COURANT OipartiinejiHiut-A.6.0. Tweede Blad. n n m t JURGENS' I Advertentièn. FEESTVIERENDE YERMDERINi OP 15 UTIHBEI1919, IN „etSmO". No. mes ZATERDAG 8 NOVEMBER 1019 47» JAARGANG gwlMl«ur-»Hg«wn C. 90 BMK Jr., Rolder. - Oploan 7000 o«. Abonnomentsprll» i lm do »«od I 1.20, por pool I 1.40. Buitonland 2.40. - Loos# u. Sol - por ragal 20 ot. Op- en onderaan* van Zon en Maan on tijd van hooawater (Texel). (Wintertijd.) JKL. Zon Hoogwater Nsvember. sp: onder sp: oader: v.m.n.m. Zondag a. 1.80 m. 8.68 7.11 4.14 8.85 9.5 Maandag 10 8.88 10.8 7.18 4.18 9.6 9 45 Dinsdag 11 7.46 18.87 7.15 4.12 10.16 10.30 "Woensdag 12 9.1 11.40 7.16 4,11 11.5 11.15 Donderdag 18 10.16 0.13 7.18 4.10 11.55 VrUdag 14 11.É9 0.40 7.20 4.9 0.6 0.45 Zaterdag 18 1.8 7.22 4.8 0.50 1.45 Onze Armenzorg. n. Zooala wjj in oiie vorig opstel hebben gezien, bestaan d8 liefda digheidsbemoeiingen in het alge meen uit particuliere, kerkelijke en burgerlijke of staatsarmenzorg. Dit nu geldt ook voor de stad onzer in woning. Hier toch wordt voor on vermogende medemenschen iets gedaan van particuliere zijde, n.1. door verschillende grootere en kleinere vereenigingen, die of neu traal of van een bepaalde kleur zijn. Van de meeste beteekenis zijn onder deze zeker wel „Liefdadig heid naar Vermogen", de „Vereeni- ging tot Steun" en het „Leger des Heils". De eerste heeft zich voor namelijk ten doel gesteld om aan oude en gebrekkige lieden door opname in haar gesticht een tehuis en verpleging te verschaffen; de tweede behartigt de belangen van verwaarloosde kinderen door hen geplaatst te krijgen in goede ge zinnen, terwijl het Leger, zonder kerkelijk te zijn, afgedwaalden en gevallenen tracht te hekeeren en tevens door stoffelijke hulp weer op te richten en verder voort te helpen. Van meerdere beteekenis dan de particuliere is echter de kerke lijke armenzorg. De onderschei den kerkgenootschappen hebben hunne diaconieën, wier taak het is den min- of onvermogenden leden steun te verleenen en hen voor ge brek te vrijwaren. Als regel bestaat hier die eteunverleening in het ver strekken van onderstand in den vorm van geld, levensmiddelen en kleeding. Alleen de Hervormde Ge meente bezit een gesticht, een dia coniehuis, dat huisvesting en ver zorging biedt aan oude en gebrek kige leden, die voor opname in aanmerking komen. Hoewel de ker kelijke armenzorg niet verbiedt ook niet-leden te helpen, moet zy zich, althans hier, wel beperken tot de zoogenaamde huisgenooten des geloofs. De middelen tóch» welke hoofdzakelijk bestaan uit de liefdegaven der gemeenteleden, laten niet toe, dat de zorg verder wordt uitgebreid, ja, zijn zelfs verre van voldoende om in de behoeften van den eigen kring te voorzien. Wel is de offervaardigheid in alle gemeenten volstrekt niet dezelfde, wat natuurlijk ook invloed heeft op den omvang der zorg, doch zonder ook maar eenigszins ie kort te schieten in waardeèrlng van het geen van kerkelijke zijde gedaan wordt, mag worden gezegd, dat lüer evenals in zoovele andere ste den en dorpen van ons land de diaconale armenzorg slechts ge deeltelijk aan de haar gestelde elschen kan beantwoorden. Dit is trouwens reeds lang het geval ge weest, zoodat de bemoeiingen van de overheid, die tot nu toe slechte aanvullend meent te moeten optreden, geleidelijk steeds groote re afmetingen hebben aangenomen. Het zoogenaamde Burgerlijk© Arm bestuur, dat in dezen het orgaan ie van de overheid, heeft tot taak om te doen, wat van particuliere cc kerkelijke zijde niet gedaan kan worden en is alzoo eigenlijk de derde in den bond. Tegen de regeling, zooala ze tot heden, ook wettelijk, bestaat, zijn reeds dikwijls van verschillende kanten gewichtige bezwaren aan gevoerd. Velen zijn van oordeel, dat ze niet meer beantwoordt aan de eischen van onzen tijd. Zij rede neeren aldus. De samenwerking tusschen de particuliere» de kerke lijke en de burgerlijke armenzorg blijft, hoe goed ook bedoeld en hoe zeer ook vergemakkelijkt en gere geld door de instelling van den Armenraad, toch altijd een gebrek kige zaak. Zij is de oorzaak van een niet te miskennen verbrokkeling van krachten, omdat een ieder nu op zijne wijze aan het werk gaat. Ook is verspilling van geld meer malen niet te vermijden, daar som migen en gewoonlijk wel de bru- taalsten thans eten van drie wal len, wat zelfs bij de scherpste con trole vaak niet te voorkomen is. Verder wijst men erop, dat de ker kelijke zorg haar bijzonder karak ter heeft en aan de armen hare be paalde eischen stelt, zoodat de be hoeftige leden zich hebben te voe gen naar de opvatting der bestu ren. Eveneens noemt men het eene onbillijkheid, dat nu een groep van burgers, n.1. de liefdadige geloo- vigen, extra armengeld opbrengen en een ander zich er afmaakt met alleen zijn burgerlijke belasting te betalen, terwijl toch het onderhou den van de behoeftige medebur gers voor allen als een maatschap pelijke plicht gelden mag. En ein delijk in de laatste tientallen van jaren is het aantal van hen, die niet tot eenig kerkgenootschap behooren, sterk toegenomen, wat tengevolge heeft, dat ook steeds meerderen bij eventueel© armoede op de burgerlijke zorg zijn aan gewezen. Al deze en nog wel meer redenen geven hun vrijmoedigheid om tot de conclusie te komen, dat hst wM«»h«)gk is, ést 4# *v< de armenzorg in haar geheel op zich neemt, en dat elk burger in den vorm van belasting het zijne bijdraagt ter bestrijding der kos ten. En ter aanbeveling van deze conclusie voeren zij bovendien aan, dat dan verbrokkeling van krach ten wordt voorkomen, terwijl de verzorging uniform wordt en uit ruimere middelen geschieden kan. Wjj moeten eerlijk bekennen, dat de boven omschreven conclusie op het eerste gezicht veel aantrekke lijks voor ons. heeft. Er is werke lijk wel iets gebrekkigs in de te- :enwoordige regeling wat betreft ,e verzorging onzer armen, en on getwijfeld zouden vele gebreken kunnen verdwijnen, wanneer de zorg in ééne hand, en dan natuur lijk in die der overheid, werd ge legd. Toch vermoeden wij, dat een dergelijke maatregel bij ontelbaar velen in den lande tegenstand zou ontmoeten en practisch ook niet streng zou zijn door te voeren. Al len toch, die in ernst nog kerke lijk gevoelen, beschouwen de zorg voor de behoeftige broeders en zusters als een onmisbaar bestand deel van het christelijke leven, als een pand, dat hun is toevertrouwd. Een der oude kerkvaders heeft de armen zelfs de kleinoodiën der ge meente genoemd, waarvan men geen afstand mag doen. En daar om zullen de kerkgenootschappen steeds hun eigen armenzorg willen behouden, temeer omdat deze naast de stoffelijke ook haar zede- Iijk-godadienstige strekking, haar bijzonder karakter heeft. Wij mogen alzoo wel aannemen, dat de kerkelijke zorg zal blijven bestaan, welke burgerlijke wetten er ook gemaakt mogen worden. Men kan immers de leden eener gemeente bezwaarlijk verbie den liefdegaven op te brengen voor steunverleening aan behoefti ge broeders en zustersl En dit alles zal voor de wetgevers van 1854 en 1912 voldoende reden zijn geweest om aan de overheidsbemoeiing haar aanvullend» subsidi eer e o d karakter te laten behou den, d. w. z. haar eerst daar te laten optreden, waar particulieren en kerken niets of niet genoeg doen. Wel beschouwd heeft de huidige rli&g dus het groote voordeel, nu niet duizenden en duizen den geloovigen in den lande ge troffen worden in hun heiligste ge voelens aangaande christelijke lief dadigheid en kerkelijke armen zorg, omdat de overheid.hun arbeid blijft xespecteeren en waardeeren, en gereed staat om bij te springen, wanneer hunne krachten te kort schieten. En ook menig arme wordt nu in zijn gevoelens ge spaard, want er zijn talrijke armen, die veel liever worden geholpen door hunne eigen gemeente dan door een burgerlijk armbestuur. Al is het waa»*, dat nu, gelijk boven werd ^ngetcond, door de voorstan ders van kerkelijke zorg extra geld wordt opgebracht, men make zich er niet te bezorgd over, want zij zullen het voor hunne zaak ovei hebben, terwijl bovendien deze on billijkheid gedeeltelijk ware weg te aemen, doordat de overheid de diaconieën, zoo noodig, met eene subsidie te hulp kwam. Met het bovenstaande voor oogen zullen zelfs de vurigste voorstan ders van een alles en allen omvat tende overheidszorg moeten toege ven, dat er gewichtige principieele en pradnsche bezwaren bestaan tegen het strikt doorvoeren van hun standpunt. Het zou een strijd kunnen uitlokken, veel gelijkende op den onverkwikkelijken school strijd, waaronder ons volk lange jaren zooveel geleden heeft. En daarom mag zeker terecht de vraag worden gedaan, of bij de huidige regeling niet die verbeteringen zijn aan te brengen, welke onze armen zorg in het algemeen zoodanig zullen maken, dat ze voldoet aan de eischen van onzen tijd. Naar het ons wil voorkomen, is deze vraag bevestigend beantwoord, wanneer de toestand aldus wordt. Men late aan de burgerlijke armenzorg haar aanvullend karakter, doch men make haar aóó, dat ieder bur ger, die van kerkelijke zijde niet of niet voldoen de wordt verzorgd, van overheidswege afdoende geholpen wordt Hierover hopen wij een volgen den keer nog iets te zeggen. BUITENLAND. DUITSCHLAND. De Bota over de wapenatllstandB- voorwaarden. Bij de bespreking der nieuwe En tente-nota wijzen de Duitsche bladen erop, dat nog vastgesteld moet worden, ot de zoogenaamd niet nagekomen wa penstilstandsvoorwaarden inderdaad niet geheel vervuld zijn en om welke redenen bet nakomen ervan tot dusver gedeeltelijk achterwege Is gebleven. Tegenover de aanmerkingen in de En tente-nota wordt er o.a. op gewezen, dat voor de Entente-commissie 10.000 locomotieven eo 270.000 wagone ge bracht zijn, waaruit 2) de gebiechte M idOllNTf» 9 J99.999 waf*» had kunnen kiezen. Verder worden door de Franschen nog 12.000 Duitsche wagons in Elzas-Lotharingen achter gehouden, waarop Duitschland recht heeft. Dit feit, zegt het „Berliner Ta- geblatt", moet in de eerste plaats eens ter sprake worden gebracht. Ook de nieuwe eischen der Entente, inzake de schepen, hebben alleen maar ten doel, iedere economissche herleving van Duitschland te beletten, en zijn in krasse tegenspraak met alle verzeke ringen, dat men de economische kracht van Duitschland niet wil vernietigen. De „Berliner Lokalanzeiger" noemt de nota een brutale nieuwe oplaag van de vredesvoorwaarden. Het woord van een vooraanstaand Engelsch staatsman, dat men zich met Duitschland moet verzoenen, wordt door deze nota ge logenstraft. De „Tügliche Rundschau" noemt de nota de voortzetting van de schroef zonder eind, die aangedraaid werd op oen wijze, vorder gaande dan dc wa penstilstandsvoorwaarden. De druk en de afpersing zullen niet eindigen, voor wij als gedweëe slaven op den grond liggen en Frankrijk Duitschland tot tooneel van zijn Franseli militarisme gemaakt heeft. Zeer geraffineerd zijn de voorwaarden ook van deze nota zoo gekozen, dat Duitschland niet in staat is, ze na te komen. Daarmee wordt te gelijkertijd de grond voorbereid voor latere afpersingen en zoo verder tot in het oneindige. De „Börseukurier" schrijft naar aan leiding der oorlogszuchtige bedreigin gen van de nota: Het is een zeldzaam document een jaar na de beëindiging der vijandelijkheden, een half jaar na de ondorteekening van den vrede en 1 don vooravond van het definitief werking treden ervan, waarnaar de geheele wereld smacht. Met stijgende verbittering merkt Duitschland, dat de leidende staatslieden onzer tegenstan ders dezen vrede meer schijnen te vree zen, dan de wenschen. De verdeeling der Duitsche handelsvloot. Hoewel de toekomst der Duitsche koopvaardijvloot nog niet vaststaat en de verdeeling onder de geallieerden nog niet officieel is bekend gemaakt, weet de Scheepvaart-medewerker van de „Manchester Guardian" reeds te ver tellen, dat ongeveer 32 schepen aan België zijn toegewezen, waaronder de „Main" (10.000 ton), die voor de Nord- deutoche Lloyd op New-York en Au stralië heeft gevaren. Ongeveer 37 6chepen, alle boven de 5000 ton, zijn voor Frankrijk bestemd. De belangrijkste zijn de „Columbus" (33.000 ton) en de „Tirpitz" (15.000 ton), de „Pretoria" (13.234 ton) en de „Batavia" (11.000 ton), de beide laat- en van de Hamburg—Amerika lijn. Wat Amerika betreft, het heeft toen het ten oorlog toog, op meer dan 600.000 ton in de Amerikaansche havens lig gende Duitsche scheepsruimte beslag gelegd. Tot dusver heeft Amerika deze schepen behouden en het is dns moge lijk, aldusTle schrijver, dat Amerika, dat niet meer dan 460.000 ton in den oorlog heeft verloren, (tegen 7s/« milli- oen ton in Engeland), zichzelf reeds ruimschoots voor do geloden verliezen schadeloos heeft gesteld. Onder deze schepen bevinden zich tien van de Norddeutsche Lloyd, o.a. de „George Washington", die na zijn vermeeste ring is gebruikt om president Wilson naar Parijs en terug te brengen, de ,Kronprinzessin Cecilie", de „Kaiser Wilhelm II" en de „Kronprinz Wil helm". Voorts de „Vaterlond". Voor de Britten zijn o.a. bestemd de „Imperator", de „Kaiserin Augusta Victoria", de „Moltke", die eerst voor Amerikaansche troepenvervoer hebben gediend, alsmede zes andere schepen van meer dan 10.000 ton elk. De schrijver besluit: Het is alles te imen een lange lijst van schepen van boven 5000 ton, die onder Britsche vlag zijn gekomen. Doch hoe lang zij ook schijnt, zij zou kort zijn, indien zij kon worden vergeleken met die van de na men der Britsche schepen, die gezonken zijn in al te veel gevallen met ver lies van levens in den meedoogen- loozen duikbootoorlog. ENGELAND. De bioscopen. De „Evening Standard" schrijft, dat er op het oogenblik te Londen millioe- nen ponden sterling in nieuwe bios coop-ondernemingen worden gestoken. Ook Australische en Amerikaansche syndikaten willen er millioenen te Lon den in beleggen. In het Westend onderhandelt een bio6coop-firma over den aankoop van een stuk grond, waarvoor zij 120.000 wil betalen. In de buurt van Leicester Square is 250.000 betaald voor een lap grond, waarep een bioscoop ge bouwd zal worden; op'andere plaatsen heeft men 140.000 en 150.000 betaald. Toch schijnt men nog maar in een begin-stadium te verkeeren. Een bioscoop-ondernemer zeide tegen een man van de „Evening Standard", dat hij een man kende, die achttien maanden geleden een bioscoop voor 22.000 had gekocht. Dezer dagen had hij oen bod van 60.000, dat er hem voor gedaan werd, afgeslagen. Verder vertelde hij, dat de nieuwe bioscopen te Londen ware paleizen zullen zijn. Maar niet alleen te Londen is 1 de weer. In een stad in het noorden van Engeland zal een bioscoop-theater met restaurant voor 100.000 gebouwd worden. De nieuwe gebouwen zullen met onbeschrijfelijke weelde worden ingericht, plaats biedend voor 4000 toe schouwers, een orkest hebben, dat 100 de week zal kosten en er zullen groote restaurants aan verbonden zijn. De kleine bioscopen zullen spoedig tot het verleden behooren, besloot de zegs man van de „Standard". BELGIE. Uit het naspel van den oorlog. Nu de „Volksgazet", het blad van Kami el Huysmans en Jamar, van alle kanten in het nauw wordt gedreven, acht hij het raadzaam op zijn beurt uit den boek te komen. Het blad Btelt den procureur-generaal de volgende vragen Is het waar, dat baron Fallon, Belgisch gezant in Den Haag, tijdens den oorlog door personen van den geheimen in lichtingsdienst in twee rapporten werd aangeklaagd? Gingen zekere spionnen van den eenen dienst naar den anderen over, van de Duitschers naar de Franschen en Engelschen vice-verea. Het is uit gelekt, dat -zij in gemeenschappelijk overleg do twee oorlogvoerende groe pen hebben uitgebuit. Zij verdeelden hun inlichtingen onder elkander en dit ging zoover, dat men zich van Entente ken, om welke reden de lnlichtlnge- dioai ra» yHsaJe#* et te hette*. Ingezonden mededeeling. voor Zenuwen 1 Wil de procureur-generaal, aldus do ..Volksgazett", die graag over hoog verraad spreekt, eens doen onderzoe ken, om welke reden den inlichtings dienst te Vlissingen werd opgeheven. VEREENIGDE STATEN. De internationale arbeidersconferentie. New-York, Nov. De arbeidsconfe- rentie heeft heden zijn zesde openbare vergadering gehouden. Gedurende 4'Ja uur is van gedachten gewisseld over de toepassing van het beginsel van den 8-urendag of de 48-urenweek. Tenslotte werd besloten, dat de ontwerp-conven- tie, opgesteld door het comité van voor bereiding, door de conferentie zou wor den aangenomen als basis van beraad slaging. doch dat de toepassing op tro pische en andere landen, in paragraaf 3 van art. 405 van het. vredesverdrag in eerste instantie zal worden verwe zen naar een speciale commissie. Bij het debat was door dr. Nolens Nederland) verklaard, dat de Neder- landsche delegatie zou stemmen tegen iedere motie, waarin niet werd getracht het beginsel van den 8-urendag of de 48-urenweek in praktijk te brengen, zooals in het verdrag was voorge schreven. President Gompers van de Ameri kaonsche federatie van den Arbeid, die voor het eerst aan de werkzaamheden der conferentie deelnam, verklaarde, dat, tenzij de 8-urendag of de 48-uren week werden aangenomeD, de confe rentie maar beter deed uiteen te gaan. De Amerikaansche arbeiders zoo voer hij voort ziju niet voor den 8-urendag, maar willen moor dan dat; zij wenschen als minimum de 48-uren week en den vrijen halven Zaterdag. Wat aangaat de opvoering van de pro ductie, verklaarde hij nog, dat meer kon worden geproduceerd in 48 uur dan in langer tijd. Bovendien had nog niemand gezegd zoo klaagde Gompers over de opzettelijke inkrimping van de productie door de werkgevers met het doel, het volk te exploiteeren door on billijke winsten te nemen. Er volgde nog een langdurige dis cussie over een reeks van verschillende moties. En een van de gedelegeerden vroeg tenslotte meerdere productiviteit van de conferentie zelf. Tenslotte kwam men tot het besluit, dat alle amendementen en voorstellen zouden worden in handen gesteld van een bijzondere commissie, die het ge- 3 vraagstuk van den 8-urendag of de 48-urenweek zou bestudeeren. De geheele discussie was ontstaan over een voorstel van Marjoribanks (Engelsche werkgeversgroep) dat, hoe wel het beginsel van den 8-urendag en de 48-urenweek werden erkend, in ver band met het tekort aan goederen en voorraden, alle takken van nijverheid moesten werken tot hun volle capaci teit, dat speciale maatregelen moeeten worden genomen voor de verwoeste gebieden en dat uitzonderingen moes ten gelden voor werken van nationale verdediging, openbaar nut on Bpeciale bedrijven. In de doorgaandc-bedrijven was de 56-urenweek gerechtvaardigd; en in bepaalde gevallen zoude extra werkuren, de 300 in een jaar niet te boven gaande, toegestaan zijn. De Nederlandsche en Itallaansche werkgevers-gedelegeerden hadden daar mee niet moe kunnen gaan. De mijnwerkersstaking. De „Morning Post" verneémt uit Washington dd. 6 Nov.: De Amerikaansche mijnwerkers be ginnen steeds meer in te zien, dat strijd togen de regeering hopeloos ia en zij zoeken een uitweg. Zaterdag zal door het hof besloten worden, of het tijdelijk verbod aan de leiders van de staking om een actief eel in deze staking te nemen, per manent zal worden gemaakt of opge heven. Gompers, die als pleitbezorger voor de stakers optreedt, deelt mede, dat deze geneigd zijn met de regeering te onderhandelen als 't 6takingsverbod wordt ingetrokken, maar de regeering hooft gisteren besloten dit aanbod van de hand te wijzen. Daarentegen moldt een bericht van denzelfden datum, uit Indianapolis, dat in de staking nog geen verandering is gekomen. In verschillende staten heeft men het spoorwegverkeer moeten be perken. HONGARIJE. Volgens een bericht aan de „Asso ciated Press" uit Berlijn is daar het bericht ontvangen, dat de oudste zoon van den gewezen keizer Karei wellicht tot den Hongaarschen troon zal worden geroepen. BINNENLAND. Nederland en België. Havas meldt uit Brussel: De „Soir" deelt mede dat een Belgische schipper, wiens vracht schuit in Breskens, tegenover Vlis singen, lag vastgemeerd met de Belgische vlag in top, omsingeld werd door een troep Nederlanders, die hem mishandelden, de vlag neerhaalden en verbrandden. De Nederlandsche politie weigerde tusschenbeiden te komen. Het incident zal het onderwerp zijn van een vertoog der Belgische regeering. Naar de „Tel." verneemt, is het incident terug te brengen tot een kwajongensstreek, die, volgens de plaatselijke autoriteiten, niets te beteekenen heeft. Kolen uit België. Uit Brussel wordt aan de „Tel." gemeld, dat thans overeenstem ming is bereikt ten opzichte van de hervatting van den boteruitvoer van Nederland naai- België, in ruil voor Belgische steenkolen. Don derdag j.L zou de verkoop van Hol- landsche boter door bemiddeling van het Ministeris van bevoorra ding een aanvang nemen. Een transport van 5000 ton steenkool zal eerstdaags naar Nederland wor den gezonden. Thee en koffie. Telkens duiken geruchten op, dat binnenkort thee en koffie we derom op bons gedistribueerd zul len worden en als gevolg daarvan doet menigeen dan ook weer een extra voorraad van die artikelen op. De geruchten missen echter iederen grond van waarheid. Im mers in de veemen liggen een kof- fievoorraad voor circa 8 maanden en een thee-voorraad voor circa lVa jaar normaal gebruik opge slagen. Bovendien vindt aanvoer van beide artikelen onafgebroken in voldoende mate plaats. Van distributie van thee en kof fie van regeeringswege zal, onder deze omstandigheden, uit den aard der zaak geen sprake zijn. De melkprijs. De „goedheid" van de melkboe ren te Meppel heeft niet lang ge duurd. Werd onlangs de melkprijs niet verhoogd, uit vrees voor con currentie van buiten, thans ver neemt de „Asser Crt." dat er een overeenkomst is getroffen en de prys van de melk met ingang van heden van 16 tot 20 ets. per liter is verhoogd. Tegen de duurte. Het gemeentebestuur van Bur in erend heeft 600 paar Amerikaan sche schoenen besteld en 60 balen rijst. Met de winkeliers wordt on derhandeld ora deze artikelen te- behoorlijke winst te verkoo- pen. Indien geen overeenstemming verkregen wordt, zal de gemeente verkoopen. Aankoop van goederen uit het buitenland. In de memorie van antwoord be treffende de algemeene beschou wingen over de Staatsbegrooting over 1920 heeft de regeering aan de Tweede Kamer meegedeeld, dat de minister van landbouw niet zal aarzelen, tot aankoop op groote schaal van goederen uit het buiten land over te gaan, indien het in derdaad vaststaat, dat deze goede ren hierheen tegen belangrijk la- geren prijs zouden kunnen worden aangevoerd dan waarvoor zij thans te verkrijgen zijn. In verband hiermede wordt ge meld, dat elke aanbieding van zoo danige goederen, welke bij den mi nister van landbouw inkomt, door dezen nauwgezet wordt onderzocht. Van de goederen worden monsters jevraagd, die aan deskundigen ter >eoordeeling worden voorgelegd, waarbij de goederen wat prijs en hoedanigheid aangaat, worden ver- ïeleken met hetgeen hier te lande e verkrijgen is. De minister heeft o.m. kort ge leden reeds een aanbieding gehad van Amerikaansche schoenen in verschillende maten; maar toen hij voornemens was, een bestelling daarvan te doen, werd hem mee gedeeld, dat de prijs ervan inmid dels zoodanig was gestegen, dat het verschil tusschen den nieuwen prijs en den prijs, welke voor soortgelijke schoenen hier te lan de wordt gevraagd, aanvoer daar van op groote schaal uit het bui tenland van regeeringswege niet langer wettigde. Rlddersoldljen. Op vragen van den heer Bomans betreffende verhooging van de z.g. riddersoldijen, antwoordde de fung. Minister van Koloniën: De in de Wet op de Militaire Willemsorde aangegeven bedragen van de riddersoldij behoeven her ziening, welke tot stand zal kun nen komen bij de ook uit anderen hoofde benoodigde herziening van die wet, waartoe blijkens bericht van den Minister van Oorlog bin nen niet langen tijd oen wetsont werp de Kamer zal bereiken. De verwarming ln de treinen. Naar aanleiding van de vele hij haar ingekomen klachten, heeft de spoorwegdirectie thans aan haar personeel order gegeven, voor een meer behoorlijke en doeltreffende verwarming der treinen zorg te dragen. Zoo moeten voortaan direct bij het vertrek der treinen de rij tuigen reeds verwarmd zijn; dit omdat het maar al te vaak voor kwam, dat de reizigers eerst een tijd in de kou zaten, alvorens de warmte in de coupé's kon door dringen. Door als vroeger vóór het vertrek der treinen van het begin- station, de stoomverwarming in werking te stellen, zal dit onge rief worden ondervangen. Een nieuwe vinding. Naar het persbureau Vaz Dias meedeelt, heeft de heer Anton Reitsma, machinefabrikant te Ier- seke, een nieuw soort motor ge construeerd. Deze motor is geschikt tot het verbruik van alle soorten gas. Als benzinemotor zal het verbruik slechts 1/10 L. per P,K. uur bedra gen. Als zuiggasmotor slechts 1/10 L. anthraciet per P.K. uur. Een machine van 1000 P.K. zal dus slechts 1 HX. anthraciet per uur verbruiken. Een machine van 1.50 M. hoog en 2 M. lang heeft een vermogen van ongeveer 3000 P.K. en weegt geconstrueerd voor vlieg machines hoogstens 500 K.G., de besparing aan brandstoffen zal on geveer 80 bedragen en alzoo het verbruik op 1/5 worden terug gebracht van datgene wat thans bestaand# motoren verbruikon. Het Ingszondsn miimaflnHmiiMiiiiMii: III1III1II!1IIIII!IIIII!(|!|II!II1!||||I1IIII11IIIIIIIIII1J||I1II1III!III1JIII!,^ geheel is de vrucht van een zeer hoog opgevoerd technisch vernuft. GEMENGD NIEUWS. De sleepboot „Thames" gezonken. De Nederlandsche sleepboot „Thames" iri bij het verlaten van de haven van Montevideo geken terd, vol water geloopen en gezon ken. De bemanning is geland. De „Thames" ligt dwars in bet vaar water. Arnhem In donker. Door een storing in den electri- schen kabel, welke in den Rijn ligt, is Woensdagavond na half tien een groot deel van noordwest Arnhem in duister gehuld. Ook het station en het emplacement was sedert dat uur en verder den geheeleo nacht in donker, de seinlichten gingen uit en de treinen moesten met de grootste omzichtigheid binnen rijden. Er is thans naar het station een reservekabel gelegd. De reizigers werden bij lantaarnlicht langs de tunnels en de perrons geleld. Brandstichting? Woensdagavond ontdekte de stationschef te Heerde brand ln een der pas gebouwde goederen loodsen der H. S. M. Het vuur had reeds een grooten omvang aange nomen. Met veel moeite konden de goederen, die daar voor de waar de van duizenden guldens waren opgeslagen, worden gered. Men denkt aan kwaadwilligheid. Een gemeentelijke strop. Ruim een half jaar geleden heeft de gemeente Maastricht, tegen het advies van het Levensmiddelenbe- driji', een groote partij van 100.000 K.G. Amerikaansch spek gekocht. Die partij was veel te groot voor de behoefte. Toen er vraag naar was werd het spek niet verkocht, doch later kon men het met de rootste moeite voor den prijs van 2.30 de kilo niet meer kwijtraken. Het spek is er in de heete zomer maanden niet beter op geworden. Thans heeft men zich genoodzaakt gezien het overgebleven deel der party, nog byna de helft, aan een worstfabrikant in Limburg te ver koopen tegen ƒ1 per KG. Valsche munters. Donderdag hebben voor de vier de Kamer der Rechtbank te Am sterdam terecht gestaan de boek drukker J. en de letterzetter B., beschuldigd van valsche munterij. In den voorzomer van dit jaar wer den b|jna geUjktydig te Amster dam een en te Streefkerk twee per sonen aangehouden, die betrapt waren op het uitgeven van valsche rijksdaalders. De mannen, te Streefkerk aangehouden, waren J. en B., die ln het bezit werden aan getroffen van een groot aantal na- jemaakte rijksdaalders. Beiden egden een volledige bekentenis af, waaruit biykt, dat zy in samen werking met de V. gehandeld had. den. Deze maakte valsche munt in woning van J. in de Celebes- straat; de beklaagden waren hem by het afwerken behulpzaam. Het O. M. eischte tegen elk drie jaar gevangenisstraf met aftrek van den tyd in voorloopige hech tenis doorgebracht, waarbij de ambtenaar rekening hielU met het gunstig verleden van de be klaagden. Tegen de V., de vervaardiger der valsche munten, werd 12 jaar ge vangenisstraf geëischt. lade, amandelen, bonbons enz. tweemaal zoo klein of tweemaal zoo slecht, en de automaat kan le veren voor den ouden prys. Maar zoo kan men met alles niet doen. Een postzegel-automaat, die zegels van vyf cent levert, is er niet op berekend dat het 5-centa- tarief voor binnenlandBche brie ven met 60 verhoogd wordt, en biyft 6-cent8-postzegels geven, loms worden automaten door gelijke factoren volslagen on bruikbaar. Slachtoffer van de al gemeene waarde-verplaatsing is Bijvoorbeeld het éénmaal wyd en vermaarde Novum-restaurant in de Kalverstraat te Amsterdam geworden. Toen die zaak jaren ge leden opende, had iedereen er den mond vol van. Dat was een won der! Iedereen bediende er zich zelf, alle spyzen en dranken kreeg je automatisch, en alles kostte een dubbeltje. Alleen voor extra-din gen had je den kellner noodig, ove rigens kon je 't alleen af, en fooien kon je de automaat niet geven. Dat ging prachtig, zoolang het mogeiyk bleef voor een dubbeltje een kop koffie, een glas wyn, een broodje met vleesch te leveren. Maar toen de oorlog uitbrak, was het gauw met de heeriykheid ge daan. De automaten, op het dubbeltjes- tarief ingesteld, moesten al spoe dig buiten werking gesteld wor den, want 't was natuuriyk onmo gelijk voor een dubbeltje te leve ren wat Inkoop een kwartje kostte. „Auto-Novum" verloor zyn by- zonder karakter, werd een gewoon restaurant mek gewone kellners. die fewsae prijzen berekenden, ♦e lange reeks automaten, het mo gen er twintig, het mogen er meer ;eweest ayn, stond te wachten op jen terugkeer van de oude prij zen, de oude tosstanden. laar die komen nóóit meer te rug, en het automaten-stelsel had zyn roem overleefd. Toen dat vast stond, besloot men de zaak tjjde- ïyk te Muiten, de automaten, plaatsinnemers en sta-ln-den-wegs geworden en anders niet, worden weggebroken en nu wordt „No vum een gewóón restaurant. Van het automatisch wonder, waarnaar eenmaal boeren, burgers en buitenlui kwamen kijken, is niets meer aver. Automaten-wee. Mechanismen, hoe vernuftig ook uitgedacht, kunnen ons dikwijls in een moeiiyk parket brengen. Ik denk nog niet aan de meer tragi sche gevallen: de defect rakende propeller een paar duizend meter in de lucht byvoorbeeld, de auto mobiel-motor die 't vertikt op een eenzamen landweg in 't holst van den nacht, een weigerende Wee- tinghouse-rem van een sneltrein volle vaart Dergeiyke nukken, die ook de secuurst-geconstrueerde machine rieën hebben, zyn in hun gevol gen meer ernstig dan een ander nadeel, dat sommigen mechanis men aankleeft. Ik heb het oog op de automaten. Nuttige dingen, practisch in 't ge bruik, overal neer. te zetten. méér: er niet op gemaakt om re kening te houden met den koers van den dag, met de waarde-wis- seling waaraan de voorwerpen, die in het yzeren omhulsel geborgen waren, onderhevig zyn. Met de bekende chocolade-auto maten kan men de zaak nog schip peren. De „inworp" bedroeg ge- wooniyk een dubbeltje, en daar had men dan in den goeden ouden tyd een behooriyk stuk chocolade voor, of een doosje gebrande amandelen, of bonbons, enz. Nu maakt men de portie choee- Hiermede vervullen wy den treurifen plicht, U kennis te feven, dat wij baden telegrafisch bericht uit Indlé ontvingen van het overl|den van onzen geliefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, den Heer J. V. BOVENKERK, Officier mm fkeuwidheid le kl. Hr de K. N. M. Amsterdam 1 ilö L BOVENKERK - 119 rM Kobds. 111$ H. I. PIK- >1 13| I Bovrnkbbk. vil I I 'j. j. PIK. Meester Cornelis: J. BOVENKERK. J.l.H. BOVENKERK- VAX Bhosichem. Amsterdam K. BOVENKERK. I. M. BOVENKERK- VAX WAatBXDONX. BOVENKERK. 0. BOVENKERK. A.W. BOVENKERK- Monsees Amsterdam, 4 November 1919. Lomanstraat 94. ANTOINETTE VAN DIJK KOMT •p W0ENSDA8 12 NOVEMBER in „TiVOLl". I. MIDDELEEUWSCHE 0EESTELIJKE LIEDEREN. (CAUSERIE II. BBEDERO-UEOEREN, MET LICHT 1EEL0EN BETREKKIN8 HEBBEND OP- HET MUZIEKLEVEN. III. VLAAMSCHE-, ZUIO-AFRlKAAN- 80HE EN HOLLANOfCHE LEVENSLIEDJES. (JAN HEMSINO AAN 0E PIANO Inlrée 30 cent. Tskstbsatjaa II eeat. Aanvang I our. Kaartverkoop als gewoon. 0R0ER0FFICIEREN-VEREEMI6IN8 21e RE8IMENT INFANTERIE „000R EEN0RACHT BLOEIEND" AANVANI I UUI PREGIES. InfcroUrtie'. nrkrt|(bwr bij dl leden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 5