VROOM DREESMANN Af deelingDAMES- en KINDER-CONFECTIE Magazijn „De Ster" i KLOPPER EN ZONEN, gemoltonneerde Kinder Tricotgoederen, OPENBJtREVEUlOPIHG «Jong Holland. OPENIUE«O« nieuw genoderHiseerd Café-Biljart Ledikanten, De prijsvraag. Stoomeri] en Stoomververij v. M. STAM te Hoorn A. DOL Café „Du Passage". Aankondiging. Ad verten tién. SPOORSTRAAT 16 Notaris BAAS Maandag IDecembar'19, Dames-Mantel Dames-Mantel Dames-Mantel Pluche Mantels Mantel-Costuums Kinder-Mantel Notaris BAAS MAANDAG 24 NOVEMBER 1919, GenaeotebtgrootiRB 1920 Omlijstingen DRUKWERK C. DE BOER J* Duizend Gulden! sricht I Zoo juist ontvangen: een reuzenpartij tot nog extra lage prijzen. i i i i i J. vWilligen LOODSQRACHT 69 Pitch pine-, eiken- en geschilderde in alle prijzen. ',,'Hoöréhty^en .en Hunicir ^uU,<la Betuwe". door Attie NieUoer. (Drukk. ifnr-. \-nii Oa rapen. Am- sfenj.iml Het klassieke voorbeeld van den be schrijver van Betuwsche typen en 15e- tuwsche taal is voor velen nog altijd reiner. Cremer kende zijn dialect, kot Over-Betuwsch, door en door, en meni ge van zijn schetsen en novellen, in de ♦>j> niitsvèrgadörïkjïferi - eir ^dê'rij'kéi -bijeenkomsten vobrgüctraèen. Voor den niodoi^Uin .dp^dgenoot ie, zijn typen zijn niel echt:, 'hei 'zijn ge romantiseerde. en geïdealiseerde "boe ren uit den goeden ouden romantische"' tijd. Attie Nieboor, de schrijver van een paar frissche Betuwsche wetjfieip, is de moderne, opvolger van Oremét. gewor den. Zijn dialect is. in met dat van Cremor, jj< schè: voor „Hanje van i "vers zoo vaak op den hak '-genomen held, is Tiel dè stad. Toch ziet Hanje er geen been in naar Eist te gaan om- aiclaar een concert, te versla-an als miiziek-reeeusent Het bundeltje, waarvan-wp Irovén1 jden titel opschreven, bevat, een zestal 'vertellingen, waarvan één óp rijzn.'olie in het zangerige Botuwscbe dluJécT Niet alle hebben even gyoot-o waarde. Literaire verdienste hebhep üi? ..trou wens maar weinig; de .schrijver hééft bedoeld ze als voordrac-Men ia hot licht te geven, en ze zelf óok voorgedragen. Als zoodanig zullen zij, voor wivn het dialect voldoende machtig* is (en uitteraard is dat alleen de geboren Betuwnaar) ongetwijfeld menigeen «maken. „Hanje van Mie" is koop man in Engelpclic biggen, vu, boven - ttieu literator (dit laatste euni grené- salis). Ofschoon ongeletterd, ie hij: om den drommel niet doih. 'en mét freuij- ken humor weet hij ons zijne weder waardigheden te vertellen. In .,Do Pensioenganger" (lees: 'de kostganger) is het de dol-vermakelijke geschiedenis vau den Amsterdamsehen student, die een week of wat op hot .Betuwsche platteland rust komt zoeken té midden van kippen en varkens. Zijn groot st adsche manieren en zijn uioderhe liefhebberijen. waarin phojojji-afeeren met magnesiumlicht een groote ról speelt, worden uiterst amusant, ver teld. Zeer komisch is de geschiedenis van de kwaadsprekerij, dié op.:het dorp rondgaat, als Tonia, de vrouw, bij den student eiken middag de luiken ihoet bomen sluiten voor de donkere khme?! en de buurvrouwen hierin éen ver dachte poging tot flirt zien i.notabene. Tonia telt vijf-en-veortig lentes, hoeft zeven kindereu. voul postuur cu héél mooi rood in 't. gezieh'). Tenslotte loopt de maat der jaloezie bij Banjo over en de ..pensioonganger" moet d'n huis uit'. ,,'t Vluchtelingencomité te handwijk is een berijmde vertelling uit den tijd van deri oorlog niet tal van vermake lijke topneeltjes. Politici kunnen zullen smullen aau de gezellig vertelde Gemeenteraadsverkiezing", waarin Hanje j bijna, kantedaot was geworden. MaarHanje moet oppassen, dat zijn neiging tot het, bas-comi<jue bem niet dö baas wordt. Het valt inderdaad niet moe zijn humor steeds op peil te houden, eD inderdaad is zijn Aanstel- damscbo reis wol wat erg vor gezocht. Wij kunnen ons echter voorstellen, d«t zijn gehoor brult van het lachen als hij de. wederwaardigheden v;ortelt;fón"kan tore vnh „Valkland" beleefd, of zijn avontuur bij -Joost, van den Vondel. Dol-yérmakelijk alweer is zijn ver haal vfui de Muziek-recensenten. die naar Bist togen om een „sooloö' tc hooren,. dien ze voor hun Zangkoor en- gageerén willen. En ook de „Klassieke Nutslezing" zal menigeen amusperen, Zooals wij zeiden, zijn do schetsen bedoeld'; pis voordrachten. Als zoodanig kunnen; #e menigeen een vroolijken avond bezorgen. Maar wie iet Betuw- sche dialect niet van huis uit kent, doét goed er niet moe te beginnen. Went bens zalhij struikelen av'ér Pén 'gewes telijke zinswending óf eéö: eigenaardige uitspraak. Eén a-klank als in hei woord ..anders" kan uittetnard niét mét lék tors omschreven worden, én rok -bét breede in een woord als „taërgen" (morgen) kómt niet voldoende uit. Louis Raomaekers en B. L. A. Schor maker toekenden geestige illustratién bij -al:dit grappige. Wij zien het ge trouwe eonterfeitsel van Hanje zelf. van zjjn Tonia, met de vijf-en-vjertig lentes, en tal van vermakelijke too iieelties. Zoo zal dit boek ongetwijfeld velen amuseeren..en bovendien gééft het ons wen verzameling van kostelijke types, die er. naar de woorden van den schrij ver zeiven, allen hebben geleefd. Wan waar is het: naar het levengeteekétii zijn ze, deze. Betuweche boeren en boe rinnen. De moesten hunner zonen, zégt de schr.. zijn vergroeid tot brave bur gers met, een confectiepak aan en 'één lagen boord om den dorpschén nek, maar Hanje on Tonia, Grutvaoder en Bram Kuyper, ze hebben bestaan en wandelen er nog wel rond. zelfs deze moderne maatschappij, alda' dan wat gemodemisiérd zijn. Ga rnoar eens kijken! Blijkens akte den 26 April 19111 voor den ondergeteekenden Nota ris verleden, is tussohen de Hee- ren Jobannes van Baerle en Joban Bernard Klop, kooplieden, beiden wonende te Helder, aangegaan eene vennootschap onder de firma „Algemeene Handels- en Crediet- smeulge, breede taal .dor Batcwïwe. zijiv gevestigd te Helder ten ..ys^u4ocl hebbende het verleenen van voorschotten en credieteu tegen liet...stollen van zakelijke of per soonlijke zekerheid, het koope.u en .verkoopen van effecten en andere papieren van waarde, van roeren de eh onroerende goederen en in hot algemeen het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel in den meest uitgebreiden yin van het woord. Deze vennootschap is aangegaan voor den tijd vair twee jaren en acht maanden. Zij heeft een aan vang genomen 1 Mei 1919 en zal eindigen 81 December 1921. Na verloop van dien tijd zal zij geacht worden stilzwijgend voort te duren, tenzij een der vennooten' tenminste vier maanden voor hel eindigen van een boekjaar schrif telijk hoeft te kermen gegeven, dat hij .de vennootschap wil doepl eindigen, wanneer deze gerekend zal worden ontbonden te zijn den 81 December daaraanvolgende. Jeder der vennooten is bevoegdj ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te., ontvangen en de ven-! nootschap aan derden en derden aan haar (e verbinden. Zij zijn bevoegd met den naam der firma te onderteekenen. De toestemming van beide ven nooten en onderteekening met hunne particuliere handteekening wordt echter gevorderd voor alle liand elingen die een geldelijk bedrag van vijf honderd gulden te -hoven gaan of die niet tot, den gewonen werkkring der vennoot schap beliooren. Zjj mogen hun beheer niet aan anderen overdragen. Namens de vennooten C. .1. BAAS, Notaris te Helder. miuiiEtmiG visniiiiTfiiHifflT. Sp-cifti* evüui Stourltodati Aai.vuDg i.ituwe cursus i& Nov. V«N HOGE ND O ft PST WA T 37 VERHUI RO SPOORSTRAAT SO n»*> J. KRIJNEN, Architect. Ean v»« d« ba'ljmée ep'ctxutftn Waar koopt men steeds de itrti tabak 't Is bij Verstegen! Hij klopt het .geld niet uit on' z.k Dat is eeu zegen! Het is niet. duur en b st-- k»r, 't, Is oovelogen, Voor weinig geld komt incn.d ^r klaju Bo ohbedro^eo. Bij de meeste is het duur en sltKh', Dat is gewis. Bij Verstegen kan me» bet best'terecht Omdat hl} vakman lt. J. J W. H Muzitkb. „POLVPHBNAZadstrut 41. Soliedst adres voor raet en zonder hoorn. Ontvangen de nieuwste plattn, ao. «hapj»#3MWi«, fttendcgi-1», V!«t«n, MsodsHnea. Platen rullen bij 5 stuks tegol^k, zal op dat aitnda 7 uur, in „CASINO", publiek verkoopen do volgende pei-ceelen te Helder: 1. Het huis en erf aan de G as- straat no. 39, groot 84 centiaren. 2. Het huis en erf aan de Gas- straat, no. 41, naast het vorige .per ceel. groot 81 centiaren. 3. Het huis en erf aan de G as- straat no. 43, naast het vorige per ceel, groot 79 centiaren. 4. Het huis en erf aan de,Gas- straat no. 45, naast het vorige per ceel, groot 77 centiaren. 5. Het huis en erf aan de Gas- straat no. 47, naast het vorige per ceel, groot 74 centiaren. Combinatiën 1 en 2, 3, 4 en 5. 1 tot en met 5. 6. Het huis en erf aan de. Ach tergracht Westzijde no. 34, groot 68 centiaren. 7. Het huis en erf aan de Weststraat nó. 65, groot 63 cen tiaren. 8. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 9, groot 78 centiaren. I. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 11, naast het vorige perceel, groot 87 centiaren. 10. Het huis en erf aan de le Vroonstraat no. 13, naast het vorige perceel, groot 78 centiaren. Combinatie 8 9, en 10. 11. Het huis en erf aan de Kui perstraat no. 2, groot 64 centiaren. 12. Het huis en erf aan de Kui perstraat no. 4, naast het vorige perceel, groot 88 centiaren. Combinatie 11 en 12. 13. Het huls aan de Trechter- steeg hoek Achtergracht Zuidzijde no. 60, groot 50 centiaren. 14. Het huls en erf aan de Paul Krugerstraat no. 24, groot 1 are 3 centiaren. 15. Het huis en erf aan de Botbastraat no. 28, groot 71 cen tiaren. 16. Het huis en erf aan de Bothastraat no. 30. naast het rige perceel, gi-oot 79 centiaren. Combinatie 16 en 16. 17. Het huls en erf aan de Wachtstraat no. 46. 18. Het huis en erf aan de Wachtstraat no. 46a, naast het vorige perceel. Combinatie 17 en 18. 19. Het huis en erf aan de Walvischstraat no. 25, groot 1 are 94 centiaren. Het heerenhuis met erf en tuin aan de* Dijkstra at no. 42, groot 4 aren 34 centiaren. Dit perceel is onbewoond. Het huls en erf aan de Kui perstraat no. 22, groot 64 centiaren. Het onlangs gerestaureer de huls en erf aan de Vischstraat, no. 25, groot 48 centiaren. Het onlangs gerestaureer de huis en erf aan de Vischstraat no. 27, groot 48 centiaren. Combinatie 22 en 23. Te bezichtigen Vrijdag vóór en op den verkoopdag van 24 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kantóre van genoemden No taris BAAS te Helder. Enorme aortsering InDames-Mantels, Mantel-CoSlUURIS en Kinder-MantelS. Uitsluitend nieuwe modellen, prima atoffen, goeda pasvormen en nette afwerking, tegen laaflSla prl|SM. Een greep uit onze serteerlng laten wl| hier velgen: zware-, lichte- en donker grijze stoffen, bestikt, en moderne knoopgarneering, 15.SO zuivere wollen stoffen in effen en fantasie, eenvou dige, mooie modellen, 19.SO zeer gewilde, wollen diago naal Paletot in effen kleuren, als: bruin, lila, green enz. 26,oo prima kwaliteiten,in di verse nieuwe modellen vanaf 49.oo mooie wollen stof, in effen grijs, bestikt en knoopgar- neering, prima coupe, 27.so zware fantasiestof, aardig model, lengte 60 cM., 5.0O Qrootera maten naar verhouding Wij brengsn tevens een groote sorteering Wollen Jersey's - Dames-Blouses - Cosluumrokken Kinderjurken - Corsetten - Onderrokken - Stoffen Blouse-Flanellen - Bonten enz. DE EER5TE TREK. Weken lang al ziek gelegen, Vraagt de bevende patiënt Of de dokter, nu hij betert, Eens een ander drankje zendt Om den zieke op te fleuren Stelt de dokter hem tevree Met een pakje prima prima Van der Vijver's wonderthee. SPEENHOF F. Specnlioiï Serie No. No. 5 verschijnt a.s. Zaterdag. Hof-Stoomkoffiebranderij en Theehandel HENDRIK v. d. VIJVER, ROTTERDAM. is Uw adres voor: prima kwaliteit Kaas (>n soorten), uitgeoneden Vleeschwaren, fijne Roomboler-mélange, Jams, Oranjemarmelade, Cacao, Hagelslag. des avonds 7'/ï uiu- in „Casino" publiek verhuren de volgende percecleri' te Helder en wel: voor den tijd van óén jaar, in te gaan Kersttijd aanstaande: 1. Het perceel weiland in den Helderschen Polder, kad. Sectie E. no. 72, groot 1 hectare, 21 aren, 60 centiaren. Eigendom van de familie Bak ker en in huur bij den Heer W. O. Thijssen. voor den tijd van vier achter eenvolgende jaren, in te g; Kersttijd aanstaande: 2. Het perceel weiland in den Helderschen Polder, kad. Sectie E. no. 44, groot. 1 hectare, 14 aren, 50 centiaren. Eigendom van den Heer P. Knip en in huur bij den Heer L. Blom. voor den tijd van drie achter eenvolgende jaren, in te gaan Kersttijd aanstaande: 3. De perceelen .weiland en een perceeltje water in den Helder schen Polder, kad. Sectie D. nos. 1320 en 2295, samen groot 4 hec taren, 37 aren. Te verhuren in 3 perceelen, te weten: het Zuidelijk gedeelte met de daarop staande koeboet, waarin stalling voor 8 koeien, ter grootte van ongeveer 1 hectare 40 aren; b. het Middengedeelte ter grootte van ongeveer 1 hectare 57 aren; c. het Westelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 1 hectare 40 centiaren. Eigendom van den Heer K. Hoo- gerduijai en in huur geweest bij nu wijlen den Heer R. de Heer. De huurders moeten stellen twee bekende en goede borgen, die op de verhuring tegenwoordig moe ten zijn. Burgimieater en Wethouders van Heldor maken bekend, dat de Bejroo- ting der Ontvangsten en Uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1920, van heden af, gedurende 14- dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergeiegd en in afschrift, tegen betaling dei kosten, algemeen verkrijgbaar ge steld is. VAN ALLERLEI AARD WORDT BAARNE 0ELEVER0 000R Sestoomd wordt iadsren warkdsg BEOOEN, DEKENS en KARPETTEN 2 maal par waak. GORDIJNEN alle dagea. Zwart wordt iedarsst dag govorfd mot afd. StOQmwasSCbarf), Dapftta ta Haldsr, Spooratraat 38: 0E B0ER-K0RVER te Toxai, don BorgWad. JAC. BOOM. te WlaringtnC. SLIKKER, te Adm FaulownaWad. P. BAAS Wij geven dit bedrag voor ieder nio» uitgeloot Vio „Unie- I briefje", het welke in de afgeloopen loterij in ons kantoor 1 gekocht ia. Dat om te bewfjzen, dat wij alleen briefjes verkochten welke gegarandeerd zijn uitgeloot. Weder verkrijgbaar Vso Vio Vs lU briefjes, klassikaal Vse f °-70. Doorgefourneerd Vso f 3.50. Hat Prijzenkantoor, .JJJSi, Helder. Menigeen heeft zijn geluk aan ons kantoor te danken. Waar- I om kunt ook gij niet tot deze gelukkigen behooren? Na ontvangst postwissel ad f 3.50 per Vao briefje, franco toezending door geheel Nederland. LoUrijvereDnigingen vosrda.lig. conditiën. Tor gelegenheid van zijn noodlgt ondergeteekande zijne geaehta bezoekers beleefd ulf lot een bezoek. Aank.v.i.nd, KEIZERSTRAAT. Koop voor Uw hoest, Uw verkoudheid, Uw keelpijn een doosje Sedefonee-d HiBdclira»! Zij hebben een fijne, aroma tische smaak en ze helpen uitstekend. U sv drogist en apotheker verkoopen de LIA- tabletten voor f 0.75 per doos, inhoudende 3 hanaige kokertjes. Eischt rooden band met- handteekening L I. Akker, Rotterdam. Firmt 33 Zuidstraat Fistsanhaiidel. Maandag. De eerste werkdag van de liouwe week. De eerste dag waarop de arbeidsschuwe al vroeg in den morgen het schoone lied neuriet van „Wordt het dan nooit geen Zater dagavond, Zaterdagavond zeven uur In de Utrecbtschtsche straat is het druk. Het was er altijd druk, hevig, rommelig-druk, maar 's Maandags is het er hat drukst, omdat dan de Amstelveldmarkt gehouden wordt en misschien ook omdat na anderhalven dag uitblazen veel menschen bevlie gingen van haast hebben, en zich vermeien in een soort beredderigheid die ge woonljjk Dinsdags al gaat luwen Op de Prinsengrachtbrug «taat een slecht-geschoren man, op een glim mende damesfiets geleund. Hy kijkt met doffe oogen voor zich heen en, rilt in z'n colbertje. Want het is guur, en uit de grauwe lucht treuzelt de regen traag naar beneden. Op fonkelend nikkel en 't glanzende lak van de damesfiats ape'teren de regen- dx-uppels, en de zilver-grijze banden doen wel zéér nieuw en versch nu het grachtwater zoo groezelig-groen is en de herfstbladeren;aan de boomen zoo oud en «pikkelig gaan worden. i jonge man met een verkleurd- gele regenjas aan en een quasi-solide pothoed op een klein spits hoofd, drentelt naar den man met de flets. Ze fluisteren wat samen, de jonge man verwijdert zich weer, de ander schurkt even in z'n colhertje die nattigheid ook! en geeft da» een vervaarlijken slag op het onschuldige fietszadel. Het karretje springt op als oen verschrikte poedel. De eigenaar loopt waggelend vooruit, geeft 'fc zadel nogmaals een fllnken epstopper, en kermt: „Van je vliege, vliege, vliege an de overkant van 't IJ, laat je wiege, wiege, wiege...., en, zjjn zang stakend, grauwt hij nijdig: zou zjj wel wille, hè fletsle. Maar de baas gaat jou verkóópe. De baas mot een slokkie hebben voer ...e, voor...e de kouwe voete"... Een paar menschen hebben zich om den heen en weer laveerenden dronkeman geschaard. Het regent wel en ze hebben wel haast, maar een dronken kerel die ieder oogen- blik met flets en-al In de modder kan vallen.... dat mis je niet graag. 'Struikelend over dingen, die er iuifct zijD, waggeldrenteltdemanmet ide damesfiets richting Prederiksplein. „De baas gaat jou verkóópe", her haalt hy en slaat weer met veel .vertopn van roekeloosheid op het, zadel. „As moeder de vrouw merkt... jdatte... datte je uit de alcoof weg. ben, fletsie...,krijgt ze 'n rolling. Maar Ik ga jou verkoope... voor zestig gulde...'' Da omstanders kyken elkaar aan Wat 'n mop 1 Die vent loopt z'n vrouw's flets te verkoopengeld noodig voor drank. Het ouwe liedje. Zestig gulden 1 Een koopje is het, want de fiets is nieuw en blinkt je tegemoet. De' hebberigheid van nette-menscben stiailt hun uit de oogen... misschien geeft die dronken vent 'm wel voor hbg minder. Plots stapt één der om standers resoluut op het karretje toe. Bet is de jonge man van daar straks. Met al de allures van 'n kenner, vaii 'n vakman, voelt hij aan de wielen, schudt aan de trappen, beproelt de remmen. Bést spul", mompelt hij, maar zóó, dat de dichtstbyzynden hem kun nen hooren. En hardop: „Ik geef je vijftig gulde, maat," De droakaard ranselt weer op het zadel. „Vijftig guldean me nooit nietj HU heb honderd en tien... gekost, ^estig gulden of niks.... Versta je!" „Ik zal je vtjf en vijftig geven, ouwe reus, en geen cent meer," grin nikt de jonge man. „Da's vijf guldevijf gulde te kort," hakkelt de dronkaard... „maar afijn, ik zei 'm je.... „Ik geef zèstig", piept een Stem, en een spichtig heertje dringt zich naar voren. „Ik geef zèstig 1" her haalt hij met nadruk. De jonge man kykt den nieuwen bieder nijdig aan. „Da's geen werk", gromt hij. „Ik heb niet meer by me. Da's géén werk.,." 4 |De dronkaard lodderoogt tegen den spichtige. „Geef u zestig", zegt hij, misschien iets te haastig voor een man die rol van zoeten wij ns in den herfstregen staat. „Dan dan ben mfjn man!" De spichtige betaalt, stapt fier weg met zyn „koopje", - 'n opgekalefaterd „zwijntje" - de menschen gaan uiteen, de drenkeman loopt met quasi-onzekere passen de gracht op, waar de regendroppels op de moede bladeren tikken en krin getjes spatten in het dofgroene water. Tien minuten later staat hij met den jongen man in de verschoten- gele jas voor een toonbank in een cafétje. Ze grinniken tegen elkaar. Hün dag is weer goed. Maar de onschuldige ega van den spichtige zakt op een goeden keer door 't glanzende frame van het koopje (Hbi.) „Adr§t Bureau vnu dit hlud"l öp vtrzoek van vilt lezers, die onze Courant laat ontvangen, worden van heden af de inlich tingen betreffende de advertentie waarin het adres aan het Bureau van ons blad is te bekomen, dut mlddtgi ai vijl uur gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 4