen, die zich op Russisch gebied bevinden is niet uitgevoerd, ofschoon dat herhaaldelijk formeel is geëischt. De voUedigo op gave der in do dooi Duitschland be zette gebieden door Duit schors wegge nomen of gerequirevdc gelden on waarden is nog niet overhandigd. On danks de verplichting om vóór de uit levering geen scliopen te vernielen, zijn de schepen bij Scapo Flo.w vernield. Alle uit Frankrijk en Cclgi'ï weggeno men kunstvoorwerpen en kunst-docu menten zijn rog niot teruggegeven. De voi pachting tot levering van land bouwmachines is nog niet geheel nage komen. Ondanks de verplichting om geen oorlogsmaterieel. van welken naid ook. uit te- voeren, is luchtvaart,mate riaal naar Zweden. Nederland en De nemarken uitgevoeiJ. Tenslotte kunnen de geallieerde en geassocieerde rogeeringon niet, nalaten om ook te straffen de inbreuken op het wapenstilstandsverdrag, gelijk de ver nietiging van de Duiische schepen in Scapa Flow. de vernietiging van de Duitsche duikboot -18, bij Fcrrol. en van verschillende duikbooten in de Noordzee, die naar Engeland op weg waren ojn te worden uitgeleverd. Duitschland moot zich derhalve ver plichten, als herstel voor do vernieling van de Duitsche vloot in Seapa Flow binnen 60 dagen na onderteekening van het protocol vijf iiehto kruisers; d. o. de Königsborg, de Pi Hun, de Re- gensburg en de Strassbuig in goeden! etaat uit te loveren. alsmede binnen 90 dagen in goed bruikbjem Do-land 400.000 ton aan drijvende dokken en drijvende kranen, sleóobónteii en bag germolens. Binnen 10 dagen na ondeitookenitig van het protocol mojten de machines on motoren van de duilctoutcn U 37, I' 13- en U 150 worden uitgeleverd, het uitgevoerde vliegtuigmaterieel te Duitschland verplicht, zich aan de Entente-regeeringen de waarde van het uitgevoerde vliegtuigmaterieel te ver goeden overeenkomstig de beslissing on schatting van de in het vredesver drag genoemde commissie op de vlieg- tuigkampen. Het protocool eindigt aldus: In geval Duitschland deze vei'plich- tingen binnen de gestelde termij nen niet nakomt, houden de geal lieerde. mogendheden zich alle militaire en andere dwangmaatre gelen voor, die zij goed zullen vin den te nemen. Berlijn, 5 Nov. Do avondbladen uiten bijna alle hun hevige ontstemming over de nieuwe nota dór Entente. De lieelo roehtsche pers spreekt van afpersing, terwijl ook het Berliner Tageblatt eu de Berliner Börsonkurier de eischcn scherp veroordeelen. Officieus bestrijdt men alle punten van aanklacht in de nota en men ziet in de nieuwe eischen slechts een po ging om de herleving van Duitsch land volkomen onmogelijk te maken. Admiraal von Reuter aan Lloyd Gonrgc. Admiraal von Reuter heeft in ver band met het voornemen van do Engel- eche regeoring hem. een aantal offi cieren en matrozen, debet aan hot doen zinken van de Duitsche vloot te Scapa Flow, niet naar Duitschland terug t.o zenden, een brief geschreven aan Lloyd George, waarin hij tegen dit plan pro testeert. De „TSgliche Rundschau" publiceert don tekst van dezen brief, waariu óén merkwaardig ding staat. Admiraal von Reutor die zich erover beklaagt, dut bij de brieven en telegrammen uit Duitschland en ook de officieelo van de regeering, met aanzienlijke vertra ging of in het geheel niet kroeg -- had in de Engelsche kranten gelezen, dat de Duitsche tegenvoorstellen op het vredesverdrag verworpen waren. „Dus moest Ik veronderstellen, dat. de oorlgo opnieuw zou beginnen, nadat de Duitsche rijkskanselier in-de nationale vergadering gezegd had, dat dc hand verdorren moest, die dit verdrag zou onderteekenen. Volgens de algemeono bepaling voor Duitsche zeebevelliob- bera. dat eigen schepen tijdens den oorlog niet in handen van den vijand mogen vallen, was ik verplicht de Duit sche schepen tot zinben te brengen, omdat er geen andere uitweg bestond.' Haasc. Berlijn, 5 Nov, Naar de National Zc-i tung meldt hebben de doctoren nu de. hoop opgegeven om het leven van HaaBe nog te redden. Zijn toestand ver beterd niet en de lichaamszwakte neemt toe. VEREENIG DE STATEN. Do Senaat en het vredesverdrag. Washington, 4 Nov. De Senaat, heeft de motie van Lodge betreffende het schrappen van de bepaling nopens Sjan toeng uit het vredesverdrag zonder debat met 46 tegen 43 stommen ver worpen. De staking der Amerikaansclie mijnwerkers. New-York, 4 Nov. De leiders der werkgevers-organisatieB trachten van de leiders der werklieden te verkrij gen, dat dezen een eind maken aan de staking. De arbeidersleiders hebben de toezegging van de regeering, dut die genegen is om een poging te doen tot bijlegging von het conflict zoód/u de staking zal geëindigd wezen. Indianapolis, 5 Nov. De mijnwerkers zijn bereid om met de mijneigenaars dodelijk de onderhandelingen to ope nen, als het wettelijk verbod wordt herroepen. INGEZONDEN. M. de R. Naar aanleiding rau den strijd in Uw blad tusschen eon „ei" en eon „kip" van de Consumentonvereenlging alhier, verzoekt ondergeteekende beleefd een kleine plaatsruimte. Waar door mij godureude een twin tigtal .iai£n meest niet anders is gedaan dan verschillende soorten van „handel", daar kan een ieder wel begrijpen, dat door mij niet zoo knap kan worden ge rekend als onderwijzers, majoor-schrij vers, enz., enz., die menschen hun vak is dat ook, en zij ontvangen gere geld hun tractement. met den daarbij gegeven toeslag. Door mij zal dan ook niet worden getracht al die rekensommetjes te weer leggen. Aan al die rekenaars, en ik ontmoet er dagelijks velen, wordt door mij geregeld geantwoord: komt of van die Staats- of Gemeente-ruif en pro beer de ..winst" maar eens te maken, die gij u indenkt. Nog niemand heeft dit geprobeerd; wel zie ik verschillen de neringdoenden met een blijmoedig hart en een lachend gezicht aan die Staatsruif plaats nemen. - Waar door mij wel tegen wordt ge schreven, is togen den raad von den heer Heringa (in Uw blad van Zater dag j.l.) aan alle winkeliers om hun prijzen te herzien. M. de R. In oen vergadering der Com missie voor de aardappelen en groenten der Consumentenverec-niging werd door mij en eenige collega'b bewezen, dot. de aardappelen en groenten in den Helder door den honclel voor een reëelen prijs werden verkocht. Door dien voorzitter word beloofd, wanneer het bestuur der vereeniging dit goed vond, in de Hel- dcrsche Courant bekend te maken, dat de groentehandelaren waren bona fide kooplui. Zou het nu niet verheffender zijn voor de gansche samenleving, dat zoo'n belofte wordt nagekomen, dan zoo'n klakkeloozon raad van iemand, die zich ook al vorbeeldt vorstand, ja even meer verstand van zaken te heb ben. Wanneer in een commissie de ver standigste» worden gekozen", dan kan ondergeteekende zich ook wel inden ken, dat, naar do gehalte van zoo'n coimnissie, haast alle leden wel in staat zijn over eens anders zaken te oor doelen. M. de R. Is het dan ook geen spelen met vuur, of is de man zoo treurig onL wikkeld, om zoo raaar neer te schrij ven: ..laat. u niet door de neringdoen den ultkleeden". Moot zoo iets niet uitloopen op een ophitsen van de huisvrouw, die toch meest de inkoopen doet on een ruw on verschillig worden van de neringdoen den? Kweekt mon zoo niet den koop man, die leeft van „hebben is hebben en krijgen is de kunst''. M. de R. Waar mijn stelregel is met „leeken" niet over „handel" te twiston, zal ik niet meer van uw plaatsruimte vragen, echter wil ik uogmaals allen, die zich geroepen gevoelen om te arbei den voor het stoffelijk voordeel hunner medeburgers, toeroepen: Denkt daar vooral aan: Tooi' het Rijk en door do Gemeenten is in de laatste jaren in haast alle gelederen het loon aanmer kelijk verhoogd, daarboven heeft men ook niet nagelaten eenige keereh een tegemoetkoming to geven met het oog op de zeer dure tijden, misschien niét genoeg, maar toch is dit een feit, en stel daar nu tegenover honderden, ja duizenden kleine neringdoenden, die niets zóó maar krijgen, ja, ln vele ge vallen zelfs oen zeer kommervol levert leiden. U, M. de R„ dankend voor de plaats ruimte, verblijf Ik, hoogachtend. Uw dn., C. BAKKER. Geachte Redactie! Verzoeke beleefd voor onderstaand een plaatsje. Practisch of niet? We schrijven 3 November. De wlutor met al zijn verschrikkingen staat, of liever ligt voor de deur in den vorm van een flink pak sneeuw, als wc ont waken. Alles is laat geen gebel van melkboer of oxideren leverancier. Ha, daar klinkt de bel, en haastig openend staan we voor.... den Incasseerder van de gasfabriek. „Als-'t-u-blieft, 20.25", en twee kwitanties worden je gelijktijdig in je banden gestopt. Een verrassing op je nuchtere maag. „Maar?" vraag je vol verbazing, ,,'k heb de vorige maand toch ook een kwitantie gehad?" „Jawel", waa 't, antwoord, „maar dat was nog van Juli ze willen liet nu. geloof ik, eens inhalen. Kijkt u maar eens, 'k zal er zoo maar 'n greep uit doen - daar heb ik er twee en, daar weer, 't is voor ieder hetzelfde 2 maanden gas plus do waterleiding." En dat doon ze nu, thans nu de win ter in aantocht is en zoo heel veel noodig en bijna geen maand zonder be lasting betalen. Wuarom het dan van den zomer niet laten inhalen en don nog op een maand, als er geen kwar taal waterleiding bij was, of gewacht, tot het verlossend voorjaar, als alies, zoo wij hopen, iets meer in evwenicht zal zijn? De goed rendeerendo gas fabriek met haar 20 cent per M3. gas zal 't. zonder die ingehaalde centjes nog wel tot zoolang uithouden. Ik foeterde wat, niet tegen dien vriendelijken geldman, want die kan er natuurlijk niets aan doen, doch wat, wil je, be? 't Eind van t liedje is: betalen. De gasfabriek wil het n u eens in halen, derhalve Bartel betaal hoe je 't zelf deze maand weer inhaalt nu, enfin, dat moet je zelf weten. Toch practische lui, wat? Met dank voor de plaatsing, G. v. d. HULBT-HEEROMA. Voetbal. (N. H. V. B. le klasse A). Alcm. Victrix II—Conoordiaan I 50. Ook nu heeft Conoordiaan niet kun nen winnen en, naar we hoorden, heb ben de Alkmaarders een zeer geflat teerde overwinning behaald. Dat C. geen enkel tegenpunt heeft kunnen maken, komt door het uitmuntend werk van den A. V.-doelman, die de gevaar lijkste schoten van de C.-voorhoedo wist onschadelijk te maken. Beide elftallen waren volledig en voor de rust speelde de Heldorsche club tegen wind in. Eerst gaan de partijen goed tegen elkaar op, eenige goede kansen van C. gaan dan door slecht, schieten verloren. Als daarna de thuis club wat meer komt opzetten, ie het hun rechtsbuiten, die door een missen van den C.-recbtshalf dankbaar profi-i teert en onhoudbaar inzet (10). Con oordiaan is evenwel niet ontmoedigd, maar vindt de backs, maar vooral de keeper in goede conditie. A. V. weet daarna door oen strafschop, wegens een. vermeend freekick, den voorsprong te vergrooten (2—0). De gasten zwoegen daarna onvermoeid door, maar succes wordt niet verkregen. Zelfs weet A. V. na een uitval, door middel van den rechtsbinnen, eon derde goal te maken, met welke stand do rust ingaat. Na de pauze is C. bijna Bteeds in do meerderheid geweest en schot op schot wordt dan ook op het A. V.-doel gelost. Maar de keeper daar, flink geholpen door de backs, liet niets door. Dan een doorbraak, gevolgd door een scrimagc voor het C.-doel, en een der Heldorsche backs trapt ln eigen doel, zoodat A. V. den 0 voorsprong beeft, (ferwljl daarna de Alkmaarsche rechtsbuiten, no een solo-ren. fraai een 5e punt weet te maken. De laatste 15 min. zijn ge heel voor C., maar de club heeft geen goluk, En als het einde daar is, hebben de reserves van Alcmaria Victrix een zeer fortuinlijke overwinning behaald. Vijf doelpunten is meer dan hun toe komt. Voetbal. Competitiestand der 3e klasse E. 9 M jS •c goals 1 ÖO V. t. p. Purmerateljn 8 5 8 0 20-1 18 H. S. V. 8 6 1 117-12 13 Selder 8 4 1 8 10-9 9 St. Voorwaarts 7 2 3 2 7-11 7 N.O.S. 7 2 1 4 8-12 5 H. B. C. 8 2 1 6 18-21 6 Q S.C. 6 1 1 3 6-6 3 D. W. S. 7 1 1 5 4-13 8 De leiders schijnen het goalmaken verleerd te zijn; kon eerst niet legen Steeds Voorwaarts gescoord worden, hetzelfde resultaat werd ook Zondag j.l. bereikt-, tegen de hekkesluiter D: W. 8. was het ook 0—0, een prestatie, welke ons niet nioegovallen is. Zondag a.s. zal Purmorsteyn productiever moe ten zijn. willen zó de eerste plaats be houden. Alsdan moet in Haarlem tegen H. 8. V. gespeeld worden. Weliswaar won P. de eerste maal met 6—0 van deze club, maar de Haarlemmers heb ben sindsdien zooveel goeds laten zien. dat het ons niets zou verwonderen, of P. lijdt zijn eerste nederlaag. P. heeft een. goede verdediging, slechts éénmaal hoeft.' hun doelman moeten visschen (lu den 1 enwedstrijd, tegen D. W. S. in Amsterdam), en dat is een heele ge ruststelling, maar deze kan tenslotte niet alles doen; de voorhoede moet de goal6 nu. eenmaal maken. De "wedstrijden van Zondag hebben goon verandoring in den competitie- stand gebracht. Evenals Purmerstevn, kon ook II. S. V. niet van Steeds Voor waarts winnen2—2 was het resultaat in Amsterdam. D. W. S. bengelt nog steeds hopeloos onderaan, terwijl Q. S. C. wellicht nog eon paar trappen zal stijgen, hoewel de Wormerveerders niot erg fortuinlijk zijn, driemaal werd verloren met den oneven goal (1—0). In de 3e klasse F blijft het een nek- aan-nek race tusschen Rapiditas, V. 8. V. en Bloemendoal, welke clubs nog steeds ongeslagen zijn, ze hebben resp. 12, 13 en 13 punten, tei-wijl de Weesper club een wedstrijd minder gespeeld heeft. De andere vereenigingen in deze afdeeiing steken bij bovengenoem- den schril af. De vloot der toekomst Lord Fisher, de bekende Engel sche admiraal, die tijdens den oor log ten tweede male eenigen tijd aan het hoofd van de admiraliteit geplaatst is en over wiens be kwaamheid en scherp inzicht wel geen verschil van oordeel zal be staan, voert een hevige campajme tegen het bestaande marine be stuur. „Sack the lot" staat vaak aan het hoofd van zijn artikelen geschre ven: „ontsla den heelen troep men schen die thans nog honderden millioenen nutteloos voor de ma rine doen uitgeven." Onder den titel „De vloot dei- toekomst" schrijft de admiraal thans een ingezonden stuk in de „Times", dat merkwaardig genoeg is om iets eruit mede te deelen. „Het is zoo helder als de dag dat een toekomstige oorlog ter zee ge heel en al uitsluit het gebruik van eeltig oorlogsschip, dat niet onder water kan gaan, omdat de lucht schepen het daartoe dwingen zul len. Waarom behouden wij dus nog een van de tegenwoordige („oi the present lot")? En niet alleen dèt, maar wij moeten ook alle te genwoordige admiraals en hoofd officieren afschaffen omdat zij voor het nieuwe werk („the new job") niet deugen. Zet ze allen in een of ander museum als b.v. Greenwich Hospital en behoudt de onderzeeërs en Co. „Al wat gij noodig hebt is het tegenwoordige marine-gedeelte van de luchtstrijdkrachten dat is de toekomstige marine en die zal u maar een paar millioen kosten." Het „Hbl." teekent hierbij aan: Wat de admiraal verder zegt over de 400 millioen pond sterling, die het oorlogsbudget nè den wapen stilstand mog vraagt en zijn opmer kingen over het feit, dat de paar millioen, voor de marine lucht- krachten noodig, de vierhonderd millioen voor het leger onnoodig maken, kunnen wij voorbijgaan. Maar wq willen op de uiting van zulk een bekwaam man als Lord Fisher de aandacht vestigen in verband met onze marine. Wij zijn overtuigd, dat ook onze marine zich slechts met het leggen van mijnen, met onderzeebooten en met marine luchtvaart moet bezig houden. Wat voor een staat als Engeland mis schien waar is, is voor Neder land zeker waar. Toch gaan wij voort met het bouwen van schepen die, hoe dan ook en onder welke omstandigheden ook, niet de aller- §eringste gevechtswaarde hebben. chepen die als slagschepen, zelfs al zouden in tegenstelling met Lord Fisher's meening slagschepen wel waarde blijven behouden niets beteekenen en op geen enkele wijze in eenigen zeestrijd van het aller geringste nut zouden kunnen zijn. Er is aan begonnen daarom gaat men er mee door. Maar als de af werking nog maar 100 gulden moest kosten, zouden wij advisee- ren die 100 gulden te besparen en zeker nooit de kosten te maken van deze schepen in dienst te stellen. Worden er pogingen gedaan om onze marine te hervormen tot een macht van onderzeebooten, vlieg tuigen en ntijnenleggers? Wij heb ben thans een jongen minister van marine los van alle vooroordee- len omtrent vroegere strijdmidde len opgegroeid. Als deze minister van marine niet met kracht en stelselmatig een nieuwe richting wil inslaan, van wien kan men het dan verwachten? Haven te Nieuwcdiep. 4 Nov.: Vertrokken v. Harliogen naar Goole het Ned. e.a. Friesland. 5 Nov.: Aangekomen van Hall en vertrokken naar Harllngen bet Ned. Prof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2