ÜRKÜOPT BE BESTE TABAK. mantels en costuums i i „Oude Boll" VERSTEGEN in de Spoorstraat Rheumatiek, De Consumentenvereeniging C0RN. K00RN, Spoorgracht 34. Anga-siroop-^ Gedurende de NOVEMBERMAAND speciale aanbieding van NIEUWENDIJK 154-156-158, AMSTERDAM. 0PEHMIEVEHHPIH6 Jf ti Kisgras gn. Hildir. v Dopdirdiisn 21 Nevaibtr tfilS 4 DBCimber daarainvilgnii een Huismanswoning Gemeentelijke Houtverkoop. iwmm. goedkoopste adres voor MEUBELEN is KEIZERSTRAAT 110. ~W* W. KUIPER, Texateur. ALS GIJ a- In één nacht i genezen K. ACKEMA, R. BAKKER Dz., Battem's Thee, de i.fnsie, ÊALSÉll Een heerlijk wrijf middel Kloosterbalsem TARWEBLOEM „kristal" Wij koopan bö: D. Bakker, Keizerstr. 68. In korten tijd Belangrijk Bericht. ?i U. UNNEWUSER HU 'Japonnen UIMlWiC 148-149 ZIIIDiTIIIAT 8? Wij gevan U bierbij aan ovarzicht van onzen graotan voorraad en varzoakan U dringand alvorens te koopan éérst onza magazijnen te bezoeken. 3000 MANTELS in zwar. fantasie ateff.n. nieuwe modellen venaf 6.S0 7.50 9.50 ll.eo tol to.éo 1BOO MANTELS in effen wollen «toffen met ©n zonder pluche 14.50 10.50 24.60 27.s0 tot 39.00 PLUCHE MANTELS aften on geplet, aatrechan, voloura du nord en popi 36.00 41.00 45.50 57.00 lot 95.00 LAKEN MANTELS in zwart en moderne kleuren m*t en zonder stlkkerlj' 21.50 27.50 34.00 39.00 iot 57.60 MANTELKOSTUUMS in da nleuw.to modollen fantaslo en .Wen sloHen 14.é015.50 24.50 29.<2? tot 45.00 MANTELKOSTUUMS in prima kamgeren en gabardine op iljdo 37.00 45.00 49.00 57.S0 ,ot 95.00 SOOO KINDERMANTELS in «He moderne tinten en nieuwe modellen 1.00 3.75 5.75 G.oo 2.7.oo KINDERMANTELS prima LAKEN in rood, groen, lila, bruin 14.50 19.60 24.50 29 00 tot 37.50 In 1.00 2.75 3.75 4.00 .tot 5,0$ DAM ES JAPONNEN in flanpl, cheviot en popeline, alle moderne kleuren 7.95 0.50 H.50 19.S0 39.00 KINDERJURKEN in flanel,itof en fliiweel.reergmotesoitenring nn praohtlga mndnllnn 2.75 4.95 7.50 12.00 to, 19.50 KOSTUUMROKKEN In moderns facons meten zonder tresinmsrln*, fantasie en fluweel 3.95 5.95 7.95 0.50 11.50 14.80 t0, 27.50 D.VAN H ASSELT EN CO. Nedarl. Vereniging tot Afschaffing van Alooholhoudende Dranken, Afd. Helder. op DINSDAG II NOVEMBER 1919, 's avonds j uur |n „CASINO". spr.ek.tor: Mevr. A. TJADEN-v. d. VLIES (ENKA). Onderwerp: „Het geweer, bi] den voet?" M.d.w.rking: Dubbel Qemenjcl Kwartet „Animato", Directeurd. H..r RUSTING. Entréa 10 cent. Zaalopening 7 u. 30 m. ELECTRtCITEITSCURSUt- Deze wordt voortaan am de 14 dagen gehouden. Zaterdag 16 NavaaBbat.Yim 4-8 uur en 7-8$ uur in fr „De Pool", Kanaalweg, Laai 8. VAN OEN BROM, Leeraar BJectrotechniek. LESSEN gevraagd HandaUoorrupondintia. B Nr. 214, Bureau van dt m Vit m.t ZATERDAG 15 NOVEMBER iel er nog gelegen talt <4. on ••••rag» nor Etkan-brindhout t. nnztn kutoro in In «I dlnn detum word» gaan konaio mier uitgegane*. Ildtr die dei neg breed/lont weetehl Ie betrekken, neme Uervee geede eelt. Mevrouw vak ALPH1N DE VJtn?- Bsiu, Dijkatrxat 48, vraagt wégen» huwaiyk der tegenwoordig» zöo dig mogelijk aan« netts Dlenatl voor dag en nacht of voor dén" •oad loon on wasch vrU. Gevraagd «en Jongsn, boven jaar, voor loop- en bakkorgkrerk. Adres: VAN HEES, Kanaalweg. Terstond gevraagd Jongsn, niet 1 bij: P. J. SM! Koegras 184, 2 Korpja. K. N. W. bileerde Zlt-Slaapkamer, centrum! 'der stad. Brieven onder No. 212, Bureau van dit blad. Te koop oen zware raodkapsran Doofpot, oan araailli Kaahalplaatja, Ka chelpijp ao aan gaalkoparan Carbld-Hola- lamp. Te bevragen: Wagenstraat 28. Te koop san beeteJCet, 4J jwtr, leur f: 0. PURM^ÏL Julianaai Bak wegen, Tulgen, 8 X Zoo goed als nieuw Melkkarretjs, Te koop twee Woonhuize^. Te bevragen: Breewaterstraat 24. Natarls C. L. VAN DEN BERSH te Schagan, zal op Il6l bl( i*z*t k| tinlag, telkens des middags 12 uur, in bet Noord Hollandiah Koffiehui* Weduwe en Ervan van nu wtjlen ongesteld zjjty neem dan 's morgens, 'amidda^L-an tles avonds een weinig van de yan ouds beroemde, genees- ta Schagan, verzoeke van Mejuffrouw de den Heer J. SMIT publiek verkoepen: mat veestalling, twee boeten, twee watermolens, verdere aanhoorigheden en diverse perceelen 'uitmuntend Wii- ea Bonw.lyi aan de Langs Vliet te Koegras, gemeente Helder, kadastraal bekend gemeente Helder in SectieC, num mers 2818, 2820, 6825, 6326, 6827, 6828, 6829 en 6S80, te zamen groot 85 42.60 H.A., te veilen In divers#^ pereeelen en in massa's. Aanvaardingde gebouwe* met hunne erven op 1 Mei 1920 en de, landerijen'op 25 December 1919. Lasten vanaf 1 Januari 1Ö2Ó, Nadere inlichtingen ten kantj van genoemden notaris^ alwa$rJtt] notitiön mWljltf -asljn. Eerste Egmondscho Bon d s-Lu n o h room. Hotel Restaurant hgenovar de PRINS HENDRiX-STICHTINB. Ristarant i li carta den gaheelan dag. Prima conaamptie. Billijks prijzen. GARAGE. Ruime stalling van Rijwielen. Zorgvuldig» bewaring voor Rijwielon. Aanbevelend, G. S. GROENE WOUD, Eomond .aan Zf=e. Namens da Brandatoffan-Gommlaaii, P. OE GEUS. familie te Den Helder bestaat gelegenheid «en aldaar kind els betelend logé op te namsr, !4#ï,overeen, t.e. komen, er jBTo. 213, Bureau van dit blad. Te huur gevraapd •en ruim WINKELHUIS 't osntrum der stad- Brievenonder No. 206, Bureau van. dit blad. Niauwe an 2de-hands Meubelen. Inkoop van Meubilaire- en Inboedelgoederen. :ut#u 2 iidde«*. i d« vw chtig. krachtij War,telboer's Krulden, ol één «wee Wort.lboer's Pillen en gij zljt spoedig weer genezen. Betera en goedkoopere huismidde len bestaan er niet. Duiienden hebben er reeds baat __ior. gevonden en zij zullen ook U helpen. De Wortelboer's Kruiden en Wortelboer's Pillen verdrijven gal, altjm, koortsigheid, maag- en hoofd pijn, wekken de eetlust op, bevorde ren de spljaverteering, regelen den stoelgang, zuiveren het' bloed, maag en ingewanden en*. - Wortelboer's Kruiden 60 cent per pakje, WortelboaraPillen 60 eent per ie doozen f 1.70. Overal ver- r of direct van JACOBA WORTELBOEB, te Oude m Zending geschiedt franco na ontvangst van bet bedtag. Therme-tabletten uw verkoudheid, heeschheid en keelpijn. Zij zuiveren de mond holte, lossen het slijm op en genezen uw hoest. In doozen van 50 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Tanë-Teehniker - ZAANDAM, houdt voortaan spratkuur ts Haldcr vier (iHiiMfcn, Uiteen w liaiwifk. WOENSDAGS, van 9 4 uur. Voor oporotlovo behandeling, welks door Tandarts wordt uitgavoard, van 11 4 uur. Adras:Mej.Wad.BUIJKES STATIONSTRAAT II - HELDER, g *en SPOORSTRAAT of STATIONSWEG Spit, Ischias, Spier verrekkingen, Ver stuikingen, is te genezen door de beroemde Vlssar's Rhaumatiakolia. Probeer dit éénmaal, gij rheuma- tieklljders, en U kunt de heilzame werking van deze olie ondervinden. Prijs f 1.45. ferkrijgbaac te. Den Helder Hj: G. M. GELUSTSENC. BUIS, Drogist, Spoorgracht. Verder bij alle Drogisten, ffabr. P. VISSER, E. Irfao*. Vtan (Or.) KOFFIE, Ijl ui nul, 100,110,125 tl. «ir pul IIUIIIIBIIÏEI EO, 100 tl. «II «lil (ROEDE ERWTEN II. 20, 20 VALE ERWTEN 22, 20 6RABWE ERWTEN 44 «IEEE BOOHEH 40 BRUINE BOOHEH 20 ROOiriEESCH nul 20 tl. pn «bi. Aanbevelend, KEIZERSTRAAT 56. Als schoolgaande kinderen last krijgen van jeuk op het hoofd, dan hebben zij LAX nopdig, dat het hoofd van onrein zuivert, neten, roos en stof verwijdert en het haar een mooie glans geeft. Prijs f 0.25 per doos, vol doende voor Va liter hygië nische hoofdwassching. Bü alle drogisten. L. I. Akker, Rotterdam. W. VERHAGEN, Aanspreker, Middenstraat 33, en P. B0MH0FF, Langestraat 76. bevalen zich beleefd «ae. P.S. De bediening heeft plaats in Unifora-Costuum. Zeer fijne Oude Genever in kruiken. Alom govraagd an overal verkrijgbaar. Waar niet varkrljgbaar, wande man zloh tot dan Agent voor Noorde lijk Noord-Holland: J. A. ZUURBIER, Koningsweg B 40, Aikmeor, of tot H lijk Noord-Holland: J. A. zuuKUitK, Koningsweg u au, ainmaar, oi ioi - de DiatillataufsBOLL 4 OUNLOP'a Diitllleerdarlj, AelbroehUkade 148, Rottardam. z«u niet noodlg zijn, als leder kocht bij De beete K'tFFIE 95 cent per pond. 29 eent per ons, ook per half ons verkrijgbaar. bi] spit, róeumellek, sinm- he'd en stijven nik Is de De Kloosterbalsem Ican uw spieren, weder-lenig maken en tot diep in de huid zijn weldadige, verzachtende werking voortzotten, waardoor de pijnen en onge makken verdwijnen kunnen en de natuurlijke werking van de huid wordt bevorderd. 1 De Kloosterbalsem wordt niet minder geprezen bij wonden, brandblaren, uitslag, zweren, aambeien; winterhanden en -voeten, springende lippen, kloven, etc. Prijs per pot van 20 gram 60 cent; van 50 gram f 1.—van 100 gram f 1.50; van 250 gram f3.-. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met onze handteekening: L. I. Akker, Rotterdam. KOOPIWANS' voor het bakken vantulband, krenten- of rozijnenbrood, voor flenejeB sausen enz. GEEFT UITMUNTENDE RE HULT ATEN. Deze bloem, gefabHoeord van da fijnate Inlandaoh» tarwa, U verkrijgbaar in pakken, waarep fabrieksmerk, van J/i« 1 en 21/, K.Q. Fa. Q. JOH. v. d. LEE, Haldar, N V. Qrosa. v/h. A.KLIK, H tlder Ea gros bij onzan Eaa oud adres an altijd gaadkoap. Bravaaraa grit la. worden likdeorns, steenpuisten, negenoogen, bloedvinnen, wrat ten, zweren, brand- en andere wonden, fijt, baard-, ring- en dauwworm, genezen door de Oprechte Winaumer Zalf. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoegrooter bus hoe voordeeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar by Apoth. en Drogisten. Ben.-Agsnt: i. C. OE VRIES, Wln- sum (Br.) Te Helder bij G. M. Gblijstox, Spoorstraat 29; J. Eblman, Dijk- straat 20Fa. E. C. Bus, Koningsplein; C. Wistkrbaan, Sluisdijkstraat; C. Buis, Spoor gracht 23H. W. Ziqil, Kanaal- weg 68; M. na Riddbb-Mbijih, Zuidstraat voor en gros A. tin ,Kloo8tsb, Keizerstraat 98. Ondareeteefceada èevMlt ziek beleefd aan oor alle voorkomend* MstSttWirkBn P. KWAST, Laan 14. HET TECHNISCH BUREAU „NOORD NEDERLAND" -i- -t. TE JOURE H- bbl AST ZICH USX HET MAKEN VAN PLANNEN EN BEBRO0TIN8EN VAN WATER- EN BURBENBQUWK41NDIBE WERKEN. HET TOE2IOHT OP 0E UITV0EBIN8 UIER WERKEN, ALSMEDE HET BEVEN VAM ADVIEZEN OP B0UWKUNDIB BEBIED. Diraotie L. J. HOPMAN. De besta Borstsiroop. Deze siroop zuivert de longen van slijmen, welke zich in de diepere luchtwegen hebben vast gezet, werkt zeer verzachtend, hoeatstillend, slijmoplossend en ^bespoedigt de genezing. Per flacon f 1.50. Bij Apoth. en Drogiaten. De Firma J F. VAN WEES va* Affltfardam zal deor zij* suaoas da UITVERKOOP va* Bont- Hlanj- Kragan aa Kinder bontjes nag aaaiga* tijd blijven vaortzattaa. Raima vaorread. Broo'a ksuza. Billijke prijzan. Os vgrkssp hseft plaats bij W. tl. WINTER. Karkpraebt 68. HET LEER HOUDT ZICH MAAR BEST MET EN DE GLANS IS PRACHTIG Verpleegsters -Japonnen in alle maten voorradig. UIT OEN OMTREK. Anna Paulowna. Dinsdagavond 4 November verga derde de vereeniging „Nut en Genoe gen" in 't lokaal van den heer C. Slik ker. De voorzitter, de heer C. Kaan, opent met een welkom de vergade ring; de secretaris, de heer Jansen, leest de notulen die onveranderd worden goedgekeurd. Aan de orde is verkiezing van 2 bestuursleden, we gens periodiek# aftreding van de hoe ren C. Kaan en C. Stellingwerf. De laatste wenscbt niet weder in aan merking te komen. Gekozen werden de heeren C. Kaan en A. Kos, die beide zich de keuze laten welgevallen. Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester blijkt, dat er een nadeelig saldo i3 van f5.02. Na controle blijkt alles volkomen in orde te< zijn, waarna de rekening wordt goedgekeurd. Na bespreking wordt besloten op 2» November &.b[ eene vergadering met dames te hou den en hiervoor-uit'te noodigen de heer A. M. Vrucht te Haarlem. De rondvraag leverde niets op, waarna sluiting ivdgde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 6