HELDERSCHECOURANT I PLANTA I S. PLANTENBOTER No. 6166 DINSBAfl 11 NOVEMBER 1816 47# JAAKHANQ Radaotour-Ultpo vr i C. DB B<KiR Jr., Helder. Oplaag 7QOO ax. Abannamantaprlja i In ém »fd f 1.20, par post f 1.40, BaRsnland f g.40. Loass sx. 8 at. - ir ragel 20 ot. Vooruitbetaling „Held. Courant". Dm vijftienden Hevember zei len ene de lezere de kwlteetlee worden eeniebeden voor bet loopbode, dut ede kwerltel. Hoorteen zullen de ebonnemente- Ielden den bil veorullbelnllee werden inTnd, zoedel hsgln Jnnuerl tezo ever hol oerete kwerleel vnn 1920 zei werden beschikt. Deze meelregel, die trouwene deer el Ie bieden reedt werdl toegepast, Ie genomen, omdet zooveten de veldeeelng der kwltentle lel ver In hel volgende kwerleel uitstelden. WIJ deen een driegend beroep op onze lozere om mede te belpen een de lelsltndkomlng ven dezen meelregel, die onze edmlnlstretle belangrijk vereenvoudigen zet. BIJ nlel beltllng der kwltentle zou men zlob blootstellen een Inhouding vee het bied, zoedet wij beleefd verzeekee om de kwitanties bij eerste eanbledlng te willen voldoen. Aon de lezers bulten de ge meente deen wij het vereeek de abonnementsgelden vóór 15 November por postwissel te wlllee toe zenden. Me dien datum werdt daarover per pestkwltaeile met 10 oente verheeglng beschikt. BUITENLAND. ellende in bet steeukolengebied. Basly, de burgemeester van Lens, heeft tot Clemenceau een aangrijpen den brief gericht, dien de „Matin" pu bliceert, w aarin gewezen wordt op de ellende in het noorden. Basly schildert hot verschrikkelijke lot der bewoners van Lens, voor wie in weerwil van de; gedane beloften nog niets gedaan is. De oorzaak van dit alles is de crisis in het vervoer. Onder de voorbeelden door Basly gegeven is ook het vol gende: „de Nederlandeelio regeering j bud bcslotoii tc Lono 300 ooer corufoi- tabelo voorloopige woningen te bou wen, die gratis aan de stad zouden wor den afgestaan om er familie's in te huisvesten, die thans in kelders wonen. De Hollandsche missie, te Lens aange komen, was terstond bogonnen met het gereed maken van het terrein naar het ontworpen plan. Voor den bouw was hot noodigc gedaan, opdat de huizen voor den winter klaar zouden zijn. Thans deelt de chef van de missie mij mede, dat het hem tot zijn grooten spijt oumogolijk is aan de stad Lens ook maar één huis te leveren, tengevolge van de onmogelijkheid de noodige ma terialen getransporteerd te krijgen." Basly haalt andere voorbeelden aan en vestigt vooral do aandacht op de onmo gelijkheid om to beginnen met het leeg pompen van de door den vijand ver woeste mijnen, omdat daarvoor het noodige materiaal ontbreekt. Basly smeekt Clemenceau om krachtig© en onmiddellijke interventie om da crisis op te lossen, die doodelijk zou worden voor de heele streek. Incidenten. Het „légion populaire" is reeds in actie. In Montmartre hebben socialisten een zaal bestormd, waar Charles Ber- nard, Hubert en Faby hun kiezers toe spraken. Onder do kreten „Un Sadoul,1 leve de sovjets, moordenaars", dwongen de indringers de aanwezigen te ver trekken. Een verkiezingsvergadering van de „Action francaiso" werd op de zelfde wijze verstoord, evenals een bij eenkomst van de Union republicaine, waar Mauriee Barrès en Erlich het woord voerden. De 6prekere werden tot, op straat vervolgd; de aftredende afge vaardigde Galli, die „leve Frankrijk" riep, word mishandeld. Het verkiczingscomité van de U- R. heeft thans een mauifest aan do huizen aangeplakt, waarin verklaard wordt, dat eën bende bolsjewisten met geweld Erlich, die wilde medcdeelen, wat hij tijdens zijn verblijf in Rusland had ge zien, belet hebben te spreken, onder de kreten: Levo Lenin, leve Sadoul, weg met. Frankrijk. Dergelijke tooneelen violen in banlieu. Het „Journal des Débats" is van deel, dat deze houding van de extremen het noodig zal makon de stembureaus op 16 Nov. krachtig te doen bewaken. DUITSCHLAND. I>» uitlevering van 140.000 Duitsche melkkoeien. Van Duitsche zijde wordt aan het „Hbl." gemeld: Nu nieu in Engeland, gezien het me morandum van lord Robert Cecil en het op het oogenblik in Londen plaats hebbende internationale congres tegen den honger, meer en moer begint in te zien, dat hulpverleening aan de cen traio mogendheden ten aanzien van de voedselvoorziening dringend noodzake lijk is en dat het zeor geradon is, den boog niot al to strak to spannen, m.a.i de uitvoering van de bepaling nopens uitlevering van 1-10.000 Duitsche melk koeien, voorloopig op te schorten, acht een gedeelto van de pers in de Entente- landen zich geroepen, een krachtige actie tegen iedere tegemoetkoming te genover Duitschland te beginnen. Dezer dagen heeft ook een gedeelte van de Belgische pers zich bij deze actie aan gesloten. Het voornaamste argument is, dat Duitschland voldoende vee heeft,. de betreffende bepaling van het vredes verdrag to kunnen nakomen. Zoowel de ellendige 6tand van de Duitsche vet en vleeschvoorzieuiug, als de ontstel lend* cijfers der kindersterfte volg* rin gebrek om w*zwa echter op, dat deze bewering geen steek houdt. En bovendien, al ware de Duitsche veestapel inderdaad zoo groot als in het Belgische artikel wordt ver ondersteld, de qualiteit van do over- groote meerderheid van het Duitsche vee is van dien aard, dat het zeer de vraag zal zijn, of de Fransclien en Bel gen dezo vermagerde Duitsche melk koeien zullen willen accepteeren. De gemiddelde melkproductie is bovendien per koe van circa 25 liter op slechts iets meer dan 10 L. per dag gezonken! Zelfs bij deze geringe productie zou de uitlevering dor 140.000 melkkoeien voor Duitschland bet verlies van 1 h Vis- millioen liter molk per dag betee- kenen. Wat dit zeggen wil, wordt dui delijk, als men zich herinnert, wat pro fessor Starling in zijn officieelc, aan do Engelsche regeering uitgebracht rapport omtrent de voedselvoorziening van Duitschland zegt: „Iedere liter melk. die verloren gaat, heeft den dood van een zuigeling tengevolge!" Dat er ook in België meer melk noo dig is, zal niemand willen ontkennen. Maar moet het tekort nu juist worden aangevuld uit hot nog véél grootere tekort van Duitschland? Waarom kan men zich niet vereenigen met de oplos sing, die in hot momorandum van Lord Robert Cecil aan de hand wordt gedaan, namelijk, dat België en Frankrijk 1-10 duizend melkkoeien van elders impor teeren en dat Duitschland dit veo en de transportkosten betaalt. In hot be doelde memorandum wordt er trouwens gewezen, dat Frankrijk op 't oogen blik reeds 60.000 melkkoeien uit Ame rika invoert, zoodat geen practische bezwaren deze oplossing in den weg staan. Beide partijen zouden ermee ge baat zijn Ziekte van het beenderengestel. Over oen eigenaardige ziekte van de beenderen, tengevolge van dc onvol doende voeding, dienden de regeerings- presidenten een rapport in, waaruit blijkt, dat sedert den herfst van 1917 orandei'ingen en ziekte in liet been- derengestel optreden, dio lijken op de rachitis (beenderenverweeking) bij volwassenen en die een vorm aannemen tot nu in Pruisen onbekend. Verkrom ming van de beenderen, tot nu een zeld zaam verschijnsel, worden thans vaak geconstateerd. Becndorbreukcn zonder oorzaak behooren niet tot de zeldzaam heden. Ook treedt deze ziekte op bij menschen van een leeftijd, bij wie vroe ger iets dergelijks niet is voorgekomen. Tot het najaar van 1918 schijnt deze ziekte slechts bij uitzondering en onder bepaalde omstandigheden opgetreden te zijn. Sedert dien tijd werd in min of meer grooteren omvang deze ziekte ge constateerd in alle regeeringsdistric- ten, Berlijn inbegrepen. Gebleken is uit een onderzoek, dat de ziekte het onmiddellijke gevolg is van de hongerblokkade, van te weinig eten en eten van slechte hoedanigheid. De ziekte treedt, het voelvuldigst op bij kinderen tot 5 jaar, bij jongelieden van 14 tot 19 en bij vrouwen van 40 tot 60. De ziekte openbaart zich bij kinderen hierdoor, dat hun ledematen pijn doen bij het bewegen of aanpakken, pijnen, die vaak zoo erg zijn. dat de kinderen i>ot -uitooHroeuMen, w auiioer men ken alleen maar aanraakt. Kinderen van drie, vier, zelfs vijf jaar, die nog niet kunnen loopen, zijn ©r vele. Vaak ver- leeren kinderen van tweo tot zes jaar het loopen. Dikwijls kunnen zulke kin deren niet eens staan. Er worden gevallen genoemd in het rapport van een zoo erge verweeking der lange beenderen, dat men ze mot de hand kan buigon. Dergelijke goval- len zijn geen uitzonderingen. Het is natuurlijk dat beenderverkromming reeds geconstateerd in nofmalo tijden bij rachitis-kinderen, thans verschrik kelijke vormen aanneemt door de orga nische veranderingen van de substantie der beenderen. Deze ziekte wordt bij jongelieden „hongermjilaria" of „mar- melade-beenen" genoemd. Vaak wordt melding gemaakt van gevallen, dat jon- e© menachen plotseling op stiaat zon der ooi-zaak een been breken. Ernstige veranderingen aan de borstkas en den wervelkolom komen vaak voor. Een gemeenteraad uiteengejaagd. Te Neukoelln, eon voorstad van Ber lijn, is Vrijdagmiddag het gepeupel in •»n zitting van den gemeenteraad ge drongen en heeft de gemcenteraadsle- d*u uit de zaal geworpen. Dit werd go- l op wensch van de communisten, omdat er in den gemeenteraad beraad slaagd werd over de afschaffing van dc gemeentelijke arbeidersraden. TSJ ECH0-8L0W AKI JE. Do nood in bet Ertsgebergte. In het „Prkger Tageblatt" richt de •oc.-dem. afgev. Grossmann oen drin gend verzoek tot den minister-presi dent Tuser om hulp voor de bevolking van het Ertsgebergte, die bij massa's sterft wegens gebrek aan levensmidde len, schoenen, kleeren eu orundhout. Elke koude dag heeft vele duizenden sterfgevallen tengevolge. de militaire overheid niemand toe de plaats vaa de ramp te naderen. De toestand in Egypte. Do „Times"-correspondent publiceert een telegram van Saad Pasja Zaghlool, hoofd der Egyptische nationalistische deputatie te Parijs, waarin gezegd wordt, dat de „Times" het aantal noemt der dooden en gewonden, die als slacht offer vielen bij de jongste onlusten in Alexandrië, welke cijfers liooger zijn dan de officieele cijfers door do regee ring aan bet parlement verstrekt, maar nog beneden de werkelijkheid blijven. „La Bourse Egyptienne" geeft volgens Saad Pasja Zaghlool de juiste cijfers, ii.l. 30 dooden en 143 gewonden. In het telegram wordt vorder gezegd, dat de mannen, die als slachtoffers vielen en die de „Times" „extremisten" noemde, de geheele bevolking van de oevers van den Nijl vertegenwoordigen, daar de door de „Times" met den naam „on lusten" en „oproeren" betitelde gebeur tenissen feitelijk vreedzame manifes taties waren van natuurlijke, edele ge voelens. Het Egyptische volk is eens gezind in zijn eisch om onafhankelijk heid. De feiten spreken voor zichzelf en getuigen tegen de wreedheid der Britsche troepen, die met bloedvergie ten elke manifestatie, welker dool was hot Engelsche volk van de gevoelens der Egyptenarcn te overtuigen, onder drukken. In het Lagerhuis heeft Harmsworth op een desbetreffende vraag van Ilcn- dorson nog geantwoord, dat bij de on lusten in Alexandrië van 150 politie agenten, die dienst deden, 47 gewond werden en dat 50 militairen waren uit gerukt. Tevens bleek uit het antwoord, dat do vreedzame demonstraties, waarover de Saad Pasja Zaghloel spreekt, niet zoo onschuldig waren, daar Engelsche offieieren, die in een auto langs reden, met steenen werden geworpen. BINNENLAND. BELGIE. Ontploffing bij Namen. In den nacht van Zaterdag op Zon dag is do geheele streek van Namen opgeschrikt door een waro kanonnade. Na den wapenstilstand was een ge weldige hoeveelheid Duitsche granaten opgestapeld in een twintigtal barakken van 25 h 30 Meter lengte, welke bouwd zijn in hot Davebosch,, tusschen den spoorweg van Luxemburg en den Noorderspoorweg. Sinds eenigen tijd kwamen munitie- treinen in bet station van Dave aan. De locomotieven .werden in de barak ken ondergebracht tot zij gezonden werden naar de plaatsen, waar de mu nitie gelost werd. Buitendien waren er in Davo ontzag lijke hoeveelheden buskruit. Tusschen 11 uur en middernacht be speurde men een vlam in het Dave bosch. Men dacht, dat er brand was uitgebroken door kwaadwilligheid of onvoorzichtigheid van eenige kolen- dieven. Dit zal door een onderzoek wor den uitgemaakt. Een hevige ontploffing deed zich hooren, daarop gevolgd door een twee de en een derde. Daarna volgden de ontploffingen elkaar den geheelen nacht door, van minuut tot minuut, op. Het was één (of meer. dit wcot men nog niet) der depóts, dat in de lucht vloog. Zondagochtend duurden de ontplof fingen voort, doch met langer tusschen- poozen. Het bosch staat over vrij groote uit gestrektheid ia brand. Het is nog onmogelijk met eenige aauwk«urigh«id vast te stellen wat g»- Akfei j|. üst 't pog op bet govma- yte&t De melk. De boeren te Hattem hebben den Minister van Landbouw tele grafisch den eisch gesteld, den melkprijs, voor die gemeente be paald op 17 ct. afgehaald en 18 ct. thuisbezorgd, te brengen op 19 ct. voor alle gevallen. Bij weige ring wordt de levering stopgezet. Steenkool uit België. Volgens de Belgische bladen is de uitvoer van steenkool naai- Ne derland hervat. Het betreft hier echter, als wij goed zijn ingelicht, niet het tennitvoerleggen van de befaamde 10.0000 tons-transactie maar incidenteelen uitvoer van kleine partijtjes, tegen redelijke prijzen. Daartegenover staat dan van ïs'eaeriandscüe zijde de her vatting van den uitvoer van boter en kaas. Men schijnt nu langza merhand in België te gaan besef fen, dat Nederland zich niet laat overbluffen. Als deze overtuiging nog meer algemeen wordt, is er goede kans, dat er ook overeen stemming zal worden bereikt ten aanzien van het aanbod, maande lijks 10.000 tons te doen impor teeren. (HblJ De gort. De Coöperatie „de Volharding" te 's-G-ravenhage heeft zich met een telegram gewend tot den mi nister van Landbouw, waarin ver zocht wordt maatregelen te willen treffen dat de gort, waarvoor een maximumprijs van 40 cent per K.G. is vastgesteld, ook voor de coöperatie te koop is, aangezien het artikel thans door de leveran ciers wordt vastgehouden. De Weeldebelasting. „De Telegraaf" is in staat ge steld inzage te nemen van het voor-ontwerp der weeldebelasting, waaraan het blad enkele gegevens ontleent. Volgens de wet worden onder scheiden: „volstrekte weeldegoede- ren", „betrekkelijke weeldegoede- ren" en een derde soort, die met het keurige germanisme van „vol strekte nutsgoederen" wordt aan geduid. De belastingpercentages zijn nog niet vastgesteld, doch zullen voor A-goederen vermoedelijk 15 voor B-goederen van 1025 be- loopen. Aan het wetsontwerp is toege voegd een tabel C, die volstrekte weelde-artikelen opsomt, welke be lastbaar zijn met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1919, als auto's, pelsjassen e. d. Het land zal ingedeeld worden in districten, op grondslag van den levensstandaard, ongeacht geogra- fischen of anderen samenhang en er worden in ieder district ten hoogste tien klassen van onderne mingen ingesteld. De onderlinge verhouding tusschen districten en n wordt aangegeven door percentages. Voorts zal worden ingesteld een „Commissie van Uitvoering voor de weeldebelasting", bestaande uit vijf leden, die in zake de A-, B- en C-goederen enz. beslissingen kun nen nemen. De belasting komt ten laste van den kooper, terwijl de leverancier aansprakelijk blijft. Ze wordt vast gesteld naar den omzet der onder neming of onmiddellijk bij leve ring betaald met zegels, die op een afrekeningsnota worden vastge hecht. De verkoop er houdt een nota boek met stok en teekent op dien stok de ontvangen bedragen aan. Wordt de belasting over den omzet berekend, dan wordt door de voren bedoelde commissie van uitvoering beslist welk deel van den omzet als weelde-omzet is te beschouwen. Belastbaar zijn ook goederen en dl0ttsttn, geleverd in hotels, Ingezonden mededoeiing. gekleurd gebreid 1.90,2 60,3.50,4.60 ongeroerd trioot 2.60 geroerd trioot (wol) 4.- Oeklourd gloed 5.- 7.50 zwart on wit gloei3 - 6.— gloed wol geroerd 8.— Suèdo bont geroerd .12.- Nappa glacé boet garoerd 15.— HERMAN NYPELS. ciëteiten enz., op schepen, in spoortreinen enz. Vrijgesteld van de weeldebelas ting zijn leveringen aan musea, archieven en openbare eeredien sten, benevens oorspronkelijke kunstvoorwerpen en schilderstuk ken van nog in leven zijnde Neder- landsche kunstenaars, indien de kunstenaar voor de eerste zelf le vert of door middel van tentoon stelling, kunstinrichting enz. Weeldegoederen van buitenlands zijn belast voor wat zij hier gekost zouden kunnen hebben; indien bij den invoer de opgegeven waarde naar het oordeel van den ambte naar niet juist is, wordt over het verschil van de door dezen te be palen en de aangegeven waarde de dubbele belasting opgelegd. Er zijn niet minder dan elf arti kelen met strafbepalingen, waar onder van twee jaren, ingevoegd. Het geheele ontwerp, dat den in druk wekt technisch zeer onvol maakt te zijn, bevat vijf en vijftig artikelen, waaronder van dertig en veertig regels. Stijging kosten levensonderhond arbeidersgezinnen. Het Gemeentelijk Bureau vau Statistiek te Amsterdam heeft haar driemaandelijksch onderzoek naai de stijging van de kosten van het levensonderhoud voor arbeidersge zinnen wederom in September j.1. ingesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in bijlage I van het Statistisch Maandbericht over Sep tember 1919. Behalve de voornaamste resulta ten van voorafgaande onderzoekin gen geeft deze bijlage onder meer een overzicht van de gemiddelde wekelijksche uitgaven per volwas sen gezinslid voor verschillende le vensbehoeften, met daarnaast een berekening hoeveel datzelfde zou hebben gekost in 1911. Daaruit blijkt, dat in September gemiddeld voor elk lid der onder zochte gezinnen per week voor voe ding ƒ5.06, voor kleeding en schoei sel 1.20, voor huishuur, belas ting, brandstof en andere benoo- digdheden 3.377a in totaal 9.637* werd uitgegeven. Berekend volgens het prijsniveau voor 1911 zouden deze bedragen slechts zijn geweest respectievelijk 2.66, 0.417», 2.237» en 5.31. Voor de totale ge zinsuitgaven beteekent dit dus een stijging van 81.4 in aanmerking genomen derhalve de tegenwoor dige levenswijze, zooals die door enkele rantsoeneeringen en ver schillende onvermijdelijke ver schuivingen in het verbruik wordt beïnvloed. Daarnaast is berekend, hoeveel de stijging zou hebben bedragen, wanneer de levenswijze van vroe ger, zooals die in 1911 door de So ciaal Democratische Studieclub werd waargenomen, ookjf thans ware gevolgd. Een arbeidersgezin, dat thans op diezelfde wijze zou hebben ge leefd, zou nu 11.237» hebben moeten besteden voor wat het in 1911 voor 5.847» had kunnen krij gen. Wat dus voor de totale uit gaven een stijging zou beteekenen van 92.2 Vergelijkt men deze resultaten met die van voorafgaande enquê tes dan valt sinds Juni j.1. ten op zichte van het eerste cijfer een kleine stijging n.1. van 78.6 op 81.4, ten opzichte van het in de 2e plaats genoemde cijfer een kleine daling, n.1. van 93.9 op 92.2 waar nemen, een verschijnsel, dat zich eveneens ten opzichte van de uitgaven voor voeding alleen voor doet. Deze beide percentages ko men elkaar dus meer en meer na bij, wat wijst op een nadering van den tegenwoordigen levensstan daard naar den vroegeren, derhal ve op een verbetering van eerst- genoemden. Dat nochtans de berekening, ge baseerd op de levenswijze van thans tot cijfers kwam iets boven die van het Juni-onderzoek vindt zijn oorzaak in de volgende om standigheden. De toeneming van het stijgings percentage voor de voeding van 89.3 tot 90.2 is in hoofdzaak het ge volg van het eindigen der distri butie en opheffing der maximum prijzen van peulvruchten en aard appelen, in plaats waarvan thans andere en duurdere artikelen moesten worden gekocht. Wel daalden daartegenover de stij gingspercentages van verschillen de andere voedingsmiddelen, o.a. groente, fruit en vleesch, doch mede als gevolg van enkele ver schuivingen in het verbruik werd de verhooging voor de andere ar tikelen daardoor niet geheel ge compenseerd. Ten opzichte van het verbruik valt n.1. te wijzen op enkele veranderingen, welke zeker niet Ongunstig mogen worden ge noemd. Naast een verminderd ver bruik van aardappelen en grut terswaren, waarvoor n.1. in Sep tember per gezinslid per week res- pMtirvslIjk «n Th tegen over 87 en 14.6 cent in Juni ji. werd besteed, kwam een grootere aankoop van groenten, fruit, vleesch en vetten, n.1. voor respec tievelijk 23.137», 22.5 en 887» ct. in September tegenover 12.3, 18 en 33.5 cent tijdens het vorige onder zoek. Terwijl in Maart en Juni j.1. res pectievelijk 54.8 en 52.9 der totale uitgaven aan voeding werd besteed, bedroeg dit cijfer thans 62.5. Wat betreft de overige gezins uitgaven kan worden gewezen op een verhoogd stijgingscijfer voor de posten gas, huishoudelijke arti kelen en diversen. Was deze toe neming bij het gas een gevolg van de verhooging van het tarief, bij de huishoudelijke artikelen moet zij worden toegeschreven aan de ruimere aanschaffing van meer in prijs gestegen soorten. De gemiddelde uitgaven voor kleeding en schoeisel verschilden weinig met die van het vooraf gaande onderzoek, n.1. 1.25 per gezinslid per week in Juni tegen 1.20 thans, of respectievelijk 14.1 en 12.5 van de totale uitgaven, tegenover 12.8 in 1911. Resumeerende kan men dus constateeren, dat voor zoover be treft de stijging van de kosten van liet levensonderhoud, de maand September geen noemenswaardige verandering bracht, maar dat ten opzichte van het algemeene levens peil enkele verbeteringen vielen waar te nemen. Overheidspersoneel. Het Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Over heidspersoneel, gevormd door den Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrijven, den Cen tral en Nederlandschen Ambte- -naarsbond, den Algemeenen Ne derlandschen Rijkswerkliedenbond en den Algemeenen Bond van Po litiepersoneel in Nederland, hield Zaterdag een algemeene hoofdbe- sturenvergadering te Amsterdam. Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan de algemeene grond slagen, waarop het loonstelsel van het overheidspersoneel dient te zijn gebaseerd. Voorts werd met ontstemming kennis genomen van tal van be richten, waaruit valt af te leiden, dat de regeering in het ontwerp- Ambtenaarswet der Staatscommis sie voor den Rechtstoestand (Com- missie-Dresselhuys) ernstige ver slechteringen heeft aangebracht, terwijl daarenboven de indiening bjj de Tweede Kamer op de lange baan wordt geschoven. Het Comité kreeg van de ver gadering opdracht een krachtige actie in te zetten, teneinde een spoedige en in hoofdzaken onge wijzigde aanneming van het wets ontwerp der Staatscommissie te be werkstelligen. Het Comité werd opgedragen voor doorvoering van den eisch van het Comité inzake premie- vrije pensioenen krachtig te ijveren. Er werd nog op gewezen, dat de Ouderdoms- en Invaliditeitswet het overheidspersoneel uitschakelt. Een gevolg hiervan is, dat de ge meente-ambtenaren, die. zich des tijds niet hebben laten opnemen in do bepalingen van de Pensioen- wet-1913 de eenigen zullen zijn, wien in het geheel geen pensioen Ingezondan mededeling. piiIililllliiIIIIII!IIIIIHIim>lll!illil!illliiWlflilHmillf!Tniril!fU!lilMHri!!jj-!!li;iri!!!!lll!nii:!li>!?!ll!!!!i:i!jlll|j;^ ff" -JUROgNS? VOEDZAAM HEÉRLJ P.PEELI0 §j om verbinding te krijgen met een torpedoboot, die met dat doel zee' zal kiezen. Als ook deze proef slaagt, zal dé draadlooze zeker direct haar in trede bij leger en vloot doen, ter wijl het dan niet lang meer zal duren, dat zij algemeene toepas sing vindt. TWEEDE KAMER. etracht zal alsnog worden, ook dit personeel in de nieuwe rege ling opgenomen te krijgen. De ketelontploffing te Gouda. Er wordt vermoed, dat de ketel veel te weinig water bevatte en dat tengevolge van den toevoer van water uit de voedingsponipen de zwakke ketelwand (de ketel is, naar men zegt, meer dan 20 jaar oud) het heeft begeven. UIT OOST-INDIE. Naar het „Soer. Hbl." uit zeer goede bron verneemt, hebben de Boekit Assem-steenkolen bij onze marine zóó slecht voldaan, dat door den inspecteur van den stoomvaartdienst der K. N. M. een ongunstig rapport over deze brandstof is uitgebracht. De kolen zouden n.1. een zóó groot gasge- halte hebben, dat zij in de vuren zeer snel uit elkaar springen onder ontwikkeling van groote gasmas sa's, welke eigenschap die kolen direct ongeschikt maakt voor het gebruik bjj waterpijpketels. Bij dit ongunstige rapport moet do com mandant der zeemacht zich geheel hebben aangesloten, hetgeen na tuurlijk minder aangenaam was voor de voorvechters en opheme laars der Boekit Assemkolen. Draadlooze telefonie. Het „Soer. Hbl." van 3 October schrijft: Het is te verwachten, dat wij zeer spoedig op Java draadlooze telefonie zullen hebben! Sedert eenige dagen vertoeft al hier do luit. der genie van Vianen van de militaire draadlooze tele graafafdeeling te Tjimahi, wien het gelukt is schitterend-geslaagde proeven met een draadlooze tele foon te nemen; hij heeft n.1, draadloos-telefonische aansluiting van het Marine Etablissement met het wachtschip op de reede ver kregen. De proef werd genomen te midden van het rumoer van elec- tromotoren en dynamo's, welk la waai niet door de telefoon werd overgenomen; zij bracht zuiver al leen de stem van den spreker over. Vandaag zal worden geprobeerd Suppletolre Marlnebegrooting voor 1919. De minister van Marine stelt in dit wetsontwerp voor aan de na volgende categorieën een trakte ment of'soldij voor eens te verlee- nen tot de bedragen daarbij ver meld, t.w.: officieren (met uitzon dering van de officieren van ge zondheid) met minder dan zes jaar dienst als officier ƒ210; officier voren met zes en meer, doch minder dan acht jaren dienst als officier 77; machinisten en on derofficieren boven den rang van korporaal ƒ133; korporaals ƒ105; schepelingen met den stand van: matroos der 1ste klasse 84; idem 2de klasse 56; idem 3de klasse 28; lichtmatrozen 14. Voor het gemak der berekening over een gedeelte van 7 maanden, zijn deze bedragen in zevenvoud gesteld. In het voorstel van het departe ment van oorlog gaat de verhoo ging niet verder dan tot den rang van sergeant. Het ligt in-de bedoeling, de uit- keering te doen plaats hebben naar den rang of klasse en de anciënni teit als officier, welke men heeft op 1 November a.s. of bij vroeger ontslag of overlijden, op den da tum voorafgaande aan het ontslag of overlijden. De uitkeering zal in twee termij nen geschieden, te weten op 1 No vember het deel, waarop men als dan recht heeft, berekend over het aantal maanden gedurende welke men na 1 Juni in dienst is geweest buiten de keerkringen en op 1 De cember het resteerende. Schepelingen, die geen soldij doch zakgeld genieten, zijn van ze regeling uitgesloten, evenzoo de zeemiliciens en het reserve- personeel der marine. Nederland en Rusland. Op vragen van den heer van Ravesteijn betreffende het nemen an maatregelen ten opzichte van de Federatieve Russische Sovjet- Republiek, antwoordde de Minister van Buitenlandsche Zaken. Do Ned. Regeering heeft een, ook tot andere regeeringen, ge richte uitnoodiging ontvangen om bepaald aangegeven maatregelen te nemen, teneinde alle oeconomi- sche gemeenschap met bolsjewis tisch Rusland te beletten. Do Ned. Regeering heeft- naar aanleiding van de voorgestelde, maatregelen geantwoord, dat zij geen betrekkingen met de bolsje wistische regeering onderhoudt; dat uit dien hoofde aan de paspoor ten afgegeven vanwege dat gou vernement geen waarde wordt toe gekend; dat alle gemeenschap tus schen Nederland en het betrokken jedeelte van Rusland is verbro- een; en dat met het oog op het ge vaar, dat bolsjewistische propagan da voor de nationale veiligheid en voor het herstel van den algemee nen vrede oplevert, de noodig! maatregelen werden genomen om den invoer van den roebel te ver hinderen, waardoor de handel in dat geld vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De Regeering ziet niet in hoe een uitnoodiging, als waarvan hier sprake is, in strijd zou zijn met-de souvereine rechten van den Ned. Staat. INGEZONDEN. Geachte Redactie. Verzoeke beleefd opname van onder staande regelen, bij voorbaat mijn donk. Het zij mij vergund, middel6 uw blad, den heer C. Bakker in alle bescheiden heid van repliek te dienen. Dat mij bescheidenheid past, spreekt vanzelf, omdat ik mij al3 „leek" andermaal zal inocten wagen op het terrein van den „handel" en mijn degen zal móeten kruisen mot niemand minder dan den hoer C. Bakker, die, volgens zijn eigen bewering, al geduronde een twintigtal jaren niet anders heeft gedaan- dan verschillende soorten van „handel", Eenige arrogantie is den man blijkbaar niot heelomaal vreemd en wel hierom, omdat de heer B., slechts 35 jaren oud, al meent te mogen kunnen1 spreken van oen twintigtal jaren verschillende soor ten van handel te hebben gedreven, on zoodoendo den indruk te vestigen also; hij in den handel ware vergrijsd en du6 uit dien hoofde met meer kennis van zaken kun sprekon dan eën onderwijzer of majoor-schrijver, enz., enz. Terloops zij oven opgemerkt, dat de hoer Bakker in een twintigtal jaren uit al de verschillende soorten handel do reëelste heeft behouden, n.1. den groentenhandel. Indien hij zich «chter hierin heeft vergist, dan pleit zulks niet voor zijne algemeene kennis van den handel en op grond hiervan lijkt het mij niet ondienstig hem t« ra den gijn stelregel; „met „leek*n" niet over den „handel" te willen twisten" maar goed in ©ore te houden, zulks zal hem hensch ten goede komen. Dat- -onderwijzers, majoor-schrijvers, enz. boven hun tracteraent ook nog toe slag krijgen, schijnt den hoer Bakker bizonder erg to bezwaren, want in zijn schrijven röept hij zijn medebur gers toe; „Door het Rijk en Gemeenten in de laatste jaren in haast alle ge lederen het loon aanmerkelijk verhoogd enz., en stel daartegenover de honder den, ja duizenden kleine neringdoen- dio niets zóó maar krijgen, ja in vele gevallen zelfs een zeer kommervol leven lijden." Dit laatste lijkt mij op zijn zachtst uitgedrukt niet heelemaal juist. Integendeel. De oorlog met al zijn verschrikkingen heeft heel wat neringdoenden uit den brand geholpen; om dit te ontdekken behoeft men niet eens verder te gaan don de plaats onzer inwoning. Uitzonderingen zullen ook hier zijn, maar wettigen geenszins den regel. Het gevolg hiervan is geweest, dat Rijk en Gemeenten on ook particu lieren verplicht waren de loonen van hunne werknemers te verhoogen, ten einde do menschen in staat te stellen op zeer bescheiden voet te voorzien in hunne dagelijksche behoeften en welke, donk zij de groote woekerwinsten van producenten en handelaars, nog altijd onvoldoende bloken te zijn. Voorbeel den hiervan liggen voor het grijpen en in d© persorganen van elke richting zijn de allerschandelijkste practijken nog maar voor een klein gedeelte aan het licht gekomen. Nog dagelijks kan men in de couranten lezen, hoe in onze groote steden heele gewone buitenman- netjes en andere O.W.ers, wanneer ze zich heel onschuldig met een zeker soort damos hebben afgezonderd, vau eenige duizenden zijn beroofd, daarge laten nog een ve#I grooter deel, die uit schaamte en schande maar liever geen politieinmenglng wenschen en dus het stilzwijgen bewaren. En zie, mijnheer Bakker, het wil er bij mij niet in, dat hiertoe ook behooren onderwijzers, majoor-schrijvers, enz., of andere Rijks- of Gemeenteruifknabbelaars, waarover gij zoo smalend spreekt. Ik heb indertijd in deze courant ook eens gevolgd een polemiek over aard appeldistributie in deze gemeente en toen kreeg ik zoo den indruk, dat de distributierulf ook nog niet zoo onvoor- deelig was. Jamfiier voor veracheide- nen is deze ruif- thans gebroken en heeft men tengevolg* biervan het knab belen moeten staken. Of dit staken met oen blijmoedig hart en oen lachend ge zicht gepaard is gegaan, is mij niet van nabij bekend. Ik voor mij acht het een gelukkig -ersehijnsel, dat daar vrouwen en man nen worden gevonden, die zonder eenig bijoogmerk en trots vele en velerlei tegenwerkingen hun kennis, tijd en moeit© willen geren voor bet algemeen belang. Dat do Voorz. der Commissie voor aardappelen en groenten den heer B. en eenige collega's had beloofd, wan neer het bostuur der A. C. V. zulk6 goed vond, door middel van dit blad bekend te maken, dat de aardappelen en groenten voor een reëelen prijs werden verkocht, toondo 's man9 wijs beleid, want nu zulks nog niet heeft jehad, schijnt het bestuur der A.- C. V. d*z© meening niet te deelen. Dit laat zich gemakkelijk begrijpen, want enkele dagen geleden prijkte on der het hoofd „gevonden voorwerpen" notabene een partijtje witte kool, welko men heel gewoon op de veiling had ifgen, een bewijs hoe weinig waarde de groenten op de veiling heb ben. Maar o wee, wanneer ze eenmaal in handen van den handelaar zijn te- reeht gekomen; dan stijgt de waarde onrustbarend, zulks weet niet alleen elke huismoeder, maar ook de huisva der. Ojr grond hiervan begrijp ik alB „leek" heel goed, dat de heer B. zich maar -liever niet met rekensommetjes ophoudt, het «ou allicht niet in zijn voordeel zijn. Ophitsen van de huls vrouw is heelemaal niet meer noodig, die hebban haar kookpunt bereikt en met het ruw en onverschillig worden van de neringdoenden zal het heusch wel loeioopen, hun terrorisme wordt zoo langzamerhand wel eenlgezine be teugeld. D© tijd, dat het publiek met oen bonnetje gewapend voor veel geld dankbaar moest zijn om 6oms na lang wachten dikwijle-slechte rommel voor goed te stoeten acceptoeren, behoort gelukkig tot het verledeno en hoe meer zulks tot d© menschen doordringt, hoa beter. Dat de bundel weer ©enigszins rekening met hot publiek moet houden, moet eveneens als eon verblijdend toe ken worden aangemerkt. Eigenaardig d©cd het aan, dat op de eersto openbare vergadering der A. C. V. in Casino-niet één neringdoende het noodig achtte zich te Verdedigen tegen d© lang niet malsche inleiding van den Voorzitter-en het gesprokene door den heor Baak. De heoren hebben misschien gedacht, dat het eon doodgeboren kindje was, maar ze kunnen gerust zijn, het kind groeit bij den dag on ik hoop het te beleven, dat het groot en krachtig zal wórden, om altijd weer aau den handel het »ihlerto©"en niet verder" toe te roepen. Geachte Redactie, ook ik mag niet meer van Uwe gastvrijheid vergen, al zou ik gaarne met tallooze voorbeelden en „rekensommetjes" Uwe kolommen willen vullen, en aal dus voor mij deze polemiek als afgedaan beschouwen, wat natuurlijk niet insluit/ 'dat ik bij zwij gen zou toestemmen. In dit geval zij hier bij voorbaat reeds-gezegd, dat men zich deerlijk zal vergissen; Uc wensch echter geen misbruik van Uw immer betoonde persvrijheid to maken. Wan neer men mij echter tot schrijven dwingt, dan hoop ik weer over ©enig© ruimte te mogen beéchikken. Tenslotte is hot voor mij ©en troost, dat noch do heer Bakker, noch ik in deze zaak bobben to beslissen, docb het groote publiek geheel de macht in handen heeft, om te toonen, dat men niet langer wenscht te worden uitge kleed. Uw dw. 'dienaar, HERINGA. Helde, 7 H#r, 1119,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1