J. 1.1. KÓÓPMAN, BONTMANTEL lAfternoon Bal. O. s. w. tWHEEllSJTJEJWMSTIMÏ. .telegrafist of -telephoniat, In het tijdvak van 16—20 Januari-pf, zoo inlijving in twéé gedeelten noodig wordt geacht, het eerste "gedeelte in genoemd tijdvak, het tweede gedeelte in dat van 16^-20 Juli; Te. van hen, die bestemd ztyn voor opleiding tot mUloien-telegra- Pistol' -telephoniBt, in het tijdvak van I -5 October; en van hen, die bestéind zijn voor de genie (motor- dienst): het. eerste gedeelte in het tijdvak van 16—20 Januari en het tweede gedeelte in het tijdvak van 16—20 Juli;, «||tn Se. voor dé bereden korpsen in het tijdvak van 1—6 October of, zoo inlijving in twee gedeelten noo dig wordt geacht, het eerste ge deelte in het tijdvak van 1620 Maart, het tweede gedeèfte In het tijdvak van 15 October.- Zij, die in het bez&znIn.van het bewijs vain voorgeoeferaifreid,, wor den, voor zooveel zij worden toe gewezen aan de infanterie, .de ves ting-artillerie of de genietroepen en niet bestemd .zijn voor oplei ding tot telegrafist of telephonist, twee maanden later ingelijfd. Voor ontspanning. in de afgeloopen 10 maanden van dit jaar is te 's-Hertogenbosch ongeveer 140.000 aan vermake lijkheden uitgegeven. Oiider dit bedrag is niet begrepen hetgeen is uitgegeven aan inrichtingen tot vermaak op de kermis. Valsehe bankbiljetten van tü, De politie te Amsterdam maakt bekend, dat er valsche bankbiljet ten van 100.— in omloop zijn, ge nummerd A. H. 021460 a.d. 4 De cember 1916. Deze biljetten, hoewel goed na gebootst, zijn aan beide kanten donkerder van kleur dan de echte. l)e teekening aan de achterzijde is onscherp. Het papier voelt ruwer of wolliger aari dan bij de echte en is van slechter kwaliteit, waardoor het bij de vouwen doorslijt. Ook het Imitatie-watermerk ver toont afwijkingen. ir w PLAATSELIJK «RUWS. Politietoezleht op de vlsseherR. Dezer dagen is weder een aan- vang gemaakt met het, tijdens den oorlog opgeschorte, uitoefenen van politietoezicht op de Noordzee, voorloopig door middel van torpe dobooten, terwijl over enkele we ken die taak zal worden overgeno men door Hr. Ma Triton. Het ligt in de bedoeling in het begin van 1920 dat toezicht wederom op te dragen aan Bh1. Ms. politievoertuig Zeehond, dat dit voor den oorlog steeds uitoefende, Overdekte xwemi^rtehtlng. De militaire overdekte zwemin richting alhier is ook beschikbaar voor de offioieren en onderofficie ren van de landmacht uit het gar nizoen den Helder;-""1, Bn De directie van TivoH ral ia dit seizoen eenige kunstavonden orga- niseeren. Zij heeft daartoe reeds eenige voorstellingen afgesloten met „het HofatadtoonèeJ", direc teur Oor v. d. Lügt Melsert. Als eerste voorstelling staat op het programma „Monsieur Le Direc teur", het successtuk van het ge zelschap. Het ligt ln de bedoeling de entreeprijzen zoo laag te stel len, dat men zal kunne» spreken van „kunst aan allen". Commissie voor Zeeoorisgoaei Bij beschikking van den Minis ter van Buitenlandsche Zaken is. op grond van de wenschel jjkh old aan Nederlanders, die ter zake i onrechtmatige handelingen in jongsten zeeoorlog gepleegd, spraken op de oorlogvoerende i gendheden meenen te kunnen <b golden, de gelegenheid te openen deze aanspraken ter ^kenaus te brengen van een speelt daartoe bestemd regeeringeoiuaaa, inge steld een Commissie wor Zeeoor- logsschade, met een daaraan ver bonden Bureau voor Zeeoorlog»- schade. De taak dier oommissie zal zijn, de ingekomen vorderingen te ver-, zamelen en aan de Regeering in te dienen met een beredeneerd oor deel en advies nopens de tigheid daarvan. na? iavW Het Bureau voor Zeeoorl schade zal gevestigd zijn te sterdam, en staan onder toezicht der commissie. Belanghebbenden zullen hunne vorderingen, met da bescheiden, op een nader te bepa len voet kunnen Indienen M het bureau, dat tot taak zal hebben na onderzoek dezer vorderingen daar omtrent verslag uit. te brengen aan de commissie. Aankoop gebouw Openbare Leeszaal. B. en W. hebben aan den Raad het volgend schrijven gericht: Het bestuur van de vereeniging „Openbare Leeszaal" heeft zich bij schrijven van 11 October j.l. tot uwe vergadering gewend met het verzoek om van gemeentewege aan te koopen het gebouw, waarin thans de Openbare Leeszaal Is ge vestigd, benevens de daaraan gren zende woning, of wel voor dat doel aan de vereeniging het benoodigde kapitaal in leen te verstrekken. Wij mei-ken naar aanleiding hiervan op dat. de vereeniging reeds eerder onze aandacht heeft gevestigd op de bij den eigenaar gerezen voornemens, om de boven aangegeven perceelen van de hand te doen en lm verband daarmede de huur aan de vereeniging op te zeggen. Dat zij dooi* eeun dergelijke handeling in groote ongelegenheid zou worden gebracht, behoeft wel nauwelijks te worden gezegd, daar liet onder de gegeven omstandig heden uiterst bezwaarlijk, zoo niet ondoenlijk zal zijn, om elders in de stad een geschikte huisvesting voor de leeszaal en bibliotheek te vin-1 •lïfltr- den. Waar dan ook het Intreden van een dergelijken toestand het voortbestaan van deze nuttige volkalnstelling ïh groot gevaar zou brengen, hebben wij bereids met hét l>estuur der vereeniging over leg gepleegd op welke wijze een en ander ware te voorkomen. Het resultaat van de gevoerde besprekingen is in het in den aan vang dezes vermelde verzoek be lichaamd. Nu het gebouw met aan-' grenzende woning voor geen la ren prijs is te bekomen dan voor Ï000 en deze koopsom ons niet onbillijk voorkomt, kunnen wij on9 vereenigen met het verzoek van de ^vereeniging om f 10.000 ter leen te verstrekken, mits onder hypothe cair verband ,van de gebouwen met dén ondergrond. Wij geven aan een dergelijke transactie de voor-j kgur boven aankoop van gemeen tewegeomdat het gebouw in par ticuliere handen allicht econo mischer is te exploiteeren dan in. handen van de overheid; de meer dere exploitatiekosten a-oor de ver eeniging zullen overigens tot ge- Ujkelijke verhooging van de subsi dies van Rijk, Provincie en Ge meente kunnen leiden. Voorts meenen wij de aflossing op 26 jaar te moeten stellen, ter wijl een rente van 6 kan worden bedongen. Aankoop eigendomsrecht straten en wegen. Ten einde ln de naaste toekomst bh de uitbreiding onzer gemeente het onlangs door den Raad vast gestelde uitbreidingsplan niette daad te kunnen volgen, is het ge- wenscht, dat de gemeente den eigendom verkrijge van een aantal in den Helderschen Polder en bin nen. de vestinglinie van het Depar tement van Oorlog gelegen wegen. R. en W. hebben voor dit doe' óverleg gepleegd met den tegen- woordigen eigenaar, den Polder .Helder en Huisduinen, met het ge volg, dat zij hem bereid vonden de wegen aan de gemeente in eigen dom af te staan, mits door deze aan enkele voorwaarden zou wor den voldaan. Wijl geen der ge stelde voorwaarden onbillijk kan worden genoemd, meenen zij dat daartegen geen bezwaar kan wor den gemaakt. Zij a-estigen er voorts de aan dacht op, dat dit voorstel niet an ders ten doel heeft dan den eigen dom der wegen zelf te verkrijgen, 'zoodat thans geen beslissing wordt •gevraagd met betrekking tot het ;overnemen v*an gronden die noodig zijn voor den aanleg van den spoor weg langs 'den Middenweg. wat têii slotte den vorm, waar in de overdracht kan plaats heb ben, aangaat, B. en W. geven de voorkeur aan een koopovereen komst boven een schenking, om dat op deze wijze veel kosten voor registratie enz. kunnen worden bespaard; het bedrag waarvoor de aankoop geschiedt heeft, liier. dus slechts formeele beteekenis. Een desbetreffend concept-be sluit zal den Raad worden aange boden. Verhooging Jaarwedde onderwijzeressen. In verband met een ingekomen adres van een vijftal onderwijzeres sen aan de school voor uitgebreid lager onderwijs No. 8 alhier, hou dende verzoek om boven liet wet telijk salariB in het genot te wor den gesteld van een jaarlijksche vergooding van 40.— per weke- lijkach lesuur, voor het geven var handwerkonderwijs buiten de ge wone schooltijden. B. en W. stellen voor te besluiten, H. M. de Ko ningin te verzoeken deze vergoe ding op evengenoemd bedrag vast te stellen. Uitbreiding personeel Gem.-Secretarie. Het volgend schrijven is aaij den Raad der gemeente gericht v Uit een aan ons College uitge bracht en voor uwe vergadering ter inzage gelegd rapport van den Gemeente-Secretaris, moge u blij ken, hoe het allengs ontstane te kort aan personeel op de Secreta rie tot allerlei ongewenschte toe standen heeft aanleiding gegeven. Wijl voorts de aard der te ver richten werkzaamheden in hoofd zaak een bMjvend karakter vertoont én boven<nen de naaste toekomst eerder uitbreiding dan verminde ring van de gemeentelijke bemoei ingen zal brengen, zijn wij met den evengenoemden functionaris van oordeel, dat alleen uitbreiding van personeel hier de moeilijkhe den tot oplossing zal kunnen brengen. Voorloopig zou volstaan kunnen worden niet 'de benoeming van 2 ambtenaren, waarvan in den rang van adjunct-commies en één ln den rang van klerk. Wij verzoeken u ons machtiging te verleenen om tot aanstelling van het gevraagde personeel over te gaan; de finaneieele regeling dezer aangelegenheid zal u te zijner tijd ter vaststelling worden aange boden. Schoolgeld Zeevaartschool. B. en W. stellen aan den Raad ter vaststelling voor een ontwerp verordening tot heffing van. school geld op die onderwijs-inrichting. Het aangeboden ontwerp wijkt, wat den zakelijken inhoud betreft, slechts ln zooverre van de. bestaan de regeling af, dat daarin thans ook het schoolgeld a'oor de maehi- niatenavondschool is geregeld. Vlaamseh Operette-Gezelschap. Bovengenoemd gezelschap, on der direotie van de heeren Adolf Olauwaert en Achllles Brijs, af komstig uit Brussel, bereist op het oogenblik ons land. Op die tour- nóe bekocht bet ook onze plaats en gisterenavond gaf het in Casino de bekende operette a*an Léhar ,JDe graaf van Luxemburg". Helaas was de vertolkster van de hoofdrol Angèle Didier, mevrouw E. Diana, door ziekte verhinderd en ook haar plaatsvervangster was verkouden. Niettemin vervulde zjj haar rol, 7,y het" dan ook, dat zij de gróote scènes slechts declameerde, en ove rigens liaar kunstbroeders en -zus ters haai- hielpen met de vertolking an haar rol. 9B Was dus te dezen opzichte een beroep op de clément ie van het pu bliek noodig, ook' in andere op zichten werd van de welwillend heid der toehoorders veel gevergd. „De graal' van Luxemburg" is een lang biot onaardige operette, doch aan do meest bescheiden eisehen eener vertolking werd naar onze meenlng niet voldaan. Van al de spelenden had slechts de heer Borgers (de graaf van Luxemburg); een dragelijk stemgeluid; \-an den overigen zang kwam met. veel te recht over 't algemeen. Dat de tekst Vlaamseh en geen Hollandscli was, hinderde absoluut niet, maar dat de uitvoering Avel wat erg Bel gisch-druk en grappig was, stoor de'wel. De costuuins waren niet' kwaad, en dit' maakte nog veel goed. Het orkest bestond uit een strijkje 'met pianobegeleiding. Het „groot Russisch ballet" in liet. 2e bedrijf werd door vier meisjes ge danst,. Doordat de Angèle-vertolk- ster nog bovendien niet zingen kon wegens haai* verkoudheid, ging veel van het aantrekkelijke der operette verloren. Aan het slot werden den beiden dames Angèle en Juliette bloemen aangeboden, die zij, blijkbaar aangenaam ver rast, dankend aanvaardden. Was deze hulde bedoeld als een symbool voor de door het gezelschap geuite anti-amwxionistisclie neigingen? Dan was het aardig bedacht. De zaal Avas naar omstandigheden ta melijk goed bezet. De Telepaat Jausini. Zondag geeft de bekende Haag- sclie telepaat .Tansini, die op het vliegterrein Ockenburg bij den Haag een demonstratie gaf per vliegmachine, een soauce in Casino. Hoewel hier reeds meerdere telepaten hun wondere krachten gedemonstreerd hebben, zal Jan- si n.i iets zeer bijzonders en won derlijks laten zien en wel op ge bied van hypnose op dieren als: katten, konijnen, duiven, honden, kippen, kikvorschen enz. Ook in verband met misdaad zal de lieer Jansini aantoonen, welk gevaar er [schuilt wanneer misdadigers deze geheime krachten, die sluimeren in den mensch, zouden misbruiken, 't Belooft dus een zeldzaam inte ressante avond te worden, vooral waar de conferencier', de heer Kruseman uit den Haag, van alles duidelijk uitleg zal geven. De tele paat, die Zondagmorgen met den trein van 11.89 arriveert, heeft [eenige heeren hier ter plaatse uit- genoodigd om een geheime, op dracht samen te stellen, welke hij direct na aankomst en onder con- 'tvolo van bovengenoemde heeren. per auto in de stad zal uitvoeren. GEMENGD NIEUWS. Ketelontpiofftng en brand. Gistermorgen half negén ont stond te Gouda, tengevolge van een ketelontploffing, in de stoom- blcekerij „De Rijzende Zoal", van tien lieer van der Pol aan den Flu- weelen Singel, een ontzettende brand. Voor zoover thans bekend, heeft clc ramp twee menschenlevens ge- èischt: de 17-jarige Suzanna Kuis én de 16-jarige Maria Ves, arbeid sters op de bleekerij, zijn deerlijk verminkt te voorschijn gebracht. Het kantoor der firma v. d. Pol en bet voorhuis van den heer Muil mans zijn door de ontploffing he vig geteisterd. Deskundigen schat ten de schade aan gebouwen en machinerieën op twee ton. Alles is op beurspolis verzekerd. Nader meldt men nog uit Gouda: Boven het ketelhuis zijn de strijkzaal, de droog- en mangelka mers gevestigd. Daar bevonden zich op het oogenblik van de ont ploffing de meisjes Johanna van Hesse eu Suzanna Kuis. Een hun ner Averd meters ver door het dak heen in een boom geslingerd. Ds ontploffing was zoo hevig, dat zware stukken ijzer en steen op de Houtmansgraeht en Tiende-weg te recht kwamen. l.n het ziekenhuis zijn thans ter verpleging vier ernstig en drie 'lichtgewonden opgenomen. De machinist Diktiof, die slechts Ix'enkwetsuren kreeg, deelde mee, flat de ketel, na een kraanrepara tie, gistermorgen in gebruik werd genomen. Hij constateerde dat de kraan lekte. De ketel onder een druk van 4*/s atmosfeeren gaf om- veilig-signalen. De voedingspomp werd onmiddellijk aangezet., maar wat er verder gebeurde wist de man niet meer. Een ooggetuige deelt mede: Op liet oogenblik, dat de ontplof fing gehoord werd, sloegen stuk ken steen eii hout honderden me ters in den omtrek neer. Het ge deelte, waai- de ontploffing plaats vond, is geheel uit elkaar gespron gen. Zooals te begrijpen valt, ont stond er een hevige paniek, daar lil do fabriek ongeveer 80 meisjes werken. Niettegenstaande de hevi ge consternatie wist een der werk lieden zijn tegenwoordigheid van geest te bewaren e-n den tweeden stoomketel, die vol sloom stond, leeg te laten loopen. Hierop snelde h|j naar bet huis van den heer Haaiman, waarschuwde de huisge- nooten. waarvan enkelen nog te bed lagen. De boeken en de in de brandkast aanwezige gelden kon den dan ook in veiligheid worden gebracht. Als door een wonder is o.a. een dér buren, mej. Daalmans gered. Deze lag te bed en in haar slaap kamer is terecht gekomen de bin- nenketel, een gevaarte van 2000 h 3000 K.G. zwaarte. Die ketel is over een afstand van zeker wel veertig meter daarheen geslingerd. Gelukkig bleef hij met het eene einde op een muur liggen en met het andere op den vloer. Hij lag dus schuin over het ledikant, aan het voeteinde. Mej. Daalmans, na- Ingszonden mededeeling. DAMES KUEE0ERMAKER, BONTWERKER. NAAR MAAT, VA«i PRIMA SEALSKIN f600. tuur lijk hevig verschrikt, bleek zoo goed als geen letsel bekomen te hebben. In het ziekenhuis liggen: Maria Hendrika Verkapt, met beenbreuk e-n brandwonden aan de handen; Jansje Barhépeld, met ernstige brandwonden; Corhelia van Dam, met hoofdwonden; Johannes Stra- ver, met hoofdwond. De toestand der gewonden is vrijwel bevredigend. Overleden zijn: Suze Kuis en Joh. van Hesse. Do kosten van de geïnterneerde vreemde militairen. De Minister van Oorlog raamt de kosten van interneering op 50 millioen. Ook Buitenlandsche en Binnenlandsche Zaken hebben vor deringen op vreemde mogendhe den. De regeering betwijfelt niet dat de bedragen zullen worden ge restitueerd. De Arosterdamsche klok. Het geschenk der gemeente Am sterdam vóór het niéuwe Rottcr- damscke raadhuis zal een klok zijn, kostende f 20.000. In dè geheime zitting van den raad, waarin dit bedrag werd toe gestaan, werd van verschillende zijden geprotesteerd tegen deze uitgave. Gestoiwen onder het klokluiden. Tijdens het klokluiden, als tee- ken dat iemand ter aarde wordt besteld, waarmede de bejaarde klokluider Joh. Zorg te Gouda Avas belast, zakte de oude man ineen en stierf onder de uitoefening van zijn taak. Broodkaarten. De minister van landbouw, nijver heid ou handel heeft bepaald, dat. voor de 30ste broodkanrtperiode ola witte- broodkaarten, aanvullingskaarten voor wittebrood en dngbroodkaarten '/.uilen gelden de kaarten van verschillcndi [kleuren 'en wel: voor het: 117e tijdvak de paars ge Eklourde; voor het 148e tijdvak do 'oranje gekleurde; voor het 119e tijdvak 'de bruin gekleurde en voor het 120e tijdvak de zwart gekleurde. Deze kaarten hebben oen liehlbrui- «ién: ondergrond. (St.Crt.) Correspondentie. Do heer A. Sambrink Sanderink heeft Zondagavond iu den Tivoli-schouwburg genoten van de opvoering van „Mooie Juultje. van Voieridam", doch zich gé- orgei-d aa.u het feit. dat er verschillende bezoekers zich erg luidruchtig gedroe gen en daardoor storend werkten op de voorstelling. In een ingezonden stuk beklaagt hij zich daarover, en wij mee nen goed te doen zijne klacht langs dezen weg over te brengen. SPORT. Voetbal. Programma voor morgen. N. V. B. 3o klasse E. j N. O. S.—Helder. II. S. V-Purmersteijn. II. B. C.—Steeds Voorwaart.». D..W. s:-Q. S. C. N. H. V. B. le klasse A. Afd. Helder. W. I. K,Batavier. „Helder" vertrekt morgenochtend naar Amsterdam, om tegen N. O. S. te spelen. Zooals we weten, heeft H. hier slechts na.de grootste krachtinspanning gewonnen, de beslissing viel toen eerst in de laatste miuuten. Dit wil zeggen, dat er ook nu terdoge dient aangepakt te worden. Gezien het goede spel van verleden' Zondag togen II. B. C., zijn onze verwachtingen hoopvol. „Helder" heeft oen groot verlies te betreuren; Kroon-, die Zondag z ernstig kwetsuur opliep, zal voorloopig wellicht nooit meer in staat zijn om te spelen. Daarentegen zal luit. Peters nu werkelijk van de partij zijn, daar deze speler nu eerst in de gele genheid is om uit te komen. Vermoedelijk is het elftal aldus: N. N. Albert6 Duinker Bak Tiessen Versluija Peters Fr, fiolderbeek Prins v. di Wal Smit- Reserves' zijn Jongbloed en Jurg. Zondag a.s. speelt „Heldor II" een vriendschappelijke wedstrijd tegen ..Concordiaan I". Deze club zou eerst Z. V. V. III op bezoek krijgen, doch dit. is uitgesteld. Terrein Tuindorp, aanvang 2 uur- Helder II komt als volgt uit. Thijssen Jurg Schoonhoven Duinker Gode Dienaar Biorsteker Rijswijck Schrier de Wit Broekhuizen RoserveB zijn Kraaij en Kok, Victori 1Helder III. Voor de afd. Helder N.' H. V. B. wordt morgenochtend om 10 uur op het. tor- roin aan den Bolweg nog gespeeld bo vengenoemde wedstrijd, jScheidsrëchtér D. Kort, Het Adelborsten elftal speelt a.s. Zondag om twee uur een wedstrijd tegen-de Kadetten uit Alkmaar op do Marinewerf. Aan onze medewerkers. Onzon medewerkers verzoeken ive dringend in den vervolge uiterlijk Donderdagavond mededeelingen van wedstrijden te willen doen, daar do redactie er anders niet meer voor in kan staan met. het oog op don vrijen Zaterdagmiddag dat deze ge plaatst kunnen worden. Ons adres is voorlöopig: Sohagen- straat 22. HaA'en te Nieuwedlep. Kov. Aangekomen van Londen ea ver trokken naar Herlingen het Eng. e.e, Tem. MARINEBERIOHTEN. liij K. B. is op verzoek eervol ont slagen «als officier-maehinist 3e klasse E. Biekart. De officieren van gezondheid le kl. bij. de zeemacht L, Hendriks en P. de Mooïj worden binnenkort uit Oost.-Tndie terugverwacht. Naar wij vernemen is mot 4 Nov, de kapitein ter zee C. Doek belast met de beteklcing van ondercommandant der stelling van Hollevoeteluis. De benoemde officier vau admini stratie le kl. B. van Erp Taalman Kip is werkzaam gestold bij het Kon. Insti tuut voor de Marine te Willemsoord. Do lieer. S. A. G. Brumsen, dezer'da gen tot semi-arts bevorderd, is bestemd tot offieior van gezondheid bij de zee macht. Bij Koninklijk Besluit van 21 Octo ber 1919, no. 46, is de officier-machinist der 3e kl. F. B. Crime met ingang van 21 October 1919 bevorderd tot officier- machinist der 2e klasse. De luitenant ter zee der le kl. 0. C. Kaijser wordt 11 November 1919 bij indienst.stelling van Hr. Ms. ..Triton" belast met het bevel over dien bodem, terwijl mede daar aan boord wordt ge plaatst de luitenant ter zee der 2e kl. P. A. Gallas, thanS*te# beschikking, en de machinist G. Smit6 van Hr. Ms. ..Ko ningin Emma". Opgave van overgeplaatste onder officieren der Zeemacht. Op 11 Nov bor 1919; Torpedist-majoor E. van Eijken en sergeant-torpedist J. C. Til- vnn Schorpioen naai' Triton; scr- geaht-machihedrjjver P. Wcolnnd vau Wachtschip Ylissingcri naar Triton en sei'gcant-machinedrijver J, C. Bosvelt van v. Speyk naar Triton, Met ontslag uit. den Zeedienst: Ma troos der le kl. J. J. Garree op 6 Nov.; schipper J. J. H. Walbeek, ziekenver pleger-majoor C. B, van der Heijden en stoker der 2e kl. G. T. Carbaat op 8 Nov.: matrooe der le kl. M. J. Gros kamp op 11 Nov.; stoker der 2e kl. D. P. van Tiel op 13 Nov. LEGERBERÏCHTEN. Door den Minister van Oorlog is be paald, dat dienstplichtigen van oene lichting, die krachtens art. 75 der Mi- liticwet zijn ingelijfd (dit zijn zij, die ter inlijving hebben moeten opkomen, doch niet op tijd en plaats voor de in lijving bepaald, zijn verschenen), in het gehot van groot-verlof behooren to worden gesteld, tegelijk met de cate gorie van dienstplichtigen, waartoe zij oorspronkelijk behoorden, althans in dien zij hun eerste oefening hebben volbracht. Is dit laatste niet hel geval, dan worden zij met zoodanig verlof huis waarts gezonden na beëindiging van lmnno eerste-oefening Aangezien het aantal hospitaal-sol daten, te verkrijgen uit de infantevit van de lichting 1919, voltallilg is, zul len ook uit de 2e en 3e ploeg dezer lich ting (uitgezonderd de October-ploeg Vesting-Artillerie) goene hospitaal soldaten meer worden opgeleid. Benoemingen, enz. Do eerste luitenant. P. H. M. van der Weijden van het 10e reg. infanterie t,e Haarlem, gedetacheerd bij het 21e reg. van het wapen te den Helder, is thans overgeplaatst bij laatstgenoemd regi ment en benoemd tot luitenant-adju dant bij het 3ebataljon van het korpi De eerste luitenant J. J. van Haaien van het 21e reg. infanterie, is benoemd tot luitenant-adjudant, bij het '2'.« batal jon van het korps, in garnizoen te den Helder. STOOMVAARTBERICHTEN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Grotius arriv. 7 Nov. van Batavia t IJmuiden. Kambongan, van Sydney (G.B.) naa Amsterdam, bevond ziqji 5 Nov. 12 u. 's middags 400 mijl West van Lizard. Rembrandt, thuisr., vertrok 31 Oei van Colombo. Karimoen arriv. 22 Oct. van Now;York te Batavia. Prin6 der Nederlanden, nitr.. vertrok 4 Nov, van Suez. Rotterdamsclie Lloyd. Djambi, uitr., pass. 5 Nov. Gibraltar Patria, thuisr., vertrok 3 Nov. van Port Said. Tambora, uitr., vertrok 5 Nov. van Southampton. Birma vertrok 30 Oct. van Batavia naar Rotterdam. Djebres, van Antwerpen naar Java pass. 6 Nov. VÜBSÏngen. Garoet, van Java naar New-York, trok 4 Nov. van Port Natal. Tambora, uitr., pass. 6 Nov. Ouesaant. Kon. Holl. Lloyd. ifrisia, uitr.. vertrok 3 Nov. van Las Palmas. Zeelandla arriv. 5 Nov. van Newport News te New-York. Delfland arriv. 7 Nov. van Buenos Aires te Amsterdam. HollandAmerika Lijn. Beukeledijk, van Hamburg naar Sa- vannah, pass. 6 Nov. d. N. Waterweg. Sommelsdijk arriv. 5 Nov. van New- York te Batavia. Zuiderdijk, van Philadelphia naar Rot terdam, pass. 6 Nov, Lizard. Stoomvaartmaatschappij Oceaan. Antenor, van Amsterdam naar Java, pas9. 2 Nov. Gibraltar. Dardanus, van Amsterdam naar Bata- vin, arriv. 29 Oct. te Padang. Kon. West-Ind. Maildienst. Prins Willem I, thuisr., vertrok 4 Nov. van Madeira. Grijnssen vertrok 7 Nov. van Amster dam naar*Curacao. Java Pacific Lijn. Tjisondari, van Java naar San Fran- cisco, vertrok 29 Oct. van Soerabaia. BUITENLAND. DUIT8CHLAND. De nitlevering van 400.000 ton scheepsmateriaal. Berlijn, 7 Nov. Van bevoegde zijde wordt over den eisch van do Entente tot uitlevering van 400.000 ton scheeps materiaal opgemerkt, dat Duitschland zooveel scheepsmateriaal, zoowel van staatswege als particulier, nauwelijks bezit. Afgezien, dat de waarde van dit ma teriaal eeu verlies van ettelijke rnilli- ardon zou meebrengen, zullen de ge volgen ervan in de eerste plaats deze zijn, dat alle hulpmiddelen voor het bouwen en herstellen van schepen zul- en ontbreken, en er dus van herstel an do Duitsclie koopvaardijvloot goen sprake meer zal zijn. Voorts zullen de mondingen van de groote rivieren, die in de Noordzee uitmonden, verzanden, want deze moeten door voortdurende baggering voor de scheepvaart op diepte worden gehouden. Duurzame werkeloosheid voor breed» lagen der bevolking zal daarvan het gevolg zijn. Op de kaden van Hamburg en Breiden zal dan in letterlijken zin gras groeien. Zulks zal ook do 1/uuleu juteressco- n, die, gelijk Tsjeeho-Slowa'kije, aan spraak hehben op het gébruik van de Duitsch© rivieren ou havens, Hugo Haase. De bekemde onafhankelijke socia list Hugo Haase is gisteren over leden. De stopzetting van het verkeer. Dit regeoringskringen wordt oau lTet „Berl, Tageblatt" medegedeold, dat de redenen voor het stopzetten vanhet treinverkeer niet in de vrees voor on lusten te zoeken zijn, maar in de mede deelingen van den rijkskolenoommissa- ris en hot verzoek om hulp van de Zuid-Duitsclie staten, die voor een on middellijke koloucataslrofe stonden. De stopzetting gedurende olf dagen' ie geen afdoend middel, maar biedt slechte de mogelijkheid de kolonvoo: zicning te bespoedigen. Ook na 16 No vember zullen nog belangrijke beper-1 kingen noodzakelijk zijn. Mochten de transportmiddelen tenge volge van de stakingsbeweging van f tot 15 November niet, volledig geöxplói teerd kunnen worden, dan zal men des noods tot dictatoriale maatregelen zijn' toevlucht nemen. BELGIE. Een aanklacht tegen oen Kamerlid. De „Matin" van Antwerpen meldt, dat bij het parket van Arlon een klucht "ingediend tegen hot katholieke Ka merlid Braffort wegens economische botrekkingen, welke- zouden bestaan hebben tusschen hem en het Duitsclie bezettingsleger, ln verband met deze klacht zijn eenige stukken in beslag genomen, welke ontdekt zijn na het vertrek der Duitschers. 'Be Burgimwlir Hel dar brengt ter kennis, inlln hel tl/d enk ven Maandag 10 Hevember tel en mei Zendag ie November e.k. geldig tullen tl/n bont Nn. 6 der Rl/kesulkerkaart. De Burgemeester voornoemd, W. ROUWING. INGEZONDEN MEDEDEELING. Het Bestuur der Alg. Consumen ten-Veréemging afd. Helder brengt ter kennis van hare leden, dat Maandag 10 November a.s. des na middags 7 uur in het Militair Tehuis, Spoorstraat, gelegenheid bestaat om aardappelen te bestel len tegen de volgende prijzen: Bravos per mud (70 K.G.) 6.50 Red Star, id. id. ƒ6.- Eigenheimers, id. id. 6.8© Deze aardappelenworden tegen contante betaling thuis bezorgd. Het Bestuur voornoemd. VISSCHERIJBERICHTEN. Aangebracht 6 Nov. door 25 korders 20 middeltongen p. stuk 0.80; 1 tar bot p. stuk 11.30 roggen p. stuk 1.50; 50 kisten kleine schol p. kist 18.13,—; 64 kisten schar p. kist 7.— a 9.—. 7 Nov. door 2 korders: 30 tongen p. stuk 1.50; 100 middel jongen p. stuk 0.90; 90 kleine tongen p. «tuk 0.20; 1 tarbot h f 7.50; 10 roggen p. stuk 1.75; 24 kisten zet- schol p. kist 16.— b f 18.— 16 kisten kleine schol p. kist 8.50 b' f 9.50; 2 kisten schar p. kiet 8.4 kisten -schelviscli p. kist 17.— if 20.— UIT DEN OMTREK. Texel, 7 Nov. De handel in wolvee' is hier voor dit jaar nagenoeg afgeloo- pejji. Er zijn in het geheel- verscheept 30662 stuks wolvee, waarvoor naar matige raming werd ontvangen ruim 700.000. Bij de geweldige sneeu^acht, in boein dezer veeJt, geraakte, niet .van De Waal, een auto zoo vast in sneeuwmassa bekneld, dat.'het. voer tuig vast bleef zitten. De eigenaar zag zich genoopt met een huurrijtuig huiswaarts te keeren. De auto werd eerst eenige uren later bevrijd. n Burgerlijke Stand gemeente Helder van 68 Noveniber. GEHUWD: P. J. G. Lammens en M. van Dalen. BEVALLEN: F. Grooneveld-Stam; J. de Man-Bakker, z.; Ts< C. .Visser-Min nebod, z. OVERLEDEN: C. val» der Leek, 6' jaar; G. Veldman, wed. van J. van Dok, 66 jaar; A. Hem, 23 jaar; W. Niemann, •10 jaar. Geboren: TEAKJE MARIA CATHARINA, Dochter vanH. VAN DUINEN en E. R. VAN DUINEN- cobnikue. Helder, 7 November 1919. Langestraat 56. Geboren: ANNA RENSA, Dochter van W. KONINGSTEIN en M. J. KONINGSTEIN-BRAS, Helder, 8 November 1919. De Wethouder van het Levsnsmidds- ienbedrljf brengt aan H.H. Winkeliers in deze gemeente ter kennis, dat'in de toegezonden circulaire betreffende verzilvering suikerbons, de 5e alipea moet worden gelezen De opplakbladen moeten vergezeld Jn van een staatje, vermeldende ,het aantal bladen, de hoeveelheid bons met het No. en het bedrag dat ,dat ontvangen moet worden. In de laatste alinea vervallen de woorden „Verzamelataten en". De Wethouder voornoemd, A. G. A. VERSTEGEN. Dansclub „Entre Nous". Zondagmiddag «an 3 tot 6 uur Alleen toegankelijk voor leden en genoodigden van het Bal Masqué. Namens het bestuur. Dansclub „ANIMO". Kunnen nog leden worden aango- aomen, leeftijd boven de 18 jaar. lederen Dinsdagavond van 8 -10 uur dansen, Dansinstituut Dijkstraat. Het voorloopig Bestuur. Nad. Nat. Warkiiedan-varaenig. Afdeeling Begrafenisfonds. De leden wordt bekend gemaakt, dat het contract met de Rijtuigmaat schappij enz. loopt tot 31 Dscsmb«r 1920. HET BESTUUR. Nad. Nat.Werkliadunvaraanigiiig „O. S. W." Afdeeling: Oragorsfonda. De leden wordt bekend gemaakt, dat de algem. vergadering van 5 Nov. 1919 heeft besloten, hst dragurz- fondo te laten voortbestaan tegen een contributie van 10 cent per maand. De bode zal de volgende week u een kwitantie van 2 maanden aohter- stellige contributie proentearan. HET BESTUUR. VERLOREN een wit ehêvre Kinderbontje. Tegen belooning terug te bezorgen Walvischstraat 27. Mevrouw OOSTING, Hoofdgracht82, vraagt esn flinke Dag-Dienatbode. Zich aan te melden 's avonds na 8 uur. Gevraagd een net Dagmeisje in klein gezin. Zich aan te melden 's avonds tusschen 7 en 8 uur, Sluisdijk straat 54, hoek Sctaagenstraat. Gevraagd esn net Oiagmeieja, van 9-12 uur. AdresParallelweg 69. Gevraagd tegen December ©en Oagmeiaje, wasch buitenshuis. AdresMevr. Leewens, Woststr. 74, Gevraagd voor halve dagen ean flink MEISJE, beneden 16 jaar. Adres: van Hogendorpstraat 45. Gevraagd een net MEISJE voor de morgenuren. Vrijdags den geheelen dag. AdresHoofdgracht 66a, bovenhuis. Gevraagd een NOODHULP van 's morgens 8 tot 'a avonds 7 uur. Loon f 6.- per week. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd oen werkster. Adres: Waagstraat 4. Gevraagd een aankomend Naaister. Adres: Emmastraat 82, Geboren: CORNELIS, Zoon van S. VISSER :en TH. C. VISSER Minjuboo. Helder, 6 November 1919. WH wagens ets jnette Winkeljuffrouw voor onzo afdetliag HooroR-Modo- Artlkolon. Extom. Salaris naar bo- kwaamhaid. Persoonlijke of achrlfte- itjko soliicitatlBa. HERMAN NYPELS. Heden overleed; ma langdurig doch geduldig Hjden, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mej. WILHELMINA NIEMANN, iu den leeftijd van ruim 40 jaar. Helder, 6 Nov. 1919. Üit aller naam, P. NIEMANN. Niet in staat zijnde de vele en hartelijke blijken van deelneming, mij betoond gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijnen innig geliefden Echtgenoot, den Heer CORNEÜt STIKKEL, afzonderlijk te beantwoorden, betuig ik langs dezen weg mijn wAlgeieeen- den dank. Wed. G. STIKKEL—Paablbbbö. Haarlem, Nov. 1919. M. v. Heemskerkstraat Ia. De Heer en Mevrouw W. EISSENS - DITO bodankan voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Helder, 5 November 1919. Mevrouw VOETELINK BA0INBS zal gaarns woder ontvangen op don tweedon Dinsdag. M«vrouw BIJL zal gaarne don twoodon Donderdag dor maand ontvangen. Zondag v.m. fO uur an n.m. half ie» Mr. Dr. J. SCHOKKINQ, rm-v. van Lelden. Dinadagavond I uuri BIJBELLEZIN8 De. T. KLOOSTERMAN. Flinke JONGEfti gevraagd, loon 10 gulden per week. Adres: Molenstraat 154. Gevraagd oon flinke JONQ5N, die in het vak opgeleid wil worden. Adres: F. L. HELDER, Schoen maker, Janzenstraat 43. Gevraagd een tweed© BANK&T- 8 AKKERS BEDIEND Eeu een flinke JONGEN voor loop-en bakkerij werk. Adres: Fa. P. YERFAILLB, Kei zerstraat. Onderoff. K. M. zoekt Zit-Slaep- knmer met broodkast oh bewassching Brieven onder Nr. 215, Bureau van dit blad. Een bej. Heer gep. zoekt gemoon- •ohappslljk Inwoning mot voeding, bü bej. Wed. of geh. 1. z. k. (geen beroepspension), heeft eigen bed en eenige meubeltjes. Brieven onder Nr. 218, Bureau van dit blad. Nat Kosthuis gevraagd liefst b(j Car. menschen, met gebruik van vrij slaapkamertje, centrum der stad. Brieven onder Nr. 825, Bureau van dit blad. Heer en dame zonder kinderen vragen met 1 Maart jomsubileord (ongomaubll,) HuUgadoolts mot keuk«r>, too mogelijk san gtheel buis. Een ieder met verhuisplannen trede in relatie. Br. no. 225, Bureau van dit blad. WONING. Te huur gevraagd eon noito Woning, uiterlijk 1 Dec. a.s. te betrekken, huur hoogstens f 40 per maand. Brieven onder Nr. 222, Bureau van dit blad. BomauDlIeordo Ka mors te huur gevraagd door gezin met 1 kind. Brie ven onder Nr. 216, Bureau v. d. blad,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 2