CINEMA PALACE DE GRAAF VAN LUXEMBURG I Witte Bioscoop I Onder dwang. S C A L A J Veritas Vincitjg HELDINNEHART B VEinori IE IESTE TM OJA BIOSCOOP TAVENU. Wie van beiden 7 Door ooo vliegmachine gered Hot einde van een avonturierster! Bestelt llw drukwerk bij C. DE BOEI Jr. UB El WITST AAL VERSTEGEN in de Spoorstraat nu JAC. Dl Uw FOTO'S voos* BOEü - Fotograaf NIGOLAAS KANAALWIG 1S7. maken. CASINO. VRIJDAG 7 NOVEMBER, 8 uur: HELDRIA". T. vmn Euylen, GROOTBAL, P. QUAX, Ondtrduin. FRAENKEL ÜLFAiT u fis., MANJEFIEK Van Vrijdag 7 Nov. tot sn mst Maandag 10 Kov. a.s. 51 Drama in 5 acten. ïsn Vrijdag 7 Nov. tot en met Donderdag 13 Nev.| 5 Groot Orkest onder leiding van NAP. RIGADXN, de koning der komieken! Een verkoudheid lWESTiNDISCHE l CACAO EN 1 Lchocqlade O". H. NANNING's Deze week allen naar DE CINEMA! Waarom? OMDAT gij tot heden nimmer alhier een filmwerk zaagt vertoond, welke in de schaduw kon worden gesteld, met de film, welke wij vanaf VRIJDAG 7 tot en met DONDERDAG 13 dezer In ons theater zullen vertoenen. 't Is de hijbelsche film (Fantastisch filmspel In 8 afdesllngen naar den gelijknamigen roman van de beroemde Zweedsche schrijfster: SELMA LAGIERLISF en VICTOR SUÖSTRöBfi. Deze film, welke op de Amsterdamsohe filmbeurs bij opbod werd aangeboden en aan ons als hoogste bieder werd toegewezen, bewijst reeds genoeg. Toch zullen wij daarom NIET de entrée's verhoogen, opdat een ieder deze buitengewone film kan komen bezoeken. Tijd dezer film is 3V2 uur. Zegt het voort! I DE DIRECTIE. VLAAMSCH OPERETTE-GEZELSCHAP (WIT BRUSSEL). Directeuren ADOLF CLAUWAËRT ACHILLËS BRIJS. Luttlge Operette in 3 kedr. deer4. M. WILLKER en R. 80 WtHSKY. Muziek ven FRANZ LEHAR Mavrouw DIANA ree te Fraasalra Open, da* Haag, in da rol >a> ANltlE OIOIER De Haar AUQUST BORCERS, van het Alhambra uit Brussel, in da ral vaa DEN Q«*AF VAN LUXEMBUR6. Da Haar ADOLF CLAOWAERT, van bit Alhambra uit Brutsai, in da rat van Var»! IABIL BASILOVITSCff. la bat 2da badrl)f{ «RMT RUSSISCH BALLET. Lievo Muziek. Prtcfitige ■allettoji. Mooie Dansen. Electrioch Licht. Buitengewoon mooie Koafuumi. pwiZEe een vuitsen Ie Rang f 1.50, 2a Rang f I.-, RelerlJ f 0.50, plut 10 pCl. lultuui. m Stei. lil. AVIS! Door htt .qmbrengen mn verhoogingen in de zaal geven alle' rangen een oribelAtoirnerd tmmht op Itel fooneel. PLAATSBESPREKING vanaf heden ia kat sig.-mag. v. d. Heer KOKELAAR. SS HAARHER8TELLER. Beproefd middel tegen het altvsllsr en tot bevordering van den hergrooi van 't hoofdhaar, blijkt steeds hal fcaete. Por Staoon 80 c«nt. Alléén verkrijgbaar bij: Spooratrasf, Col Bmur, We|«na htt buitongewon» succes )l. Zand*|# A.i. Zaterdagavond uur afgawiaaeld ëaor voordrachten var. Me]. KOUSTER, .11 d>n H.M», klj Entréi 25 et. - bngth. 50 ct. Belangrijk bericht. Tandarts, uit AMSTERDAM, houdtn iideren VRUDIfi t« 12-4 ni. Spreekuur In «ËM HELDER, LOODSGRACHT 42, tagan onderatsand tarlaf: Pijnloos trikkm vn tand li kits f L-, bnstsebitten muf f 25.-y«kaai|dat, Voltingia itemtl 11.-, Mllitalraa varniadard tarlaf. Aiti taadh$ilkM«di|t «paratlia l«beal $fgalees daar Isktfn tendarta. Voor misleiding fa lotton op No. 42. De Burgamffiatir van ter kennis, dat voor d« van 4 perioden van het eoraflftj der Rl|koouikorkaart, aanval 3 November e.k. en alzoo 30 November d,a v. de prijs van Suiker eerste hand is vastgesteld op f94.- per 100 K.Ch De aflevering aan de winkeliers door de grossiers behoort 'alzoo te geschieden tegen den jirys van f 95.95 bij levering van minstens 100 K.G. en van 95.75 bij levering van kleinere hoeveelheden dan 100 K.G. Aangezien bij den verkaop op bons de prijs van 60 cent per K.G. ge handhaafd bljjft, vertegenwoordigen 400 bons van de bovenbedoelde 4 perioden eene waarde van f 39.75. De bons van deze 4 perioden kunnen worden ingeleverd tot uiterlijk 4 weken na bet verstreken der Sata periode, derhalve tot Masnëag 29 Dae. 1010. Helder, 31 November 1919. De Burgemeester voornoemd, W. HOUWING. ;enéti Poetst Uwe Schoenen uitsluitend met „Man|eflak" is da naam. Magnifiek la dé glans. ALOM VERKRIJGBAAR. Fabrikant» Wed. Meijer L. Wolft, MKPPEL. „E. Brandsma" schrijven is geen kunst Dat kan elkeen en toch De „d" in 't midden van dien naam Die is gezichtsbedrog! Al ziet het oog ook in dat woord Heel duidelijk een „d" De neus, hy ruikt, de tong, zij proefl In Brandama's naam de THEE! HOOFDNUMMER: DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG EEN GEHEEL NIEUW PROGRAMMA - p*s (DE WAARHEID ZEGEVIERT.) ÜmI ENORM SU3CES. Opening 7 uur. Aanrasg Veritas Vificit 8 uur precies, fj ZONDADS St Voorstellingen: aanvang 5 uur en 8 uur. Stormachtig is de succes seriefilm ontvangen!! Oaze waak overtreft uwa verwachtingenI Lat epl 6 dselen van da succesfilm. Varder 4 andera bljnummers. Is het wonder, dat de TAVENU BIOSCOOP eiken dag vol zit? Om aan veler wenschin tegemoet te komen, eiken dag één voorstelling. Zondags 2. Doch komt dan vroeg, anders moeten U teleurstellen. Een goodo serisfilm vindt altyd een gosda ontvangst. Daarom vertoonen wij slechts die serie- beelden, die de toets der kritiek kunnen doorstaan. Dit waar borgt ons een blijvend succes voor onze vaste bezoekers! Eiken dag opening 7 uur. Zondags 5 uur. Einde 10 uur. Üs men zoo langzamerhand gaan beschouwen als een (noodzakelijk kwaad. De één besmet den ander, maar noodig is het niet zich te laten besmetten, indien U [slechts den voorzorg wilt nemen af en toe een LIA- tablet in de mond te steken, indien U ergens bent, waar veel menschen byéén zijn. De LIA-tabletten bevatton geen verdoovonde bestanddeelen en worden zeer geprezen als een uitstekend middel by hoest, verkoudheid, keelpijn. "Zij hébbén een fijns aromatische smaak. Pr^js fO.75 per doos, inhou- r dende 3 handige kokertjes; verkryg- baar bij alle drogisten en apothekers, j Eischt rooden band met onze handteekening L. I. Akker, Rotterdam. tabletten Gedoponeard Handelsmerk. DEZE CHOCOLADE MET DEN NATUURIIJKEN CEURIGEN 5MAAK VAN DË CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE EN VEROORZAAKT GEEN DÖRST It^WEST INDI SCHFj IMPORT COMP. AMSTE«B4MJ Nieuwe ontvangst Douwe Egberts tabak, 30 cent pflDN iMflDll f.'.».«aLl Qi per ons. Scboencrême ERDALLUX. Vraagt prijs. «Uil. AUiIKR, «0007^3001 u4. is prachtig VET, kost niet duur, is zeer voordeelig, is hygiënisch verpakt, zal hot best bevallen, is zuiver en edel, is bü mü verkrijgbaar a 90 cent per pondspak. IS WEDEROM BIJ ALLE APOTHEKERS EN DROGISTEN VERKRIJGBAAR a f 2.50 per fiesch van 1 Liter f 1.50 ii ii V» »i Voor de fles*ch»n wordt 25 ets. staangeld berekend, Dr. H, NA^ING's Pharm. Cftem, FabrDan Haag Belasting kohieren. Burgemeester §n Wethouders van Helder brengen ter openbare kennis, dat het 6e kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen en het 5e kohier van schoolgeld- heffing, dienst 1919, door hen respec tievelijk opgemaakt den 7 October en 16 September 1919, door den Raad vastgesteld den 21 October d.a.v. en door Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd den 29 October j.1. onder no. 29, op heden aan den Ontvanger dezer gemeente ter in vordering zijn ter haad gesteld. Dj kohieren zijn van heden af gedurende 5 maanden op de Secre tarie dezer gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing nedergelegd. Helder, den 4 Nevember 1919. SANGUINOSE VINUM SAKQU1N0SUMIN VACU8. Geslist bssta middel tegen Bloed armoede en Zenuwzwakte. Sanguinose is een zuiver plantaardig tonicumen een- degelijk versterkingsmiddel voor zwakken en herstellenden. Het wordt met vrucht toegepast bij] bloedarmen, bij zenuwhoofdpijn' en zenuwzwakte, by jonge moe ders, bü klierachtige kinderen,! bü herstellenden van typheuse koortsen en in alle die gevallen waar de normale bloedvorming> geleden heeft. Zy werkt degeiyk en geleideiyk en zonder schade ïyke bijwerking. Do Sanguinose is „het" middel voor alle ge-, vallen van uitputting en alge mene verslappingstoestanden. Prijs per flesch met gebruiks aanwijzing f2.-, 0 fl. f 11.-, 12 fl. f 21.-. Verkrygbaar bü Apothekers en] Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Ben Te Heldor by A. tb» Kloostbr^ Keizerstraat 98te Texel, Den Burg, J. BuisOosterend, G. Dros Oudeschild, Joh. Dros. UIT DEN QMTffEK. Texel, 5 November. Er wordt thans weer veel jong rundvee van elders aangevoerd. Ter markt waron deze week 81 stuks gras kalveren. De prys was f180 h f210 per stuk. Toen hier Zondag de winter dreigde, sloeg velen de schrik om het hart, omdat er nog zulk een groot tekort aan brandstof is, vooral ontbreekt anthraciet Wel worden ladingen ko len aangevoerd, doch lang niot in voldoende hoeveelheid, en men weet, dat bij ijsgang niets meer kan komen. De vangst van garnalen wordt beter. Gisteren vingen 4 schuiten 700 K.G. De prijs was van 13 tot 17 cent per K.G. Wisrlngan. Te Stroe op Wielingen is na een korte, ongesteldheid onverwachts over leden de heer P. S. Kuut. De heer Kuut was sedert 7 September 1893 lid van den Raad en sedert 7 Sept. 1015 Wethouder. By de nieuwe verkiezing op 19 Mei 1.1. werd de heer Kuut opnieuw verkozen als Raadslid, doch met dé September-verkieziDg als Wet houder werd zijn mandaat als zoo danig niet vernieuwd. Zyn opvolger als Raadslid volgens de verkiezing van 19 Mei 1919 zal volgens ïyst 4 gesteld door een groep kiezers van Stroe worden de heer J. S. Rocgans, welke ook reeds deel van het vorige Raadscollege uitmaakte. De heer Kuut behoorde altyd tot de conservatieve leden, doch schikte zich in het nieuwe College al meer en meer en meer by de democraten. Voorts was hy een nogal geziene persoonlijkheid en was mede Hoofdingeland van 't Heemraad schap Wieringen en lid of bestuur al id ▼au vele corporatiên, Zyn heengaan zal dan ook zeer wel gevoeld worden en vooral voor zijn hutgezin, waarin hij een steunpilaar was. Algemeene vergadering der Onder linge Paarden en Vèe-Verzekering- Maatschappy „Helpt Elkander", ge vestigd te Wieringen, op Maandag 3 November j.1., d«3 avonds 8 uur in het lokaal van den heer H. C. Engel. Aanwezig slechts 7 leden. De voorzitter, de heer S. Koorn Sz., opende deze bijeenkomst en gaf het woord aan de waarnemende secre taresse* mej. G. Bosker, welke de notulen der vorige vergadering voor leest, welke onveranderd werden goed gekeurd. Nu volgde rekening van het afgeloo- pen boekjaar. De ontvangsten bedroe gen f 1286.28', de uitgaven f 1059.79, alzoo een batig saldo van f 226.44*. Een Commissie, benoemd tot het na zien der rekeningen, bestaande uit de heeren D. P. Mulder en Jac. Doves, welke deze benoeming aannemen, zul len hierover later rapport uitbrengen. Volgde benoeming eener commis saris te Westerland; in de plaats van wyien den heer P. Mulder weid benoemd de heer D. P. Jz. Mulder, welke deze benoeming aanneemt. De rondvraag niets opleverende, sluit de voorzitter deze vergadering. Burgerlijk* Stand v.Callanlsong. ^Ingeschreven over October 1919. &GEHUWD: Dirk de Graaf, te Hel der en Tryntje de Heer, alhier. Nico- laas Raven, te zype en Grietje Borst, alhier. GEBOREN: Cornelia, z, v. Jacob Mooü en Grietje van Wachendorff van Ryn. Trijntje Jansje, d. v. Johannes Baken en Maria Cornelia Duin. Neeltje, d. v. Jan Eikel en Dieuwertje Mooy. Geertje, d. v. Pieter Breed en Aagje Bakker. Engeltje, d. v. Jan Wey en Engeltje Zeeman. OVERLEDEN: Jan van Twuyver, 1 jaar, z. v. Gerrit van Twujjver en Roinuwtje Visser. Des Zaterdags kunnen wij uiterlijk tot 9 uur advnr tent/Sn Adm. Held. Ot. LIJST van Ingakomen personen. ■mm: B. éi Jong, BatoapWoonpluU luUMint-vlUgéDltr, Weitstmt 104, P. v»n Lsniïog, M MoïmI, ch»nff«or, J. B*kk«r, ageat van polltla, A. F. van iar Braaij, kcmmlat Bol Job Ku||f«r, R. Rsn, R J. van Blbnrg, J. da 8ena, ff Smit, O. Bia&nboar, J. BroDiama, A O. Klaaaaan, J B Satara, M Zwa;ta»ooita, H Viaaara, J N, Buurman, L de ffiaaf, J. Bl|j even, H ff d< Brujjne, H. G Weldema. L D ZuldarwQk, F. Ltur, A. B Harold, J. Adriaans, J. A Schoonhoven, 3. O. ■flkamy-ffitaivaagar, 3. eroan, tonder, wlnkelj .ffronw, mataaldiaalar, bakker, ernatvanrweiker, Uchtwaohter, Van: Amiterdam. Tilburg Buitenhaven 84, Z>and»m. 'Ti. van Berk straat 6, TJtiecht Ktnaalwag 18 SelfaQI. T Halnatraat 18, Hoorn. Konlngdwaraatraat 18, Amaterda». Sch-gen«traat 87, Toren.traat 7, He'.d. Polder G. aeloot Ned.-Hetv. (iet. k. B.-Oath. Red -Herv. matrooi Loodawesen Goveraatraat 81, koetsier, Vljeel«traat 45e, ■toker le klDÖkttraat 8>, komtnieiBB., -Rienwatraat 68. korporaaltorpedlet, Wagenstraat 11, marinier le klNteuwatraat 1, poetser R W-, te Vroonstraat 61, marinier le kl., Achtsretraat 1G, oh'Offear, Kanaalwtg 165, luitenant ter aoe 3e kt., Hoofdgracht >4, kapper, Hoordgraeht 81, kotporaalkonatabtl, Middenstraat 88, ssb'ldsr. Langsatraat ICSt, ■toCssrdar, Btraet_33, ronder, Petdsiwag «2 W«*Uir»iE 1B, Limmen. K Helvoet. Med -Herv. Zwolle. Va'aen. 'a H«g e - Amiterdam. Zevenaar ROalh. Amsterdam. Wed.-Hsrv Ritterdam Vliaalngeo. Amaterdim Zaandijk. Amateréam. Alpkan s/d PvUa. Lelden A ui Paulowaa. Alsmaar. B.-Oatb. Bfmegen. BtfLntk. 0 viecht R.-Cath. Hurieio. HedHsrv. Oudkatspel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4