JANSINI BLAUW CHEVIOT, Uitvoering S. COLTOF, 141 Kanaalweg 142. S. COLTOF, 141 Kanaalweg 142. Bioscoopavond HOTEL casino. Alg. Consumentenvereeniging. Advertentlën. j4 n°'- Mr.P.J.Oud, op Vrijdag 7 Nov. a.s., HEDEN de 15-jarige hlarmonica- Virtuoos EESTyiEREN¥~VER6A8ERIK6 P15 NOVEMBER 1919, IX ..CASINO". Casino. Ginem^Palacf. 5ERENATA" op DINSDAG 18 NOVEMBER a.s. „de;toelast" A.s. Vrijdag GESLOTEN. De Consumenten- Vereeniging CoasumBnlentereenining. Zondag a.s. HYPNOTISME en MISDAAD Entiée: Stalles f 0.75, Ie rang f 0.60,2e rang f 0.40 Groote keuze: Dames Wintermantels, Wollen tricot Blouses, Wollen Manteltjes. Eerste Ontwikkelingsavond. een puim WINKELHUIS pr* A.s. Zaterdag opening JOH. HEIJDENRIJK, BREEWATERSTRAAT 4, in Chocolade, Sulkarwerk, Koek en Banket. ONTVANGEN: IJ2.40 en f 3.SO per el J. TISSING, KEIZERSTRAAT 33. R. BAKKER Dz., Firma L. BUTER. Goudreinetten. Keizerstraat 88, COR. STAALM AN's Rijwielhandel Onderdeelen, Banden, Groote voorraad Lampen. CARBIT-LAMPEN vanaf f 1.95. LEGERBERÏCHTEN. Door den Minister van Oorlog is be paald. dat vrijwilligers van den Land storm, die tot sergeant of fourier wor den bevorderd, een bedrag ineens zul len ontvangen van 40.Onderoffi cieren van den Landstorm, die worden bevorderd tot sergeant-majoor, ontvan gen een bedrag ineens van 15. Nieuwe vcrlofsregeling. Aon liet personeel der grenswachten, kustwachten, doorlaat- en controle posten, woonachtig in of dichtbij de standplaats der wacht of post, kan een verlof worden verleend van vier dagen in de zes weken. Door den Opperbevelhebber van I^and- en Zeemacht is bepaald, dat de Commandant der politietroepen beslist wie vnn het personeel, dat met groot verlof is, bij mobilisatie bij de politie troepen terugkeert, dan wel wordt terug geplaatst bij hot Korps van her komst. Zij, die worden aangewezen om bij mobilisatie bij de politietroepen tenyj te keeren, verrichten ook daarbij hun ne herhalingsoefeningen. Burgerlijke Stand van Helder. van 45 Nov. 1919. ONDERTROUWD: A. Zonnen- berg efx H. C. Hoogkamp; C. Rab N. Boon; A. J. Donkersloot en A. de Wijn; K. de Liefde en H. de Jong. BEVALLEN: A. O. Rietdijk— Krijnen, D.; J. Hoekwaterv. d. Weide, Z.; J. Westdorp—den Bra ven, 2 Z.; A. Zanderde Beurs, D.; A. O. BeukersTesselaar. D. OVERLEDEN: G. J. v. d. Meer, 21 jaar. MARINEBERJCHTEN. Bij K. B. zijn met 15 Nov. benoemd tot opzichter bij 's Rijks kustverl. te De Cocksdorp (Texel) de opz. bij de verl. op de Westerschelde te Nieuwe- sluis, tevens belast met den dienst van lichtw. aldaar, T. Alderlieste; tot opz. bij de verl. op de Westerschelde te Nleuwesluis, tevens belast met den dienst van lichtw. aldaar, de lichtw. bij 'a Rijks kustverl. te West-Schou wen, J. Troost. Bij Kon. besluit van 1 Nov. is, met ingang van dien datum, aan luitenant ter zee Isto kl. W. J. Mans, op zijn verzoek, eervol ont slag uit den zeedienst verleend. Bij Kon. besluit van 1 dezer is, met ingang van dien datum, de of ficier van administratie 2e kl. bij de zeemacht B. van Erp Taalman Kip bevorderd tot officier van ad ministratie lste klasse. Bij Kon. besluit van 1 dezer is, met ingang van dien datum, aan luitenant ter zee 2de kl. J. Huese, op zijn verzoek eervol ontslag uit den zeedienst verleend. Op 10 Nov. 1919 overgeplaatst: konstabelmaj. J. P. J. Jansen van Wachtschip W.oovd naar Marine kazerne .Amsterdam; bootsman J. E. Linnebank van Wachtschip W.oord naar Kon. Instituut. Hr. Ms. Triton wordt 11 Nov. 1910 te Hellevoetsluis in dienst ge steld voor visscherijpolitiediensten. STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Grotiijs, thuisr., pass. 3 Nov Kaap Carvoeiro. Java arrlv. 4 Nov. van Sydney (C.B.) te Amsterdam. Krakatau, uitr., vertrok 1 Nov.' ren Colombo. Roepat, uitr., pass. 3 Nor. Ouessant. Prinses Juliana, uitr., pase. 2 Nov. Gi braltar. Billitoh, tbnisr., pass. 2 Nov. Perim. Oelebes, vertr. 6 Nov. van Amster dam naar Hamburg. Prins der Nederlanden (uitr.), arri veerde 3 8Nov. te Port Said. Oranje (uitr.), vertrok 2 Nov. van Colombo. Rembrandt (thuisr.), arriveerde 30 Oct. te Colombo. Riouw (uitr.), vertrok 2 Nov. van Colombo. Rotterdamsche Lloyd. Kediri arriv. 2 Nov. van Rotterdam te Newport News. Djebres, uitr., arriv. 2 Nov. te Ant werpen. Insulinde, (uitr.) passeerde 8 8Nov. Perim. Patria (thuisr.), vertrok 2 Nov. van Suez. Tabanan (thuir.), passeerde 8 Nov. Gibraltar. Kon. Holl. Lloyd. Gooiland, uitr.. vertrok 30 Oct. Lissabon. HoHandia, thuisr., vertrok 2 Nov. Bahia. HollandAmerika Lijn. Maasdijk arriveerde 4 Nov. van Bahia Blanca te Rotterdam. Weeterdijk arriv. 2 Nov. van New-York te Baltimore. Zuiderdijk, van Baltimore naar Rotter dam, bevond zich 3 Nov. 12 u. dee nachts op ongeveer 460 m. W. van Scilly. Beukelsdijk, vertrok 4 Nov. Yan Hamburg naar Santos. Nieuw Amsterdam, arriveerde 4 Nóv. v. Rotterdam te New-York. Schiedijk, van Java naar New- York, vertr. 3 Nov. v. PortNatal. Kon. West-Ind. Maildienst Alkmaar, arriveerde 4 Nov. van Rotterdam te Mexillores. Diania, vertrok 6 Nov. van Amster dam naar Cura^ao. Stuijvesant, vertrok 28 Oot. van Puerto Plata naar Amsterdam. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht te Nieuwediep: 4 Nov. door 11 korders: 12 kisten kleine schol per kist ƒ10.ƒ8. 26 kisten schar per kist 6.- 5.—. 5 Nov. 28 korders: 20 middelton gen per stuk 0.80; 30 kleine ton gen per stuk 0.20; 34 kisten klei ne schol per kist 11.f 8. 50 kisten scharren per kist 8.- 6.50. Op den 16sn November hopen onze geliefde Kinderen, BlJSBEBTUS MIDDELKOOP, ANNA LAMENS Amerika, foort Amerika LEENDERT LAMENS, DIRKJE SELDERBEEK,g hun tweelf-en-hslf-jerlge echt/er- ■enlging te herdenken. WU hopen, dat zjj dezen dag neg lang mogen herdenken. Amers- Wed. M. Middilkoop- Ahdonnb. Wed. A. Lamens— van Oosten. c. Lahens. A. Lamenb-Knoester. J. K. Zuübinq. Zuübing-Lamens. cobveb. OorverLamens. J. Lahens en Echtgenoote. M. Lahens. G. Lahens. B. Lamens. W. Lamens. N.-Indiê A. J. Middelkoop. Amera- M. Middelkoop. foort en Kinderen. Helder, 4 November 1919. Gravenstraat 64. Amerika N.-Indie Helder j. r M.Z <M. (J. c Amerika Inplaata van kaarten. Ondertrouwd M. H. KLERK NETTY BRUIN. 4 November 1919. Helder, Amsterdam, pianc yso muslwumt 6c. Huwelijksvoltrekking 26 Nov. Peen ontvangdag. Ondertrouwd C. F. M. 0PH0F en e. DE VROOME. Geboren: PIETEN J0HANNES. Zoon van J. W. VAN VLIET en A. VAN VLIET- Wkggkman. Helder, 1 November 1919. Heden overleed tot onze groote droefheid in het Gem. Ziekenhuis na een kortstondige ziekte, onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwd- broeder en Oom AL0ERT HEN, in den jeugdigen leeftijd van 28 jaar. Zjjn diepbedroefde Ouders, Broers, Zusters en Zwager: P. HEN. F. HEN—de Pobto O. W. HEN. W. HEN-Loovenbtijn. P. F. VAN ESSEN-Hen. K. L. VAN ESSEN en kind. CORN. HEN. JANNI HEN. A. TEENSTRA., Verloofde en verdere Familie Helder, 4 November 1919. De ter aarde-bestelling zal plaats hebben Zaterdag 8 November a.s. des namiddags 1 uur van uit Vlamingstraat 69. Heden overleed, ten huize van den Heer J. Kltjt te Koog a/d. Zaan, na een langdurig en smar telijk lijden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer WILLEM KLUT Jr., in den ouderdom van 46 jaar en 11 maanden. Uit aller naam A. KLUT-Engel. Helder, 4 November 1919. MARKTBERICHTEN. Broek op Langendijk, 6 Nov. Blauwe 6.50, roode kool 3.305, kleinere 12.40, gele kool 8.30 4.10, kleinere ƒ1.202, witte ƒ1.10 I.20, grove uien ƒ9.2011.10, drie lingen ƒ7.90—11.10, Nep ƒ9.80— II.fi), peen 1.40—2.50, kroten 1.80—2.80, alles per 100 K.G.; bloemkool 15.10-18.70 p. 100 st., witte kool per wagend 119. m,Nor. mi. s pauéu Tiilni oom 50 ■alitkocl*» 10 Wmlfkoolo 40 Va*i Mn 76 UI Graaktlvartn 9 Hocht«r§ Sc ba pan (makara) 47 Beha pao (vatta) ITO O 'arkoaaar* - Lamroaiaa 87 10 Varkasa fralttl p. 5 70 BJlim es coBflim 1S0 Kip pan 0.- 80 - ec- 810 0.7J t=: 1: Heden ontsliep, zacht en kalm, in haren Heere en Heiland, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. 8EERTRUIDA VELDMAN, Wed. van den Heer J. van Dok, in den ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam: Familie VAN DOK. Helder, 6 Nov. 1919. Heden ging in tot zijn eeuwige rust, na een smartelijk, dech geduldig lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, CORNEUS VAN DER LEEK Pz., in den ouderdom van 67 jaar. Namens de Familie: Wed. C. v. d. LEEK-de Wit en Kinderen. Helder, 6 November 1919. VRiJOAB 7 NOVEMBER a in de PALMSTRAAT (Evangelisatie-gebouw), itgasnde van da Nederi. Ltndk. an in- windige Zending op de Friesoha-, Groninger- an Dreritacho hsldo. PRACHT-PROGRAMMA! Hoofdfilm: „Judith van Bethulii", in vier acten, 1600 meter, en nog enkele prachtnummers. Kindervoorstelling 57, uur 10 et. Avond voontelling 8 uur 20 ct. -}- stedelijke belasting.. Namens het Bestuur Dr. J. A. VISSCHER lid Tweede Kamer der Steten'Generaal, houdt zitting voor particulie ren en veroenigingsbesturon 's middags van 2—4 uur, In da Bestuurskamer van bal Alg. Mil. Tehuis, Spoorstraat alhier. en 8al. Aanvang half negen. Enfrée25 ct. pi.sted.bei. ONDEROFFICIEREN-VEREENIBING 21e REGIMENT INFANTERIE 000R EENDRACHT BLOEIEND" AANVANG 8 UUS PRECIES. Introductie's verkrijgbaar bfj deleden. De Burgemeeater ven Helder maakt bekend, dat de bene 4 en der Rljkaaulkerkaart veer het eerate tijdvak geldig zijn van Maandag 3 November tot en met Zen dag 9 November 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. Dszn week slechte één voorstelling per avond, zoo dat U op tijd dient te komen Aanwin; 77, uur. Zondag 2 oorstellingennanmng 5 uur «n 87, uur. 55* HELDERSCHE MAN00UNECLUB Opgericht 28 Mei 1911. In „CASlKO". Aanvang 8 uur. Voor kunstlievend lidmaatschap wende men zich tot het Secretariaat PUntssanitraet 2. is wegens familie-omstandigheden Afde.iingSchoenreparatie, maakt bekend, dat de gerapsraafds en da schoene» dia gareparesrd moeten worden, Vrijdag 7 November, 8 uur n.m., gehaald an aabrao*<t kunnBfi worden in het M11 itair Tehu Spoorstraat. De leden worden dringend ver zocht hun scnoenen te halen en te brengen. Het reparatiewerk wordt ook hier ter plaatse gemaakt door de schoen makers. Tivans prima Zoolleer togen billljkon prijs «erkrljgbsar. het bestuur. Hiermede betuigen wij onzeH hsr- talljksn dtnk, voor de vele blijken van belangstelling ondervonden b(j ons 26-jarig huwelijksfeest. Namens de familie, F. L. HOELANDT. Br ee waterstraat. Het Bestuur van de Consumenten- vereeniging, afd. Helder, verzoekt dringend aan alle leden der Wasch- commissie Vrijdag 7 November a.s., 8 uur n.m., samen te willen komen in het Militair Tehuis, Spoorstraat, alhier. Het Bkstpub. 'f avonds S uur de bekende telepaat van de vlletjdemon- stratie op Ookenburp (den Haag). De heer JANS'Nl he.fi zich op aanhoudend verzoek bereid verklaard om op bovengenoem- den datum een enkele séance te ge ven op het gebied van Hypnos* (Suggestie, Catalepsie,Telepat hie, enz.) op menaoh en di t Geheel nieuwe experimenten. Waar hypnotisme een zegen voor de menschheid zou kunnen zijn, moet toch gewezen worden op het pavaan, dat schuilt in de aanwending van occulte krachten, door misdadigers- Door tal van experimenten zal de heer JAN SINI U aantoooen, wat de ge volgen zouden kunnen zijn, in dien misdadigers de g»-h«jim* krachtsn, die sluimeren inden menscb, zouden misbruiken. JANSINI noodigt daarom euto- rlteitan, oudere of voogden dringend uit deze interessante sé ince by te wonen. Ieder zoowel deskundig als ni*t d -.ekundlo heeft het recht van controle of het stellen van vrag6n betref fende deze séance. EEN ZELDZAAM INTERESSANTE AVOND. plus rechten. Bespreekt nog heden uw plaatsen in het Sigarenmag. v. d Hr. Kokelaar, Kanaal weg. ELECIR1C1TEITSCURSUS, Deze wordt voortaan om de 14 dagen gehouden'. Zetsrdeg 15 Novembar vaD - 8 uur en '-«è uur in Vergaderzaal ,0a Pool", Kanaalwig. Lasrgeld blUIJK. G. VAN DEN BROM, Leeraar Blectrotechnlek. Mevrouw DROS—Kbyser, Wever straat den Burg-Texel, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 16 December «annatte Dienstbode. Gevraagd aan flinke Jongen. Loon f 5.50 Adres: WITSENBURG, Hoofdgr. Jongens en Meisjes gevraagd voor het bezorgen van dit blad. Adres: Bureau van dit blad. WIJ vragen om wpsvdlg Is disast te tradsn atn nstts 2de Bediende. Salaris saar bekwaamheid. Extern. Schriftelijks of persooniiike »ollt- oitatli. HERMAN NYPELS Da Hoor en Mevrouw J0CHEM8 - BOER. Waalstraat 4, zullen oaarna bazoaken ontvangen op Zondag 9 en 18 Novam- bar, van 3-41/» uur. N'tte Wfduw»,' 88 jaar, met doch tertje van 12 jaar, zoekt kennismaking met nat Persoon. Brieven onder No. 210, Bureau van dit blad. Mevrouw van ALPSEN DE VEER Brem, Dijkstraat 49, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige zoo spoe dig mogelijk aan* nette Dienstbode voor dag er. nacht of voor den dag. Goed loon en wasch vrll. HOOG LOON. Gevraagd een flinke Dagdienst bode. Van goede getuigen voorzien. Adres: Koiingstraat 108. Een flinke Dag Dienstbode ge vraagd. Adres: VERFAILLE, banket- bakkerij, Spoorstfaat. Gevraagd een nette Dagdienst- bode. Zondags vrij. Loon f4.- Adres: Hoofdgracht 88 Gevraagd voor tijdelijk een flink Dagmeisje, tegen goed loon. Adres: Mevr. BOMMEL. Weatstr. 51 Dagmeisje gevraagd. Adres:Mej. HEIJDENRIJK, Breewaterstraat 4. Ten post- en telegraafkantoor te Anna Paulown» kunnen geplaatst worden vier mannelijke of vrouwe lijke Iserling-kantsorb'diander. Kennis van de beginselen der Fransche-, Duit- sche- en Eogelsche taal ia vcreischt. Aanvangssalaris f 55. - per maand Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen o!j den Directeur. NED. R.-K. VOLKSBOND, «ld.: helder. Hedenavond, uur praoies, sprekerde WelEd. Heer G- v. LINGEN, Lid van den Gemeenteraad van Amsterdam. onderwerp: De hedendaagsche duurte. Gelegenheid tot hot stellen van vragen. Aller opkomst gewensoht. HET BE8TUUR. Onder OfBcioren der Marine, op I November 1918 gepensioneerd, werden met hunee Echtgenooten, dringend verzocht ep Zaterdag 8 Nevembar, das avonds 7".30, hijsen te komen In het Militair Ta- hul», Spoorstraat, ter bespreking pensioenbeiangan. Os gsp: AdJ. Oud.-Oir. dsr Msrlss P. 0. OE LANOE. Afd. Helder. Lid van den LaodelIjken Bond tot Bestrijding der Duurte. Door de A.c.V. is een overeenkomst aangegaan met de bieronder volgende winkeliers 6n coöp.vereenigingen tot leveriDg van de voornaamste var- bruiksartikelen van goeds kwaliteit en tegen uitorste prijzen. Een en ander staat ook mede onder contróle van het Bestuur, aan welke Gepensioneerd pereoon biedt SM 8™at^el8 Machten gerW" kunM" Ter kennis ven de leden wordt gebracht: Dess overeenkomst, welke voor- looplg berust op centralisatie van inkoop en prjjsnoteering, in overleg met ssns vertegenwoordiging uit verbruikers (bestuur der A.C.V.) treedt soo spoedig mogelijk, doch uiterljfk 16 Nov. a.s. in werking. aan voor Loopwerk, Inetseserder of der- g»Hjk>. Brieven onder No. 205, aan net Bureau van dit blad. f25 belooning voor dengene, die een klein gezin direct of met 14 dagen aan een Woning helpt. Huurprijs 2.50—f4.50. Adres Schagenstr. 40 Gevraagd ongsmeub. Kamer of Kamertje, omtrek Koningstraat. Brieven onder no. 211, aan het Bureau van dit blad. Bamsub. ZlT-SLAAPKAMER gevraagd mbt of zonder panelon. Brieven onder no. 208, aan het Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een ln goeden staat zijnde Kind arpopponwagon mat kfü. Brieven omjer No. 209, Bureau van dit blad. Te koop aangeboden Uniform van Ond.-Off. der Mariniers. Brieven onder No. 204, Bureau van dit blad. Prljenoteering geschiedt in overleg met bet Bestuur. WerkliodanvareenlgingO.S.WKoningslr. ALBERT B0VER8, 1. Beisingreeht 7. 2. Hoogstraat 72. 3. Klaesduitatraat 24. 4. Van 9aLnstraat 12. BUTER, Braawatorstreet 12a en Vijzelstraat 80 M. J. 'T HART, ilogsndorpsfraat 22. P. K0SSEN, Brakksvsldweg 71. Tb. MlNNtBOO, Visehstraat SB. Msj. B0MH0FF, Koningdwarsstrsat II. C. K00RN, Spaorgracht 34. Bewijs van lidmaatschap s. v. p. vertoonen aan den winkelier. Z|j, die een boekie hebben, kunnen op vertoon van bet bewijs van lid maatschap aan de depöts der A.C.V. een op gegomd papier gedrukt bewijs van lidmaatschap in hun boekje laten plakken. Te koop aangeboden maiaUf alkvn hout ORGEL, 6 spel 17 registers 4, 8 16 voets, prachtig instrument. Brieven onder No. 208, Bureau van dit blad. Te koop aangeboden: Witte Uni' forrnan, a f 2 80, lange Jas, Vost en Broek, f 30, Avondbaadje met •rast, f 25, Offlcleren-Burnous en Pet, f 7 50 en f 5, (zilveren Uitmon stering). Te bevr.: Havenplein IOa. Te KOOP: een leegstaand Buroerwoon- huis, Dijkstraat. Hypotheek besohlkbaar. P. PU'NBROEK, K«iz«rstraat 39. Wannadaga *n Z«t«Mag« DUiN AONIJNEN te koop. SCHRANDER, Emmsttrsst 87. Te koop mooie Jonge Hond. Adres: Bureau van dit blad. Te koop I Linnenkastje an eeri groene Keohelplaat. Adres: Brakkeveldweg 6. Te koop een mooie Vulkaohel. Prijs f 35 Brieven onder No. 207, aan bet Bureau van dit blad. Vanaf disn datum zullen perio diek 4a prljsnoteerlngen door ons worden gepubliceerd. WIJ dstR hisr nogmaals •en Mrinfonë beroep op do sabmhoorlgliold snier mede leden, om onze pogingen, om BESTENDIGE gezonde toestanden ta bevorderen, to steunen, daarmede zult gl] eerder uw voordeel be reiken, dan met In te gaan op TIJDELIJK lagere prijzen, welke ten doel hebben ons streven afbreuk te doen. Ta huur gevraagd in 't osntrum der stad. Brieven onder No. 208, Bureau van dit blad. van de zaak van N.B. Speciaal Koek an Banket van de Firma W. H. BURGERS. Te koop een Burgemuis, groot 100 c.A., gelegen aan drukke straal, in centrum van de stad. Direct ledig te aanvaarden. Koopprijs 1 2200. Brieven aan het Bureau van dit blad. Mevrouw WAGENAAR. Binnen haven 103, vraagt een nat Dagmeisje voor halve dagen of aen nelte Werk vrouw (4 of 5 dagen in de week alleen de morgenuren). Te koop twee Sextanten en 1 Octant. Adres: Spoorstraat 48. Gevraagd oen n»t Meisje voor halve dagen, Yrijdags den geheelen dag. Aanmelden tusschen 6 en 7 uur. AdresMevrouw van der PLOEG, Parallelweg. Mevrouw GASILLE, Ankerpark 35, vraagt een flink, net Meisje voor dag en nacht, of voor den dag. Flinke Werkster gevraagd voor éénmaal per week. Adres: MANBEIM. Koningstraat. De Wethouder van het Levens- middelenbedrljf maakt aan H.H. win keliers bekend, dat vanaf heden opplakbladen voor suikerbons verkrijgbaar zijn aan het Levens- middelenbedrijf. De Wethouder voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Is er van 't houtwerk iets gebroken, Dan haalt ge fluks den timmerman. En is het schilderwerk beschadigd, Dan klampt ge maar een schilder an. Voor 't gas haalt ge terstond den fitter, En voor 't plafond den Btucadoor. Al wat er bij U mocht ontbreken, Ge hebt er gauw een vakman voor. En als ge nu wilt gaan verhuizen. Behoeft er ook niet lang gesnord, Want kisten en dekens en een mooie wagen Geeft U slechts de „Heldurtohe Meubiltrinipoit". Té koop s*n sterke HeerenflMs, a f25.— Adres: Vlamingstraat 75. Te koop een beste Ket, 4$ jaar, Bakwagen, Tulgen, Wegenklaert, 8 X A M. Zoo goed als nieuw en Melkkarrelje, bijC. PURMER, Julianadorp Aanbevelend, I0FFIE. lijn ut nuk. 100.110.120 tl |ii pui. IEUIENBOTER10, 100 tl. pir pui. EROENE ERWTEN II. 20. 20 Hl! ERWTE* 22. 20 GRAUWE ERWTEN WIE BQONEK (0 BRUINE BOONEN 20 RODIYIEESCH tuil 20 tl pil ut. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT 56. thans per ons 22 oent. Breewaierstraat. Vijzelstraat. Garnalen zeelten (iedere verlangde wijdte), levertA. BLOM Jz., Hsvsnstrast, Oudssohlld (Texel;. Door aankoop van een geheelen boomgaard, ontving ik heden de eerste wagon eerste 9oort houdbare Goudreinette. Deze z(jn alleen bl) het Banaantfe (niet De Banaan) verkrijgbaar. - Verder Westland- •ohe Kasdruiven, per pond 38 ct. Appelen vanaf 6 ct. Peren vanaf 8 ct. Iffih beroemd Zangzaad verkoop lk nog als reclame k 24 ct. p. half- poDdspak. naast firma N JENHUIS. BINNENHAVEN 3. ongekend lage prijzen. ZIE DE ETALAGE. ZIE DE PRIJZEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3