COURANT Eerst* Blad. No. 6168 ZATERDAG 15 NOVEMBER 1819 jaargang Bad»oi«ur-UltB»»Mi C. 86 NCEH Jr.. H»lder. Oplmu 7000 Abonnementepr IJ» i In d» «f d I 1.20, p«r pomt I 1.40. Bul«»nl.nd t £.40. - L—— gl ragal 26 oL Op- an andaraang aan Zon an Maan an tijd aan haagwatar (Texel). (WlalanUd.) November. ep: Zondag 16 m. f.4l Maandag 17 1.60 Dinsdag 18 9.11 Woensdag 19 4.4 Donderdag 20 b.10 Vrijdag 21 6.U Zaterdag 22 7.16 Zon Hoogwater onder op: onder v.m.: n.m.: 1.64 7.24 4.6 1.66 3- 1.44 7.26 4.4 8.10 410 2.6 7 28 4.2 4.20 5 20 2.28 7.80 4.- 6.26 610 9 62 7.81 8.69 6.16 660 821 783 3.68 7.- 7 30 8 66 7 85 8 67 745 86 Dit blad verschijnt Dinsdag-, Dondardag- an Zaterdagmiddag. Onze lezers, halten de ge meente, die de een rent des Zeterdegsevends el elterlljk des Zondagsmorgens niet meobtee ontvangen, gelieven hierover te rectemneren hij het glnetseigk Peetkontoor. BUITBSTLAK». DUITSCHLAND. «u schrijft aan do „N. Rott. Ct." ran de Oostelijke grenB: Den laatsten tijd vonden we af en toe nog al eens gelegenheid bij onze oostelijke buren te vertoeven, zoowel onder de 6tedelijko bevolking als bij die van het platteland. En we hebben den indruk gekregeD, dat het over- groote deel der bevolking te beklagen is, al zou men dit bij deo eersten oog opslag niet zeggen. Goede kennissen, niet wie we meer intieme gesprekken konden voeren, staken het dan ook niet onder Btoelen en banken, dat ze thans een tijd beleven, op economisoh gebied nog veel ernstiger en drukkender dan gedurende de oorlogsjaren. En de ste delijke bevolking lijdt wel het meest. De middenstand is voor een deel ten gronde gericht. Bloeiende affaires, die we vóór den oorlog als zoodanig ken den, zijn óf geheel verdwenen óf lijden een kwijnend bestaan. Zoovele dochters van eertijds gezeten burgers gaan nu, noodgedwongen, als dienstboden wer ken, omdat de eigen zaak van vroeger niet meer in de behoeften van het ge zin kan voorzien. Ook het vroegere, zoo echt gezellige gemeenschapsleven is 6r verwoest. Buiten degenen, die in een soort roes van uitgaan en nog oen6 uitgaan in de groote steden hun ver strooiing zoeken, leven er zoovele tail- lioenen Duitschers, ook in de steden, in groote moedeloosheid en neer slachtigheid, zonder den minsten zin tot inspanning of arbeid. Bij een onder deel der bevolking, en zeker niet het "kleiDate aantal, is een groote onver schilligheid, ook in de gewichtigste kwesties, alle lust tot werken gaan dooven. Waarlijk: de Duitsche bevol king doorleeft thans zeer kritieke tij den, ernstiger dan zij zelf wellicht ver moedt. En wat is hiervan de oorzaak? In de eerste plaats de zeer onvoldoende voeding. Do kwantiteit van het voedsel moge voldoende kunnen heeten, de kwaliteit is zeer zeker zeer onvol doende, vooral ook door het enorme gebrek aan vetten. Men moet maar eens een dag in bekende familie- of kennis senkring doorbrengen, om te zien en te proeven, wat er daar zelfs bij den eertijds zoo krachtigen en in goeden doen verkeerenden middenstand op ta fel komt en van welk gehalte het voed sel is. Het meest voedzame is thans het brood, dat in kwaliteit veel verbeterd, maar ook heel wat duurder is gewor den. Door dit laatste moet men zich in zoo menig gezin ook bij het gebruik van brood weer heel wat beperkingen opleggen. De kwaliteit der aardappelen ie op zeer veel plaatsen slecht; we proefden er, die bijna voor een Hol- landschen mond oneetbaar konden hee ten. Waaraan deze slechte hoedanig-, heden der aardappels is toe te schrij ven, begrijpen de producenten ook niet. Meelspijzen zijn voor menig gezin te duur. Vleesch is er nog betrekkelijk goed, maar schaarsch en te duur voer menigeen. Boter en melk zijn veelal voor grof geld niet te koop, d.w.z. niet voor particulieren; in hotels kan men voor veel geld nog wel eens eon weinig boter, echter bijna nooit melk bekomen. Er heeracht dan ook over heel Duitsth- land een ware melk-, boter- on vetnood. En nu moge men beweren, dat Duiterb- land zijn aan bV.gl» eu Frankrijk ie leveren melkkoeien wel kan missen, wij zijn ten stelligste van een tegenge stelde meening. Tallooze feiten zijl er, om het te bewijzen. En dat zooveln, vooral ook kinderen en zuigelingen, onder dien toestand lijden, behoeft niet slechts te gelooven; men kan het zien aan de magere lichaampjes, de fletse wangen der kinderen en de alge heel e verzwakking van zoovele groo- ten, die krachtiger voedsel niet kunnen ontberen. Ook de buitengewoon dure kleeding is een groot ongemak. Wij, Hollanders, mogen de prijzen dier felee- dlngstukken daar betrekkelijk laag noemen als een gevolg van den stand der valuta, voor de meerderheid der Duitsche bevolking zijn die prijzen niet te betalen. Geen wonder dan ook, dat aan de mode, en wat daarmee samen hangt, weinig aanducht wordt geschon ken; we bedoelen door het gros der volking. Door dit alles en nog i meer ligt op zoovele plaataen de stem pel der verlatenheid. Zoovele centra der bevolking, welke we vóór den oor log kenden als plaatsen van gezellig verkeer, van druk vertier en cafébe zoek, zijn thans '6 avonds als uitge storven. De strenge politiemacht is verdwenen, de eerbied en het ontzag voor den militairen stand totaal teloor gegaan, En hoop op een hetere toe komst bestaat er over 't algemeen zeer weinig. „Deutschland ist kaput", dat is de weemoedsklacht, welke overal wordt •angeheven. Moge het voor hen, die de macht in handen hebben, om Duitsch- land niet ten onder te doen gaan, een aansporing zijn, het leven van 65 mil- lioen menschen in betere bonen te leidenl Een communistisch document. De Duiteche communistische partij bad onlange een geheime vergadering belegd in het Mecklenburgsche stadje Karow. De regeering kwam achter dit plan, verijdelde de bijeenkomst en legde beslag op een doeument. getiteld: „Pre- gram van aetie der •emm«»j«*a*be partij." Daarin staat o.a. lo. Lot op de betrouwbaarheid dor te informeeren personen. Alleen zij zijn betrouwbaar, die als zoodanig be schouwd worden door de Vollzugsradon en Arbeidersraden van de communis tische en de onafhankelijk socialistische partij, die zich eng aaneengesloten hebben. 2o. Er moeten gewapende stoottroe pen gevormd worden in de verschil lende bedrijven. 3o. Zoodra een actie bevolen wordt, overal staken. 4o. Kan bij een tegenaanval de fa briek niet meer gehouden worden, dan moeten alle machines (stoomketels) vernield worden. 5o. Levensmiddelendepóts zijn onmid dellijk te bezetten. 60. Volgorde van de Btaking<_ spoorwegen, verkeer, levensmiddelen en dan de rest. 7o. Financieele ondersteuning en rnn- terieele hulp is door Rusland beloofd. Dat document is onderteekend: Cen trale te Berlijn. Zeer interessant is de nauwe aaneen sluiting van de onafhankelijken! Werkloozen. Berlijn, dat thans een honderddui zend werkloozen moet ondersteunen, wordt geteisterd door een sneeuwjacht. Do trams kunnen bijna niet rijden, het vervoer van levensmiddelen wordt be dreigd. De gemeente roept tegen hoog loon meer dan 20 mark per dag om sneeuwscheppers. Bijna niemand meldt zich. De werkloozen zeggen, dat hun schoenen sneeuwwater doorlaten, dat hun jassen te dun zijn en hun li chaam te moe ie. Hetgeen niet tegen gesproken kan worden. Doch deze zelfde werkloozen kunnen wel den hee- len dag in weer en wind, met kapotte solen, dunne jassen, moede lichamen, etaan in de drukke straten cn op de dnikke pleinen, om de uit het bezette gebied gesmokkelde Engelsche siga retten te verkoopen -tegen woekerprij zen. Aldus geld verdienende en toch nog ondersteuning van gemeentewege krijgende. HONGARIJE. Wat de Roemeniërs medevoerden. Nu de Roomeeneehe troepen zijn ver trokken, wordt bekend, hoe zij hebben huisgehouden. Alle machines in de fa brieken te Boedapest zijn gedemon teerd en naar Roemenië vervoerd, voorts piano's, naai- en schrijfmachi nes, al het vee, de paarden, groote hoe veelheden graan, enz., alles, zooals reeds gemeld werd, voor een gezamen lijke waarde van 28 milliard. De indus trie, de landbouw, de veeteelt zijn on mogelijk gemaakt, de voedselvoorzie ning loopt groot gevaar. ENGELAND. Geen vrouwen in het Hoogerhuis. Het Hoogerhuis heeft een voorstel om aas vrouwen het recht te verleenen, om zitting in het Huis te nemen, ver worpen. VEREENIGDE STATEN. Een krasse maatregel. De stad Toledo in Ohio had gepro testeerd tegen de verhooging der tram- tarieven. In antwoord daarop heeft de tramwegmaatschappij Zaterdagavond al haar tramwagens buiten de stad en over de grens van den staat gebracht, aoodat de inwoners den volgenden morgen tramloos waren. KORTE BERICHTEN. In plaata van 140.000 zal de Bntente el echte 90.000 melkkoeien1 van Duitech land eischen. De Berlijnsche pers protesteert tegen het herhaaldelijk verbieden van dag bladen. Het pereonenvervoer per trein wordt is Duitachland op 17 Nor. hervst. Het werk in Spanje is hervat. De Italiaansche regeering heeft, de blokkade van Fiume opgeheven. De Duitsche delegatie naar de beidsconferentie te Washington ver trekt op 18 November. In het Saargebied ie een etaklngs- verbod uitgevaardigd. BINNENLAND. Nederland en België. Men meldt uit Brussel, dat de nota van de Belgische regeering inzake het gebeurde te Breskens Vrijdag aan onze regeering zal worden overhandigd. Daarbij wor den schadeloosstelling voor den sohipper en verontschuldiging voor de beleediging aan de Belgische vlag gevraagd. Snikerkaarten. De minister van Landbouw brengt ter algemeene kennis, dat in het tijdvak van Maandag 10 No vember tot en met Zondag 10 No vember e.k. geldig zijn bons no, 5 en 6 der Rijkjsuikerkaart, Militaire Tractementen. Verschenen is het rapport van de Commissie inzake de militaire bezoldigingen. De voorgestelde be dragen zijn minima, waarop de jaarwedden kunnen worden vastge steld. Hoewel de commissie meent, dat, uit hoofde van den achterstand eenerzijds der militaire bezoldigin gen bij die van burgerambtenaren, •n anderzijds wegens de stijging va* de* ltvsasstaadaard, Hfi« sa larisverhoging van 148 over de geheele linie te verdedigen zou zijn, heeft zij gemeend voor de laagste jaarwedden eene verhoo ging van meer dan dit percentage voor te stellen, terwijl voor de hoo- gere rangen dit bedrag geleidelijk vermindert. Het schijnbaar hooge aanvangssalaris voor sergeant van 1500.is in het wezen der zaak geen uitbreiding van uitgaven voor den staat, omdat met allerlei toe slagen, emolumenten e.d. reeds on geveer dit bedrag bereikt wordt. Voor officieren wordt voorge steld een salaris van 2300.— mi nimum (2o luitenant met minder dan 2 dienstjaren) tot 9600. (luitenant-generaal met 36 dienst jaren). Voor officieren gedeta cheerd bij de luchtvaart wordt een extra toelage verstrekt, die ver hoogd wordt zoodra zij het brevet hebben verkregen. Voor het per soneel van den geneeskundigen dienst is een verhoogde loonschaal ontworpen. Voor onderofficieren geldt dc volgende schaal: sergeant met min der dan 2 dienstjaren ƒ1600. met 2 jaar dienst 1600.4 jaar 1800.—, 6 jaar 1900.—, 8 jaar 2000.sergeant met geschikt heid voor sergeant-majoor ƒ1900. bij 4 dienstjaren, 2000.bij 6, ƒ2100.— bij 8, ƒ2200.— bij 10, ƒ2300.— bij 12, ƒ2400.— bij 14 dienstjaren. Sergeant-majoor met 4 dienstjaren J 2200.opklim mend met 100 voor elke 2 dienst jaren tot maximum van 2800. voor adjudant-onderofficier met dienstjaren 2500.opklimmend met 100.voor elke 2 jaar dienst tot een maximum van 3300.na 22 dienstjaren. Onderofficieren- vliegenier 800.extra. Voor op leiding als zoodanig geldt ook we der eene. verhooging. Voor werk lieden is een afzonderlijke loon schaal ontworpen, voor een werk man 2e klasse van 1300.tot *1600.—, Ie kl. van ƒ1800.— tot 2300.voor meester-werkman van 2000.tot 2800.Korpo raals-kok zullen genieten van 1300 tot 1900. Stagnatie In het stoom vlsscherU- bedrflf. In een Donderdag te IJmuiden gehouden vergadering van zeelie den in het stoomtreilerbedrijf, wel ke vergadering door ruim 250 zee lieden werd bijgewoond, is met het oog op het groote mijngevaar be sloten, voorloopig de schepen niet te laten uitvaren. Waar als zeker moet worden aangenomen, dat ten minste drie schepen met man en muis zijn gebleven en gegronde vrees bestaat, dat dit aantal groo- ter zal oujxen, meent men tot a.s. Maandag de terugkomst der nog uit zijnde schepen te moeten af wachten om in een dan weder te houden vergadering nader overleg te plegen. Tijdens de vergadering werd me- dedeeling gedaan, dat een te IJmui den passeerend stoomschip aan dc voorgaats liggende stoomloodsboot gerapporteerd had, gezien te heb- )en, dat drie visschersschepen door mijnen vernietigd werden. Wegens den afstand kon de nationaliteit der schepen niet worden vastge steld. In de vergadering werd tevens vastgesteld, dat de Iconen beslist onvoldoende zijn en gemiddeld per hoofd 50 per maand verhoogd moeten worden. Over deze loonre geling zal overleg met de reeders jpleegd worden alvorens tot eeni- actie over te gaan. Militaire schoenen. De Minister van Landbouw deelt in een circulaire aan de burge meesters mede, dat nog een be perkt aantal militaire schoenen be schikbaar is. Voor het geval zij nog voor eene nadere toewijzing van deze schoenen in aanmerking wen- schen te komen, moeten zij zich voor 1 Dec. tot den liquidateur van het Rijkskantoor voor Huiden en Leder, Bezuidenhout 189, 's-Gra- venhage, wenden, onder opgave van het maximum aantal door hen gewenschto schoenen. De nog aan wezige voorraad zal dan naar even redigheid onder de gegadigde ge meentebesturen worden verdeeld. vervoer doet het zich niet in die mate gevoelen. In het algemeen is het tekort aan materieel te wijten aan de zeer groote vraag naar wagens gedu rende het drukke herfstvervoer, en het gemis van een groot deel der Nederlandsche open wagens, die thans voor het kolenvervoer moe ten gebruikt worden, en voorts aan onvoldoenden voorraad van vreem de wagens, die door wagengebrek in naburige landen niet in grooten getale verkrijgbaar zijn. De spoorwegmaatschappijen streven er echter naar om onder de bestaande ongunstige omstan digheden zoo goed en zoo billijk mogelijk in de behoefte aan mate rieel te voorzien. UIT OOST-IN DIE. Oogziekte als gevolg vau de Kloetrnmp. Momenteel heerscht' een oogziekte onder de inlandsche bevolking van Kertosono tengevolge van het stof der uitgeworpen aschmassa bij de Kloet- ramp. Voor het Marine-monument. PLAATSELIJK NIEUWS. TWEEDE KAMER. Over de algemeene beschouwin gen die tot nog toe gehouden zijn over de begrooting, valt nog niet veel belangrijks te vermelden. De positie der beide militaire minis ters is, naar het Hbl. vermeent, er niet sterker op geworden. De kwestie der „socialisatie" gaf den heer Marchant aanleiding tot een tegenaanval op den heer Troelstra. In Nov. 1918 was de heer Tr. geenszins de bezadigde staats man, die thans „bestudeering" der socialisatie vraagt en geleidelijk en stuk voor stuk de maatschappij veranderen wil. Het was thans de heer Kolk man, die den Minister van Oorlog aanviel, van bezuinigingen noch van legerreorganisatie was tot nu toe iets terecht gekomen. Op be zuinigingen drong hij alsnog aan. Schriftelijk beantwoorde vragen Gebrek aan spoorwagens. Op vragen van den heer van de Bilt betreffende het gebrek aan spoorwagens, antwoordde dc Mi nister van Waterstaat: Het is den Minister bekend, dat er tijdelijk gebrek aan spoorweg wagens is, waaronder niet alleen het vervoer van groenten uit Noord-Holland te lijden heeft. Dat tekort aan materieel betreft in hoofdstak vervoer naar het bui' veer het btawwrtimdwb Bij het gisteren te 's-Graven- hage gehouden examen slaagde voor tweeden officier groote stoom vaart de heer H. M. v. Beek. De adjunct-commies H. A. van Vliet wordt 1 Febr. a.s. overge plaatst van 's Rijkswerf alhier naar die te Hellevoetsluis. Raadsvergad er ing. De vergadering van den raad dezer gemeente, die voor Donder dagavond was uitgeschreven, kon niet doorgaan doordat de vergade ring onvoltallig was. De bizonder- heden hieromtrent vindt de lezer in het raadsoverzicht in dit num mer. De vorst en het Noordhollandsch kanaal. Met het oog op de groote belan gen, voor onze gemeente verbon den aan het bevaarbaar houden van het Groot-Noordhollandsch ka naal, is het gewenscht, dat nu reeds maatregelen worden genomen om daarin te voorzien, zoodat wij, zoo als in vorige jaren, niet voor een fait accompli komen te staan. De verzending met de spoor is reeds nu uiterst gebrekkig, en de stremming van het verkeer te wa ter zou voor onze afgelegen ge meente een zeer ernstige belemme ring veroorzaken in de toevoer van levensmiddelen, brandstof fen enz. Gebedsweek. Jll O ore I>oiidt>rdOEaVoild gehou den samenkomst van afgevaardig den van verschillende orthodox- protestantsche kerken te dezer plaatse, is besloten tot het geza menlijk organiseeren van samen komsten op den grondslag dei- Evangelische Alliantie in de eerste week van het nieuwe jaar: de z.g.n. gebedsweek. Door de verschillende kerkera den zullen uit hun midden perso nen worden aangewezen tot samen stelling van een comité van uit voering, terwijl nog eenige ter plaatse bestaande religieuse ver- eenigingen tot medewerking zullen worden uitgenoodigd. Aanbesteding. Door de directie van 's Rijks werf werd Vrijdagmorgen aanbe steed het verrichten van eenige onderhoudswerken aan de Marine- Bakkerij. Ingekomen waren de vol gende biljetten: Gebr. van Pelt 1239.—; R. N. van Os f 1297.- Ant. v. d. Wouw 1375; J. Spruit 1390.—; J. Stheeman 1398.A. Krijnen 1434.I. L. van Os 1625.—; W. J. Braggaar 1530.—; O. Griek ƒ1545.—; H. Wijker 1670.J. Verheus 1860.al len alhier. Wlnter-Concerten Stafmuzlek. Dinsdag a.s. zal het tweede win- ter-concert (waarin de sopraan-zan- jeres Marthy Veenhuizen zal op' reden) plaats hebben. Het pro gramma is onder de advertentiën "in dit blad opgenomen. Zij, die hun diploma voor het lidmaatschap nog niet mochten hebben ontvangen of alsnog als lid voor dit seizoen willen toetreden, kunnen zich daartoe aanmelden bij de heeren C. de Boer Jr., Koning straat, O. C. F. Jager, luit. ter zee le kl., kazerne Onderzeedienst, A. J. Leewens, Weststraat en G. Tjalsma, Loodsgracht. De Verloren Zoon. Door de spelers, welke ln Fe bruari van dit jaar het drama Ge kruisigd opvoerden, zal wederom een dergelijk tooneelspel met zang worden gegeven. De inhoud van het stuk is de be kende gelijkenis uit het Evangelie van den Verloren Zoon. In drie be drijven worden het vertrek uit het vaderlijk huis, het weeldeleven in Arabië en de terugkomst van Hamul, jongsten zoon van den herdersvorst Helon, ten tooneele gebracht. In Oisterwijk, waar het als open luchtspel en in Tiel waar het kort geleden onder Henri Brondgeest werd opgevoerd, had het groot succes. Vereenlgtng van Volkstulnhouder9 Het gewijzigde bestuur van bo vengenoemde vereen, stelt zich voor, de komende wintermaanden eenige lezingen te doen houden, over verschillende onderwerpen den tuinbouw betreffende, door daartoe bevoegde personen; maat regelen te nemen tot bewaking der tuinen en alles in 't werk te zullen •tellen, de vereeniging tot niouwtn bloei to br«ng«B. Jan Feith schrijft hieromtrent nader in het „Handelsblad". Wfj nemen zijn betoog over: Van verschillende zijden berei ken mij giften van hartelijke be langstellenden in het, in onze ma rine-kringen gerezen plan, om een monument te stichten ter eere van de gedurende den mobilisatie-tijd gesneuvelde kameraden onzer oor logsvloot. Ook wordt mij gevraagd, of het „Handelsblad" 0f wel ik persoonlijk, ons willen belasten met het inzamelen van hiertoe door onze lezers beschikbaar gestelde geldelijke bijdragen. Het is beter, een en ander direct te regelen met een der stuwkrach ten in onze marine, die trouwens met de zoo bizonder geslaagde na tionale demonstratie te Vlissingen met de Frans Naerebout-hulde, be nevens met het onlangs gestichte gelijknamige fonds, bewezen heeft een goed organisator te zijn, n.1. de luitenant-ter-zee 1ste klasse P. J. Jager, wiens adres luidt: Onderzee kazerne, Helder. Aan hem drage men de gelden af, welke ongetwijfeld ruimschoots voor dit sympathieke doel zullen vloeien. Bizonderheden dienaan gaande kan men lezen in de Held. Crt. van 18 October. De strekking van dit feuilleton niet slechts geschreven om een beroep te doen op de offervaardig heid onzer burgerij voor dit Ma rine-monument, doch tevens, om eens het licht te laten vallen op onze nationale onverschilligheid, waar het belangrijke marine-aan gelegenheden aangaat bracht me eenige opmerkingen van een ma rine-officier, die gedurende de zware mobilisatie-jaren dienst heeft logsschepen. gedaan op een onzer kleinere oor- Zijn klacht is ook deze, dat het opvallend is, hoe weinig ons Ne derlandsche volg meeleeft met het geen onze marine in deze moeilijke oorlogsjaren presteerde; welk een grievend verwijt aan het adres van een volk, dat immers heet prat te gaan op zijne tradities ter zeel Ook hij beklaagt zich, dat „de menschen aan den wal" zoo kort van memorie blijken te zijn, waar het gaat om bizondere dadem van zeemans-moed. En hij vult de alge meene opsomming van mijn ma troos aan met nog andere rampen ter zee, welke onze oorlogsmarine in de jongste jaren troffen. Reeds kort na het intreden van den bui- tenlandschen oorlogs-toestand en het aanvaarden door onze marine van de verantwoordelijke taak, om onze kust en onze, zeewegen te be schermen tegen elk gevaar, dat van den zee-kant mocht dreigen, viel bij West-Kapelle bij het demontee- ren van de eerste aangespoelde zee mijn een zwaar ongeluk voor; de luitenants-ter-zee Bruinsma en de Munck benevens tien andere ma- rine-menschen kwamen bij deze ramp om het leven. Van de slacht offers werd letterlijk niets" terug gevonden. Deze eerste indruk, spoedig ge volgd door de mijn-ramp, waarbij luitenant-ter-zee Luden benevens een aantal schepelingen, behulp zaam bij het demonteeren van een mijn voor Vlissingen, het leven lie ten, was sterker bij de marine dan aan den wal. Doch het sedert herhaaldelijk te- rugkeerende gevaarlijke werk van het mijnen-ruimen en onschadelijk- maken weerhield geen enkelen on zer zee-officiers of matrozen ooit bij het rustig vervullen van hun plicht. En ziehier wat deze marine-offi cier die mij vraagt zijn naam onvermeld te laten, uit overweging, dat hetgeen hij als commandant van zijn oorlogs-bodem deed, door tal van andere zee-officieren op gelijke wijze werd schrijft: „Ik voer aan boord van H. M.'s oorlogsbodem mijn schip was speciaal belast met het oprui men van drijvende mijnen. Reeds in dien tijd was het mij zoo vaak een ergernis dat aan alle kanten dingen werden gemaakt voor de soldaten en men heelemaal aan den wal niet wist, dat er dag en nacht buiten een schip lag met altijd het wachtsvolk aan dek en altijd over dag varen en mijnen vernietigen, en '8 nachts uitkijken of er ook een mijn aan kwam drijven. „Vlissingen was ons station. Za terdagmiddag gingen we naar bui ten, bleven dan liggen even binnen de Uiterton van het Oostgat en de uitkijk begon; volgenden morgen met lichtworden naar.buiten langs de vuurschepen „Schouwenbank" en „Noord-Hinder", uitkijken naar mijnen en zoo noodig deze ver nietigen. „Voorgeschreven stond, een af stand te houden van ruim driehon derd meter en menschen verdekt opstellen. Beide dingen waren ech ter onmogelijk; met beweeglijk wa ter moest men heel wat dichterbij komen. De eerste mijn kostte ons bijna 600 geweerpatronen; later werd dit minder, doch wij gingen ook hoe langer hoe dichter bij. Een springende mijn ten gevolge van ons schieten hebben we echter nooit gehad, gelukkig 1 ,Met donker kwamen we weer bij de Uiterton en daar begon de wacht weer. „Eens op een avond nei toen we voor anker lagen, kwam er nog een mijn naar binnen drijven; de sloep werd gestreken, en daar het vlug donker werd, gingen we met de sloep steeds dichterbij, al maar schietende. De mijn wilde echter niet zinken. Op een goed oogenblik lagen we geen vijf meter van die mijn af. Eindelijk ging het ding nur beneden. Maar toen w*« er ook geen daglicht meer te beken nen en haalden we met behulp van een sleepboot tegen den zware® stroom in, nog ons schip. „lederen Vr^dagmiddag ging het schip naar Vlissingen, kwam daar tegen donker aan, een deel der menschen mocht dan tot negen uur naar den wal, den volgenden mor gen vroeg kolenladen en in den middag weer naar buiten. Novem ber, December en Januari waren bar koud, de uitkijken 's nachts werden om het uur afgelost, de of ficieren stonden telkens hunne vol le vier uur op de brug. „Het werk leverde weinig aan genaams. Maar volkomen moet ik erkennen, dat wjj weinig gemop per hadden en kuren of kunsten van angst kwamen nóóit voor." Tot zoover dit eenvoudige ge tuigenis van een onzer actieve zee-officieren. Er ligt een stil verwijt in zijn opmerking over dat zekere gebrek aan mee-leven vanwege „de men schen aan den wal". Ziehier nu echter een gelegen heid, om „van den-wal" te toonen, hoe het kranig optrede® onzer ma rine ons na aan het hart ligt. Want het wordt aanstonds wéér November, December, Januari;. het wordt wéér ijzig buitengaats;. en toch zal het uitkijken 's nachts nog moeten voortduren, de ma trozen voorop, de officieren op de brug. Want het mijnen-gevaar is nog steeds niet afgewend, en voor onze herleefde vrije scheepvaart en voor de veiligheid van onze kust en reede Is hét noodig dat onze kranige marine hare patrouille- diensten vooralsnog niet staak! GEMENGD NIEUWE (phH. drj met verzoek om opgave wat een advertentie in zijn blad kostte, waarbij hij zijn werkkraoht aanbood Ln een laboratorium. Het schrijven gaat dan voort: >38 «en advertentie-bureau hier ter stede (Weenen) heb ik naar den prijs geïnformeerd en kreeg ten antwoord: M Kronen! By de schier tot vertwijfeling leidende noodtototaed van vele intellec tueel kringen in Weenen, Js het mfj abri ■♦gélflr dit hooge bedrag te brtrtw." WoarHR, »en droevig beeld det «jets: Telefoneeren zonder draad. De heer H. Veenstra, secretaris der afd. den Haag van de vereeni ging voor radiotelegrafie, schrijft het volgende aan de „N. R. Ct.": Uit het laboratorium der Ned. Radio-Industrie, alhier, wordt te genwoordig geregeld draadloos ge telefoneerd. Voor dit doel is daar opgesteld een radio-telefonle- zendstation, voorzien van een Phi- lips-Ideezet-zendlamp. De door deze installatie uitgezonden ge sprekken en door middel van een gramofoon gereproduceerde mu ziekstukken zijn op een ontvang- inrichting, voorzien van een an tenne, reeds sedert weken goed te hooren. Het is mij thans echter gelukt, deze telefonie ook te ontvangen geheel zonder antenne, n.1. met een eenvoudig samengesteld ont vangapparaat, verbonden aan een draadraam van slechts 61 centime ter in 't vierkant. Tot nog toe wer den deze kleine ramen hier slechts gebruikt voor de ontvangst van draadlooze telegrafie, doch door eenigszins gewijzigde constructie blijken zy ook zeer goed bruikbaar voor het ontvangen van draadlooze telefonie, niettegenstaande aan de ontvangst avn telefonie meer technische bezwaren verbonden zijn. De proeven werden genomen met slechts één Philips-Ideezet- ontvanglamp, zonder eenige ver dere versterking. De muziek van de gramofoon op het zendstation is duidelijk te hooren, zelfs met de telefoon op eenigen afstand van het oor. Ook is het mogelijk de stem van dengeen, die op het zend station in de microfoon spreekt, goed te herkennen, hoewel het zenden met betrekkelijk klein ener gie geschiedt. De geheele ontvanginrichting 1 kan zonder meer op een klein sa- mü lontafeltje geplaatst worden en Is verricht, mu op e|ke plaata ta hui8 te gebruiken, terwijl deuren en vensters gesloten zijn. Het ontvangapparaat kan ook zeer goed in een auto geplaatst worden en het is mij gelukt, ter wijl de auto met een flink gangetje reed, de muziek van de gramofoon te hooren 1 Zoodat het technisch reeds mogelijk is geworden, met een auto door de stad rijdende, draadloos-telefonische verbinding met een bepaalde plaats te onder houden 1 De moord ln den Noorder-IJpolder. De Rechtbank te Amsterdam deed Donderdag, onder groote be langstelling van publiek en balie, uitspraak 111 de zaken tegen: lo. den 18-jarigen kantoorbe diende Dirk Johannes Hendrikus Snijder, beklaagd van valschheid in geschrifte en oplichting, subsi diair het opzettelijk gelegenheid verschaffen tot het plegen van op lichting; 2o. den 33-jarigen behanger en stoffeerder Willem Visser, be klaagd van moord, subsidiair dood slag, op den 13-jarigen Dirk van Leeuwen op 10 Mei 1.1. In het Oost- zanergat gepleegd. De rechtbank verklaarde Snij der schuldig aan valschheid in ge schrifte en het opzettelijk gelegen heid verschaffen tot het plegen van oplichting en veroordeelde hem tot acht maanden gevangenis straf. Het O. M. had tegen hem geëischt dezelfde straf, dochmet aftrek der preventieve hechtenis. Visser werd door de rechtbank schuldig verklaard aan moord en veroordeeld tot twintig jaren ge vangenisstraf. Het O. M. had le venslang geëischt. Tijdbeeld. De uitgever van een onzer perio dieken ontving «en schrijven van e«Q Eostenrqkwfe aaorganl«u» •FORT. Voetbal. Programma voor morsen. N. V. B. 8e klaaee E. Helder—D. W. 8. Purmersteijn—Q. 8. G. Steeds VoorwaartsN. O. 8. H. S. V.H. B. C. N. H. V. B. le klaeee JL V. A. F. C.—Concordiaan. Afd. Helder. W. L K. IIHelder III. HelderD. W. 8. „Helder" speelt morgen zijn zesden thuiswedstrijd, ditmaal tegen D. W. S., nwmner laatst van de afdeeling, waar in Amsterdam onder protest van verloren werd met 2—1. Van dit protest hebben we nog niets officieels verno men. Zaak ia het, dat H. nu een beter figuur zal slaan en we verwachten dan ook wél, dat ze zich tegen deze club nu van een betere zijde zullen laten zien, temeer daar de ploeg sterk voor den dag komt, en een nieuwen keeper probeert, terwijl N. N. recht» achter zal spelen, ee* plaats, die hem wel toever trouwd is. Vermoedelijk zal Helder als volgt uitkomen: Houwaert H. N. Duinker Bok Tl ossen Veraluij# Alberte Peters Seldorbeek Prlne Baalt Reserves zijn Jurg en Jongbloed. Aanvang l uur. V. A. W. C.CoxeordiooH. Zondag «peelt G. haar Jen uitwed strijd. I» Alkmaar moet gespeeld wor den tegea V. A. F. O., ook een nieuwe combinatie. C. vertrekt met 4 invallen), oa voor 4ea doelman, wat niet erg be moedigend In. Toeh hopen we, dat de Heldereeke olob, ondanks deze handi cap, hokt beate beentje zal voorzetten, om zoo eervel mogelijk uit den strijd te komen. Ale er met het noedige vuur gespeeld wetdt, kan er nog heel wat gebeuren. Nog zij vermeld, dat de naam der vereeniging op loet van het Bestuur der N.-H. V. "B. veranderd ie in -N.tr»." UHe*wediep"). in Uw DfCEEOY»». Genekte Redactie! Verrookt beleefd eenige plaatsruimte 3«d, bU voorbaat onzen dank. tedeUjk Muziekkorps." Het bestuur van bovengenoemd korps wendt zich lange dezen weg tot de in gezetenen vin Den Helder met een verzoek om «tenn. Wegens belangrijke uitbreiding van het ledental le.aanschaffing van Instru menten noodig es. aangezien de Inkom sten der vereeniging niet toereikend zijn om hi die b«hoeft« te voorzien, wenden wij ons tët U, medeburger», omi te helpen en Maar Vermogen te wil len bijdragen. Tot ons genoegen kuhnon wij mede- deolon, dot de Directie van „Casino" reóda iz voorgegaan, door de zaal op 20'November a.s. belangeloos ter onzer beöehikking te etellen voor een door onfce vereenlgiog op dien dag te gevon coneert, Voorbij bet hier zoo gunétig bekend staande Dubbel Mannenkwartet „later Koe", ehder directie van den heer Leewene eveneens zijne mede werking geeft. Het batig saldo dezer uitvoering m»l worden bestemd voor aankoop van hurtrumenten. Voor 4H aeméert zullen (behouden» eetemmtaeg ra* de autoriteiten) door een doJMt-eemdtd toegangsbewijzen te gen matigen prtj» worden aangeboden, terwMl teder, die ons steunen wil, kan inteekewrn ep iteunlljsten. Elke gift, hoe kiel» eek, 1» welkom. Gezien het feit, dat wij altijd bereid zijn roer liefdadige doeleinden steun te verleenen, vertrouwen *H, dat Uwe gaven rHkeltjk «uilen toevloeien, opdat wij in de gelegenheid worden gesteld tot de Uitbreid heg over te gaan. bet bestuur voornoemd, J, ESSELMAN. irtn*inu«arrEN. De twe*8e luitenant H. M. van Oor schot wordt op 15 dezer overgeplaatst van hst tat^octie-bataljon te Kampen bij het ïle rep, infanterie te den nelder. Door den Inspecteur der Infanterie is, aan den commandanten der korpsen eene opgave gevraagd van het over compleet en Incompleet aan kader bo neden den rang van officier. Er is een zéér groot incompleet aan sergeanten en korporaals. Bij beslissing van den Inspecteur der Infanterie is de tweede luitenant J. D. J. CouVée, van het 21e reg. infanterie te den Helder, op 15 dezer overge plaatst bij het Instructie-bataljon, in garnizoen te Kampen. De dienstplichtigen der lichting 1919, die, in het tijdvak v&n 1 tot 5 October 1918 zijn ingelijfd bij de vesting-artil lerie, worden op 15 dezer huiswaarts gezonden. Bij beschikking van den Min. van Oorlog ls aan den dienstplichtige der lichting 1919 E. H. Broekema, van het 21» reg. infanterie te den Helder, ver lenging van uitstel van eerste oefening verleend tot het tijdvak, waarin moe ten worden Ingelijfd de dlenstplichti- geri der lichting 1921, toegewezen aan het eerst in te lijven gedeelte. Onderzoek voorgeoofendheid. I?e lo telingen, die door ziekte ver hinderd waren deel te nemen aan het in begin November JJ. gehouden onder zoek naar de voorgeoefendheid ter verkrijging van het bewijs, bedoeld in art. 70 der Mllltlewet, rechtgovende op een verkorting van twee maanden militledlebst, kunnen zich vóór 1 De cember »-S. wenden tot den Inspecteur der Infanterie te 'e-Gravenhage met het venoek om alsnog in de eerste helft van December het onderzoek te ondergaan. Dit nii-onderzoek wordt go- houden op de dagen in de garnizoens plaat», deer veer»» Molen Inspecteur te Wepele*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche Courant | 1919 | | pagina 1