JANSINI. BURGERS 25 CENT PER ONS. Herman Nypels Bekendmaking. HtLREN-ONDER TCOEDEREN HERMAN NYPELS Voortzetting Reclameweek. Algemeene Consumenten-Vereeniging Medicinale Levertraan Foto-Artikelen. IJ.M.MARTENSJ TNLNFOQN 172. Dansclub T. O. P. ÜANSINI. Straat-séance Reclamehoed, S. HERSCHEL, ,H. W. ZEGEL, tA~jDE~VRIES7m\ Leden der A. C. V. „EIGEN HULP". {fijne Speculaas en Banket HEDEN OPENING JOH. HEIJDENRIJK HOERAI WIJ LEVEN NOG. J. A. MEIJER, Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd J. F. OX, v. Galenstraat hoek Wilhelminastraat. Prijsverlaging. Een- en twee-rl| Gemaakt ot naar Maat ELECTRICiTElTS-CURSUS. Snkel Zaterdags om de 11 dagen. Voortzetting 16 Nov.s 1-6 uur en 7-9'/» uur, Vergaderzaal „DE POOL", Kanaalweg. G. VAN DEN BROM. QflIPfP 9' 2ATER0AQ 15 NOVEMBER 1919 OUIIaLL |d „TIVOLI", aanvangende '«avonds 8 uur. De lntroductio'a worden uitgegeven MAANDAGAVOND van 8 uur tot 9} uur in de vestiaire van „TIVOLI". Zaalopening 7J uur. - HET BESTUUR. CASINO. Zondag: een wonder- volle avond door den beroemden Telepaat Hypnotische proeven op mencohsn en dieren. Demonstratie van het aanwenden van geheim* krach'cn door misdadigers Hypnotisme en misdaad. Suggestie. Cstalepei*. Telepathie. Onbigrljp- HJkH experimenten I Explicatie van dan Haar KRUSEMAN uit Den Haag. Iedereen heeft bet recht vao cootiö'.e of het stellen v. vragen betreffende deze séince. Eatréa: Stalles f0.75, ItRaif f 0.60, 2a Raag 10 40. plus rechten. BAL NA. Casino-Orkest. Boaprsekt Uw plsatsanl Te koop 7 g'oo e Konijnen met groot Prichthok, 1 afdeelingex, en aan maal" Petroleum-hsngismp. Adres: Weatstraat 103. Zondagmorgen bij aankomst met den trein «en 11 39 zullen eenlge hoeren Ingezetenen den Talspeet afhalen an zal daze ondar contrBla hun «norit samengestelde opdracht tan uitvoer brengen. In het Provinoiaal Ziekenhuis (voor geesteszieken) „Duin >n Boaoh" ta Bakkum, gemeente Cistricum, kunnen in verband met de algeheele invoeriig van den 8-urendag nai Bflksla LEERLIIG-VERP1EEGSTEIS worden geplaatst. Tnans bedraagt het aanvangssalaris nog f5.— per week, beven kost, inwoning, vrije öienstbovenkleeding enzbenevens een duurtetoeslag van f 91.25 per Jiar. Een aanzienlijk ver beterde salarisherziening is in voor bereiding Pti zal vermoedelijk ln da eerste helft van 1920 deflaitïef worden vastgesteld en iogevoerd. Sollicitanten gelieven zich mat franco brieven te wenden tot dan Barwaheur-DIreotaur van genoemd Ziekenhuis. Ter overname gevraagd «*n mooi hfuton Dambord mat schijven en een Klrdor-Stoommachine. Brieven met prijs onder Nr. 220, Bureau van dit blad. Te koop een Dog in zeer goeden staat zijnde KIN0ERWA8EN. Prijs f 25. AdresWilhelminastraat 1d, behalve Zondag. Ta koop aan mooW, zoo goed al* nUuwa KINDERWAGEN. AdresNYS1NG, Vosstraat 16. Te koop mb Jongens] <s leeftijd 10 tot 12 jaar, en aan pair honderd kilo Vaarbiutep, voor spotprijs, en p-lma raestviij» Drooglijnen. AdresFlorastraat 6. Te koop e»n WIEG. Adres: Bureau van uit blad. Te koop moola jonge RaSHONO Adres: Bureau van dit blad. Te koop 2 mooie DaMES- WINTERMANTELS. Adres: Bureau van'dit-blad. Solo-lantaarn zoo goed als nieuw, voor spotprijs te koop. Adres ZEEMANSHUIS Spoor«jracht 43. Te koop gevraagdaan «olfad Woonhui*, staande op een dar grachten of een der hoofdstraten. Br. onder No. 224, bureau v. d. blad. Te koop gevraagd aan Ijzer KIN0ER- LEOIKANTJE. Brieven onder No. 221, Bureau van dit blad. Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde nieuw model KINDER WAGEN. Brieven met prijsopgaaf onder No 217, Bureau vandit blad. Te koop gevraagd eei in goeden staat zijnde Popp*nwsg<n mat kap. Brieven onder No. 219, Bureau van dit blad. Te koop Ie klas H veren rijwiel dubbrem, nikk: velgen, kettingkast en beste banden, 70 gulden. Adres: Anjeliersstraat 8. Te koop aan Engoleohe Fox- Terrler (Rashond). Te bevrasen: Onrust 11. Te koop ean Kamerheohel, merk: Zeus, een Droogrek en drie praoht Duiven. Adres: Bureau van dit blad. Te koop ean Woonhuis aan een der grachten, van alles voorzien. Brieven onder No. 223, Bureau van dit blad. Te koop prachtige jonge Klppin, Sfaohtklppen, Hanen, Konijnen, enz. Vraag prijs en monster van onze granen an meel. AdresJanzenstr. 8 Te koop-V»rccha Dulnkonlj-tau f l 35 per stuk. GevraagdKonijnenvellen tegen de hoogste waarde. C. RIJK, Spoorgracht No. 22. Te koop een partijtje 12 Mud beste Wlnfer-Aardappelen (roode ster}. Prijs f5.50 psr Mud. Thuis bezorgd. Adres: C. van TWUIJVER, Burg, Texel. Een Grammofoon te koop zonder hoorn, dichte kast met deurtjes, zoo goed als nieuw, met 54 nummers. Te bevragen: Spuistraat 6, Ziter dag di 6 uur. Te koop: Msriniara'Uniform, bestaande uit: 2 kleine Uniformjtsian, •en groote Uniformjas en Pijjekker en een Pat. Adres: le Vroonstraat 36 Qualltelt DERBY Krimpvrij Natuurwol Hygiënisch Poreus Elastisch Onder volle garantie Zonder wasohvoorschrlft HELOER Te koop Vibro-maseag-toestel. van Dr. Macaura, en een Japmsoha TAFEL. AdresBureau vau'dii blad Te koop aangeboden een Heer rljwi.l, merk „Öutuber", m«r nieuwe I binnen en buitenbanden, prys f 67.60, en een Heerenrljwiei met nieuwe binnen- en buitenbanden, pi Ijs f 88. - Adres: Kanaal weg 165. Dames I Wegens enorme drukte nog 4 dagen, tot en met Woensdag, voortzetting RECLAMEWEEK. WIJ ontvingen weder onze prima Pransch Vilt, geheel opgemaakt. ff 3a50» ZIET OE ETALAGE. KONINGSTRAAT 23. Afd. Oen Halder. Uil in In Lui#ii Biil lil bniiijdiig in itnli, |iwti|1 li IMit). PRIJSNOTEERING, ingaande 16 Nov. a.s., dar voornaamste verbruiksartikelen, uitsluitend a Contant. Te koop een KINDERDAGEN, ~zou goed als nieuw. Te koop gevraagd ••ii VOUW NAQENTJE met kapjo. Adres: Bureau van dit blad. Zeer voordeelig! TEIPElTIIN-SCIIOnClliMl. pil ont 45 cl. IIIIIEUHWAS. WlllfWIS, ml, «iljnl. Mi in 31 tl H. W. ZEGEL, OroglatarlJ, Kanaalweg 63. - Tèl. 279 TE KOOP •enige WINKELHUIZEN op goeden «tand. Een HEERENHUiS, Kariaaiweg BURGERWOONHUIZEN li de Oostelootstraat Molenstraat, Jan in 't Vtlistraat. Sc^agen-, Wiihelmina-, Piet Hein-, Tromp- an Middenstraat. P. TUINBROEK, Keizerstraat 39, Makalaar an Tsxataur. Artikelen per prijs Koffld Hobu sta (prima) 5 ons f 0.90 Thee 5 1.2b Plantenvet Delfla. 5 0.87» Bak en braadvet (prima) 5 0.82» Ossenvet 5 1.— Margarine (beste Melaoge) i ons f 0.70, 0 80, 0 90, 1.- Roomboter onder RljkscoiiUöle 6 ons f 1.85 Havermout 6 „0 20 Maïzena (Durea) 0.19 Griesmeel (Tarwe) 5 0.28 Lo?8e Cacao (besiist zuiver) 1 „0 25 Stijfsel 1 007 Tarwebloem 5 0.25 Gruttemeel (zuiver) 5 ,0 82 \ieuwe^Vale Erw,en ÓOMT BrulDfc Büonen 00gst f Spliterwten Delftsche Slaolie Kop 0 35 0.87* 5 ons 7i fl 0 28 1.60 Suiker 5 ons 0.62 Basterd Suiker 5 0.65 Goudscbe Kaas (yolvettei 1 0.18* Edammer (40 -f). 1 0.17 Leidsche (boereo) 1 0.22 Schoencrême (Erdal) doos 0.22 Gele Zeep 0,85 Harde (60 stuic 0 14 Karnemelkzeep per doos „0 64 stuk 0.26 per Haoon f I 50, (Flacons worden h 15 cent berekend en teruggenomen). DrO0l.te.lj, K»n».lw»g 63. Tel. 279. Boodf oo wlllo Boston wijn. Kortoowljo. FroabozoawIJn. Bosehbossonwi/n. Appolwljo. Molwljo. Bisschop wijn. Kruldoowljn f 0.80, 1.00, 1.10.1 Adioeoot, Boorojongons onz. - IJSSÓM por Bosch: J Teltf. 192. Spoorstraat. laporial- as Bovasrt'splates. Rolflms, afdruk Papiar Kaartaa. A*tra"-OatW'kkalaar aa K'eurfueer 100 Braonzilvar Brlafkaartaa f 2 Ghamlcaliln sa baeoodigdhadaa. H. W. ZEGEL, Drogivtsrlj Kana Iweg 63 Tal. 279. Verkrijgbaar aan onze depóts: Werklieden-Vereeniging O.S.W., Koningstr. ALBERT GOVERS, t. Bassingracht 7. 2. Hoogstraat 72. 3. Klaas Duitstraat 24. 4. van Galenstraat 62. Hogendorpstraat 22. Brakkeveldweg 71. Vischstraat 35. Koningdwarsstraat 16 Spoorgracht 34. Bewijs van Lidmaatsohap e.v.p. vertoon®;» aan d*rt Winkelier. Zij die een boekje verlangen, kunnen op vertoon van het bewijs van Lidmaatschap aan de depOts een op gegomd papier gedrukt bewijs van Lidmaatschap in bun boekje laten plakken. Laat U door opzettelijke tijd lljke prijsdaling niet in slaap sussen. Wij blijven op wacht tot beotend'ge verbetering is gewaarborgd. Dit kan alleen, indien de verbruikers een trust vormen, tegenover de trusts, waarin verbruikers niets te zeggen hebben, ergo waarin winstbejag de eeuige basis is. HET BE8TUUR CoUgaratla.a Winkalvaraaniging Havermout f 0.30 per pondspak- Parel Tapiocca f 0.65 per pond. Vlok Tauiocca. O 45 Gezwavelde Gort 0.20 Bak- en BraadvetO 87' Appelstroop1.13 y,blik 0.65 V. Geconfljte Peren 1.421 pond. GasgloelkousjeadOenBOct. stuk. Vuurmakers12 stuks 10 ct. Prima Rookworst en andere fijne Vleeschwaren van Noack en Hunink. Borstplaat in luxe kistjes en doosjes Chccolada-arfikelon, als fijne bonbons, pastilles, krakelingen, enz. hsbbsn stasds succes II Ook verkrijgbaar bij: JOH. HEIJDENRIJK, Breewaterstraat No. 4. via dea nieuwen wlakel van Breewaterstraat 4. Qroot. lort..ring ia: Cltooolada tn Suikerwerk, Koek, Banket en diverie soorten Babakjaa en Kookjes •endofirmeW. H. BURBERS Th as vanaf 19 et. per onc. Monopol Tnsa. 80, 23 Kof Ha. vanaf 80 tot 140 i H Varpvkt Gru tameil 25 Havermout 22$ Melzana Duryea. 21 Oud* Goudschs Keac. Oude Leidich* Kaaa. Zachte Z»ep 34 pond. Pinde'a16 ons. Orupa vanaf 1B Alcohol 'iljs drankan. Tabak, Sigerart an Sigaretten. Gouda Fiatakaaraan 5 ct. stuk. Jan in 't Veldstraat 13. Steeds 1' kwaliteit Oeeen*. Kalle-, Lams- en Varkensvleeeeh. Verkrijgbaar Ml ANTOON BANDT, Schagenetraal72. TAILLEUR. - HOOFDGRACHT. Onfvsngsn een extra fijne qualltait Ratlné en Duffel. Nieuwo Engelsoho Stoffen. in ultslultond nrtto kwaliteit. Belaafd aanbevaland, Van af heden noteereo wij: de echte Heldereohe Taai-Taal 60 ot.j Prima Boterapeoulaas 100 of.) Fijne Banketstukjea 24 et. per one. Banketletters worden op bestelling gslsvord. N.B. Al onze taai-taai ia gemerkt W.L. A.nb.v.u.d, Fjrma w< LAMMERS. ESN BUURPRAATJE. I „buurvrouw, buurvrouw, kom Welk een heerfflk resultaat Je met .SULTANI" kunt berelkea, 'k Wed, dat je verwonderd «tast* II. Buurvrouw zag en stond er yaf „Wat hagelwit, en nu al klasr r „SULTANE" zeep is daar zoo cckt vsu, Ze geeft Je weinig arbeid maar." III. „Jfj kunt met Jt .wasehgoed>r0ks«, 'k Zag reeds veel op dat gebied, Wat "je met „8ULTANK" kunt bersiksa, Bereik je nog met 't Zo slicht uieL* M. J. 't HART, P. KOSSEN, Th. M1NNEB00, Mej. BOMHOFF, CORN. KOORN, met ot zonder raglan schouders Zeer mooie keuze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 3